การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2549

 ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3016 กฎหมายปกครอง (สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  ข้อละ  25  คะแนน

Advertisement

ข้อ  1  จงทำตามคำสั่งต่อไปนี้

ก)     กฎหมายใดต่อไปนี้เป็นกฎหมายปกครองเพราะเหตุผลใด  (20  คะแนน  หากตอบผิดจะไม่ได้คะแนนในข้อนี้เลย  เพราะถือว่าเป็นสาระสำคัญของวิชา)

Advertisement

1)    ประมวลกฎหมายอาญา

2)    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Advertisement

3)    พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม

4)    พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมกสิกรรม

Advertisement

5)    กฎกระทรวง

6)    พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล

Advertisement

7)    ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

8)    เทศบัญญัติ

ข)     คำสั่งทางปกครอง  หมายความว่าอย่างไร  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ธงคำตอบ 

กฎหมายที่จะเป็นกฎหมายปกครองนั้น  จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่สำคัญ  2  ประการ  คือ

1       จะต้องเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่ในทางปกครองแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2       จะต้องเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ  (รัฐสภา)  เท่านั้น  ซึ่งอาจใช้ชื่อของกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ  พระราชบัญญัติ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  พระราชกำหนด  หรือในรูปของกฎหมายอื่นๆ  เช่น  ประมวลกฎหมาย  เป็นต้น

ดังนั้นในคำถาม  กฎหมายต่างๆ  ดังกล่าว  ที่จะมาเป็นกฎหมายปกครอง  ได้แก่

3)    พระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม

6)    พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล

ธงคำตอบ  ข

มาตรา  5  แห่ง  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  นั้น  คำสั่งทางปกครอง  หมายความว่า

(1) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  ระงับ  หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว  เช่น  การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การวินิจฉัย  อุทธรณ์  การรับรอง  และการรับจดทะเบียน  แต่ไม่ไหมายความรวมถึงการออกกฎ

(2) การอื่นที่กำหนดในกระทรวง

ตัวอย่างของคำสั่งทางปกครอง  เช่น  การออกใบอนุญาตให้บุคคลกระทำการต่างๆ  หรือคำสั่งลงโทษวินัยข้าราชการ  เป็นต้น

Advertisement