การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 วัฒนธรรมสําคัญอย่างไร

Advertisement

(1) ทําให้คนเป็นมนุษย์

(2) ดํารงเชื้อชาติ

Advertisement

(3) แสดงถึงความเจริญ

(4) ถูกทุกข้อ

Advertisement

ตอบ 4 หน้า 5, 12, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมมีความสําคัญ ดังนี้

1 ทําให้คนเป็นมนุษย์ เพื่อปกปิดสัญชาตญาณธรรมชาติ อันเป็นสัญชาตญาณดิบ เช่น ไม่กินทันทีแม้กระหายอยากจะกิน แต่ต้องรอให้ถึงเวลากิน และกินอย่างมีระเบียบตามรูปแบบแห่งวัฒนธรรม

Advertisement

2 ดํารงเชื้อชาติ โดยจะเป็นกระจกเงาที่ส่องความเป็นมาของชนชาตินั้น ๆ เช่น ชาวอิสราเอล รักษาวัฒนธรรมมากกว่า 3,000 ปี, ชาวมอญสืบต่อวัฒนธรรมมาเกือบพันปี, ชาวเขาดํารงพิธีกรรมความเชื่อมาหลายร้อยปี

3 แสดงถึงความเจริญของชาติ สัญลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของคนในชาติ เป็นต้น

2 ข้อใดเป็นวัฒนธรรม

(1) แผ่นดินไหว

(2) คลื่นยักษ์ถล่มเมืองชายฝั่งทะเล

(3) ฝูงชนมาช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 8 – 10, (คําบรรยาย) วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ที่อยู่รวมกันในรูปขององค์กรทางสังคมสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ หรือหมายถึง วิถีชีวิตความ เจริญงอกงาม มรดกแห่งสังคม หรือการกระทําใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ เช่น การที่ฝูงชนมาช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติ การนับถอยหลังหรือ เคาท์ดาวน์ (Countdown) การสวดมนต์ข้ามปี การปล่อยโคมลอย การผลิตยารักษาโรค (เช่น ชาวเขากินฝันแก้ปวดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ, แพทย์ปัจจุบันใช้มอร์ฟีนระงับอาการปวดของคนไข้) อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฯลฯ ซึ่งในวัฒนธรรมทุกชนชาตินั้นย่อม แสดงถึงสัญลักษณ์ ความเจริญ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนในชาตินั้น แต่วัฒนธรรมจะไม่รวมถึงสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี (เช่น นักวิทยาศาสตร์ผลิตยาบ้าเรืองแสงได้, การเล่นหวย) รวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดจากสัญชาตญาณหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติ (สัตว์และพืช) หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คนตาย ข้าวเปลือก อินทผลัม อูฐ วัว ควาย คลื่นยักษ์

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ เกาะ ทะเลทราย แม่น้ำ ถ้ำ ฯลฯ

3 ข้อใดไม่เป็นวัฒนธรรม

(1) ชาวเขากินฝิ่นแก้ปวดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

(2) แพทย์ปัจจุบันใช้มอร์ฟีนระงับอาการปวดของคนไข้

(3) นักวิทยาศาสตร์ผลิตยาบ้าเรืองแสงได้

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ

4 ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมพื้นบ้าน

(1) การแสดงโขนหน้าพระเมรุ

(2) การรําถวายพระพรหมที่สี่แยกราชประสงค์

(3) การรําถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร

(4) การแสดงละครชาตรีที่ศาลหลักเมือง

ตอบ 1 หน้า 61 – 62, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละภาค มีดังนี้

1 ภาคเหนือ เช่น การแอ่วสาว การไหว้ผี การผูกข้อมือ การจุดโคมลอย การประดับตุง เรือนกาแล ฯลฯ

2 ภาคกลาง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงลูกทุ่ง เพลงอีแซว เพลงรําวง นิทานพื้นบ้าน ลิเก ลําตัด รํากลองยาว การรําถวาย พระพรหมที่สี่แยกราชประสงค์, พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร) การแสดงละครชาตรีที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ฯลฯ

3 ภาคอีสาน เช่น การผิดผี การไหว้ผีปู่ตา การรําผีฟ้า รําซิ่ง การไล่ผีปอบ การแห่ผีตาโขน การแห่บั้งไฟ ผ้าไหมแพรวา ฯลฯ

4 ภาคใต้ เช่น ประเพณีเพลงบอก การสวดโอ้เอ้วิหารราย หนังตะลุง ลิเกป่า ลิเกตันหยงรํามโนราห์ ฯลฯ

5 ข้อใดเป็นวัฒนธรรมหลวง

(1) การขับร้องเห่เรือสุพรรณหงส์

(2) การร้องขับเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน

(3) ประชาชนพร้อมใจจุดเทียนถวายพระพรในหลวงคืนวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 180 – 182, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมหลวง ได้แก่ พิธีแรกนาขวัญ (พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) พิธีโล้ชิงช้า การแสดงโขนหน้าพระเมรุ การขับร้องเห่เรือสุพรรณหงส์ เพลงสรรเสริญพระบารมี การอภัยโทษ การพระราชทานเพลิงศพ พิธีสมรสพระราชทาน เป็นต้น

6 เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ข้อใดไม่เป็นวัฒนธรรม

(1) Countdown

(2) สวดมนต์ข้ามปี

(3) ปล่อยโคมลอย

(4) ซื้อหวยเลขท้าย ปี พ.ศ.

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ

  1. วัฒนธรรมสหธรรม ประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไปคือ

(1) จีน

(2) ญี่ปุ่น

(3) อินเดีย

(4) ออสเตรเลีย

ตอบ 2 หน้า 125, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมสหธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสังคมส่วนรวม ครอบครัวสาธารณชนและประเทศชาติ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นท้องถิ่น การแข่งขัน กีฬา และจรรยามารยาทหรือกิริยามารยาทต่าง ๆ ในสังคม เช่น การเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก ครั้งต่อไปที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020), การเดินทางไปท่องเที่ยว,การประกวดต่าง ๆ, การเป็นประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ฯลฯ

8 วัฒนธรรมสหธรรม ได้แก่

(1) การเดินทางท่องเที่ยว

(2) การแข่งขันกีฬา

(3) การประกวดต่าง ๆ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 7. ประกอบ

9 เอกลักษณ์ไทย ได้แก่

(1) รักในหลวง

(2) ไม่เป็นไร-ให้อภัย

(3) เมตตาอารี-ช่วยเหลือ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 63 – 64, 67 – 68, (คําบรรยาย) ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ได้แก่ เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ รักพระเจ้าอยู่หัว (ในหลวง) สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มเป็นมิตร ยิ้มสู้ ยิ้มได้เมื่อภัยมา มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจบุญ เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก สนุกสนาน ลืมง่าย มักให้อภัยเสมอ โกรธไม่นาน ซึ่งคนไทยให้อภัยจนชอบพูดติดปากเสมอว่า “ไม่เป็นไร”

  1. สัญลักษณ์ไทย ได้แก่

(1) ธงไตรรงค์

(2) ตราครุฑ

(3) พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) สัญลักษณ์ของประเทศไทย ได้แก่

1 ธงไตรรงค์ (ธงชาติไทย)

2 ตราครุฑ

3 พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง

4 เรือสุพรรณหงส์

5 ศาลาไทย

6 ช้างไทย

7 อักษรไทย เป็นต้น

Advertisement