การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 รัฐบาลประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน

Advertisement

(1) วันพ่อแห่งชาติ

(2) วันชาติของไทย

Advertisement

(3) วันหยุดราชการ

(4) ถูกทุกข้อ

Advertisement

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี ได้กําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ และเป็นวันสําคัญของชาติ คือ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 เป็นวันชาติของไทย และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

2 พระสังฆราชองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่

Advertisement

(1) 19

(2) 20

(3) 21

(4) 22

ตอบ 2 (คําบรรยาย) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ สังกัดพุทธศาสนาธรรมยุตินิกาย

3 พระสังฆราชองค์ปัจจุบันอยู่ในนิกาย

(1) มหายาน

(2) มหานิกาย

(3) ธรรมยุติ

(4) ลังกาวงศ์

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ

4 ช่วงเวลาถวายบังคมพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ที่สนามหลวงมีประชาชนจํานวนมากมีจิตอาสาเก็บคัดแยกขยะ นับเป็นวัฒนธรรม

(1) คติธรรม

(2) สหธรรม

(3) เนติธรรม

(4) วัตถุธรรม

ตอบ 2 หน้า 125, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมสหธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสังคมส่วนรวม ครอบครัวสาธารณชนและประเทศชาติ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา และจรรยามารยาทหรือกิริยามารยาทต่าง ๆ ในสังคม เช่น การที่ประชาชนจํานวนมาก มีจิตอาสาเก็บคัดแยกขยะในช่วงเวลาถวายบังคมพระบรมศพรัชกาลที่ 9 ที่สนามหลวง, ประชาชนพร้อมใจกันแต่งชุดดําไว้ทุกข์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9, การลุกให้เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์นั่งในรถเมล์

5 การเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไปที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ฯลฯ สภาพของสนามหลวงโดยทั่วไป ข้อใดเป็นวัฒนธรรม

(1) มีนกพิราบมาหาอาหารจํานวนมาก

(2) มีคนจรจัดมานอนกลางคืนจํานวนมาก

(3) มีเสาไฟฟ้าริมทางโดยรอบจํานวนมาก

(4) ถูกทุกข้อ ตอบ 3 หน้า 8 – 10, (คําบรรยาย) วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ที่อยู่รวมกันในรูปขององค์กรทางสังคมสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ หรือหมายถึง วิถีชีวิตความ เจริญงอกงาม มรดกเห่งสังคม หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ เช่น การที่ฝูงชนมาช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติ การนับถอยหลัง หรือเคาท์ดาวน์ (Countdown) การสวดมนต์ข้ามปี การปล่อยโคมลอย การผลิตยารักษาโรค (เช่น ชาวเขากินผนแก้ปวดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ, แพทย์ปัจจุบันใช้มอร์ฟีนระงับอาการปวดของ คนไข้) อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เสาไฟฟ้าริมทาง ฯลฯ ซึ่งในวัฒนธรรมทุกชนชาตินั้น ย่อมแสดงถึงสัญลักษณ์ ความเจริญ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนในชาตินั้น แต่วัฒนธรรม จะไม่รวมถึงสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี (เช่น นักวิทยาศาสตร์ผลิตยาบ้าเรืองแสง ได้, การเล่นหวย) รวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดจากสัญชาตญาณหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติ (สัตว์และ พืช) หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น นกพิราบ คน อูฐ วัว ควาย ข้าวเปลือก อินทผลัม คลื่นยักษ์ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ เกาะ ทะเลทราย แม่น้ำ ถ้ำ ฯลฯ

6 สนามหลวงเป็นสถานที่จัดงานที่จัดเป็นวัฒนธรรมราษฏร์ ได้แก่

(1) งานพระเมรุถวายพระเพลิง

(2) พิธีแรกนาขวัญ

(3) ทําบุญตักบาตรวันสงกรานต์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 61 – 62, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมราษฎร์หรือวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละภาค มีดังนี้

1 ภาคเหนือ เช่น การแอ่วสาว การไหว้ผี การผูกข้อมือ การจุดโคมลอย การฟ้อนเล็บ สะล้อ ซอ ซึง เปิงมาง ฯลฯ

2 ภาคกลาง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงอีแซว เพลงลูกทุ่ง เพลงรําวง นิทานพื้นบ้าน ลิเก ลําตัด รํากลองยาว การรําถวาย การทําบุญตักบาตรวันสงกรานต์ที่สนามหลวง ฯลฯ

3 ภาคอีสาน เช่น การผิดผี การไหว้ผีปู่ย่า การรําผีฟ้า การไล่ผีปอบ การแห่ผีตาโขน การแห่บั้งไฟ ซึ่ง การตีโปงลาง การเป่าแคน การเซ็ง ฯลฯ

4 ภาคใต้ เช่น ประเพณีเพลงบอก การสวดโอ้เอ้วิหารราย หนังตะลุง ลิเกป่า ลิเกตันหยง รํามโนราห์ ฯลฯ

7 ประชาชนพร้อมใจกันแต่งชุดดําไว้ทุกข์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดเป็นวัฒนธรรม

(1) คติธรรม

(2) วัตถุธรรม

(3) สหธรรม

(4) เนติธรรม

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 4 ประกอบ

8 ประชาชนจํานวนมากตั้งใจ “จะทําความดีตามรอยพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 9” จัดเป็นวัฒนธรรม

(1) คติธรรม

(2) วัตถุธรรม

(3) สหธรรม

(4) เนติธรรม

ตอบ 1 หน้า 99 – 102, 104, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมคติธรรม เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจเกี่ยวกับศีลธรรมและจรรยาบรรณ อันเป็นหลักหรือแนวทางดําเนินชีวิตที่ดีที่ควรยึดถือและควรปฏิบัติ ซึ่งพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อคนไทยมากที่สุด ทั้งในด้านความเชื่อและคตินิยมทางศาสนา เช่น ประชาชนจํานวนมากตั้งใจว่า “จะทําความดีตามรอยพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 9” และ “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” ของรัชกาลที่ 9, พุทธสุภาษิต (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม คนดีผีคุ้ม คนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้), สุภาษิตคติเตือนใจเกี่ยวกับการงาน (หนักเอาเบาสู้ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง), สุภาษิตคติเตือนใจในการคบมิตร (เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก), สุภาษิตคติเตือนใจในการประพฤติ (ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว บวชก่อนเบียด โตไปไม่โกง) และคติธรรมสอนหญิง (รักนวลสงวนตัว)

9 ประชาชนจํานวนมากตั้งจิตว่า “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” ของรัชกาลที่ 9 จัดเป็นวัฒนธรรม

(1) คติธรรม

(2) วัตถุธรรม

(3) สหธรรม

(4) เนติธรรม

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 8 ประกอบ

10 ข้อใดเป็นโครงการในพระราชดําริของรัชกาลที่ 9

(1) แก้มลิง

(2) แกล้งดิน

(3) ชั่งหัวมัน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) โครงการในพระราชดําริของรัชกาลที่ 9 ได้แก่ แก้มลิง แกล้งดิน ชั่งหัวมัน ฝนหลวง ฝายชะลอนํา หญ้าแฝก ฯลฯ

11 รัชกาลที่ 9 ครองราชย์นาน…ปี และมีพระชนมายุชันษา

(1) 70/89

(2) 60/89

(3) 70/90

(4) 60/90

ตอบ 1 (คําบรรยาย) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และนับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก คือ 70 ปี โดยเสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช ขณะที่มีพระชนมายุ 89 ชันษา

12 รัชกาลที่ 10 ทรงครองราชย์เมื่อวันที่….. ธันวาคม พ.ศ. 2559

(1) 1

(2) 9

(3) 10

(4) 19

ตอบ 1 (คําบรรยาย) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันโดยรัฐบาลได้ประกาศให้ “ดอกรวงผึ้ง” เป็นดอกไม้ประจํารัชกาลที่ 10

13 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ตรงกับวันที่……….พ.ศ. 2495

(1) 8 กรกฎาคม

(2) 18 กรกฎาคม

(3) 28 กรกฎาคม

(4) 29 กรกฎาคม

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 12 ประกอบ

14 รัฐบาลประกาศให้เป็นดอกไม้ประจํารัชกาลที่ 10

(1) ดอกรวงผึ้ง

(2) ดอกกรองทอง

(3) ดอกสร้อยทอง

(4) ราชาวดี

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 12 ประกอบ

15 รัชกาลที่ 9 ทรงนิพนธ์เพลงจํานวนมาก ข้อใดไม่ใช่เพลงพระราชนิพนธ์

(1) ชะตาชีวิต

(2) ชะตาฟ้า

(3) แสงเทียน

(4) ใกล้รุ่ง

ตอบ 2 (คําบรรยาย) บทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 ได้แก่ ชะตาชีวิต แสงเทียน ใกล้รุ่ง อาทิตย์อับแสง ยามเย็น ยามค่ำ สายฝน สายลม ลมหนาว ฝัน รัก แผ่นดินของเรา เราสู้ พรปีใหม่ ฯลฯ

16 เอกลักษณ์ไทยที่รู้กันทั่วไป ได้แก่

(1) รักในหลวง

(2) ยิ้มสยาม

(3) มวยไทย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 63 – 64, 67 – 68, (คําบรรยาย) เอกลักษณ์ไทยที่รู้กันทั่วไป ได้แก่ มวยไทย เคารพสถาบัน พระมหากษัตริย์ รักในหลวง สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มง่าย (ยิ้มสยาม) ยิ้มสู้-ยิ้มได้เมื่อภัยมา มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจบุญ เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก สนุกสนาน ลืมง่าย มักให้อภัยเสมอ โกรธไม่นาน ซึ่งคนไทยให้อภัยจนชอบพูดติดปากเสมอว่า “ไม่เป็นไร”

17 ภูมิปัญญาไทย ได้แก่

(1) กังหันน้ำชัยพัฒนา

(2) ต้มยํากุ้ง

(3) ใช้พืชย้อมผ้า

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ภูมิปัญญาไทย คือ การใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งเป็นแนวความคิดทางสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติ ความเป็นสังคม อันมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และทําให้ได้รู้หรือเข้าใจความเป็นมาของ ชนชาติไทยในอดีตมากขึ้น โดยภูมิปัญญาไทยนั้นจะมีอยู่ในทุกวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมหลวง และเอกลักษณ์ เช่น เรือนไทย วัดไทย ผ้าไทย (การใช้พืชย้อมผ้า ผ้าขาวม้า ผ้าไหม) คําไทย (พ่อ แม่ พี่ น้อง) อาหารไทย (ต้มยํากุ้ง) ยาไทย (ยาหอมแก้ลม) ดนตรีไทย กังหันน้ำชัยพัฒนา รถตุ๊ก ๆ ฯลฯ

18 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมภาคเหนือ

(1) โปงลาง

(2) สะล้อ

(3) กลองยาว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 6 ประกอบ

19 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมภาคอีสาน

(1) โปงลาง

(2) เปิงมาง

(3) กลองยาว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 6 ประกอบ

20 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมภาคกลาง

(1) โปงลาง

(2) เปิงมาง

(3) กลองยาว

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 6 ประกอบ

Advertisement