ข้อสอบสําหรับเตรียมสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2002 การอ่านตีความ

Advertisement

Part I: Seen Passages ส่วนที่ 1 : เนื้อเรื่องในตํารา

A: Directions: Read the following statements. Then blacken 1 for a true

statement, and blacken (2) for a false statement. (1=True; 2=False)

(คําสั่ง : ให้อ่านข้อความต่อไปนี้ ถ้าถูกให้ตอบข้อ 1 ถ้าผิดให้ตอบข้อ 2)

1 Skimming is a reading technique that helps you get a general idea of a passage by reading every word.

ถาม การอ่านแบบสแกนนิ่งเป็นเทคนิคการอ่านช่วยให้คุณได้รับใจความสําคัญโดยทั่วไปของเนื้อเรื่อง

โดยการอ่านทุกคํา

ตอบ 2 ผิด เพราะการอ่านแบบสํารวจ (Skimming) เป็นเทคนิคการอ่านข้อความอย่างเร็ว โดยไม่อ่าน

ทุกตัว แต่จะอ่านข้ามเป็นประโยคหรือเป็นบรรทัด ๆ ไป จุดประสงค์เพื่อหาภาพรวม หาประเด็น หรือใจความสําคัญโดยทั่วไป (main idea, general idea) ตรงส่วนหน้าประโยคถูก แต่ไปผิดตรงส่วนหลังว่าโดยการอ่านทุกคํา

2 Scanning is used when you are looking for specific information needed from the text.

ถาม การอ่านแบบสแกน จะใช้เมื่อคุณกําลังมองหาข้อมูลเฉพาะที่จําเป็นจากข้อความ

ตอบ 1 การอ่านแบบจําเพาะ (Scanning) เป็นเทคนิคการอ่านข้อความอย่างเร็ว เพื่อที่จะต้องการหาข้อมูล

บางอย่างหรือคําตอบเฉพาะ (specific information) โดยกวาดสายตายอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ มองหานั้น เช่นหาชื่อคน สิ่งที่เรากวาดสายตาก็ให้มีแต่ชื่อคนเท่านั้น

3 Specific information can be obtained quickly by reading the first and the last sentences of the paragraph

ถาม สามารถรับข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็วโดยการอ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของย่อหน้า

ตอบ 2 ผิด เพราะการอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ ก็คือ scanning เป็นการกวาดสายตา ค้นหาข้อมูลที่เรา

ต้องการเท่านั้น จะกําหนดให้อ่านเจาะจงแต่ประโยคแรกหรือสุดท้ายของย่อหน้า ก็ไม่ถูกต้อง

4 A reference refers to a single word or a group of words mentioned earlier or later in a sentence or paragraph.

ถาม การอ้างอิงหมายถึงคําเดียวหรือกลุ่มคําที่กล่าวถึงก่อนหน้าหรือหลังในประโยคหรือย่อหน้า

ตอบ 1 การอ้างอิง (Reference) คือ การที่ผู้เขียนเชื่อมโยงความคิดของเนื้อหาของเรื่องโดยการใช้คําหรือ

วลีแทนคําหรือข้อความที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยไม่ต้องกล่าวคําหรือข้อความนั้น ๆซ้ำอีก การอ้างอิง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การอ้างอิงย้อนกลับ คือการอ้างอิงอ้างถึงสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว เราต้องย้อนกลับไปยังส่วนที่อยู่ก่อนตัวอ้างอิง (earlier) และการอ้างไปข้างหนา คือ การอ้างอิงที่อ้างถึงสิ่งที่ จะกล่าวต่อไป (later)

5 Context refers to the surrounding words in a sentence that give a particular word its meaning. ถาม บริบทหมายถึงคําที่อยู่รอบ ๆ ในประโยคที่ให้ความหมายของคํานั้น ๆ

ตอบ 1 บริบท (Context) คือ คํา ข้อความ หรือสถานการณ์แวดล้อมเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของ

ภาษาหรือของถ้อยคํา ที่เราไม่รู้ความหมาย เราสามารถใช้บริบทข้างเคียงเพื่อเดาความหมายของคํา

6 A sentence that expresses the general idea of a paragraph is called a topic sentence.

ถาม ประโยคที่แสดงความคิดทั่วไปของย่อหน้าเรียกว่าประโยคหัวข้อ

ตอบ 1 Topic Sentence ก็คือประโยคหลัก (main idea, general idea) หรือประโยคสําคัญที่สุดใน

แต่ละย่อหน้าซึ่งบรรจุหัวเรื่องและใจความสําคัญไว้ เมื่อเราอ่านแล้วจะทราบได้ทันทีว่าย่อหน้านี้บอกเรื่องอะไรจากบทอ่านส่วนใหญ่มักวางไว้ที่ประโยคแรกๆหรือประโยคสุดท้ายของข้อความมีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ตอนกลางของเรื่อง Topic Sentence ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1 Topic คือ หัวข้อ หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ประเด็นสําคัญ

2 Controlling Idea คือ ขอบข่ายเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการเขียน

7 Many words have different possible meaning depending how they were used in the context. ถาม หลายคํามีความหมายที่เป็นไปได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใช้ในบริบทอย่างไร

ตอบ 1 ถูกต้อง คําหลายคํามีความหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคํา ๆ นั้นถูกใช้ในบริบทอย่างไรนั่นคือ ขึ้นอยู่

กับบริบทนั้น ๆ

8 It is necessary to read every word of a foreign-language text and translate it into your

own language in order to understand the text.

ถาม จําเป็นต้องอ่านข้อความภาษาต่างประเทศทุกคําและแปลเป็นภาษาของคุณเองเพื่อให้เข้าใจข้อความ ตอบ 2 ผิดตรงว่าต้องอ่านข้อความทุกคําและแปลเป็นภาษาของตัวเองเพื่อเข้าใจบทความนั้น โดยหลักแล้ว

การอ่านที่ถูกต้อง ไม่จําเป็นต้องอ่านทุกคําหรือแปลได้ทุกคําในการอ่านบทความ

9 In order to get the main idea of the paragraph, one has to know what the writer wants to tell the reader about the topic.

ถาม เพื่อให้ได้แนวคิดหลักของย่อหน้า เราต้องรู้ว่าผู้เขียนต้องการอะไรเพื่อบอกผู้อ่านเกี่ยวกับหัวข้อ

ตอบ 1 ถูกต้อง ในการอ่าน ผู้อ่านก็ต้องจับใจความให้ได้ว่าผู้เขียนต้องการบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเขียน

เกี่ยวกับหัวเรื่องที่เขาเขียน เพื่อจะได้จับใจความสําคัญของผู้เขียนให้ได้

10 The answer of an inferring questions is mentioned clearly in the text.

ถาม คําตอบของคําถามที่อนุมานระบุไว้อย่างชัดเจนในบทความ

ตอบ 2 ผิด ถ้าบทความที่ให้เรา infer ซึ่งหมายถึง ให้เราสรุป วิเคราะห์ออกมา แสดงว่าเป็นการสรุปที่ต้อง

ตีความ ซึ่งมักจะกล่าวเป็นนัย ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนหรือตรง ๆ

 

B: Directions: Read the following passages and choose the best answer for each question. (คําสั่ง: อ่านเนื้อหาต่อไปนี้แล้วเลือกคําตอบที่ดีที่สุดในแต่ละคําถาม)

Passage 1

INTELSAT satellites COMSAT (Communications Satellite Corporation) of the United States, the Overseas Telecommunications Commission (Australia) and nine other world communications agencies met in Washington, D.C., in 1964, to sign a document that made them founder members of the International Telecommunications Satellite Consortium (i.e., . INTELSAT). When INTELSAT 1, better known as Early Bird, was launched over the Atlantic in 1965, there were just five earth stations to make use of the 66 telephone circuits it offered. Today, there are over one dozen INTELSAT IV, IV-A, V and VA satellites in the Atlantic, India and Pacific Ocean regions, offering capacities up to 12,500 two-way telephone circuits and two-way TV channels per satellite. The INTELSAT VI satellites, expected to be launched in the late 1980s, will be capable of providing up to 20,000 telephone circuits each. Over 500 earth stations in nearly 150 countries make use of the INTELSAT satellites in the three ocean regions to provide over 25,000 circuits and TV services for international and domestic use.

ดาวเทียมระบบ INTELSAT บริษัท COMSAT (บริษัทดาวเทียมสื่อสาร) ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมต่างประเทศ (ออสเตรเลีย) และองค์กรตัวแทนการสื่อสารโลกอื่น ๆ อีก 9 บริษัท ได้ ประชุมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อปี 1964 เพื่อลงนามในเอกสารซึ่งทําให้พวกเขาเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของกลุ่มสมาคม ดาวเทียมโทรคมนาคมระหว่างประเทศขึ้น (คือ INTELSAT) เมื่อ INTELSAT 1 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่ง คือ เออร์ลี เบิร์ด (Early Bird) ซึ่งถูกปล่อยขึ้นเหนือมหาสมุทรที่แอตแลนติกในปี 1965 มีสถานีภาคพื้นดินเพียง 5 แห่งเท่านั้น เพื่อใช้ประโยชน์วงจรโทรศัพท์ 66 วงจรที่มันเสนอให้ ทุกวันนี้มีดาวเทียม INTELSAT 4, 4 – เอ, 5 และดาวเทียม 5 เอ มากกว่า 12 ดวงในภูมิภาคมหาสมุทรแอตแลนติก ภูมิภาคในมหาสมุทรอินเดียและ มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเสนอขีดความสามารถวงจรโทรศัพท์แบบการติดต่อ 2 ทาง มากถึง 12,500 วงจรและช่อง รับสัญญาณโทรทัศน์แบบการติดต่อ 2 ทางต่อดาวเทียม 1 ดวง ดาวเทียม INTELSAT 6 คาดว่าจะปล่อยขึ้นสู่ ท้องฟ้าในปลายทศวรรษที่ 1980 จะสามารถให้วงจรโทรศัพท์มากถึง 20,000 วงจรในแต่ละดวงมากกว่า 500 สถานีภาคพื้นดิน ในเกือบ 150 ประเทศใช้ประโยชน์จากดาวเทียม INTELSAT ในภูมิภาคมหาสมุทร 3 ภูมิภาค เพื่อให้วงจรมากกว่า 25,000 วงจร และให้บริการทางโทรทัศน์สําหรับการใช้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

11 Which of the following should be title of this paragraph?

1 American Satellites

2 The Benefits of Satellites

3 The Overseas Telecommunications Commission

4 A Short History of the INTELSAT Satellites

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ควรเป็นชื่อเรื่องของย่อหน้านี้

1 ดาวเทียมของอเมริกา

2 ข้อดีของดาวเทียม

3 คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมต่างประเทศ

4 ประวัติศาสตร์โดยย่อของดาวเทียม INTELSAT

ตอบ 4 เดาจากเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ INTELSAT ซึ่งเป็น key word (คําหลัก) ในเรื่องนี้

12 According to the paragraph, there are ____ countries and agencies that made the founder members of the International Telecommunications Satellite Consortium.

1 2

2 4

3 7

4 11

ถาม ตามเนื้อเรื่อง มี _____ ประเทศและตัวแทนที่เป็นผู้ก่อตั้งสมาชิกกลุ่มสมาคมดาวเทียมโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 1 ว่า INTELSAT satellites COMSAT (Communications Satellite

Corporation) of the United States, the Overseas Telecommunications Commission (Australia) and nine other world communications agencies รวม 11 ประเทศและตัวแทน

13 How many INTELSAT satellites are mentioned in the paragraph?

1 4

2 5

3 6

4 7

ถาม มีดาวเทียม INTELSAT เท่าไรที่ถูกกล่าวในย่อหน้านี้

ตอบ 3 มี INTELSAT 1, INTELSAT IV, tV-A, Vand VA satellites และมีกล่าว INTELSAT

VI satelites อีก รวม 6

14 “Early Bird” refers to

1 INTELSAT VI

2 INTELSAT V

3 INTELSAT 1.

  1. INTELSAT IV-A

ถาม เออร์ลี เบิร์ด คือ _____.

ตอบ 3 เออร์ลี เบิร์ด (Early Bird) ก็คือ iNTELSAT 1 อยู่ใกล้กันหรือใช้คําว่า known as

15 According to the paragraph, which region is not the one that the INTELSAT satellites

provide their services?

1 The Indian Ocean

2 The Atlantic Ocean

3 The Arctic Ocean

4 The Pacific Ocean

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ภูมิภาคใดที่ดาวเทียม INTELSAT ไม่ได้ให้บริการ

ตอบ 3 จากบรรทัดที่ 5 มี มหาสมุทรแอตแลนติก อินเดีย แปซิฟิก ฉะนั้นที่ไม่ใช่คือ อาร์กติก (Arctic)

 

Passage 2

We seem to jump from fad to fad convinced that there is an elixir of life which will guarantee perpetual youth, sexual vigor, and freedom from obesity. Millions are spent each year in this futile effort. It should be noted that man nas shown his adaptability and ability to live healthfully in any part of the world and to thrive on the diet available to him, including a wide variety of diets. Because no single food provides all of the known nutrients, it is advisable that we select a variety of foods, and that doesn’t mean fifty-seven varieties of snack crackers. Many in this country do not necessarily eat intelligently, but, among the countries of the world, we do have a unique opportunity to eat healthfully.

 

ดูเหมือนพวกเราจะข้ามผ่านความนิยมครั้งแล้วครั้งเล่า ความเชื่ออย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า มียาอายุวัฒนะ ซึ่งรับประกันความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาล, ทําให้เกิดความคึกทางเพศ และทําให้ไม่อ้วนได้ ในแต่ละปีจะมีการใช้ จ่ายเงินไปหลายล้านในความพยายามที่ไร้ประโยชน์นี้ มันควรจะถูกตั้งข้อสังเกตว่า มนุษย์ได้แสดงให้เห็นความสามารถ ในการปรับตัวให้เหมาะสมและมีความสามารถที่จะดํารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าในส่วนใดของโลกและ เพื่อที่จะให้สารอาหารครบทุกอย่าง ไม่มีอาหารชนิดเดียวที่ให้สารอาหารที่รู้จักทั้งหมด จึงแนะนําให้เราเลือกทานอาหารหลากหลายชนิดต่าง ๆ และนั่นไม่ได้หมายถึง 57 ชนิด ของอาหารว่างที่เป็นขนมปังกรอบ ผู้คนจํานวนมากใน ประเทศนี้ไม่ได้ทานอาหารเท่าที่จําเป็นต่อสุขภาพอย่างใช้สติปัญญา แต่ในบรรดาประเทศต่าง ๆ ของโลก เรามีโอกาสไม่เหมือนใครที่จะกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

 

16 The main idea of this paragraph is _____.

1 people seem to jump from fad to fad

2 no single food provides all of the known nutrients

3 people believe that there is an elixir of life

4 an elixir of life will guarantee perpetual youth

ถาม ใจความสําคัญของย่อหน้านี้คือ _____.

1 ผู้คนดูเหมือนข้ามผ่านจากความนิยมหนึ่งไปสู่ความนิยมหนึ่ง

2 ไม่มีอาหารชนิดเดียวที่ให้สารอาหารที่รู้จักทั้งหมด

3 ผู้คนเชื่อว่ามียาอายุวัฒนะ

4 ยาอายุวัฒนะรับประกันความเป็นหนุ่มสาวตลอดกาล

ตอบ 3 ใจความสําคัญมาจากประโยคแรกก็คือ ผู้คนเชื่อว่ามียาอายุวัฒนะ (an elixir of life)

17 What is NOT mentioned as one of the properties of an elixir of life?

1 Providing freedom from obesity

2 Boosting body health

3 Guaranteeing perpetual youth

4 Improving sexual vigor

ถาม ข้อไหนไม่ได้กล่าวถึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของยาอายุวัฒนะ

ตอบ 2 จากประโยคแรก there is an elixir of life which will guarantee perpetual youth,

sexual vigor, and freedom from obesity ที่ไม่ได้กล่าวถึงคือตัวเลือกที่ 2

18 According to the author, ______.

1 we can live healthfully in any part of the world

2 we can thrive on the diet available

3 there is no single food that provides all of the known nutrients

4 All are correct

ถาม ตามความคิดของผู้เขียน _____.

1 เราสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพได้ในทุกส่วนของโลก

2 เราสามารถเจริญได้ด้วยอาหารที่มีอยู่

3 ไม่มีอาหารชนิดเดียวที่ให้สารอาหารที่รู้จักทั้งหมด

ตอบ 4 ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

19 According to the paragraph, why do people spend a lot of money each year?

1 They want to try new variety of diet.

2 They want to eat as many as varieties of snack crackers that are available.

3 They want to eat intelligently.

4 They believe that there is an elixir of life to help them live longer and healthier.

ถาม  ตามเนื้อเรื่อง ทําไมผู้คนจึงใช้จ่ายเงินจํานวนมากในแต่ละปี

1 พวกเขาต้องการลองอาหารหลากหลายรูปแบบใหม่

2 พวกเขาต้องการกินแครกเกอร์ขนมหลากหลายชนิดที่มีอยู่

3 พวกเขาต้องการกินอย่างชาญฉลาด

4 พวกเขาเชื่อว่ามียาอายุวัฒนะที่ช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ตอบ 4 จุดประสงค์ของเรื่องก็คือ เชื่อว่ามียาอายุวัฒนะ ก็ใช้จ่ายไปกับความเชื่อนี้

2O We can infer from the paragraph that _____.

1 there is an elixir of life, but it is very expensive

2 eating a variety of the same kind of food can be replace for an elixir of life

3 there really is the thing called an elixir of life in a certain country that people have

to find out themselves.

4 there is not such a thing called an elixir of life

ถาม เราสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องว่า

1 มียาอายุวัฒนะอยู่ แต่มันแพงมาก

2 การกินอาหารประเภทเดียวกันที่หลากหลายสามารถทดแทนยาอายุวัฒนะ

3 มีสิ่งที่เรียกว่ายาอายุวัฒนะจริง ๆ ที่ผู้คนต้องค้นหาด้วยตัวเอง

4 ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ายาอายุวัฒนะ

ตอบ 4 ผู้เขียนต้องการโน้มน้าวว่า ไม่มีอายุอายุวัฒนะหรอก

 

Passage 3

In short, using various methods of communication, different chimpanzees and an occasional gorilla have managed to communicate at about the level of a somewhat slow four-year-old child. This may not be the limit of the chimps abilities-perhaps more intensive or more ingenious training will carry them further-but it is certainly a substantial step beyond what has been done before. If nothing else, it demonstrates the enormous importance of learning in the acquisition of language, and opens up the possibility that someday we will be able to communicate at least on a minimal level with other species.

 

กล่าวโดยสรุป การใช้วิธีของการสื่อสารที่หลากหลายกับลิงชิมแปนซีที่แตกต่างกันและลิงกอริลล่าที่ใช้ทดลองใน บางโอกาสมีความสามารถที่จะสื่อสารได้ในระดับเด็กอายุ 4 ขวบ ที่ค่อนข้างจะเรียนรู้ช้า สิ่งนี้อาจจะไม่ได้ เป็น ข้อจํากัดความสามารถของลิงชิมแปมซี บางทีการฝึกฝนที่เข้มข้นหรือชาญฉลาดกวานั้นอาจช่วยพาพวกเขาไปได้ไกล มากขึ้น แต่แน่นอนว่ามันเป็นขั้นตอนที่สําคัญเหนือกว่าสิ่งที่ได้ทํากันมาก่อนหน้านี้ ถ้า ไม่มีการฝึกฝนเลยมันก็จะ พิสูจน์ให้เห็นความสําคัญอย่างมากของการเรียนรู้ภาษาและเปิดรับความเป็นไปได้ว่า สักวันหนึ่งเราจะสามารถสื่อสาร กับสัตว์ชนิดอื่นได้อย่างน้อยในระดับที่น้อยที่สุด

21 The paragraph should be the ____ part of an essay

1 introduction

2 body

3 conclusion

4 All are correct

ถาม ย่อหน้านี้ควรจะเป็นส่วน _____ ของความเรียง

1 บทนํา

2 เนื้อหา

3 บทสรุป

4 ถูกหมด

ตอบ 3 เราเดาได้จากคําว่า In short = in conclusion = กล่าวโดยสรุป

22 Which is correct, according to the passage?

1 More comprehensive language training might carry chimpanzees further.

2 The chimp and human are about the same in intellectual capacity.

3 Chimpanzees’ cognitive abilities and complex thought processes are identical to

those of a 3-year-old human child.

4 Chimpanzees shows the greatest accomplished.

ถาม ข้อไหนถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

1 การฝึกอบรมภาษาที่ครอบคลุมมากขึ้นอาจทําให้ชิมแปนซีไปได้ไกลกว่านี้

2 ชิมแปนซีและมนุษย์มีความเท่าเทียมกันในความสามารถทางปัญญา

3 ความสามารถทางปัญญาของลิงชิมแปนซีและกระบวนการคิดที่ซับซ้อนนั้นเหมือนกันกับ

ของลูกมนุษย์วัย 3 ขวบ

4 ชิมแปนซีแสดงความสําเร็จสูงสุด

ตอบ 1

1 เนื้อเรื่องกล่าวถึงว่าถ้าได้ฝึกอย่างเข้มข้นจริงจังอาจทําให้พวกเขาไปได้ไกลกว่าเดิม

2 มีความเท่าเทียมกัน ไม่ได้กล่าวถึง

3 ผิดตรงลูกมนุษย์วัย 3 ขวบ

4 ไม่ได้กล่าวว่าสําเร็จสูงสุด

23 How many animals are mentioned by name in this passage?

1 1

2 2

3 3

4 4

ถาม มีสัตว์กี่ชนิดที่กล่าวถึงในเนื้อเรื่องนี้

ตอบ 2 จากเนื้อเรื่องได้กล่าวถึง ชิมแปนซีและกอริลล่า

24 Which of the following topics does this story seem to touch on?

1 Linguistics

2 Demography

3 Dialectics

4 Anthology

ถาม เรื่องราวนี้ดูเหมือนจะกล่าวถึงหัวข้อใดต่อไปนี้

1 ภาษาศาสตร์

2 ประชากรศาสตร์

3 ภาษาถิ่น

4 กวีนิพนธ์

ตอบ 1 เนื้อเรื่องกล่าวถึง สัตว์กับภาษา

25 Overall, what mood is portrayed in this passage?

1 Fearful

2 Hopeful

3 Mysterious

4 Melancholy

ถาม โดยรวมแล้ว ข้อความนี้แสดงถึงอารมณ์ใด

1 น่ากลัว 2 มีความหวัง 3 ลึกลับ 4 ความเศร้าโศก

ตอบ 2 จากบรรทัดสุดท้าย กล่าวถึงความเป็นไปได้ แสดงว่า ยังมีความหวัง

26 The phrase “in short” (in bold type) can be replaced with ____.

1 on the contrary

2 in fact

3 in brief

4 on the other hand

ถาม วลีคําว่า “in short” (ในตัวหนา) สามารถแทนที่ด้วย ____.

1 ในทางตรงกันข้าม 2 อันที่จริงแล้ว 3 กล่าวโดยสรุป 4 ในทางตรงกันข้าม

ตอบ 3 “in short” เป็นการกล่าวสรุป ตรงกับ in brief = in conclusion

 

Passage 4

Since the early 1970s, feminist art historians have produced a literature of enormous value, on which I have heavily relied, that has begun to redress the marginal role ascribed. to women in the history of art. Although the serious study of women artists is still in its infancy, this literature has helped to reevaluate and, in many cases, rediscover the achievements of women artists of the past. At the same time these authors have examined other gender-related issues that permeate the entire discipline of art history. For it is not simple men and women artists but the entire art apparatus – audiences, institutions, patrons, critics – that has helped to shape attitudes toward women in the visual arts.

ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1970 นักประวัติศาสตร์ศิลปะที่เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของสตรีได้ผลิตวรรณกรรมที่มี คุณค่ามหาศาล ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อถืออย่างมากว่าได้เริ่มแก้ไขบทบาทที่เกือบจะมีอยู่น้อย บทบาทที่ได้ถูกลงความเห็นต่อผู้หญิงในประวัติศาสตร์ของศิลปะ ถึงแม้ว่าการศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับศิลปินหญิงยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่วรรณกรรมได้ช่วยให้เกิดการประเมินค่าใหม่อีก และในหลาย ๆ กรณี ได้ช่วยค้นพบความสําเร็จเรื่องของจิตรกรหญิง ในอดีตอีกครั้งหนึ่ง และในเวลาเดียวกัน ผู้ประพันธ์เหล่านี้ได้ตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งจะแทรกซึมเข้าไป ในกฎเกณฑ์ข้อบังคับทั้งหลายของประวัติศาสตร์ศิลปะโดยสิ้นเชิง เพราะมันไม่ใช่เฉพาะจิตรกรชายหรือจิตรกรหญิง

แต่เป็นเครื่องมือศิลปะทั้งหมดอันได้แก่ผู้ชม สถาบัน ผู้อุปถัมภ์ นักวิจารณ์ ที่ได้ช่วยเหลือ ทําให้เกิดทัศนคติในเรื่อง ผู้หญิงต่อศิลปะที่เกี่ยวกับทัศนศิลป์

27 This paragraph should be the part of an essay.

1 introduction

2 body.

3 conclusion.

4 All are correct

ถาม ย่อหน้านี้น่าจะเป็นส่วน ของบทความ

1 บทนํา 2 เนื้อหา 3 บทสรุป 4 ทุกทุกข้อ

ตอบ 3 ย่อหน้านี้เป็นบทสรุปในการลงความเห็นต่อผู้หญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะ

28 Who has helped to shape attitudes toward women in the visual arts?

1 institutions

2 commentators

3 sponsors

4 All are correct

ถาม ใครบ้างที่ช่วยก่อให้เกิดทัศนคติต่อสตรีในทัศนศิลป์? ”

1 สถาบัน

2 นักวิจารณ์

3 ผู้สนับสนุน

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 จากเนื้อเรื่องบรรทัดล่าง ๆ สุดท้ายมี audiences, institutions, patrons, critics มีความหมาย

เดียวกับตัวเลือกทั้ง 3 จึงตอบถูกทุกข้อ

29 A/An ____is a person who written about an expresses opinion about things such as books, films, music, or art.

1 critic

2 institution

3 patron

4 audience

ถาม _____ คือ คนที่เขียนเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่นหนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี หรือศิลปะ

1 นักวิจารณ์ 2 สถาบัน 3 ผู้อุปถัมภ์ 4 ผู้ชม

ตอบ 1 คําที่เติมในช่องว่างคือ critic หมายถึง นักวิจารณ์

30 This paragraph is most likely to have been published on/in _____.

1 Performing arts

2 Martial arts

3 Culinary arts

4 Visual arts

ถาม ย่อหน้านี้น่าจะมีการตีแผ่ใน _____.

1 ศิลปะการแสดง 2 ศิลปะการต่อสู้ 3 ศิลปะการปรุงอาหาร 4 ทัศนศิลป์

ตอบ 4 จากเนื้อเรื่องคําสุดท้ายกล่าวถึง visual arts ก็ตอบได้เลย

31 This paragraph is most likely to have been published on/in ____.

1 Primary school textbook

2 History of Art textbook

3 Bulletin

4 News website

ถาม ย่อหน้านี้น่าจะได้รับการเผยแพร่ใน _____.

1 หนังสือเรียนระดับประถมศึกษา

2 ตําราประวัติศาสตร์ศิลปะ

3 กระดานข่าว

4 เว็บไซต์ข่าว

ตอบ 2 เนื้อเรื่องกล่าวถึงประวัติศาสตร์ศิลปะในอดีตของผู้หญิง ก็คือน่าจะอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะ

32 What does “l” (in bold type) refer to?

1 The writer of art history

2 The woman artist

3 The feminist art historian

4 The writer of the article

ถาม “I” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง

1 นักเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะ

2 ศิลปินผู้หญิง

3 นักประวัติศาสตร์ศิลปะที่เรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิง

4 ผู้เขียนบทความ

ตอบ 4 “l” ก็คือ ผู้เขียนเรื่องนี้

33 The word “ achievements” (in bold type) can be replaced with _____.

1 engagements

2 accomplishments

3 developments

4 tournaments

ถาม คําว่า “achievements” (ในตัวพิมพ์หนา) สามารถแทนที่ด้วย _____.

1 การนัดหมาย 2 ความสําเร็จ 3 การพัฒนา 4 การแข่งขัน

ตอบ 2 achievements = accomplishments = ความสําเร็จ

 

Passage 5

Why do people want to save the whales? 2 There are two important reasons. 3 reason is that whales help to keep a balance between plants and animals. 4 People have disturbed

this balance. 5 People get rid of their wastes by throwing them into the oceans and seas. 6 People’s sewage and garbage increase the amount of salt in ocean and sea water. 7 The increased sait helps some plants and some very small animal to grow. 8 These plants and animals can be harmful to fish, 9 Whales eat enormous amounts of plankton, the plants and

salty water. 10 Therefore, whales are very important because they keep the ocean environment clean enough for fish. 11 In addition, because fish provide necessary food for many people, people need whales, and many people want to save them.

 

1 ทําไมผู้คนจึงต้องการช่วยปกป้องปลาวาฬ 2 มีเหตุผลที่สําคัญอยู่ 2 ประการ 3 เหตุผลประการที่หนึ่งคือ ปลาวาฬช่วยรักษาสมดุลระหว่างพืชและสัตว์ 4 ผู้คนได้ทําลายความสมดุลนี้ไป 5 ผู้คนมักจะกําจัดของเสียของพวกเขา ด้วยการโยนมันลงไปในมหาสมุทรและท้องทะเล 6 สิ่งปฏิกูลและขยะจะไปเพิ่มปริมาณของความเค็มในน้ำมหาสมุทร และน้ำทะเล 7 ความเค็มที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยให้พืชและสัตว์ขนาดเล็กบางชนิดเจริญเติบโต 8 พืชและสัตว์เหล่านี้สามารถเป็นอันตรายต่อปลาได้ 9 ปลาวาฬจะกินแพลงตอน, ซึ่งเป็นพืชและสัตว์ที่เจริญเติบโตในน้ําที่เค็มมาก ๆ ในปริมาณ มากมายมหาศาล 10 ดังนั้น ปลาวาฬจึงมีความสําคัญมากเพราะว่ามันจะคอยรักษาสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรให้ สะอาดเพียงพอสําหรับปลา 11 นอกจากนี้แล้วเพราะว่าปลาเป็นอาหารที่จําเป็นสําหรับผู้คนเป็นจํานวนมาก พวกเขาจึงต้องการปลาวาฬและต้องการที่จะช่วยรักษาชีวิตพวกมันเอาไว้

34 The main idea of the paragraph is in sentence ____.

1 1

2 2

3 3

4 5

ถาม ใจความสําคัญของย่อหน้านี้อยู่ในประโยคที่ ____.

ตอบ 1 ประโยคแรกเป็นคําถาม และเป็นประโยคในความสําคัญ

35 Which is correct, according to the passage?

1 Plankton is the most important organism in the sea.

2 Sewage disposal barely impacts aquatic ecosystems.

3 Whales keep a balance between plants and animal, and people need them for food.

4 Whales are maintaining a healthy ocean.

ถามข้อไหนถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

1 แพลงก์ตอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สําคัญที่สุดในทะเล

2 การกําจัดสิ่งปฏิกูลแทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ

3 ปลาวาฬรักษาสมดุลระหว่างพืชและสัตว์ และผู้คนต้องการพวกมันเป็นอาหาร

หาร

4 ปลาวาฬกําลังรักษามหาสมุทรให้สะอาด

ตอบ 3 จากประโยคที่ 10 ที่ว่า whales are very important because they keep the ocean

1 environment clean enough for fish

36 Which of the following words mean “rubbish, especially waste from a kitchen”?

1 Garbage

2 Brine

3 Plankton

4 Sewage

ถาม คําไหนต่อไปนี้หมายถึง “ขยะ โดยเฉพาะของเสียจากครัว”

1 ขยะ 2 ความกังวล 3 แพลงก์ตอน 4 สิ่งสกปรก

ตอบ 1 garbage หมายถึง ขยะมูลฝอย

37 How many names of mammals are mentioned in this passage?

1 1

2 2

3 3

4 4

ถาม ข้อนี้กล่าวถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมที่ตัวในเนื้อเรื่องนี้

ตอบ 1 ย่อหน้านี้กล่าวถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดเดียวคือปลาวาฬ

38 Overall, what mood is portrayed in this passage?

1 Informative

2 Skeptical

3 Dismissive

  1. Hopeful

ถาม โดยรวมแล้ว อารมณ์ที่แสดงในข้อนี้เป็นอย่างไร

1 ให้ข้อมูล 2 สงสัย 3 ปฏิเสธ  4 เต็มไปด้วยความหวัง

ตอบ 1 ย่อหน้านี้เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่ต้องปกป้องปลาวาฬ

39 The word “get rid of” (in bold type) is the closest in meaning to _____.

1 drop off

2 peel off

3 deposit

4 eliminate

ถาม  คําว่า “get rid of” (ในตัวพิมพ์หนา มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 ทิ้งลงไป 2 ลอกออก 3 ฝาก 4 กําจัด

ตอบ 4 get rid of = eliminate = กําจัด

40 What does “them” (in bold type) refer to?

1 Sea

2 Wastes

3 Animals

4 Plants

ถาม “them” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง

1 ทะเล 2 ของเสีย 3 สัตว์ 4 พืช

ตอบ 1 อ้างอิงถึง wastes = ของเสีย เดาจากคํานามที่อยู่ส่วนหน้า

 

Passage 6

Descent refers to the system by which members of a society trace kinship over generations. In simple terms, descent is the system of defining relatives. Industrial societies like our own recognize a pattern of bilateral descent (“two-sided descent”), a system tracing kinship through both females and males. In a bilateral society, children are linked by kinship to the families of both parents.

 

Most industrial societies, however, trace kinship only through one parent or the other. Patrilineal descent, a system tracing kinship through males, predominates in these societies. This means that the father’s side of the family — but not the mother’s – is defined as kin; practically speaking,

 

In patrilineal schemes only males can inherit property. Less common is matrilineal descent, a system tracing kinship through females. Here, only the mother’s side of the family is considered kin, and property passes from mothers to daughters. Patrilineal descent is common among pastoral and agrarian societies, in which men produce the most valued resources. Matrilineal descent characterizes most horticultural societies, in which women are the primary breadwinners (Haviland, 1985).

 

วงศ์ตระกูล หมายถึง ระบบที่สมาชิกของสังคมสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติกันมาหลายชั่วอายุคน คํา นิยามง่าย ๆ วงศ์ตระกูล คือ ระบบการกําหนดเครือญาติ สังคมอุตสาหกรรมเหมือนกับสังคมของเราที่ยอมรับรูปแบบ ของวงศ์ตระกูลทั้ง 2 ฝ่าย (วงศ์ตระกูลทั้ง 2 ฝ่าย) คือ ระบบที่สืบเชื้อสายเครือญาติโดยผ่านทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ในสังคมที่นับวงศ์ตระกูลทั้ง 2 ฝ่ายนี้ เด็ก ๆ จะถูกเชื่อมสายสัมพันธ์ความเป็นเครือญาติกับครอบครัวของทั้งฝ่ายพ่อ และฝ่ายแม่

 

แต่อย่างไรก็ตาม สังคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายจากฝ่ายพ่อเป็นระบบที่สืบเชื้อสายเครือญาติ โดยผ่านฝ่ายชายจะมีมากกว่าในสังคมเหล่านี้ สิ่งนี้หมายความว่าฝ่ายครอบครัวของพ่อ – แต่ไม่ใช่ฝ่ายแม่ – ถูกกําหนดเป็นญาติ ถ้าพูดใน เชิงปฏิบัติแล้ว

 

รูปแบบวงศ์ตระกูลที่สืบทอดจากฝ่ายชายเท่านั้นที่สามารถได้รับทรัพย์สมบัติ ลักษณะที่มีทั่วไปน้อยมากก็คือ วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากแม่ ซึ่งเป็นระบบที่สืบเชื้อสายเครือญาติในทางฝ่ายหญิง, ในที่นี้มีแต่ครอบครัวฝ่ายแม่ เท่านั้นที่ถูกนับเป็นญาติและทรัพย์สินจะตกทอดจากแม่มาสู่ลูกสาว การสืบวงศ์ตระกูลที่เชื้อสายมาจากผู้เป็นพ่อเป็นรูปแบบทั่วไปในหมู่สังคมชนบทและสังคมไร่นา ซึ่งผู้ชายจะผลิตทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงสุด ส่วนที่วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อ สายจากฝ่ายแม่จะมีลักษณะสังคมพืชสวนซึ่งผู้หญิงจะเป็นกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว (ฮาวิแลนด์, 1985)

 

41 The author mentioned that descent is _____

1 the system tracing kinship through males

2 the pastoral and agrarian societies

3 the system of acknowledged social parentage

4 the industrial societies

ถาม ผู้เขียนกล่าวว่าวงศ์ตระกูลเป็น ____

1 ระบบสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านฝ่ายชาย

2 สังคมชนบทและไร่นา

3 ระบบวงศ์ตระกูลที่สังคมยอมรับ

4 สังคมอุตสาหกรรม

ตอบ 3 ระบบ descent ก็คือ การนับเครือญาติ ก็คือตัวเลือกที่ 3 parentage

42 According to the passage, what is the two-sided descent?

1 The system tracing kinship through males

2 The system tracing kinship through the father’s and mother’s line.

3 The system tracing kinship through females

4 The system tracing kinship over generations

ถาม ตามเนื้อเรื่อง วงศ์ตระกูลทั้งสองฝ่ายคืออะไร

1 ระบบสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านฝ่ายชาย

2 ระบบสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่

3 ระบบสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านฝ่ายหญิง

4 ระบบสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านหลายรุ่น

ตอบ 2 ทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่

 

43 According to the passage, how do people in industrial societies trace their kinship?

1 The kin relationship is traced through only one parent.

2 Only the mother’s side of the family is considered kin.

3 Only the father’s side of the family is considered kin.

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ผู้คนในสังคมอุตสาหกรรมมีการสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติอย่างไร

1 ความสัมพันธ์ทางเครือญาติสืบเชื้อสายโดยผ่ายพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

2 ครอบครัวฝ่ายแม่เท่านั้นที่นับเป็นญาติ

3 ครอบครัวฝ่ายพ่อเท่านั้นที่นับเป็นญาติ

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 2 ว่า Most industrial societies, however, trace kinship only through one parent or the other.

44 Patrilineal descent refers to ____.

1 a kinship system in which family membership derives from father’s side

2 a kinship system in which family membership derives from mother’s side

3 horticultural societies

4 a pattern of bilateral descent

ถาม วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายฝ่ายพ่อ หมายถึง ____.

1 ระบบเครือญาติซึ่งสมาชิกครอบครัวมาจากฝายพ่อ

2 ระบบเครือญาติซึ่งสมาชิกครอบครัวมาจากฝ่ายแม่

3 สังคมทําสวนผลไม้

4 รูปแบบวงศ์ตระกูลทั้งสองฝ่าย

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 2 Patrilineal descent, a system tracing kinship through males

45 Matrilineal descent refers to ____.

1 horticultural societies

2 a pattern of bilateral descent

3 a kinship system in which family membership derives from father’s side

4 a kinship system in which family membership derives from mother’s side

ถาม วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายฝ่ายแม่ หมายถึง ____

1 สังคมทําสวนผลไม้

2 รูปแบบวงศ์ตระกูลทั้งสองฝ่าย

3 ระบบเครือญาติซึ่งสมาชิกครอบครัวมาจากฝ่ายพ่อ

4 ระบบเครือญาติซึ่งสมาชิกครอบครัวมาจากฝ่ายแม่

ตอบ 4  จากย่อหน้าที่ 3 matrilineal descent, a system tracing kinship through females

46 Which of the following statements is NOT true?

1 Most pastoral and agrarian societies trace their kinship through males.

2 Only the mother’s side of the family is considered kin in industrial societies.

3 Matrilineal descent is less common than patrilineal descent.

4 In patrilineal societies, male kin generally involves the inheritance of properly.

ถาม ข้อความไหนต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1 สังคมชนบทและไร่นานับเครือญาติโดยผ่ายฝ่ายชาย

2 ครอบครัวฝ่ายแม่เท่านั้นที่ถูกคิดเป็นญาติในสังคมอุตสาหกรรม

3 วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายฝ่ายแม่เป็นที่มีอยู่ทั่วไปน้อยกว่าวงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายฝ่ายพ่อ

4 ในสังคมวงศ์ตระกูลที่สืบทอดจากฝ่ายพ่อ ผู้ชายเท่านั้นที่สามารถได้รับทรัพย์สินมรดก

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 2 นับวงศ์ตระกูลของพ่อแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสังคมอุตสาหกรรม

47 Which of the following statements is true about pastoral society?

1 The kin relationship is traced through both females and males

2 The property passes from mothers to daughters

3 The kin relationship is traced through males

4 Women are the primary breadwinners.

ถาม ข้อความไหนต่อไปนี้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมชนบท

1 ความสัมพันธ์เครือญาติสืบเชื้อสายโดยผ่านทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

2 ทรัพย์สมบัติจะผ่านจากแม่สู่ลูกสาว

3 ความสัมพันธ์เครือญาติสืบเชื้อสายโดยผ่ายฝ่ายชาย

4 ผู้หญิงเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก

ตอบ 3 จากย่อหน้าล่างที่ว่า Patrilineal descent is common among pastoral and

agrarian societies, in which men produce the most valued resources

48 According to the passage, who is primarily responsible for family in horticultural

society?

1 Son

2 Father

3 Women

4 Men

ถาม ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อครอบครัวในสังคมพืชสวน

ตอบ 3 จากบรรทัดสุดท้ายคือ ผู้หญิง

49 The word “property” (in bold type) is closest in meaning to _____.

1 quality

2 trait

3 characteristic

4 possession

ถาม คําว่า “property” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับ _____

1 คุณภาพ

2 ลักษณะนิสัย

3 ลักษณะคุณสมบัติ

4 ทรัพย์สมบัติ

ตอบ 4 property = possession = ทรัพย์สมบัติ สิ่งที่ครอบครอง

50 The word “breadwinner” (in bold type) is closest to the meaning of ____.

1 commander

2 supervisor

3 reporter

4 provider

ถาม คําว่า “breadwinner” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ ____.

1 ผู้บังคับบัญชา

2 หัวหน้างาน

3 ผู้สื่อข่าว

4 ผู้จัดหา

ตอบ 4 breadwinner = provide = ผู้หาเลี้ยงครอบครัว ผู้จัดหามาให้

 

Passage 7

The major contribution of the humanistic approach is to focus attention on allowing the individual’s inner nature to express itself. It is not necessary to accept the view that our inner nature is formed at birth – our potential can be seen as a product of innate factors plus experience. But humanistic psychologists make the valid point that society often frustrates out needs and creative impulses. A girl may have decided by the age of six to be a lawyer. Her decision was based on identification with a parent plus events involving conditioning, and her own innate intelligence and other abilities. However, this desire may be continually frustrated by a society that says that most women do not become lawyers, that puts various obstacles in her path, and that may try to convince her to become a housewife or nurse instead. Similarly, a boy may learn early in life to be easygoing, not to have strong achievement motivation, and not to strive hard to for financial success. Perhaps he would like to be an artist or just take any job that does not require too much hard work. As an adolescent, he finds enormous pressures from his family, friends, and school to be “successful,” to achieve good grades, to get a “good” job. His artistic nature is frustrated rather than encouraged. Whether these interests and inclinations are present at birth or develop in childhood, there is little question that during adolescence many people find that their environment does not encourage them to express their own, personal feelings. Yet most people would be happier, more productive, and more fulfilled if they were not only

allowed but encouraged to “do what they want” rather than what society decrees is right for them.

การสนับสนุนที่สําคัญของทฤษฎีมนุษยนิยมก็คือ การมุ่งความสนใจไปที่การยอมให้ธรรมชาติภายในของแต่ละบุคคลได้แสดงตัวมันเองออกมา ไม่ใช่เรื่องจําเป็นที่จะยอมรับความคิดที่ว่า ธรรมชาติภายในของเราจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เกิด-ศักยภาพของเราสามารถมองเห็นได้ในฐานะที่เป็นผลผลิตอย่างหนึ่งของปัจจัยกับประสบการณ์ที่มีมา ตั้งแต่เกิด แต่นักจิตวิทยามนุษยนิยมได้อธิบายอย่างแจ่มชัดไว้ว่า สังคมมักจะขัดขวางความต้องการและแรงกระตุ้น ในทางสร้างสรรค์ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะได้ตัดสินใจตอนอายุ 6 ขวบ ว่าเธอจะเป็นทนายความ การตัดสินใจของเธอ มีพื้นฐานอยู่บนการกําหนดร่วมกันกับพ่อแม่ของเธอ บวกกับความสามารถอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามความปรารถนานี้ อาจจะถูกขัดขวางอย่างต่อเนื่อง จากสังคมที่มักจะบอกว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เป็นทนายความ จากสังคมที่มักจะหยิบ ยื่นอุปสรรคไว้ตามวิถีทางเดินของเธอ และจากสังคมที่อาจพยายามจะทําให้เธอเชื่อมั่นที่จะเป็นแม่บ้านหรือเป็นนาง พยาบาลแทน ในทํานองเดียวกัน เด็กผู้ชายคนหนึ่งอาจจะเรียนรู้ในช่วงแรกของชีวิตแบบเรียบง่ายสบาย ๆ ไม่มี แรงจูงใจในการบรรลุผลสําเร็จที่รุนแรง และไม่ต้องพากเพียรอย่างหนักเพื่อความสําเร็จทางด้านการเงิน บางทีเขาอา จะอยากจะเป็นศิลปิน หรือแค่เพียงอยากจะทํางานอะไรก็ได้ที่ไม่เรียกร้องงานที่หนักเกินไป ในฐานะที่เป็นหนุ่มสาว เขาจะพบแรงกดดันอย่างมากมายจากครอบครัว จากเพื่อน จากโรงเรียน เพื่อที่จะ “ประสบความสําเร็จ” ให้ได้ผลการ เรียนที่ดี และได้งาน “ที่ดี” ทําธรรมชาติในทางศิลปะของเขาจะถูกขัดขวางมากกว่าถูกส่งเสริม ไม่ว่าความสนใจและ ความโน้มเอียงเหล่านี้จะมีอยู่ตั้งแต่เกิด หรือพัฒนาขึ้นใหม่ช่วงวัยเด็กก็ตาม แต่ก็แทบไม่มีความสงสัยว่าในช่วงวัยหนุ่ม สาว หลาย ๆ คนพบว่า สภาพแวดล้อมไม่ได้ส่งเสริมให้พวกเขาได้แสดงความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวของเขาเองออกมาเลย แต่คนส่วนใหญ่จะมีความสุขเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานเพิ่มขึ้น และบรรลุผลสําเร็จมากขึ้น ถ้าพวก เขาไม่เพียงได้รับโอกาสแต่ยังได้รับการส่งเสริมให้ “ทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทํา” มากกว่าในกฎที่สังคมกําหนดให้ พวกเขาต้องทํา

 

51 What is the main focus of the humanistic approach?

1 To concentrate on the inner nature of people

2 To control individual personality

3 To change individual personality

4 To create individual personality

ถาม อะไรคือจุดสนใจหลักของทฤษฎีมนุษยนิยม

1 มุ่งสู่ธรรมชาติภายในของแต่ละคน

2 เพื่อควบคุมบุคลิกภาพของแต่ละคน

3 เพื่อเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของแต่ละคน

4 เพื่อสร้างสรรค์บุคลิกภาพของแต่ละคน

ตอบ 1 จากประโยคแรกที่เป็น main idea นั่นคือ to focus attention on allowing the

individual’s inner nature to express itself

52 According to the passage, where does an individual’s inner nature come from?

1 Childhood experience

2 Education

3 Society

4 Innate factors and experience

ถาม จากเนื้อเรื่อง ธรรมชาติภายในของแต่ละคนมาจากไหน

1 ประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก

2 การศึกษา

3 สังคม

4 ปัจจัยและประสบการณ์ที่มีมาตั้งแต่เกิด

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 3 our potential can be seen as a product of innate factors plus

experience

53 Which of the following can be inferred from the passage?

1 People should be in the environment that allows them to develop their interests.

2 Society often frustrates out needs and creative impulses.

3 People should be encouraged to do what they want.

4 All are correct

ถาม ข้อไหนต่อไปสามารถสรุปได้จากเนื้อเรื่อง

1 ผู้คนควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสนใจได้

2 สังคมมักจะขัดขวางต้องการและแรงกระตุ้นในทางสร้างสรรค์

3 ผู้คนควรได้รับการส่งเสริมให้ทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทํา

  1. ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ถูกหมด ล้วนกล่าวในเนื้อเรื่อง

54 According to the passage, innate intelligence can be discouraged by _____.

1 parents

2 society

3 friends

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ความเฉลียวฉลาดที่มีมาตั้งแต่เกิดสามารถถูกขัดขวางโดย ___

1 พ่อแม่

2 สังคม

3 เพื่อน

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 13 pressures from his family, friends, and school

55 According to the passage, society decrees frustrate _____

1 personal feelings

2 good grades in school

3 identification

4 the individual’s inner nature

ถาม ตามเนื้อเรื่อง สังคมทําให้ _____ ผิดหวัง

1 ความรู้สึกส่วนตัว

2 การได้เกรดที่ดีในโรงเรียน

3 การแสดงตัว

4 ธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่เกิดของแต่ละคน

ตอบ 4 จากข้อความที่ว่า But humanistic psychologists make the valid point that society

often frustrates out needs and creative impulses สังคมมักจะขัดขวางความต้องการ และก่อให้แรงกระตุ้น มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

56 The author mentions that people will be more productive by ____.

1 being encouraged to express themselves the way they are

2 doing what they want

3 being in controlled environment

4 1 and 2 are correct

ถาม ผู้เขียนกล่าวว่าผู้คนจะมีประสิทธิผลมากขึ้นโดย _____.

1 ได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกในแบบที่ตนเป็น

2 ทําสิ่งที่พวกเขาต้องการ

3 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม

4 ถูก 1 และ 2

ตอบ 4 ถูกทั้ง 1 และ 2

57 The word “impulses” (in bold type) is the closest in meaning to ____.

1 journey

2 threats

3 drives

4 requests

คําว่า “ impulses” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 การเดินทาง

2 การคุกคาม

3 แรงกระตุ้น

4 ขอร้อง

ตอบ 3  impulses = drives = แรงกระตุ้น แรงผลักดัน

58 What does “this” (in bold type) refer to?

1 Being a housewife

2 Being a nurse

3 Being a lawyer

4 All are correct

ถาม คําว่า “this” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง _____.

1 การเป็นแม่บ้าน

2 การเป็นนางพยาบาล

3 การเป็นทนายความ

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 จากบรรทัดที่ 7 “this” อ้างอิงถึง บรรทัดที่ 5 ที่เด็กผู้หญิงปรารถนาที่จะเป็นทนายความ

59 The word “strive” (in bold type) is the closest in meaning to ____.

1 borrow

2 attempt

3 battle

4 wander

ถาม คำว่า “strive” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 ขอยืม

2 พยายาม

3 ดิ้นรนต่อสู้

4 ท่องเที่ยวไป

ตอบ 3 strive = battle = ต่อสู้ ดิ้นรนต่อสู้

60 The word “decrees” (in bold type) is the closest in meaning to _____.

1 contests

2 development

3 flights

4 rules

ถาม คำว่า “decrees” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ ____.

1 การแข่งขัน 2 การพัฒนา 3 เที่ยวบิน 4 กฎระเบียบ

ตอบ 2 decrees = rules = กฎ ข้อบังคับ

 

Part II : Unseen Passages

A Directions: Read the following passage.

Then blacken 1 for a true statement, and blacken 2 for a false statement 1=True; 2 = False)

 

Passage 1

A story by children’s author Beatrix Potter, written more than a century ago, is to be published for the first time after the rediscovery of the tala which features some of her bes-known characters such as Peter Rabbit.

The tale of Kitty-in-Boots, penned by Peter in 1914, was found by publisher Jo Hanks after she came across an out-of-print biography of the author from the 1970s which referred to the story in a letter Potter had sent to her then-publisher and an unedited manuscript.

Hanks then discovered three handwritten manuscripts in children’s school notebooks, which were in the archive of London’s Victoria and Albert Museum along with a rough color sketch of Kitty-in-Boots. “The tale is really the best of Beatrix Potter. It has double identities, colorful villains and a number of favorite characters from other tales (including Mr. Tod, Mrs. Tiggy-Winkle, Ribby and Tabitha Twitchit). Most excitingly, our treasured, mischievous Peter Rabbit makes an appearance, albeit older, slower, and portlier.

Penguin Random House is to publish the new story in September with drawings provided by Quentin Blake, one of Britain’s most renowned illustrators. “Once upon a time, there was a serious, well-behaved young black cat,” the book starts according to an extract on the Penguin website. “It belonged to a kind old lady who assured me that no other cat could compare with Kitty. She lived in constant fear that Kitty might be stolen.”

Hanks said Potter intended to publish the tale but marriage, the outbreak of World War Tand her concentration on her farming business got in the way. Potter, born 150 years ago, remains one of the world’s most popular children’s authors. Two million copies of her “little

books” are sold globally every year and more than 45 million copies of The Tale of Peter Rabbit have been sold since it was first published in 1902.

“She was a wonderful storyteller. There’s nothing like it, tell a good story, tell it clearly, tell it well and you’ve got an audience,” said the publisher: “She was very scientific about her approach to animals. She was a bunny-boiler. She and her brother boiled a bunny to find out what the structure was like.”

 

เรื่องราวโดยบีทริกซ์ พอตเตอร์ นักเขียนหนังสือเด็กซึ่งเขียนขึ้นเมื่อกว่าศตวรรษก่อน จะได้รับการตีพิมพ์เป็น ครั้งแรกหลังจากการค้นพบเรื่องราวใหม่ ซึ่งประกอบด้วยตัวละครที่โด่งดังที่สุดของเธอ เช่น ปีเตอร์ แรบบิท

เรื่องราวของ Kitty-in-Boots ซึ่งเขียนโดย พอตเตอร์ ในปี 1914 ถูกค้นพบโดยผู้พิมพ์ โจ แฮงค์ หลังจากที่ เธอพบเห็นชีวประวัติของผู้แต่งที่เลิกตีพิมพ์จากปี 1970 ซึ่งอ้างถึงเรื่องราวในจดหมายที่ พอตเตอร์ ส่งถึง สํานักพิมพ์ ของเธอในขณะนั้นและต้นฉบับที่ไม่ได้ตัดต่อ

จากนั้นแฮงค์ก็ค้นพบต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือสามฉบับในสมุดจดโรงเรียนสําหรับเด็ก ซึ่งอยู่ในที่เก็บถาวร ของพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียและอัลเบิร์ตในลอนดอน พร้อมกับภาพสเก็ตซ์สีคร่าวๆ ของ Kitty-in-Boots “เรื่องนี้เป็น เรื่องที่ดีที่สุดของบีทริกซ์ พอตเตอร์ มีอัตลักษณ์สองแบบ วายร้ายสีสันสดใส และตัวละครโปรดจากนิทานอื่นๆ (รวมถึง คุณท็อด นางทิกกี้-วิงเคิล ริบบี้ และทาบิธา ทวิชิต) ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือ ปีเตอร์ แรบบิท ที่น่ารักและซุกซนของเรา ปรากฏตัวขึ้น แม้ว่าจะแก่กว่า ช้ากว่าและเจ้าเนื้อมากขึ้น

Penguin Random House จะตีพิมพ์เรื่องใหม่ในเดือนกันยายนด้วยภาพวาดโดย Quentin Blake หนึ่ง ในนักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหราชอาณาจักร “กาลครั้งหนึ่ง มีแมวดําตัวเล็กตัวหนึ่งที่จริงจังและมี มารยาทดี” หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นตามเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเพนกวิน “มันเป็นของหญิงชราผู้ใจดีที่รับรองกับฉันว่าไม่มี แมวตัวอื่นเทียบได้กับคิตตี้ เธออาศัยอยู่ด้วยความกลัวอยู่เสมอว่าคิตตี้อาจถูกขโมย”

แฮงค์กล่าวว่าพอตเตอร์ตั้งใจจะตีพิมพ์เรื่องนี้ แต่การแต่งงาน การเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 และการจดจ่ออยู่กับธุรกิจเกษตรกรรมได้ขวางทางเธอ พอตเตอร์ ซึ่งเกิดเมื่อ 150 ปีที่แล้ว ยังคงเป็นหนึ่งในนักเขียนหนังสือเด็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก “หนังสือเล่มเล็กๆ” ของเธอขายได้ 2 ล้านเล่มทั่วโลกทุกปี และมีการขาย This Tale of Peter Rabbit มากกว่า 45 ล้านเล่มนับตั้งแต่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1902

“เธอเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยม ไม่มีอะไรจะเหมือน บอกเล่าเรื่องราวที่ดี บอกอย่างชัดเจน บอกได้ดี เท่านี้คุณ มีผู้อ่านแล้ว” ผู้จัดพิมพ์กล่าว “เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์มากเกี่ยวกับแนวทางของเธอกับสัตว์ เธอเป็นผู้ต้มกระต่าย เธอกับพี่ชายต้มกระต่ายเพื่อดูว่าโครงสร้างเป็นอย่างไร”

61 The title of Potter’s rediscovered work is “The Tale of Peter Rabbit.”

ถาม ผลงานที่ค้นพบใหม่ของพอตเตอร์ คือ “The Tale of Peter Rabbit”

ตอบ 2 ชื่อเรื่องคือ “The Tale of Kitty-in-Boots” จากย่อหน้าที่ 2 ส่วน “The Tales of Peter

Rabbit” เป็นเพียงการยกตัวอย่างผลงานที่ประสบความสําเร็จของเธอในย่อหน้าที่ 5 เท่านั้น

62 Jo Hanks was Potter’s then-publisher back in 1914.

ถาม โจ แฮงค์ เป็นผู้จัดพิมพ์ของ Potter ในปี 1914.

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 2 then-publisher โดยที่ then หมายความว่าเคยเป็นในอดีต

63 The publisher found three manuscripts in the Victoria and Albert Museum.

ถาม ผู้จัดพิมพ์พบต้นฉบับสามฉบับในพิพิธภัณฑ์วิกเตอเรียและอัลเบิร์ต

ตอบ 1 ถูกต้อง จากประโยคแรกย่อหน้าที่ 3 Hanks then discovered three handwritten

manuscripts

64 Many characters from Potter’s work feature in this new tale, except for Ribby.

ถาม มีตัวละครมากมายจากผลงานของพอตเตอร์ในเรื่องใหม่นี้ ยกเว้น Ribby

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 3 (including Mr. Tod, Mrs. Tiggy, Winkle, Ribby and Tabitha Twitchif) ตัวละครโปรดจากนิทานอื่นๆ (รวมถึงคุณท็อด นางทิกกี้-วิ่งเคิล ริบบี้ และทาบิธา ทวิชิต) ฉะนั้นที่ว่ายกเว้น Ribby จึงผิด

65 Potter’s newest book is published by Penguin Random House

ถาม หนังสือเล่มล่าสุดของพอตเตอร์จัดพิมพ์โดย Penguin Random House

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 4

66 Quentin Blake is one of Britain’s most famous illustrators.

ถาม Quentin Blake เป็นหนึ่งในนักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหราชอาณาจักร

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 4 Quentin Blake, one of Britain’s most renowned illustrator

67 Potter’s illness pulled her back from working on Kitty’s tale.

ถาม อาการป่วยของพอตเตอร์ทําให้เธอไม่ได้ทํานิทานคิตตี้ต่อ

ตอบ 2 pull back แปลตรงๆ แปลว่าดึงกลับแต่มีอีกความหมายซึ่งก็คือการตัดสินใจไม่ทําหรือไม่มีส่วน

ร่วมกับสิ่งๆหนึ่ง สาเหตุที่พอตเตอร์ไม่ได้ทํานิทานต่อมีสามอย่าง การแต่งงาน สงครามโลกครั้งที่ 1 และธุรกิจเกษตรกรรม จากย่อหน้าที่ 5 ไม่มีการเอ่ยถึงอาการป่วย

68 “Little books” are considered children’s literature.

ถาม “Litle books” ถือเป็นวรรณกรรมของเด็ก

ตอบ 1 ถูกต้องจากย่อหน้าที่ 5 ซึ่งได้ถูกขายทั่วโลกทุกปี

69 The Tale of Peter Rabbit will celebrate its 150th anniversary in 2018.

ถาม The Tale of Peter Rabbit จะครบรอบ 150 ปีในปี 2018

ตอบ 2 150 ปีในย่อหน้าที่ 5 อ้างถึงวันเกิดของพอตเตอร์ ไม่ใช่นิทานของเธอ

70 Three types of animals are mentioned in this passage.

ถาม เนื้อเรื่องเอ่ยถึงสัตว์สามชนิด

ตอบ 2 เนื้อเรื่องเอ่ยถึง cat และ kitty ซึ่งก็คือแมว และ rabbit และ bunny ซึ่งก็คือกระต่าย ส่วน

penguin ไม่นับเพราะเป็นชื่อสํานักพิมพ์ จึงมีแค่สอง

 

B: Directions: Read the following passages and choose the best answer for each

question. (คําสั่ง: อ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้แล้วเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละคําถาม)

 

Passage 1

(1) Saving energy means saving money. Homeowners and renters know this basic fact, but they often don’t know what kinds of adjustments they can make in their homes and apartments that will result in savings.

(2). For those willing to spend some time and money to reap long-term energy savings, an energy audit is the way to go. An energy auditor will come into your homes and assess its energy efficiency. The auditor will pinpoint areas of your home that use the most energy

and offer solutions to lower your energy use and costs. Trained energy auditors know what to look for and can locate a variety of flaws that may be resulting in energy inefficiency, including inadequate insulation, construction flaws, and uneven heat distribution.

(3)  There are quicker and less costly measures that can be taken as well. One way to save money is to replace incandescent lights with fluorescents. This can result in a savings of more than 50% on your monthly lighting costs.

(4) When it’s time to replace old appliances, it’s wise to spend a bit more for an energy

and be sure that you are taking advantage of energy-saving settings already on your current refrigerator, dishwasher, washing machine, or dryer.

(5) Windows provide another opportunity to cut your energy costs. Caulk old windows that might be leaky to prevent drafts, and choose double-paned windows if you’re building an addition or replacing old windows.

(6) Most areas of your home or apartment offer opportunities to save energy and money. The results are significant and are well worth the effort.

 

(1) การประหยัดพลังงานหมายถึงการประหยัดเงิน เจ้าของบ้านและผู้เช่าทราบข้อเท็จจริงพื้นฐานนี้ แต่พวกเขา มักไม่ทราบว่าการปรับเปลี่ยนประเภทใดในบ้านและอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาถึงจะส่งผลให้เกิดการประหยัดได้

(2) สําหรับผู้ที่ยินดีเสียเวลาและเงินบางส่วนเพื่อเก็บเกี่ยวการประหยัดพลังงานในระยะยาว การทําการตรวจสอบ พลังงานเป็นวิธีที่ควรทํา ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะเข้ามาในบ้านของคุณและประเมินประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ผู้ตรวจสอบจะระบุพื้นที่ในบ้านของคุณที่ใช้พลังงานมากที่สุดและเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายของคุณ ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานที่ผ่านการฝึกอบรมรู้ว่าควรมองหาสิ่งใดและสามารถระบุ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้พลังงานไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ฉนวนที่ไม่เพียงพอ ข้อบกพร่องในการ ก่อสร้าง และการกระจายความร้อนที่ไม่สม่ําเสมอ

(3) มีวิธีที่รวดเร็วและแพงน้อยกว่า(ถูกกว่า)ที่สามารถทําได้เช่นกัน วิธีหนึ่งในการประหยัดเงินคือการเปลี่ยน หลอดไส้ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ วิธีนี้อาจส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ารายเดือนของคุณได้มากกว่า 50%

(4) เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าก็ควรที่จะใช้จ่ายเพิ่มอีกนิดสําหรับรุ่นประหยัดพลังงาน และตรวจดู ให้แน่ใจว่าคุณกําลังใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าการประหยัดพลังงานที่มีอยู่แล้วในตู้เย็น เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า หรือ เครื่องเป่าผมของคุณ

(5) กระจกยังให้โอกาสในการลดต้นทุนด้านพลังงานของคุณ อุดหน้าต่างเก่าที่อาจรั่วเพื่อป้องกันกระแสลม และ เลือกหน้าต่างบานคู่หากคุณกําลังสร้างส่วนต่อเติมหรือเปลี่ยนหน้าต่างเก่า

(6) พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ของคุณให้โอกาสประหยัดพลังงานและเงิน โดยผลลัพธ์เห็นได้ชัดและ มีความคุ้มค่ากับความพยายามที่ใส่ไป

 

71 Which of the following should be the best topic of this passage?

1 Home and Apartment Renovation

2 Energy and Money Savings

3 Homeowners and Renters.

4 What Energy Auditors Do

ข้อใดต่อไปนี้เหมาะเป็นหัวเรื่องของบทความนี้ที่สุด

1 การปรับปรุงบ้านและอพาร์ตเมนต์

2 พลังงานและการประหยัดเงิน

3 เจ้าของบ้านและผู้เช่า

4 หน้าที่ของผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน

ตอบ 2 ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะเอ่ยถึงทุกข้อ แต่เนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการประหยัดเงิน

เป็นประเด็นหลักจึงตอบข้อ 2

72 Which of the following best expresses the main ideas of the passage?

1 There are many things a homeowner or renter can do to save

2 Replacing windows and light bulbs are worth the effort and costs.

3 Hiring an energy auditor will help homeowners and renters save energy and money.

4 Homeowners and renter don’t know what they can do to save energy and money.

ถาม ข้อใดต่อไปนี้อธิบายประเด็นหลักของบทความนี้ที่สุด

1 มีหลายสิ่งที่เจ้าของบ้านหรือผู้เช่าสามารถทําได้เพื่อประหยัดพลังงานและเงิน

2 การเปลี่ยนหน้าต่างและหลอดไฟนั้นคุ้มค่ากับความพยายามและค่าใช้จ่าย

3 การจ้างผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะช่วยให้เจ้าของบ้านและผู้เช่าประหยัดพลังงานและเงิน

4 เจ้าของบ้านและผู้เช่าไม่รู้ว่าพวกเขาจะทําอะไรได้บ้างเพื่อประหยัดพลังงานและเงิน

ตอบ 1 จากย่อหน้าแรก กล่าวถึง Homeowners and renter และ ประเด็นหลักของบทความเกี่ยวกับสิ่ง

ต่าง ๆ ที่สามารถทําได้เพื่อประหยัดทั้งพลังงานและเงิน จะเห็นได้จากทุกย่อหน้าที่ระบุวิธีที่ไม่เหมือนกัน

73 in order to have long-term energy savings, the author suggests _____

1 replacing all the electric appliances.

2 hiring an electrician

3 changing entirely the electrical system

4 hiring an energy auditor

ถาม เพื่อประหยัดพลังงานในระยะยาว ผู้เขียนแนะนําให้ ______

1 เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

2 จ้างช่างไฟฟ้า

3 เปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งระบบ

4 การจ้างผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 2 For those willing to spend some time and money to reap long

term energy savings, an energy audit is the way to go.

74 According to the passage, which of the following would an energy auditor NOT do?

1 Locate a variety of flaws that may result in energy inefficiency and fix them.

2 Look for problems with heat distribution.

3 Check the construction flaws.

4 Offer solutions to lower the energy costs.

ถาม อ้างอิงจากบทความ ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะไม่ทําข้อใดต่อไปนี้

1 ค้นหาจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้การใช้พลังงานไม่มีประสิทธิภาพและแก้ไขมัน

2 หาปัญหาที่เกี่ยวกับการกระจายความร้อน

3 ตรวจสอบข้อบกพร่องในการก่อสร้าง

4 เสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 1 offer solutions to lower your energy use and costs และจากย่อ

หน้าที่ 2 auditors know what to look for and can locate a variety of flaws that may be resulting in energy inefficiency, including iradequate insulation, construction flaws, and uneven heat distribution จะเห็นได้ว่ามีครบทั้งข้อ 2 ถึง 4 ส่วน ข้อ 1 เนื้อหาระบุว่าสามารถหาจุดบกพร่องได้ แต่ไม่ได้ระบุว่าจะช่วยแก้ได้ จึงตอบข้อ 1

75 Which electric appliance is NOT mentioned in the passage?

1 iron.

2 dishwasher

3 washing machine

4 incandescent light

ถาม เครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อเรื่อง

1 เตารีด

2 เครื่องล้างจาน

3 เครื่องซักผ้า

4 หลอดไส้

ตอบ 1 dishwasher และ washing machine (ข้อ 2 และ 3) ระบุในย่อหน้าที่ 4 และหลอดไส้

(ข้อ 4) ระบุในย่อหน้าที่ 3 จึงตอบข้อ 1

76 Which of the following is NOT included in this passage?

1 Trained energy auditors know what to look for and can locate a variety of flaws that

may be resulting in energy inefficiency.

2 You can reduce your $130 monthly lighting costs to $65 by using fluorescent bulbs

instead of incandescent bulbs.

3 Your local energy company will send an energy auditor at your request.

4 Some electric appliances have energy-saving settings.

ถาม ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีในเนื้อเรื่อง

1 ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานที่ได้รับการฝึกอบรมรู้ว่าควรมองหาอะไร และสามารถระบุ

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้การใช้พลังงานไม่มีประสิทธิภาพ

2 คุณสามารถลดค่าไฟรายเดือนจํานวน $130 ให้เหลือ $65 ได้โดยใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทน

หลอดไส้

3 บริษัทพลังงานในพื้นที่ของคุณจะส่งผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานตามคําขอของคุณ

4 เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดมีการตั้งค่าการประหยัดพลังงาน

ตอบ 3 ข้อ 1 ระบุในย่อหน้าที่ 1 Trained energy auditors know what to look for and can

locate a variety of flaws that may be resulting in energy ineficiency ข้อที่ 2 ระบุ ในย่อหน้าที่ 3 This can result in a savings of more than 50% on your monthly lighting costs. (50% ของ $130 คือ $65) ข้อที่ 4 ระบุในย่อหน้าที่ 4 be sure that you are taking advantage of energy-saving setings ส่วนข้อที่ 3 ไม่มีในเนื้อหา เนื้อหา เพียงแต่ระบุว่าผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะเข้ามาในบ้านและทําการประเมิน จึงตอบข้อที่ 3

77 According to the passage, it can be inferred that double-paned windows _____

1 should only be used in new additions to homes

2 should only be used as replacement windows

3 will lower your heating costs by 50%

4 are energy efficient

ถาม เราสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องว่าหน้าต่างบานคู่ _____

1 ควรใช้เฉพาะส่วนต่อเติมใหม่ในบ้านเท่านั้น

2 ควรใช้เป็นหน้าต่างที่ใช้เปลี่ยนเท่านั้น

3 จะลดต้นทุนการทําความร้อนของคุณลง 50%

4 ประหยัดพลังงาน

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 5 choose double-paned windows if you’re building an addition

or replacing old windows สามารถตัดข้อ 1 และ 2 ได้ เพราะตัวเลือกคืออย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น แต่ในเนื้อเรื่องระบุว่าหน้าต่างบานคู่ใช้ได้เมื่อสร้างส่วนต่อเติมหรือเปลี่ยนหน้าต่างเก่า ส่วน ข้อ 3 เป็นข้อหลอก เพราะเนื้อเรื่องในย่อหน้าที่ 3 มีการเอ่ยถึงการลดค่าไฟถึง 50% แต่ด้วยการใช้ หลอดไฟไม่ใช่หน้าต่าง จึงตอบข้อที่ 4

78 The word “costly” (paragraph 3) means

1 effective

2 reasonable

3 expensive

4 cheap

ถาม คําว่า “costly” (จากย่อหน้าที่ 3) มีความหมายว่า

1 มีประสิทธิภาพ 2 สมเหตุสมผล 3 แพง 4 ถูก

ตอบ 3 costly = ราคาแพง จึงตอบข้อ 3

79 The word “they” (paragraph 1) refers to _____

1 homes

2 savings

3 apartments

4 homeowners and renters

ถาม คําว่า “they” (จากย่อหน้าที่ 1) อ้างอิงถึง _____

1 บ้าน

2 เงินที่ออม

3 อพาร์ตเมนต์

4 เจ้าของบ้านและผู้เช่า

ตอบ 4 คําสรรพนามอ้างอิงเจ้าของบ้านและผู้เช่าที่อยู่ต้นประโยค

80 The word “this” (paragraph 3) refers to ______

1 uneven heat distribution

2 to replace incandescent lights with fluorescents

3 there are quicker and less costly measures

4 one way to save money

ถาม คําว่า “this” (จากย่อหน้าที่ 3) อ้างอิงถึง _____

1 การกระจายความร้อนที่ไม่สม่ําเสมอ

2 การเปลี่ยนหลอดไส้ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์

3 มีวิธีที่รวดเร็วและถูกกว่า

4 วิธีหนึ่งในการประหยัดเงิน

ตอบ 2 ประโยคเป็นประโยคต่อจากก่อนหน้า One way to save money is to replace

incandescent lights with fluorescents.

 

Passage 2

(1) Acid attacks are a form of violence, in which acid or another corrosive substance is thrown at a person – usually a woman or a girl – with the intention of maiming, torturing or killing them.

(2) Acid attacks perpetrated against women and girls are used as a means to permanently scar the survivor – they are an extreme form of violence against women and ..:: girls. They are used, because so much bearing is placed on the physical appearance of

women and girls.

(3) Women in countries around the world live with the threat of acid attacks, Globally,

there are approximately 1,500 acid attacks a year, but it ic crime that often goes unreported for fear of reprisal. The greatest prevalence is the South Asian countries including India, Pakistan and Bangladesh, where acid remains inexpensive and freely available.

(4) Most survivors of acid attacks are women and girls. The most common reasons for attacks on women and girls are the refusal of marria re, the denial of sex, and the sexual rejection of men and boys. It is an expression of control over women’s and girls’ bodies.

(5) in Bangladesh, there have been thousands of acid attacks over the last few years. . 3 These include young girls trying to escape force marriage. In most cases people purposely

aim for the face – destroying the eyelids so the eyes remain open -as a women’s face is seen as sacred. Her disfigurement then becomes a public mark of shame, making it hard for her to get married or gain employment.

(6) By harming the face of the survivor, the perpet ator limits their ability to engage in public life and damages their chance of marriage and having children. Acid attacks against

re have a multiplied impact because of the reaction of society to the survivor – something that is surely known by the perpetrator prior to the attack.

(1) การโจมตีด้วยกรดเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรง โดยกรดหรือสารกัดกร่อนอื่น ๆ จะถูกโยนใส่บุคคล ๆ หนึ่ง ซึ่งมักจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิง ด้วยเจตนาตั้งใจทําให้พิการ ทรมาน หรือฆ่าพวกเขา

(2) การโจมตีด้วยกรดที่กระทําผิดต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงถูกใช้เป็นวิธีการที่จะทําให้ผู้รอดชีวิตบาดเจ็บอย่าง ถาวร เป็นรูปแบบที่รุนแรงมากต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง การกระทํานี้ถูกใช้เพราะรูปลักษณ์ภายนอกมีความสําคัญ อย่างมากสําหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

(3) ผู้หญิงในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอาศัยอยู่กับการคุกคามของการโจมตีด้วยกรด ทั่วโลกมีการโจมตีด้วยกรด ประมาณ 1,500 ครั้งต่อปี แต่เป็นอาชญากรรมที่มักไม่ได้รับการรายงานเพราะกลัวว่าจะเกิดการแก้แค้น การกระทํา นี้พบได้บ่อยที่สุดในประเทศในเอเชียใต้ ซึ่งรวมถึงอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ ซึ่งเป็นสถานที่ ๆ กรดยังคงมี ราคาไม่แพงและหาได้อย่างเสรี

(4) ผู้รอดชีวิตจากการโจมตีด้วยกรดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิง สาเหตุเบื้องหลังที่พบบ่อยที่สุดของการ โจมตีผู้หญิงและเด็กผู้หญิงคือการปฏิเสธการแต่งงาน การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ และการปฏิเสธทางเพศของผู้ชายและเด็กชาย เป็นการแสดงออกถึงการควบคุมร่างกายของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

(5) ในบังคลาเทศมีการโจมตีด้วยกรดหลายพันครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงเด็กสาวที่พยายามหนีการ บังคับแต่งงาน ในกรณีส่วนใหญ่ผู้คนมุ่งเป้าไปที่ใบหน้า ซึ่งจะทําลายเปลือกตาเพื่อให้ดวงตายังคงเปิดอยู่เนื่องจาก ใบหน้าของผู้หญิงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทําให้เสียโฉมของเธอจึงกลายเป็นเครื่องหมายแห่งความอับอายต่อสาธารณะ ทําให้เธอแต่งงานหรือหางานทําได้ยาก

(6) ผู้กระทําความผิดจํากัดความสามารถของผู้รอดชีวิตในการมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ และทําลายโอกาสของ การแต่งงานและการมีบุตรผ่านการทําร้ายใบหน้า การโจมตีด้วยกรดต่อผู้หญิงและเด็กหญิงจึงส่งผลกระทบทวีคูณจาก ปฏิกิริยาของสังคมต่อผู้รอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ทราบกันดีอยู่แล้วโดยผู้กระทําความผิดก่อนการโจมตี

 

81 Which of the following titles would best express the main topic of the passage?

1 Campaigning to change the law around acid attacks

2 Tackling acid attacks and supporting survivors

3 Acid attacks on women and girls

4 Violence perpetrated against women and girls by men and boys

ถาม  หัวข้อใดต่อไปนี้อธิบายประเด็นหลักของเนื้อเรื่องได้ดีที่สุด

1 การรณรงค์เปลี่ยนกฎหมายป้องกันการโจมตีกรด

2 การรับมือการโจมตีด้วยกรดและสนับสนุนผู้รอดชีวิต

3 การโจมตีด้วยกรดที่กระทําต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

4 ความรุนแรงที่กระทําต่อสตรีและเด็กหญิงโดยบุรุษและเด็กชาย

ตอบ 3 ไม่มีการเอ่ยถึงการรณรงค์และการรับมือการโจมตีด้วยกรด จึงสามารถตัดข้อที่ 1 และ 2 ออก ส่วนข้อที่ 4 ที่เกี่ยวกับความรุนแรงยังไม่ละเอียดพอ จึงตอบข้อที่ 3

82 Which is incorrect, according to the passage?

1 Although acid attacks occur globally, this type of violence is most common in South

and Southeast Asia.

2 Some acid attack victims are afraid to come forward to report attacks.

3 Reasons behind acid attacks stem from troubled interpersonal relationships.

4 Acid attacks are a form of violence primarily targeted at women.

ถาม อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1 แม้ว่าการโจมตีด้วยกรดจะเกิดขึ้นทั่วโลก แต่ความรุนแรงประเภทนี้พบได้บ่อยที่สุดในเอเชียใต้

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 เหยื่อการโจมตีด้วยกรดบางคนกลัวที่จะออกมารายงานการโจมตี

3 เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยกรดเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีปัญหา

4 การโจมตีด้วยกรดเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงเป็นหลัก

ตอบ 4 ย่อหน้าที่ 2 ระบุว่า Acid attacks perpetrated against women and girls ดังนั้นข้อที่

4 ยังไม่ถูกต้องเพราะทั้งบทความพูดถึงผู้หญิงและเด็กหญิงไม่ใช่แค่ผู้หญิง

83 Which is incorrect, according to the passage?

1 Cases of acid attacks are ubiquitous in India, Pakistan and Bangladesh

2 Acid is quite costly, but freely available in South Asian countries.

3 Some perpetrators purposely throw corrosive liquids at their victims’ faces.

4 Some victims are fearful to report acid attacks to the police for fear of reprisal.

ถาม  อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1 เหตุการณ์โจมตีด้วยกรดเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ

2 กรดมีราคาค่อนข้างแพง แต่สามารถหาซื้อได้อย่างเสรีในประเทศแถบเอเชียใต้

3 ผู้กระทําผิดบางคนจงใจโยนของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใส่ใบหน้าของเหยื่อ

4 เหยื่อบางคนกลัวที่จะรายงานการโจมตีด้วยกรดต่อตํารวจเพราะกลัวว่าจะถูกแก้แค้น

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 3 india, Pakistan and Bangladesh, where acid remains inexpensive

and freely available เนื้อความระบุว่ากรตยังคงมีราคาไม่แพงและหาได้อย่างเสรี ข้อที่ 2 จึงไม่ ถูกต้อง ข้อนี้ต้องค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดของเนื้อความเพราะจะเห็นได้ว่าส่วนหลังของข้อที่ 2 ระบุ ว่า available in South Asian countries ซึ่งถ้าดูจากเนื้อความ เนื้อความจะระบุประเทศ India, Pakistan and Bangladesh แทนการเขียนว่า South Asian countries แต่ถ้าดูจาก ย่อหน้าที่ 2 The greatest prevalence is the South Asian countries including India, Pakistan and Bangladesh จะเห็นว่าวลี South Asian countries ใช้อ้างถึง india, Pakistan and Bangladesh จึงตอบข้อนี้ได้

84 Which is correct, according to the passage?

1 The common motives for acid attacks are rejected marriage proposals, blackmail,

and jealousy

2 There are more than 5,000 acid attack cases recorded around the world every year.

3 The prevalence of acid attacks in South Asia can be explained by the easy availability of acids.

4 The country’s supreme court criticized the Indian government for failing to act on the problems of acid attack.

ถาม อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1 แรงจูงใจทั่วไปสําหรับการโจมตีด้วยกรดคือการปฏิเสธข้อเสนอการแต่งงาน แบล็กเมล์ และความ

หึงหวง

2 มีกรณีการโจมตีด้วยกรดมากกว่า 5,000 ครั้งทั่วโลกทุกปี

3 การพบได้บ่อยของการโจมตีด้วยกรดในเอเชียใต้มีเหตุมาจากการที่กรดหาได้ง่าย

4 ศาลสูงของประเทศวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอินเดียที่ล้มเหลวด้านการดําเนินการแก้ไขปัญหาการ

โจมตีด้วยกรด

ตอบ 3 ข้อนี้ต้องใช้การค่อย ๆ ตัดข้อออก เนื้อความไม่ได้ระบุเรื่องการแบล็กเมล์ และความหึงหวงจึง

สามารถตัดข้อ 1 ได้ เนื้อความระบุว่ามีการโจมตีด้วยกรดประมาณ 1 500 ครั้งต่อปีไม่ใช่ 5,000 ครั้ง จึงตัดข้อ 2 ได้ และไม่มีการกล่าวถึงศาลจึงตัดข้อที่ 4 ได้ และจากย่อหน้าที่ 3 The greatest prevalence is the South Asian countries including India, Pakistan and Bangladesh, where acid remains inexpensive and freely available ซึ่งตรงกับข้อที่ 3 จึงตอบข้อนี้

85 How many countries are mentioned by name in this article?

1 1

2 2

3 3

4 44

ถาม เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึงชื่อประเทศที่ประเทศ

ตอบ 3 มีทั้งหมด 3 ประเทศ India, Pakistan and Bangladesh ในย่อหน้าที่ 3

86 Consequences of acid attack on women are mentioned in paragraph _____.

1 1

2 3

3 4

4 6

ถาม ผลที่ตามมาของการโจมตีด้วยกรดต่อผู้หญิงถูกกล่าวถึงในย่อหน้า _____.

ตอบ 4 เนื้อเรื่องสรุปผลในย่อหน้าที่ 6 ว่า limits their ability to engage in public life and

damages their chance of marriage and having children และพูดถึงผลโดยรวม Acid attacks against women and girls therefore have a multiplied impact

87 It can be inferred from the passage that the long-term consequences of acid attack may include enormous ____ difficulties.

1 social

2 economic

3 psychological

4 All are correct

ถาม สามารถอนุมานได้จากเนื้อความว่าผลระยะยาวของการโจมตีด้วยกรดอาจรวมถึงความ

ยากลําบากมหาศาลด้าน _____.

1 สังคม

2 เศรษฐกิจ

3 จิตวิทยา

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 1 ไม่มีการเอ่ยถึงผลทาง เศรษฐกิจหรือ จิตวิทยาของผู้รอดชีวิตจึงสามารถตัดข้อ 2.3 และ 4 ได้ อีก

ทั้งโดยรวมพูดถึงสังคม และพูดถึง reaction of society ในย่อหน้าที่ 6 จึงตอบข้อที่ 1

88 Which of the following topics does this story seem NOT to touch on?

1 Victims of human trafficking

2 Personal conflict regarding intimate relationships

3 Domestic intolerance

4 Violent assault

ถาม หัวข้อใดต่อไปนี้ที่เนื้อความนี้ดูเหมือนจะไม่พูดถึง

1 เหยื่อการค้ามนุษย์

2 ความขัดแย้งส่วนตัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใกล้ชิด

3 การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างภายในครัวเรือน

4 การทําร้ายร่างกาย

ตอบ 1 คําถามนี้ค่อนข้างยากเพราะต้องรู้ความหมายของศัพท์ในข้อที่ 3 domestic ส่วนใหญ่จะใช้

ความหมายในบริบทภายในประเทศ (เช่น domestic flight = เที่ยวบินภายในประเทศ) แต่ สามารถหมายถึงเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว ส่วน intolerance ส่วนใหญ่จะใช้ความหมายในบริบท ของการแพ้ (เช่น food intolerance = อาการแพ้อาหารแฝง และ lactose intolerance = อาการแพ้น้ําตาลแลคโตส) แต่สามารถหมายถึงการไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง แต่หากไม่รู้ศัพท์ดู จากเนื้อความไม่มีการเอ่ยถึงการค้ามนุษย์จึงสามารถตอบข้อที่ 1 ได้เลย

89 The word “perpetrated” (in bold type) is the closest in meaning to _____

1 configured

2 prepared

3 committed

4 permitted

ถาม คําว่า “perpetrated” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____

1 กําหนด 2 เตรียม 3 การกระทํา 4 อนุญาต

ตอบ 3 perpetrated = การกระทําผิด

90 The word “shame” (in bold type) is the closest in meaning to _____.

1 disappointment

2 disfigurement

3 encouragement

4 embarrassment

ถาม  คําว่า “shame” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 ความผิดหวัง

2 การเสียโฉม

3 การให้กําลังใจ

4 ความอับอาย ตอบ 4 shame = ความอับอาย

 

Passage 3

The influence of social media is being used in ways that shape politics, business, world culture, careers, innovation, and more.

A new study from Pew Research claims that about one in five U.S. adults gets their political news primarily through social media. The study also finds that those who do get their political news primarily through social media tend to be less well-informed and more likely to be exposed to unproven claims than people who get their news from traditional sources.

Almost a quarter of the world’s population is now on Facebook. In the U.S., nearly 80% of all internet users are on this platform. Because social networks feed off interactions among people, they become more powerful as they grow. Without social media, social, ethical, environmental, and political ills would have minimal visibility. Increased visibility of issues has shifted the balance of power from the hands of a few to the masses.

Businesses have realized they can use social media to generate insights, stimulate demand, and create targeted product offerings. These functions are important in traditional brick-and-motar businesses and, obviously, in the world of e-commerce.

Social media has had a profound effect on recruitment and hiring. Professional social networks such as LinkedIn are important social media platforms for anyone looking to stand out in their profession. They allow people to create and market a personal brand.

 

อิทธิพลของโซเชียลมีเดียถูกใช้ในรูปแบบที่มีผลต่อการเมือง การประกอบธุรกิจ วัฒนธรรมโลก อาชีพ นวัตกรรม และอื่น ๆ

การศึกษาใหม่จาก Pew Research อ้างว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันประมาณหนึ่งในห้าได้รับข่าวการเมืองผ่าน โซเชียลมีเดียเป็นหลัก ผลการศึกษายังพบว่าผู้ที่ได้รับข่าวการเมืองโดยหลักผ่านโซเชียลมีเดียมักจะมีความรู้น้อยและมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากคํากล่าวอ้างที่ไม่ได้รับการพิสูจน์มากว่าผู้ที่ได้รับข่าวจากแหล่งข่าวดั้งเดิม ๆ

เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรโลกใช้ Facebook ในสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกือบ 80% อยู่บน แพลตฟอร์มนี้ เนื่องจากเครือข่ายโซเชียลขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน มันจึงมีบทบาทมากขึ้นเมื่อสิ่งๆ นั้น (การปฏิสัมพันธ์)เติบโต หากปราศจากโซเชียลมีเดีย สิ่งไม่ดีต่าง ๆ ทางสังคม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมือง จะทําให้มองเห็นได้เพียงเล็กน้อย การมองเห็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นได้เปลี่ยนความสมดุลของอํานาจจากมือของคนไม่กี่คนไปสู่ มวลชน

ธุรกิจต่าง ๆ ตระหนักดีว่าพวกเขาสามารถใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก กระตุ้นความต้องการ และ สร้างการนําเสนอผลิตภัณฑ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ฟังก์ชันเหล่านี้มีความสําคัญในการทําธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม และแน่นอนว่าในโลกของอีคอมเมิร์ซอีกด้วย

โซเชียลมีเดียมีผลอย่างมากต่อการสรรหาและการจ้างงาน เครือข่ายโซเชียลระดับมืออาชีพเช่น LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สําคัญสําหรับทุกคนที่ต้องการโดดเด่นในอาชีพของตน พวกมันทําให้ผู้คนสามารถสร้าง และทําการตลาดแบรนด์ส่วนบุคคลได้

91 The main idea of the passage is ______

1 the effect of social media on recruitment and hiring

2 the political news on social media

3 the functions of social media on business

4 the impact of social media on society

ถาม ประเด็นหลักของเนื้อความคือ ______

1 ผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อการสรรหาและการจ้างงาน

2 ข่าวการเมืองบนโซเชียลมีเดีย

3 หน้าที่ของโซเชียลมีเดียกับธุรกิจ

4 ผลกระทบของโซเซียลมีเดียต่อสังคม

ตอบ 4 เนื้อเรื่องพูดถึง politics, business, world culture, careers, innovation, and more

ไม่ได้เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก จึงตอบข้อที่ 4

92 Which is correct according to the passage?

1 We can’t use social media to hire employee.

2 Social media becomes less important nowadays.

3 People who get their news from traditional sources tend to be well-informed

4 All are correct

ถาม อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1 เราไม่สามารถใช้โซเชียลมีเดียจ้างพนักงานได้

2 โซเชียลมีเดียมีความสําคัญน้อยลงในปัจจุบัน

3 ผู้ที่ได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวดั้งเดิมมักจะเป็นผู้รอบรู้

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 3 จากย่อหน้าที่ 2 those who do get their political news primarily through social

media tend to be less well-informed and more likely to be exposed to unproven claims than people who get their news from traditional sources จึงตอบข้อที่ 3 ย่อ หน้าที่ 5 เอ่ยถึงการที่โซเชียลมีเดียมีผลอย่างมากต่อการสรรหาและการจ้างงาน ข้อที่ 1 จึงผิด และเนื้อความมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิพลต่าง ๆ ของโซเชียลมีเดียต่อสังคม ข้อที่ 2 จึงผิด

93 What is the share of U.S. adults who get their political news through social media?

1 5/1

2 1/4

3 3/5

4 1/5

ถาม สัดส่วนของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับข่าวการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียคือเท่าไหร่

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 2 about one in five U.S. adults gets their political news primarily

through social media โดย one in five = หนึ่งในห้า

94 Based on the passage, how many people in the world are on Facebook nowadays?

1 2/5

2 nearly 1/4

3 nearly 1/5

4 2/4

ถาม อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง ทุกวันนี้มีคนบน Facebook กี่คนในโลก?

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 3 Almost a quarter of the world’s population is now on Facebook

โดย almost = nearly = ประมาณ และ a quarter = หนึ่งในสี่

95 Which of the following is NOT true about the social media?

1 Social media has increased visibility of environmental issues.

2 Political news from social media tends to be unproven.

3 Social media plays an important role in business and politics.

4 Social media can negatively impact e-commerce

ถาม ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย

1 โซเชียลมีเดียทําให้มองเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

2 ข่าวการเมืองจากโซเชียลมักไม่ได้รับการพิสูจน์

3 โซเชียลมีเดียมีบทบาทสําคัญในธุรกิจและการเมือง

4 โซเชียลมีเดียสามารถส่งผลเสียต่ออีคอมเมิร์ซได้

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 4 These functions are important in traditional brick-and-motar

businesses and, obviously, in the world of e-Commerce เนื้อเรื่องระบุว่าโซเชียลมีเดีย

มีความสําคัญกับโลกของอีคอมเมิร์ซ แต่ไม่ได้พูดถึงผลเสีย

96 Based on the passage, which of the following is the advantage of using social media

in business?

1 Generating insights

2 Stimulating demand

3 Creating targeted product offerings

4 All are correct

ถาม จากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อดีของการใช้โซเชียลมีเดียในธุรกิจ

1 การสร้างข้อมูลเชิงลึก

2 การกระตุ้นความต้องการ

3 การสร้างการนําเสนอผลิตภัณฑ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 4 Businesses have realized they can use social mxdia to generate

insights, stimulate demand, and create targeted product offerings.

97 What is “Linkedin” according to the passage?

1 Profession

2 Social media platform

3 Personal brand

4 Recruitment and hiring

ถาม อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง อะไรคือ “LinkedIn”

1 อาชีพ

2 แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

3 แบรนด์ส่วนบุคคล

4 การรับสมัครและการว่าจ้าง

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 5 Professional social networtc such as LinkedIn โดย social

network มีความหมายใกล้เคียงกับ social media platform ที่สุด

98 The word “exposed” (in bold type) is the closest in meaning to ____.

1 governed

2 isolated

3 informed

4 transferred

ถาม คําว่า “exposed” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ ____

1 การปกครอง

2 การแยกหรือความโดดเดี่ยว

3 การรับรู้

4 การย้ายหรือโอน

ตอบ 3 exposed = เผยออกมา หรือ การรับรู้

99 The word “traditional” (in bold type) is the closest in meaning to ____

1 original

2 true

3 common

4 ideal

ถาม คําว่า “traditional” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ ____

1 ดั้งเดิม

2 เป็นความจริง

3 ธรรมดาหรือพบได้ทั่วไป

4 อุดมคติ

ตอบ 1 traditional = ดั้งเดิม โบราณ เก่าแก่

100 The word “profound” (in bold type) is the closest in meaning to ____

1 edible

2 keen

3 simple

4 confusing

ถาม คําว่า “profound” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____

1 กินได้ 2 กระตือรือร้น 3 เรียบง่าย 4 ทําให้สับสน

ตอบ 2 profound = ลึกซึ้ง เต็มที่ อย่างมาก ข้อที่ 2 มีความหมายใกล้เคียงมากที่สุด

 

Advertisement