การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา

Advertisement

เซ คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 วัฒนธรรม คือ

Advertisement

(1) สิ่งที่มนุษย์คิด เชื่อ สร้าง และสังคมยอมรับว่าดีมีประโยชน์

(2) วิถีชีวิตของมนุษย์และสังคมที่สืบเนื่องกันมา

Advertisement

(3) ความเจริญทางจิตใจ วัตถุ และสังคม

(4) ถูกทุกข้อ

Advertisement

ตอบ 4 หน้า 7 – 10, (คําบรรยาย) ความหมายของ “วัฒนธรรม” มีดังนี้

1 คือ สิ่งที่มนุษย์คิด เชื่อ สร้าง และสังคมยอมรับว่าดีมีประโยชน์ เช่น การสวดมนต์ข้ามปี การนอนอาบแดด การสร้างเรือหาปลา กระท่อมชาวเล ฯลฯ แต่วัฒนธรรมจะไม่รวมถึง สิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี รวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดจากสัญชาติญาณหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติ (สัตว์และพืช) เช่น หาดทราย-สายลม แสงแดด ปลา ฯลฯ

Advertisement

2 คือ วิถีชีวิตของมนุษย์และสังคมที่สืบเนื่องกันมา เป็นมรดกของสังคม

3 คือ ความเจริญทางจิตใจ วัตถุ และสังคม ทั้งนี้ในวัฒนธรรมทุกชนชาตินั้นย่อมแสดงถึงสัญลักษณ์ความเจริญ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นวัตกรรม และภูมิปัญญาของคนในชาตินั้นเป็นต้น

2 ข้อใดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

(1) ภูมิปัญญา

(2) เอกลักษณ์

(3) นวัตกรรม

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

3 ข้อใดไม่เป็นวัฒนธรรม

(1) หาดทราย-สายลม

(2) นอนอาบแดด

(3) เรือหาปลา

(4) กระท่อมชาวเล

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

4 วัฒนธรรมสําคัญมากเพราะ

(1) ดํารงเชื้อชาติ

(2) ทําให้เป็นมนุษย์

(3) แสดงถึงความเจริญ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 5, 12, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมมีความสําคัญ ดังนี้

1 ดํารงเชื้อชาติ โดยจะเป็นกระจกเงาที่ส่องความเป็นมาของชนชาตินั้น ๆ เช่น ชาวอิสราเอล รักษาวัฒนธรรมมากกว่า 3,000 ปี, ชาวมอญสืบต่อวัฒนธรรมมาเกือบพันปี, ชาวเขาดํารงพิธีกรรมความเชื่อมาหลายร้อยปี

2 ทําให้คนเป็นมนุษย์ เพื่อปกปิดสัญชาตญาณธรรมชาติ อันเป็นสัญชาตญาณดิบ เช่น ไม่กินทันทีแม้กระหายอยากจะกิน แต่ต้องรอให้ถึงเวลากิน และกินอย่างมีระเบียบตามรูปแบบแห่งวัฒนธรรม

3 แสดงถึงความเจริญของชาติ สัญลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของคนในชาติ เป็นต้น

5 ข้อใดเป็นอารยธรรม

(1) ฟุตบอล

(2) เลขอารบิค

(3) โทรศัพท์มือถือ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 14, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมกับอารยธรรมมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วขยายตัวขึ้นหรือเจริญแพร่หลายไปเป็นอารยธรรม หรืออารยธรรม เป็นความเจริญงอกงามที่เกิดจากการรวมตัวของวัฒนธรรม ดังนั้นอารยธรรมจึงมีลักษณะของ ความเป็นสากล หรือเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายไปทั่วโลก เป็นที่ยอมรับนําไปใช้จนเป็นสากล เช่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย, กีฬาโอลิมปิก, กีตาร์, เปียโน, ไวโอลิน, โทรศัพท์มือถือ, เลขอารบิค, รถยนต์, เครื่องบิน, การประกวดนางงามจักรวาล, การแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลโลก, เครื่องหมายกาชาดสีแดง, 1 มกราคมเป็นวันปีใหม่, วันวาเลนไทน์, วันแรงงาน, เพลง Happy Birthday, เสื้อครุยปริญญา, ชุดสูท, การจัดงาน World Expo ฯลฯ

6 ภูมิปัญญาไทย ได้แก่

(1) กังหันน้ำชัยพัฒนา

(2) ต้มยํากุ้ง

(3) นวดแผนไทย

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ภูมิปัญญาไทย คือ การใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งเป็นแนวความคิดทางสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติ ความเป็นสังคม อันมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และทําให้ได้รู้หรือเข้าใจความเป็นมาของ ชนชาติไทยในอดีตมากขึ้น โดยภูมิปัญญาไทยนั้นจะมีอยู่ในทุกวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมหลวง และเอกลักษณ์ เช่น เรือนไทย วัดไทย ผ้าไทย (การใช้พืชย้อมผ้า ผ้าขาวม้า ผ้าไหม) คําไทย (พ่อ แม่ พี่ น้อง) อาหารไทย (ต้มยํากุ้ง) ยาไทย (ยาหอมแก้ลม) ดนตรีไทย นวดแผนไทย กังหันน้ำชัยพัฒนา รถตุ๊ก ๆ ฯลฯ

7 เอกลักษณ์ไทย ได้แก่

(1) รักในหลวง

(2) ไม่เป็นไร-ให้อภัย

(3) ไหว้

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 63 – 64, 67 – 68, (คําบรรยาย) ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ได้แก่ เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ รักพระเจ้าอยู่หัว (รักในหลวง) สุภาพอ่อนน้อม ลักษณะการไหว้ ยิ้มแย้มเป็นมิตร ยิ้มสู้-ยิ้มได้เมื่อภัยมา มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจบุญ เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก สนุกสนาน ลืมง่าย มักให้อภัยเสมอ โกรธไม่นาน ซึ่งคนไทยให้อภัยจนชอบพูดติดปากเสมอว่า “ไม่เป็นไร”

8 สัญลักษณ์ไทย ได้แก่

(1) ธงไตรรงค์

(2) ตราครุฑ

(3) พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) สัญลักษณ์ของประเทศไทย ได้แก่

1 ธงไตรรงค์ (ธงชาติไทย)

2 ตราครุฑ

3 พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9

4 เรือสุพรรณหงส์

5 ศาลาไทย

6 ช้างไทย

7 อักษรไทย เป็นต้น

9 วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสาน ข้อใดไม่ใช่

(1) แห่ผีตาโขน

(2) แห่นางแมวขอฝน

(3) ประเพณีชิงเปรต

(4) พิธีบายศรีสู่ขวัญ

ตอบ 3 หน้า 61 – 62, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมราษฎร์หรือวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละภาค มีดังนี้

1 ภาคเหนือ เช่น การแอ่วสาว การไหว้ผี การผูกข้อมือ การจุดโคมลอย การฟ้อนเล็บ สะล้อ ซอ ซึง เปิงมาง ฯลฯ

2 ภาคกลาง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงอีแซว เพลงลูกทุ่ง เพลงรําวง นิทานพื้นบ้าน ลิเก ลําตัด

รํากลองยาว การรําถวาย การทําบุญตักบาตรวันสงกรานต์ที่สนามหลวง ฯลฯ 3 ภาคอีสาน เช่น การผิดผี การไหว้ผีปู่ย่า การรําผีฟ้า การไล่ผีปอบ การแห่ผีตาโขน การแห่นางแมวขอฝน การแห่บั้งไฟ พิธีบายศรีสู่ขวัญ รําซิ่ง การตีโปงลาง ฯลฯ

4 ภาคใต้ เช่น ประเพณีชิงเปรต ประเพณีเพลงบอก การสวดโอ้เอ้วิหารราย หนังตะลุง ลิเกป่า ลิเกตันหยง รํามโนราห์ ฯลฯ

10 วัฒนธรรมหลวง ข้อใดไม่ใช่

(1) พิธีแรกนาขวัญ

(2) พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

(3) พิธีบายศรีสู่ขวัญ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 180 – 182, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมหลวง ได้แก่ พิธีแรกนาขวัญ (พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) พิธีโล้ชิงช้า การแสดงโขนหน้าพระเมรุ การขับร้องเห่เรือสุพรรณหงส์ เพลงสรรเสริญ พระบารมี การอภัยโทษ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พิธีสมรสพระราชทาน เป็นต้น(ดูคําอธิบายข้อ 9 ประกอบ)

Advertisement