การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 รัฐบาลประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน

(1) วันพ่อแห่งชาติ

(2) วันชาติของไทย

(3) วันหยุดราชการ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี ได้กําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ และเป็นวันสําคัญของชาติ คือ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 เป็นวันชาติของไทย และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

2 พระสังฆราชองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่

(1) 19

(2) 20

(3) 21

(4) 22

ตอบ 2 (คําบรรยาย) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ สังกัดพุทธศาสนาธรรมยุตินิกาย

3 พระสังฆราชองค์ปัจจุบันอยู่ในนิกาย

(1) มหายาน

(2) มหานิกาย

(3) ธรรมยุติ

(4) ลังกาวงศ์

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ

4 ช่วงเวลาถวายบังคมพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ที่สนามหลวงมีประชาชนจํานวนมากมีจิตอาสาเก็บคัดแยกขยะ นับเป็นวัฒนธรรม

(1) คติธรรม

(2) สหธรรม

(3) เนติธรรม

(4) วัตถุธรรม

ตอบ 2 หน้า 125, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมสหธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสังคมส่วนรวม ครอบครัวสาธารณชนและประเทศชาติ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา และจรรยามารยาทหรือกิริยามารยาทต่าง ๆ ในสังคม เช่น การที่ประชาชนจํานวนมาก มีจิตอาสาเก็บคัดแยกขยะในช่วงเวลาถวายบังคมพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ที่สนามหลวง, ประชาชนพร้อมใจกันแต่งชุดดําไว้ทุกข์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9, การลุกให้เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์นั่งในรถเมล์

5 การเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไปที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ฯลฯ สภาพของสนามหลวงโดยทั่วไป ข้อใดเป็นวัฒนธรรม

(1) มีนกพิราบมาหาอาหารจํานวนมาก

(2) มีคนจรจัดมานอนกลางคืนจํานวนมาก

(3) มีเสาไฟฟ้าริมทางโดยรอบจํานวนมาก

(4) ถูกทุกข้อ ตอบ 3 หน้า 8 – 10, (คําบรรยาย) วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ที่อยู่รวมกันในรูปขององค์กรทางสังคมสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ หรือหมายถึง วิถีชีวิตความ เจริญงอกงาม มรดกเห่งสังคม หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ เช่น การที่ฝูงชนมาช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติ การนับถอยหลัง หรือเคาท์ดาวน์ (Countdown) การสวดมนต์ข้ามปี การปล่อยโคมลอย การผลิตยารักษาโรค (เช่น ชาวเขากินผนแก้ปวดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ, แพทย์ปัจจุบันใช้มอร์ฟีนระงับอาการปวดของ คนไข้) อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เสาไฟฟ้าริมทาง ฯลฯ ซึ่งในวัฒนธรรมทุกชนชาตินั้น ย่อมแสดงถึงสัญลักษณ์ ความเจริญ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนในชาตินั้น แต่วัฒนธรรม จะไม่รวมถึงสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี (เช่น นักวิทยาศาสตร์ผลิตยาบ้าเรืองแสง ได้, การเล่นหวย) รวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดจากสัญชาตญาณหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติ (สัตว์และ พืช) หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น นกพิราบ คน อูฐ วัว ควาย ข้าวเปลือก อินทผลัม คลื่นยักษ์ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ เกาะ ทะเลทราย แม่น้ำ ถ้ำ ฯลฯ

6 สนามหลวงเป็นสถานที่จัดงานที่จัดเป็นวัฒนธรรมราษฏร์ ได้แก่

(1) งานพระเมรุถวายพระเพลิง

(2) พิธีแรกนาขวัญ

(3) ทําบุญตักบาตรวันสงกรานต์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 61 – 62, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมราษฎร์หรือวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละภาค มีดังนี้

1 ภาคเหนือ เช่น การแอ่วสาว การไหว้ผี การผูกข้อมือ การจุดโคมลอย การฟ้อนเล็บ สะล้อ ซอ ซึง เปิงมาง ฯลฯ

2 ภาคกลาง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงอีแซว เพลงลูกทุ่ง เพลงรําวง นิทานพื้นบ้าน ลิเก ลําตัด รํากลองยาว การรําถวาย การทําบุญตักบาตรวันสงกรานต์ที่สนามหลวง ฯลฯ

3 ภาคอีสาน เช่น การผิดผี การไหว้ผีปู่ย่า การรําผีฟ้า การไล่ผีปอบ การแห่ผีตาโขน การแห่บั้งไฟ ซึ่ง การตีโปงลาง การเป่าแคน การเซ็ง ฯลฯ

4 ภาคใต้ เช่น ประเพณีเพลงบอก การสวดโอ้เอ้วิหารราย หนังตะลุง ลิเกป่า ลิเกตันหยง รํามโนราห์ ฯลฯ

7 ประชาชนพร้อมใจกันแต่งชุดดําไว้ทุกข์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดเป็นวัฒนธรรม

(1) คติธรรม

(2) วัตถุธรรม

(3) สหธรรม

(4) เนติธรรม

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 4 ประกอบ

8 ประชาชนจํานวนมากตั้งใจ “จะทําความดีตามรอยพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 9” จัดเป็นวัฒนธรรม

(1) คติธรรม

(2) วัตถุธรรม

(3) สหธรรม

(4) เนติธรรม

ตอบ 1 หน้า 99 – 102, 104, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมคติธรรม เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจเกี่ยวกับศีลธรรมและจรรยาบรรณ อันเป็นหลักหรือแนวทางดําเนินชีวิตที่ดีที่ควรยึดถือและควรปฏิบัติ ซึ่งพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อคนไทยมากที่สุด ทั้งในด้านความเชื่อและคตินิยมทางศาสนา เช่น ประชาชนจํานวนมากตั้งใจว่า “จะทําความดีตามรอยพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 9” และ “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” ของรัชกาลที่ 9, พุทธสุภาษิต (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม คนดีผีคุ้ม คนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้), สุภาษิตคติเตือนใจเกี่ยวกับการงาน (หนักเอาเบาสู้ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง), สุภาษิตคติเตือนใจในการคบมิตร (เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก), สุภาษิตคติเตือนใจในการประพฤติ (ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว บวชก่อนเบียด โตไปไม่โกง) และคติธรรมสอนหญิง (รักนวลสงวนตัว)

9 ประชาชนจํานวนมากตั้งจิตว่า “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” ของรัชกาลที่ 9 จัดเป็นวัฒนธรรม

(1) คติธรรม

(2) วัตถุธรรม

(3) สหธรรม

(4) เนติธรรม

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 8 ประกอบ

10 ข้อใดเป็นโครงการในพระราชดําริของรัชกาลที่ 9

(1) แก้มลิง

(2) แกล้งดิน

(3) ชั่งหัวมัน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) โครงการในพระราชดําริของรัชกาลที่ 9 ได้แก่ แก้มลิง แกล้งดิน ชั่งหัวมัน ฝนหลวง ฝายชะลอนํา หญ้าแฝก ฯลฯ

11 รัชกาลที่ 9 ครองราชย์นาน…ปี และมีพระชนมายุชันษา

(1) 70/89

(2) 60/89

(3) 70/90

(4) 60/90

ตอบ 1 (คําบรรยาย) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และนับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก คือ 70 ปี โดยเสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช ขณะที่มีพระชนมายุ 89 ชันษา

12 รัชกาลที่ 10 ทรงครองราชย์เมื่อวันที่….. ธันวาคม พ.ศ. 2559

(1) 1

(2) 9

(3) 10

(4) 19

ตอบ 1 (คําบรรยาย) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันโดยรัฐบาลได้ประกาศให้ “ดอกรวงผึ้ง” เป็นดอกไม้ประจํารัชกาลที่ 10

13 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ตรงกับวันที่……….พ.ศ. 2495

(1) 8 กรกฎาคม

(2) 18 กรกฎาคม

(3) 28 กรกฎาคม

(4) 29 กรกฎาคม

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 12 ประกอบ

14 รัฐบาลประกาศให้เป็นดอกไม้ประจํารัชกาลที่ 10

(1) ดอกรวงผึ้ง

(2) ดอกกรองทอง

(3) ดอกสร้อยทอง

(4) ราชาวดี

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 12 ประกอบ

15 รัชกาลที่ 9 ทรงนิพนธ์เพลงจํานวนมาก ข้อใดไม่ใช่เพลงพระราชนิพนธ์

(1) ชะตาชีวิต

(2) ชะตาฟ้า

(3) แสงเทียน

(4) ใกล้รุ่ง

ตอบ 2 (คําบรรยาย) บทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ได้แก่ ชะตาชีวิต แสงเทียน ใกล้รุ่ง อาทิตย์อับแสง ยามเย็น ยามค่ำ สายฝน สายลม ลมหนาว ฝัน รัก แผ่นดินของเรา เราสู้ พรปีใหม่ ฯลฯ

16 เอกลักษณ์ไทยที่รู้กันทั่วไป ได้แก่

(1) รักในหลวง

(2) ยิ้มสยาม

(3) มวยไทย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 63 – 64, 67 – 68, (คําบรรยาย) เอกลักษณ์ไทยที่รู้กันทั่วไป ได้แก่ มวยไทย เคารพสถาบัน พระมหากษัตริย์ รักในหลวง สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มง่าย (ยิ้มสยาม) ยิ้มสู้-ยิ้มได้เมื่อภัยมา มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจบุญ เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก สนุกสนาน ลืมง่าย มักให้อภัยเสมอ โกรธไม่นาน ซึ่งคนไทยให้อภัยจนชอบพูดติดปากเสมอว่า “ไม่เป็นไร”

17 ภูมิปัญญาไทย ได้แก่

(1) กังหันน้ำชัยพัฒนา

(2) ต้มยํากุ้ง

(3) ใช้พืชย้อมผ้า

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ภูมิปัญญาไทย คือ การใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งเป็นแนวความคิดทางสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติ ความเป็นสังคม อันมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และทําให้ได้รู้หรือเข้าใจความเป็นมาของ ชนชาติไทยในอดีตมากขึ้น โดยภูมิปัญญาไทยนั้นจะมีอยู่ในทุกวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมหลวง และเอกลักษณ์ เช่น เรือนไทย วัดไทย ผ้าไทย (การใช้พืชย้อมผ้า ผ้าขาวม้า ผ้าไหม) คําไทย (พ่อ แม่ พี่ น้อง) อาหารไทย (ต้มยํากุ้ง) ยาไทย (ยาหอมแก้ลม) ดนตรีไทย กังหันน้ำชัยพัฒนา รถตุ๊ก ๆ ฯลฯ

18 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมภาคเหนือ

(1) โปงลาง

(2) สะล้อ

(3) กลองยาว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 6 ประกอบ

19 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมภาคอีสาน

(1) โปงลาง

(2) เปิงมาง

(3) กลองยาว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 6 ประกอบ

20 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมภาคกลาง

(1) โปงลาง

(2) เปิงมาง

(3) กลองยาว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 6 ประกอบ

21 ข้อใดเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรม

(1) บะหมี่เกี้ยว

(2) พิซซ่าหน้าปูอัด

(3) แซนวิชปลาทูน่า

(4) ต้มยํากุ้ง

ตอบ 2 หน้า 22, (คําบรรยาย) การผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็นวิธีการที่รับเอาวัฒนธรรมของสังคมอื่น มาปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่กระทํากันตามปกติสืบต่อกันมา เช่น เพลงไทยสากล, การใส่สายข้อมือ wristband, ดื่มกาแฟกับซาลาเปา, ดื่มกาแฟกับขนมครก, ดื่มกาแฟกับปาท่องโก, ดื่มชากับขนมเปี๊ยะ, ดื่มชากับขนมเค้ก, ดื่มน้ำเต้าหูกับขนมครก, ดื่มโค้กกับแฮมเบอร์เกอร์, บะหมี่ต้มยํา, สปาเกตตี้ราดซอส, พิซซ่าหน้าปูอัด, สปาเกตตี้ผัดขี้เมา,ส้มตําปูอัด, ส้มตําแครอท ฯลฯ

22 ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมที่ตายไปแล้ว

(1) มัดเท้าผู้หญิงให้เท้าเล็ก

(2) แม่สื่อหาคู่

(3) ขายทาส

(4) ทํามัมมี่ศพ

ตอบ 2 หน้า 16, 30, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมที่ตายไปแล้ว คือ วัฒนธรรมที่มนุษย์เลิกร้างและไม่มีการสืบสานนานแล้ว ทั้งนี้วัฒนธรรมอาจพบจุดจบหรือกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตายไปแล้วได้ เช่น การมัดหรือรัดเท้าของเด็กหญิงชาวจีน การเผาแม่หม้ายทั้งเป็นเมื่อสามีตายของชาวฮินดู ในอินเดีย การทํามัมมีรักษาศพของชาวอียิปต์โบราณ การเปลือยอกของหญิงบาหลี การห้ามผู้หญิงมีตําแหน่งบริหารราชการในอัฟกานิสถาน การห้ามผู้หญิงขับรถในซาอุดิอาระเบีย รวมถึงอาณาจักรโบราณต่าง ๆ ที่ล่มสลายไปแล้ว ฯลฯ (ส่วนวัฒนธรรมการใช้แม่สื่อหาคู่

แต่งงานของชาวจีนนั้น เป็นวัฒนธรรมที่ยังคงมีอยู่)

23 ข้อใดไม่ใช่อารยธรรม

(1) โทรศัพท์มือถือ

(2) รถยนต์

(3) รถตุ๊ก ๆ

(4) เครื่องบิน

ตอบ 3 หน้า 14, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมกับอารยธรรมมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วขยายตัวขึ้นหรือเจริญแพร่หลายไปเป็นอารยธรรม หรืออารยธรรม เป็นความเจริญงอกงามที่เกิดจากการรวมตัวของวัฒนธรรม ดังนั้นอารยธรรมจึงมีลักษณะของ ความเป็นสากล หรือเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายไปทั่วโลก เป็นที่ยอมรับนําไปใช้จนเป็นสากล เช่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย, กีฬาโอลิมปิก, กีตาร์, เปียโน, ไวโอลิน, โทรศัพท์มือถือ, รถยนต์, เครื่องบิน, การประกวดนางงามจักรวาล, การแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลโลก, เครื่องหมาย กาชาดสีแดง, 1 มกราคมเป็นวันปีใหม่, วันวาเลนไทน์, วันแรงงาน, เพลง Happy Birthday,

เสื้อครุยปริญญา, ชุดสูท, การจัดงาน World Expo ฯลฯ

24 พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อชาวไทยมากที่สุด ในวัฒนธรรม

(1) คติธรรม

(2) สหธรรม

(3) เนติธรรม

(4) วัตถุธรรม

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 8 ประกอบ

25 พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อความเชื่อของชาวไทย ข้อใดไม่ใช่

(1) กฎแห่งกรรม

(2) การเวียนว่ายตายเกิด

(3) พรหมลิขิต

(4) กรรมลิขิต

ตอบ 3 หน้า 294, 310 – 313, (คําบรรยาย) อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อความเชื่อของชาวไทย คือ

1 เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด และการไม่จองเวร

2 เชื่อเรื่องกรรมลิขิต โดยปฏิเสธเรื่อง “พรหมลิขิต” ของศาสนาฮินดู

3 เชื่อเรื่องบุญ-บาป โดยปฏิเสธเรื่อง “การล้างบาป” ของศาสนาฮินดู

4 เชื่อว่าทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน โดยปฏิเสธเรื่องการแบ่ง “ชั้นวรรณะ” ของศาสนาฮินดู เป็นต้น

26 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย ได้แก่

(1) พิธีกรรม

(2) เทพเจ้า

(3) ประเพณีเทศกาล

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 59, 163, (คําบรรยาย) อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียและความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่มีต่อวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ภาษา วรรณกรรม อาหาร ที่อยู่อาศัย ความเชื่อ พิธีกรรม เทพเจ้า ศิลปะ ประเพณีเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น

27 วัฒนธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย ได้แก่

(1) ภาษา

(2) วรรณกรรม

(3) อาหาร

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 26 ประกอบ

28 ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย

(1) พ่อ-แม่

(2) ต้มยํากุ้ง

(3) ผ้าขาวม้า

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 17 ประกอบ

29 วัฒนธรรมจีนที่ปรากฏในวิถีชีวิตไทย ได้แก่

(1) เทศกาลตรุษจีน

(2) เทศกาลกินเจ

(3) ก๋วยเตี๋ยว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) วัฒนธรรมจีนที่ปรากฏในวิถีชีวิตไทย ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ การกินข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว การใช้ตะเกียบ การใช้ถ้วยชามกระเบื้อง เป็นต้น

30 วัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏในวิถีชีวิตไทย ข้อใดไม่ใช่

(1) กาแฟ

(2) ชาไข่มุก

(3) ขนมปัง

(4) Coke-Pepsi

ตอบ 2 หน้า 21 – 22, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมตะวันตกที่ปรากฏในวิถีชีวิตไทย ได้แก่ เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลปีใหม่ การดื่มเบียร์ การดื่ม Coke-Pepsi การกินขนมปัง การใส่สูท การใช้น้ำหอม การเล่นกีฬา (ฟุตบอล บาสเกตบอล กอล์ฟ) การเล่นดนตรี ฯลฯ

31 ความหมายของประเทศอินเดีย ข้อใดไม่ใช่

(1) ประเทศแห่งต้นโพ

(2) ประเทศแห่งต้นหว้า

(3) ภารตวรรษ

(4) ดินแดนภารตะ

ตอบ 1 หน้า 23, (คําบรรยาย) ประเทศอินเดียแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “ชมพูทวีป” ซึ่งแปลว่า ประเทศแห่งต้นหว้า หรือภารตวรรษ หรือดินแดนภารตะ ซึ่งคําว่า “ชมพู” นั้นได้มาจากเนื้อในของลูกหว้าที่มีสีชมพู โดยชาวอินเดียมักถูกเรียกว่า “ชาวฮินดูหรือชาวภารตะ” แต่คนไทยมักจะเรียกชาวอินเดียว่า “แขก”

32 ข้อใดมิได้เป็นดินแดนเดิมของประเทศอินเดีย

(1) ทิเบต

(2) บังกลาเทศ

(3) เนปาล

(4) ศรีลังกา

ตอบ 1 หน้า 23, (คําบรรยาย) ประเทศที่แบ่งแยกดินแดนมาจากดินแดนเดิมของประเทศอินเดียได้แก่ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล เป็นต้น

33 วัฒนธรรมอินเดียมีความหลากหลายมาก เพราะ

(1) มีชนหลายเผ่าพันธุ์

(2) มีภาษามากหลาย

(3) มีความเชื่อหลากหลาย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 23, (คําบรรยาย) ชาวอินเดียประกอบด้วยชนหลายเผ่าพันธุ์ หลายความเชื่อ และมีภาษาหลายร้อยภาษา อีกทั้งยังนับเป็นประเทศที่มีภาษามากที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้จึงทําให้วัฒนธรรมอินเดียมีความหลากหลายมาก และมีวัฒนธรรมแยกย่อยไปตามกลุ่มชน เผ่า ภาษาและความเชื่อต่าง ๆ มากมาย

34 วัฒนธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่อข้อใด

(1) อินโดนีเซีย

(2) บาหลี

(3) มาเลเซีย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 23, 51, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมอินเดียมีอิทธิพลครอบคลุมและเป็นแม่แบบวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า มอญ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (เกาะบาหลี) มาเลเซีย จีน ทิเบต ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยวัฒนธรรมอินเดียนั้นจะเข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมชาติต่าง ๆ โดยผ่านทางศาสนามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ พิธีกรรม การบูชาเทพเจ้า และอื่น ๆ

35 วัฒนธรรมอินเดียแบ่งชนชั้นเป็นวรรณะซึ่งถูกกําหนดโดย

(1) สังคม

(2) ฐานะอาชีพ

(3) ชาติกําเนิด

(4) นักบวช

ตอบ 3 หน้า 24, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมอินเดียเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างมนุษย์ให้เกิดมาต่างกันในชาติกําเนิด โดยพระพรหมเป็นผู้แบ่งชั้นวรรณะของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนต้องยอมรับต่อฐานะ แห่งชาติกําเนิดของตนที่พระพรหมกําหนดให้ โดยปฏิบัติตนดํารงชีวิตไปตามฐานะวรรณะ ของตนในสังคม เช่น คนในวรรณะสูงก็จะแบ่งแยกไม่คบหาสมาคม มั่วสุมกับคนวรรณะต่ำ อาชีพการงานก็ต้องทําจํากัดเฉพาะที่คนวรรณะต่ำควรทํา เป็นต้น

36 วัฒนธรรมอินเดียเชื่อว่าการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาจะล้างบาปหมดสิ้นถ้าทําในวันใด

(1) วันเกิดตัวเอง

(2) วันสงกรานต์

(3) วันที่เกิดสุริยคราส

(4) วันเพ็ญลอยกระทง

ตอบ 3 หน้า 26, 284, (คําบรรยาย) ชาวอินเดียมีความเชื่ออย่างแนบแน่นว่า การอาบน้ำในแม่น้ำคงคาจะล้างบาปที่ทํามาได้ โดยเฉพาะถ้าได้อาบในวันสุริยคราส วันจันทรคราส และวันศิวาราตรี (ซึ่งตรงกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาคือ วันมาฆบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) โดยเชื่อว่าบาปกรรมต่าง ๆ ที่ทํามาในอดีตจะหมดสิ้นไป จิตและกายจะบริสุทธิ์ เมื่อตายแล้วจะไปสู่สวรรค์

37 มารดาของมหาตมะ คานธี สอนว่าหากมือถูกจัณฑาลให้เอามือนั้นไปเช็ดที่…..จะหมดมลทิน

(1) แม่วัว

(2) คนวรรณะพราหมณ์

(3) คนนอกศาสนา

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 26, (คําบรรยาย) ท่านมหาตมะ คานธี ในวัยเด็กมักจะไปถูกต้องตัวเด็กวรรณะจัณฑาลอยู่บ่อย ๆ ขณะไปโรงเรียน มารดาของท่านจึงสอนวิธีชําระล้างมลทินแบบย่อโดยให้ท่านเอามือ ไปเช็ดคนนอกศาสนาหรือคนนับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น พวกมุสลิม ฯลฯ ก็จะถือว่าทําให้มลทินหมดไปจากตัวแล้ว

38 อาชีพที่คนจัณฑาลทําไม่ได้ ได้แก่

(1) คนรับใช้

(2) กระเป๋ารถเมล์

(3) คนขับรถเมล์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 24, 267, (คําบรรยาย) อาชีพของคนวรรณะจัณฑาลมักเป็นอาชีพที่ต่ำ ลําบาก และคนทั่วไปไม่อยากจะทํากัน เช่น กวาดถนน เก็บขยะ ล้างส้วม สัปเหร่อ ดูแลป่าช้า เก็บศพ แบกศพ ขุดหลุมศพ ฝังศพ เผาศพ เก็บเถ้ากระดูก ขอทาน ฯลฯ ส่วนคนวรรณะอื่นไม่มีข้อห้ามในการประกอบอาชีพ เช่น คนวรรณะศูทรมีอาชีพเป็นกรรมกร คนรับใช้ ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง กระเป๋ารถเมล์ คนขับรถเมล์ คนเสิร์ฟอาหาร เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันคนวรรณะแพศย์ วรรณะกษัตริย์ หรือแม้แต่วรรณะพราหมณ์ก็สามารถทําอาชีพที่กล่าวมาข้างต้นได้เช่นกันหากต้องการจะทํา

39 วัฒนธรรมอินเดียลูกสาวจะไม่ได้มรดกจากพ่อแม่หรือได้น้อย เพราะ

(1) พ่อแม่ต้องจ่ายค่าสินสอดและค่าจัดงานแต่งงานให้ลูกสาว

(2) ลูกสาวแต่งงานไปแล้วจึงเป็นคนของสกุลสามี

(3) ลูกสาวไม่ได้สืบสกุลของพ่อแม่ตน

(4) ลูกสาวแต่งงานแล้ว ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ตน

ตอบ 1 หน้า 29, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมอินเดียในเรื่องการให้มรดกของตระกูลแก่ลูกสาวนั้น พบว่าลูกสาวจะไม่ได้มรดกจากพ่อแม่ หรือได้น้อยเพียง 1 ใน 4 ของลูกชาย ทั้งนี้เพราะพ่อแม่ต้อง เก็บสมบัติส่วนหนึ่งเพื่อไว้จ่ายค่าสินสอดและค่าจัดงานแต่งงานให้ลูกสาว ซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าไม่มีถือเป็นเรื่องเสียหายและน่าอายมากในสังคมอินเดีย

40 วัฒนธรรมอินเดีย ผู้ทําหน้าที่เผาศพ ถูกถือว่าเป็น

(1) ผู้ไม่บริสุทธิ์

(2) ผู้รับใช้พระเจ้า

(3) ผู้ได้รับพลังจากพระเพลิง

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 31 วัฒนธรรมประเพณีในการทําศพของชาวอินเดียนั้น ส่วนใหญ่นิยมเผาศพและไม่เก็บศพไว้นาน เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีความกลัวศพ ดังนั้นผู้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่กับศพจึงถูกถือว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ และจะต้องเก็บตัวจากโลกภายนอก

41 คนวรรณะพราหมณ์ทําอาชีพใดได้

(1) ขอทาน

(2) กวาดถนน

(3) เสิร์ฟอาหาร

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 38 ประกอบ

42 ศาสนาฮินดูเชื่อว่าคนวรรณะพราหมณ์เกิดจาก….ของพระพรหม

(1) ปาก

(2) หัวใจ

(3) แขน

ตอบ 1 หน้า 266 267 ระบบชนชั้นวรรณะของศาสนาฮินดู แบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ

1 วรรณะพราหมณ์ เป็นวรรณะสูงที่เกิดจากปากหรือศีรษะของพระพรหม

2 วรรณะกษัตริย์ เป็นวรรณะสูงที่เกิดจากอกและแขนของพระพรหม

3 วรรณะแพศย์ เป็นวรรณะกลางที่เกิดจากตะโพกและขาของพระพรหม

4 วรรณะศูทร เป็นวรรณะตําที่เกิดจากเท้าของพระพรหม

43 ข้อใดเป็นอวตารของพระนารายณ์

(1) พระราม

2) พระกฤษณะ

(3) เจ้าชายสิทธัตถะ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 278 – 280, (คําบรรยาย) ชาวฮินดูผู้นับถือนิกายไวษณวะ มีความเชื่อว่า พระนารายณ์(พระวิษณุ) ลงมาจุติยังโลก เพื่อปราบอธรรมและช่วยเหลือมนุษย์ 10 ครั้ง เรียกว่า พระนารายณ์อวตาร 10 ปาง ได้แก่

1 ปางมัตสยา (ปลา)

2 ปางกูรมะ (เต่า)

3 ปางวราหะ (หมูป่า)

4 ปางนรสิงห์ (ครึ่งคนครึ่งสิงโต)

5 ปางวามนะ (คนค่อม)

6 ปางภาราสูราม (พราหมณ์)

7 ปางทศราชาราม (พระราม)

8 ปางกฤษณะ (พระกฤษณะ)

9 ปางพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้า/เจ้าชายสิทธัตถะ)

10 ปางกัลกี (พระกล/พระศรีอริยเมตไตรย)

44 ข้อใดไม่อยู่ในนิกายศักติ

(1) พระอุมาเทวี

(2) พระลักษมี

(3) พระพิฆเนศ

(4) พระแม่ธรณี

ตอบ 3 หน้า 281 นิกายศักติ คือ นิกายที่นับถือเทพี (เทพเจ้าที่เป็นหญิง) ซึ่งมีลักษณะ 2 แบบ คือ

1 เป็นเทพมารดา (ภาคฝ่ายดี) ให้ความรัก เมตตา อบอุ่น ฯลฯ เช่น พระสุรัสวดี : (เทพีแห่งความงาม ความเจริญ ศิลปะและปัญญา), พระลักษมี (เทพีแห่งความสุขในชีวิตสมรส ความเจริญร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์พูนสุข และความงาม), พระอุมาเทวี (เทพีแห่งมารดาแห่งการให้ การช่วยเหลือ) รวมทั้งพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ ฯลฯ

2 เป็นเทพแห่งการลงโทษผู้ที่ทําชั่ว (ภาคฝ่ายร้าย) ได้แก่ พระแม่ทุรคา และพระแม่กาลี

45 ข้อใดเกี่ยวข้องกับพระศิวะ

(1) เจ้าแม่ทุรคา

(2) เจ้าแม่กาลี

(3) อุมาเทวี

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 24, 273 – 275 ชาวอินเดียมีวัฒนธรรมความเชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูมี 3 องค์ รวมเรียกว่า “ตรีมูรติ” ได้แก่

1 พระพรหม ผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาล พระพรหมมี 4 หน้า (4 พักตร์) โดยมีพระสุรัสวดี เป็นพระมเหสี

2 พระวิษณุ (พระนารายณ์) ผู้รักษาทุกสิ่งในจักรวาล พระวิษณุมี 4 มือ (4 กร)โดยมีพระลักษมีเป็นพระมเหสี

3 พระอิศวร (พระศิวะ) ผู้ทําลายทุกสิ่งในจักรวาล พระอิศวรมี 3 ตา (3 เนตร) ซึ่งตาที่สามอยู่ที่หน้าผาก โดยมีพระอุมาเทวี (เจ้าแม่ทุรคา เจ้าแม่กาลี) เป็นพระมเหสี และมีพระโอรส 2 พระองค์ คือ พระพิฆเนศ และพระขันทกุมาร

46 วันศิวาราตรี ตรงกับวันสําคัญของพุทธศาสนา คือ

(1) วิสาขบูชา

(2) มาฆบูชา

(3) อาสาฬหบูชา

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 36 ประกอบ

47 นารายณ์ 10 ปาง พระนารายณ์อวตารเป็น

(1) ปลา

(2) เต่า

(3) หมูป่า

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 43 ประกอบ

48 วัฒนธรรมอินเดียมีความเชื่อเกี่ยวกับวัว

(1) วัวและพราหมณ์ถูกสร้างขึ้นในวันเดียวกันโดยพระพรหม

(2) การฆ่าวัวจะบาปเท่ากับฆ่าพราหมณ์

(3) การกินเนื้อวัวเป็นสิ่งชั่วร้ายยิ่งกว่ากินเนื้อมนุษย์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 288 ชาวฮินดูมีความเชื่อว่าวัวและพราหมณ์ถูกสร้างขึ้นโดยพระพรหมในวันเดียวกันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากัน ดังนั้นการฆ่าวัวจึงบาปเท่า ๆ กับการฆ่าพราหมณ์ และการรับประทาน เนื้อวัวนั้นชาวฮินดูถือว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายยิ่งกว่าการรับประทานเนื้อมนุษย์ วัวจึงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวฮินดู และทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากวัวล้วนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

49 พาหนะของพระอินทร์ คือ

(1) ช้าง 3 เศียร

(2) ช้างเผือก

(3) ม้าขาว

(4) หงส์

ตอบ 1 หน้า 288 289, (คําบรรยาย) สัตว์ที่เป็นพาหนะของเทพเจ้าของศาสนาฮินดู ได้แก่ วัว เป็นพาหนะของพระศิวะ, พญาครุฑและพญานาคเป็นพาหนะของพระวิษณุ, หงส์เป็นพาหนะ ของพระพรหม, นกยูงเป็นพาหนะของพระสุรัสวดี, หนูเป็นพาหนะของพระพิฆเนศ, สิงโต เป็นพาหนะของพระแม่ทุรคาและพระแม่กาลี, ควายเป็นพาหนะของพญายม (พญามัจจุราช) และช้างเอราวัณ (ช้าง 3 เศียร) เป็นพาหนะของพระอินทร์ ซึ่งสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู

50 พาหนะของพญายม คือ

(1) ควาย

(2) โค

(3) เสือโคร่ง

(4) เสือดํา

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 49 ประกอบ

51 วัฒนธรรมอินเดียในงานเลี้ยงอาหารจะเสิร์ฟ “หมาก” ตอนใด

(1) เริ่มเสิร์ฟก่อนอาหาร

(2) เสิร์ฟก่อนของหวาน

(3) เสิร์ฟเมื่อเสร็จงานเลี้ยง

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 34 – 35 ธรรมเนียมในการรับประทานอาหารในครอบครัวอินเดีย จะรับประทานพร้อมกันทั้งครอบครัว เมื่อรับประทานเสร็จล้างมือแล้วมักจะเคี้ยวหมากล้างปาก ซึ่งในการเลี้ยงอาหาร ต่าง ๆ ของอินเดีย เมื่อมีการนําถาดใส่หมากพลูมาเสิร์ฟ ก็แสดงว่าการรับประทานอาหารหรืองานเลี้ยงสิ้นสุดลงแล้ว

52 วัฒนธรรมอินเดีย สตรีอินเดียจะประดับร่างกายอย่างไร

(1) ประดับตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

(2) จะประดับร่างกายเฉพาะส่วนบนตั้งแต่เอว

(3) หญิงที่ยังไม่แต่งงานจะไม่ประดับนิ้วด้วยแหวน

(4) หญิงหม้ายจะไม่ใส่สร้อยคอ

ตอบ 1 หน้า 35, (คําบรรยาย) ในเวลาเทศกาลรื่นเริง ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ชาวอินเดียจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงาม มีสีฉูดฉาดเป็นจุดเด่น โดยเฉพาะสตรีอินเดียมีเครื่องประดับตกแต่งใส่แหวนนิ้วเท้า แม้กระทั่งจมูกก็นิยมใส่เครื่องประดับ แต่ทั้งนี้จะไม่เจาะมุมริมฝีปาก

53 ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย 4 เกาะใหญ่ เมืองหลวงตั้งอยู่ที่เกาะ

(1) ฮอนชู

(2) คิวชู

(3) ชิโกกุ

(4) ฮอกไกโด

ตอบ 1 หน้า 48 ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะพื้นที่เป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมายนับพันเกาะ โดยมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดอยู่ 4 เกาะ คือ เกาะฮอนชู (เกาะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่น) เกาะฮอกไกโด เกาะชิโกกุ และเกาะคิวชู โดยประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น มี 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

54 ประเทศญี่ปุ่นมีภัยธรรมชาติร้ายแรงบ่อย ได้แก่

(1) แผ่นดินไหว

(2) พายุไต้ฝุ่น

(3) ภูเขาไฟระเบิด

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 48, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นจะสอดคล้องและปรับตัวไปตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศบ่อย ๆ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม ลมพายุ ไต้ฝุ่น ฯลฯ โดยเฉพาะแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นบ่อยมากจนต้องมีการฝึกสอนวิธีการหลบภัย หรือหนีภัยแผ่นดินไหวแก่เด็กญี่ปุ่นตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น

55 ชาวญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมในการสอนเด็ก ๆ ในโรงเรียนให้รู้วิธีหลบภัยธรรมชาติข้อใด

(1) แผ่นดินไหว

(2) พายุไต้ฝุ่น

(3) ภูเขาไฟระเบิด

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 54 ประกอบ

56 ชาวญี่ปุ่นมีคตินิยมเป็นเอกลักษณ์ ข้อใดไม่ใช่

(1) ชาตินิยม

(2) ภักดีจักรพรรดิ

(3) รักธรรมชาติ

(4) อนุรักษ์ไม่กินปลาใหญ่

ตอบ 4 หน้า 48, 237, (คําบรรยาย) คตินิยมและลักษณะนิสัยที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น ได้แก่ ชาตินิยม ภักดีจักรพรรดิ รักธรรมชาติ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รักความสะอาด กล้าหาญทรหดอดทน ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ อย่างจริงจัง

57 ชาวญี่ปุ่นมีนิสัยพฤติกรรมเป็นเอกลักษณ์รับรู้ทั่วไป ได้แก่

(1) มีระเบียบวินัย

(2) ตรงต่อเวลา

(3) รักความสะอาด

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 56 ประกอบ

58 ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าจักรพรรดิองค์แรกเป็นหลานของ

(1) สุริยเทพ

(2) สุริยเทพี

(3) จันทรเทพ

(4) จันทรเทพ

ตอบ 2 หน้า 49, 235 ชาวญี่ปุ่นมีตํานานเชื่อว่าจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่น ก็คือ สมเด็จพระจักรพรรดิยิมมูหรือยิมมูเทนโน ซึ่งเป็นหลานของสุริยเทพอะมะเตระสุ โดยจุติที่เกาะคิวชูพร้อมกับเพชร 1 เม็ด (หรือดวงแก้ว) ดาบ และกระจก เป็นของวิเศษสําคัญประจําตัวติดตัวมาจากสวรรค์ด้วย

59 ศาสนาชินโตเกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) กามิ

(2) โทริ

(3) ศาลเจ้า

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 50, 240 241. (คําบรรยาย) ตามศาสนสถานของศาสนาชินโตนั้น ก่อนจะถึงบริเวณของศาลเจ้าญี่ปุ่นที่ทางเข้าจะมีการสร้างประตูขึ้นเป็นสัญลักษณ์ เรียกว่า “โทริ” (TORI) อันถือว่าเป็นประตูวิญญาณ ซึ่งเกิดจากศรัทธาความเชื่อในเรื่องเทพเจ้า ผีสาง เทวดา และ วิญญาณทั้งหลายสิงสถิตอยู่ในธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ําลําธาร วีรบุรุษ บรรพบุรุษ และสัตว์ โดยเรียกวิญญาณเหล่านี้ว่า “กามิ” (KAMI)

60 ลัทธิบูชิโดเกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) ซามูไร

(2) ฮาราคีรี

(3) กามิกาเซ่

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 51, (คําบรรยาย) อิทธิพลของลัทธิบูชิโดที่มีต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้แก่

1 วิถีทางแห่งนักรบซามูไร คือ “ยอมตายอย่างมีเกียรติดีกว่าอยู่อย่างไร้เกียรติ”

2 พิธีกรรมฆ่าตัวตายที่เรียกว่า “ฮาราคีรี”

3 การสละชีวิตตนเองของนักบินโดยการ ขับเครื่องบินพุ่งชนฝ่ายตรงข้ามให้ระเบิดไปพร้อมกันที่เรียกว่า “กามิกาเซ่”

4 ซามูไรไร้สังกัดหรือโรนิน ได้พัฒนาการมาเป็น “ยากูซ่า” ในปัจจุบัน เป็นต้น

61 งานศิลปะของญี่ปุ่นที่ได้รับการยกย่องทั่วโลก ได้แก่

(1) ดาบซามูไร

(2) สวนญี่ปุ่น

(3) จัดดอกไม้

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 53 – 55, (คําบรรยาย) ศิลปะของญี่ปุ่นที่ได้รับยกย่องและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ได้แก่ การแกะสลักไม้ การทําหุ่นยนต์ (Robot) การทําดาบซามูไร การจัดสวนญี่ปุ่น การจัดดอกไม้ การชงน้ำชา การแสดงละครสวมหน้ากาก “โน” ฯลฯ

62 วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น ข้อใดไม่ใช่

(1) กินปลาดิบ

(2) กินเนื้อดิบ

(3) กินเลือดดิบ

(4) กินไข่ดิบ

ตอบ 3 หน้า 55, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมในการบริโภคนั้น ชาวญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตแบบเรียบง่าย กินอาหารตามสภาพธรรมชาติ ปรุงแต่งน้อย นิยมกินผักดิบ เนื้อดิบ ปลาดิบ ไข่ดิบ กินข้าวปั้นก้อน ๆ ใช้จานไม้และไม้ไผ่ และบริโภคอาหารด้วยมือ

63 ประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นดินแดน 3 คําสอน (ศาสนา) ข้อใดไม่ใช่ 3 ศาสนานั้น

(1) ขงจื้อ

(2) เล่าจื้อ

(3) ชินโต

(4) พุทธศาสนา

ตอบ 2 หน้า 233 ประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่ง 3 คําสอน หรือ 3 ลัทธิศาสนา คือ ขงจื้อ พุทธ และชินโต โดยญี่ปุ่นได้รับศาสนาขงจื้อมาจากจีน และรับพุทธศาสนามาจากอินเดีย โดยผ่านมาทางจีน ส่วนศาสนาชินโตนั้นเป็นศาสนาพื้นเมืองดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น

64 ศาสนาชินโตถือว่าเป็นเทพเจ้าในศาสนาชินโต

(1) พระพุทธเจ้า

(2) พระอรหันต์

(3) พระโพธิสัตว์

(4) เซียน

ตอบ 3 หน้า 52 วัฒนธรรมอินเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยทางอ้อม โดยผ่านทางพุทธศาสนามหายานที่จีนและเกาหลีเผยแผ่มาสู่ชาวญี่ปุ่น ด้วยเหตุที่พุทธศาสนามีลักษณะไม่บังคับ และยังปรับตัวให้เข้ากับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น พระในพุทธศาสนาก็ไปร่วมพิธีทางลัทธิชินโต จนต่อมาชาวญี่ปุ่นจํานวนมากนับถือว่าพระโพธิสัตว์เป็นเทพเจ้าในศาสนาชินโต

65 ชาวญี่ปุ่นถือหลักว่า “บาปทุกอย่างอาจให้อภัยได้หากสํานึกผิด ยกเว้น”

(1) ขี้ขโมย

(2) ขี้โกหก

(3) ขี้เหนียว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 239 240 ตามหลักจริยธรรมของศาสนาชินโตนั้น ชาวญี่ปุ่นยกย่องความกล้าหาญในทุกรูปแบบ แต่ติเตียนว่าความขลาดเป็นบาป ดังคํากล่าวที่ว่า “บาปทุกอย่างทั้งใหญ่และเล็ก อาจจะได้รับอภัยด้วยการสํานึกผิด ยกเว้นความขลาดและการลักขโมย” อีกทั้งยังเคร่งครัด ในเรื่องความสะอาด โดยสอนว่าการเป็นคนไม่สะอาดนั้นเป็นบาป เพราะความไม่สะอาด เป็นความผิดต่อเทพเจ้า

66 ศาสนาชินโตสอนว่าเป็นบาป

(1) ไม่สะอาด

(2) ไม่ตรงต่อเวลา

(3) ไม่สุภาพอ่อนน้อม

(4) ไม่ขยัน

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 65 ประกอบ

67 ชาวจีนสมัยก่อนมีคตินิยมเรื่องการมีลูก ข้อใดไม่ใช่

(1) มีลูกมากจะยากจน

(2) มีลูกชายไว้สืบสกุล

(3) มีลูกเพื่อช่วยทํามาหากิน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 37, (คําบรรยาย) ประเทศจีนตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซียและแคนาดา) และมีประชากรมากที่สุดในโลก ทั้งนี้เพราะชาวจีนสมัยก่อนมีคตินิยมในการมีลูกหลานมาก ๆ เพื่อมีลูกชายไว้สืบสกุล และช่วยทํามาหากิน

68 ชนชาติใดที่สามารถยกทัพมาตีรวมอาณาจักรจีนและปกครองอาณาจักรจีนได้นานที่สุด

(1) มองโกล

(2) เติร์ก

(3) แมนจู

(4) ทิเบต

ตอบ 3 หน้า 37, (คําบรรยาย) ชนชาติมองโกลได้พยายามรวบรวมดินแดนและชนเผ่าต่าง ๆ ของชนชาติจีนไว้เป็นอาณาจักรเดียว แต่ยังยึดครองได้ไม่หมด ต่อมาชนชาติแมนจูเรืองอํานาจก็ได้ยกทัพมาตีและรวบรวมอาณาจักรจีนเป็นอาณาจักรเดียวในพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้ จวบจน เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าแมนจูเป็นชนชาติ ที่เคยปกครองอาณาจักรจีนยาวนานที่สุด อีกทั้งยังรับวัฒนธรรมจีนมากกว่าที่ชาวจีนได้รับวัฒนธรรมแมนจูอีกด้วย

69 ภูมิปัญญาจีนที่รู้จักและยกย่องไปทั่วโลก ข้อใดไม่ใช่

(1) เครื่องเคลือบถ้วยชาม

(2) เครื่องยาจีน

(3) เครื่องเทศ

(4) เครื่องมือฝังเข็ม

ตอบ 3 หน้า 37 – 38, 46 เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวจีนที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักและยกย่องไปทั่วโลก ได้แก่ อักษรจีน การเลี้ยงไหมและการใช้ฝ่ายทอผ้า การทําเครื่องเคลือบถ้วยชาม การรักษาโรคด้วยสมุนไพร (เครื่องยาจีน) และเครื่องมือฝังเข็ม การใช้ตะเกียบ การกินน้ำร้อน(ดื่มน้ำชา) การใช้เกี้ยะ เป็นต้น

70 เอกลักษณ์จีน ได้แก่

(1) ใช้ตะเกียบ

(2) อักษร

(3) ดื่มน้ำชา

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 69 ประกอบ

71 วัฒนธรรมจีนมีเชิดสิงโตในเทศกาล เพราะเชื่อว่า สิงโตเป็นสัตว์กายสิทธิ์นํา……มาให้

(1) สุขภาพแข็งแรง-อายุยืน

(2) อุดมสมบูรณ์

(3) ชัยชนะ

(4) สิ่งที่ปรารถนา

ตอบ 2 หน้า 40 – 41 ชาวจีนมีความเชื่อว่า สิงโตเป็นสัตว์กายสิทธิ์ที่มาจากสวรรค์ และนําความสุขสงบมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มาสู่บ้านเมือง จนถือเป็นประเพณีการเชิดสิงโตในงานฉลองรื่นเริงมงคลต่าง ๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน สารทจีน งานวันเกิด งานเปิดร้านค้ากิจการใหม่ เป็นต้น

72 ชาวจีนเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เทพเจ้าทั้งหลายด้วย “ส้มสีทอง” เพราะเชื่อว่าจะนํา…..มาให้

(1) โชคลาภ

(2) ชื่อเสียง

(3) ตําแหน่งอันมีเกียรติ

(4) มีลูกหลานมาก

ตอบ 1 หน้า 45 – 46, (คําบรรยาย) ผลไม้ ดอกไม้ และขนมที่ชาวจีนมักนิยมนํามาเซ่นไหว้ในเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลต่าง ๆ เพราะถือว่าเป็นมงคลและมีความหมายดี เช่น

1 ผลท้อ เป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน และขจัดภูตผีปีศาจได้

2 ผลทับทิม เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม มีบุตรหลานบริวารมาก และช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ดังนั้นชาวจีนจึงนิยมนําต้นทับทิมมาปลูกไว้หน้าบ้านเสมอ

3 ผลพลับ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอายุยืน มีความสุขสงบถาวร

4 ผลส้ม ส้มสีทอง) เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ทําให้มีโชคลาภ

5 ดอกเก๊กฮวย เป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน อายุยืน สดชื่นในชีวิต

6 ขนมเข่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองมากขึ้นทุกปี

73 ข้อใดไม่ตรงกับความหมาย “หยิน-หยาง”

(1) ดิน-ฟ้า

(2) มีด-สว่าง

(3) ชาย-หญิง

(4) อ่อน-แข็ง

ตอบ 3 หน้า 241, (คําบรรยาย) ในสมัยโบราณชาวจีนมีความเชื่ออันเป็นความภาคภูมิของประเทศคือเชื่อว่า ประเทศจีนอยู่ใจกลางของโลก จึงทําให้เกิดความเชื่อว่าโลกมีวิญญาณสถิตอยู่ มีเพศเป็นหญิง เรียกว่า “หยิน” ซึ่งเป็นวิญญาณแห่งดิน ความมืด กลางคืน ดวงจันทร์ ฯลฯ และเนื่องจากการที่มนุษย์อาศัยอยู่บนโลก ชาวจีนจึงยกย่อง “หยิน” ว่ามีอํานาจเหนือกว่า “หยาง” ซึ่งเป็นเพศชายอันเป็นวิญญาณแห่งฟ้า ความสว่าง กลางวัน ดวงอาทิตย์ ฯลฯ ดังนั้นจึงกล่าว ได้ว่า “หยิน-หยาง” หมายถึง หญิง-ชาย, ดิน-ฟ้า, ความมืด-ความสว่าง, กลางคืน-กลางวัน,ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์, อ่อน-แข็ง, ดํา-ขาว ฯลฯ

  1. “…” สอนว่าเคารพบูชาเซ่นไหว้ผี-เทวดาได้ แต่ให้อยู่ห่าง ๆ (ไม่งมงาย)

(1) ขงจื้อ

(2) เล่าจื้อ

(3) เม่งจื้อ

(4) จวงจื้อ

ตอบ 1 หน้า 248 249, (คําบรรยาย) ปรัชญาและหลักคําสอนที่สําคัญของขงจื้อ ได้แก่

1 สอนให้ประชาชนทําพิธีเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และให้ถือว่าการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษเป็นหน้าที่ของลูกหลานผู้สืบสกุล ต้องทําเป็นประจําทุกปี และทุกเทศกาล

2 สอนให้ชาวจีนทําพิธีบวงสรวงเทพเจ้าตามจารีตประเพณีของชาวจีนในสมัยโบราณแต่สอนว่า “จงเคารพบูชาผีและเทพเจ้า แต่ควรอยู่ให้ห่าง ๆ” (ไม่งมงาย)

3 สอนหลักการปกครอง โดยมีความเห็นว่า การปกครองโดยนิติธรรมเนียม ควรนํามาใช้มากกว่าการปกครองแบบอํานาจและอาชญา เป็นต้น

75 ประธานาธิบดีจีนคนปัจจุบันชื่อ

(1) หลี ซื่อหมิง

(2) เติ้ง เสี่ยวผิง

(3) สี จิ้นผิง

(4) สี จิ้นหมิง

ตอบ 3 (คําบรรยาย) ประธานาธิบดีของจีนคนปัจจุบัน คือ นายสี จิ้นผิง ซึ่งปัจจุบันเขายังดํารงตําแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน, ประธานคณะกรรมาธิการกลางการทหาร, อธิการบดีโรงเรียนพรรคกลาง และดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกระดับสูงสุดของสํานักงานเลขาธิการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

76 ผู้นับถือศาสนาซิกข์คนแรกคือ….ของศาสดาซิกข์

(1) มารดา

(2) พี่สาว

(3) น้องสาว

(4) ลูกสาว

ตอบ 2 หน้า 342 คุรุนานัก ผู้ก่อตั้งศาสนาซิกข์ (ศาสดาองค์ที่ 1 ของศาสนาซิกข์) มีพี่สาวคนหนึ่งชื่อ นานกี (แปลว่า หลานตา) ซึ่งรักท่านครูนานักมากจึงได้เอาชื่อของตนไปตั้งชื่อให้แก่น้องชายว่า “นานัก” และคงเป็นเพราะว่ารักน้องชายมากนี้เอง ต่อมานางนานกีจึงได้สมัครเป็นชาวซิกข์ คนแรกด้วย

77 ศาสนาซิกข์นําข้อดีของศาสนาอิสลามและฮินดูมาบูรณาการเป็นหลักดํารงชีวิต คือ

(1) ไม่มีชั้นวรรณะ

(2) หญิงไม่ต้องคลุมหน้า

(3) หญิงไม่ต้องจ่ายสินสอด

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 340, 345, 353, (คําบรรยาย) หลักการดํารงชีวิตของชาวซิกข์ ได้แก่

1 เป็นผู้กล้าหาญและผู้เสียสละ

2 ชายมีภรรยาได้แค่คนเดียว

3 หญิงไม่ต้องคลุมหน้าเมื่อออกนอกบ้าน

4 ไม่มีชั้นวรรณะ

5 สามีภรรยามีสิทธิเท่าเทียมกัน

6 หญิงไม่ต้องจ่ายค่าสินสอดสู่ขอชาย ฯลฯ

78 พระโพธิธรรมา (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ) เป็นผู้สอนวิชา…..ให้ชาวจีน

(1) ไท้เก็ก

(2) หมัดเมา

(3) กังฟู

(4) ตัวเบา

ตอบ 3 หน้า 308 พระโพธิธรรมา (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ) ได้นําวิธีการฝึกสมาธิจิตไปดัดแปลงเป็นการฝึกวิทยายุทธกําลังภายในของจีน ซึ่งเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่า เรียกว่า “กังฟู” โดยเชื่อว่า การฝึกกังฟูจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีพละกําลังเข้มแข็งเกินกว่าธรรมดาและด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้พระมหายานในจีนนิยมฝึกวิทยายุทธกําลังภายในสืบต่อมา

79 พุทธศาสนาปฏิรูปความเชื่อของศาสนาฮินดู ข้อใดไม่ใช่

(1) ชั้นวรรณะ

(2) พรหมลิขิต

(3) เวียนว่ายตายเกิด

(4) ล้างบาปในแม่น้ำคงคา

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ

80 พุทธศาสนาสอนว่า ผู้มีผิวพรรณงามดีเพราะทําดี ข้อใดไม่ใช่

(1) ไม่พยาบาท

(2) ไม่โกรธ

(3) ไม่แค้น

(4) พยาบาท

ตอบ 4 หน้า 314 พุทธศาสนาสอนว่า ผู้ที่มีรูปร่างขี้เหร่ มีผิวพรรณทราม เพราะเป็นคนขี้โกรธ เคียดแค้นพยาบาท ส่วนผู้ที่มีความงาม มีผิวพรรณดี เพราะเป็นคนไม่โกรธ ไม่เคียดแค้น ไม่พยาบาท

81 มหาตมะ คานธี นําหลักธรรมของศาสนาใดมาใช้ต่อต้านอังกฤษเพื่อกู้เอกราช

(1) พุทธ

(2) เชน

(3) ฮินดู

(4) อิสลาม

ตอบ 2 หน้า 335 336, (คําบรรยาย) หลักธรรมคําสอนสูงสุดที่ถือว่าเป็นมงกุฎของศาสนาเชน คือ “อหิงสา” ซึ่งหมายถึง การไม่ทําร้าย การให้ความเคารพต่อชีวิตและผู้มีชีวิต ซึ่งในสมัยของ มหาตมะ คานธี ก็ได้ใช้อหิงสาเอาชนะอํานาจกดขี่และความโหดเหี้ยม จนสามารถกู้เอกราชให้อินเดียจากประเทศอังกฤษได้

82 ชาวเชนเชื่อว่าการตายที่บริสุทธิ์ คือ

(1) โดดน้ำตาย

(2) เผาตัวตาย

(3) อดอาหารตาย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 338, (คําบรรยาย) ชาวเชนเชื่อว่าความตายโดยการอดอาหารเป็นความตายที่บริสุทธิ์และถือเป็นการบําเพ็ญเพียรเพื่อตัดกิเลสและสะสมบุญ

83 ข้อใดที่ไม่ได้กําหนดว่ามุสลิมทุกคนต้องทํา

(1) ละหมาด

(2) ถือศีลอด

(3) พิธีฮัจญ์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 403 การทําพิธีฮัจญ์ คือ การเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อทํานมัสการบูชาหินกาบะห์ ณ วิหาร โดยถือเป็นภารกิจที่ชาวมุสลิมผู้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ มีความสามารถและฐานะพร้อมที่จะทําได้ ควรกระทําอย่างยิ่ง ยกเว้นแต่จะอยู่ในสภาพหรือฐานะที่ไม่สามารถไปได้จริง ๆ เช่น ยากจน มีอาชีพต้องหาเลี้ยง ครอบครัวทุกวันตลอดปี เป็นต้น

84 คนแรกที่ประกาศให้ชายผู้นับถือพระเจ้าองค์เดียวขริบปลายอวัยวะเพศ

(1) อับราฮัม

(2) โมเสส

(3) เยซู

(4) นบีมูฮัมหมัด

ตอบ 1 หน้า 361, 368 369, (คําบรรยาย) อับราฮัม ศาสดาของศาสนายูดาห์เป็นคนแรกที่ประกาศให้ชาวอิสราเอลทําดังนี้

1 ให้ชาวอิสราเอลทั้งปวงศรัทธานับถือในพระเจ้าองค์เดียว

2 ให้ชายอิสราเอลทุกคนต้องทําการขริบปลายอวัยวะเพศ โดยอับราฮัมถือเป็นผู้ที่ขริบปลายอวัยวะเพศคนแรก

3 ให้ชาวอิสราเอลถือศีลอด โดยให้ถือศีลอดเป็นเวลา 10 วัน

85 ข้อใดเป็นฮาลาล (HALAL) กระเป๋าหนัง

(1) จระเข้

(2) อูฐ

(3) งู

(4) ตะกวด

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ผลิตภัณฑ์และอาหารฮาลาล (HALAL) หมายถึง ผลิตภัณฑ์และอาหารทุกชนิดที่ไม่มีองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสัตว์นั้นผ่าน การเชือดที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลาม ดังนี้

1 ผู้เชือดเป็นมุสลิมที่เข้าใจและรู้วิธีการเชือดแบบอิสลามอย่างแท้จริง

2 สัตว์ที่จะนํามาเชือดจะต้องไม่เป็นสัตว์ที่ต้องห้าม เช่น หมู สุนัข เสือ เหยี่ยว นกอินทรี งู จระเข้ ตะกวด ฯลฯ ส่วนสัตว์ที่สามารถนํามาเชือดได้ เช่น แพะ แกะ วัว กวาง กระต่าย อูฐ ฯลฯ

3 สัตว์ยังมีชีวิตขณะทําการเชือด

4 สัตว์ต้องตายสนิทก่อนที่จะแล่เนื้อ หรือดําเนินการใด ๆ ต่อไป

86 ตําแหน่งจุฬาราชมนตรีมีขึ้นในสมัย

(1) สุโขทัย

(2) อยุธยา

(3) ธนบุรี

(4) รัตนโกสินทร์

ตอบ 2 หน้า 408 จุฬาราชมนตรีเป็นตําแหน่งผู้นําฝ่ายศาสนาอิสลามในประเทศไทยที่ฝ่ายบ้านเมืองสถาปนาขึ้นให้มีหน้าที่เป็นหัวหน้าบริหารศาสนาอิสลาม ซึ่งตําแหน่งนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก ในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ่อค้าชาวเปอร์เซียชื่อ “เฉกอะหมัด” เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศไทย

87 สุวรรณวิหารเป็นศาสนสถานที่สําคัญของศาสนาในอินเดีย

(1) เชน

(2) ซิกข์

(3) ฮินดู

(4) อิสลาม

ตอบ 2 หน้า 346 คุรุอรชุน เป็นผู้สร้าง “สุวรรณวิหาร” หรือหริมณเฑียรขึ้นกลางสระอมฤต ซึ่งเป็นวิหารหรือวัดที่สวยงามมาก มีประตูสี่ด้าน ไม่มีรูปเคารพใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นสีทองอร่ามไปทั่วทั้ง วิหารทั้งภายนอกและภายใน ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา และถือเป็นศาสนสถานที่สําคัญของศาสนาซิกข์ในอินเดีย

88 “แขนคือดาบ” เป็นฉายาที่ยกย่องความกล้าหาญของชายผู้นับถือศาสนา….

(1) เชน

(2) ซิกข์

(3) ฮินดู

(4) อิสลาม

ตอบ 2 หน้า 340 341 ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายในประเทศอินเดีย เป็นศาสนาที่เกิดจากการถูกบีบบังคับทางการเมืองและถูกคนในศาสนาอื่น บังคับขู่เข็ญ อีกทั้งยังเป็นศาสนาที่ผู้นับถือชายเกือบทุกคนเป็นนักรบในสมัยที่ตั้งศาสนา ตอนแรก ๆ จึงกลายเป็นศาสนาของผู้กล้าหาญ ผู้เสียสละ และเป็นศาสนาของทหารหรือ นักรบ โดยทหารซิกข์นับเป็นทหารชั้นหนึ่งของอินเดียจนกระทั่งได้รับสมญาว่า “แขนคือดาบ”

89 สามีภรรยาเท่าเทียมกัน คือผู้นับถือศาสนา…..

(1) ชาวพุทธ

(2) ชาวซิกข์

(3) ชาวอิสราเอล

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 77 ประกอบ

90 การทําศพของชาวโซโรอัสเตอร์ คือ

(1) ทิ้งให้เสือกินในป่า

(2) ทิ้งให้หมาป่ากินในถ้ำ

(3) ทิ้งให้แร้งกิน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 421, 425 426 คติความเชื่อของศาสนาโซโรอัสเตอร์ ได้แก่ 1 การบูชาไฟ และเซ่นสังเวยพระเจ้าด้วยเหล้าศักดิ์สิทธิ์

2 การทําพิธีศพโดยนําศพไปวางทิ้งบนหอสูง เรียกว่า “หอคอยแห่งความสงบ” แล้วปล่อยให้นกแร้งมาจิกกินเป็นอาหาร

3 การมี “สะพานแห่งการแก้แค้น” เพื่อนําวิญญาณที่ดีไปสู่สวรรค์ และนําวิญญาณเลวลงนรก เป็นต้น

91 ข้อใดเกี่ยวข้องกับศาสนาโซโรอัสเตอร์

(1) ไฟ

(2) หอคอยแห่งความสงบ

(3) สะพานแห่งความแก้แค้น

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 90 ประกอบ

92 ผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์เดิมอยู่อาณาจักรเปอร์เซีย ซึ่งปัจจุบันคือประเทศ

(1) อิหร่าน

(2) อิรัก

(3) อียิปต์

(4) อิสราเอล

ตอบ 1 หน้า 419, 428 429 ในสมัยโบราณศาสนาโซโรอัสเตอร์เดิมเป็นศาสนาประจําชาติของชาวเปอร์เซีย แต่ปัจจุบันอาณาจักรเปอร์เซียกลายเป็นประเทศอิหร่านและนับถือศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประจําชาติ ทําให้ชาวเปอร์เซียที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาอยู่ในประเทศของตนไม่ได้ ต้องอพยพลี้ภัยไปอยู่ในดินแดนต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง และส่วนใหญ่อพยพไปตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มกัน อยู่มากเป็นชนกลุ่มน้อยและเรียกตัวเองว่า ชาวปาร์ซี (Parsee หรือ Parsi) ซึ่งในปัจจุบันศาสนิกชนของศาสนาโซโรอัสเตอร์ส่วนใหญ่นั้นตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในนครบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

93 ศาสดาศาสนาใดสอนว่า “สตรีเป็นเหตุแห่งบาป”

(1) เชน

(2) ฮินดู

(3) อิสลาม

(4) ซิกข์

ตอบ 1 หน้า 337 338, 340, (คําบรรยาย) พระมหาวีระ ศาสดาของศาสนาเชนไม่ให้มีนักบวชหญิงและปฏิเสธการปฏิบัติธรรมของสตรี โดยเห็นว่า “สตรีเพศเป็นเหตุแห่งบาป” และเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลาย ซึ่งนิกายทิคัมพรในศาสนาเชนนั้นเชื่อว่าสตรีไม่สามารถบรรลุธรรมสูงสุดได้ อีกทั้งนักบวชในนิกายนี้ต้องเปลือยกาย ดังนั้นหากสตรีเพศต้องเปลือยกายอาจจะทําให้นักบวชชายเกิดกิเลสได้ ส่วนการกินมังสวิรัตินั้นผู้ที่นับถือศาสนาเชนทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงสามารถทําได้

94 ศาสดาศาสนาใดสอนว่า “คนมีคุณธรรมย่อมถือความสบายเท่ากับความเจ็บป่วย”

(1) เชน

(2) ฮินดู

(3) อิสลาม

(4) ซิกข์

ตอบ 1 หน้า 338, (คําบรรยาย) พระมหาวีระ ศาสดาของศาสนาเชน กล่าวว่า “คนมีคุณธรรมย่อมถือความสบายเท่ากับความเจ็บป่วย” นั่นคือ ทรงสอนให้ใช้ชีวิตแบบคนป่วย หรือให้สมถะพอเพียง

ไม่อยากได้สิ่งที่ไม่จําเป็น คนไม่ว่าจะร่ำรวยเพียงใดก็ตามต้องไม่หมกมุ่นกับตัณหาของตน

95 อับราฮัมเป็นศาสดาของศาสนาใด

(1) ยูดาห์

(2) คริสต์

(3) อิสลาม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 84 ประกอบ

96 วันพระของศาสนายูดาห์ คือวัน

(1) ศุกร์

(2) เสาร์

(3) อาทิตย์

(4) เสาร์-อาทิตย์

ตอบ 2 หน้า 364, 367, (คําบรรยาย) วันเสาร์ถือเป็นวันพระของศาสนายูดาห์ เรียกว่า วันแซบบาธหรือวันซะบาโต คือวันที่พระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลเสร็จ และทรงหยุดพักผ่อนในวันที่ 7 โดยวันแซบบาธเป็นวันที่ชาวอิสราเอลทั้งหลายจะหยุดทํางาน และการทํากิจการต่าง ๆ ทุกชนิด แม้แต่การก่อไฟในเตาก็งดเว้น เพื่อบูชาพระเจ้าตามที่ปรากฏในบัญญัติ 10 ประการ คือ ห้ามทําการสิ่งใดในวันที่ 7 และให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วย

97 สัญลักษณ์ของศาสนายูดาห์ คือ

(1) เชิงเทียน 3 เล่ม

(2) เชิงเทียน 5 เล่ม

(3) เชิงเทียน 7 เล่ม

(4) คบไฟ

ตอบ 3 หน้า 371 สัญลักษณ์ของศาสนายูดาห์ คือ เชิงเทียน ซึ่งมีที่ตั้งเทียน 7 เล่ม เรียงกัน

98 “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” เป็นคําสอนของ

(1) อับราฮัม

(2) โมเสส

(3) เยซู

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 377 พระเยซู ได้รับการยกย่องและศรัทธาจากผู้ฟังมากในการเทศนาบนภูเขาซึ่งพระองค์ได้ทรงแก้ไขบทธรรมคําสอนและหลักการดํารงชีวิตของโมเสสที่ได้สอนชาวยิว ไว้ตอนหนึ่งว่า “ตาแทนตา-ฟันแทนฟัน” โดยทรงแก้ไขว่า “อย่ายอมตามความชั่ว ถ้าผู้ใดตบท่านที่แก้มขวา ก็ให้หันแก้มซ้ายให้เขาอีก และใครก็ตามที่บังคับให้ท่านเดินไป 1 ไมล์ก็จงเดินไปพร้อมกับเขา 2 ไมล์”

99 ดาโต๊ะยุติธรรม ต้องมีอายุตั้งแต่…..ปี

(1) 25

(2) 30)

(3) 35

(4) 40

ตอบ 1 หน้า 410 411, (คําบรรยาย) ตําแหน่งดาโต๊ะยุติธรรมนั้น คัดเลือกจากอิสลามศาสนิกชนผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1 มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

2 มีภูมิรู้ในศาสนาอิสลามพอที่จะ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก

3 มีความรู้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้

100 ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก คือ

(1) ซาอุดิอาระเบีย

(2) อียิปต์

(3) อินโดนีเซีย

(4) อิหร่าน

ตอบ 3 หน้า 391, (คําบรรยาย) ศาสนาอิสลามเกิดในดินแดนทะเลทรายในทวีปเอเชีย หรือที่เรียกว่าตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นดินแดนถิ่นฐานของชาวอาหรับ และปัจจุบันเป็นศาสนาที่มีจํานวน ผู้นับถือมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์ โดยประเทศที่มีประชากรนับถือ ศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก คือ อินโดนีเซีย

Advertisement