LAW 1001 หลักกฎหมายมหาชน 1/2555

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2555

ข้อสอบกระชวนวิชา  LAW 1001 หลักกฎหมายมหาชน

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อข้อ  1  กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับรัฐ  การใช้อำนาจรัฐในการปกครองประเทศ  โดยองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน  ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ  หรือพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม

จึงขอให้นักศึกษาอธิบายคำว่า  “นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน”  ของรัฐไทย  มีอย่างไรบ้าง

ธงคำตอบ

กฎหมายมหาชน  เป็นกฎหมายที่ใช้กับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  และบุคคลธรรมดา  ซึ่งคำว่า  “นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน”  หมายความถึงหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐนั่นเอง  ส่วนคำว่า  “บุคคลธรรมดา”  หมายถึง  บุคคลซึ่งเป็นปุถุชนทั่วไป

“นิติบุคคล”  คือ  บุคคลตามกฎหมายที่ถูกสมมุติขึ้นมาโดยกฎหมาย  และกฎหมายได้รับรองให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา  เช่น  นิติบุคคลสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินและถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้  สามารถจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินได้  เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ได้  เป็นโจทก์เป็นจำเลยได้  ฯลฯ  เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางอย่างที่มีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น  เช่น  สิทธิในครอบครัว  หรือสิทธิในทางการเมือง  เป็นต้น  กล่าวโดยสรุป  นิติบุคคลคือ  บุคคลตามกฎหมายหรือบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดานั่นเอง

นิติบุคคลสามารถจำแนกออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ

  1.  นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน  ซึ่งได้แก่  นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เช่น  ห้างหุ้นส่วนที่ได้จดทะเบียนแล้ว  บริษัทจำกัด  สมาคม  มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว  เป็นต้น
  1.  นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  ได้แก่  นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  ตามกฎหมายไทย  เช่น  กระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐวิสาหกิจ  และวัดวาอาราม  เป็นต้น

“นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน”  ตามระบบกฎหมายมหาชนของไทย  จะมีดังต่อไปนี้  คือ

  1.  กระทรวง  ทบวง  กรม
  2. จังหวัด
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งตามหลักการกระจายอำนาจและเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ 

(1)    องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(2)   เทศบาล

(3)   องค์การบริหารส่วนตำบล

(4)   กรุงเทพมหานคร

(5)   เมืองพัทยา

  1.  รัฐวิสาหกิจ
  2. วัดวาอาราม  (เฉพาะวัดในพุทธศาสนาเท่านั้น  ส่วนวัดในศาสนาอื่นอาจเป็นนิติบุคคลได้ในทางกฎหมายเอกชน)
  3. องค์การมหาชน