การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 ปลาที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ได้แก่

(1) ปลานิล

(2) ปลาทับทิม

(3) ปลาคาร์พ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ปลาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ได้แก่

1 ปลานิล เป็นปลาที่ญี่ปุ่นส่งพันธุ์มาให้ไทยนําไปเพาะเลี้ยง

2 ปลาทับทิม เป็นปลาที่ได้จากการผสมพันธุ์ของปลานิลญี่ปุ่น

3 ปลาคาร์พ เป็นปลาสวยงาม มีราคาแพง นิยมเลี้ยงไว้ที่สวนและสระน้ำ โดยจะไม่นํามารับประทาน

2 ศาสนาชินโตมีอิทธิพลต่อชาวญี่ปุ่น ทําให้

(1) รักธรรมชาติ

(2) เชื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ

(3) ภักดีต่อจักรพรรดิ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 50, 233 – 237 ศาสนาชินโต เป็นศาสนาพื้นเมืองดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างของชาวญี่ปุ่น ทําให้ชาวญี่ปุ่นมีเอกภาพและเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ได้แก่

1 นับถือบูชาธรรมชาติ และมีจิตใจรักธรรมชาติ

2 เชื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ำ และ

3 จงรักภักดีต่อสมเด็จพระจักรพรรดิ

4 มีความเชื่อและนับถือดวงอาทิตย์ เป็นต้น

3 ศาสนาชินโตสอนว่า “บาปทุกอย่างอาจให้อภัยได้ ยกเว้น ”

(1) การโกหก

(2) ขี้ขลาด

(3) ขี้โกง

(4) ขี้เหนียว

ตอบ 2 หน้า 239 – 240 หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต มีดังนี้

1 ศาสนาชินโตยกย่องความกล้าหาญในทุกรูปแบบ แต่ติเตียนความขลาดว่าเป็นบาปดังคํากล่าวที่ว่า “บาปทุกอย่างทั้งใหญ่และเล็กอาจจะได้รับอภัยด้วยการสํานึกผิด ยกเว้นความขลาดและการลักขโมย”

2 ศาสนาชินโตเคร่งครัดในเรื่องความสะอาดมาก โดยถือว่าการเป็นคนไม่สะอาดเป็นบาป ซึ่งจากความเชื่อนี้ทําให้ชาวญี่ปุ่นนิยมอาบน้ำก่อนรับประทานอาหารเย็นและก่อนทําพิธีกรรมใด ๆ เป็นต้น

4 ศาสนาชินโตสอนให้….ก่อนทําพิธีกรรม

(1) สวดมนต์

(2) ไหว้เจ้า

(3) อาบน้ำ

(4) ดื่มชา

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 3 ประกอบ

5 ประเทศจีนเป็นประเทศที่

(1) มีพื้นที่มากที่สุดในโลก

(2) มีประชากรมากที่สุดในโลก

(3) ชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 37, (คําบรรยาย) ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีความสําคัญดังนี้

1 มีพื้นที่มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

2 มีประชากรมากที่สุดในโลก

3 ชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

4 มีการผลิตสินค้าจําหน่ายทั่วโลกมาก เป็นต้น

6 วัฒนธรรมจีนเผยแพร่อยู่ในวัฒนธรรมของชาติใด

(1) ญี่ปุ่น

(2) เกาหลี

(3) เวียดนาม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 37, 51, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมจีนเผยแพร่ไปยังดินแดนใกล้ไกลต่าง ๆ โดยการติดต่อค้าขาย และการอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในดินแดนเหล่านั้น ซึ่งวัฒนธรรมจีนเผยแพร่อยู่ในวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม เป็นต้น

7 วัฒนธรรมทางวัตถุของจีนแสดงถึงความเจริญและเป็นภูมิปัญญา ได้แก่

(1) ทอผ้า

(2) ยาสมุนไพร

(3) เครื่องกระเบื้อง

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 37 – 38, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมทางวัตถุของจีนที่แสดงถึงความเจริญและเป็นภูมิปัญญาซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีน ได้แก่

1 การเลี้ยงไหมเพื่อใช้ทอผ้า และการใช้ฝ่ายทอผ้า

2 การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร

3 การทําเครื่องกระเบื้องเคลือบถ้วยชาม

4.การคิดอักษรจีนขึ้นใช้เป็นภาษาเขียนประจําชาติ ซึ่งเรียกว่า “ภาษาจีน”

5 ฮวงจุ้ย ซึ่งมีความสําคัญต่อทําเลที่ตั้งของสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบอาชีพ และสถานที่ฝังศพ เป็นต้น

8 วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีน ได้แก่

(1) ภาษา

(2) อักษร

(3) ฮวงจุ้ย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 7 ประกอบ

9 วัฒนธรรมวัตถุจีนที่มีราคาสูงมากในปัจจุบัน ได้แก่

(1) เครื่องกระเบื้องลายคราม

(2) ผ้าไหม

(3) ภาพวาด

(4) หน้ากากจิ๋ว

ตอบ 3 (ความรู้ทั่วไป) วัฒนธรรมวัตถุจีนที่มีราคาสูงมากในปัจจุบัน ได้แก่ ภาพวาด ซึ่งชุดภาพวาดจิตรกรรมของ “ฉี ไปสือ” ศิลปินชื่อดังชาวจีน ถูกประมูลไปด้วยราคา 931.5 ล้านหยวน

หรือประมาณ 4,612 ล้านบาท ทําลายสถิติของภาพวาดจีนทั้งหมดในการประมูลที่กรุงปักกิ่ง

10 วัฒนธรรมความเชื่อของจีน “มังกร” สัมพันธ์กับ

(1) ฮ่องเต้

(2) พระโพธิสัตว์กวนอิม

(3) แม่น้ำฮวงโห

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 40 ชาวจีนนับถือและเคารพต่อมังกร ซึ่งเชื่อว่ามังกรเป็นเทพเจ้า เป็นพาหนะของพระโพธิสัตว์กวนอิม และยังเชื่อว่าการที่น้ำในแม่น้ำฮวงโหไหลบ่าท่วมท้นเป็นเพราะมังกรพิโรธ นอกจากนี้ชาวจีนยังนํามังกรมาเป็นสัญลักษณ์แห่งฮ่องเต้ เช่น ประเพณีสําคัญที่ฮ่องเต้ต้อง สวมเสื้อคลุมปักเป็นรูปมังกร เรียกว่า “เสื้อลายมังกร” ในวันที่ทําพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชย์และประทับนั่งบนบัลลังก์มังกรด้วย

11 ข้อใดไม่เป็นวัฒนธรรม

(1) เสือดํา

(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามล่าสัตว์

(3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้เป็นมรดกโลก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 8 – 10, (คําบรรยาย) วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ที่อยู่รวมกันในรูปขององค์กรทางสังคมสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ หรือหมายถึง วิถีชีวิตความ เจริญงอกงาม มรดกแห่งสังคม หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ เช่น การสวดมนต์ข้ามปี การปล่อยโคมลอย การผลิตยารักษาโรค อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ฯลฯ แต่วัฒนธรรมจะไม่รวมถึงสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี รวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดจากสัญชาตญาณหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติ (สัตว์และพืช) หรือสิ่ง ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คนตาย ข้าวเปลือก อินทผลัม เสือดํา อฐ วัว ควาย คลื่นยักษ์แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ เกาะ ทะเลทราย แม่น้ำ ถ้ำ ฯลฯ

12 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมเนติธรรม

(1) เสือดํา

(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามล่าสัตว์

(3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้เป็นมรดกโลก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 106 – 109, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมทางเนติธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายกฎมณเฑียรบาล สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ จารีตประเพณี ข้อห้ามทางศาสนา และหมายความรวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษ กระบวนการลงโทษและกระบวนการพิจารณาความลงโทษด้วย เช่น วัฒนธรรมเนติธรรมของไทย ได้แก่ เมาไม่ขับ ถ้าเมาแล้วขับจะถูกยึดใบขับขี่ จับปรับและคุมประพฤติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามล่าสัตว์ เป็นต้น

13 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมสหธรรม

(1) เสือดํา

(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามล่าสัตว์

(3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้เป็นมรดกโลก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 125, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมสหธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสังคมส่วนรวม ครอบครัวสาธารณชนและประเทศชาติ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา และจรรยามารยาทหรือกิริยามารยาทต่าง ๆ ในสังคม เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้เป็นมรดกโลก, การลุกให้เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์นั่งในรถเมล์, การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เทศกาลสงกรานต์, วันสตรีสากล, เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (การ Countdownการจุดพลุ) เป็นต้น

14 ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินในโครงการ (วิ่ง) ก้าวคนละก้าวของตูนบอดี้สแลมเพื่อช่วยโรงพยาบาล เพราะเชื่อว่าเป็นการทําบุญได้กุศลแรง นับเป็นวัฒนธรรม

(1) เนติธรรม

(2) คติธรรม

(3) สหธรรม

(4) วัตถุธรรม

ตอบ 2 หน้า 99 – 102, 104, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมคติธรรม เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจเกี่ยวกับศีลธรรมและจรรยาบรรณ อันเป็นหลักหรือแนวทางดําเนินชีวิตที่ดีที่ควรยึดถือและควรปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของความเชื่อและคตินิยมทางศาสนา เช่น ประชาชนร่วมกันบริจาค เงินในโครงการ (วิ่ง) ก้าวคนละก้าวของตูนบอดี้สแลมเพื่อช่วยโรงพยาบาล เพราะเชื่อว่าเป็น การทําบุญได้กุศลแรง คนไทยรักในหลวง, พุทธสุภาษิต (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม คนดีผีคุ้ม), สุภาษิตคติเตือนใจเกี่ยวกับการงาน (หนักเอาเบาสู้ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง), สุภาษิตคติเตือนใจ ในการคบมิตร (เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก), สุภาษิตคติเตือนใจในการประพฤติ (น้ําร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย บวชก่อนเบียด) และคติธรรมสอนหญิง (รักนวลสงวนตัว)

15 เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ

(1) ฮอกไกโด

(2) ฮอนชู

(3) ชิโกกุ

(4) คิวชู

ตอบ 2 หน้า 48 ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะพื้นที่เป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมายนับพันเกาะ โดยมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดอยู่ 4 เกาะ คือ เกาะฮอนชู (เกาะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ตั้งของ เมืองหลวงซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่น) เกาะฮอกไกโด เกาะชิโกกุ และเกาะคิวชู โดยประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น มี 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

16 ข้อใดถูก…..ประเทศญี่ปุ่น

(1) มีผู้สูงอายุมาก

(2) มีพื้นที่เพาะปลูกน้อย

(3) เจริญทางเทคโนโลยี

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 48, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะสําคัญดังนี้

1 มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยเพียงประมาณ 17% ของพื้นที่ทั้งหมด

2 มีความเจริญทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์สูงมากในโลก

3 มีประชากรผู้สูงอายุสูงมาก ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะมีอายุขัยเฉลี่ยถึง 82 ปี ถือว่ามีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลก

17 ลัทธิบูชิโดไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) ฮาราคีรี

(2) ซามูไร

(3) ยากูซ่า

(4) ชาตินิยม

ตอบ 4 หน้า 51, (คําบรรยาย) อิทธิพลของลัทธิบูชิโดที่มีต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้แก่

1 วิถีทางแห่งนักรบซามูไร คือ “ยอมตายอย่างมีเกียรติดีกว่าอยู่อย่างไร้เกียรติ”

2 พิธีกรรมฆ่าตัวตายที่เรียกว่า “ฮาราคีรี”

3 การสละชีวิตตนเองของนักบินโดยการขับเครื่องบินพุ่งชนฝ่ายตรงข้ามให้ระเบิดไปพร้อมกันที่เรียกว่า “กามิกาเซ่”

4 ซามูไรไร้สังกัดหรือโรนิน ได้พัฒนาการมาเป็น “ยากูซ่า” ในปัจจุบัน เป็นต้น

18 วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน ได้แก่

(1) สถาปัตยกรรม

(2) อาหารเส้น

(3) ตะเกียบ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 51 – 52 วัฒนธรรมจีนได้แพร่ขยายเข้ามาในดินแดนญี่ปุ่นมาช้านานและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลายอย่าง ได้แก่ การรับเอาตัวหนังสือภาพของจีนและดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะ ภาษาดั้งเดิมของญี่ปุ่น จนกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในปัจจุบัน, การรับเอาพุทธศาสนานิกาย มหายาน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม การปกครองแบบอย่างของจีนมาผสมผสาน กับของดั้งเดิมจนกลายเป็นศิลปวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น เช่น การสร้างศิลปสถาน การสร้างวัด การสร้างพระราชวังของจักรพรรดิ เครื่องถ้วยชาม การใช้ตะเกียบ การกินบะหมี่ เป็นต้น

19 วัฒนธรรมทางวัตถุญี่ปุ่นเป็นเลิศเรื่องการทําหุ่นยนต์ ได้แก่ หุ่นยนต์ (1) สุนัขหุ่นยนต์

(2) แฟนสาวหุ่นยนต์

(3) คนรับใช้หุ่นยนต์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (ความรู้ทั่วไป) วัฒนธรรมทางวัตถุญี่ปุ่นเป็นเลิศเรื่องการทําหุ่นยนต์ ได้แก่

1 สุนัขหุ่นยนต์ชื่อ “ไอโบะ” (Aibo)

2 แฟนสาวหุ่นยนต์ชื่อ “EMA”

3 คนรับใช้หุ่นยนต์

4 บาริสต้าหุ่นยนต์ เป็นต้น

20 วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและรู้จักทั่วโลก ได้แก่

(1) ซูชิ

(2) ข้าวปั้น (Onigiri)

(3) ชาเขียว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 55, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและรู้จักทั่วโลก ได้แก่ ซูชิ ซาชิมิ เนื้อดิบ ปลาดิบ ไข่ดิบ ข้าวปั้น (Onigiri) ชาเขียว เป็นต้น

21 ชาวจีนเมื่อตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนได้แล้วจะสร้างเป็นอันดับแรก

(1) ศาลเจ้า

(2) สุสาน

(3) โรงเจ

(4) โรงงิ้ว

ตอบ 1 หน้า 41, (คําบรรยาย) ชาวจีนเมื่อตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นชุมชนได้แล้ว ชาวจีนไม่ว่าจะอยู่ในดินแดนใดในโลก สิ่งแรกที่ชาวจีนจะสร้าง คือ ศาลเจ้า เพื่อทําพิธีตามความเชื่อหลักของวัฒนธรรมของชนชาติจีน นอกจากนี้แล้วก็จะมีสุสานแห่งบรรพบุรุษ โรงเจ (โรงทาน) โรงรับจํานํา โรงงิ้ว และโรงน้ำชา เป็นต้น

22 วันปีใหม่ ในเทศกาลตรุษจีน ชาวอื่นจะไม่ทําข้อใด

(1) ใส่ชุดแดง

(2) แจกเงินลูกหลาน-ลูกจ้าง

(3) ทําความสะอาดบ้าน

(4) ออกไปเที่ยว

ตอบ 3 หน้า 44 – 45, (คําบรรยาย) เทศกาลตรุษจีน เป็นประเพณีของชาวจีนมาแต่ครั้งโบราณกว่า 3,000 ปี ซึ่งเทศกาลตรุษจีนจะมีพิธีอยู่ 2 อย่าง คือ

1 การส่งท้ายปีเก่า คือ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษเป็นครั้งสุดท้ายของปีเก่า เซ่นไหว้ผีวิญญาณต่าง ๆ เจ้าที่ ผีเร่ร่อน

2 การต้อนรับปีใหม่ คือ การปล่อยตัวเองและลูกจ้างได้หยุดงานออกไปเที่ยว ใส่ชุดแดง ทําอาหารดี ๆ เลี้ยง และแจกเงินลูกหลานและลูกจ้าง เรียกว่า “แต๊ะเอีย”

23 ผลไม้ที่ชาวจีนใช้เซ่นไหว้เพราะเชื่อว่าส่งเสริมให้อายุยืน ได้แก่

(1) ท้อ

(2) พลับ

(3) เก๊กฮวย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 45 – 46, (คําบรรยาย) ผลไม้ ดอกไม้ และขนมที่ชาวจีนมักนิยมนํามาเซ่นไหว้ในเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลต่าง ๆ เพราะถือว่าเป็นมงคลและมีความหมายดี เช่น

1 ผลท้อ เป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน และขจัดภูตผีปีศาจได้

2 ผลทับทิม เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม มีบุตรหลานบริวารมาก และช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ดังนั้นชาวจีนจึงนิยมนําต้นทับทิมมาปลูกไว้หน้าบ้านเสมอ

3 ผลพลับ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอายุยืน มีความสุขสงบถาวร

4 ผลส้ม (ส้มสีทอง) เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ทําให้มีโชคลาภ

5 ดอกเก๊กฮวย เป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน อายุยืน สดชื่นในชีวิต เ6 ขนมเข่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองมากขึ้นทุกปี

24 แนวปฏิบัติในการดํารงชีวิตเรื่องจริยธรรมของชาวจีนได้รับอิทธิพลจาก

(1) เล่าจื้อ

(2) ขงจื้อ

(3) ขงเบ้ง

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 245 ขงจื้อ เป็นผู้มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตจิตใจของชาวจีนทั้งหลายในฐานะครูผู้สั่งสอน กล่อมเกลาจิตใจ คุณธรรม และแนวปฏิบัติในการดํารงชีวิตเรื่องจริยธรรมของชาวจีน ทุกชนชั้น ลัทธิขงจื้อยังถือเป็นต้นตํารับของขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย ตลอดจนพิธีการต่าง ๆ ซึ่งทางราชการยกย่องและถือปฏิบัติ

25 เล่าจื๊อสอบจอหงวนได้แล้วรับราชการเป็น

(1) อาจารย์ในราชสํานัก

(2) บรรณารักษ์ของหอสมุดในราชสํานัก

(3) ที่ปรึกษาของขุนนาง

(4) รวบรวมตํารายกให้ราชสํานัก

ตอบ 2 หน้า 251 – 252 เล่าจื้อ (Lao-Tze) เกิดในปีก่อนคริสต์ศักราช 604 ในตอนแรกเล่าจื้อ สอบจอหงวนได้รับราชการแล้วเป็นบรรณารักษ์ของหอสมุดในราชสํานักของราชวงศ์จิว ต่อมา เมื่ออายุครบ 90 ปี เกิดความเบื่อหน่ายในสังคมการเมืองการปกครองที่ไม่ยุติธรรม จึงลาออก จากราชการ ปลีกตัวออกจากสังคมเดินทางท่องเที่ยวไป และได้เขียนบันทึกคําสั่งสอนหลักจริยธรรมเป็นโคลงสั้น ๆ 81 โคลง เรียกว่า “เต๋าเต็กกิง” (TAO TEH KING)

26 ขงจื้อสอบจอหงวนได้รับราชการแล้วลาออกมาทําอาชีพ

(1) ครู

(2) ค้าขาย

(3) วาดภาพขาย

(4) เขียนโคลง-กลอน ขาย

ตอบ 1 หน้า 242 243 ขงจื้อ (King Tzu) เกิดเมื่อ 551 ปีก่อนคริสตกาล เมื่อมีอายุได้ 20 ปี ขงจื้อสอบจอหงวนได้เข้ารับราชการที่รัฐ ต่อมาได้ลาออกจากราชการ และหาเลี้ยงชีพโดยการเป็นครูอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่คนทั่วไปที่มาฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนในสํานักของเขาซึ่งคําสั่งสอนของขงจื้อนั้นเป็นที่นับถือและยึดเป็นแนวทางของชาวจีนทั่วไปในสมัยนั้นด้วย

27 ข้อใดมีความหมายไม่ตรงกับ “หยิน-หยาง”

(1) ดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์

(2) หญิง-ชาย

(3) มืด-สว่าง

(4) อ่อน-แข็ง

ตอบ 1 หน้า 241, (คําบรรยาย) ในสมัยโบราณชาวจีนมีความเชื่ออันเป็นความภาคภูมิของประเทศคือเชื่อว่า ประเทศจีนอยู่ใจกลางของโลก จึงทําให้เกิดความเชื่อว่าโลกมีวิญญาณสถิตอยู่ มีเพศเป็นหญิง เรียกว่า “หยิน” ซึ่งเป็นวิญญาณแห่งดิน ความมืด กลางคืน ดวงจันทร์ ฯลฯ และเนื่องจากการที่มนุษย์อาศัยอยู่บนโลก ชาวจีนจึงยกย่อง “หยิน” ว่ามีอํานาจเหนือกว่า “หยาง” ซึ่งเป็นเพศชายอันเป็นวิญญาณแห่งฟ้า ความสว่าง กลางวัน ดวงอาทิตย์ ฯลฯ ดังนั้นจึงกล่าว ได้ว่า “หยิน-หยาง” หมายถึง หญิง-ชาย, ดิน-ฟ้า, ความมืด-ความสว่าง, กลางคืน-กลางวัน,ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์, อ่อน-แข็ง, ดํา-ขาว ฯลฯ

28 ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของนักบวชเต๋า

(1) เวทมนตร์คาถา

(2) ไสยศาสตร์

(3) เทศนาสั่งสอน

(4) ทํายาอายุวัฒนะ

ตอบ 3 หน้า 257 – 258, (คําบรรยาย) ศาสนาเต๋ในระยะหลัง ๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไสยศาสตร์มากขึ้น ทําให้นักบวชในศาสนาเต๋ากลายเป็นผู้มีความชํานาญพิเศษในการประกอบพิธีกรรม เกี่ยวกับไสยศาสตร์ สามารถทํานายดวงชะตาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ มีญาณติดต่อเทพเจ้า และดวงวิญญาณของผู้ตายได้ มีพลังจิตสะกดวิญญาณและปราบผีปีศาจได้ ทําคุณไสย ทําหลุมศพ ทํากงเต็ก เวทมนตร์คาถา และมีความสามารถในการทํายาอายุวัฒนะ

29 ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก คือ

(1) อิหร่าน

(2) อียิปต์

(3) อินโดนีเซีย

(4) ซาอุดิอาระเบีย

ตอบ 3 หน้า 391, (คําบรรยาย) ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนทะเลทรายในทวีปเอเชีย หรือที่เรียกว่าตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นดินแดนถิ่นฐานของชาวอาหรับ และปัจจุบันเป็นศาสนาที่มีจํานวนผู้นับถือมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์ โดยประเทศที่มีประชากรนับถือ ศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก คือ อินโดนีเซีย

30 จังหวัดใดไม่ใช่ 4 จังหวัดภาคใต้ที่ใช้กฎหมายอิสลาม

(1) ยะลา

(2) กระบี่

(3) ปัตตานี

(4) สตูล

ตอบ 2 หน้า 391 ประเทศไทยมีชาวมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่ทั่วทุกจังหวัด และมีมากที่สุดใน 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล โดยรัฐบาลไทยได้อนุญาตให้ใช้กฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดภาคใต้ดังกล่าวนี้

31 การทําพิธีฮัจญ์เกี่ยวข้องกับ

(1) หินกาบะห์

(2) นครเมกกะ

(3) ประเทศซาอุดิอาระเบีย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 403 การทําพิธีฮัจญ์ คือ การเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อทํานมัสการบูชาหินกาบะห์ ณ วิหาร โดยถือเป็นภารกิจที่ชาวมุสลิมผู้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ มีความสามารถและฐานะพร้อมที่จะทําได้ ควรกระทําอย่างยิ่ง ยกเว้นแต่จะอยู่ในสภาพหรือฐานะที่ไม่สามารถไปได้จริง ๆ เช่น ยากจน มีอาชีพต้องหาเลี้ยงครอบครัวทุกวันตลอดปี เป็นต้น

32 ภาษาอาหรับเปล่งออกมาจาก…จึงมีพลังในเสียงมาก

(1) คอ

(2) อก

(3) ท้อง (พุง)

(4) ท้องน้อย

ตอบ 2 หน้า 392 ภาษาอาหรับนับเป็นภาษาที่เป็นที่ยอมรับในบรรดานักภาษาศาสตร์ว่าเป็นภาษาที่ไม่มีภาษาของชนชาติใดจะเทียบได้ในด้านความลึกซึ้งและละเอียดอ่อนแห่งภาษา มีจังหวะเร้าใจ มีความหมายลึกซึ้ง ร่ำรวยคําซึ่งถือเป็นภาษาที่เอื้อต่อการประพันธ์ และสําเนียงเสียงจังหวะของภาษาที่เปล่งออกมาจากอก มีพลังอํานาจต่อผู้ได้ยินได้ฟังอย่างมาก

33 “มุสลิม” แปลว่า

(1) ผู้แสวงสันติ

(2) ผู้เคารพพระเจ้า

(3) ผู้รักภักดีพระเจ้า

(4) ผู้เชื่อฟังพระเจ้า

ตอบ 1 หน้า 391 คําว่า “อิสลาม” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า สันติ (ศานติ) การยอมรับ การนอบน้อม อส่วนผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า “มุสลิม” แปลว่า ผู้นอบน้อมตน ผู้แสวงสันติ

34 ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องถือศีลอด แต่ต้องมาถือชดเชยภายหลัง ได้แก่ (1) หญิงตั้งครรภ์

(2) ผู้ป่วย

(3) ผู้ต้องโทษ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 402, (คําบรรยาย) การถือศีลอดจะถือเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม (30 วัน) และจะเริ่มทําในวันแรกของเดือนที่ 9 แห่งปฏิทินอิสลาม ซึ่งเรียกว่า เดือนรอมาดอนหรือรอมดอน (Ramadan) โดยผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือศีลอด ได้แก่ ผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์ คนชรา ผู้เดินทาง ผู้ที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้วิกลจริตหรือมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ (สําหรับผู้ป่วยและผู้เดินทางจะต้องมาถือศีลอดชดเชยในภายหลังเมื่อพ้นภาวะนั้นแล้ว)

35 ข้อใดเป็นฮาลาล กระเป๋าหนัง

(1) จระเข้

(2) อูฐ

(3) ตะกวด

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ผลิตภัณฑ์และอาหารฮาลาล (HALAL) หมายถึง ผลิตภัณฑ์และอาหารทุกชนิดที่ไม่มีองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสัตว์นั้นผ่าน การเชือดที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลาม ดังนี้

1 ผู้เชือดเป็นมุสลิมที่เข้าใจและรู้วิธีการเชือดแบบอิสลามอย่างแท้จริง

2 สัตว์ที่จะนํามาเชือดจะต้องไม่เป็นสัตว์ที่ต้องห้าม (ฮารอมหรือหะรอม) เช่น หมู สุนัข เสือดํา เหยี่ยว นกอินทรี งู จระเข้ ตะกวด ฯลฯ ส่วนสัตว์ที่สามารถนํามาเชือดได้ เช่น แพะ แกะ วัว กวาง กระต่าย อฐ ฯลฯ

3 สัตว์ยังมีชีวิตขณะทําการเชือด

4 สัตว์ต้องตายสนิทก่อนที่จะแล่เนื้อ หรือดําเนินการใด ๆ ต่อไป

36 ข้อใดเป็นฮารอม เนื้อ

(1) จระเข้

(2) เสือดํา

(3) หมู

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 35 ประกอบ

37 ศาสดาผู้สอนเน้น “ไม่ให้เป็นชู้ทางใจ” คือ

(1) อับราฮัม

(2) โมเสส

(3) เยซู

(4) นบีมูฮัมหมัด

ตอบ 3 (คําบรรยาย) ตามคําสอนของพระเยซูเรื่องการดํารงชีวิตคู่นั้น การแต่งงานต้องเป็นชายหนึ่งหญิงเดียวที่ถือว่าต่างเสมอกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เมื่อแต่งงานแล้วจะหย่าร้างกันไม่ได้ เป็นอันขาดจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะตายไป การหย่าร้างเป็นความผิดหนัก หรือถ้าคู่ครองตายก็ไม่ควรแต่งงานใหม่ ห้ามมีชู้ หรือแม้แต่จะเป็นชู้ทางใจก็ไม่ได้

38 ตําแหน่งจุฬาราชมนตรี มีขึ้นครั้งแรกในสมัย

(1) สุโขทัย

(2) อยุธยา

(3) ธนบุรี

(4) รัตนโกสินทร์

ตอบ 2 หน้า 408 จุฬาราชมนตรีเป็นตําแหน่งผู้นําฝ่ายศาสนาอิสลามในประเทศไทยที่ฝ่ายบ้านเมืองสถาปนาขึ้นให้มีหน้าที่เป็นหัวหน้าบริหารศาสนาอิสลาม ซึ่งตําแหน่งนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ่อค้าชาวเปอร์เซียชื่อ “เฉกอะหมัด” เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศไทย

39 ผู้ดํารงตําแหน่ง “ดาโต๊ะยุติธรรม” ทําหน้าที่พิจารณาเรื่องใดไม่ได้

(1) คดีแพ่ง

(2) คดีครอบครัว

(3) คดีอาญา

(4) คดีมรดก

ตอบ 3 หน้า 410 ดาโต๊ะยุติธรรม คือ ข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอํานาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยและชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามในคดีแพ่งที่เกี่ยวด้วยเรื่องคดีครอบครัวและ คดีมรดก (เช่น สามีฟ้องหย่าภรรยา สามีถูกภรรยาฟ้องเรื่องแบ่งมรดก สามีถูกภรรยาฟ้องเรื่องสิทธิดูแลลูก) ของศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

40 ศาสนายิว (ยูดาห์) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นมารดาของศาสนาคริสต์ เพราะ

(1) ศาสดาของศาสนาคริสต์เป็นชาวยิว

(2) ศาสดาของศาสนาคริสต์นับถือศาสนายิว

(3) ศาสนาคริสต์ยอมรับคัมภีร์ของศาสนายิว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 359, 372 ศาสนายิว (ยูดาห์) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นมารดาของศาสนาคริสต์เพราะ

1 ศาสดาของศาสนาคริสต์เป็นชาวยิวและนับถือศาสนายิวมาก่อน

2 ศาสดาของศาสนาคริสต์เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในหลักธรรมคําสอนและคัมภีร์ของศาสนายิวอย่างลึกซึ้ง

3 ศาสนาคริสต์ยอมรับนับถือและรับรองคัมภีร์ของศาสนายิว

41 ข้อใดไม่ใช่นิสัยทั่วไปของชาวยิว

(1) เป็นนักสู้-นักรบ

(2) ขยันขันแข็ง

(3) มานะอดทน

(4) อดออม

ตอบ 1 หน้า 360 นิสัยทั่วไปของชาวยิว คือ ขยันขันแข็ง มานะอดทน และอดออม หาได้มากใช้แต่น้อยจึงทําให้มีฐานะดีขึ้นเรื่อย ๆ และมีพลเมืองเพิ่มรวดเร็วมาก

42 “โมเสส” แปลว่า

(1) ผู้รอดตายจากน้ำ

(2) ผู้ว่ายน้ำเก่งเหมือนปลา

(3) ผู้เกิดในน้ำ

(4) ผู้รักษาน้ำ

ตอบ 1 หน้า 362 โมเสสถือกําเนิดจากหญิงชาวยิวที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลนักบวชของศาสนายิวเมื่อคลอดนางเกรงว่าลูกจะถูกฆ่าจึงแอบซ่อนบุตรชายไว้ในตะกร้าสานด้วยหวาย แล้วลอยตะกร้า ไปในแม่น้ำไนล์ ต่อมาพระธิดาของฟาโรห์แห่งอียิปต์พบตะกร้าและได้นําทารกชายนั้นมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและให้ชื่อว่า “โมเสส” ซึ่งแปลว่า ผู้รอดตายจากน้ำ

43 ผู้นําบัญญัติ 10 ประการโองการพระเจ้ามาสู่มนุษย์ คือ

(1) อับราฮัม

(2) โมเสส

(3) เยซู

(4) เทวทูต

ตอบ 2 หน้า 364 365 โมเสสมีบทบาทสําคัญต่อประชาชนชาวยิว คือ

1 ช่วยให้ชาวยิวพ้นจากความเป็นทาสของอียิปต์

2 เป็นผู้รับโองการจากพระเจ้าเรียกว่า “บัญญัติ 10 ประการ” แล้วนํามาประกาศแก่ชาวยิว โดยโมเสสได้สลักลงในแผ่นศิลา 2 แผ่น ให้ชาวยิวถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วจะพบดินแดนแห่งสัญญา แต่ถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแล้วพระเจ้าก็จะลงโทษ

44 ในวันแซบบาธ (Sabbath) คือวันพระของศาสนายิว ชาวยิวจะไม่ทําข้อใด

(1) ทําอาหารเลี้ยงสังสรรค์

(2) ไป Shopping

(3) ไปเที่ยวพักผ่อน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 364, 367, (คําบรรยาย) วันแซบบาธ (Sabbath) หรือวันซะบาโต (Sabbatho) คือ วันพระของศาสนายิวคือวันเสาร์ เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลเสร็จ และทรงหยุดพักผ่อนในวันที่ 7 โดยวันแซบบาธเป็นวันที่ชาวยิวทั้งหลายจะหยุดทํางาน และหยุดการทํากิจการต่าง ๆ ทุกชนิด (เช่น ทําอาหารเลี้ยงสังสรรค์ ไป Shopping ไปเที่ยวพักผ่อน) แม้แต่การก่อไฟในเตาก็งดเว้น เพื่อบูชาพระเจ้าตามที่ปรากฏในบัญญัติ 10 ประการ

45 เทศกาลยมคัปปูร์ (Yom-Kippur) คือ เทศกาล

(1) ทําบุญ-บริจาคทาน

(2) สะเดาะเคราะห์-ล้างบาป

(3) ถือศีล

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 367 368 เทศกาลยมคัปปูร์ (Yom-Kippur) เป็นเทศกาลที่ชาวยิวทําพิธีสํานึกบาปหรือเรียกว่า 10 วันแห่งการล้างบาป โดยชาวยิวจะปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดทําการอดอาหาร ในตอนกลางวัน ทําจิตใจให้สงบระงับ ไม่ทําบาปใดเลย และในการทําพิธีสํานึกบาปนี้ ชาวยิว จะทําพิธีสะเดาะเคราะห์เป็นว่าได้ยกบาปไปไว้ที่แพะ (ตัวผู้) ให้แพะรับบาปแล้วไล่แพะเข้าป่าพาเอาบาปของชาวยิวไปเสีย

46 อับราฮัมกําหนดให้ชาวยิวไม่กินอาหารต้องห้าม เช่น จะไม่กินส่วนใดของไก่

(1) เลือด

(2) ตีน

(3) เครื่องใน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 370, (คําบรรยาย) ศาสนายูดาห์ มีข้อห้ามในเรื่องการรับประทานอาหาร คืออาหารที่รับประทานได้ประเภทเนื้อสัตว์ต้องเป็นสัตว์ประเภทเคี้ยวอาหาร เคี้ยวเอื้อง ถ้าเป็นปลาต้อง เป็นปลาที่มีครีบและหาง (เช่น ปลาแซลมอน ปลาช่อน) ถ้าเป็นสัตว์ปีก (เช่น ไก่) ต้องฆ่าตาม วิธีที่กําหนดไว้ และเนื้อสัตว์ที่ฆ่าต้องเอาเลือดออกให้หมด นอกจากนี้อับราฮัมยังห้ามชาวยิว ไม่ให้กินตีนไก่ เครื่องในไก่ เนื้อหมู เนื้อหมา ปลาหมึก ปลาไหล และกุ้ง เพราะเป็นสัตว์ที่กิน ของสกปรก

47 เมื่อพระเยซูประสูติเหล่าโหราจารย์และปุโรหิตทํานายว่าได้บังเกิดแล้ว

(1) บุตรพระเจ้า

(2) กษัตริย์แห่งชนชาติผิว

(3) ผู้ไถ่บาปให้ชาวยิว

(4) ผู้นําโลก

ตอบ หน้า 374 ในคืนวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 543 (วันคริสต์มาส) พระนางมาเรียได้คลอดบุตรชายและให้ชื่อว่า “เยซู” ซึ่งขณะที่พระเยซูประสูติในโรงนานั้นมีแสงสว่างโชติช่วงเป็นอัศจรรย์ และโหราจารย์ได้ทํานายว่า “กษัตริย์แห่งชนชาติผิวได้บังเกิดแล้ว”

48 Pope องค์ปัจจุบันชื่อ

(1) John

(2) David

(3) Francis

(4) Franklin

ตอบ 3 (ความรู้ทั่วไป) พระสันตะปาปา (Pope) องค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส(Francis) เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 มีพระนามเดิมว่า คอร์เค มาเรียว เบร์โกเกลียว ซึ่งนับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต

49 ศาสนาศริสต์นิกายใดไม่มีนักบวช

(1) คาทอลิก

(2) ออร์ทอดอกซ์

(3) โปรเตสแตนต์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 (คําบรรยาย) ศาสนาที่ไม่มีนักบวช ได้แก่

1 ศาสนาอิสลาม

2 ศาสนาซิกข์

3 ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

50 ต้นไม้ที่มีความสัมพันธ์กับชื่อประเทศอินเดียนามว่า ชมพูทวีป คือ (1) ต้นก้ามปู (จามจุรี) มีดอกสีชมพู

(2) ต้นหว้ามีผลเนื้อในสีชมพู

(3) ต้นพวงชมพูขึ้นอยู่ทั่วไป

(4) ต้นชมพูมีดอกสีชมพู

ตอบ 2 หน้า 23, (คําบรรยาย) ประเทศอินเดียแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “ชมพูทวีป” ซึ่งแปลว่า ประเทศแห่งต้นหว้า หรือภารตวรรษ หรือดินแดนภารตะ ซึ่งคําว่า “ชมพู” นั้นได้มาจากเนื้อในของลูกหว้าที่มีสีชมพู โดยชาวอินเดียมักถูกเรียกว่า “ชาวฮินดูหรือชาวภารตะ” แต่คนไทยมักจะเรียกชาวอินเดียว่า “แขก”

51 ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชมพูทวีป

(1) เนปาล

(2) ศรีลังกา

(3) ปากีสถาน

(4) ทิเบต

ตอบ 4 หน้า 23, (คําบรรยาย) ประเทศที่แบ่งแยกดินแดนมาจากชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียได้แก่ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล เป็นต้น

52 ประเทศอินเดียมีมาก

(1) เผ่าพันธุ์

(2) ภาษา

(3) ความเชื่อ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 23, (คําบรรยาย) ประเทศอินเดียมีชาวอินเดียที่ประกอบด้วยชนหลายเผ่าพันธุ์หลายความเชื่อ และมีภาษาหลายร้อยภาษา ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีภาษามากที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้จึงทําให้วัฒนธรรมอินเดียมีความหลากหลายมาก และมีวัฒนธรรมแยกย่อยไปตามกลุ่มชน เผ่า ภาษา และความเชื่อต่าง ๆ มากมาย

53 ประเทศใดได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียมานานและยังคงอยู่ (1) มาเลเซีย

(2) จีน

(3) ไทย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 23, 51, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมอินเดียมีอิทธิพลครอบคลุมและเป็นแม่แบบวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า มอญ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (เกาะบาหลี) มาเลเซีย จีน ทิเบต ญี่ปุ่น เป็นต้น

54 วัฒนธรรมอินเดียมีวรรณะจัณฑาลต่ำสุด ซึ่งถูกจํากัดเรื่องใด

(1) อาชีพ

(2) การแต่งงาน

(3) สถานะทางสังคม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 24 – 25, 267, (คําบรรยาย) คนในวรรณะจัณฑาลในสังคมและวัฒนธรรมอินเดียมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ทุกข์ยาก ลําบาก ทํางานหนัก รายได้น้อย โดยวรรณะจัณฑาล ถูกจํากัดโดยศาสนาในหลายเรื่อง เช่น อาชีพการงาน มักเป็นอาชีพที่ต่ำ ลําบาก และคนทั่วไป ไม่อยากจะทํากัน ได้แก่ กวาดถนน เก็บขยะ ล้างส้วม สัปเหร่อ ฯลฯ, การแต่งงาน, สถานะทาง สังคมต่ำสุด และรัฐบาลก็พยายามแยกคนพวกนี้ออกจากสิทธิเสรีภาพอันพึงมีทางกฎหมายไม่ให้ทัดเทียมกับคนวรรณะอื่น ๆ ในสังคม

55 วัฒนธรรมอินเดียเชื่อว่าอาบน้ำล้างบาปที่ท่าน้ำเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุด (1) พาราณสี

(2) โอริสสา

(3) สาวัตถี

(4) กุสินารา

ตอบ 1 หน้า 26, (คําบรรยาย) ชาวฮินดูเชื่อว่าเมืองพาราณสีเป็นเมืองแห่งพระเจ้า เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ประชาชนจึงนิยมเลื่อมใสไปอาบน้ำล้างบาปที่ท่าอาบน้ำเมืองพาราณสีกันมากมาย ซึ่งชาวฮินดู มีความเชื่ออย่างแนบแน่นว่า การอาบน้ำล้างบาปในแม่น้ำคงคาจะล้างบาปที่ทํามาได้ โดยเฉพาะถ้าอาบในวันสุริยคราส จันทรคราส และศิวาราตรี จะถือเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

56 ในอดีตสตรีอินเดียถูกจํากัดสิทธิ แต่ปัจจุบันสตรีอินเดียดํารงตําแหน่งได้

(1) นายกรัฐมนตรี

(2) หัวหน้าพรรคการเมือง

(3) นางงามโลก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 28, (คําบรรยาย) ในปัจจุบันสังคมอินเดียได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้นตามลําดับโดยสตรีได้รับการศึกษาและมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมบุรุษหลายประการตามกฎหมาย ทําให้สตรีมีสิทธิได้เป็นผู้นําทางการเมือง ธุรกิจ และสังคมต่าง ๆ ได้ดํารงตําแหน่งสําคัญหลายตําแหน่ง เช่น นางอินทิรา คานรี เป็นสตรีฮินดูที่เคยดํารงตําแหน่งสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดีย,เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นนางงามโลก เป็นต้น

57 ในอดีตเมื่อสามีตายภรรยาหม้ายจะต้อง

(1) โกนศีรษะโล้น

(2) แต่งดําไว้ทุกข์ 1 ปี

(3) ถูกเผาทั้งเป็น

(4) ออกบวช

ตอบ 3 หน้า 30, (คําบรรยาย) ประเพณีโบราณของศาสนาฮินดูในอินเดีย เมื่อสามีตายภรรยาหม้าย รายการที่จะต้องถูกเผาทั้งเป็น โดยต้องกระโดดเข้ากองไฟที่เผาศพสามีตายตามสามีไปด้วย เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์ภักดีต่อสามี ซึ่งประเพณีนี้ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อสมัยที่ประเทศอังกฤษปกครองอินเดียเพราะผู้ปกครองชาวอังกฤษสั่งให้เลิกเด็ดขาดด้วยเห็นว่าเป็นการโหดร้ายแก่ภรรยามากเกินไป

58 การทําศพด้วยการทิ้งถ่วงน้ำใช้กับศพที่ตาย คือ

(1) ถูกฆ่าตาย

(2) เป็นโรคระบาดตาย

(3) ศพเด็ก

(4) ฆ่าตัวตาย

ตอบ 3 หน้า 31 วัฒนธรรมการทําศพเด็กของชาวฮินดูนั้น พ่อแม่จะไม่นิยมเผา แต่จะนําผ้าขาวมาพัน มานา หรือห่อศพแล้วใส่เรือไปทิ้งกลางแม่น้ำ โดยใช้หินถ่วงศพให้จมลงสู่ก้นแม่น้ำคงคา ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะใช้กับศพที่เป็นเด็กอายุน้อยแล้วยังใช้กับศพที่ยากจนไม่มีเงินพอที่จะซื้อถ่านหรือฟื้น ที่มีราคาแพงมาเผาศพได้

59 วัฒนธรรมฮินดูคนวรรณะพราหมณ์ทําอาชีพใดได้

(1) ขอทาน

(2) อาจารย์

(3) นักการเมือง

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 24 – 25, 267, (คําบรรยาย) คนในวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพทย์ และศูทร ไม่มีข้อห้ามในการประกอบอาชีพ โดยสามารถทําอาชีพต่าง ๆ ได้หากต้องการที่จะทํา เช่น ขอทาน อาจารย์ นักการเมือง กระเป๋ารถเมล์ คนเสิร์ฟอาหาร เป็นต้น แต่คนในวรรณะจัณฑาลซึ่งเป็น พวกที่เกิดจากการแต่งงานกันของคนวรรณะสูงกับคนวรรณะต่ำ จะเป็นพวกที่ถูกจํากัดเรื่องอาชีพการงาน (ดูคําอธิบายข้อ 54 ประกอบ)

60 วัฒนธรรมอินเดียเป็นเลิศเรื่องการทอผ้า แคว้นที่มีชื่อเรื่องทอผ้ามานาน คือ

(1) แคว้นกาสี

(2) แคว้นแคชเมียร์

(3) แคว้นปัญจาบ

(4) แคว้นโอริสสา

ตอบ 1 หน้า 32 ชาวอินเดียรู้จักทอผ้าเลี้ยงไหม ทําผ้าแพร ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน และผ้าอื่น ๆ อีกมากโดยผ้าที่มีชื่อเสียงได้รับยกย่องว่าสวยงามราวกับมิใช้ฝีมือมนุษย์ และเป็นสินค้าที่มีราคาแพงมาก ส่งออกไปขายยังต่างประเทศจนขึ้นชื่อในโลก คือ ผ้าแห่งแคว้นกาสี ซึ่งในปัจจุบันอินเดียก็ยังได้รับการยกย่องว่าผลิตผ้าได้มากและมีคุณภาพติดอันดับต้น ๆ ของโลก

61 วัฒนธรรมเรื่องอาหารของชาวอินเดีย ได้แก่

(1) เคี้ยวหมากพลู

(2) ดื่มนมวัวประจํา

(3) คนจํานวนมากยังใช้มือกินอาหาร

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 33 – 35 วัฒนธรรมเรื่องอาหารของชาวอินเดีย ได้แก่

1 มีอาหารว่างที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในโลก คือ การเคี้ยวหมากพลู

2 นิยมดื่มนมวัวเป็นประจํา และมีศิลปะในการนํานมมาดัดแปลงเปลี่ยนรูป เช่น เนยแข็ง – เนยข้น นมเปรี้ยว ฯลฯ

3 คนจํานวนมากยังใช้มือกินอาหาร

4 รับประทานอาหารพร้อมกันทั้งครอบครัว และเมื่อรับประทานเสร็จก็ล้างมือ แล้วมักจะเคี้ยวหมากล้างปาก เป็นต้น

62 สตรีฮินดูจะประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับตรงอวัยวะใดบ้าง

(1) จมูก

(2) นิ้วเท้า

(3) สะดือ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 35, (คําบรรยาย) ในเวลาเทศกาลรื่นเริง ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ชาวอินเดียจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงาม มีสีฉูดฉาดเป็นจุดเด่น โดยเฉพาะสตรีอินเดียมีเครื่องประดับตกแต่งมากมายกว่าสตรีชาติใดในโลก กล่าวคือ มีเครื่องประดับตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เจาะสะดือใส่แหวนนิ้วเท้า แม้กระทั่งจมูกก็นิยมใส่เครื่องประดับ แต่ทั้งนี้จะไม่เจาะมุมริมฝีปาก

63 “คัมภีร์พระเวท” มีความหมายว่า “คัมภีร์แห่ง ”

(1) ความรัก

(2) ความรู้

(3) ความสําเร็จ

(4) ความสงบจิต

ตอบ 2 หน้า 260, 266 คัมภีร์ของศาสนาฮินดู คือ “คัมภีร์พระเวท” ซึ่งมีความหมายว่า “คัมภีร์แห่งความรู้” มีเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับวิถีแห่งการดํารงชีวิตของชาวฮินดูตั้งแต่เกิดจนตาย และการจัดระเบียบสังคมและชนชั้นต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจนหน้าที่ของแต่ละชนชั้นนั้น ๆ อันเป็นจุดกําเนิดของความเชื่อทางศาสนาในเรื่องระบบชนชั้นวรรณะ ซึ่งมีปรากฏเป็นคําสอนและให้ ถือปฏิบัติสืบต่อมาหลายพันปี โดยเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

64 เทพองค์ใดไม่ได้อยู่ใน “โอม”

(1) พระพิฆเนศ

(2) พระศิวะ

(3) พระพรหม

(4) พระนารายณ์

ตอบ 1 หน้า 265, 273, (คําบรรยาย) “โอม” เกิดจากการเรียกพระนามของเทพเจ้าสูงสุดของ ศาสนาฮินดู 3 องค์ ซึ่งรวมเรียกว่า “ตรีมูรติ” ได้แก่

1 พระพรหม ผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาล

2 พระนารายณ์ (พระวิษณุ) ผู้รักษาทุกสิ่งในจักรวาล

3 พระศิวะ (พระอิศวร) ผู้ทําลายทุกสิ่งในจักรวาล

65 “บทเพลงอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับแล้ว” หมายถึงคัมภีร์

(1) พระเวท

(2) อุปนิษัท

(3) ภควัทคีตา

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 271, (คําบรรยาย) “ภควัทคีตา” แปลตามตัวได้ว่า “บทเพลงอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับแล้ว” ซึ่งสาเหตุที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่าเนื้อหาสารัตถะของคัมภีร์นี้เป็นคําพูดของ พระกฤษณะ และเมื่อพระกฤษณะเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุบรมเทพ (พระนารายณ์) คัมภีร์นี้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์ที่บรรจุคําสอนที่บรมเทพเป็นผู้ประทาน เป็นเทววจนะและย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเอง

66 ข้อใดไม่ได้อยู่ในนารายณ์ 10 ปาง

(1) เต่า

(2) หมูป่า

(3) งู

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 278 – 280, (คําบรรยาย) ชาวฮินดูผู้นับถือนิกายไวษณวะ มีความเชื่อว่า พระนารายณ์(พระวิษณุ) ลงมาจุติยังโลก เพื่อปราบอธรรมและช่วยเหลือมนุษย์ 10 ครั้ง เรียกว่า พระนารายณ์อวตาร 10 ปาง ได้แก่

1 ปางมัตสยา (ปลา)

2 ปางกูรมะ (เต่า)

3 ปางวราหะ (หมูป่า)

4 ปางนรสิงห์ (ครึ่งคนครึ่งสิงโต)

5 ปางวามนะ (คนค่อม) 6. ปางภาราสูราม (พราหมณ์)

7 ปางทศราชาราม (พระราม)

8 ปางกฤษณะ (พระกฤษณะ)

9 ปางพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้า/เจ้าชายสิทธัตถะ)

10 ปางกัลกี (พระกัล/พระศรีอริยเมตไตรย)

67 ประเทศอินเดียให้วัน…เป็นวันหยุดราชการ

(1) เจ้าแม่กาลี

(2) เจ้าแม่อุมาเทวี

(3) เจ้าแม่ทุรคา

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 (คําบรรยาย) เจ้าแม่ทุรคา เป็นปางหนึ่งของพระอุมาเทวี ซึ่งเป็นที่นับถือของคนอินเดียมากจนให้วันบูชาเจ้าแม่ทุรคาเป็นวันหยุดราชการเพื่อทําพิธีเฉลิมฉลองให้เจ้าแม่ทุรคา เรียกว่า เทศกาลนวราตรีคุเซราห์ ส่วนในประเทศไทยงานฉลองนี้จะมีขึ้นประจําทุกปีที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี(วัดแขกสีลม) โดยมีการแห่ไปตามท้องถนนในเวลากลางคืนด้วยดอกดาวเรืองและสิ่งบูชาต่าง ๆ

68 มหายัญไม่บูชายัญสัตว์ใด

(1) ช้าง

(2) ม้า

(3) ควาย

(4) โค

ตอบ 3 หน้า 283 “มหายัญ” คือ การบูชายัญเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู โดยมีการบูชายัญด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ

1 อัศวเมธะ คือ การฆ่าม้าบูชายัญ

2 โคเมธะ คือ การฆ่าโคบูชายัญ

3 ราชสูยะ คือ การฆ่าช้างบูชายัญ

4 นรเมธะ คือ การฆ่าคนบูชายัญ

69 ข้อใดไม่ได้อยู่ในนิกายศักติ

(1) พระพาย

(2) พระเพลิง

(3) พระอินทร์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 281 นิกายศักติ คือ นิกายที่นับถือเทพี (เทพเจ้าที่เป็นหญิง) ซึ่งมีลักษณะ 2 แบบ คือ

1 เป็นเทพมารดา (ภาคฝ่ายดี) ให้ความรัก เมตตา อบอุ่น ฯลฯ เช่น พระสุรัสวดี(เทพีแห่งความงาม ความเจริญ ศิลปะและปัญญา), พระลักษมี (เทพีแห่งความสุขในชีวิตสมรส ความเจริญร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์พูนสุข และความงาม), พระอุมาเทวี (เทพีแห่งมารดาแห่งการให้ การช่วยเหลือ) รวมทั้งพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ ฯลฯ

2 เป็นเทพแห่งการลงโทษผู้ที่ทําชั่ว (ภาคฝ่ายร้าย) ได้แก่ พระแม่ทุรคา และพระแม่กาลี

70 พุทธศาสนาเป็นศาสนา

(1) อเทวนิยม

(2) ไม่นับถือเทพเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด

(3) ไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของผี-เทวดา

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 290, 294, 310 – 313 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยม มีลักษณะสําคัญ ดังนี้

1 ไม่นับถือบูชาผีสางเทวดา หรือเทพเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด (แต่ก็มิได้ปฏิเสธความมีอยู่ของผีสาง-เทวดาหรือเทพเจ้า เพียงแต่สอนว่าไม่ใช่ทางนําไปสู่การหลุดพ้น)

2 เชื่อเรื่องกรรมลิขิต โดยพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเรื่อง “พรหมลิขิต” ของศาสนาฮินดู

3 เชื่อว่ามนุษย์จะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏตลอดไปจนกว่าจะหลุดพ้นกิเลสและอวิชชาโดยการเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ชาวพุทธจึงเชื่อเรื่องอดีตชาติและชาติหน้า เป็นต้น

71 ข้อใดไม่ใช่เทวทูต 4

(1) ทารก

(2) คนแก่

(3) คนตาย

(4) นักบวช

ตอบ 1 หน้า 292 293 เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อพระชนมายุได้ 29 ชันษา พระองค์ทรงพบเห็น“เทวทูตทั้ง 4” คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช ซึ่งทําให้เจ้าชายทรงเห็นสัจธรรม แห่งชีวิตของมนุษย์ว่าไม่พ้นความแก่ ความเจ็บ และความตายไปได้ และหนทางที่จะค้นพบวิธี พ้นทุกข์ตลอดกาลนั้น ก็คือ การสละชีวิตทางโลก ออกบําเพ็ญพรตเป็นนักบวชเพื่อค้นหาวิธี พ้นทุกข์นั้น โดยในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงบรรลุพระสัมมา สัมโพธิญาณ ตรัสรู้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุได้ 35 ปี รวมเวลาบําเพ็ญเพียรปฏิบัติค้นหาทางพ้นทุกข์ 6 ปี

72 เจ้าชายสิทธัตถะทรงบําเพ็ญเพียร…ปี จึงสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า

(1) 5

(2) 6

(3) 7

(4) 9

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 71 ประกอบ

73 ข้อใดไม่เกี่ยวกับ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

(1) ปฐมเทศนา

(2) ปัญจวัคคีย์

(3) มาฆบูชา

(4) อาสาฬหบูชา

ตอบ 3 หน้า 293 294 พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาสําคัญแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ซึ่งเรียกชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” อันได้แก่ อริยสัจ 4 ประการ โดยทรงแสดงปฐมเทศนานี้ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี หลังจบพระธรรมเทศนาแล้วท่านโกณฑัญญะก็ได้ ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก และขอบวชเป็นพระสงฆ์สาวกเป็นท่านแรกในพระพุทธศาสนา ทําให้เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนา เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

74 พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ…

(1) กรรมลิขิต

(2) พรหมลิขิต

(3) อดีตชาติ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 70 ประกอบ

75 พระธรรมเจ็ดคัมภีร์ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) พระอภิธรรม

(2) สร้างถวายวัดแทนคุณมารดา

(3) เทศน์โปรดพญามาร

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 298 ชาวพุทธเชื่อว่าพระอภิธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสในเวลาขึ้นไปเทศน์โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดังนั้นชาวพุทธจึงถือกันเป็นประเพณีมาจนกระทั่งบัดนี้ ด้วยการสร้างหนังสือเทศนาย่อว่าด้วยพระอภิธรรมถวายวัดเพื่อแทนคุณมารดา ซึ่งเรียกกันว่า“พระธรรมเจ็ดคัมภีร์”

76 ธรรมยุตินิกาย มีนับถือในชนชาติมาก

(1) ทิเบต

(2) มอญ

(3) ศรีลังกา

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 304, 306 นิกายหินยานหรือเถรวาท มีแตกออกเป็น 2 นิกายสําคัญ ได้แก่

1 ธรรมยุตินิกาย มีนับถือในชนชาติมอญมาก และแพร่หลายเข้ามาสู่เมืองไทยโดยพระเถระฝ่ายมอญที่อพยพมาอยู่เมืองไทยเพราะถูกพม่ารุกรานบ้านเมือง

2 นิกายลังกาวงศ์ มีนับถือในประเทศศรีลังกา และแพร่หลายเข้ามาสู่เมืองไทยในสมัยอาณาจักรสุโขทัย และมีอิทธิพลต่อพุทธศาสนาในประเทศไทยมาโดยตลอด

77 พระโพธิธรรมา (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ) เป็นผู้คิดวิทยายุทธ คือ

(1) หมัดเมา

(2) ไท้เก็ก

(3) กังฟู

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 308 พระโพธิธรรมา (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ) ได้นําวิธีการฝึกสมาธิจิตไปดัดแปลงเป็นการฝึกวิทยายุทธกําลังภายในของจีน ซึ่งเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่า เรียกว่า “กังฟู” โดยเชื่อว่า การฝึกกังฟูจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีพละกําลังเข้มแข็งเกินกว่าธรรมดา

และด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้พระมหายานในจีนนิยมฝึกวิทยายุทธกําลังภายในสืบต่อมา

78 พระพุทธเจ้าทรงแสดงผลกรรมไว้ว่าผู้มีรูปร่างขี้เหร่ ผิวพรรณทราม เพราะ

(1) ขี้โกรธ

(2) เคียดแค้น

(3) พยาบาท

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 313 314 พระพุทธเจ้าทรงแสดงผลกรรมไว้ว่า ผู้ที่มีรูปร่างขี้เหร่ มีผิวพรรณทรามเพราะเป็นคนขี้โกรธ เคียดแค้น พยาบาท ส่วนผู้ที่มีความงาม มีผิวพรรณดี เพราะเป็นคนไม่โกรธ ไม่เคียดแค้น ไม่พยาบาท

79 พระสังฆราชองค์ปัจจุบันอยู่ในนิกายใด

(1) มหานิกาย

(2) ธรรมยุตินิกาย

(3) มหายาน

(4) ลังกาวงศ์

ตอบ 2 (คําบรรยาย) พระสังฆราชองค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่ม ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ สังกัด พุทธศาสนาธรรมยุตินิกาย

80 แนวปฏิบัติของศาสดาและนักบวชของศาสนาเชน คือ

(1) อัตตกิลมถานุโยค

(2) ทรมานตนสุดโต่ง

(3) อหิงสา

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 329, 335 แนวปฏิบัติของศาสดาและนักบวชของศาสนาเชน คือ

1 มีแนวปฏิบัติที่เน้นหนักเคร่งครัดแบบอัตตกิลมถานุโยคหรือการปฏิบัติทรมานตนอย่างสุดโต่งเพื่อให้สามารถบรรลุธรรมได้

2 แกนกลางและศูนย์กลางแห่งความเชื่อและคําสั่งสอน คือ “อหิงสา” ซึ่งหมายถึง“การไม่ทําร้าย” แต่หมายถึงความเคารพต่อชีวิตและผู้มีชีวิต เป็นต้น

81 ผู้นับถือศาสนาเชน มีแนวปฏิบัติที่เคร่ง คือ

(1) ไม่ฆ่าสัตว์

(2) ไม่ทําร้ายเบียดเบียนสัตว์

(3) ไม่กินนมสัตว์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 337 จากการที่ผู้นับถือศาสนาเชน (รวมทั้งศาสดาและนักบวช) ต้องรักษาศีลข้อแรก(ไม่ฆ่าและไม่ทําร้ายสิ่งมีชีวิตใด ๆ ด้วยคําพูด ความคิด หรือการกระทํา แม้ในการป้องกันตนเอง) และมีความเชื่อในอหิงสาอย่างแนบแน่นอยู่ในจิตใจนั้น จึงทําให้ชาวเชนสมถะพอเพียงและกลายเป็นนักมังสวิรัติ (ไม่กินเนื้อสัตว์และไม่ดื่มนมจากสัตว์) ตลอดชีวิต และไม่สามารถเป็นคนแล่เนื้อขาย อีกทั้งยังไม่สามารถเป็นกสิกร (ชาวไร่ชาวนา) ชาวประมง ขายผ้าไหม ขายเครื่องหนัง ขายนมสด หรืออาชีพอื่น ๆ ที่มีการทําลายชีวิตได้ ดังนั้นอาชีพที่เลือกทําส่วนใหญ่จึงมักจะเป็น พระ ครูอาจารย์ ศิลปิน พ่อค้า นักธุรกิจ นักบัญชี นายธนาคาร พยาบาล และแพทย์ ฯลฯ

82 ศาสดาศาสนาเชนได้รับยกย่องว่า “มหาวีระ” เพราะปราบได้

(1) ช้างเมามัน

(2) ม้าพยศ

(3) วัวกระทิงดุ

(4) งูจงอาง

ตอบ 1 หน้า 330, (คําบรรยาย) มหาวีระ ศาสดาของศาสนาเชนมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายวรรธมานะหรือวัธมานะ เกิดในวรรณะกษัตริย์ พระนาม “มหาวีระ” แปลว่า มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่กล้าหาญ ซึ่งเหตุที่ได้รับขนานนามว่า พระมหาวีระผู้กล้าหาญมาก เพราะในขณะเมื่อยังทรงพระเยาว์อยู่นั้น พระองค์เคยปราบช้างพลายเมามันที่วิ่งพลัดเข้ามาในอุทยาน โดยสามารถขึ้นขี่ช้างพลายนั้นและบังคับไปสู่โรงช้างได้อย่างเรียบร้อย โดยมิได้แสดงพระอาการเกรงกลัวแต่อย่างใด

83 ชื่อใดหมายถึงศาสดาศาสนาเชน

(1) ตีรถังกร

(2) เดียรถีย์

(3) มหาวีระ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 330 ในคัมภีร์พุทธศาสนากล่าวถึงศาสดาองค์ก่อน ๆ และนักบวชของศาสนาเชนซึ่งชาวเชนเรียกว่า “ตรถังกร” ซึ่งแปลว่า ผู้มีสํานักอยู่ริมฝั่ง เป็นผู้ปราศจากเครื่องนึ่งรัด คือกิเลส เป็นผู้หลุดพ้น และมีวิญญาณอมตะ แต่ชาวพุทธในสมัยพุทธกาลนั้นจะเรียกศาสดา

ของศาสนาเชน (มหาวีระ) ว่า “เดียรถีย์” ซึ่งหมายถึง เจ้าลัทธิ

84 “มานะ” ของศาสนาเชน หมายถึง

(1) ความอดทน

(2) ความพยายาม

(3) ความถือตัว

(4) ความขยัน

ตอบ 3 หน้า 333 กิเลสในศาสนาเชน เรียกว่า กษายะ ซึ่งมีอยู่ 4 อย่าง คือ

1 โลภะ คือ ความโลาหรือความอยากได้

2 โกรธะ คือ ความโกรธ

3 มานะ คือ ความถือตัว

4 มายา คือ ความหลง

85 ศาสนาเชนเชื่อว่า “ความตายที่บริสุทธิ์” ได้แก่

(1) อดอาหารจนตาย

(2) เผาตัวตาย

(3) โดดน้ำตาย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 338, (คําบรรยาย) ศาสนาเชนเชื่อว่า “ความตายที่บริสุทธิ์” ได้แก่ ความตายโดยการทรมานร่างกายด้วยการอดอาหารจนตาย และถือเป็นการบําเพ็ญเพียรเพื่อตัดกิเลสและสะสมบุญ

86 ชายผู้นับถือศาสนาซิกข์ผู้มีแนวปฏิบัติตามกําหนดของศาสนาจะ (1) สวมกําไลเหล็ก

(2) โพกศีรษะ

(3) ไม่ใช้เสื้อผ้าสีแดง

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 348 349, (คําบรรยาย) คุรุโควินทสิงห์ เป็นศาสดาของศาสนาซิกข์ที่ให้ศีล 21 ข้อ ซึ่งเป็นศีลประจําชีวิตที่ชายผู้นับถือศาสนาซิกข์ทุกคนถือปฏิบัติ เช่น

1 มี “ก 5 ประการ” ไว้กับตน คือ เกศ (ไว้ผมยาว) กังฆา (หวี) กฉา (กางเกงขาสั้น) กรา (สวมกําไลเหล็ก) และกฤปาน (ดาบ)

2 ห้ามใช้สีแดง เพราะเป็นสีที่หมายถึงความรัก ความเมตตา ซึ่งขัดต่อนิสัยนักรบ

3 ให้ใช้คําว่า “สิงห์” ต่อท้ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4 ให้โพกศีรษะ ห้ามเปลือยศีรษะ นอกจากเวลาอาบน้ำ

5 ห้ามตัดหรือโกนผม หนวด และเครา ฯลฯ

87 ข้อใดไม่ใช่แนวปฏิบัติที่ศาสนาซิกข์กําหนด

(1) เลิกคลุมศีรษะและปิดหน้าของสตรี

(2) สตรีไม่ต้องจ่ายสินสอดให้ชาย

(3) ชายมีภรรยาได้ไม่เกิน 2 คน

(4) เลิกชั้นวรรณะ

ตอบ 3 หน้า 340, 345, 353, (คําบรรยาย) แนวปฏิบัติหรือหลักการดํารงชีวิตของศาสนาซิกข์ ได้แก่

1 เป็นผู้กล้าหาญและผู้เสียสละ

2 ชายมีภรรยาได้แค่คนเดียว

3 สตรีไม่ต้องคลุมศีรษะและปิดหน้าเมื่อออกนอกบ้าน

4 ไม่มีชั้นวรรณะ

5 สามีภรรยามีสิทธิเท่าเทียมกัน

6 สตรีไม่ต้องจ่ายค่าสินสอดสู่ขอชาย ฯลฯ

88 ผู้นับถือศาสนาซิกข์อาศัยอยู่ในแคว้นมากที่สุดในประเทศอินเดีย

(1) แคชเมียร์

(2) โอริสสา

(3) ปัญจาบ

(4) อัสสัม

ตอบ 3 หน้า 341 ในปัจจุบันผู้นับถือศาสนาซิกข์มีอยู่กระจัดกระจายทั่วโลก ในประเทศอินเดียมีผู้นับถือศาสนาซิกข์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแคว้นปัญจาบมากที่สุด ทั้งนี้เพราะแคว้นปัญจาบเป็น แหล่งที่เกิดของศาสนา และที่สําคัญก็คืออักษรและภาษาของแคว้นปัญจาบที่เป็นภาษาประจําถิ่น ก็มาจากศาสนาซิกข์ นอกจากนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาซิกข์ที่สําคัญส่วนใหญ่สร้างขึ้นในแคว้นปัญจาบแทบทั้งสิ้น

89 คัมภีร์ที่ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากที่สุดคือคัมภีร์

(1) พระเวท

(2) โทรา

(3) ไบเบิล

(4) อัล-กุรอาน

ตอบ 3 หน้า 382 คัมภีร์ไบเบิลถูกแปลออกเป็นหลายร้อยภาษาและครอบคลุมภาษาหลัก ๆ ที่นิยมใช้กันทั่วโลก ชาวคริสต์เกือบทุกคนจะรู้เรื่องราวและข้อธรรมต่าง ๆ ในคัมภีร์ไบเบิล และถือว่า เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

90 “หากชนะใจตัวเองได้ก็จะชนะทุกสิ่ง” เป็นคําสอนของ

(1) มหาวีระ

(2) คุรุนานัก

(3) โมเสส

(4) ขงจื้อ

ตอบ 1 หน้า 335, 338 คําสอนของมหาวีระศาสดาของศาสนาเชน ได้แก่

1 ทรงสอนเน้นเรื่องการเอาชนะ อันหมายถึงการเอาชนะใจตนเอง โดยกล่าวว่า “มันเป็นการยากที่จะเอาชนะใจตนเอง แต่เมื่อใดเอาชนะได้แล้วทุกอย่างก็ถูกเอาชนะด้วย”

2 ทรงสอน “ให้ใช้ชีวิตอย่างคนป่วย” โดยกล่าวว่า “คนมีคุณธรรมย่อมถือความสบายเท่ากับความเจ็บป่วย”

3 ทรงสอนว่า “สตรีเพศเป็นเหตุแห่งบาป” และปฏิเสธการปฏิบัติธรรมของสตรี เป็นต้น

 

91 “ให้ใช้ชีวิตอย่างคนป่วย” เป็นคําสอนของ

(1) มหาวีระ

(2) คุรุนานัก

(3) โมเสส

(4) ขงจื้อ

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 90 ประกอบ

92 “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” เป็นคําสอนของ

(1) มหาวีระ

(2) คุรุนานัก

(3) โมเสส

(4) ขงจื้อ

ตอบ 3 หน้า 376 377 คําสอนของโมเสสศาสดาของศาสนายูดาห์ ได้แก่

1 “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”

2 “เจ้าจะไม่ประพฤติผิดประเวณี”

3 “เจ้าจงรักเพื่อนบ้านและเกลียดศัตรูของเจ้า” เป็นต้น

 

93 “บูชาเซ่นไหว้ผีสางเทวดาตามเทศกาลประเพณีได้แต่ให้อยู่ห่าง ๆ” เป็นคําสอนของ

(1) มหาวีระ

(2) คุรุนานัก

(3) โมเสส

(4) ขงจื้อ

ตอบ 4 หน้า 248 249, (คําบรรยาย) คําสอนของขงจื้อศาสดาของศาสนาขงจื้อ ได้แก่

1 สอนให้ประชาชนทําพิธีเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และให้ถือว่าการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษเป็นหน้าที่ของลูกหลานผู้สืบสกุล ต้องทําเป็นประจําทุกปี และทุกเทศกาล

2 สอนให้ชาวจีนทําพิธีบวงสรวงเทพเจ้าตามจารีตประเพณีของชาวจีนในสมัยโบราณแต่สอนว่า “จงเคารพบูชาผีและเทพเจ้า แต่ควรอยู่ให้ห่าง ๆ” (ไม่งมงาย) เป็นต้น

94 ศาสนาที่ถูกตําหนิว่าเป็น “นกมีหู-หนูมีปีก” คือศาสนา

(1) เชน

(2) ซิกข์

(3) ยูดาห์

(4) คริสต์

ตอบ 2 หน้า 341, 344, (คําบรรยาย) คุรุนานัก (ศาสดาองค์ที่ 1 ของศาสนาซิกข์) เดิมนั้นนับถือศาสนาฮินดู แต่ท่านได้หาวิธีที่จะทําให้ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูและศาสนาอิสลาม มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นพวกเดียวกัน เลิกรบราฆ่าฟันและเป็นศัตรูกัน โดยได้ก่อตั้ง ศาสนาซิกข์ขึ้นมา ซึ่งท่านนําหลักการของทั้งฮินดูและอิสลามมาประยุกต์ปรับปรุงให้เข้ากัน แล้วเพิ่มหลักธรรมของท่านลงไป ซึ่งทําให้จักรพรรดิโอรังเซป กษัตริย์มุสลิมทรงประณาม ศาสนาซิกข์ว่าเป็นเหมือนค้างคาว หรือพวก “นกมีหู หนูมีปีก” คือ เป็นฮินดูก็ไม่ใช่เป็นอิสลามก็ไม่ใช่

95 “สตรีเป็นเหตุแห่งบาป” เป็นคําสอนของศาสนา

(1) ฮินดู

(2) ซิกข์

(3) เชน

(4) ชินโต

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 90 ประกอบ

96 “แขนคือดาบ” เป็นคํายกย่องชายผู้นับถือศาสนา

(1) ฮินดู

(2) ซิกข์

(3) เชน

(4) ชินโต

ตอบ 2 หน้า 340 341 ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายในประเทศอินเดีย เป็นศาสนาที่เกิดจากการถูกบีบบังคับทางการเมืองและถูกคนในศาสนาอื่น บังคับขู่เข็ญ อีกทั้งยังเป็นศาสนาที่ผู้นับถือชายเกือบทุกคนเป็นนักรบในสมัยที่ตั้งศาสนา ตอนแรก ๆ จึงกลายเป็นศาสนาของผู้กล้าหาญ ผู้เสียสละ และเป็นศาสนาของทหารหรือนักรบ โดยทหารซิกข์นับเป็นทหารชั้นหนึ่งของอินเดียจนกระทั่งได้รับสมญาว่า “แขนคือดาบ”

97 “สามีภรรยาเท่าเทียมกัน” เป็นแนวปฏิบัติของศาสนา

(1) พุทธ

(2) ซิกข์

(3) ยูดาห์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 87 ประกอบ

98 “สุวรรณวิหาร” เป็นศาสนสถานที่สําคัญของศาสนา

(1) ฮินดู

(2) ซิกข์

(3) เชน

(4) พุทธ

ตอบ 2 หน้า 346 คุรุอรชุน (ศาสดาองค์ที่ 5 ของศาสนาซิกข์) เป็นผู้สร้าง “สุวรรณวิหาร” หรือ“หริมณเฑียร” ขึ้นกลางสระอมฤต ซึ่งเป็นวิหารหรือวัดที่สวยงามมาก มีประตูสี่ด้าน ไม่มี รูปเคารพใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นสีทองอร่ามไปทั่วทั้งวิหารทั้งภายนอกและภายใน ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา และถือเป็นศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของศาสนาซิกข์

99 ศาสนาเชนข้อใดไม่เปลือย

(1) ศาสดา

(2) นักบวช

(3) ผู้นับถือ

(4) รูปเคารพ

ตอบ 3 หน้า 340, (คําบรรยาย) ศาสนาเชน มีนิกายที่สําคัญอยู่ 2 นิกายใหญ่ ๆ คือ นิกายเศวตัมพร(นิกายนุ่งขาวห่มขาว) และนิกายทิคัมพร (นิกายนุ่งลมห่มฟ้าหรือนักบวชแบบชีเปลือย) โดยมีรูปเคารพในศาสนาเชนเป็นรูปองค์ศาสดามหาวีระเปลือยกาย เป็นสัญลักษณ์

100 ผู้ประกาศให้มนุษย์นับถือพระเจ้าองค์เดียวคนแรก คือ

(1) อับราฮัม

(2) โมเสส

(3) เยซู

(4) นบีมูฮัมหมัด

ตอบ 1 หน้า 361, 368 369, (คําบรรยาย) อับราฮัม ศาสดาของศาสนายูดาห์เป็นคนแรกที่ประกาศให้ชาวยิวทําดังนี้

1 ให้ชาวยิวทั้งปวงศรัทธานับถือในพระเจ้าองค์เดียว

2 ให้ชายยิวทุกคนต้องทําการขริบปลายอวัยวะเพศ โดยอับราฮัมถือเป็นผู้ที่ขริบปลายอวัยวะเพศคนแรก

3 ให้ชาวยิวถือศีลอด โดยให้ถือศีลอดเป็นเวลา 10 วัน

Advertisement