LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 2/2554

การสอบไล่ภาค  2   ปีการศึกษา  2554

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2007 กฎหมายอาญา 2

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  นายตี๋ลอบเสพยาบ้าในเวลากลางคืน  มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง  ตำรวจสายตรวจไปพบเข้า  จึงล้อมจับ  นายตี๋ดับไฟ  แล้วหนีไป  ดังนี้  นายตี๋มีความผิดต่อเจ้าพนักงานประการใดหรือไม่  เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

หลักกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา  138  วรรคแรก  ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่  ต้องระวางโทษ

วินิจฉัย

ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา  138  วรรคแรก  มีองค์ประกอบความผิดดังนี้  คือ

1       ต่อสู้หรือขัดขวาง

2       เจ้าพนักงาน  หรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่

3       โดยเจตนา

ต่อสู้  หมายถึง  การใช้กำลังขัดขืน  เพื่อไม่ให้การกระทำของเจ้าพนักงานสำเร็จผล  เช่น  สะบัดมือให้พ้นจากการจับกุม  หรือดิ้นจนหลุด

ขัดขวาง  หมายถึง  การกระทำด้วยประการใดๆ  ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่  ของเจ้าพนักงานหรือทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก  เพื่อไม่ให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนั้นประสบความสำเร็จ  เช่น  ตำรวจจะวิ่งเข้าไปจับนาย  ก  นาย  ก  จึงเอาท่อนไม้ไปขวางไว้  เป็นต้น

โดยการกระทำที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้  อาจจะเป็นการต่อสู้อย่างเดียว  หรือขัดขวางอย่างเดียว  หรืออาจเป็นทั้งการต่อสู้และขัดขวางก็ได้

กรณีตามอุทาหรณ์  การที่ตำรวจสายตรวจไปพบนายตี๋กำลังลอบเสพยาบ้าในเวลากลางคืนจึงล้อมจับ  และนายตี๋ได้ดับไฟแล้วหนีไปนั้น  การกระทำดังกล่าวของนายตี๋มิได้เป็นการต่อสู้หรือขัดขวางตำรวจ  ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่  อันจะเป็นความผิดตามมาตรา  138  แต่ประการใดเพราะนายตี๋เพียงแต่ดับไฟเพื่อหนีตำรวจไปเท่านั้น  ดังนั้น  นายตี๋จึงไม่มีความผิดต่อเจ้าพนักงานฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

สรุป  นายตี๋ไม่มีความผิดต่อเจ้าพนักงานฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน