การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 วัฒนธรรมไทยได้รับวัฒนธรรมอินเดียมา ได้แก่

(1) สงกรานต์

(2) ลอยกระทง

(3) แรกนาขวัญ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 163, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียในหลาย ๆ ด้าน เช่น

1 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

2 ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ได้แก่ พิธีแรกนาขวัญ พิธีรดน้ำสังข์ พิธีโล้ชิงช้า วันลอยกระทง และวันสงกรานต์

3 วรรณกรรม ได้แก่ รามเกียรติ อิเหนา ศกุนตลา เป็นต้น

2 อิทธิพลความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีอยู่ในเมืองไทย ได้แก่ (1) ปราสาทหินพนมรุ้ง

(2) ตราครุฑของราชการ

(3) ถนนพระราม 9

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 59, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียในด้านความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น การสร้างปราสาทหินต่าง ๆ (ปราสาทหินพนมรุ้ง) เสาชิงช้า พิธีโกนจุก การตั้งศาลพระพรหมเอราวัณ สัญลักษณ์ราชวงศ์จักรี สัญลักษณ์ตราครุฑของราชการชื่อถนนต่าง ๆ (ถนนพระราม 9) เป็นต้น

3 อาณาจักรล้านนา “หริภุญชัย” ปัจจุบันคือจังหวัด

(1) ลําพูน

(2) ลําปาง

(3) แพร่

(4) น่าน

ตอบ 1 หน้า 74, (คําบรรยาย) ในสมัยอาณาจักรล้านนา ในทางตอนเหนือของประเทศไทยในยุคนั้นระหว่างสุโขทัยกับพะเยา มีอาณาจักรเล็ก ๆ แต่เจริญรุ่งเรืองมาก ชื่อ “หริภุญชัย” ปกครองโดย พระนางจามเทวี ซึ่งพระนางได้ทํานุบํารุงและก่อสร้างบ้านเมืองทําให้เมืองหริภุญชัย (ปัจจุบัน คือ จ.ลําพูน) เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งในสมัยนั้น ต่อมาพระนางได้สร้างเขลางค์นคร (ปัจจุบันคือ จ.ลําปาง) ขึ้นอีกเมืองหนึ่งให้เป็นเมืองสําคัญ

4 วัฒนธรรมภาคอีสาน ข้อใดไม่ใช่

(1) ผีกระสือ

(2) ผีตาโขน

(3) ผีฟ้า

(4) ผีปอบ

ตอบ 1 หน้า 61 – 62, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละภาค มีดังนี้

1 ภาคเหนือ เช่น การแอ่วสาว การไหว้ผี การผูกข้อมือ การจุดโคมลอย การประดับตุง เรือนกาแล ฯลฯ

2 ภาคกลาง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงอีแซว เพลงรําวง นิทานพื้นบ้าน ลิเก ลําตัด รํากลองยาว ฯลฯ

3 ภาคอีสาน เช่น การผิดผี การไหว้ผีปู่ตา การรําผีฟ้า การไล่ผีปอบ การแห่ผีตาโขน การแห่บั้งไฟ รําซิ่ง ผ้าไหมแพรวา ฯลฯ

4 ภาคใต้ เช่น ประเพณีเพลงบอก การสวดโอ้เอ้วิหารราย หนังตะลุง ลิเกป่า ลิเกตันหยง รํามโนราห์ ฯลฯ

5 อาหารไทยแท้แต่เดิม ข้อใดไม่ใช่

(1) แกงส้ม

(2) แกงเลียง

(3) แกงเขียวหวาน

(4) แกงไตปลา

ตอบ 3 หน้า 63, (คําบรรยาย) อาหารไทยแท้ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยนั้น ถ้าเป็นแกงจะต้องไม่ใส่กะทิ เช่น แกงป่า แกงไตปลา แกงอ่อม แกงส้ม แกงเลียง ต้มยํา (น้ำใส) แกงเหลือง ฯลฯ ส่วนแกงที่ใส่กะทิและเครื่องเทศนั้นจะเป็นแกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากแขกและอาหรับ เช่นแกงเขียวหวาน แกงกะหรี่ ฯลฯ

6 วัฒนธรรมไทยให้ความเคารพนับถือครูผู้ให้วิชา ข้อใดไม่ใช่

(1) ครูพักลักจํา

(2) ขึ้นครู

(3) ครอบครู

(4) ไหว้ครู

ตอบ 1 หน้า 200 201 วัฒนธรรมไทยให้ความเคารพนับถือครูผู้ให้วิชา โดยเฉพาะในศิลปะไทยแขนงต่าง ๆ ที่ช่างศิลปะไทยจะเคร่งครัดในการปฏิบัติกันทุกแขนงวิชา คือ “พิธีไหว้ครู” “การขึ้นครู” และ “การครอบครู” ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ต้องถือปฏิบัติสืบต่อมาจะขาดเสียมิได้ (ส่วน “ครูพักลักจํา” เป็นการเรียนรู้แบบจํามาหรือเลียนแบบมาด้วยตนเอง)

7 ชาวไทยเริ่มใส่รองเท้าและใช้ช้อนส้อมในสมัยใด

(1) รัชกาลที่ 3

(2) รัชกาลที่ 5

(3) รัชกาลที่ 6

(4) รัชกาลที่ 7

ตอบ 2 หน้า 92 – 93 ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ชาวไทยเริ่มใช้ช้อนส้อมในการรับประทานอาหาร เริ่มใส่รองเท้าและสวมเสื้อออกนอกบ้าน หญิงไทยเริ่มใส่ เสื้อแทนการห่มสไบ และนิยมสวมถุงน่องสีขาวและรองเท้าหุ้มส้น ส่วนชายไทยเริ่มนิยมสวมกางเกงคาดเข็มขัด ถือไม้เท้าและสวมรองเท้าหนังมากขึ้น

8 เอกลักษณ์ของไทย ได้แก่

(1) ยิ้มง่าย

(2) รักในหลวง

(3) มีน้ำใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 63 – 64, 67 – 58, (คําบรรยาย) ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ได้แก่ เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ รักพระเจ้าอยู่หัว สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มง่าย ยิ้มแย้มเป็นมิตร ยิ้มสู้-ยิ้มได้เมื่อภัยมา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีน้ำใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นการสนุกสนาน ลืมง่าย มักให้อภัยเสมอ โกรธไม่นาน ฯลฯ

9 วัฒนธรรมจีน ข้อใดไม่ใช่

(1) ประเทศจีนมีพื้นที่ใหญ่ที่สุด

(2) ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุด

(3) ประเทศจีนผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ขายทั่วโลก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ปัจจุบันประเทศจีนผลิตสินค้าจําหน่ายทั่วโลกมาก จนถือเป็นวัฒนธรรมจีนแต่ทั้งนี้วัฒนธรรมจีนจะไม่รวมถึงการผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ขายทั่วโลก รวมทั้งการที่ ประเทศจีนมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุด เพราะวัฒนธรรมจะไม่รวมถึงสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี หรือพฤติกรรมตามธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ

10 ข้อใดแสดงถึงความกตัญญของชาวจีน

(1) เชงเม้ง

(2) ทิ้งกระจาด

(3) ล้างป่าช้า

(4) ฮวงจุ้ย

ตอบ 1 หน้า 41, 44, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมทางจิตใจของชาวจีนที่แสดงถึงความกตัญญู ได้แก่

1 สร้างฮวงซุ้ย (สุสาน) ฝังศพอย่างดี โดยชาวจีนเชื่อว่าหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ เป็นที่สถิตแห่งดวงวิญญาณ นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวงศ์ตระกูล

2 เทศกาลเชงเม้ง คือ ไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุ้ย เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

3 เซ่นไหว้วันตรุษจีน โดยชาวจีนจะเตรียมอาหารอย่างดีไว้เซ่นไหว้บรรพบุรุษ และเทพเจ้าต่าง ๆ

4 ทําพิธีกงเต๊กงานศพ ซึ่งเป็นการทําบุญให้แก่ผู้ตายหรือบรรพบุรุษ โดยมีการสวดและเผากระดาษที่ทําเป็นรูปต่าง ๆ มีบ้านเรือน มีคนรับใช้ เป็นต้น

11 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของจีนเรื่องวิญญาณนิยม

(1) เชงเม้ง

(2) ล้างป่าช้า

(3) ศาลเจ้าพ่อกวนอู

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 38 – 40, (คําบรรยาย) ชาวจีนมีความเชื่อแบบวิญญาณนิยม นับถือวิญญาณวีรชนหรือวีรบุรุษ เช่น ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าพ่อเสือ ฯลฯ และนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ เทพเจ้าและผีทั่ว ๆ ไป เช่น การเซ่นไหว้วันตรุษจีน เทศกาลเชงเม้ง วันสารทจีน พิธีล้างป่าช้า ฯลฯ

1 วัฒนธรรมความเชื่อจีนเรื่องสัตว์กายสิทธิ์ ข้อใดไม่ใช่

(1) เสือ

(2) สิงโต

(3) มังกร

(4) พญานาค

ตอบ 4 หน้า 40 41 การนับถือวิญญาณสัตว์ของชาวจีน เนื่องจากมีความเชื่อ ดังนี้

1 เสือเป็นสัตว์กายสิทธิ์ ซึ่งบรรดาทหารเอกขุนศึกแม่ทัพในอดีตล้วนเป็นดาวเสื้อ

2 มังกรเป็นเทพเจ้า เป็นพาหนะของเจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์ และยังถือเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้

3 สิงโตเป็นสัตว์กายสิทธิ์มาจากสวรรค์และนําความสุขสงบมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มาสู่บ้านเมือง

13 วรรณกรรมจีนเรื่องใดที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาพุทธมากที่สุด

(1) สามก๊ก

(2) ไซอิ๋ว

(3) อี้จิง

(4) ซุนวู

ตอบ 2 หน้า 39 เมื่อพุทธศาสนานิกายมหายานเผยแผ่เข้ามาในประเทศจีน ความเชื่อในเรื่องพระโพธิสัตว์ก็เข้ามามีอิทธิพลต่อความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีน เกิดการผสมผสานจนกลายเป็นความเชื่อเรื่อง ปีศาจ ผีสาง เทวดา เซียนเพิ่มขึ้นมา ทําให้เกิดตํานานเทพนิยาย และนิทานพื้นเมืองเกี่ยวกับความเชื่อดังกล่าวมากมายซึ่งที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่ ตํานานเรื่อง “ไซอิ๋ว”

14 การเชิดสิงโต ชาวจีนจะไม่ทําในข้อใด

(1) เทศกาลตรุษจีน

(2) พิธีกงเต็ก

(3) งานวันแซยิด

(4) พิธีเปิดกิจการใหม่

ตอบ 2 หน้า 40 – 41, (คําบรรยาย) ชาวจีนมีประเพณีการเชิดสิงโตในงานฉลองรื่นเริงมงคลต่าง ๆเช่น เทศกาลตรุษจีน สารทจีน งานวันเกิด งานวันแซยิด งานพิธีเปิดร้านค้าเปิดกิจการใหม่ เป็นต้น (ส่วนเทศกาลเชงเม้ง พิธีล้างป่าช้า พิธีกงเต็ก และงานทิ้งกระจาด จะไม่มีการเชิดสิงโต)

15 การเซ่นไหว้เทศกาลตรุษจีน ชาวจีนเชื่อว่าผลไม้ใดเป็นสิ่งมงคลแทนโชคลาภ

(1) ส้ม

(2) กล้วย

(3) พลับ

(4) ท้อ

ตอบ 1 หน้า 45 – 46, (คําบรรยาย) ผลไม้ ดอกไม้ และขนมที่ชาวจีนมักนิยมนํามาเซ่นไหว้ในเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลต่าง ๆ เพราะถือว่าเป็นมงคลและมีความหมายดี เช่น

1 ผลท้อ เป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน และขจัดภูตผีปีศาจได้

2 ผลทับทิม เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม มีบุตรหลานบริวารมาก และช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ดังนั้นชาวจีนจึงนิยมนําต้นทับทิมมาปลูกไว้หน้าบ้านเสมอ

3 ผลพลับ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอายุยืน มีความสุขสงบถาวร

4 ผลส้ม เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ทําให้มีโชคลาภ

5 ดอกเก๊กฮวย เป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน อายุยืน สดชื่นในชีวิต

6 ขนมเข่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองมากขึ้นทุกปี

16 วัฒนธรรมจีนได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศเรื่อง

(1) เครื่องประดับ

(2) อาหาร

(3) การจัดสวน

(4) การแต่งกาย

ตอบ 2 หน้า 46, (คําบรรยาย) อาหารจีน ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมจีนที่นิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วโลก โดยชาวจีนได้รับการยกย่องว่ามีวัฒนธรรมในการประกอบอาหารเป็นเลิศ มีอาหารมากมายหลายชนิด ทั้งอาหารเนื้อสัตว์และอาหารเจ มีศิลปะในการปรุงให้มีรสเลิศ และมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

17 ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจีน ได้แก่

(1) ทอผ้าไหม

(2) ภาษาจีน

(3) ปฏิทินจีน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 37 – 38 บรรพบุรุษจีนมีวัฒนธรรมทางวัตถุดั้งเดิมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศมาแต่ครั้งโบราณ อันแสดงถึงภูมิปัญญา สัญลักษณ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ ได้แก่ การคิดอักษรจีนและใช้ภาษาจีนเป็นภาษาเขียนประจําชาติ รู้จักทําปฏิทินจีน รู้จักการเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม ทําเครื่องเคลือบถ้วยชาม มีความรู้วิชาการแพทย์ การรักษาโรคด้วยสมุนไพรและการฝังเข็ม เป็นต้น

18 ประธานาธิบดีจีนคนปัจจุบันคือท่าน……

(1) หลี ผิง

(2) สี จิ้นผิง

(3) เติ้ง เสี่ยวผิง

(4) หู จิ่นเทา

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ประธานาธิบดีของจีนคนปัจจุบัน คือ นายสี จิ้นผิง ซึ่งปัจจุบันเขายังดํารงตําแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน, ประธานคณะกรรมาธิการกลางการทหาร, อธิการบดีโรงเรียนพรรคกลาง และดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกระดับสูงสุดของสํานักงานเลขาธิการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

19 ข้อใดมีความหมายตรงกับ “หยิน-หยาง”

(1) ดิน-ฟ้า

(2) ชาย-หญิง

(3) ดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์

(4) สว่าง-มืด

ตอบ 1 หน้า 241, (คําบรรยาย) ในสมัยโบราณชาวจีนมีความเชื่ออันเป็นความภาคภูมิของประเทศคือเชื่อว่า ประเทศจีนอยู่ใจกลางของโลก จึงทําให้เกิดความเชื่อว่าโลกมีวิญญาณสถิตอยู่ มีเพศเป็นหญิง เรียกว่า “หยิน” ซึ่งเป็นวิญญาณแห่งดิน ความมืด กลางคืน ดวงจันทร์ ฯลฯ และเนื่องจากการที่มนุษย์อาศัยอยู่บนโลก ชาวจีนจึงยกย่อง “หยิน” ว่ามีอํานาจเหนือกว่า “หยาง” ซึ่งเป็นเพศชายอันเป็นวิญญาณแห่งฟ้า ความสว่าง กลางวัน ดวงอาทิตย์ ฯลฯ ดังนั้นจึงกล่าว ได้ว่า “หยิน-หยาง” หมายถึง หญิง-ชาย, ดิน-ฟ้า, ความมืด-ความสว่าง, กลางคืน-กลางวัน,ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์, ดํา-ขาว, อ่อน-แข็ง ฯลฯ

20 ขงจื้อเปรียบเล่าจื๊อเทียบกับ

(1) เสือ

(2) สิงโต

(3) มังกร

(4) หงส์

ตอบ 3 หน้า 243 244 ขงจื้อได้ส่งคําขอร้องถึงเล่าจื๊อขอเข้าพบ โดยขงจื๊อเล่าใจความของการไปพบกับเล่าจื้อแก่สาวกทั้งหลายของเขาว่า “ฉันรู้เหตุที่นกบินได้ ปลาว่ายน้ำได้ และสัตว์วิ่งได้ แต่สัตว์ ซึ่งวิ่งได้ก็อาจติดบ่วง ปลาอาจติดเบ็ด และนกอาจถูกยิงตกด้วยลูกศร แต่มีมังกร ฉันไม่สามารถ บอกว่ามังกรขี่ลมและโผล่ขึ้นเหนือเมฆได้อย่างไร ฉันได้เห็นและได้พูดกับเล่าจื้อ และฉันสามารถเพียงเปรียบเทียบเขากับมังกร”

 

21 ก่อนยุคคอมมิวนิสต์ จีนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการโดยใช้ตํารา…เป็นหลัก

(1) เล่าจื้อ

(2) ขงจื้อ

(3) ขงเบ้ง

(4) เปาบุ้นจิ้น

ตอบ 2 หน้า 245 คําสอนของขงจื้อได้กลายเป็นคัมภีร์ทางการเมือง การปกครอง ที่นักปกครองทั้งหลายตั้งแต่ฮ่องเต้ ขุนนาง รวมทั้งข้าราชการทั้งหลายต้องศึกษาเล่าเรียน โดยในสมัยราชวงศ์ฮั่น พระเจ้าฮันหวูตี่ฮ่องเต้ (140-87 ปีก่อน ค.ศ.) ทรงจัดให้มีวิทยาลัยขึ้นในราชสํานัก และ ดําเนินการทดสอบผู้สมัครเข้ารับราชการตามตําราขงจื้อ (ตํารา 5 กิง) และได้มีการยึดถือปฏิบัติ ต่อมากว่า 2 พันปี ซึ่งลัทธิขงจื้อได้รับสถาปนาเป็นลัทธิประจําชาติของจีน และให้อบรมสั่งสอนประชาชนด้วยคําสอนของขงจื้อตลอดมา

22 ขงจื๊อสอนเรื่องการปฏิบัติต่อผีและเทพเจ้าว่า “จงเคารพบูชาผีและเทพเจ้า ”

(1) แต่ควรอยู่ให้ห่าง ๆ

(2) แต่ควรระวังจะถูกลงโทษหากไม่พอใจ

(3) แต่ควรเซ่นไหว้ให้สม่ำเสมอ

(4) แต่ควรขอความช่วยเหลือเฉพาะเรื่องจําเป็น

ตอบ 1 หน้า 248 249, (คําบรรยาย) ปรัชญาและหลักคําสอนที่สําคัญของขงจื้อ ได้แก่

1 สอนให้ประชาชนทําพิธีเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และให้ถือว่าการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ เป็นหน้าที่ของลูกหลานผู้สืบสกุล ต้องทําเป็นประจําทุกปี และทุกเทศกาล

2 สอนให้ชาวจีน ทําพิธีบวงสรวงเทพเจ้าตามจารีตประเพณีของชาวจีนในสมัยโบราณ แต่สอนว่า “จงเคารพบูชาผี และเทพเจ้า แต่ควรอยู่ให้ห่าง ๆ”

3 สอนหลักการปกครอง โดยมีความเห็นว่า การปกครองโดยนิติธรรมเนียม ควรนํามาใช้มากกว่าการปกครองแบบอํานาจและอาชญา เป็นต้น

23 เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นอยู่บนเกาะ

(1) ฮอนชู

(2) ฮอกไกโด

(3) ชิโกกุ

(4) คิวชู

ตอบ 1 หน้า 48 ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะพื้นที่เป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมายนับพันเกาะ โดยมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดอยู่ 4 เกาะ คือ เกาะฮอนชู (เกาะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่น) เกาะฮอกไกโด เกาะชิโกกุ และเกาะคิวชู โดยประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น มี 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

24 วัฒนธรรมความเชื่อญี่ปุ่นเชื่อว่า จักรพรรดิองค์แรกจุติมาเกิดที่เกาะ…

(1) ฮอนชู

(2) ฮอกไกโด

(3) ชิโกกุ

(4) คิวชู

ตอบ 4 หน้า 49, 235 วัฒนธรรมความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า จักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นก็คือสมเด็จพระจักรพรรดิยมมูหรือยิมมูเทนโน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากสุริยเทพอะมะเตระสุ โดยจุติที่ เกาะคิวชูพร้อมกับเพชร 1 เม็ด (หรือดวงแก้ว) ดาบ และกระจก เป็นของวิเศษสําคัญประจําตัวติดตัวมาจากสวรรค์ด้วย

25 ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) ศาลเจ้า

(2) โทริ

(3) กามิ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 50, 240 241, (คําบรรยาย) ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของญี่ปุ่นนั้น ตามศาสนสถานของศาสนาชินโต ก่อนจะถึงบริเวณของศาลเจ้าชิ้นโตที่ทางเข้าจะมีการสร้างประตูขึ้นเป็น สัญลักษณ์ เรียกว่า “โทริ” (TORI) อันถือว่าเป็นประตูวิญญาณ ซึ่งเกิดจากศรัทธาความเชื่อ ในเรื่องเทพเจ้า ผีสาง เทวดา และวิญญาณทั้งหลายสิงสถิตอยู่ในธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ำลําธาร วีรบุรุษ บรรพบุรุษ และสัตว์ โดยเรียกวิญญาณเหล่านี้ว่า “กามิ” (KAMI)

26 “ฮาราคีรี” เป็นการฆ่าตัวตายอย่างมีเกียรติ ข้อใดทําได้

(1) ซามูไร

(2) ทหารญี่ปุ่น

(3) ชายญี่ปุ่นทุกคน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 51 ลัทธิ “บูชิโด” หรือวิถีทางแห่งนักรบซามูไร คือ “ยอมตายอย่างมีเกียรติดีกว่าอยู่อย่างไร้เกียรติ” โดยมีการทําพิธีกรรมการฆ่าตัวตายแบบมีเกียรติเรียกว่า “ฮาราคีรี” ของนักรบซามูไร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นแพ้สงคราม ทหารญี่ปุ่น และชายญี่ปุ่นฆ่าตัวตายแบบ “ฮาราคีรี” กันนับหมื่นคน จนเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเลื่องลือทั้งนี้ก็เพราะความเชื่อในลัทธิบูชิโด

27 ชาวญี่ปุ่นนับถือว่าเป็นเทพองค์หนึ่งของศาสนาชินโต

(1) เซียน

(2) พระโพธิสัตว์

(3) ขงจื้อ

(4) เล่าจื้อ

ตอบ 2 หน้า 235 เมื่อศาสนาพุทธมหายานเข้ามาเผยแผ่จนเป็นที่นับถือแพร่หลายทั่วไปในเมืองญี่ปุ่น แต่ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธก็มิได้ละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมในศาสนาชินโต และศาสนาพุทธ ก็มิได้บังคับหรือทําลายความเชื่อดั้งเดิมอื่น ๆ ดังนั้นนักบวชในศาสนาชินโตจึงยอมรับศาสนาพุทธ มหายาน และปรับศาสนาชินโตให้เข้ากับศาสนาพุทธมหายาน โดยการทําศาสนาชินโตให้มี 2 แง่ สร้างความเชื่อถือเดิมต่อเติมขึ้นว่า เทพเจ้าต่าง ๆ ในศาสนาชินโตก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิด

28 ชาวญี่ปุ่นไม่กิน….ดิบ

(1) เนื้อหมาดิบ

(2) ปลาดิบ

(3) ไข่ดิบ

(4) เนื้อวาฬดิบ

ตอบ 1 หน้า 55, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมในการบริโภคนั้น ชาวญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตแบบเรียบง่าย กินอาหารตามสภาพธรรมชาติ ปรุงแต่งน้อย และนิยมกินปลาดิบ เนื้อดิบ เช่น เนื้อวัวดิบ เนื้อวาฬดิบ เนื้อหมึกยักษ์ดิบ เนื้อปลาปักเป้าดิบ ไข่ดิบ เป็นต้น

29 ชาวญี่ปุ่นถือว่า…ถูกติเตียนว่าเป็นบาปมากสําหรับชาย

(1) ความขี้โกง

(2) ความขี้ขลาด

(3) ความขี้โกหก

(4) ความโลภ

ตอบ 2 หน้า 239 240 ตามหลักจริยธรรมของศาสนาชินโตนั้น ชาวญี่ปุ่นถือว่า ความขี้ขลาด ถูกติเตียนว่าเป็นบาปมากสําหรับผู้ชาย นอกจากนี้การลักขโมย และความไม่สะอาด ยังถือว่าเป็นบาป และยกย่องความกล้าหาญในทุกรูปแบบ

30 ชาวญี่ปุ่นจะทําศพที่วัดของศาสนา

(1) ชินโต

(2) เต๋า

(3) พุทธ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 238 239 ศาสนาชินโต มีความเชื่อว่าศพทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ และห้ามการทําพิธีศพในวัดของชินโต ดังนั้นเมื่อชาวญี่ปุ่นตายจึงต้องไปประกอบพิธีศพในวัดของศาสนาพุทธ

31 ศาสนาเชนมีแนวปฏิบัติเคร่งครัดตัดกิเลส เรียกว่า

(1) กามสุขัลลิกานุโยค

(2) อัตตกิลมถานุโยค

(3) มัชฌิมาปฏิปทา

(4) สัจจะวิถี

ตอบ 2 หน้า 329 ศาสนาเชนของศาสดามหาวีระเกิดในประเทศอินเดียร่วมยุคสมัยเดียวกับพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า และทั้งสองศาสนาก็มีความคล้ายกันหลายประการ เช่น เป็นศาสนาแห่งเหตุผล สั่งสอนไม่ให้คนหลงงมงาย ชาติกําเนิดและชีวประวัติของศาสดา (มีชื่อพระชายา ยโสธราเหมือนกัน) รวมทั้งหลักธรรมคําสอนก็คล้ายคลึงกันมากจนมีนักวิชาการหลายท่านคิดว่าเป็นศาสนาเดียวกัน แต่ที่ต่างกันมาก คือ แนวทางปฏิบัติ เพราะศาสนาพุทธถือทางสายกลางแบบมัชฌิมาปฏิปทา ทั้งพระสงฆ์และศาสนิกชน ส่วนศาสนาเชนจะเน้นหนักเคร่งครัดตัดกิเลสอย่างสุดโต่งแบบ อัตตกิลมถานุโยคทั้งนักบวชและศาสนิกชน

32 “เชน” มีความหมายเดียวกับ

(1) ชิ้น

(2) ชินะ

3) ชนะ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 329, (คําบรรยาย) “เชน” มาจากคําว่า ชิน หรือชินะ หรือชนะ ซึ่งเป็นคําที่มีความหมายเดียวกัน โดยคําว่า “เชน” เป็นชื่อที่ศาสดามหาวีระเรียกศาสนาของพระองค์ ซึ่งแปลว่า ศาสนา ของผู้ชนะ โดยผู้ชนะในความหมายศาสนาเชนนี้ คือ ชนะตัวเอง (ชนะใจ) ชนะกิเลส ตัณหา และอวิชชาที่มีอยู่ในตัวเอง เมื่อเอาชนะตัวเองและกิเลสของตัวเองได้ก็จะสามารถไปสู่สภาวะหลุดพ้นแห่งโมกษะ อันเป็นจุดหมายสูงสุดของศาสนาได้

33 “มหาวีระ” เป็นฉายาของศาสดาของศาสนาเชน ได้รับการยกย่องว่ากล้าหาญมากเพราะ

(1) ฆ่าเสือดุ

(2) จับจระเข้ได้

(3) ปราบช้างตกมัน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 330, (คําบรรยาย) พระมหาวีระ ศาสดาของศาสนาเชนมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายวรรธมานะหรือวัธมานะ เกิดในวรรณะกษัตริย์ พระนาม “มหาวีระ” แปลว่า มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่กล้าหาญ ซึ่งเหตุที่ได้รับขนานนามว่า พระมหาวีระผู้กล้าหาญมาก เพราะในขณะเมื่อยังทรงพระเยาว์อยู่นั้น พระองค์เคยปราบช้างตกมันที่วิ่งพลัดเข้ามาในอุทยาน โดยสามารถขึ้นขี่ช้างพลายนั้นและบังคับไปสู่โรงช้างได้อย่างเรียบร้อย โดยมิได้แสดงพระอาการเกรงกลัวแต่อย่างใด

34 หลักธรรมของศาสนาเชน “มานะ” มีความหมายว่า……….

(1) อดทน

(2) พยายาม

(3) ถือตัวทิฐิ

(4) มุ่งมั่น

ตอบ 3 หน้า 333 กิเลสในศาสนาเชน เรียกว่า กษายะ ซึ่งมีอยู่ 4 อย่าง คือ

1 โลภะ คือ ความโลาหรือความอยากได้

2 โกรธะ คือ ความโกรธ

3 มานะ คือ ความถือตัวทิฐิ

4 มายา คือ ความหลง

35 “อหิงสา” คือแนวปฏิบัติของศาสนาเชน ได้แก่

(1) ไม่ฆ่า

(2) ไม่ทําร้ายเบียดเบียน

(3) เคารพต่อชีวิตของคนและสัตว์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 335 – 336, (คําบรรยาย) หลักธรรมคําสอนสูงสุดที่เป็นแนวปฏิบัติของศาสนาเชน คือ “อหิงสา” ซึ่งหมายถึง การไม่ฆ่า การไม่ทําร้ายเบียดเบียน และการให้ความเคารพต่อชีวิตของคนและสัตว์และผู้มีชีวิต

36 ผู้นับถือศาสนาเชนมีหลักการดํารงชีวิตเคร่งครัด ได้แก่

(1) ไม่กินเนื้อสัตว์

(2) ไม่ดื่มนมสัตว์

(3) สมถะพอเพียง

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 337 จากการที่ผู้นับถือศาสนาเชน (รวมทั้งศาสดาและนักบวช) ต้องรักษาศีลข้อแรก(ไม่ฆ่าและไม่ทําร้ายสิ่งมีชีวิตใด ๆ ด้วยคําพูด ความคิด หรือการกระทํา แม้ในการป้องกันตนเอง) และมีความเชื่อในอหิงสาอย่างแนบแน่นอยู่ในจิตใจนั้น จึงทําให้ชาวเชนสมถะพอเพียงและ กลายเป็นนักมังสวิรัติ (ไม่กินเนื้อสัตว์และไม่ดื่มนมจากสัตว์) ตลอดชีวิต และไม่สามารถเป็นคนแล่เนื้อขาย อีกทั้งยังไม่สามารถเป็นกสิกร (ชาวไร่ชาวนา) ชาวประมง ขายผ้าไหม ขายเครื่องหนัง ขายนมสด หรืออาชีพอื่น ๆ ที่มีการทําลายชีวิตได้ ดังนั้นอาชีพที่เลือกทําส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นพระ ครูอาจารย์ ศิลปิน พ่อค้า นักธุรกิจ นักบัญชี นายธนาคาร พยาบาล และแพทย์ ฯลฯ

37 ศาสนาเชนสอนว่า “คนมีคุณธรรมย่อมถือความสบายเท่ากับ…”

(1) ความเจ็บป่วย

(2) ความทุกข์

(3) ความสุข

(4) ความมั่งคั่งสมบูรณ์

ตอบ 1 หน้า 338 หลักธรรมคําสอนของศาสนาเชนที่สําคัญถัดจากอหิงสาก็คือ ความเชื่อแบบเชนในการห้ามตน ซึ่งพวกเชนเป็นนักพรต คนอาจจะร่ำรวยไม่ว่าเพียงไรก็ตาม เขาจะต้องไม่หมกมุ่นกับตัณหาของตน เพราะถือวินัยควบคุมตนเองเป็นสําคัญ “คนมีคุณธรรมย่อมถือความสบาย เท่ากับความเจ็บป่วย” โดยสูตร-กฤต-อันคะ บอกไว้ว่า “คนใจบุญรับประทานน้อย ดื่มน้อย หลับน้อย” สิ่งเหล่านี้ถือเป็นวินัยในการห้ามตนเอง

38 ข้อใดไม่ใช่หลักการดํารงชีวิตที่ศาสนาเชนสอนว่า “คนใจบุญ ควร…”

(1) มีเพศสัมพันธ์น้อย

(2) กินน้อย

(3) ดื่มน้อย

(4) หลับน้อย

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 37 ประกอบ

39 ชาวเชนมีความเชื่อว่า “การตายที่บริสุทธิ์คือ”

(1) เผาตัวตาย

(2) โดดน้ำตาย

(3) อดอาหารตาย

(4) กลั้นลมหายใจตาย

ตอบ 3 หน้า 338, (คําบรรยาย) ชาวเชนมีความเชื่อว่า ความตายที่บริสุทธิ์คือการอดอาหารตายและถือเป็นการบําเพ็ญเพียรเพื่อตัดกิเลสและสะสมบุญ

40 พระพุทธเจ้า และมหาวีระ มีข้อใดไม่เหมือนกัน

(1) แนวปฏิบัติ

(2) ชาติกําเนิด

(3) ชื่อพระชายา

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 31 ประกอบ

 

41 ศาสนสถานที่สําคัญของศาสนาอิสลามอยู่ที่เมือง

(1) เยรูซาเลม

(2) เมกกะ

(3) มาดีนะห์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 412, (คําบรรยาย) ศาสนสถานที่สําคัญของศาสนาอิสลาม ได้แก่

1 นครเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอ

2 นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นที่ตั้งของวิหารหินกาบะห์ มัสยิดบัยตุลเลาะห์

3 เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นที่ตั้งของมัสยิดมาดีนะห์ มัสยิดอัลนะบะวีย์

42 คดีใดไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่การพิจารณาตัดสินของดาโต๊ะยุติธรรม (1) สามีฟ้องหย่าภรรยา

(2) สามีฆ่าภรรยา

(3) สามีถูกภรรยาฟ้องเรื่องแบ่งมรดก

(4) สามีถูกภรรยาฟ้องเรื่องสิทธิเลี้ยงดูลูก

ตอบ 2 หน้า 410 ดาโต๊ะยุติธรรม คือ ข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอํานาจและหน้าที่ในการวินิจฉัยและชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามในคดีแพ่งที่เกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก (เช่น สามีฟ้องหย่าภรรยา สามีถูกภรรยาฟ้องเรื่องแบ่งมรดก สามีถูกภรรยาฟ้องเรื่องสิทธิดูแลลูก)ของศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

43 หลักปฏิบัติที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติ ข้อใดไม่ใช่

(1) ละหมาด

(2) ถือศีลอด

(3) พิธีฮัจญ์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 403 การทําพิธีฮัจญ์ คือ การเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อทํานมัสการบูชาหินกาบะห์ ณ วิหาร โดยถือเป็นภารกิจที่ชาวมุสลิมผู้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ มีความสามารถและฐานะพร้อมที่จะทําได้ ควรกระทําอย่างยิ่ง ยกเว้นแต่จะอยู่ในสภาพหรือฐานะที่ไม่สามารถไปได้จริง ๆ เช่น ยากจน มีอาชีพต้องหาเลี้ยง ครอบครัวทุกวันตลอดปี เป็นต้น

44 ผู้ใดไม่ได้ถูกยกเว้นไม่ต้องถือศีลอด

(1) คนชรามาก

(2) คนป่วย

(3) นักโทษ

(4) สตรีท้องใกล้คลอด

ตอบ 3 หน้า 402, (คําบรรยาย) การถือศีลอดจะถือเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม (30 วัน) และจะเริ่มทําในวันแรกของเดือนที่ 9 แห่งปฏิทินอิสลาม ซึ่งเรียกว่า เดือนรอมาดอนหรือรอมดอน (Ramadan) โดยผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือศีลอด ได้แก่ ผู้ป่วย หญิงมีครรภ์ คนชรา ผู้เดินทาง ผู้ที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้วิกลจริตหรือมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ (สําหรับผู้ป่วยและผู้เดินทางจะต้องมาถือศีลอดชดเชยในภายหลังเมื่อพ้นภาวะนั้นแล้ว)

45 วันละหมาดสําคัญของชาวมุสลิมที่ควรต้องละหมาดในมัสยิดคือ

(1) วันศุกร์

(2) วันเสาร์

(3) วันอาทิตย์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 401, 412 วันละหมาดสําคัญของชาวมุสลิมที่ควรต้องละหมาดในมัสยิด คือ วันศุกร์ ซึ่งถือเป็นวันพระของชาวมุสลิม โดยการทําละหมาดนี้เป็นหน้าที่ที่ชาวมุสลิมทั้งหญิงชายที่มีอายุ เข้าข่ายที่มีความรู้จักผิดชอบชั่วดี และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พึงกระทํา ยกเว้นในขณะที่กําลังมึนเมา มีประจําเดือน เจ็บป่วย หลังคลอดบุตรใหม่ ๆ ไม่ต้องทําละหมาด

46 ผู้นับถือศาสนาอิสลามคนแรกคือของท่านนบีมูฮัมหมัด

(1) มารดา

(2) พี่สาว

(3) ภรรยา

(4) ลูกสาว

ตอบ 3 (คําบรรยาย) มุสลิม (ผู้นับถือศาสนาอิสลาม) คนแรกของโลก คือ นางคาดียะฮ์ (Khadijah)ซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีมูฮัมหมัด โดยท่านนบีรักและเคารพภรรยาผู้นี้มาก และ ได้กล่าวถึงว่า “เมื่อข้าพเจ้ายากจน เธอทําให้ข้าพเจ้าร่ำรวยขึ้น เมื่อคนอื่นกล่าวหาว่าข้าพเจ้าพูดเท็จ เธอเท่านั้นที่เชื่อในข้าพเจ้า”

47 การแสวงบุญพิธีฮัจญ์มีข้อห้ามคือ ห้าม…

(1) ต่อสู้ทําร้ายกัน

(2) มีเพศสัมพันธ์

(3) มีจิตคิดร้าย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 403 การแสวงบุญทําพิธีฮัจญ์นั้น ผู้เข้าพิธีต้องแต่งกายด้วยชุดสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสะอาด เป็นการแสดงถึงความเสมอภาค ความสามัคคี และความศรัทธาต่อพระเจ้า ของชาวมุสลิมทั่วโลก โดยในระหว่างแสวงบุญนี้ห้ามประพฤติผิดต่าง ๆ ทั้งกาย วาจา ใจ ห้ามมีจิตคิดร้าย ห้ามมีเพศสัมพันธ์ ห้ามตกแต่งประดับร่างกาย ห้ามต่อสู้ทําร้ายกัน ห้ามมิให้ชาวอาหรับทุกเผ่าสู้รบกัน ฯลฯ

48 เอกลักษณ์ที่รู้จักทั่วไปจนเป็นสัญลักษณ์ของชาวอาหรับ ข้อใดเป็นวัฒนธรรม

(1) อูฐ

(2) พรม

(3) อินทผลัม

(4) ทะเลทราย

ตอบ 2 หน้า 392 393, (คําบรรยาย) เอกลักษณ์ของชาวอาหรับที่รู้จักทั่วไปจนเป็นสัญลักษณ์และเป็นวัฒนธรรมก็คือ “พรม” โดยพรมของชาวอาหรับนั้นมักจะทํามาจากขนสัตว์และเป็นงานที่ทําขึ้นจากมือ ทําให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมาหลายพันปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวทะเลทราย

49 ผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ

(1) อินเดีย

(2) อิหร่าน

(3) อียิปต์

(4) อิสราเอล

ตอบ 1 หน้า 419, 428 429 ในสมัยโบราณศาสนาโซโรอัสเตอร์เป็นศาสนาประจําชาติของชาวเปอร์เซีย แต่ปัจจุบันประเทศเปอร์เซียกลายเป็นประเทศอิหร่านและนับถือศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประจําชาติ ทําให้ชาวเปอร์เซียที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาอยู่ในประเทศของตนไม่ได้ต้องอพยพลี้ภัยไปอยู่ในดินแดนต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง และส่วนใหญ่อพยพไปตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มกัน อยู่มากเป็นชนกลุ่มน้อยและเรียกตัวเองว่า ชาวปาร์ซี (Parsee หรือ Parsi) ซึ่งในปัจจุบันศาสนิกชนของศาสนาโซโรอัสเตอร์ส่วนใหญ่นั้นตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในนครบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

50 ผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์มีความสัมพันธ์กับ…

(1) นกแร้ง

(2) นกอินทรี

(3) นกเหยี่ยว

(4) นกพิราบ

ตอบ 1 หน้า 425 คติความเชื่อเกี่ยวกับความตายของศาสนาโซโรอัสเตอร์ คือ การห้ามไม่ให้เผาศพห้ามนําศพไปทิ้งน้ำ ห้ามนําศพไปฝังดิน เพราะเชื่อว่าศพนั้นเป็นสิ่งสกปรกซึ่งจะทําให้ไฟ น้ำ และดินที่พวกเขานับถือต้องสกปรก แต่ให้ทําพิธีศพโดยการนําศพไปวางทิ้งไว้บนหอสูง เรียกว่า“หอคอยแห่งความสงบสุข” แล้วปล่อยให้นกแร้งมาจิกกินเป็นอาหาร

51 ศาสนาฮินดูจัดเป็นศาสนาประเภท…

(1) พหุเทวนิยม

(2) เอกเทวนิยม

(3) อเทวนิยม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 260, (คําบรรยาย) ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาพหุเทวนิยม คือ นับถือพระเจ้าหลายองค์รวมทั้งนับถือผีสางเทวดามากมาย เชื่อว่ามีเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่มีพลังอํานาจมาก และมีความเชื่อว่า ธรรมชาติต่าง ๆ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจิตวิญญาณที่มีพลังอํานาจแฝงเร้นอยู่ จึงยกย่องให้เป็นเทพเทพีมากมาย

52 ศาสนาพุทธจัดเป็นศาสนาประเภท………..

(1) พหุเทวนิยม

(2) เอกเทวนิยม

(3) อเทวนิยม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 290, (คําบรรยาย) ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยม คือ ไม่นับถือบูชาเทพเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด(แต่ก็มิได้ปฏิเสธในเรื่องเทพเจ้า เพียงแต่สอนว่าไม่ใช่ทางนําไปสู่การหลุดพ้น) เป็นศาสนาแห่ง การคิดหาเหตุผล มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วจึงเกิดผล ไม่สอนให้ศรัทธาเลื่อมใสอย่างงมงายในเรื่องใด และหลักธรรมคําสอนก็ไม่มีกฏข้อบังคับให้ต้องปฏิบัติ แต่ให้ผู้นับถือเต็มใจปฏิบัติเองโดยอิสรเสรี

53 ศาสนาฮินดูมีเทพเจ้าสูงสุดที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์ ข้อใดไม่ใช่

(1) 3 เนตร

(2) 3 เศียร

(3) 4 พักตร์

(4) 4 กร

ตอบ 2 หน้า 24, 273 – 275 ชาวอินเดียมีวัฒนธรรมความเชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูมี 3 องค์รวมเรียกว่า “ตรีมูรติ” ได้แก่

1 พระพรหม ผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาล พระพรหมมี 4 หน้า (4 พักตร์) โดยมีพระสุรัสวดีเป็นพระมเหสี

2 พระวิษณุ (พระนารายณ์) ผู้รักษาทุกสิ่งในจักรวาล พระวิษณุมี 4 มือ (4 กร) โดยมีพระลักษมีเป็นพระมเหสี

3 พระอิศวร (พระศิวะ) ผู้ทําลายทุกสิ่ง ในจักรวาล พระอิศวรมี 3 ตา (3 เนตร) ซึ่งตาที่สามอยู่ที่หน้าผาก โดยมีพระอุมาเป็นพระมเหสีและมีพระโอรส 2 พระองค์ คือ พระพิฆเนศ และพระขันทกุมาร

54 “โขน” มีความสัมพันธ์กับมหากาพย์…

(1) มหาภารตะยุทธ

(2) อุปนิษัท

(3) รามายณะ

(4) เวทานตะ

ตอบ 3 หน้า 268, (คําบรรยาย) มหากาพย์รามายณะ เป็นเรื่องราวอมตะของวีรบุรุษที่เชื่อว่าเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์อวตารมาปราบมาร มีความยาวมาก และเป็นวรรณกรรมที่มีอิทธิพล ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียส่วนใหญ่ ซึ่งได้แปลเป็นภาษาของชาติตนและประพันธ์เป็นวรรณคดี ระดับสูง เช่น ประเทศไทยได้รับเอามหากาพย์รามายณะมาแต่งเป็นคํากลอนเรื่องรามเกียรติ์ และนํามาเล่นเป็นโขน ละคร หนัง หุ่นกระบอก ฯลฯ

55 คัมภีร์ของศาสนาฮินดูที่มีความยาวที่สุดในโลกคือคัมภีร์

(1) พระเวท

(2) มหาภารตะ

(3) อุปนิษัท

(4) เวทานตะ

ตอบ 2 หน้า 269, (คําบรรยาย) คัมภีร์มหาภารตะ (มหาภารตะยุทธ) เป็นคัมภีร์มหากาพย์ (Epic Poetry) ที่ยาวที่สุดของอินเดียและมีความยาวที่สุดในโลก (ประมาณ 1 แสนโศลก) โดยคัมภีร์มหาภารตะนี้มีคัมภีร์ภควัทคีตาแทรกอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ด้วย

56 นารายณ์ 10 ปาง ข้อใดไม่ใช่ปางที่พระนารายณ์อวตาร

(1) เสือ

(2) หมูป่า

(3) เต่า

(4) ปลา

ตอบ 1 หน้า 278 – 280, (คําบรรยาย) ชาวฮินดูผู้นับถือนิกายไวษณวะ มีความเชื่อว่า พระนารายณ์(พระวิษณุ) ลงมาจุติยังโลก เพื่อปราบอธรรมและช่วยเหลือมนุษย์ 10 ครั้ง เรียกว่า พระนารายณ์อวตาร 10 ปาง ได้แก่

1 ปางมัตสยา (ปลา)

2 ปางกูรมะ (เต่า)

3 ปางวราหะ (หมูป่า)

4 ปางนรสิงห์ (ครึ่งคนครึ่งสิงโต)

5 ปางวามนะ (คนค่อม)

6 ปางภาราสูราม (พราหมณ์)

7 ปางทศราชาราม (พระราม)

8 ปางกฤษณะ (พระกฤษณะ)

9 ปางพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้า)

10 ปางกัลกี (พระกัลกี หรือพระศรีอริยเมตไตรย)

57 ปาง “นรสิงห์” คือ ครึ่งและครึ่ง

(1) นาค-สิงโต

(2) นก-สิงโต

(3) คน-สิงโต

(4) วานร-สิงโต

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 56 ประกอบ

58 ข้อใดไม่อยู่ในนิกายศักติ

(1) พระพิฆเนศ

(2) พระอุมาเทวี

(3) พระลักษมีเทพี

(4) พระแม่คงคา

ตอบ 1 หน้า 281 นิกายศักติ คือ นิกายที่นับถือเทพี (เทพเจ้าที่เป็นหญิง) ซึ่งมีลักษณะ 2 แบบ คือ

1 เป็นเทพมารดา (ภาคฝ่ายดี) ให้ความรัก เมตตา อบอุ่น ฯลฯ เช่น พระสุรัสวดี (เทพแห่งความงาม ความเจริญ ศิลปะและปัญญา), พระลักษมี (เทพีแห่งความสุขในชีวิตสมรส ความเจริญร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์พูนสุข และความงาม), พระอุมาเทวี (เทพีแห่งมารดาแห่งการให้การช่วยเหลือ) รวมทั้งพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ ฯลฯ

2 เป็นเทพแห่งการลงโทษผู้ที่ทําชั่ว (ภาคฝ่ายร้าย) ได้แก่ พระแม่ทุรคา และพระแม่กาลี

59 ข้อใดไม่อยู่ในมหายัญของศาสนาฮินดู

(1) ควาย

(2) โค

(3) คน

(4) ช้าง

ตอบ 1 หน้า 283 “มหายัญ” คือ การบูชายัญเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู โดยมีการบูชายัญด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ

1 อัศวเมธะ คือ การฆ่าม้าบูชายัญ

2 โคเมธะ คือ การฆ่าโคบูชายัญ

3 ราชสูยะ คือ การฆ่าช้างบูชายัญ

4 นรเมธะ คือ การฆ่าคนบูชายัญ

60 ผู้แสวงบุญในวันศิวาราตรีจะปฏิบัติ ได้แก่

(1) อาบน้ำคงคาล้างบาป

(2) กินมังสวิรัติ

(3) สวดมนต์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 26, 284 วันศิวาราตรี เป็นวันที่ชาวฮินดูทําพิธีบวงสรวงบูชาและทําพลีกรรมแก่พระศิวะโดยก่อนจะถึงวันทําพิธีชาวฮินดูจะเริ่มถือศีลกินมังสวิรัติล่วงหน้าก่อน 2 – 3 วัน ทั้งนี้เมื่อถึง คืนบูชาพระศิวะ ชาวฮินดูจะพากันมาที่วิหารเทวาลัยของพระศิวะและนําข้าวตอกดอกไม้ต่าง ๆที่เตรียมมาวางตรงรูปเคารพของพระศิวะและศิวลึงค์ แล้วเริ่มต้นร้องเพลงของศาสนาที่มี เนื้อความสรรเสริญพระศิวะ สวดมนต์ และอ่านคัมภีร์ นอกจากนี้ชาวฮินดูยังไปอาบน้ำล้างบาปในแม่น้ำคงคา โดยมีความเชื่อว่าจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถ้าหากได้อาบในวันศิวาราตรีนี้ ไม่มี

 

61 “ปัสสาวะของ…” ทําให้วิญญาณบริสุทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดู

(1) ช้าง

(2) ม้า

(3) วัว

(4) ควาย

ตอบ 3 หน้า 288 ชาวฮินดูเชื่อว่า วัว (โค) เป็นตัวแทนของเทพเจ้าทั้งปวง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากวัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปัสสาวะของวัวทําให้วิญญาณและร่างกายมีความบริสุทธิ์ ตามถนนและในเมือง ต่าง ๆ ชาวฮินดูวรรณะต่ําจะเดินตามวัวเพื่อเอาอุจจาระของวัวด้วยความเคารพ และจะเก็บไปผสมดินฉาบฝาผนังบ้าน นอกจากนี้ยังถือว่าการให้อาหารวัวเป็นคุณธรรมสูง

62 “ฆ่า ” บาปเท่ากับฆ่าพราหมณ์ตามความเชื่อของชาวฮินดู

(1) ช้าง

(2) ม้า

(3) วัว

(4) ควาย

ตอบ 3 หน้า 288 ชาวฮินดูมีความเชื่อว่าพระพรหมสร้างวัวและพราหมณ์ในวันเดียวกันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากัน ดังนั้นการฆ่าวัวจึงบาปเท่า ๆ กับการฆ่าพราหมณ์ และการรับประทานเนื้อวัวนั้น ชาวฮินดูถือว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายยิ่งกว่าการรับประทานเนื้อมนุษย์ วัวจึงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวฮินดู และทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากวัวล้วนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

63 เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูคือ

(1) ตรีมูรติ

(2) พระพรหม

(3) พระศิวะ

(4) พระนารายณ์

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 53 ประกอบ

64 พาหนะของพระพรหมคือ

(1) หงส์

(2) นกยูง

(3) มังกร

(4) ไก่ฟ้า

ตอบ 1 หน้า 288 289 สัตว์ที่เป็นพาหนะของเทพเจ้าของศาสนาฮินดู ได้แก่ วัว ชื่อนนทิเป็นพาหนะของพระศิวะ, พญาครุฑและพญานาคเป็นพาหนะของพระวิษณุ (พระนารายณ์), หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม, นกยูงเป็นพาหนะของพระสุรัสวดี, หนูเป็นพาหนะของ พระพิฆเนศ, สิงโตเป็นพาหนะของพระแม่ทุรคาและพระแม่กาลี, ควาย (กระบือ) เป็นพาหนะ ของพญายม (พญามัจจุราช) และช้างเป็นพาหนะของพระอินทร์ ซึ่งสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู

65 พาหนะของพระศิวะคือ

(1) ช้าง

(2) ม้า

(3) วัว

(4) ควาย

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 64 ประกอบ

66 พาหนะของพญามัจจุราชคือ

(1) ช้าง

(2) ม้า

(3) วัว

(4) ควาย

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 64 ประกอบ

67 พาหนะของพระนารายณ์ ข้อใดไม่ใช่

(1) พญาครุฑ

(2) พญานาค

(3) พญาวานร

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 64 ประกอบ

68 พุทธกิจ พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดเหล่าเทวดา เวลา…..

(1) เย็น (พระอาทิตย์จะตกดิน)

(2) หัวค่ำ (ก่อนเที่ยงคืน)

(3) ตึก (หลังเที่ยงคืน)

(4) เช้ามืด (ใกล้สว่าง)

ตอบ 3 หน้า 294 295, (คําบรรยาย) พุทธกิจประจําวัน 5 เวลาของพระพุทธเจ้า มีดังนี้

1 เวลาเช้า แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ซึ่งได้กําหนดรู้ด้วยพระญาณ (เช่น ทรงแสดงธรรมโปรด องคุลีมาล)

2 เวลาเย็น แสดงธรรมโปรดประชาชน

3 เวลาค่ำ (ก่อนเที่ยงคืน) แสดงธรรมโปรดเหล่าภิกษุ

4 เวลาดึก (หลังเที่ยงคืน) แสดงธรรมและตอบปัญหาธรรมโปรดเหล่าเทวดา

5 เวลาจวนสว่าง (ใกล้รุ่ง) ตรวจดูว่าควรเสด็จไปโปรดสรรพสัตว์ใด

69 หัวใจของพุทธศาสนา ศีล สมาธิ ปัญญา เรียกว่า

(1) ไตรสิกขา

(2) ไตรลักษณ์

(3) ไตรสรณคมณ์

(4) ไตรภูมิ

ตอบ 1 หน้า 300 – 302 อริยมรรค 8 ประการหรือองค์ประกอบทั้ง 8 ของมรรคเมื่อย่อลงแล้วเรียกว่า “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ดังนี้ 1 สัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะ คือ ปัญญา

2 สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ คือ ศีล

3 สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ คือ สมาธิ

70 “กวนอิม” แปลว่า ผู้….. ของสรรพสัตว์

(1) เห็นความทุกข์ยาก

(2) ได้ยินเสียงอ้อนวอน

(3) อวยพรแก่จิตวิญญาณ

(4) เป็นมิ่งขวัญศรัทธา

ตอบ 2 หน้า 307 พุทธศาสนานิกายมหายานในจีนจะนับถือศรัทธาพระโพธิสัตว์เด่นกว่าพระพุทธเจ้าโดยเรียกชื่อพระโพธิสัตว์ว่า “พระอวโลกิเตศวร” ซึ่งมี 6 ปาง โดยปางสําคัญที่ชาวพุทธมหายาน นับถือมากที่สุด คือ ปางที่เป็นพระกวนอิม ซึ่ง “กวนอิม” แปลว่า “ผู้ได้ยินเสียง” อันหมายถึง ผู้ได้ยินเสียงสวดอ้อนวอนจากสัตว์โลก

71 พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยอยู่ในนิกาย

(1) มหานิกาย

(2) ธรรมยุตินิกาย

(3) มหายาน

(4) ลังกาวงศ์

ตอบ 1 หน้า 304 305, (คําบรรยาย) พระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 2 นิกายที่สําคัญ คือ

1 นิกายหินยาน (เถรวาท) ยึดมั่นแน่นแฟ้นในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระวินัย โดยแบ่งเป็นนิกายย่อย ๆ เช่น มหานิกาย (เป็นนิกายของวัดและพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย) ธรรมยุตินิกาย นิกายลังกาวงศ์ ฯลฯ นับถือกันในศรีลังกา ไทย มอญ พม่า ลาว กัมพูชา เป็นต้น

2 นิกายมหายาน (อาจริยวาทหรืออุตรนิกาย) มีการปรับปรุงคําสอนและพระวินัยให้เหมาะกับบุคคลและสภาพแวดล้อม โดยแบ่งเป็นนิกายย่อย ๆ เช่น นิกายเซน นิกายสุขาวดี ฯลฯ

72 สมเด็จพระสังฆราชของไทยองค์ต่อไปเป็นองค์ที่

(1) 20

(2) 22

(3) 9

(4) 19

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) สมเด็จพระสังฆราชของไทยองค์ต่อไปเป็นองค์ที่ 20 ซึ่งในปัจจุบันสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช รวมทั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดิ์ และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) สังกัดพุทธศาสนามหานิกาย

73 ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกอยู่ที่ประเทศ

(1) ศรีลังกา

(2) ไทย

(3) พม่า

(4) อินเดีย

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนารวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วโลก โดยได้มีการจัดตั้งสํานักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

74 ชนชาติที่พระเจ้าเลือกให้รู้จักนับถือพระเจ้าเป็นชาติแรกคือ

(1) ชาวอิสราเอล

(2) ชาวยิว

(3) ชาวฮิบรู

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 368 369, (คําบรรยาย) อับราฮัมได้ให้คํามั่นสัญญากับพระเจ้าว่า ลูกชายชาวอิสราเอล(ชาวยิวหรือชาวฮิบรู) ทุกคนต้องทําการขริบปลายอวัยวะเพศ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนยันว่า ชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติแรกที่พระเจ้าทรงเลือก (The Chosen People) และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญากับพระเจ้า

75 ศาสนายูดาห์มีอายุยาวนานกว่า 4,000 ปี และมีผู้นับถือจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับ….

(1) อียิปต์โบราณ

(2) กรีกโบราณ

(3) พราหมณ์-ฮินดู

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 359 ศาสนายูดาห์ เป็นศาสนาประจําชาติของชนชาติอิสราเอล และถือเป็นศาสนาที่สําคัญศาสนาหนึ่งของโลก เพราะเป็นศาสนาที่มีอายุยืนยาวนานกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และยังมีผู้นับถือสืบต่อมาอย่างไม่ขาดสายจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (ส่วนศาสนาอียิปต์โบราณและกรีกโบราณเป็นศาสนาที่ตายแล้ว)

76 พระเจ้าประทานพรให้ชาวอิสราเอล ว่า…..

(1) ให้มีมานะอดทนดุจมดในทะเลทราย

(2) ให้มีลูกหลานมากมายดุจเม็ดทรายในทะเลทราย

(3) ให้พบขุมทรัพย์มากมายในทะเลทราย

(4) ให้กล้าหาญ

ตอบ 2 หน้า 361 พระเจ้าประทานพรให้แก่อับราฮัมและลูกหลานชนชาติอิสราเอลทั้งปวงว่าชาวอิสราเอลทั้งหลายจะอยู่ทั่วไปในโลกดุจดวงดาวบนท้องฟ้า ลูกหลานอิสราเอลจะมีมากมาย ดุจเม็ดทรายในทะเลทราย ชาวอิสราเอลจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่สุด และที่สําคัญจะประทาน “ดินแดนแห่งสัญญา” (The Promised Land) ให้ชาวอิสราเอลได้อยู่อาศัยสร้างบ้านเมืองที่ถาวรและอุดมสมบูรณ์

77 “โมเสส” แปลว่า ผู้รอดตายจาก……

(1) แผ่นดินดูด

(2) แม่น้ำ

(3) ไฟไหม้ป่า

(4) ลมพายุ

ตอบ 2 หน้า 362 โมเสสถือกําเนิดจากหญิงชาวยิวที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลนักบวชของศาสนายูดาห์เมื่อคลอดนางเกรงว่าลูกจะถูกฆ่าจึงแอบซ่อนบุตรชายไว้ในตะกร้าสานด้วยหวาย แล้วลอยตะกร้า ไปในแม่น้ําไนล์ ต่อมาพระธิดาของฟาโรห์แห่งอียิปต์พบเข้าจึงได้นําทารกชายนั้นมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและให้ชื่อว่า “โมเสส” ซึ่งแปลว่า ผู้รอดตายจากน้ำ

78 บัญญัติ 10 ประการ วันที่ 7 พระเจ้าให้ …..

(1) หยุดทํางาน

(2) เที่ยวนอกบ้านหย่อนใจ

(3) ซ่อมและทําความสะอาดบ้าน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 364, 367, (คําบรรยาย) วันเสาร์ถือเป็นวันพระของศาสนายูดาห์ เรียกว่า วันแซบบาธ – หรือวันซะบาโต คือวันที่พระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลเสร็จ และทรงหยุดพักผ่อนในวันที่ 7 โดยวันแซบบาธเป็นวันที่ชาวอิสราเอลทั้งหลายจะหยุดทํางาน และการทํากิจการต่าง ๆ ทุกชนิด แม้แต่การก่อไฟในเตาก็งดเว้น เพื่อบูชาพระเจ้าตามที่ปรากฏในบัญญัติ 10 ประการ คือ ห้ามทําการสิ่งใดในวันที่ 7 และให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วย

79 “วันที่ 7” ในบัญญัติ 10 ประการ คือวัน

(1) ศุกร์

(2) เสาร์

(3) อาทิตย์

(4) วันที่ 7 ของเดือน

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 78 ประกอบ

80 ชาวอิสราเอลที่เคร่งจะไม่กิน

(1) หมูหัน-หมูย่างทั้งตัว

(2) ต้มยํากุ้งมังกร

(3) ต้มเครื่องในหมูและเลือด

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 370, (คําบรรยาย) ศาสนายูดาห์ มีข้อห้ามในเรื่องการรับประทานอาหาร คืออาหารที่รับประทานได้ประเภทเนื้อสัตว์ต้องเป็นสัตว์ประเภทเคี้ยวอาหาร เคี้ยวเอื้อง ถ้าเป็นปลาต้องเป็น ปลาที่มีครีบและหาง (เช่น ปลาแซลมอน ปลาช่อน) ถ้าเป็นสัตว์ปีกต้องฆ่าตามวิธีที่กําหนดไว้ และเนื้อสัตว์ที่ฆ่าต้องเอาเลือดออกให้หมด นอกจากนี้อับราฮัมยังห้ามชาวอิสราเอลไม่ให้กิน เนื้อหมู เนื้อหมา ปลาหมึก ปลาไหล และกุ้ง เพราะเป็นสัตว์ที่กินของสกปรก

81 สัญลักษณ์ของศาสนายูดาห์ คือ เชิงเทียน ……

(1) 2 ก้าน

(2) 3 ก้าน

(3) 5 ก้าน

(4) 7 ก้าน

ตอบ 4 หน้า 371 สัญลักษณ์ของศาสนายูดาห์ คือ เชิงเทียน ซึ่งมีที่ตั้งเทียน 7 ก้าน (เล่ม) เรียงกัน

82 ศาสนาใดยอมรับศรัทธาบัญญัติ 10 ประการ

(1) ยูดาห์

(2) คริสต์

(3) อิสลาม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 364, 366, (คําบรรยาย) บัญญัติ 10 ประการ เป็นหลักธรรมคําสอนสูงสุดที่ชาวอิสราเอลทั้งหมดถือปฏิบัติ ซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์โทราห์ของศาสนายูดาห์ นอกจากนี้ยังปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ และคัมภีร์อัล-กุรอาน ของศาสนาอิสลามด้วย

83 ศาสนายูดาห์มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของชาวอิสราเอล เรื่อง ….

(1) อาหารการกิน

(2) ชีวิตคู่-เพศสัมพันธ์

(3) การก่อตั้งประเทศ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 364, 370, (คําบรรยาย) ศาสนายูดาห์มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของชาวอิสราเอล ได้แก่

1 เรื่องอาหารการกิน ซึ่งเป็นข้อห้ามทางศาสนาที่มีความสําคัญต่อชาวอิสราเอลมาก

2 เรื่องชีวิตคู่-เพศสัมพันธ์ เช่น การห้ามประพฤติผิดประเวณี ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักธรรมคําสอนสูงสุดในบัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้าพระทานพรแก่ชาวอิสราเอล

3 เรื่องการก่อตั้งประเทศ ซึ่งชาวอิสราเอลสามารถดํารงรักษาวัฒนธรรมของชนชาติตนไว้ได้จนสามารถก่อตั้งเป็นประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน 84 พระเยซูกล่าวว่าเป็น….จึงถูกโรมันลงโทษตรึงกางเขน

(1) Son of God

(2) King of the Kings

(3) Messiah

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 372, 375 – 379, 385 พระเยซูทรงประกาศว่า พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า (Son of God) เป็นผู้มาไถ่บาปช่วยเหลือชาวยิวและมวลมนุษย์หรือพระคริสต์ (Christ) หรือพระเมสสิอาห์ (Messiah หรือพระผู้ช่วยให้รอด) และพระองค์คือกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งปวงในโลก (King of the Kings) ซึ่งคําประกาศดังกล่าวไม่ตรงกับที่ชาวยิวหวังไว้ เพราะพระองค์เป็นคนธรรมดาสามัญ ไม่ใช่กษัตริย์จริง ๆ ไม่มีกองทัพอันเกรียงไกรแล้วจะปลดปล่อยช่วยเหลือชาวยิวได้อย่างไร ทําให้ชาวยิวบางส่วนไม่เชื่อและไม่พอใจในพระองค์ จึงได้วางแผนใส่ร้ายและยุยงให้ผู้สําเร็จราชการโรมันจับพระองค์มาลงโทษด้วยการตรึงกางเขน

85 พระเยซูกล่าวว่า “คนสบายไม่ต้องการหมอ แต่หมอจําเป็นสําหรับคนป่วย พระเยซูมาเพื่อ…”

(1) คนป่วย

(2) คนสบาย

(3) คนบาป

(4) คนบุญ

ตอบ 3 หน้า 376 พระเยซูเสด็จไปในท่ามกลางคนจนและคนต่ำต้อย โดยรักษาคนเจ็บป่วย ปลอบโยนผู้โศกเศร้า และนําความหวังมาสู่จิตใจของคนผู้สํานึกผิด และเมื่อพระเยซูถูกต่อว่าที่มาคลุกคลี กับคนบาป พระเยซูกล่าวว่า “บุคคลผู้สบายดีก็ไม่ต้องการหมอ แต่หมอจําเป็นสําหรับผู้เจ็บป่วย ข้าพเจ้ามาไม่ใช่เพื่อคนบุญ แต่มาเพื่อคนบาป เพื่อจะได้สํานึกผิด”

86 พระเยซูกล่าวว่า “จงทําดีกับคนที่……….

(1) รักเรา

(2) ช่วยเหลือเรา

(3) เกลียดเรา

(4) ไม่รู้จักเรา

ตอบ 3 หน้า 377 เทศนาของพระเยซู มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ จงรักศัตรูของท่าน จงทําดีแก่คนที่เกลียดท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่ด่าท่าน และขอพรให้ผู้ที่ประทุษร้ายท่าน…”

87 พระเยซูกล่าวว่า “จง…….แก่คนที่ด่าท่าน”

(1) อวยพร

(2) ประณาม

(3) ไม่โต้ตอบ

(4) นิ่งเฉย

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 86 ประกอบ

88 ชาวคริสต์จะให้ “ไข่ทาสีแดง” แก่กันในวัน

(1) คริสต์มาส

(2) อีสเตอร์

(3) รับศีลล้างบาป

(4) วันปีใหม่

ตอบ 2 หน้า 379 – 381, (คําบรรยาย) พระเยซูทรงสั่งว่าพระองค์จะสิ้นชีวิตในวันศุกร์ และจะฟื้นคืนชีพในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันที่สามนับจากวันสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ชาวคริสต์จะมีศาสนพิธี ที่ฉลองกันอย่างใหญ่โต เพื่อระลึกถึงวันที่พระเยซูฟื้นคืนชีพนี้ เรียกว่า วันอีสเตอร์ (Easter)โดยจะมีของขวัญที่นิยมมอบให้กันในวันนี้ คือ ไข่ทาสีแดง อันถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิด

89 สันตะปาปา (Pope) คนปัจจุบันคือ

(1) จอห์น

(2) เจสัน

(3) ฟรานซิส

(4) แฟรงค์

ตอบ 3 (ความรู้ทั่วไป) พระสันตะปาปา (Pope) องค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส(Francis) เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 มีพระนามเดิมว่า คอร์เค มาเรียว เบร์โกเกลียว ซึ่งนับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต

90 พระเยซูนับถือศาสนา…

(1) ยูดาห์

(2) คริสต์

(3) โซโรอัสเตอร์

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 หน้า 372 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่สืบเนื่องมาจากศาสนายูดาห์ โดยศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์ คือ พระเยซู ก็เป็นชาวอิสราเอลและนับถือศาสนายูดาห์มาก่อน

91 ศาสดาของศาสนาใดไม่ใช่นักบวช

(1) ซิกข์

(2) คริสต์

(3) อิสลาม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ศาสดาที่ไม่ใช่นักบวช ได้แก่

1 คุรุนานัก แห่งศาสนาซิกข์

2 พระเยซู แห่งศาสนาคริสต์

3 นบีมูฮัมหมัด แห่งศาสนาอิสลาม

4 อับราฮัม แห่งศาสนายูดาห์

92 ศาสนาที่ไม่ปรากฏผู้ก่อตั้งได้แก่ศาสนา

(1) ฮินดู

(2) อียิปต์โบราณ

(3) กรีกโบราณ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 227, 260, (คําบรรยาย) ศาสนาฮินดู อียิปต์โบราณ กรีกโบราณ อินคา และชินโต เป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่มาก ไม่สามารถสืบค้นหาหลักฐานได้ว่าใครเป็นผู้ก่อตั้ง จึงไม่ปรากฏว่า มีศาสดา คงมีแต่องค์ประกอบอื่น ๆ ทางศาสนา เช่น ลัทธิความเชื่อ หลักปฏิบัติ กฎเกณฑ์ พิธีกรรม คําสวด จารีตประเพณีทางศาสนา และสถานสําคัญทางศาสนาที่ใช้ประกอบพิธีเท่านั้น

93 ศาสนาใดกําหนดว่ามนุษย์เกิดมาไม่เท่าเทียมกัน

(1) ฮินดู

(2) พุทธ

(3) คริสต์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 273 274 ศาสนาฮินดู เป็นศาสนาที่กําหนดว่ามนุษย์เกิดมาไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ ศาสนาฮินดูมีความเชื่อเรื่องพระพรหมว่าเป็นผู้สร้างจักรวาลและโลก และทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ทรงสร้างมนุษย์จากส่วนต่าง ๆ ทําให้มนุษย์มีชั้นวรรณะ รวมทั้งยังเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์ ให้เกิดมามีฐานะรูปร่างหน้าตาต่างกันไป

94 ศาสนาใดนับถือพระเจ้าองค์เดียวซึ่งสร้างโลกและมนุษย์

(1) ศาสนายูดาห์

(2) ศาสนาคริสต์

(3) ศาสนาอิสลาม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 359 360 ศาสนายูดาห์เป็นรากฐานของศาสนาคริสต์และอิสลาม กล่าวคือ ทั้งศาสนาคริสต์และอิสลามยอมรับนับถือและรับรองคัมภีร์ของศาสนายูดาห์ นอกจากนี้ ศาสนาอิสลามยังนับถือว่า “อับราฮัม” บรรพบุรุษของชาวอิสราเอลผู้นับถือพระเจ้าอย่างเคร่งครัด เป็นศาสดาพยากรณ์ของศาสนาอิสลามด้วย ซึ่งทั้งศาสนายูดาห์ คริสต์ และอิสลาม ต่างก็นับถือ พระเจ้าองค์เดียวกันที่เป็นผู้สร้างโลก สร้างมนุษย์ และทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในโลก

95 “แพะรับบาป” เป็นวัฒนธรรมความเชื่อของชาว

(1) ชาวกรีก

(2) ชาวอิสราเอล

(3) ชาวโรมัน

(4) ชาวอียิปต์

ตอบ 2 หน้า 367 – 368 เทศกาลยมคัปปูร์ (Yom-Kippur) เป็นเทศกาลที่ชาวอิสราเอลทําพิธีสํานึกบาปหรือเรียกว่า 10 วันแห่งการล้างบาป โดยชาวอิสราเอลจะปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดทําการอดอาหาร ในตอนกลางวัน ทําจิตใจให้สงบระงับ ไม่ทําบาปใดเลย และในการทําพิธีสํานึกบาปนี้ ชาวอิสราเอล จะทําพิธีเป็นว่าได้ยกบาปไปไว้ที่แพะ (ตัวผู้) ให้แพะรับบาปแล้วไล่แพะเข้าป่าพาเอาบาปของชาวอิสราเอลไปเสีย

96 คนแรกที่บอกว่าพระเจ้าให้ชายผู้นับถือพระเจ้าขริบปลายอวัยวะเพศคือ

(1) อับราฮัม

(2) โมเสส

(3) เยซู

(4) นบีมูฮัมหมัด

ตอบ 1 หน้า 361, 368 369, (คําบรรยาย) อับราฮัมบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลเป็นคนแรกที่ประกาศให้ชาวอิสราเอลทําดังนี้

1 ให้ชาวอิสราเอลทั้งปวงศรัทธานับถือในพระเจ้าองค์เดียว

2 ให้ชายอิสราเอลทุกคนต้องทําการขริบปลายอวัยวะเพศ โดยอับราฮัมถือเป็นผู้ที่ขริบปลายอวัยวะเพศคนแรก

3 ให้ชาวอิสราเอลถือศีลอด โดยให้ถือศีลอดเป็นเวลา 10 วัน

97 ศาสนาใดที่สามารถบรรลุธรรมสูงสุดได้ทุกเพศทุกวัย

(1) ฮินดู

(2) พุทเธ

(3) เชน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 312 313, (คําบรรยาย) พุทธศาสนา เป็นศาสนาแรกที่เชื่อว่าทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันจะต่างกันก็ตรงกรรมที่สั่งสมมา ดังนั้นจึงปฏิเสธเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะของมนุษย์ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้น คุณภาพของคนอยู่ที่ความดี มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเพศใดอายุเท่าใด เกิดในชาติตระกูลใด มีฐานะยากดีมีจนต่างกันอย่างไร ก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้

98 รัฐบาลประกาศให้เป็นวันกตัญญูแห่งชาติ

(1) มาฆบูชา

(2) อาสาฬหบูชา

(3) วิสาขบูชา

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” ทั้งนี้ในปัจจุบันวันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชนประกอบพิธีต่าง ๆ เช่นการตักบาตร การฟังธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น

99 ผู้นับถือศาสนาใดไม่กินเนื้อหมู

(1) ยูดาห์

(2) อิสลาม

(3) เชน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 404 405 ข้อห้ามในศาสนาอิสลามที่ชาวมุสลิมต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ได้แก่

1 ห้ามกินสัตว์ที่ตายเอง สัตว์ที่มีโรค ห้ามกินหมู และห้ามกินสัตว์ที่ถูกนําไปเซ่นไหว้ สัตว์ที่ถูกรัดคอให้ตายโดยที่มิได้เชือดให้เลือดไหล

2 ห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมทั้งตัวเองและลูกในท้อง

3 ห้ามบริโภคอาหารที่หามาได้โดยไม่ชอบธรรม ฯลฯ

(ดูคําอธิบายข้อ 36 และข้อ 80 ประกอบ)

100 โทรศัพท์มือถือที่ถูกที่สุดในโลกราคา 130 บาท ประเทศใดผลิตขาย

(1) อิสราเอล

(2) อินเดีย

(3) จีน

(4) เกาหลีเหนือ

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อินเดียได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาถูกที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลก คือ “ฟรีดอม 251” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ริงกิง เบลล์ ถูกตั้งราคาจําหน่าย เอาไว้เพียง 251 รูปี หรือ 130 บาท

 

Advertisement