การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2390  เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

ข้อ 1. – 10. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) Digital Language
(2) วิทยุกระจายเสียง
(3) เทคโนโลยี
(4) www.google.com

Advertisement

1 ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดต่อกระบวนการผลิตหรือระบบการทํางาน
ตอบ 3 หน้า 3 โดยทั่วไปแล้วเทคโนโลยีจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อกระบวนการผลิตหรือระบบ การทํางานใด ๆ ก็ตามอยู่ 3 ประการ ได้แก่
1 ประสิทธิภาพ (Efficiency)
2 ประสิทธิผล (Productivity)
3 ประหยัด (Economy)

2 ผู้รับสารมีลักษณะเป็น Active Seeker
ตอบ 4 หน้า 35 – 50, 109, (คําบรรยาย) สื่อใหม่ (New Media) ได้แก่ อินเทอร์เน็ต, เว็บไซต์ (เช่น www.google.corn), อีเมล์, สื่อออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังนี้
1 มีการใช้ภาษาระบบตัวเลขหรือภาษาดิจิทัล (Digital Language) เป็นกลไกในการสื่อสาร ข้อมูลและกระบวนการทํางานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2 ผู้รับสารมีลักษณะ Active Seeker คือ ผู้รับสารกระตือรือร้นเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ด้วยตัวเองตามความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองอย่างอิสรเสรี
3 มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารในลักษณะของการสื่อสารแบบ สองทาง (Two-way Communication) ฯลฯ

3 ผู้รับสารมีลักษณะเป็น Passive Audience
ตอบ 2 หน้า 27, 33 สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ (เช่น หนังสือพิมพ์), สื่อภาพยนตร์, สื่อวิทยุกระจายเสียง, สื่อวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ มีลักษณะของผู้รับสารดังนี้
1 ผู้รับสารในสังคมคุ้นเคยและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อดั้งเดิม
2 ผู้รับสารมีลักษณะ Passive Audience คือ มีหน้าที่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร และจะได้รับ ข้อมูลข่าวสารก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารนําเสนอหรือส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารมาสู่ผู้รับสารเท่านั้น

4 กลไกในการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ

5 ภาษาระบบตัวเลข
ตอบ 1 หน้า 36, (ดูคําอธิบายข้อ 2. ประกอบ) การปฏิวัติแห่งระบบดิจิทัล หรือการปฏิวัติแห่งระบบ ตัวเลข (Digital Revolution) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรูปข้อความ เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ถูกแปลงให้เป็นภาษารูปแบบเดียวกัน คือ ภาษาดิจิทัล (Digital Language) ซึ่งรูปแบบของการแปลงข้อมูลข่าวสารลักษณะต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปภาษาดิจิทัลนี้ อาจจะเรียก อีกอย่างได้ว่า “การทําให้เป็นภาษาระบบตัวเลข” (Digitization)

6 เป็นสื่อที่ทําลายข้อจํากัดในการอ่านออกเขียนได้
ตอบ 2 หน้า 30 – 31, (คําบรรยาย) คุณลักษณะของสื่อวิทยุกระจายเสียง (Radio) มีดังนี้
1 ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวาง เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างครอบคลุม
2 มีความรวดเร็ว ทําให้ผู้ฟังได้รับข่าวสารทันต่อเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real Time)
3 เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาต่อผู้ฟังสูงด้วยการใช้น้ำเสียง ลีลาในการพูด การแสดง อารมณ์ด้วยน้ำเสียง และการใช้เสียงประกอบ ซึ่งทําให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการคล้อยตามได้ดี
4 เป็นสื่อที่ทําลายข้อจํากัดในการอ่านออกเขียนได้ของผู้รับสาร
5 เป็นสื่อที่สะดวกต่อการพกพาติดตัว
6 เป็นสื่อที่มีข้อด้อย คือ มีความคงทนต่ำ ซึ่งหมายถึง ผู้รับสารไม่สามารถย้อนกลับไปเปิดรับ เนื้อหาสารได้ซ้ำครั้งตามต้องการ ฯลฯ

7 มีช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ

8 สื่อแบบดั้งเดิม มีความคงทนต่ำ
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 3. และ 6 ประกอบ

9 การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ตอบ 3 หน้า 1 หน้า 1 – 2 บราวน์ (Brown) ให้ความหมายของ “เทคโนโลยี” (Technology) ว่า เป็นการ นําวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผลประโยชน์ ส่วนพจนานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster) ให้ความหมายของเทคโนโลยีไว้ประการหนึ่ง คือ การใช้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

10 จัดเป็น New Mecia
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ

11 นับตั้งแต่มนุษย์มีที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นหลักแหล่ง มนุษย์ก็ได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกันในลักษณะใด
(1) สื่อสารระหว่างบุคคล
(2) สื่อสารด้วยภาษากาย
(3) สื่อสารมวลชน
(4) สื่อสารด้วยภาษาเขียน
(5) สื่อสารด้วยภาษาพูด
ตอบ 1 หน้า 7 การสื่อสารระหว่างบุคคล ถือเป็นรูปแบบการสื่อสารพื้นฐานของมนุษย์ นับตั้งแต่ มนุษย์ถือกําเนิดขึ้นบนโลก เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีที่อยู่อาศัย รวมกันเป็นหลักแหล่ง ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในการ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ความรู้ และประสบการณ์ต่าง เพื่อดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคม

12 ภาษาแรกของมนุษยชาติ คือ
(1) ภาษาเขียน
(2) ภาษ พูด
(3) ภาษากาย
(4) ภาษาสัญลักษณ์
(5) ภาษาระบบตัวเลข
ตอบ 2 หน้า 6 – 7 ภาษาพูด ถือเป็นวัจนภาษาที่ถูกบันทึกไว้ว่า เป็นภาษาแรกเริ่มของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้อวัยวะที่ติดตัวมาแต่กําเนิดในการสร้าง “สาร” ในรูปของเสียง และสร้างความหมายในรูปของคําพูด เพื่อสื่อสารระหว่างกัน

13 ข้อใดคือนิยามของสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media)
(1) สื่อที่เกิดขึ้นและมีบทบาทในสังคมมนุษย์มาแต่แรกเริ่มและยังคงมีบทบาทสําคัญอยู่ในปัจจุบัน
(2) สื่อที่มนุษย์ในสังคมทุกรุ่นมีความคุ้นเคย
(3) สื่อที่เคยมีบทบาทในสังคมมนุษย์แต่ปัจจุบันกําลังลดบทบาทลง
(4) สื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารตัวหนังสือหรือเสียงหรือภาพเพียงอย่างเดียวผ่านช่องทางการสื่อสาร
(5) สื่อที่มีรูปแบบการส่งสารผ่านช่องทางการสื่อสารแบบโบราณ
ตอบ 4 หน้า 14 นิยามของสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) ประกอบด้วย
1 สื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารในรูปตัวหนังสือ หรือเสียงหรือภาพเพียงอย่างเดียวผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุกระจายเสียง
2 สื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารสองอย่าง หมายถึง สื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารทั้งในรูปภาพและเสียง พร้อมกันผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์

14 ผู้รับสารเป็นผู้กระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเอง คือลักษณะของผู้รับสารของสื่อใด
(1) Locat Media
(2) New Media
(3) Traditional Media
(4) Alternative Media
(5) Social Media
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 2. ประกอบ

15 ลักษณะของผู้รับสารในข้อ 14. ตรงกับคําใด
(1) Active Seeker
(2) Active Receiver
(3) Passive Audience
(4) Passive Seeker
(5) Negative Audience
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 2. ประกอบ

16 หลักการภาพติดตา เป็นการค้นพบที่นําไปสู่การประดิษฐ์สื่อใด
(1) สื่อวิทยุกระจายเสียง
(2) สื่อสิ่งพิมพ์
(3) สื่อภาพยนตร์
(4) สื่ออินเทอร์เน็ต
(5) สื่อคอมพิวเตอร์
ตอบ 3หน้า 18 สื่อภาพยนตร์นับเป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการนําภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพเรียงติดต่อกัน อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการที่เรียกว่า “การเห็นภาพติดตา” และเมื่อนําเอาภาพนิ่งเหล่านั้น มาฉายดูทีละภาพด้วยอัตราความเร็วในการฉายต่อภาพเท่า ๆ กัน สายตามนุษย์จะยังคงรักษา ภาพไว้ที่เรติน่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1 ส่วน 3 นาที

17 ข้อใดคือคุณลักษณะของสื่อวิทยุโทรทัศน์ (Television)
(1) สามารถนําเสนอเนื้อหาสารในลักษณะ Real Time
(2) สามารถนําเสนอเนื้อหาสารในลักษณะ Shifted Time
(3) มีความคงทนสูง
(4) สามารถนําเสนอเนื้อหาสารในลักษณะ Multimedia
(5) ทําลายข้อจํากัดในการอ่านออกเขียนได้ของผู้รับสาร
ตอบ 1.5 หน้า 31 – 32 คุณลักษณะของสื่อวิทยุโทรทัศน์ (Television) มีดังนี้
1 ส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวาง และเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างครอบคลุม
2 เร้าความสนใจของผู้รับสารได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถนําเสนอทั้งภาพเคลื่อนไหว
และเสียงได้พร้อมกัน

3 มีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการนําเสนอเนื้อหาสารในลักษณะ ทันต่อเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real Time)
4 เป็นสื่อที่ทําลายข้อจํากัดในการอ่านออกเขียนได้ของผู้รับสาร

18 ไอโคโนสโคป (Iconoscope) เป็นอุปกรณ์ในระบบการทํางานของสื่อใด
(1) โทรทัศน์จักรกล
(2) โทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์
(3) โทรทัศน์ระบบดิจิทัล
(4) สื่อวิทยุกระจายเสียง
(5) สื่อภาพยนตร์
ตอบ 2 หน้า 23 – 24 นักประดิษฐ์ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์ คือ วลาดิเมียร์ คอสมิช เวอร์กิน (Vladimir Kozrich Zwoiykin) ผู้ค้นพบหลอดจับภาพ ที่เรียกว่า “ไอโคโนสโคป” (Iconoscope) และได้จดทะเบียนใน ค.ศ. 1923 จึงนับเป็นผู้ที่ คิดค้นอุปกรณ์ในระบบโทรทัศน์ที่เป็นต้นแบบการพัฒนาโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

19 การทําให้เป็นภาษาระบบตัวเลข (Digitization) หมายถึงข้อใด
(1) การแปลงข้อมูลข่าวสารลักษณะต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบอนาล็อก
(2) การแปลงข้อมูลข่าวสารลักษณะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสื่ออนาล็อก
(3) การแปลงข้อมูลข่าวสารลักษณะต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปภาษาดิจิทัล
(4) การแปลงข้อมูลข่าวสารลักษณะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสื่อดิจิทัล
(5) การแปลงข้อมูลข่าวสารจากระบบดิจิทัลให้อยู่ในระบบอนาล็อก
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 5 ประกอบ

20 ข้อใดคือนิยามของคําว่า การปฏิวัติแห่งระบบดิจิทัล (Digital Revolution)
(1) ข้อมูลข่าวสารในรูปข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ถูกแปลงให้เป็นภาษาดิจิทัล
(2) ข้อมูลข่าวสารในรูปภาษาดิจิทัล ลูกแปลงให้อยู่ในรูปข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
(3) ข้อมูลข่าวสารในรูปข้อความ ถูกแปลงให้เป็นสัญญาณเสียง
(4) ข้อมูลข่าวสารในรูปสัญญาณเสียง ถูกแปลงให้อยู่ในรูปข้อความ
(5) ข้อมูลข่าวสารในรูปข้อความ ถูกแปลงให้เป็นสัญญาณภาพเคลื่อนไหว
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 5 ประกอบ

21 สื่อนิตยสารเป็นสื่อที่มีความคงทนสูง คํานี้หมายความว่าอย่างไร
(1) เป็นสื่อที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
(2) เป็นสื่อที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่เสถียร
(3) เป็นสื่อที่ผู้รับสารสามารถเปิดรับสารได้ซ้ำครั้ง
(4) เป็นสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
(5) เป็นสื่อที่ไม่ถูกคุกคามจากปัจจัยภายนอกได้อย่างง่ายดาย
ตอบ 3 หน้า 27 – 28, 33 คุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นสื่อแบบดั้งเดิมมีดังนี้
1 เข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้อย่างกว้างขวาง
2 นําเสนอเนื้อหาสารในรูปภาษาเขียน (ตัวอักษร) และภาพ
3 มีความน่าเชื่อถือสูง จึงมักถูกใช้เป็นสื่อเพื่อการอ้างอิง (Referenced Media)
4 มีความคงทนสูง หมายถึง ผู้รับสารสามารถย้อนกลับไปเปิดรับเนื้อหาสารจากสื่อได้ซ้ำครั้งตามต้องการ
5 จัดเป็นสื่อสารมวลชนสื่อแรกที่เก่าแก่ที่สุด ฯลฯ

22 Freedom from geological boundaries หมายถึง ความเป็นอิสระด้านใดของสื่อใหม่
(1) ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดด้านรูปแบบ
(2) ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดด้านขนาด
(3) ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดด้านเวลา
(4) ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดด้านพรมแดน
(5) ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดด้านพื้นที่
ตอบ 4 หน้า 38 ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดทางด้านพรมแดน (Freedom from geological
boundaries) คือ เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกในเวลา อันรวดเร็ว จึงทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่ละคน

23 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสื่อใหม่ (New Media)
(1) เป็นสื่อที่เอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารทําหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกัน
(2) มีรูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียว
(3) มีรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง
(4) ส่งสารผ่านช่องทางสื่อสารได้หลายอย่างพร้อมกัน
(5) มีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม
ตอบ 2 หน้า 38 Burnett, R. and Marshalt (2003) ได้นิยามสื่อใหม่ (New Media) ว่า เป็นสื่อที
เอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารทําหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกัน และสื่อยังทําหน้าที่ส่งสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารได้หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความ โดยการรวม เทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ทําให้มีรูปแบบการ สื่อสารแบบสองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia)

24 อินเทอร์เน็ต (Internet) ถูกจัดเป็นสื่อสารมวลชน เพราะเหตุผลข้อใด
(1) เป็นสื่อที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วไปสู่ผู้รับสารในวงกว้าง
(2) เป็นสื่อที่มีช่องทางให้ผู้รับสารสามารถสื่อสารตอบกลับแบบสองทาง
(3) เป็นสื่อที่นําเสนอเนื้อหาสารได้ในลักษณะเดียวกันกับสื่อแบบดั้งเดิมทุกประเภท
(4) เป็นสื่อที่ใช้ภาษาดิจิทัลเป็นกลไกในกระบวนการทํางาน
(5) เป็นสื่อที่มีการส่งเนื้อหาสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในลักษณะเครือข่าย
ตอบ 3 หน้า 40, 55, (คําบรรยาย) สื่ออินเทอร์เน็ตถูกจัดเป็นสื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชน (Mass Communication/Niass Media) ด้วยศักยภาพทางเทคโนโลยีที่สามารถนําเสนอเนื้อหาสาร ได้ในลักษณะเดียวกันกับสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมทุกประเภททั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์

25 E-commerce จัดเป็น New Media ตรงกับข้อใด
(1) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) การโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์
(3) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(4) การคลังอิเล็กทรอนิกส์
(5) การเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตอบ 3 หน้า 66 สื่ออินเทอร์เน็ตมักถูกใช้เป็นช่องทางประกอบธุรกรรมทางธุรกิจทั้งการซื้อขายสินค้า ออนไลน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การโอนเงินออนไลน์ รวมทั้งยังเป็นช่องทางสําคัญ ที่ผู้ประกอบการใช้ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคําว่า “E-commerce” (Electronic Commerce) หรือเรียกว่า “การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เช่น www.lazada.com, www.alibaba.com, www.shopee.co.th, www.tarad.com ฯลฯ

26 เว็บไซต์ต่อไปนี้เป็นเว็บประเภท E-commerce ยกเว้นข้อใด
(1) www.tarad.com
(2) www.lazada.com
(3) www.alibaba.com
(4) www.sanook.com
(5) www.shopee.co.th
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 25. ประกอบ

27 IOS จัดเป็นระบบปฏิบัติการในข้อใด
(1) Mobile Telephone
(2) Mobile Platform
(3) Mobile Game
(4) Mobile Computing
(5) Mobile Network
ตอบ 2 หน้า 41 เทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile Platform) หมายถึง ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบปฏิบัติการของ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อื่น ๆ โดยมีผู้ให้บริการเทคโนโลยีในระบบ ปฏิบัติการหลากหลายเครือข่ายการสื่อสาร เช่น ระบบปฏิบัติการ IOS, ระบบปฏิบัติการ Android, ระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7 ฯลฯ

ข้อ 28 – 30. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) Teletext
(2) Videotext
(3) Streaming Server

28 เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณแบบสายธาร
ตอบ 3 หน้า 76 – 77 Streaming Server คือ เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณแบบสายธาร ซึ่งเป็น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่บริการข้อมูลในลักษณะสื่อประสมหรือประสานสื่อ (Multimedia) โดยข้อมูล จะถูกส่งมายังเครื่องลูกข่ายอย่างต่อเนื่อง และไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลด (Download) ไฟล์จาก เซิร์ฟเวอร์จนครบแล้วจึงเริ่มแสดงผล ดังนั้นจึงเป็นการส่งสัญญาณเสียงและภาพเคลื่อนไหวใน ลักษณะทันต่อเวลา (Real Time) จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มายังเครื่องลูกข่ายที่ได้รับความนิยมอยู่ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ Streaming Server ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน (User) สามารถทําหน้าที่ เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ออนไลน์ได้อีกด้วย

29 โทรภาพสาร
ตอบ 1 หน้า 67 ในปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ประเทศอังกฤษได้คิดค้นวิธีการนําเสนอข่าวสารของ สื่อสิ่งพิมพ์โดยส่งข้อมูลไปพร้อมกับการส่งคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ และได้เรียกสื่อดังกล่าวนี้ว่า
“โทรภาพสาร” (Teletext)

30 วิดีสาร
ตอบ 2 หน้า 67 – 68 บริษัท British Telecom ประเทศอังกฤษ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในรูปวิดีสาร (Videotext) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์สาธารณะเข้ากับ ศูนย์ข้อมูลและเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้ โดยที่เครื่องรับจะมีเครื่องแปลงรหัสที่สามารถแปลงรหัสให้ปรากฏบนจอรับปลายทางได้ทั้งในลักษณะข้อความและภาพ ต่อมาใน พ.ศ. 2523 องค์กรหนังสือพิมพ์ได้นําเนื้อหาข่าวเผยแพร่สู่ประชาชนผ่านสื่อวิดีสารเป็นครั้งแรก

ข้อ 31. – 35. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) System Software
(2) Application Software
(3) Virtual Classroom
(4) Virtual World
(5) Connectivity

31 โลกเสมือนจริง
ตอบ 4 หน้า 41 – 42 โลกเสมือนจริง (Virtual World) หมายถึง โลกเสมือนสามมิติที่ถูกสร้างขึ้น ใน Cyber Space โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปผ่านการเชื่อมโยงทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้ผู้เล่นหรือผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้หลายรูปแบบ ดังนี้
1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Hi5, Facebook
2 เครือข่ายฝูงชน เช่น Crowd Source, Wikipedia
3 เครือข่ายแบ่งปันข้อมูล เช่น YouTube, Flickr
4 เครือข่ายห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หรือเครือข่ายสร้างห้องเสมือน

32 ซอฟต์แวร์ระบบ
(Virtual Room) เช่น Camfrog, Video Conference ฯลฯ
ตอบ 1 หน้า 42 ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทํางาน ซึ่งจะทําหน้าที่เสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าใจกันได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software,Operating Software : OS)
2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

33 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 32 ประกอบ

34 สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยง่าย
ตอบ 5 หน้า 47 กาญจนา แก้วเทพ (2555) นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ระบุถึงคุณลักษณะสําคัญ ของสื่อใหม่ (New Media) ไว้ดังนี้
1 การมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่าย (Interactivity)
2 สามารถเคลื่อนที่ได้สูง (Mobility)
3 สามารถดัดแปลงเปลี่ยนรูปได้ (Convertibility)
4 สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยง่าย (Connectivity)
5 สามารถหาได้หรือใช้ประโยชน์ในทุกที่ (Ubiquity) ฯลฯ

35 เครือข่ายห้องเรียนเสมือน
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 31 ประกอบ

36 การนําการ์ตูนเรื่อง The Mask ไปสร้างเป็นภาพยนตร์และเกมออนไลน์ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้าง
กว่าเดิม เป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกับข้อใด
(1) Operational Convergence
(2) Corporate Convergence
(3) Technological Convergence
(4) Economic Convergence
(5) Cultural Convergence
ตอบ 4 หน้า 53 Economic Convergence หมายถึง ปรากฏการณ์การหลอมรวมธุรกิจสื่อเพื่อขยาย พื้นที่หรือฐานทางการตลาดให้กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม เช่น การนําหนังสือการ์ตูนเรื่อง The Mask ไปสร้างเป็นภาพยนตร์และเกมออนไลน์ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างกว่าเดิม เป็นต้น

37 เนชั่นรวมศูนย์ข่าวไว้ที่เดียวเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวผ่านทุกสื่อในเครือ สิ่งนี้ตรงกับข้อใด
(1) Operational Convergence
(2) Corporate Convergence
(3) Technological Convergerice
(4) Social Convergence
(5) Cultural Convergence

ตอบ 1 หน้า 52 Operational Convergence หมายถึง การรวมศูนย์การปฏิบัติงานไว้ในที่เดียว หรือศูนย์เดียว โดยผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจสื่อหลากหลายประเภทพยายามรวมศูนย์การ ปฏิบัติงานไว้ที่เดียวกัน เช่น ไทยรัฐและเนชั่นรวมศูนย์ข่าวไว้ที่เดียวเพื่อให้บริการข้อมูลข่าว ผ่านทุกสื่อในเครือ เป็นต้น

38 หลี่ เหลียนเจี๋ย ดาราชาวจีนถูกทาบทามให้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เป็นปรากฏการณ์ข้อใด
(1) Global Convergence
(2) Corporate Convergence
(3) Technological Convergence
(4) Functional Convergence
(5) Cultural Convergence
ตอบ 1 หน้า 54 Global Convergence หมายถึง ปรากฏการณ์การหลอมรวมระดับโลกจนส่งผล ให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการเผยแพร่เนื้อหาสื่อระหว่างกันของ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น การนําดาราชาวเอเชียมาร่วมแสดงในภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด ซึ่งเป็นผลมาจากการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เอเชียไปทั่วโลก เป็นต้น

39 โปรแกรมกล้องถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอ เล่นเกม ฟังวิทยุกระจายเสียง การใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมอยู่ใน อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเครื่องเดียว สิ่งนี้ตรงกับคําว่า
(1) Operational Convergence
(2) Corporate Convergence
(3) Technological Convergence
(4) Social Convergence
(5) Cultural Convergence
ตอบ 3 หน้า 51 Technological or Device Convergence หมายถึง การแปลงเนื้อหาของสื่อ ทุกประเภททั้งตัวอักษร ภาพ เสียง ให้อยู่ในรูปภาษาดิจิทัล และนําเทคโนโลยีของสื่อแต่ละ ประเภทมารวมเอาไว้ในสื่อหรืออุปกรณ์เดียว เช่น สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวหลอมรวมรูปแบบ การใช้งานของสื่อต่าง ๆ ทั้งกล้องถ่ายภาพ โปรแกรมอัดวิดีโอ โปรแกรมเล่นเกม โปรแกรม ฟังวิทยุ – ดูโทรทัศน์ โปรแกรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

40 ARPANET เป็นองค์กรผู้พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ในสังกัดหน่วยงานใดของสหรัฐอเมริกา
(1) กระทรวงมหาดไทย
(2) กระทรวงการต่างประเทศ
(3) กระทรวงกลาโหม
(4) กระทรวงศึกษาธิการ
(5) กระทรวงวิทยาศาสตร์
ตอบ 3 หน้า 55 สื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยองค์กรที่มีชื่อว่า ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของ สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้ทางการทหาร และสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่ผิดพลาด

41 ข้อใดต่อไปนี้คือนิยามของคําว่า Media Convergence
(1) การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล
(2) การหลอมรวมของสื่อแบบดั้งเต็ม
(3) การหลอมรวมระหว่างสื่อ
(4) การหลอมรวมข้ามสื่อ
(5) การหลอมรวมมวลสื่อ
ตอบ 3 หน้า 50 – 51 Media Convergence หมายถึง การบรรจบกันของเทคโนโลยีสื่อแบบดั้งเดิม กับสื่อใหม่ หรือเป็นการรวมเทคโนโลยีสื่อที่แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกันในศูนย์เดียว จนต่อมาได้มี ผู้นิยามศัพท์ว่า “การหลอมรวมระหว่างสื่อ หรือการหลอมรวมสื่อ” อันเป็นผลมาจากศักยภาพ ในการแปลงเนื้อหาจากแหล่งสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปข้อมูลดิจิทัลหรือภาษาดิจิทัล พร้อมกับการ แปลงข้อมูลดิจิทัลให้ปรากฏในลักษณะเดียวกันกับสารจากแหล่งสาร

42 สมหมายเป็นผู้สื่อข่าวที่ทําข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ในองค์กรสื่อ ที่เขาสังกัด รูปแบบการทํางานของสมหมายตรงกับข้อใด
(1) Operational Convergence
(2) Corporate Convergence
(3) Technological Convergence
(4) Functional Convergence
(5) Cultural Convergence
ตอบ 4 หน้า 53 Functional Convergence หมายถึง การหลอมรวมหลากหลายหน้าที่ไว้ในบุคคล คนเดียว เช่น ผู้สื่อข่าวคนเดียวจัดทําเนื้อหาข่าวสารเพื่อเผยแพร่ทั้งบนสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อออนไลน์ เป็นต้น

43 เครือข่ายการสื่อสารใดที่เป็นประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Gateway) แห่งแรกของประเทศไทย
(1) เครือข่ายยูเน็ต
(2) เครือข่ายไทยสาร
(3) เครือข่ายไทยเน็ต
(4) เครือข่ายจุฬาเน็ต
(5) เครือข่ายอาร์พาเน็ต
ตอบ 3 หน้า 58 ในปี พ.ศ. 2535 เครือข่ายไทยเน็ตถือเป็นเครือข่ายที่มีเกตเวย์ (Gateway) หรือ ประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลาง ต่อมาในปีเดียวกัน NECTEC ได้จัดตั้งเครือข่ายไทยสารเป็นเกตเวย์สู่เครือข่าย อินเทอร์เน็ตแห่งที่ 2 ของประเทศไทย

44 IP Address มาจากคําในข้อใด
(1) Internet Programming Address
(2) Internet Protocol Address
(3) Internet Processing Address
(4) Internet Proceeding Address
(5) Internet Procedure Address
ตอบ 2 หน้า 59 เครื่องคอมพิวเตอร์ทุก ๆ เครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น จะต้อง มีหมายเลขประจําเครื่อง เรียกว่า “IP Address” (Internet Protocol Address) เป็นข้อมูล อ้างอิงเพื่อใช้ติดต่อกับผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่าย ซึ่งในช่วงแรกเริ่มนั้น IP Address จะถูกจัดเป็นตัวเลขชุดหนึ่ง มีขนาด 32 บิต (Bit)

45 รูปแบบการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่นํามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คือ
(1) การจัดทําเว็บไซต์
(2) การสื่อสารผ่านเว็บบล็อก
(3) การส่งและรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(4) การสนทนาออนไลน์
(5) เว็บบอร์ด
ตอบ 3 หน้า 57 อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (FSU) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบันเอไอที (AIT) ได้ใช้บริการส่งและรับจดหมายหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail) เป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลีย

46 รูปแบบการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งสองแห่งเป็นผู้เริ่มนํามาใช้งาน ในประเทศไทย (ตามข้อ 45.) ได้รับความร่วมมือจากประเทศใด
(1) สหรัฐอเมริกา
(2) ญี่ปุ่น
(3) ออสเตรเลีย
(4) เยอรมนี
(5) แคนาดา
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 45. ประกอบ

47 ในช่วงแรกเริ่ม IP Address ถูกจัดเป็นตัวเลขชุดหนึ่ง มีขนาดที่บิต
(1) 32 บิต
(2) 36 บิต
(3) 40 บิต
(4) 44 บิต
(5) 48 บิต
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 44. ประกอบ

48 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมโยงกันในพื้นที่มหานคร คือข้อใด
(1) LAN
(2) MAN
(3) CAN
(4) WAN
(5) PAN
ตอบ 2หน้า 61, (คําบรรยาย) ระบบเครือข่ายงานบริเวณนครหลวงหรือมหานคร (Metropolitan Area Network : MAN) เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีระยะทางการเชื่อมต่อไกล กว่าระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) แต่ระยะทางยังคงใกล้กว่าระบบเครือข่ายวงกว้าง (WAN) เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันภายในเมืองหรือเขตพื้นที่มหานคร หรือภายในจังหวัด เดียวกัน หรือในเขตเดียวกัน เป็นต้น

49 อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อครอบคลุม ระหว่างกันทั่วโลกด้วยโปรโตคอล TCP/IP คําว่า “โปรโตคอล” หมายถึง
(1) ข้อกําหนดรูปแบบทางการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
(2) ข้อกําหนดด้านรูปแบบการสื่อสารเฉพาะเพื่อให้การสื่อสารในระบบเครือข่ายทํางานด้วยกันทั้งระบบ
(3) ข้อกําหนดรูปแบบทางการสื่อสารผ่านสื่อสารสนเทศ
(4) ข้อกําหนดรูปแบบทางการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
(5) ข้อกําหนดรูปแบบทางการสื่อสารผ่านระบบการสื่อสารสากล
ตอบ 2 หน้า 40, 55, (คําบรรยาย) โปรโตคอล (Protocol) หมายถึง ข้อกําหนดด้านรูปแบบการ สื่อสารเฉพาะระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั้งวิธีการส่งและรับข้อมูล วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาดของการส่งและรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลเมื่อส่งและรับกันระหว่างเครื่องทั้ง 2 เครื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารในระบบเครือข่ายทํางานได้ด้วยกันทั้งระบบ และมีมาตรฐาน ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันที่เป็นสากลหนึ่งเดียวทั่วโลก ซึ่งนั่นก็คือ โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

50 รูปแบบการสนทนาออนไลน์โดยไม่ต้องผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง คือข้อใด
(1) Webboard
(2) Web Chat
(3) Telnet
(4) Instant Messaging
(5) Bulletin Board
ตอบ 4หน้า 63 การสนทนาออนไลน์โดยตรงระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบของการสนทนา ออนไลน์ในลักษณะที่ไม่ต้องผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง ซึ่งเรียกว่า “การรับส่งสารแบบทันที ทันใด” (Instant Messaging) เช่น โปรแกรม ICO, MSN Messenger, Yahoo Messenger, Windows Messenger เป็นต้น

51 Instant Messaging หมายถึงข้อใด
(1) ระบบส่งข้อความทันที
(2) ระบบส่งข้อความทันเวลา
(3) ระบบส่งข้อความทันใจ
(4) ระบบส่งข้อความทันสมัย
(5) ระบบส่งข้อความทันเหตุการณ์
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 50. ประกอบ

52 ผู้ให้บริการในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีฐานมาจากการเป็นผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์
แบบดั้งเดิมมาก่อน
(1) www.thairath.co.th
(2) www.dailynews.co.th
(3) www.matichon.co.th
(4) www.andamannews.com
(5) www.bangsaenpost.com

ตอบ 4 หน้า 71 – 72 ผู้ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีฐานมาจากผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ แบบกระดาษ (แบบดั้งเดิม) มีดังนี้
1 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เช่น www.thairath.co.th, www.dailynews.co.th, www.matichon.co.th ฯลฯ
2 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค เช่น www.bangsaenpost.com, www.koratdaily.com ฯลฯ
3 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยในต่างประเทศ เช่น www.sereechai.com ฯลฯ (ส่วน www.prachathai.com, www.andamannews.com เป็นเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ให้บริการเฉพาะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

53 ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหนังสือพิมพ์ไทยในต่างประเทศ
(1) www.thairath.co.th
(2) www.sereechai.com
(3) www.matichon.co.th
(4) www.andamannews.com
(5) www.bangsaenpost.com
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 52. ประกอบ

54 ผู้ใช้บริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย (File Transfer Protocol) ประเภท Anonymous คือ
(1) ผู้ใช้บริการแบบไม่ระบุตัวตน
(2) ผู้ใช้บริการแบบระบุตัวตน
(3) ผู้ใช้บริการแบบไม่มีตัวตน
(4) ผู้ใช้บริการแบบปรากฏตัวตน
(5) ผู้ใช้บริการแบบอ้างตัวตน
ตอบ 1 หน้า 65 ผู้ใช้บริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย (File Trarisfer Protocol : FTP) จะมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่
1 ผู้ใช้บริการแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous)
2 ผู้ใช้บริการแบบระบุตัวตน ซึ่งจําเป็นต้องมี User Name และ Password ในการเข้าใช้บริการ

55 ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปหนังสือพิมพ์ออนไลน์
(1) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้รับสาร
(2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้จากค่าโฆษณา
(3) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความทันสมัยทางเทคโนโลยีแก่องค์กร
(4) เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
(5) เพื่อเป็นช่องทางนําเสนอข่าวสารของผู้นําประเทศ
ตอบ 5 หน้า 59 – 70 เหตุผลในการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีดังนี้
1 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความทันสมัยทางเทคโนโลยีแก่องค์กร
2 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเสนอข่าว
3 เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
4 เพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับสาร
5.เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาด เช่น การขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์, การหารายได้เสริม จากค่าสมาชิก ค่าธรรมเนียม ฯลฯ

56 หนังสือพิมพ์ผู้ให้บริการเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ฉบับแรกในประเทศไทย คือ
(1) เดอะเนชั่น
(2) มติชน
(3) บางกอกโพสต์
(4) ไทยรัฐ
(5) เดลินิวส์

ตอบ 3 หน้า 69 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทยเกิดขึ้นจากกระแสความนิยมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศจากต่างประเทศ ประกอบกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ส่งผลให้ ผู้ประกอบการไทยสนใจจัดทําเนื้อหาหนังสือพิมพ์เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยหนังสือพิมพ์ “บางกอกโพสต์” ถือเป็นองค์กรแรกที่ให้บริการเนื้อหาผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นฉบับแรก ในประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539

57 รูปแบบของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนบทสนทนา อภิปรายในสังคมออนไลน์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเลือกเข้าสังกัดกลุ่มคนที่มีพื้นฐานความสนใจร่วมกัน คือ
(1) News Group
(2) Webboard
(3) Online News Clipping
(4) Social Network
(5) Online News Agency
ตอบ 2 หน้า 63, 83 – 85 กระดานข่าว (Webboard) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ เป็นพื้นทีแลกเปลี่ยนบทสนทนา พูดคุย อภิปรายในสังคมออนไลน์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน (User) เลือกเข้าสังกัดกลุ่มคนที่มีพื้นฐานความสนใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประเด็น ทางสังคม อันนําไปสู่การรวมกลุ่มกันในลักษณะชุมชนออนไลน์ (Online Communities) เช่น www.pantip.com, www.mthai.com ฯลฯ

58 รูปแบบของเว็บไซต์ที่จัดทําในรูปาลุ่มสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในหัวข้อต่าง ๆ โดยแบ่งหมวดหมู่ และกําหนดชื่อของกลุ่มตามประเภทของกลุ่มข่าว คือข้อใด
(1) News Group
(2) Webboard
(3) Online News Clipping
(4) Social Network
(5) Online News Agency
ตอบ 1 หน้า 85 – 86 กลุ่มข่าวสาร (News Group) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่จัดทําขึ้นในรูปของ กลุ่มสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทุกคน มีส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่างอิสระ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ และกําหนดชื่อของกลุ่มตามประเภทของกลุ่มข่าว ทั้งนี้กลุ่มข่าวต่าง ๆ จะถูกแบ่งหมวดหมู่ และเก็บไว้ในบอร์ดข่าวสารขนาดใหญ่ เรียกว่า “User’s Network” (Usenet) และข่าวใน กลุ่มข่าวทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บน Usenet Server

59 ข้อใดคือสํานักข่าวที่จัดทําขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(1) เว็บไซต์สํานักข่าวไอเอ็นเอ็น
(2) เว็บไซต์สํานักข่าวไทย
(3) เว็บไซต์สํานักข่าวซีเอ็นเอ็น
(4) เว็บไซต์สํานักข่าวพีเพิลยูนิตี้
(5) เว็บไซต์สํานักข่าวอิศรา
ตอบ 4 หน้า 83 สํานักข่าวออนไลน์ที่จัดทําขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1 เว็บไซต์สํานักข่าวพีเพิลยูนิตี้ (People Unity News Agency)
2 เว็บไซต์เฟซบุ๊ก นิวส์ไวร์ (FB Newswire)
3 เว็บไซต์สํานักข่าวทีนิวส์
4 เว็บไซต์สํานักข่าวอาร์วายทีไนน์ ฯลฯ
(ส่วนตัวเลือกข้ออื่นเป็นสํานักข่าวออนไลน์ที่มีฐานจากสํานักข่าวแบบดั้งเดิม)

60 กฤตภาคข่าวออนไลน์เป็นรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต ตรงกับคําใด
(1) News Group
(2) Webboard
(3) Online News Clipping
(4) Social Network
(5) Online News Agency

ตอบ 3 หน้า 86 – 87 กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) คือ บริการข่าวตัดออนไลน์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยตัดข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ พร้อมกับระบุแหล่งที่มา ของหนังสือพิมพ์ ซึ่งตัวอย่างของเว็บไซต์กฤตภาคข่าวออนไลน์ในประเทศไทยที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เช่น ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library), iQNewsClip, นิวส์เซ็นเตอร์ (Newscenter) เป็นต้น

61 ข้อใดคือความหมายของสื่อออนไลน์
(1) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(2) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อแบบประสม
(3) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
(4) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเปิดรับข้อมูลข่าวสารแบบสองทาง
(5) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตอบ 1 หน้า 81 สื่อออนไลน์ หมายถึง ช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ส่งสารใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและ ข่าวสาร ส่วนผู้รับสารที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารเช่นกัน

62 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการส่งสัญญาณเสียงและภาพเคลื่อนไหวผ่าน Streaming Server
(1) ต้องคัดลอกแฟ้มข้อมูลผ่านเครือข่ายมายังผู้ใช้งานให้ครบก่อนจึงเริ่มแสดงผล
(2) ข้อมูลถูกส่งมายังเครื่องลูกข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์จนครบ
(3) เป็นการส่งสัญญาณในลักษณะ Real Time จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มายังเครื่องลูกข่าย
(4) เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูลในลักษณะประสานสื่อ
(5) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการส่งสัญญาณแบบสายธาร
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 28. ประกอบ

ข้อ 63 – 66. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) Creative Network
(2) Passion Network
(3) Professional Network
(4) Identity Network

63 www.youtube.com
ตอบ 1 หน้า 28 – 90 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีดังนี้
1 สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) เช่น Web Blog, www.twitter.com ซึ่งนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ Micro Blog โดยมุ่งให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ฯลฯ
2 สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เช่น www.youtube.com ฯลฯ
3 ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) เช่น Digg, Zickr, Catchh, Reddit ฯลฯ
4 เวทีทํางานร่วมกัน (Collaboration Network) เช่น Google Earth, Google Maps ฯลฯ
5 ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งมีลักษณะเป็นเกมออนไลน์ เช่น Audition, Second Life, Raynarok, Pangya, Worlc of Warcraft ฯลฯ
6 เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) เช่น Linkedin ฯลฯ
7 เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer : P2P) เช่น Skype, BitTorrent ฯลฯ

8 เว็บท่า (Portal Website) ที่รวบรวมลิงค์ของสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่น
www.sanook.com, www.kapook.com ฯลฯ

64 Reddit
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 63. ประกอบ

65 Web Blog
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 63. ประกอบ

66 Linkedin
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 63. ประกอบ

ข้อ 67. – 70. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) Cyber Terrorist
(2) Information Privacy
(3) Information Property
(4) Information Accuracy

67 จริยธรรมความเป็นเจ้าของ
ตอบ 3 หน้า 115 – 118 จริยธรรม (Ethics) ที่เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
1 ความเป็นส่วนตัว (Information Frivacy)
2 ความถูกต้อง (Information Accuracy)
3 ความเป็นเจ้าของ Information Froperty)
4 การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)

68 จริยธรรมความเป็นส่วนตัว
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 67 ประกอบ

69 ผู้กระทําการก่อการร้ายโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ตอบ 1 หน้า 119 Hacktivist หรือ Cyber Terrorist หมายถึง ผู้กระทําการก่อการร้ายโดยใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการกระทําการดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นสําคัญ

70 จริยธรรมความถูกต้อง
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 67 ประกอบ

ข้อ 71. – 80. ข้อใดที่กล่าวไว้ถูกต้องให้ระบายตัวเลือก 1 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องให้ระบายตัวเลือก 2

71 อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อใหม่ และเป็นสื่อที่มีความคงทนสูง ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อแบบดั้งเดิม และเป็นสื่อที่มี ความคงทนต่ำ
ตอบ 2 (คําบรรยาย), (ดูคําอธิบายข้อ 2. และ 21. ประกอบ) สื่ออินเทอร์เน็ต จัดเป็นสื่อใหม่ที่ไม่มี ข้อจํากัดด้านเวลาในการเข้าถึง ดังนั้นจึงเป็นสื่อที่มีความคงทนสูงพอ ๆ กับสื่อสิ่งพิมพ์

72 Online News Clipping คือ การให้บริการข่าวตัดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเอง
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 60 ประกอบ

73 Google เป็นเว็บไซต์ที่บริษัท นิวส์คอร์ปอเรชั่น ซื้อกิจการมาดําเนินการในราคา 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตอบ 2 หน้า 88, 90 พื้นที่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่นั้นจะมุ่งนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ ที่เรียกว่า “User-Generated Content” (UGC) กล่าวคือ ผู้ใช้งานสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเอง เช่น Myspace เป็นเว็บไซต์ที่บริษัท นิวส์คอร์ปอเรชั่น ซื้อกิจการมาดําเนินการในราคา 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมี Flickr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ Yahoo ซื้อกิจการมาดําเนินการ ในราคา 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น

74 การนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์สามารถนําเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารได้ในลักษณะ Real Time หมายถึง นําเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารได้ในลักษณะทันต่อเวลาที่เกิดขึ้นจริง
ตอบ 1 หน้า 91 คุณลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอผ่านสื่อออนไลน์ประการหนึ่ง ได้แก่ ทันกาล (Real Time) คือ สามารถนําเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง เช่น การนําเสนอข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ บนเว็บไซต์ขององค์กรสื่อสารมวลชนหรือบน เว็บไซต์สํานักข่าว เป็นต้น

75 การสื่อสารบน Facebook จัดเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เปิดให้ผู้ใช้งานรวมกลุ่มกันในลักษณะชุมชน ออนไลน์ (Online Communities)
ตอบ 1 หน้า 85 การรวมกลุ่มกันในลักษณะ “ชุมชนออนไลน์” (Online Communities) เช่น Webboard, Facebook ฯลฯ จัดเป็นรูปแบบของสัมพันธภาพของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคม ออนไลน์ โดยที่สมาชิกของชุมชนออนไลน์มีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้
1 มีความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) เช่น มีความสนใจเกี่ยวกับข่าว เรื่องราว หรือประเด็นทางสังคมในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
2 มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่ในโลกความเป็นจริง ผู้ใช้งาน (User) อาจไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้กันทางกายภาพ แต่อาจเป็นคนหลายเชื้อชาติ และมีภูมิลําเนาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

76 การให้บริการในรูปกลุ่มข่าวสาร (News Group) กลุ่มข่าวต่าง ๆ จะถูกแบ่งหมวดหมู่และเก็บไว้ในบอร์ด ขาวสารขนาดใหญ่ เรียกว่า User ‘s Network (Usenet)
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 58 ประกอบ

77 www.twitter.com เป็นเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายทางสังคมที่นําเสนอเนื้อหาในลักษณะ Micro Blog
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 63 ประกอบ

78 พื้นที่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มุ่งนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ User-Generated Content ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 73 ประกอบ

79 Electronic Magazine คือ การให้บริการเนื้อหาวารสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตอบ 2 หน้า 72 นิตยสารออนไลน์ (Online Magazine) หรือนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Magazine) คือ การให้บริการเนื้อหานิตยสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็น การเปิดหน้ากระดาษคล้ายหนังสือจริง (Flip Page) โดยผู้อ่านต้องดาวน์โหลดไฟล์ของนิตยสาร ออนไลน์มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปิดอ่าน และยังจัดทําในรูปแบบเว็บไซต์ที่เป็นทางการขององค์กร (Officia: Website)

80 ปัจจุบันสือหนังสือพิมพ์ออนไลน์เข้ามาแทนที่สื่อหนังสือพิมพ์แบบกระดาษอย่างสิ้นเชิง
ตอบ 2หน้า 72, (คําบรรยาย) ในปัจจุบันผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์แบบกระดาษส่วนใหญ่จัดทํา เว็บไซต์ในรูปหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง ซึ่งถึงแม้สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์จะได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่สื่อหนังสือพิมพ์แบบกระดาษได้อย่างสิ้นเชิง

81 การพยายามเจาะเข้าสู่ฐานข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ ขัดกับจริยธรรมการสื่อสารข้อใด
(1) Information Privacy
(2) Information Accuracy
(3) Information Property
(4) Data Accessibility
(5) จริยธรรมของผู้จัดทําสื่อ
ตอบ 4 หน้า 118 – 119 ประเด็นปัญหาที่ขัดกับจริยธรรมการเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) คือ การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หรือการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ (Computer Crime or Cyber Crime) เช่น การพยายามเจาะเข้าสู่ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ การเจาะเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ฯลฯ

82 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนมีบทบาทเป็นผู้กําหนดวาระในการนําเสนอข่าวสารสู่มวลชนในสังคม
ตรงกับค่าใด
(1) Agenda Seeking
(2) Agenda Making
(3) Agenda Setting
(4) Agenda Dcing
(5) Agenda Thinking
ตอบ 3 หน้า 93 ในอดีตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนและคณะทํางานในกองบรรณาธิการ ในฐานะผู้ส่งสาร จะมีบทบาทเป็นผู้กําหนดวาระในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร (Agenda Setting) ไปสู่มวลชน กล่าวคือ บทบาทในการร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดระดับ ความสําคัญของเนื้อหาสาร และวาระแห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้รับสารในสังคม

83 เหตุผลข้อใดที่ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนยุคปัจจุบันจําเป็นต้องมีทักษะทางเทคโนโลยี
(1) เพื่อจะได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
(2) เพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์การแข่งขันระหว่างสื่อใหม่และสื่อแบบดั้งเดิม
(3) เพื่อจะได้สามารถใช้งานสื่อใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง
(4) เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
(5) เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ต่อการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมการสื่อสารให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
ตอบ 3 หน้า 94 – 95 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบัน จําเป็นต้องมีทักษะทางด้าน เทคโนโลยีควบคู่กับทักษะด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อจะได้สามารถใช้งานสื่อใหม่ในการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งของทาง เช่น ต้องมีความรู้เรื่องการอัปโหลด (Upload) ข้อมูลข่าวสารให้ปรากฏบนเว็บไซต์ขององค์กร, มีความรู้เรื่องโปรแกรมการใช้งานเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ฯลฯ

84 อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองการทํางานของทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ด้วยศักยภาพในการนําเสนอเนื้อหาสารในลักษณะใด
(1) Mega Media
(2) Multimedia
(3) Transmedia
(4) Social Media
(5) Virtual Media
ตอบ 2 หน้า 81 – 82 ด้วยศักยภาพในการนําเสนอเนื้อหาสารในลักษณะประสานสื่อ (Multimedia) ซึ่งมีทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตสามารถตอบสนองการทํางานของสื่อแบบดั้งเดิมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์

85 ผลจากการที่สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในฐานะช่องทางหนึ่งขององค์กรสื่อแบบดั้งเดิม ส่งผลให้
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อแบบดั้งเดิมต้องปรับตัวในการทํางาน ยกเว้นข้อใด
(1) ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการทํางาน
(2) ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องยอมรับอินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร
(3) ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องฝึกทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบด้วยตนเอง
(4) ผู้ประกอบวิชาชีพในองค์กรจําเป็นต้องปรับโครงสร้างการทํางานภายในองค์กรที่แตกต่างจากเดิม
(5) ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการ
ตอบ 3 หน้า 105 – 106 การปรับตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนแบบดั้งเดิม มีดังนี้
1 ยอมรับสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร
2 ปรับโครงสร้างการทํางานภายในองค์กรที่ต่างจากเดิม โดยจัดให้มีฝ่ายจัดทําและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะหรืออาจใช้บุคลากรร่วมกับสื่อแบบดั้งเดิม
3 เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการทํางาน
4 นําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ แบบบูรณาการ ฯลฯ

86 ผลจากการที่อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้ส่งสารบนพื้นที่ของตนเองสู่สาธารณะ ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีทางเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่สื่อแบบดั้งเดิมไม่ได้นําเสนอ
(2) เป็นแหล่งสารของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อแบบดั้งเดิม
(3) ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มงวดก่อนเผยแพร่
(4) ผู้ใช้งานสามารถส่งผ่านข้อมูลจากระดับบุคคลไปสู่กลุ่มคนต่างเครือข่าย
(5) ทุกคนทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะอย่างเสรี เอื้อต่อบรรยากาศประชาธิปไตย
ตอบ 3 หน้า 95, 99.- 100 ผลกระทบด้านลบจากการที่อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ ผู้ส่งสารบนพื้นที่ของตนเองสู่สาธารณะ คือ ผู้ใช้งานนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการตรวจสอบ คัดเลือก คัดกรอง จากบรรณาธิการ จึงทําให้ข้อมูลข่าวสารผิดพลาด ได้ง่าย จนอาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชน (ส่วนตัวเลือกข้ออื่นเป็นผลกระทบด้านบวก)

87 เพราะเหตุใดอินเทอร์เน็ตจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิชาชีพวารสารศาสตร์ของสื่อแบบดั้งเดิม ที่ให้ความสําคัญต่อผู้เฝ้าประตูข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper)
(1) เพราะอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยเท่าเทียม
(2) เพราะอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสสื่อสารตอบกลับในลักษณะการสื่อสารสองทาง
(3) เพราะอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้ส่งสารบนพื้นที่ของตนเองสู่สาธารณะ
(4) เพราะอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่จํากัด
(5) เพราะอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก
ตอบ 3 หน้า 100, 110 ด้วยเหตุที่อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้ส่งสารบนพื้นที่ของ ตนเองสู่สาธารณะ โดยไม่มีผู้ทําหน้าที่เฝ้าประตูข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper) ส่งผลให้เกิด ผลกระทบต่อวิชาชีพวารสารศาสตร์ของสื่อแบบดั้งเดิมที่ให้ความสําคัญกับผู้เฝ้าประตูข้อมูล ข่าวสาร (Gatekeeper) ซึ่งก็คือ บรรณาธิการผู้ทําหน้าที่คัดเลือก คัดกรอง และตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้อหาสารก่อนนําเสนอสู่ผู้รับสารในสังคม

88 ผู้สื่อข่าวภาคพลเมือง (Citizen Reporter) หมายถึงข้อใด
(1) ผู้ใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ตทุกคน ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ส่งสารผ่านพื้นที่ของตนเองสู่สาธารณะ
(2) ผู้สื่อข่าวสื่อแบบดั้งเดิมที่ใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร
(3) ประชาชนทั่วไปที่ทําหน้าที่รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อแบบดั้งเดิม
(4) ผู้สื่อข่าวผ่านสื่อใหม่ที่ทําหน้าที่รายงานข่าวผ่านสื่อแบบดั้งเดิมด้วย
(5) ผู้สื่อข่าวของสื่อแบบดั้งเดิมที่ทํางานร่วมกับประชาชนในสังคม
ตอบ 1 1 หน้า 95, 104 ผู้สื่อข่าวภาคพลเมือง (Citizen Reporter) หรือผู้สื่อข่าวภาคประชาชน หมายถึง ผู้ใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ตทุกคน ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ส่งสารผ่านพื้นที่ของตนเองสู่ สาธารณะ โดยจะมีบทบาทเป็นผู้รายงานข่าวสารคล้ายกับบทบาทของผู้สื่อข่าว (News Reporter) ในองค์กรสื่อสารมวลชนแบบดั้งเดิม เช่น สมศรีมีอาชีพเป็นแม่ค้าและรายงาน ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนผ่านทางเว็บบล็อก (Web Blog) ของเธอ และมีผู้ที่ติดตาม อ่านเป็นจํานวนมาก เป็นต้น

89 จากความหมายในข้อ 88 บุคคลในข้อใดต่อไปนี้จัดเป็น Citizen Reporter
(1) สมใจเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย
(2) สมทรงเป็นผู้สื่อข่าวที่มุ่งเข้าถึงแหล่งข่าวที่เป็นประชาชนทั่วไป
(3) สมศรีมีอาชีพเป็นแม่ค้าและรายงานข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนผ่านเว็บบล็อกของเธอ
และมีผู้ติดตามอ่านจํานวนมาก
(4) สมชายเป็นผู้สื่อข่าวที่มุ่งรายงานข่าวสารด้านประชากรศาสตร์
(5) สมศักดิ์เป็นผู้สื่อข่าวผ่านเว็บไซต์และรายงานข่าวผ่านสิ่งพิมพ์แบบกระดาษด้วย
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 88 ประกอบ

90 กรณีที่ผู้ใช้งานนําเสนอเนื้อหาหรือข้อความในลักษณะหมิ่นประมาทบนพื้นที่การใช้งานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กล่าวได้ว่าสิ่งนี้ขัดกับจริยธรรมข้อใด
(1) Information Privacy
(2) Information Accuracy
(3) Information Property
(4) จริยธรรมของผู้ใช้สื่อ
(5) จริยธรรมของผู้จัดทําสื่อ
ตอบ 4 หน้า 119 – 120 ประเด็นปัญหาที่ขัดกับจริยธรรมของผู้ใช้สื่อ เช่น ผู้ใช้งาน (User) หรือ ผู้เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อได้นําเสนอเนื้อหาหรือข้อความในลักษณะหมิ่นประมาทบน พื้นที่การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การใช้โปรแกรม Camfrog ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ เห็นหน้าค่าตากันในระหว่างพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อมุ่งสร้างความรู้สึกเสมือนอยู่ใกล้ชิดกัน แต่ผู้ใช้งานบางคนกลับใช้เป็นช่องทางในการแสดงภาพลามกอนาจาร ฯลฯ

91 การนําข้อมูลลงสู่ระบบฐานข้อมูล โดยไม่ตรวจตราความถูกต้องอย่างเข้มงวด ส่งผลให้สารสนเทศบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตคลาดเคลื่อนจากความถูกต้อง กล่าวได้ว่าสิ่งนี้ขัดกับจริยธรรมการสื่อสารข้อใด
(1) Information Privacy
(2) Information Accuracy
(3) Information Property
(4) Data Accessibility
(5) จริยธรรมของผู้จัดทําสื่อ
ตอบ 2 หน้า 116 ประเด็นปัญหาที่ขัดกับจริยธรรมความถูกต้อง (Information Accuracy) คือ ความผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อันเป็นผลมาจากการไม่มีผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบหรือคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดเก็บเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ส่งผลให้สารสนเทศ ที่จัดเก็บและเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ถูกต้อง

92 ผู้ทําหน้าที่เฝ้าประตูข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper) คือบุคคลในข้อใด
(1) พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร
(2) บรรณาธิการ
(3) ช่างภาพข่าว
(4) ช่างเรียงพิมพ์
(5) ผู้ออกแบบจัดวางหน้าสิ่งพิมพ์
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 87. ประกอบ

93 การทําซ้ําหรือเผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ ขัดกับจริยธรรมข้อใด
(1) Information Privacy
(2) Information Accuracy
(3) Information Property
(4) Data Accessibility
(5) จริยธรรมของผู้จัดทําสื่อ
ตอบ 3 หน้า 117 – 118 ประเด็นปัญหาที่ขัดกับจริยธรรมเรื่องความเป็นเจ้าของ (Information Property) คือ การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์) ดังนี้
1 Copyright or Software License คือ ซอฟต์แวร์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วมีสิทธิใช้งานเท่านั้น ห้ามทําซ้ําหรือเผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ทุกกรณี
2 Shareware คือ ซอฟต์แวร์ที่ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีสิทธิใช้ในระยะเวลา ที่กําหนดเท่านั้น เป็นต้น
3 Freeware คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้

94 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
(1) งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม
(2) ข่าวประจําวัน
(3) งานสร้างสรรค์ประเภทดนตรีกรรม
(4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(5) งานสร้างสรรค์ประเภทสิ่งบันทึกเสียง
ตอบ 2หน้า 127, 129พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 7 ระบุว่า สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็น งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. นี้
1 ข่าวประจําวันและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงขาวสาร อันมิใช่งานในแผนก วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
2 รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
3 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
4 คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5 คําแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม 1. – 4. ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน อื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทําขึ้น

95 ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ระบุว่า งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยการรับจ้างบุคคลอื่น ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของบุคคลใด
(1) ผู้ว่าจ้าง
(2) ผู้สร้างสรรค์
(3) องค์กร
(4) ผู้ว่าจ้างและผู้สร้างสรรค์
(5) องค์กรและผู้ว่าจ้าง
ตอบ 1 หน้า 130 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 10 ระบุว่า งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

96 ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ หรือ International Standard Book Number : ISBN จัดเป็นข้อใด
(1) มาตรการทางเทคโนโลยี
(2) ข้อมูลการบริหารสิทธิ
(3) มาตรการการบริหารสิทธิ
(4) ข้อมูลทางเทคโนโลยี
(5) มาตรการทางข้อมูลการบริหารสิทธิ
ตอบ 2 หน้า 136 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 3 (2) ระบุไว้ว่า “ข้อมูลการบริหาร สิทธิ” หมายความว่า ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ นักแสดง การแสดง เจ้าของ ลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดไปจนตัวเลขหรือรหัสแทน ข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึก การแสดง (เช่น การจัดทําลายน้ําบนรูปภาพ ธนบัตร, เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ หรือ International Stardard Book Number : ISBN เป็นต้น)

97 โปรแกรมเกมออนไลน์ Iron Marine มีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ระบบป้องกันดังกล่าวตรงกับคําใด
(1) ข้อมูลการบริหารสิทธิ
(2) มาตรการทางเทคโนโลยี
(3) มาตรการการบริหารสิทธิ
(4) ข้อมูลทางเทคโนโลยี
(5) ข้อมูลบ่งชี้กรรมสิทธิ์
ตอบ 2 หน้า 136 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 3 (3) ระบุไว้ว่า “มาตรการทาง เทคโนโลยี” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทําซ้ําหรือควบคุมการ เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่านี้ได้นํามาใช้กับงานอัน มีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

98 จากข้อ 97 หากนายอุกอาจกระทําการเพื่อทําให้ระบบป้องกันการเข้าถึงของโปรแกรมเกม Iron Marine ใช้การไม่ได้ กล่าวได้ว่าการกระทําของนายอุกอาจตรงกับข้อใด
(1) การละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ
(2) การหลบเลียงมาตรการทางเทคโนโลยี
(3) การหลบเลี่ยงมาตรการการบริหารสิทธิ
(4) การละเมิดข้อมูลทางเทคโนโลยี
(5) การละเมิดข้อมูลบ่งชี้กรรมสิทธิ์
ตอบ 2 หน้า 136 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 3 (4) ระบุว่า “การหลบเลียง มาตรการทางเทคโนโลยี” หมายความว่า การกระทําด้วยประการใด ๆ ที่ทําให้มาตรการ ทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล (ดูคําอธิบายข้อ 97. ประกอบ)

99 กฎหมายฉบับใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ งานอันมีลิขสิทธิ์ และคุ้มครองสิทธิในข้อมูลที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้บริหารจัดการสิทธิของตน
(1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
(2) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(3) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
(4) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
(5) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ตอบ 2 หน้า 135 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิเพื่อ ส่งเสริมการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ และคุ้มครองสิทธิในข้อมูลที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้บริหารจัดการสิทธิของตน คุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่เจ้าของลิขสิทธิ์นํามาใช้ปกป้องงาน อันมีลิขสิทธิ์ของตน กําหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์การทําซ้ําชั่วคราว (Exception for Temporary Reproduction) เพิ่มเติมเรื่องการกําหนดข้อจํากัดความรับผิดชอบผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (Liability Limitation of ISP)…

100 ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ระบุว่า “ผู้ใดล่วงรู้ มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านํามาตรการดังกล่าวไป เปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น” กําหนดโทษเช่นไร
(1) จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(3) จําคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(4) จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(5) จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตอบ 4 หน้า 158, 160 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 ระบุว่า ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

Advertisement