การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 ปลาที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ได้แก่

Advertisement

(1) ปลานิล

(2) ปลาทับทิม

Advertisement

(3) ปลาคาร์พ

(4) ถูกทุกข้อ

Advertisement

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ปลาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ได้แก่

1 ปลานิล เป็นปลาที่ญี่ปุ่นส่งพันธุ์มาให้ไทยนําไปเพาะเลี้ยง

Advertisement

2 ปลาทับทิม เป็นปลาที่ได้จากการผสมพันธุ์ของปลานิลญี่ปุ่น

3 ปลาคาร์พ เป็นปลาสวยงาม มีราคาแพง นิยมเลี้ยงไว้ที่สวนและสระน้ำ โดยจะไม่นํามารับประทาน

2 ศาสนาชินโตมีอิทธิพลต่อชาวญี่ปุ่น ทําให้

(1) รักธรรมชาติ

(2) เชื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ

(3) ภักดีต่อจักรพรรดิ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 50, 233 – 237 ศาสนาชินโต เป็นศาสนาพื้นเมืองดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างของชาวญี่ปุ่น ทําให้ชาวญี่ปุ่นมีเอกภาพและเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ได้แก่

1 นับถือบูชาธรรมชาติ และมีจิตใจรักธรรมชาติ

2 เชื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ำ และ

3 จงรักภักดีต่อสมเด็จพระจักรพรรดิ

4 มีความเชื่อและนับถือดวงอาทิตย์ เป็นต้น

3 ศาสนาชินโตสอนว่า “บาปทุกอย่างอาจให้อภัยได้ ยกเว้น ”

(1) การโกหก

(2) ขี้ขลาด

(3) ขี้โกง

(4) ขี้เหนียว

ตอบ 2 หน้า 239 – 240 หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต มีดังนี้

1 ศาสนาชินโตยกย่องความกล้าหาญในทุกรูปแบบ แต่ติเตียนความขลาดว่าเป็นบาปดังคํากล่าวที่ว่า “บาปทุกอย่างทั้งใหญ่และเล็กอาจจะได้รับอภัยด้วยการสํานึกผิด ยกเว้นความขลาดและการลักขโมย”

2 ศาสนาชินโตเคร่งครัดในเรื่องความสะอาดมาก โดยถือว่าการเป็นคนไม่สะอาดเป็นบาป ซึ่งจากความเชื่อนี้ทําให้ชาวญี่ปุ่นนิยมอาบน้ำก่อนรับประทานอาหารเย็นและก่อนทําพิธีกรรมใด ๆ เป็นต้น

4 ศาสนาชินโตสอนให้….ก่อนทําพิธีกรรม

(1) สวดมนต์

(2) ไหว้เจ้า

(3) อาบน้ำ

(4) ดื่มชา

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 3 ประกอบ

5 ประเทศจีนเป็นประเทศที่

(1) มีพื้นที่มากที่สุดในโลก

(2) มีประชากรมากที่สุดในโลก

(3) ชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 37, (คําบรรยาย) ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีความสําคัญดังนี้

1 มีพื้นที่มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

2 มีประชากรมากที่สุดในโลก

3 ชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

4 มีการผลิตสินค้าจําหน่ายทั่วโลกมาก เป็นต้น

6 วัฒนธรรมจีนเผยแพร่อยู่ในวัฒนธรรมของชาติใด

(1) ญี่ปุ่น

(2) เกาหลี

(3) เวียดนาม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 37, 51, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมจีนเผยแพร่ไปยังดินแดนใกล้ไกลต่าง ๆ โดยการติดต่อค้าขาย และการอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในดินแดนเหล่านั้น ซึ่งวัฒนธรรมจีนเผยแพร่อยู่ในวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม เป็นต้น

7 วัฒนธรรมทางวัตถุของจีนแสดงถึงความเจริญและเป็นภูมิปัญญา ได้แก่

(1) ทอผ้า

(2) ยาสมุนไพร

(3) เครื่องกระเบื้อง

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 37 – 38, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมทางวัตถุของจีนที่แสดงถึงความเจริญและเป็นภูมิปัญญาซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีน ได้แก่

1 การเลี้ยงไหมเพื่อใช้ทอผ้า และการใช้ฝ่ายทอผ้า

2 การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร

3 การทําเครื่องกระเบื้องเคลือบถ้วยชาม

4.การคิดอักษรจีนขึ้นใช้เป็นภาษาเขียนประจําชาติ ซึ่งเรียกว่า “ภาษาจีน”

5 ฮวงจุ้ย ซึ่งมีความสําคัญต่อทําเลที่ตั้งของสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบอาชีพ และสถานที่ฝังศพ เป็นต้น

8 วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีน ได้แก่

(1) ภาษา

(2) อักษร

(3) ฮวงจุ้ย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 7 ประกอบ

9 วัฒนธรรมวัตถุจีนที่มีราคาสูงมากในปัจจุบัน ได้แก่

(1) เครื่องกระเบื้องลายคราม

(2) ผ้าไหม

(3) ภาพวาด

(4) หน้ากากจิ๋ว

ตอบ 3 (ความรู้ทั่วไป) วัฒนธรรมวัตถุจีนที่มีราคาสูงมากในปัจจุบัน ได้แก่ ภาพวาด ซึ่งชุดภาพวาดจิตรกรรมของ “ฉี ไปสือ” ศิลปินชื่อดังชาวจีน ถูกประมูลไปด้วยราคา 931.5 ล้านหยวน

หรือประมาณ 4,612 ล้านบาท ทําลายสถิติของภาพวาดจีนทั้งหมดในการประมูลที่กรุงปักกิ่ง

10 วัฒนธรรมความเชื่อของจีน “มังกร” สัมพันธ์กับ

(1) ฮ่องเต้

(2) พระโพธิสัตว์กวนอิม

(3) แม่น้ำฮวงโห

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 40 ชาวจีนนับถือและเคารพต่อมังกร ซึ่งเชื่อว่ามังกรเป็นเทพเจ้า เป็นพาหนะของพระโพธิสัตว์กวนอิม และยังเชื่อว่าการที่น้ำในแม่น้ำฮวงโหไหลบ่าท่วมท้นเป็นเพราะมังกรพิโรธ นอกจากนี้ชาวจีนยังนํามังกรมาเป็นสัญลักษณ์แห่งฮ่องเต้ เช่น ประเพณีสําคัญที่ฮ่องเต้ต้อง สวมเสื้อคลุมปักเป็นรูปมังกร เรียกว่า “เสื้อลายมังกร” ในวันที่ทําพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชย์และประทับนั่งบนบัลลังก์มังกรด้วย

11 ข้อใดไม่เป็นวัฒนธรรม

(1) เสือดํา

(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามล่าสัตว์

(3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้เป็นมรดกโลก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 8 – 10, (คําบรรยาย) วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ที่อยู่รวมกันในรูปขององค์กรทางสังคมสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ หรือหมายถึง วิถีชีวิตความ เจริญงอกงาม มรดกแห่งสังคม หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ เช่น การสวดมนต์ข้ามปี การปล่อยโคมลอย การผลิตยารักษาโรค อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ฯลฯ แต่วัฒนธรรมจะไม่รวมถึงสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี รวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดจากสัญชาตญาณหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติ (สัตว์และพืช) หรือสิ่ง ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คนตาย ข้าวเปลือก อินทผลัม เสือดํา อฐ วัว ควาย คลื่นยักษ์แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ เกาะ ทะเลทราย แม่น้ำ ถ้ำ ฯลฯ

12 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมเนติธรรม

(1) เสือดํา

(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามล่าสัตว์

(3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้เป็นมรดกโลก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 106 – 109, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมทางเนติธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายกฎมณเฑียรบาล สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ จารีตประเพณี ข้อห้ามทางศาสนา และหมายความรวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษ กระบวนการลงโทษและกระบวนการพิจารณาความลงโทษด้วย เช่น วัฒนธรรมเนติธรรมของไทย ได้แก่ เมาไม่ขับ ถ้าเมาแล้วขับจะถูกยึดใบขับขี่ จับปรับและคุมประพฤติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามล่าสัตว์ เป็นต้น

13 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมสหธรรม

(1) เสือดํา

(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามล่าสัตว์

(3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้เป็นมรดกโลก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 125, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมสหธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสังคมส่วนรวม ครอบครัวสาธารณชนและประเทศชาติ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา และจรรยามารยาทหรือกิริยามารยาทต่าง ๆ ในสังคม เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้เป็นมรดกโลก, การลุกให้เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์นั่งในรถเมล์, การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เทศกาลสงกรานต์, วันสตรีสากล, เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (การ Countdownการจุดพลุ) เป็นต้น

14 ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินในโครงการ (วิ่ง) ก้าวคนละก้าวของตูนบอดี้สแลมเพื่อช่วยโรงพยาบาล เพราะเชื่อว่าเป็นการทําบุญได้กุศลแรง นับเป็นวัฒนธรรม

(1) เนติธรรม

(2) คติธรรม

(3) สหธรรม

(4) วัตถุธรรม

ตอบ 2 หน้า 99 – 102, 104, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมคติธรรม เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจเกี่ยวกับศีลธรรมและจรรยาบรรณ อันเป็นหลักหรือแนวทางดําเนินชีวิตที่ดีที่ควรยึดถือและควรปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของความเชื่อและคตินิยมทางศาสนา เช่น ประชาชนร่วมกันบริจาค เงินในโครงการ (วิ่ง) ก้าวคนละก้าวของตูนบอดี้สแลมเพื่อช่วยโรงพยาบาล เพราะเชื่อว่าเป็น การทําบุญได้กุศลแรง คนไทยรักในหลวง, พุทธสุภาษิต (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม คนดีผีคุ้ม), สุภาษิตคติเตือนใจเกี่ยวกับการงาน (หนักเอาเบาสู้ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง), สุภาษิตคติเตือนใจ ในการคบมิตร (เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก), สุภาษิตคติเตือนใจในการประพฤติ (น้ําร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย บวชก่อนเบียด) และคติธรรมสอนหญิง (รักนวลสงวนตัว)

15 เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ

(1) ฮอกไกโด

(2) ฮอนชู

(3) ชิโกกุ

(4) คิวชู

ตอบ 2 หน้า 48 ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะพื้นที่เป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมายนับพันเกาะ โดยมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดอยู่ 4 เกาะ คือ เกาะฮอนชู (เกาะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ตั้งของ เมืองหลวงซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่น) เกาะฮอกไกโด เกาะชิโกกุ และเกาะคิวชู โดยประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น มี 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

16 ข้อใดถูก…..ประเทศญี่ปุ่น

(1) มีผู้สูงอายุมาก

(2) มีพื้นที่เพาะปลูกน้อย

(3) เจริญทางเทคโนโลยี

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 48, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะสําคัญดังนี้

1 มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยเพียงประมาณ 17% ของพื้นที่ทั้งหมด

2 มีความเจริญทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์สูงมากในโลก

3 มีประชากรผู้สูงอายุสูงมาก ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะมีอายุขัยเฉลี่ยถึง 82 ปี ถือว่ามีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลก

17 ลัทธิบูชิโดไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) ฮาราคีรี

(2) ซามูไร

(3) ยากูซ่า

(4) ชาตินิยม

ตอบ 4 หน้า 51, (คําบรรยาย) อิทธิพลของลัทธิบูชิโดที่มีต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้แก่

1 วิถีทางแห่งนักรบซามูไร คือ “ยอมตายอย่างมีเกียรติดีกว่าอยู่อย่างไร้เกียรติ”

2 พิธีกรรมฆ่าตัวตายที่เรียกว่า “ฮาราคีรี”

3 การสละชีวิตตนเองของนักบินโดยการขับเครื่องบินพุ่งชนฝ่ายตรงข้ามให้ระเบิดไปพร้อมกันที่เรียกว่า “กามิกาเซ่”

4 ซามูไรไร้สังกัดหรือโรนิน ได้พัฒนาการมาเป็น “ยากูซ่า” ในปัจจุบัน เป็นต้น

18 วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน ได้แก่

(1) สถาปัตยกรรม

(2) อาหารเส้น

(3) ตะเกียบ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 51 – 52 วัฒนธรรมจีนได้แพร่ขยายเข้ามาในดินแดนญี่ปุ่นมาช้านานและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลายอย่าง ได้แก่ การรับเอาตัวหนังสือภาพของจีนและดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะ ภาษาดั้งเดิมของญี่ปุ่น จนกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในปัจจุบัน, การรับเอาพุทธศาสนานิกาย มหายาน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม การปกครองแบบอย่างของจีนมาผสมผสาน กับของดั้งเดิมจนกลายเป็นศิลปวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น เช่น การสร้างศิลปสถาน การสร้างวัด การสร้างพระราชวังของจักรพรรดิ เครื่องถ้วยชาม การใช้ตะเกียบ การกินบะหมี่ เป็นต้น

19 วัฒนธรรมทางวัตถุญี่ปุ่นเป็นเลิศเรื่องการทําหุ่นยนต์ ได้แก่ หุ่นยนต์ (1) สุนัขหุ่นยนต์

(2) แฟนสาวหุ่นยนต์

(3) คนรับใช้หุ่นยนต์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (ความรู้ทั่วไป) วัฒนธรรมทางวัตถุญี่ปุ่นเป็นเลิศเรื่องการทําหุ่นยนต์ ได้แก่

1 สุนัขหุ่นยนต์ชื่อ “ไอโบะ” (Aibo)

2 แฟนสาวหุ่นยนต์ชื่อ “EMA”

3 คนรับใช้หุ่นยนต์

4 บาริสต้าหุ่นยนต์ เป็นต้น

20 วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและรู้จักทั่วโลก ได้แก่

(1) ซูชิ

(2) ข้าวปั้น (Onigiri)

(3) ชาเขียว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 55, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและรู้จักทั่วโลก ได้แก่ ซูชิ ซาชิมิ เนื้อดิบ ปลาดิบ ไข่ดิบ ข้าวปั้น (Onigiri) ชาเขียว เป็นต้น

Advertisement