LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน การสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2546

การสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน

ถามข้อ 1. จงยกตัวอย่างกฎหมายมหาชนมา 5 ฉบับ พร้อมอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายมหาชนกับตัวนักศึกษาให้ชัดเจน

ธงคำตอบ    ประเด็นที่ 1   นักศึกษาจะต้องทราบว่า กฎหมายมหาชนมีลักษณะอย่างไร กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่ในทางปกครองแก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเด็นที่ 2  นักศึกษาจะต้องยกตัวอย่างกฎหมายมหาชนให้ได้ 5 ฉบับ กฎหมายมหาชน ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง

กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่รัฐ

กฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พ. ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ.2545 พ.ร.บ. อ.บ.จ. พ.ร.บ. อ.บ. ต. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ร.บ. กทม.
พ. ร.บ. บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ประเด็นที่ 3    กฎหมายมหาชนเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา ดังนี้กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจหน้าทีแก่รัฐแก่หน่วยงานของรัฐ และแก่เจ้าพนักงานของรัฐในทางปกครองให้ดำเนินกิจการในหลาย ๆด้าน ตามแต่

กฎหมายจะให้อำนาจไว้ เช่น ในเรื่องการบริการสาธารณสุขหรือการกำหนดสิทธิหน้าที่ของประชาชนตามกฎหมาย และหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้อำนาจทางปกครองก็จะใช้อำนาจดังกล่าวแก่ประชาชน นักศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การจัดระเบียบการปกครอง ดังนั้นกฎหมายมหาชนกับประชาชน รวมทั้งตัวนักศึกษา ผู้อยู่ใต้ปกครองจึงมีความเกี่ยวข้องกัน
โดยตรงไม่สามารถแยกจากกันได้ โดยกฎหมายมหาชนนั้น  โดยหลักๆ แล้วจะเป็นกฎหมายที่ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนได้บัญญัติไว้ทั้งสิทธิและหน้าที่รับรองไว้สิทธิที่กฎหมายมหาชนบัญญัติรับรอง เช่น สิทธิในการรับการบริการสาธารณะจากรัฐสิทธิในการเเสดงความคิดเห็น สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย หน้าที่ๆกฎหมายมหาชนบัญญัติไว้เช่น หน้าที่ในการเลือกตั้งของประชาชน