ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

Advertisement

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         มานุษยวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

Advertisement

(1)       ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในทุกแง่ทุกมุม         

(2) ศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์

(3) ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาทางสังคมของมนุษย์ 

(4) ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์

ตอบ 1 หน้า 6 มานุษยวิทยา (Anthropology) คือ วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ใน ทุกแง่ทุกมุม โดยคำว่า Anthropologyเป็นคำผสมที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกสองคำ คือ

1.         Anthropos แปลว่า มนุษย์หรือคน

2.         Logos แปลว่า การศึกษาหรือศาสตร์หรือความรู้ที่ได้รับการจัดให้เป็นระบบ

2.         คำว่า Anthropos แปลว่าอะไร

(1)       สัตว์ทุกชนิด     

(2) มนุษย์หรือคน         

(3) สิ่งมิชีวิตทุกชนิด    

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         การวิวัฒนาการของมนุษย์” ตรงกับความหมายใด

(1)       Man 

(2) Human Evolution 

(3) Human Variation 

(4) People

ตอบ 2 หน้า 6 – 716 มานุษยวิทยากายภาพ (Physical Anthropology) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มานุษยวิทยาเชิงชีววิทยา (Biological Anthropology) สนใจศึกษา 2 หัวข้อใหญ่ คือ

1.         การวิวัฒนาการของมนุษย์ (Human Evolution) โดยเน้นศึกษาหมู่สัตว์ในสายโฮโมเป็นหลัก เพื่อค้นหาต้นตอและสายการวิวัฒนาการจนกลายมาเป็นมนุษย์ปัจจุบัน

2.         ความแตกต่างในหมู่มนุษยชาติใบยุคปัจจุบัน (Human Variation) เช่น สีผิว ขนาดและ โครงสร้างทางร่างกาย กลุ่มเลือด การปรับตัวของร่างกายต่อภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพราะเป็นความแตกต่างที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดและสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลาน โดยผ่านทางพันธุกรรมได้

4.         ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ เป็นนักมานุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยใด

(1)       มหิดล (2) ศิลปากร    (3) เชียงใหม่    (4) ธรรมศาสตร์

ตอบ 3 หน้า 2-3 ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ นักมานุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของไทยอย่างละเอียด และกล่าวว่าตำนานได้ให้ภาพความรู้ทางประวัติศาสตร์- พื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำนานพระยาเจือง (มีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ. 1625 – 1705)ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเมืองเงินยางเชียงแสน และตำนานจามเทวีวงศ์ งานเหล่านี้ เขียนเป็นภาษาบาลี ยกเว้นตำนานมูลศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทยเหนือ (ไทยยวน) โดยตำนาน เหล่านี้จะเขียนลงบนใบลานเรียกว่า คัมภีร์ใบลาน และสมุดข่อยเรียกว่า คัมภีร์สมุดข่อย

5.         มานุษยวิทยากายภาพ ตรงกับความหมายข้อใด       

(1) มานุษยวิทยาธรรมชาติ

(2)       มานุษยวิทยาวัฒนธรรม         (3) มานุษยวิทยาสรีรภาพ        (4) มานุษยวิทยาเชิงชีววิทยา

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ 

6.         สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียกว่าอะไร

(1)       วัฒนธรรม        (2) สังคม         (3) รูปธรรม      (4) นวัตกรรม

ตอบ 1 หน้า 7 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง สิ่งที่เป็นผลงานที่มนุษย์สร้างและผลิตขึ้น ตลอดจน แต่งเติมเสริมต่อสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น

1.         ผลงานที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ตึก สวนสาธารณะ รถยนต์ ฯลฯ

2.         ผลงานที่เป็นนามธรรม ได้แก่ รูปแบบหรือระบบการอยู่รวมกันเป็นสังคม ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ การปกครองแบบประชาธิปไตย ความดี ความเลว ฯลฯ

7.         มานุษยวิทยาวัฒนธรรมได้มีการแพร่หลายขึ้นในยุโรปในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้รับความสนใจ ในหมูนักวิชาการกลุ่มใด

(1)       อเมริกาใต้        (2) เอเชีย         (3) ออสเตรเลีย            (4) อเมริกัน

ตอบ 4 หน้า 7 ความสนใจศึกษาเรื่องวัฒนธรรมมีมานานแล้ว ต่อมาเมื่อได้มีการจัดระเบียบความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมให้เป็นระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือศาสตร์สาขานี้ขึ้นในยุโรปและแพร่หลายไปยัง สหรัฐอเมริกาในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ความรู้สาขานี้จึงได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ในหมู่นักวิชาการชาวอเมริกัน จึงได้เรียกองค์ความรู้ในสาขานี้ว่า มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology)

8.         ตามความเชื่อของชาวเขาเผ่าเย้า ใครคือผู้สร้างโลก

(1)       เปี้ยนโกฮูง       (2) สองพี่น้องตระกูลซ้ง

(3)       เทพเจ้าแห่งเขาไทซาน (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 1-2 นิยายปรัมปราของซาวเขาเผ่าเย้าได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษของ พวกเขาว่า ในวันที่แปดเดือนสี่ของปีหนึ่ง ได้เกิดนํ้าท่วมโลกเจ็ดวันเจ็ดคืน ผู้คนล้มตายจนเหลือเพียง หญิงชายคู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกัน เทวดาองค์หนึ่งชื่อ เปี้ยนโกฮูง” ซึ่งเป็นผู้สร้างโลกและสวรรค์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขาเผ่าเย้าได้แปลงตนเป็นชายชราและบอกสองพี่น้องให้แต่งงานกันเพื่อสร้างมนุษย์ ต่อมาเมื่อน้องสาวคลอดลูกเป็นฟัก จึงมีเทวดาองค์หนึ่งเสด็จลงมาผ่าลูกฟัก พร้อมกับรับสั่งว่า ให้โยนเมล็ดฟักลงบนพื้นราบ สวนเนื้อฟักให้โยนขึ้นบนดอย แต่พี่ชายเกิดจำคำสั่งไขว้เขว คือได้โยนเนื้อฟักลงบนพื้นราบ ต่อมาได้กลายเป็นผู้คนทำมาหากินในที่ราบ ส่วนเมล็ดฟักได้โยนขึ้นไปบนดอยและกลายเป็นชาวเขาเผ่าเย้าที่ทำมาหากินอยู่บนดอย

9.         ตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช เป็นการชี้ให้เห็นถึงอะไร

(1)       ความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์แถบนี้         

(2) ความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธ

(3) ความสวยงามของพระธาตุ           

(4) ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมในแถบสุวรรณภูมิ

ตอบ 4 หน้า 3 เอกสารประเภทตำนานที่ปรากฏในภาคต่าง ๆ ของไทย เช่น ตำนานพระธาตุ เมืองนครศรีธรรมราชในภาคใต้ และตำนานพระธาตุพนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตำนานที่ชี้ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคมต่าง ๆ ในแถบสุวรรณภูมิที่เกิดมีขึ้น นับตั้งแต่โบราณกาล

10.       ข้อใดคือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็อพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(1)       ประพาสต้น     (2) ไกลบ้าน     (3) สุวรรณโคมคำ        (4) ย้อนรอยอารยธรรม

ตอบ 2 หน้า 3-4 งานเขียนเรื่องราวของชนต่างชาติที่ได้รับความสนใจแพร่หลายที่สุด คือ

พระราชนิพนธ์ไกลน้านของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งทรง นิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปในระหว่างปี พ.ศ. 2449 – 2450 โดยพระองค์ทรงเขียน เป็นพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้หญิงนิภานภดล (สมเด็จหญิงน้อย) จำนวน 43 ฉบับ เล่าถึงความทุกข์สุขส่วนพระองค์ในการเสด็จไปครั้งนั้น และบรรยายถึงการตั้งถิ่นฐาน บ้านเรือนและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปอย่างละเอียด ซึ่งถือเป็นผลงาน ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นการเปิดโฉมหน้าของการศึกษาสาขามานุษยวิทยาของไทยโดยแท้

Advertisement