หน้าแรก บล็อก

ENG2002 การอ่านตีความ เตรียมสอบ 2/2563

ข้อสอบสําหรับเตรียมสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2002 การอ่านตีความ

Part I: Seen Passages ส่วนที่ 1 : เนื้อเรื่องในตํารา

A: Directions: Read the following statements. Then blacken 1 for a true

statement, and blacken (2) for a false statement. (1=True; 2=False)

(คําสั่ง : ให้อ่านข้อความต่อไปนี้ ถ้าถูกให้ตอบข้อ 1 ถ้าผิดให้ตอบข้อ 2)

1 Skimming is a reading technique that helps you get a general idea of a passage by reading every word.

ถาม การอ่านแบบสแกนนิ่งเป็นเทคนิคการอ่านช่วยให้คุณได้รับใจความสําคัญโดยทั่วไปของเนื้อเรื่อง

โดยการอ่านทุกคํา

ตอบ 2 ผิด เพราะการอ่านแบบสํารวจ (Skimming) เป็นเทคนิคการอ่านข้อความอย่างเร็ว โดยไม่อ่าน

ทุกตัว แต่จะอ่านข้ามเป็นประโยคหรือเป็นบรรทัด ๆ ไป จุดประสงค์เพื่อหาภาพรวม หาประเด็น หรือใจความสําคัญโดยทั่วไป (main idea, general idea) ตรงส่วนหน้าประโยคถูก แต่ไปผิดตรงส่วนหลังว่าโดยการอ่านทุกคํา

2 Scanning is used when you are looking for specific information needed from the text.

ถาม การอ่านแบบสแกน จะใช้เมื่อคุณกําลังมองหาข้อมูลเฉพาะที่จําเป็นจากข้อความ

ตอบ 1 การอ่านแบบจําเพาะ (Scanning) เป็นเทคนิคการอ่านข้อความอย่างเร็ว เพื่อที่จะต้องการหาข้อมูล

บางอย่างหรือคําตอบเฉพาะ (specific information) โดยกวาดสายตายอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ มองหานั้น เช่นหาชื่อคน สิ่งที่เรากวาดสายตาก็ให้มีแต่ชื่อคนเท่านั้น

3 Specific information can be obtained quickly by reading the first and the last sentences of the paragraph

ถาม สามารถรับข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็วโดยการอ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของย่อหน้า

ตอบ 2 ผิด เพราะการอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ ก็คือ scanning เป็นการกวาดสายตา ค้นหาข้อมูลที่เรา

ต้องการเท่านั้น จะกําหนดให้อ่านเจาะจงแต่ประโยคแรกหรือสุดท้ายของย่อหน้า ก็ไม่ถูกต้อง

4 A reference refers to a single word or a group of words mentioned earlier or later in a sentence or paragraph.

ถาม การอ้างอิงหมายถึงคําเดียวหรือกลุ่มคําที่กล่าวถึงก่อนหน้าหรือหลังในประโยคหรือย่อหน้า

ตอบ 1 การอ้างอิง (Reference) คือ การที่ผู้เขียนเชื่อมโยงความคิดของเนื้อหาของเรื่องโดยการใช้คําหรือ

วลีแทนคําหรือข้อความที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยไม่ต้องกล่าวคําหรือข้อความนั้น ๆซ้ำอีก การอ้างอิง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การอ้างอิงย้อนกลับ คือการอ้างอิงอ้างถึงสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว เราต้องย้อนกลับไปยังส่วนที่อยู่ก่อนตัวอ้างอิง (earlier) และการอ้างไปข้างหนา คือ การอ้างอิงที่อ้างถึงสิ่งที่ จะกล่าวต่อไป (later)

5 Context refers to the surrounding words in a sentence that give a particular word its meaning. ถาม บริบทหมายถึงคําที่อยู่รอบ ๆ ในประโยคที่ให้ความหมายของคํานั้น ๆ

ตอบ 1 บริบท (Context) คือ คํา ข้อความ หรือสถานการณ์แวดล้อมเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของ

ภาษาหรือของถ้อยคํา ที่เราไม่รู้ความหมาย เราสามารถใช้บริบทข้างเคียงเพื่อเดาความหมายของคํา

6 A sentence that expresses the general idea of a paragraph is called a topic sentence.

ถาม ประโยคที่แสดงความคิดทั่วไปของย่อหน้าเรียกว่าประโยคหัวข้อ

ตอบ 1 Topic Sentence ก็คือประโยคหลัก (main idea, general idea) หรือประโยคสําคัญที่สุดใน

แต่ละย่อหน้าซึ่งบรรจุหัวเรื่องและใจความสําคัญไว้ เมื่อเราอ่านแล้วจะทราบได้ทันทีว่าย่อหน้านี้บอกเรื่องอะไรจากบทอ่านส่วนใหญ่มักวางไว้ที่ประโยคแรกๆหรือประโยคสุดท้ายของข้อความมีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ตอนกลางของเรื่อง Topic Sentence ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1 Topic คือ หัวข้อ หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ประเด็นสําคัญ

2 Controlling Idea คือ ขอบข่ายเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการเขียน

7 Many words have different possible meaning depending how they were used in the context. ถาม หลายคํามีความหมายที่เป็นไปได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใช้ในบริบทอย่างไร

ตอบ 1 ถูกต้อง คําหลายคํามีความหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคํา ๆ นั้นถูกใช้ในบริบทอย่างไรนั่นคือ ขึ้นอยู่

กับบริบทนั้น ๆ

8 It is necessary to read every word of a foreign-language text and translate it into your

own language in order to understand the text.

ถาม จําเป็นต้องอ่านข้อความภาษาต่างประเทศทุกคําและแปลเป็นภาษาของคุณเองเพื่อให้เข้าใจข้อความ ตอบ 2 ผิดตรงว่าต้องอ่านข้อความทุกคําและแปลเป็นภาษาของตัวเองเพื่อเข้าใจบทความนั้น โดยหลักแล้ว

การอ่านที่ถูกต้อง ไม่จําเป็นต้องอ่านทุกคําหรือแปลได้ทุกคําในการอ่านบทความ

9 In order to get the main idea of the paragraph, one has to know what the writer wants to tell the reader about the topic.

ถาม เพื่อให้ได้แนวคิดหลักของย่อหน้า เราต้องรู้ว่าผู้เขียนต้องการอะไรเพื่อบอกผู้อ่านเกี่ยวกับหัวข้อ

ตอบ 1 ถูกต้อง ในการอ่าน ผู้อ่านก็ต้องจับใจความให้ได้ว่าผู้เขียนต้องการบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเขียน

เกี่ยวกับหัวเรื่องที่เขาเขียน เพื่อจะได้จับใจความสําคัญของผู้เขียนให้ได้

10 The answer of an inferring questions is mentioned clearly in the text.

ถาม คําตอบของคําถามที่อนุมานระบุไว้อย่างชัดเจนในบทความ

ตอบ 2 ผิด ถ้าบทความที่ให้เรา infer ซึ่งหมายถึง ให้เราสรุป วิเคราะห์ออกมา แสดงว่าเป็นการสรุปที่ต้อง

ตีความ ซึ่งมักจะกล่าวเป็นนัย ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนหรือตรง ๆ

 

B: Directions: Read the following passages and choose the best answer for each question. (คําสั่ง: อ่านเนื้อหาต่อไปนี้แล้วเลือกคําตอบที่ดีที่สุดในแต่ละคําถาม)

Passage 1

INTELSAT satellites COMSAT (Communications Satellite Corporation) of the United States, the Overseas Telecommunications Commission (Australia) and nine other world communications agencies met in Washington, D.C., in 1964, to sign a document that made them founder members of the International Telecommunications Satellite Consortium (i.e., . INTELSAT). When INTELSAT 1, better known as Early Bird, was launched over the Atlantic in 1965, there were just five earth stations to make use of the 66 telephone circuits it offered. Today, there are over one dozen INTELSAT IV, IV-A, V and VA satellites in the Atlantic, India and Pacific Ocean regions, offering capacities up to 12,500 two-way telephone circuits and two-way TV channels per satellite. The INTELSAT VI satellites, expected to be launched in the late 1980s, will be capable of providing up to 20,000 telephone circuits each. Over 500 earth stations in nearly 150 countries make use of the INTELSAT satellites in the three ocean regions to provide over 25,000 circuits and TV services for international and domestic use.

ดาวเทียมระบบ INTELSAT บริษัท COMSAT (บริษัทดาวเทียมสื่อสาร) ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมต่างประเทศ (ออสเตรเลีย) และองค์กรตัวแทนการสื่อสารโลกอื่น ๆ อีก 9 บริษัท ได้ ประชุมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อปี 1964 เพื่อลงนามในเอกสารซึ่งทําให้พวกเขาเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของกลุ่มสมาคม ดาวเทียมโทรคมนาคมระหว่างประเทศขึ้น (คือ INTELSAT) เมื่อ INTELSAT 1 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่ง คือ เออร์ลี เบิร์ด (Early Bird) ซึ่งถูกปล่อยขึ้นเหนือมหาสมุทรที่แอตแลนติกในปี 1965 มีสถานีภาคพื้นดินเพียง 5 แห่งเท่านั้น เพื่อใช้ประโยชน์วงจรโทรศัพท์ 66 วงจรที่มันเสนอให้ ทุกวันนี้มีดาวเทียม INTELSAT 4, 4 – เอ, 5 และดาวเทียม 5 เอ มากกว่า 12 ดวงในภูมิภาคมหาสมุทรแอตแลนติก ภูมิภาคในมหาสมุทรอินเดียและ มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเสนอขีดความสามารถวงจรโทรศัพท์แบบการติดต่อ 2 ทาง มากถึง 12,500 วงจรและช่อง รับสัญญาณโทรทัศน์แบบการติดต่อ 2 ทางต่อดาวเทียม 1 ดวง ดาวเทียม INTELSAT 6 คาดว่าจะปล่อยขึ้นสู่ ท้องฟ้าในปลายทศวรรษที่ 1980 จะสามารถให้วงจรโทรศัพท์มากถึง 20,000 วงจรในแต่ละดวงมากกว่า 500 สถานีภาคพื้นดิน ในเกือบ 150 ประเทศใช้ประโยชน์จากดาวเทียม INTELSAT ในภูมิภาคมหาสมุทร 3 ภูมิภาค เพื่อให้วงจรมากกว่า 25,000 วงจร และให้บริการทางโทรทัศน์สําหรับการใช้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

11 Which of the following should be title of this paragraph?

1 American Satellites

2 The Benefits of Satellites

3 The Overseas Telecommunications Commission

4 A Short History of the INTELSAT Satellites

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ควรเป็นชื่อเรื่องของย่อหน้านี้

1 ดาวเทียมของอเมริกา

2 ข้อดีของดาวเทียม

3 คณะกรรมาธิการโทรคมนาคมต่างประเทศ

4 ประวัติศาสตร์โดยย่อของดาวเทียม INTELSAT

ตอบ 4 เดาจากเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ INTELSAT ซึ่งเป็น key word (คําหลัก) ในเรื่องนี้

12 According to the paragraph, there are ____ countries and agencies that made the founder members of the International Telecommunications Satellite Consortium.

1 2

2 4

3 7

4 11

ถาม ตามเนื้อเรื่อง มี _____ ประเทศและตัวแทนที่เป็นผู้ก่อตั้งสมาชิกกลุ่มสมาคมดาวเทียมโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 1 ว่า INTELSAT satellites COMSAT (Communications Satellite

Corporation) of the United States, the Overseas Telecommunications Commission (Australia) and nine other world communications agencies รวม 11 ประเทศและตัวแทน

13 How many INTELSAT satellites are mentioned in the paragraph?

1 4

2 5

3 6

4 7

ถาม มีดาวเทียม INTELSAT เท่าไรที่ถูกกล่าวในย่อหน้านี้

ตอบ 3 มี INTELSAT 1, INTELSAT IV, tV-A, Vand VA satellites และมีกล่าว INTELSAT

VI satelites อีก รวม 6

14 “Early Bird” refers to

1 INTELSAT VI

2 INTELSAT V

3 INTELSAT 1.

 1. INTELSAT IV-A

ถาม เออร์ลี เบิร์ด คือ _____.

ตอบ 3 เออร์ลี เบิร์ด (Early Bird) ก็คือ iNTELSAT 1 อยู่ใกล้กันหรือใช้คําว่า known as

15 According to the paragraph, which region is not the one that the INTELSAT satellites

provide their services?

1 The Indian Ocean

2 The Atlantic Ocean

3 The Arctic Ocean

4 The Pacific Ocean

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ภูมิภาคใดที่ดาวเทียม INTELSAT ไม่ได้ให้บริการ

ตอบ 3 จากบรรทัดที่ 5 มี มหาสมุทรแอตแลนติก อินเดีย แปซิฟิก ฉะนั้นที่ไม่ใช่คือ อาร์กติก (Arctic)

 

Passage 2

We seem to jump from fad to fad convinced that there is an elixir of life which will guarantee perpetual youth, sexual vigor, and freedom from obesity. Millions are spent each year in this futile effort. It should be noted that man nas shown his adaptability and ability to live healthfully in any part of the world and to thrive on the diet available to him, including a wide variety of diets. Because no single food provides all of the known nutrients, it is advisable that we select a variety of foods, and that doesn’t mean fifty-seven varieties of snack crackers. Many in this country do not necessarily eat intelligently, but, among the countries of the world, we do have a unique opportunity to eat healthfully.

 

ดูเหมือนพวกเราจะข้ามผ่านความนิยมครั้งแล้วครั้งเล่า ความเชื่ออย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า มียาอายุวัฒนะ ซึ่งรับประกันความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาล, ทําให้เกิดความคึกทางเพศ และทําให้ไม่อ้วนได้ ในแต่ละปีจะมีการใช้ จ่ายเงินไปหลายล้านในความพยายามที่ไร้ประโยชน์นี้ มันควรจะถูกตั้งข้อสังเกตว่า มนุษย์ได้แสดงให้เห็นความสามารถ ในการปรับตัวให้เหมาะสมและมีความสามารถที่จะดํารงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าในส่วนใดของโลกและ เพื่อที่จะให้สารอาหารครบทุกอย่าง ไม่มีอาหารชนิดเดียวที่ให้สารอาหารที่รู้จักทั้งหมด จึงแนะนําให้เราเลือกทานอาหารหลากหลายชนิดต่าง ๆ และนั่นไม่ได้หมายถึง 57 ชนิด ของอาหารว่างที่เป็นขนมปังกรอบ ผู้คนจํานวนมากใน ประเทศนี้ไม่ได้ทานอาหารเท่าที่จําเป็นต่อสุขภาพอย่างใช้สติปัญญา แต่ในบรรดาประเทศต่าง ๆ ของโลก เรามีโอกาสไม่เหมือนใครที่จะกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

 

16 The main idea of this paragraph is _____.

1 people seem to jump from fad to fad

2 no single food provides all of the known nutrients

3 people believe that there is an elixir of life

4 an elixir of life will guarantee perpetual youth

ถาม ใจความสําคัญของย่อหน้านี้คือ _____.

1 ผู้คนดูเหมือนข้ามผ่านจากความนิยมหนึ่งไปสู่ความนิยมหนึ่ง

2 ไม่มีอาหารชนิดเดียวที่ให้สารอาหารที่รู้จักทั้งหมด

3 ผู้คนเชื่อว่ามียาอายุวัฒนะ

4 ยาอายุวัฒนะรับประกันความเป็นหนุ่มสาวตลอดกาล

ตอบ 3 ใจความสําคัญมาจากประโยคแรกก็คือ ผู้คนเชื่อว่ามียาอายุวัฒนะ (an elixir of life)

17 What is NOT mentioned as one of the properties of an elixir of life?

1 Providing freedom from obesity

2 Boosting body health

3 Guaranteeing perpetual youth

4 Improving sexual vigor

ถาม ข้อไหนไม่ได้กล่าวถึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของยาอายุวัฒนะ

ตอบ 2 จากประโยคแรก there is an elixir of life which will guarantee perpetual youth,

sexual vigor, and freedom from obesity ที่ไม่ได้กล่าวถึงคือตัวเลือกที่ 2

18 According to the author, ______.

1 we can live healthfully in any part of the world

2 we can thrive on the diet available

3 there is no single food that provides all of the known nutrients

4 All are correct

ถาม ตามความคิดของผู้เขียน _____.

1 เราสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพได้ในทุกส่วนของโลก

2 เราสามารถเจริญได้ด้วยอาหารที่มีอยู่

3 ไม่มีอาหารชนิดเดียวที่ให้สารอาหารที่รู้จักทั้งหมด

ตอบ 4 ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

19 According to the paragraph, why do people spend a lot of money each year?

1 They want to try new variety of diet.

2 They want to eat as many as varieties of snack crackers that are available.

3 They want to eat intelligently.

4 They believe that there is an elixir of life to help them live longer and healthier.

ถาม  ตามเนื้อเรื่อง ทําไมผู้คนจึงใช้จ่ายเงินจํานวนมากในแต่ละปี

1 พวกเขาต้องการลองอาหารหลากหลายรูปแบบใหม่

2 พวกเขาต้องการกินแครกเกอร์ขนมหลากหลายชนิดที่มีอยู่

3 พวกเขาต้องการกินอย่างชาญฉลาด

4 พวกเขาเชื่อว่ามียาอายุวัฒนะที่ช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ตอบ 4 จุดประสงค์ของเรื่องก็คือ เชื่อว่ามียาอายุวัฒนะ ก็ใช้จ่ายไปกับความเชื่อนี้

2O We can infer from the paragraph that _____.

1 there is an elixir of life, but it is very expensive

2 eating a variety of the same kind of food can be replace for an elixir of life

3 there really is the thing called an elixir of life in a certain country that people have

to find out themselves.

4 there is not such a thing called an elixir of life

ถาม เราสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องว่า

1 มียาอายุวัฒนะอยู่ แต่มันแพงมาก

2 การกินอาหารประเภทเดียวกันที่หลากหลายสามารถทดแทนยาอายุวัฒนะ

3 มีสิ่งที่เรียกว่ายาอายุวัฒนะจริง ๆ ที่ผู้คนต้องค้นหาด้วยตัวเอง

4 ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ายาอายุวัฒนะ

ตอบ 4 ผู้เขียนต้องการโน้มน้าวว่า ไม่มีอายุอายุวัฒนะหรอก

 

Passage 3

In short, using various methods of communication, different chimpanzees and an occasional gorilla have managed to communicate at about the level of a somewhat slow four-year-old child. This may not be the limit of the chimps abilities-perhaps more intensive or more ingenious training will carry them further-but it is certainly a substantial step beyond what has been done before. If nothing else, it demonstrates the enormous importance of learning in the acquisition of language, and opens up the possibility that someday we will be able to communicate at least on a minimal level with other species.

 

กล่าวโดยสรุป การใช้วิธีของการสื่อสารที่หลากหลายกับลิงชิมแปนซีที่แตกต่างกันและลิงกอริลล่าที่ใช้ทดลองใน บางโอกาสมีความสามารถที่จะสื่อสารได้ในระดับเด็กอายุ 4 ขวบ ที่ค่อนข้างจะเรียนรู้ช้า สิ่งนี้อาจจะไม่ได้ เป็น ข้อจํากัดความสามารถของลิงชิมแปมซี บางทีการฝึกฝนที่เข้มข้นหรือชาญฉลาดกวานั้นอาจช่วยพาพวกเขาไปได้ไกล มากขึ้น แต่แน่นอนว่ามันเป็นขั้นตอนที่สําคัญเหนือกว่าสิ่งที่ได้ทํากันมาก่อนหน้านี้ ถ้า ไม่มีการฝึกฝนเลยมันก็จะ พิสูจน์ให้เห็นความสําคัญอย่างมากของการเรียนรู้ภาษาและเปิดรับความเป็นไปได้ว่า สักวันหนึ่งเราจะสามารถสื่อสาร กับสัตว์ชนิดอื่นได้อย่างน้อยในระดับที่น้อยที่สุด

21 The paragraph should be the ____ part of an essay

1 introduction

2 body

3 conclusion

4 All are correct

ถาม ย่อหน้านี้ควรจะเป็นส่วน _____ ของความเรียง

1 บทนํา

2 เนื้อหา

3 บทสรุป

4 ถูกหมด

ตอบ 3 เราเดาได้จากคําว่า In short = in conclusion = กล่าวโดยสรุป

22 Which is correct, according to the passage?

1 More comprehensive language training might carry chimpanzees further.

2 The chimp and human are about the same in intellectual capacity.

3 Chimpanzees’ cognitive abilities and complex thought processes are identical to

those of a 3-year-old human child.

4 Chimpanzees shows the greatest accomplished.

ถาม ข้อไหนถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

1 การฝึกอบรมภาษาที่ครอบคลุมมากขึ้นอาจทําให้ชิมแปนซีไปได้ไกลกว่านี้

2 ชิมแปนซีและมนุษย์มีความเท่าเทียมกันในความสามารถทางปัญญา

3 ความสามารถทางปัญญาของลิงชิมแปนซีและกระบวนการคิดที่ซับซ้อนนั้นเหมือนกันกับ

ของลูกมนุษย์วัย 3 ขวบ

4 ชิมแปนซีแสดงความสําเร็จสูงสุด

ตอบ 1

1 เนื้อเรื่องกล่าวถึงว่าถ้าได้ฝึกอย่างเข้มข้นจริงจังอาจทําให้พวกเขาไปได้ไกลกว่าเดิม

2 มีความเท่าเทียมกัน ไม่ได้กล่าวถึง

3 ผิดตรงลูกมนุษย์วัย 3 ขวบ

4 ไม่ได้กล่าวว่าสําเร็จสูงสุด

23 How many animals are mentioned by name in this passage?

1 1

2 2

3 3

4 4

ถาม มีสัตว์กี่ชนิดที่กล่าวถึงในเนื้อเรื่องนี้

ตอบ 2 จากเนื้อเรื่องได้กล่าวถึง ชิมแปนซีและกอริลล่า

24 Which of the following topics does this story seem to touch on?

1 Linguistics

2 Demography

3 Dialectics

4 Anthology

ถาม เรื่องราวนี้ดูเหมือนจะกล่าวถึงหัวข้อใดต่อไปนี้

1 ภาษาศาสตร์

2 ประชากรศาสตร์

3 ภาษาถิ่น

4 กวีนิพนธ์

ตอบ 1 เนื้อเรื่องกล่าวถึง สัตว์กับภาษา

25 Overall, what mood is portrayed in this passage?

1 Fearful

2 Hopeful

3 Mysterious

4 Melancholy

ถาม โดยรวมแล้ว ข้อความนี้แสดงถึงอารมณ์ใด

1 น่ากลัว 2 มีความหวัง 3 ลึกลับ 4 ความเศร้าโศก

ตอบ 2 จากบรรทัดสุดท้าย กล่าวถึงความเป็นไปได้ แสดงว่า ยังมีความหวัง

26 The phrase “in short” (in bold type) can be replaced with ____.

1 on the contrary

2 in fact

3 in brief

4 on the other hand

ถาม วลีคําว่า “in short” (ในตัวหนา) สามารถแทนที่ด้วย ____.

1 ในทางตรงกันข้าม 2 อันที่จริงแล้ว 3 กล่าวโดยสรุป 4 ในทางตรงกันข้าม

ตอบ 3 “in short” เป็นการกล่าวสรุป ตรงกับ in brief = in conclusion

 

Passage 4

Since the early 1970s, feminist art historians have produced a literature of enormous value, on which I have heavily relied, that has begun to redress the marginal role ascribed. to women in the history of art. Although the serious study of women artists is still in its infancy, this literature has helped to reevaluate and, in many cases, rediscover the achievements of women artists of the past. At the same time these authors have examined other gender-related issues that permeate the entire discipline of art history. For it is not simple men and women artists but the entire art apparatus – audiences, institutions, patrons, critics – that has helped to shape attitudes toward women in the visual arts.

ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1970 นักประวัติศาสตร์ศิลปะที่เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของสตรีได้ผลิตวรรณกรรมที่มี คุณค่ามหาศาล ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อถืออย่างมากว่าได้เริ่มแก้ไขบทบาทที่เกือบจะมีอยู่น้อย บทบาทที่ได้ถูกลงความเห็นต่อผู้หญิงในประวัติศาสตร์ของศิลปะ ถึงแม้ว่าการศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับศิลปินหญิงยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่วรรณกรรมได้ช่วยให้เกิดการประเมินค่าใหม่อีก และในหลาย ๆ กรณี ได้ช่วยค้นพบความสําเร็จเรื่องของจิตรกรหญิง ในอดีตอีกครั้งหนึ่ง และในเวลาเดียวกัน ผู้ประพันธ์เหล่านี้ได้ตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งจะแทรกซึมเข้าไป ในกฎเกณฑ์ข้อบังคับทั้งหลายของประวัติศาสตร์ศิลปะโดยสิ้นเชิง เพราะมันไม่ใช่เฉพาะจิตรกรชายหรือจิตรกรหญิง

แต่เป็นเครื่องมือศิลปะทั้งหมดอันได้แก่ผู้ชม สถาบัน ผู้อุปถัมภ์ นักวิจารณ์ ที่ได้ช่วยเหลือ ทําให้เกิดทัศนคติในเรื่อง ผู้หญิงต่อศิลปะที่เกี่ยวกับทัศนศิลป์

27 This paragraph should be the part of an essay.

1 introduction

2 body.

3 conclusion.

4 All are correct

ถาม ย่อหน้านี้น่าจะเป็นส่วน ของบทความ

1 บทนํา 2 เนื้อหา 3 บทสรุป 4 ทุกทุกข้อ

ตอบ 3 ย่อหน้านี้เป็นบทสรุปในการลงความเห็นต่อผู้หญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะ

28 Who has helped to shape attitudes toward women in the visual arts?

1 institutions

2 commentators

3 sponsors

4 All are correct

ถาม ใครบ้างที่ช่วยก่อให้เกิดทัศนคติต่อสตรีในทัศนศิลป์? ”

1 สถาบัน

2 นักวิจารณ์

3 ผู้สนับสนุน

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 จากเนื้อเรื่องบรรทัดล่าง ๆ สุดท้ายมี audiences, institutions, patrons, critics มีความหมาย

เดียวกับตัวเลือกทั้ง 3 จึงตอบถูกทุกข้อ

29 A/An ____is a person who written about an expresses opinion about things such as books, films, music, or art.

1 critic

2 institution

3 patron

4 audience

ถาม _____ คือ คนที่เขียนเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่นหนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี หรือศิลปะ

1 นักวิจารณ์ 2 สถาบัน 3 ผู้อุปถัมภ์ 4 ผู้ชม

ตอบ 1 คําที่เติมในช่องว่างคือ critic หมายถึง นักวิจารณ์

30 This paragraph is most likely to have been published on/in _____.

1 Performing arts

2 Martial arts

3 Culinary arts

4 Visual arts

ถาม ย่อหน้านี้น่าจะมีการตีแผ่ใน _____.

1 ศิลปะการแสดง 2 ศิลปะการต่อสู้ 3 ศิลปะการปรุงอาหาร 4 ทัศนศิลป์

ตอบ 4 จากเนื้อเรื่องคําสุดท้ายกล่าวถึง visual arts ก็ตอบได้เลย

31 This paragraph is most likely to have been published on/in ____.

1 Primary school textbook

2 History of Art textbook

3 Bulletin

4 News website

ถาม ย่อหน้านี้น่าจะได้รับการเผยแพร่ใน _____.

1 หนังสือเรียนระดับประถมศึกษา

2 ตําราประวัติศาสตร์ศิลปะ

3 กระดานข่าว

4 เว็บไซต์ข่าว

ตอบ 2 เนื้อเรื่องกล่าวถึงประวัติศาสตร์ศิลปะในอดีตของผู้หญิง ก็คือน่าจะอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะ

32 What does “l” (in bold type) refer to?

1 The writer of art history

2 The woman artist

3 The feminist art historian

4 The writer of the article

ถาม “I” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง

1 นักเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะ

2 ศิลปินผู้หญิง

3 นักประวัติศาสตร์ศิลปะที่เรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิง

4 ผู้เขียนบทความ

ตอบ 4 “l” ก็คือ ผู้เขียนเรื่องนี้

33 The word “ achievements” (in bold type) can be replaced with _____.

1 engagements

2 accomplishments

3 developments

4 tournaments

ถาม คําว่า “achievements” (ในตัวพิมพ์หนา) สามารถแทนที่ด้วย _____.

1 การนัดหมาย 2 ความสําเร็จ 3 การพัฒนา 4 การแข่งขัน

ตอบ 2 achievements = accomplishments = ความสําเร็จ

 

Passage 5

Why do people want to save the whales? 2 There are two important reasons. 3 reason is that whales help to keep a balance between plants and animals. 4 People have disturbed

this balance. 5 People get rid of their wastes by throwing them into the oceans and seas. 6 People’s sewage and garbage increase the amount of salt in ocean and sea water. 7 The increased sait helps some plants and some very small animal to grow. 8 These plants and animals can be harmful to fish, 9 Whales eat enormous amounts of plankton, the plants and

salty water. 10 Therefore, whales are very important because they keep the ocean environment clean enough for fish. 11 In addition, because fish provide necessary food for many people, people need whales, and many people want to save them.

 

1 ทําไมผู้คนจึงต้องการช่วยปกป้องปลาวาฬ 2 มีเหตุผลที่สําคัญอยู่ 2 ประการ 3 เหตุผลประการที่หนึ่งคือ ปลาวาฬช่วยรักษาสมดุลระหว่างพืชและสัตว์ 4 ผู้คนได้ทําลายความสมดุลนี้ไป 5 ผู้คนมักจะกําจัดของเสียของพวกเขา ด้วยการโยนมันลงไปในมหาสมุทรและท้องทะเล 6 สิ่งปฏิกูลและขยะจะไปเพิ่มปริมาณของความเค็มในน้ำมหาสมุทร และน้ำทะเล 7 ความเค็มที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยให้พืชและสัตว์ขนาดเล็กบางชนิดเจริญเติบโต 8 พืชและสัตว์เหล่านี้สามารถเป็นอันตรายต่อปลาได้ 9 ปลาวาฬจะกินแพลงตอน, ซึ่งเป็นพืชและสัตว์ที่เจริญเติบโตในน้ําที่เค็มมาก ๆ ในปริมาณ มากมายมหาศาล 10 ดังนั้น ปลาวาฬจึงมีความสําคัญมากเพราะว่ามันจะคอยรักษาสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรให้ สะอาดเพียงพอสําหรับปลา 11 นอกจากนี้แล้วเพราะว่าปลาเป็นอาหารที่จําเป็นสําหรับผู้คนเป็นจํานวนมาก พวกเขาจึงต้องการปลาวาฬและต้องการที่จะช่วยรักษาชีวิตพวกมันเอาไว้

34 The main idea of the paragraph is in sentence ____.

1 1

2 2

3 3

4 5

ถาม ใจความสําคัญของย่อหน้านี้อยู่ในประโยคที่ ____.

ตอบ 1 ประโยคแรกเป็นคําถาม และเป็นประโยคในความสําคัญ

35 Which is correct, according to the passage?

1 Plankton is the most important organism in the sea.

2 Sewage disposal barely impacts aquatic ecosystems.

3 Whales keep a balance between plants and animal, and people need them for food.

4 Whales are maintaining a healthy ocean.

ถามข้อไหนถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

1 แพลงก์ตอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สําคัญที่สุดในทะเล

2 การกําจัดสิ่งปฏิกูลแทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ

3 ปลาวาฬรักษาสมดุลระหว่างพืชและสัตว์ และผู้คนต้องการพวกมันเป็นอาหาร

หาร

4 ปลาวาฬกําลังรักษามหาสมุทรให้สะอาด

ตอบ 3 จากประโยคที่ 10 ที่ว่า whales are very important because they keep the ocean

1 environment clean enough for fish

36 Which of the following words mean “rubbish, especially waste from a kitchen”?

1 Garbage

2 Brine

3 Plankton

4 Sewage

ถาม คําไหนต่อไปนี้หมายถึง “ขยะ โดยเฉพาะของเสียจากครัว”

1 ขยะ 2 ความกังวล 3 แพลงก์ตอน 4 สิ่งสกปรก

ตอบ 1 garbage หมายถึง ขยะมูลฝอย

37 How many names of mammals are mentioned in this passage?

1 1

2 2

3 3

4 4

ถาม ข้อนี้กล่าวถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมที่ตัวในเนื้อเรื่องนี้

ตอบ 1 ย่อหน้านี้กล่าวถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดเดียวคือปลาวาฬ

38 Overall, what mood is portrayed in this passage?

1 Informative

2 Skeptical

3 Dismissive

 1. Hopeful

ถาม โดยรวมแล้ว อารมณ์ที่แสดงในข้อนี้เป็นอย่างไร

1 ให้ข้อมูล 2 สงสัย 3 ปฏิเสธ  4 เต็มไปด้วยความหวัง

ตอบ 1 ย่อหน้านี้เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่ต้องปกป้องปลาวาฬ

39 The word “get rid of” (in bold type) is the closest in meaning to _____.

1 drop off

2 peel off

3 deposit

4 eliminate

ถาม  คําว่า “get rid of” (ในตัวพิมพ์หนา มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 ทิ้งลงไป 2 ลอกออก 3 ฝาก 4 กําจัด

ตอบ 4 get rid of = eliminate = กําจัด

40 What does “them” (in bold type) refer to?

1 Sea

2 Wastes

3 Animals

4 Plants

ถาม “them” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง

1 ทะเล 2 ของเสีย 3 สัตว์ 4 พืช

ตอบ 1 อ้างอิงถึง wastes = ของเสีย เดาจากคํานามที่อยู่ส่วนหน้า

 

Passage 6

Descent refers to the system by which members of a society trace kinship over generations. In simple terms, descent is the system of defining relatives. Industrial societies like our own recognize a pattern of bilateral descent (“two-sided descent”), a system tracing kinship through both females and males. In a bilateral society, children are linked by kinship to the families of both parents.

 

Most industrial societies, however, trace kinship only through one parent or the other. Patrilineal descent, a system tracing kinship through males, predominates in these societies. This means that the father’s side of the family — but not the mother’s – is defined as kin; practically speaking,

 

In patrilineal schemes only males can inherit property. Less common is matrilineal descent, a system tracing kinship through females. Here, only the mother’s side of the family is considered kin, and property passes from mothers to daughters. Patrilineal descent is common among pastoral and agrarian societies, in which men produce the most valued resources. Matrilineal descent characterizes most horticultural societies, in which women are the primary breadwinners (Haviland, 1985).

 

วงศ์ตระกูล หมายถึง ระบบที่สมาชิกของสังคมสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติกันมาหลายชั่วอายุคน คํา นิยามง่าย ๆ วงศ์ตระกูล คือ ระบบการกําหนดเครือญาติ สังคมอุตสาหกรรมเหมือนกับสังคมของเราที่ยอมรับรูปแบบ ของวงศ์ตระกูลทั้ง 2 ฝ่าย (วงศ์ตระกูลทั้ง 2 ฝ่าย) คือ ระบบที่สืบเชื้อสายเครือญาติโดยผ่านทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ในสังคมที่นับวงศ์ตระกูลทั้ง 2 ฝ่ายนี้ เด็ก ๆ จะถูกเชื่อมสายสัมพันธ์ความเป็นเครือญาติกับครอบครัวของทั้งฝ่ายพ่อ และฝ่ายแม่

 

แต่อย่างไรก็ตาม สังคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายจากฝ่ายพ่อเป็นระบบที่สืบเชื้อสายเครือญาติ โดยผ่านฝ่ายชายจะมีมากกว่าในสังคมเหล่านี้ สิ่งนี้หมายความว่าฝ่ายครอบครัวของพ่อ – แต่ไม่ใช่ฝ่ายแม่ – ถูกกําหนดเป็นญาติ ถ้าพูดใน เชิงปฏิบัติแล้ว

 

รูปแบบวงศ์ตระกูลที่สืบทอดจากฝ่ายชายเท่านั้นที่สามารถได้รับทรัพย์สมบัติ ลักษณะที่มีทั่วไปน้อยมากก็คือ วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากแม่ ซึ่งเป็นระบบที่สืบเชื้อสายเครือญาติในทางฝ่ายหญิง, ในที่นี้มีแต่ครอบครัวฝ่ายแม่ เท่านั้นที่ถูกนับเป็นญาติและทรัพย์สินจะตกทอดจากแม่มาสู่ลูกสาว การสืบวงศ์ตระกูลที่เชื้อสายมาจากผู้เป็นพ่อเป็นรูปแบบทั่วไปในหมู่สังคมชนบทและสังคมไร่นา ซึ่งผู้ชายจะผลิตทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงสุด ส่วนที่วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อ สายจากฝ่ายแม่จะมีลักษณะสังคมพืชสวนซึ่งผู้หญิงจะเป็นกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว (ฮาวิแลนด์, 1985)

 

41 The author mentioned that descent is _____

1 the system tracing kinship through males

2 the pastoral and agrarian societies

3 the system of acknowledged social parentage

4 the industrial societies

ถาม ผู้เขียนกล่าวว่าวงศ์ตระกูลเป็น ____

1 ระบบสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านฝ่ายชาย

2 สังคมชนบทและไร่นา

3 ระบบวงศ์ตระกูลที่สังคมยอมรับ

4 สังคมอุตสาหกรรม

ตอบ 3 ระบบ descent ก็คือ การนับเครือญาติ ก็คือตัวเลือกที่ 3 parentage

42 According to the passage, what is the two-sided descent?

1 The system tracing kinship through males

2 The system tracing kinship through the father’s and mother’s line.

3 The system tracing kinship through females

4 The system tracing kinship over generations

ถาม ตามเนื้อเรื่อง วงศ์ตระกูลทั้งสองฝ่ายคืออะไร

1 ระบบสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านฝ่ายชาย

2 ระบบสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่

3 ระบบสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านฝ่ายหญิง

4 ระบบสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติโดยผ่านหลายรุ่น

ตอบ 2 ทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่

 

43 According to the passage, how do people in industrial societies trace their kinship?

1 The kin relationship is traced through only one parent.

2 Only the mother’s side of the family is considered kin.

3 Only the father’s side of the family is considered kin.

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ผู้คนในสังคมอุตสาหกรรมมีการสืบเชื้อสายความเป็นเครือญาติอย่างไร

1 ความสัมพันธ์ทางเครือญาติสืบเชื้อสายโดยผ่ายพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

2 ครอบครัวฝ่ายแม่เท่านั้นที่นับเป็นญาติ

3 ครอบครัวฝ่ายพ่อเท่านั้นที่นับเป็นญาติ

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 2 ว่า Most industrial societies, however, trace kinship only through one parent or the other.

44 Patrilineal descent refers to ____.

1 a kinship system in which family membership derives from father’s side

2 a kinship system in which family membership derives from mother’s side

3 horticultural societies

4 a pattern of bilateral descent

ถาม วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายฝ่ายพ่อ หมายถึง ____.

1 ระบบเครือญาติซึ่งสมาชิกครอบครัวมาจากฝายพ่อ

2 ระบบเครือญาติซึ่งสมาชิกครอบครัวมาจากฝ่ายแม่

3 สังคมทําสวนผลไม้

4 รูปแบบวงศ์ตระกูลทั้งสองฝ่าย

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 2 Patrilineal descent, a system tracing kinship through males

45 Matrilineal descent refers to ____.

1 horticultural societies

2 a pattern of bilateral descent

3 a kinship system in which family membership derives from father’s side

4 a kinship system in which family membership derives from mother’s side

ถาม วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายฝ่ายแม่ หมายถึง ____

1 สังคมทําสวนผลไม้

2 รูปแบบวงศ์ตระกูลทั้งสองฝ่าย

3 ระบบเครือญาติซึ่งสมาชิกครอบครัวมาจากฝ่ายพ่อ

4 ระบบเครือญาติซึ่งสมาชิกครอบครัวมาจากฝ่ายแม่

ตอบ 4  จากย่อหน้าที่ 3 matrilineal descent, a system tracing kinship through females

46 Which of the following statements is NOT true?

1 Most pastoral and agrarian societies trace their kinship through males.

2 Only the mother’s side of the family is considered kin in industrial societies.

3 Matrilineal descent is less common than patrilineal descent.

4 In patrilineal societies, male kin generally involves the inheritance of properly.

ถาม ข้อความไหนต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1 สังคมชนบทและไร่นานับเครือญาติโดยผ่ายฝ่ายชาย

2 ครอบครัวฝ่ายแม่เท่านั้นที่ถูกคิดเป็นญาติในสังคมอุตสาหกรรม

3 วงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายฝ่ายแม่เป็นที่มีอยู่ทั่วไปน้อยกว่าวงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายฝ่ายพ่อ

4 ในสังคมวงศ์ตระกูลที่สืบทอดจากฝ่ายพ่อ ผู้ชายเท่านั้นที่สามารถได้รับทรัพย์สินมรดก

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 2 นับวงศ์ตระกูลของพ่อแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสังคมอุตสาหกรรม

47 Which of the following statements is true about pastoral society?

1 The kin relationship is traced through both females and males

2 The property passes from mothers to daughters

3 The kin relationship is traced through males

4 Women are the primary breadwinners.

ถาม ข้อความไหนต่อไปนี้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมชนบท

1 ความสัมพันธ์เครือญาติสืบเชื้อสายโดยผ่านทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

2 ทรัพย์สมบัติจะผ่านจากแม่สู่ลูกสาว

3 ความสัมพันธ์เครือญาติสืบเชื้อสายโดยผ่ายฝ่ายชาย

4 ผู้หญิงเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก

ตอบ 3 จากย่อหน้าล่างที่ว่า Patrilineal descent is common among pastoral and

agrarian societies, in which men produce the most valued resources

48 According to the passage, who is primarily responsible for family in horticultural

society?

1 Son

2 Father

3 Women

4 Men

ถาม ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อครอบครัวในสังคมพืชสวน

ตอบ 3 จากบรรทัดสุดท้ายคือ ผู้หญิง

49 The word “property” (in bold type) is closest in meaning to _____.

1 quality

2 trait

3 characteristic

4 possession

ถาม คําว่า “property” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับ _____

1 คุณภาพ

2 ลักษณะนิสัย

3 ลักษณะคุณสมบัติ

4 ทรัพย์สมบัติ

ตอบ 4 property = possession = ทรัพย์สมบัติ สิ่งที่ครอบครอง

50 The word “breadwinner” (in bold type) is closest to the meaning of ____.

1 commander

2 supervisor

3 reporter

4 provider

ถาม คําว่า “breadwinner” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ ____.

1 ผู้บังคับบัญชา

2 หัวหน้างาน

3 ผู้สื่อข่าว

4 ผู้จัดหา

ตอบ 4 breadwinner = provide = ผู้หาเลี้ยงครอบครัว ผู้จัดหามาให้

 

Passage 7

The major contribution of the humanistic approach is to focus attention on allowing the individual’s inner nature to express itself. It is not necessary to accept the view that our inner nature is formed at birth – our potential can be seen as a product of innate factors plus experience. But humanistic psychologists make the valid point that society often frustrates out needs and creative impulses. A girl may have decided by the age of six to be a lawyer. Her decision was based on identification with a parent plus events involving conditioning, and her own innate intelligence and other abilities. However, this desire may be continually frustrated by a society that says that most women do not become lawyers, that puts various obstacles in her path, and that may try to convince her to become a housewife or nurse instead. Similarly, a boy may learn early in life to be easygoing, not to have strong achievement motivation, and not to strive hard to for financial success. Perhaps he would like to be an artist or just take any job that does not require too much hard work. As an adolescent, he finds enormous pressures from his family, friends, and school to be “successful,” to achieve good grades, to get a “good” job. His artistic nature is frustrated rather than encouraged. Whether these interests and inclinations are present at birth or develop in childhood, there is little question that during adolescence many people find that their environment does not encourage them to express their own, personal feelings. Yet most people would be happier, more productive, and more fulfilled if they were not only

allowed but encouraged to “do what they want” rather than what society decrees is right for them.

การสนับสนุนที่สําคัญของทฤษฎีมนุษยนิยมก็คือ การมุ่งความสนใจไปที่การยอมให้ธรรมชาติภายในของแต่ละบุคคลได้แสดงตัวมันเองออกมา ไม่ใช่เรื่องจําเป็นที่จะยอมรับความคิดที่ว่า ธรรมชาติภายในของเราจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เกิด-ศักยภาพของเราสามารถมองเห็นได้ในฐานะที่เป็นผลผลิตอย่างหนึ่งของปัจจัยกับประสบการณ์ที่มีมา ตั้งแต่เกิด แต่นักจิตวิทยามนุษยนิยมได้อธิบายอย่างแจ่มชัดไว้ว่า สังคมมักจะขัดขวางความต้องการและแรงกระตุ้น ในทางสร้างสรรค์ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะได้ตัดสินใจตอนอายุ 6 ขวบ ว่าเธอจะเป็นทนายความ การตัดสินใจของเธอ มีพื้นฐานอยู่บนการกําหนดร่วมกันกับพ่อแม่ของเธอ บวกกับความสามารถอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามความปรารถนานี้ อาจจะถูกขัดขวางอย่างต่อเนื่อง จากสังคมที่มักจะบอกว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เป็นทนายความ จากสังคมที่มักจะหยิบ ยื่นอุปสรรคไว้ตามวิถีทางเดินของเธอ และจากสังคมที่อาจพยายามจะทําให้เธอเชื่อมั่นที่จะเป็นแม่บ้านหรือเป็นนาง พยาบาลแทน ในทํานองเดียวกัน เด็กผู้ชายคนหนึ่งอาจจะเรียนรู้ในช่วงแรกของชีวิตแบบเรียบง่ายสบาย ๆ ไม่มี แรงจูงใจในการบรรลุผลสําเร็จที่รุนแรง และไม่ต้องพากเพียรอย่างหนักเพื่อความสําเร็จทางด้านการเงิน บางทีเขาอา จะอยากจะเป็นศิลปิน หรือแค่เพียงอยากจะทํางานอะไรก็ได้ที่ไม่เรียกร้องงานที่หนักเกินไป ในฐานะที่เป็นหนุ่มสาว เขาจะพบแรงกดดันอย่างมากมายจากครอบครัว จากเพื่อน จากโรงเรียน เพื่อที่จะ “ประสบความสําเร็จ” ให้ได้ผลการ เรียนที่ดี และได้งาน “ที่ดี” ทําธรรมชาติในทางศิลปะของเขาจะถูกขัดขวางมากกว่าถูกส่งเสริม ไม่ว่าความสนใจและ ความโน้มเอียงเหล่านี้จะมีอยู่ตั้งแต่เกิด หรือพัฒนาขึ้นใหม่ช่วงวัยเด็กก็ตาม แต่ก็แทบไม่มีความสงสัยว่าในช่วงวัยหนุ่ม สาว หลาย ๆ คนพบว่า สภาพแวดล้อมไม่ได้ส่งเสริมให้พวกเขาได้แสดงความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวของเขาเองออกมาเลย แต่คนส่วนใหญ่จะมีความสุขเพิ่มขึ้น มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานเพิ่มขึ้น และบรรลุผลสําเร็จมากขึ้น ถ้าพวก เขาไม่เพียงได้รับโอกาสแต่ยังได้รับการส่งเสริมให้ “ทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทํา” มากกว่าในกฎที่สังคมกําหนดให้ พวกเขาต้องทํา

 

51 What is the main focus of the humanistic approach?

1 To concentrate on the inner nature of people

2 To control individual personality

3 To change individual personality

4 To create individual personality

ถาม อะไรคือจุดสนใจหลักของทฤษฎีมนุษยนิยม

1 มุ่งสู่ธรรมชาติภายในของแต่ละคน

2 เพื่อควบคุมบุคลิกภาพของแต่ละคน

3 เพื่อเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของแต่ละคน

4 เพื่อสร้างสรรค์บุคลิกภาพของแต่ละคน

ตอบ 1 จากประโยคแรกที่เป็น main idea นั่นคือ to focus attention on allowing the

individual’s inner nature to express itself

52 According to the passage, where does an individual’s inner nature come from?

1 Childhood experience

2 Education

3 Society

4 Innate factors and experience

ถาม จากเนื้อเรื่อง ธรรมชาติภายในของแต่ละคนมาจากไหน

1 ประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก

2 การศึกษา

3 สังคม

4 ปัจจัยและประสบการณ์ที่มีมาตั้งแต่เกิด

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 3 our potential can be seen as a product of innate factors plus

experience

53 Which of the following can be inferred from the passage?

1 People should be in the environment that allows them to develop their interests.

2 Society often frustrates out needs and creative impulses.

3 People should be encouraged to do what they want.

4 All are correct

ถาม ข้อไหนต่อไปสามารถสรุปได้จากเนื้อเรื่อง

1 ผู้คนควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสนใจได้

2 สังคมมักจะขัดขวางต้องการและแรงกระตุ้นในทางสร้างสรรค์

3 ผู้คนควรได้รับการส่งเสริมให้ทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทํา

 1. ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ถูกหมด ล้วนกล่าวในเนื้อเรื่อง

54 According to the passage, innate intelligence can be discouraged by _____.

1 parents

2 society

3 friends

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ความเฉลียวฉลาดที่มีมาตั้งแต่เกิดสามารถถูกขัดขวางโดย ___

1 พ่อแม่

2 สังคม

3 เพื่อน

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 13 pressures from his family, friends, and school

55 According to the passage, society decrees frustrate _____

1 personal feelings

2 good grades in school

3 identification

4 the individual’s inner nature

ถาม ตามเนื้อเรื่อง สังคมทําให้ _____ ผิดหวัง

1 ความรู้สึกส่วนตัว

2 การได้เกรดที่ดีในโรงเรียน

3 การแสดงตัว

4 ธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่เกิดของแต่ละคน

ตอบ 4 จากข้อความที่ว่า But humanistic psychologists make the valid point that society

often frustrates out needs and creative impulses สังคมมักจะขัดขวางความต้องการ และก่อให้แรงกระตุ้น มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

56 The author mentions that people will be more productive by ____.

1 being encouraged to express themselves the way they are

2 doing what they want

3 being in controlled environment

4 1 and 2 are correct

ถาม ผู้เขียนกล่าวว่าผู้คนจะมีประสิทธิผลมากขึ้นโดย _____.

1 ได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกในแบบที่ตนเป็น

2 ทําสิ่งที่พวกเขาต้องการ

3 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม

4 ถูก 1 และ 2

ตอบ 4 ถูกทั้ง 1 และ 2

57 The word “impulses” (in bold type) is the closest in meaning to ____.

1 journey

2 threats

3 drives

4 requests

คําว่า “ impulses” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 การเดินทาง

2 การคุกคาม

3 แรงกระตุ้น

4 ขอร้อง

ตอบ 3  impulses = drives = แรงกระตุ้น แรงผลักดัน

58 What does “this” (in bold type) refer to?

1 Being a housewife

2 Being a nurse

3 Being a lawyer

4 All are correct

ถาม คําว่า “this” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง _____.

1 การเป็นแม่บ้าน

2 การเป็นนางพยาบาล

3 การเป็นทนายความ

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 จากบรรทัดที่ 7 “this” อ้างอิงถึง บรรทัดที่ 5 ที่เด็กผู้หญิงปรารถนาที่จะเป็นทนายความ

59 The word “strive” (in bold type) is the closest in meaning to ____.

1 borrow

2 attempt

3 battle

4 wander

ถาม คำว่า “strive” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 ขอยืม

2 พยายาม

3 ดิ้นรนต่อสู้

4 ท่องเที่ยวไป

ตอบ 3 strive = battle = ต่อสู้ ดิ้นรนต่อสู้

60 The word “decrees” (in bold type) is the closest in meaning to _____.

1 contests

2 development

3 flights

4 rules

ถาม คำว่า “decrees” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ ____.

1 การแข่งขัน 2 การพัฒนา 3 เที่ยวบิน 4 กฎระเบียบ

ตอบ 2 decrees = rules = กฎ ข้อบังคับ

 

Part II : Unseen Passages

A Directions: Read the following passage.

Then blacken 1 for a true statement, and blacken 2 for a false statement 1=True; 2 = False)

 

Passage 1

A story by children’s author Beatrix Potter, written more than a century ago, is to be published for the first time after the rediscovery of the tala which features some of her bes-known characters such as Peter Rabbit.

The tale of Kitty-in-Boots, penned by Peter in 1914, was found by publisher Jo Hanks after she came across an out-of-print biography of the author from the 1970s which referred to the story in a letter Potter had sent to her then-publisher and an unedited manuscript.

Hanks then discovered three handwritten manuscripts in children’s school notebooks, which were in the archive of London’s Victoria and Albert Museum along with a rough color sketch of Kitty-in-Boots. “The tale is really the best of Beatrix Potter. It has double identities, colorful villains and a number of favorite characters from other tales (including Mr. Tod, Mrs. Tiggy-Winkle, Ribby and Tabitha Twitchit). Most excitingly, our treasured, mischievous Peter Rabbit makes an appearance, albeit older, slower, and portlier.

Penguin Random House is to publish the new story in September with drawings provided by Quentin Blake, one of Britain’s most renowned illustrators. “Once upon a time, there was a serious, well-behaved young black cat,” the book starts according to an extract on the Penguin website. “It belonged to a kind old lady who assured me that no other cat could compare with Kitty. She lived in constant fear that Kitty might be stolen.”

Hanks said Potter intended to publish the tale but marriage, the outbreak of World War Tand her concentration on her farming business got in the way. Potter, born 150 years ago, remains one of the world’s most popular children’s authors. Two million copies of her “little

books” are sold globally every year and more than 45 million copies of The Tale of Peter Rabbit have been sold since it was first published in 1902.

“She was a wonderful storyteller. There’s nothing like it, tell a good story, tell it clearly, tell it well and you’ve got an audience,” said the publisher: “She was very scientific about her approach to animals. She was a bunny-boiler. She and her brother boiled a bunny to find out what the structure was like.”

 

เรื่องราวโดยบีทริกซ์ พอตเตอร์ นักเขียนหนังสือเด็กซึ่งเขียนขึ้นเมื่อกว่าศตวรรษก่อน จะได้รับการตีพิมพ์เป็น ครั้งแรกหลังจากการค้นพบเรื่องราวใหม่ ซึ่งประกอบด้วยตัวละครที่โด่งดังที่สุดของเธอ เช่น ปีเตอร์ แรบบิท

เรื่องราวของ Kitty-in-Boots ซึ่งเขียนโดย พอตเตอร์ ในปี 1914 ถูกค้นพบโดยผู้พิมพ์ โจ แฮงค์ หลังจากที่ เธอพบเห็นชีวประวัติของผู้แต่งที่เลิกตีพิมพ์จากปี 1970 ซึ่งอ้างถึงเรื่องราวในจดหมายที่ พอตเตอร์ ส่งถึง สํานักพิมพ์ ของเธอในขณะนั้นและต้นฉบับที่ไม่ได้ตัดต่อ

จากนั้นแฮงค์ก็ค้นพบต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือสามฉบับในสมุดจดโรงเรียนสําหรับเด็ก ซึ่งอยู่ในที่เก็บถาวร ของพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียและอัลเบิร์ตในลอนดอน พร้อมกับภาพสเก็ตซ์สีคร่าวๆ ของ Kitty-in-Boots “เรื่องนี้เป็น เรื่องที่ดีที่สุดของบีทริกซ์ พอตเตอร์ มีอัตลักษณ์สองแบบ วายร้ายสีสันสดใส และตัวละครโปรดจากนิทานอื่นๆ (รวมถึง คุณท็อด นางทิกกี้-วิงเคิล ริบบี้ และทาบิธา ทวิชิต) ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือ ปีเตอร์ แรบบิท ที่น่ารักและซุกซนของเรา ปรากฏตัวขึ้น แม้ว่าจะแก่กว่า ช้ากว่าและเจ้าเนื้อมากขึ้น

Penguin Random House จะตีพิมพ์เรื่องใหม่ในเดือนกันยายนด้วยภาพวาดโดย Quentin Blake หนึ่ง ในนักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหราชอาณาจักร “กาลครั้งหนึ่ง มีแมวดําตัวเล็กตัวหนึ่งที่จริงจังและมี มารยาทดี” หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นตามเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเพนกวิน “มันเป็นของหญิงชราผู้ใจดีที่รับรองกับฉันว่าไม่มี แมวตัวอื่นเทียบได้กับคิตตี้ เธออาศัยอยู่ด้วยความกลัวอยู่เสมอว่าคิตตี้อาจถูกขโมย”

แฮงค์กล่าวว่าพอตเตอร์ตั้งใจจะตีพิมพ์เรื่องนี้ แต่การแต่งงาน การเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 และการจดจ่ออยู่กับธุรกิจเกษตรกรรมได้ขวางทางเธอ พอตเตอร์ ซึ่งเกิดเมื่อ 150 ปีที่แล้ว ยังคงเป็นหนึ่งในนักเขียนหนังสือเด็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก “หนังสือเล่มเล็กๆ” ของเธอขายได้ 2 ล้านเล่มทั่วโลกทุกปี และมีการขาย This Tale of Peter Rabbit มากกว่า 45 ล้านเล่มนับตั้งแต่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1902

“เธอเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยม ไม่มีอะไรจะเหมือน บอกเล่าเรื่องราวที่ดี บอกอย่างชัดเจน บอกได้ดี เท่านี้คุณ มีผู้อ่านแล้ว” ผู้จัดพิมพ์กล่าว “เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์มากเกี่ยวกับแนวทางของเธอกับสัตว์ เธอเป็นผู้ต้มกระต่าย เธอกับพี่ชายต้มกระต่ายเพื่อดูว่าโครงสร้างเป็นอย่างไร”

61 The title of Potter’s rediscovered work is “The Tale of Peter Rabbit.”

ถาม ผลงานที่ค้นพบใหม่ของพอตเตอร์ คือ “The Tale of Peter Rabbit”

ตอบ 2 ชื่อเรื่องคือ “The Tale of Kitty-in-Boots” จากย่อหน้าที่ 2 ส่วน “The Tales of Peter

Rabbit” เป็นเพียงการยกตัวอย่างผลงานที่ประสบความสําเร็จของเธอในย่อหน้าที่ 5 เท่านั้น

62 Jo Hanks was Potter’s then-publisher back in 1914.

ถาม โจ แฮงค์ เป็นผู้จัดพิมพ์ของ Potter ในปี 1914.

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 2 then-publisher โดยที่ then หมายความว่าเคยเป็นในอดีต

63 The publisher found three manuscripts in the Victoria and Albert Museum.

ถาม ผู้จัดพิมพ์พบต้นฉบับสามฉบับในพิพิธภัณฑ์วิกเตอเรียและอัลเบิร์ต

ตอบ 1 ถูกต้อง จากประโยคแรกย่อหน้าที่ 3 Hanks then discovered three handwritten

manuscripts

64 Many characters from Potter’s work feature in this new tale, except for Ribby.

ถาม มีตัวละครมากมายจากผลงานของพอตเตอร์ในเรื่องใหม่นี้ ยกเว้น Ribby

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 3 (including Mr. Tod, Mrs. Tiggy, Winkle, Ribby and Tabitha Twitchif) ตัวละครโปรดจากนิทานอื่นๆ (รวมถึงคุณท็อด นางทิกกี้-วิ่งเคิล ริบบี้ และทาบิธา ทวิชิต) ฉะนั้นที่ว่ายกเว้น Ribby จึงผิด

65 Potter’s newest book is published by Penguin Random House

ถาม หนังสือเล่มล่าสุดของพอตเตอร์จัดพิมพ์โดย Penguin Random House

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 4

66 Quentin Blake is one of Britain’s most famous illustrators.

ถาม Quentin Blake เป็นหนึ่งในนักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหราชอาณาจักร

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 4 Quentin Blake, one of Britain’s most renowned illustrator

67 Potter’s illness pulled her back from working on Kitty’s tale.

ถาม อาการป่วยของพอตเตอร์ทําให้เธอไม่ได้ทํานิทานคิตตี้ต่อ

ตอบ 2 pull back แปลตรงๆ แปลว่าดึงกลับแต่มีอีกความหมายซึ่งก็คือการตัดสินใจไม่ทําหรือไม่มีส่วน

ร่วมกับสิ่งๆหนึ่ง สาเหตุที่พอตเตอร์ไม่ได้ทํานิทานต่อมีสามอย่าง การแต่งงาน สงครามโลกครั้งที่ 1 และธุรกิจเกษตรกรรม จากย่อหน้าที่ 5 ไม่มีการเอ่ยถึงอาการป่วย

68 “Little books” are considered children’s literature.

ถาม “Litle books” ถือเป็นวรรณกรรมของเด็ก

ตอบ 1 ถูกต้องจากย่อหน้าที่ 5 ซึ่งได้ถูกขายทั่วโลกทุกปี

69 The Tale of Peter Rabbit will celebrate its 150th anniversary in 2018.

ถาม The Tale of Peter Rabbit จะครบรอบ 150 ปีในปี 2018

ตอบ 2 150 ปีในย่อหน้าที่ 5 อ้างถึงวันเกิดของพอตเตอร์ ไม่ใช่นิทานของเธอ

70 Three types of animals are mentioned in this passage.

ถาม เนื้อเรื่องเอ่ยถึงสัตว์สามชนิด

ตอบ 2 เนื้อเรื่องเอ่ยถึง cat และ kitty ซึ่งก็คือแมว และ rabbit และ bunny ซึ่งก็คือกระต่าย ส่วน

penguin ไม่นับเพราะเป็นชื่อสํานักพิมพ์ จึงมีแค่สอง

 

B: Directions: Read the following passages and choose the best answer for each

question. (คําสั่ง: อ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้แล้วเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละคําถาม)

 

Passage 1

(1) Saving energy means saving money. Homeowners and renters know this basic fact, but they often don’t know what kinds of adjustments they can make in their homes and apartments that will result in savings.

(2). For those willing to spend some time and money to reap long-term energy savings, an energy audit is the way to go. An energy auditor will come into your homes and assess its energy efficiency. The auditor will pinpoint areas of your home that use the most energy

and offer solutions to lower your energy use and costs. Trained energy auditors know what to look for and can locate a variety of flaws that may be resulting in energy inefficiency, including inadequate insulation, construction flaws, and uneven heat distribution.

(3)  There are quicker and less costly measures that can be taken as well. One way to save money is to replace incandescent lights with fluorescents. This can result in a savings of more than 50% on your monthly lighting costs.

(4) When it’s time to replace old appliances, it’s wise to spend a bit more for an energy

and be sure that you are taking advantage of energy-saving settings already on your current refrigerator, dishwasher, washing machine, or dryer.

(5) Windows provide another opportunity to cut your energy costs. Caulk old windows that might be leaky to prevent drafts, and choose double-paned windows if you’re building an addition or replacing old windows.

(6) Most areas of your home or apartment offer opportunities to save energy and money. The results are significant and are well worth the effort.

 

(1) การประหยัดพลังงานหมายถึงการประหยัดเงิน เจ้าของบ้านและผู้เช่าทราบข้อเท็จจริงพื้นฐานนี้ แต่พวกเขา มักไม่ทราบว่าการปรับเปลี่ยนประเภทใดในบ้านและอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาถึงจะส่งผลให้เกิดการประหยัดได้

(2) สําหรับผู้ที่ยินดีเสียเวลาและเงินบางส่วนเพื่อเก็บเกี่ยวการประหยัดพลังงานในระยะยาว การทําการตรวจสอบ พลังงานเป็นวิธีที่ควรทํา ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะเข้ามาในบ้านของคุณและประเมินประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ผู้ตรวจสอบจะระบุพื้นที่ในบ้านของคุณที่ใช้พลังงานมากที่สุดและเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายของคุณ ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานที่ผ่านการฝึกอบรมรู้ว่าควรมองหาสิ่งใดและสามารถระบุ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้พลังงานไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ฉนวนที่ไม่เพียงพอ ข้อบกพร่องในการ ก่อสร้าง และการกระจายความร้อนที่ไม่สม่ําเสมอ

(3) มีวิธีที่รวดเร็วและแพงน้อยกว่า(ถูกกว่า)ที่สามารถทําได้เช่นกัน วิธีหนึ่งในการประหยัดเงินคือการเปลี่ยน หลอดไส้ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ วิธีนี้อาจส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ารายเดือนของคุณได้มากกว่า 50%

(4) เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าก็ควรที่จะใช้จ่ายเพิ่มอีกนิดสําหรับรุ่นประหยัดพลังงาน และตรวจดู ให้แน่ใจว่าคุณกําลังใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าการประหยัดพลังงานที่มีอยู่แล้วในตู้เย็น เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า หรือ เครื่องเป่าผมของคุณ

(5) กระจกยังให้โอกาสในการลดต้นทุนด้านพลังงานของคุณ อุดหน้าต่างเก่าที่อาจรั่วเพื่อป้องกันกระแสลม และ เลือกหน้าต่างบานคู่หากคุณกําลังสร้างส่วนต่อเติมหรือเปลี่ยนหน้าต่างเก่า

(6) พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ของคุณให้โอกาสประหยัดพลังงานและเงิน โดยผลลัพธ์เห็นได้ชัดและ มีความคุ้มค่ากับความพยายามที่ใส่ไป

 

71 Which of the following should be the best topic of this passage?

1 Home and Apartment Renovation

2 Energy and Money Savings

3 Homeowners and Renters.

4 What Energy Auditors Do

ข้อใดต่อไปนี้เหมาะเป็นหัวเรื่องของบทความนี้ที่สุด

1 การปรับปรุงบ้านและอพาร์ตเมนต์

2 พลังงานและการประหยัดเงิน

3 เจ้าของบ้านและผู้เช่า

4 หน้าที่ของผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน

ตอบ 2 ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะเอ่ยถึงทุกข้อ แต่เนื้อหาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการประหยัดเงิน

เป็นประเด็นหลักจึงตอบข้อ 2

72 Which of the following best expresses the main ideas of the passage?

1 There are many things a homeowner or renter can do to save

2 Replacing windows and light bulbs are worth the effort and costs.

3 Hiring an energy auditor will help homeowners and renters save energy and money.

4 Homeowners and renter don’t know what they can do to save energy and money.

ถาม ข้อใดต่อไปนี้อธิบายประเด็นหลักของบทความนี้ที่สุด

1 มีหลายสิ่งที่เจ้าของบ้านหรือผู้เช่าสามารถทําได้เพื่อประหยัดพลังงานและเงิน

2 การเปลี่ยนหน้าต่างและหลอดไฟนั้นคุ้มค่ากับความพยายามและค่าใช้จ่าย

3 การจ้างผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะช่วยให้เจ้าของบ้านและผู้เช่าประหยัดพลังงานและเงิน

4 เจ้าของบ้านและผู้เช่าไม่รู้ว่าพวกเขาจะทําอะไรได้บ้างเพื่อประหยัดพลังงานและเงิน

ตอบ 1 จากย่อหน้าแรก กล่าวถึง Homeowners and renter และ ประเด็นหลักของบทความเกี่ยวกับสิ่ง

ต่าง ๆ ที่สามารถทําได้เพื่อประหยัดทั้งพลังงานและเงิน จะเห็นได้จากทุกย่อหน้าที่ระบุวิธีที่ไม่เหมือนกัน

73 in order to have long-term energy savings, the author suggests _____

1 replacing all the electric appliances.

2 hiring an electrician

3 changing entirely the electrical system

4 hiring an energy auditor

ถาม เพื่อประหยัดพลังงานในระยะยาว ผู้เขียนแนะนําให้ ______

1 เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

2 จ้างช่างไฟฟ้า

3 เปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งระบบ

4 การจ้างผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 2 For those willing to spend some time and money to reap long

term energy savings, an energy audit is the way to go.

74 According to the passage, which of the following would an energy auditor NOT do?

1 Locate a variety of flaws that may result in energy inefficiency and fix them.

2 Look for problems with heat distribution.

3 Check the construction flaws.

4 Offer solutions to lower the energy costs.

ถาม อ้างอิงจากบทความ ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะไม่ทําข้อใดต่อไปนี้

1 ค้นหาจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้การใช้พลังงานไม่มีประสิทธิภาพและแก้ไขมัน

2 หาปัญหาที่เกี่ยวกับการกระจายความร้อน

3 ตรวจสอบข้อบกพร่องในการก่อสร้าง

4 เสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 1 offer solutions to lower your energy use and costs และจากย่อ

หน้าที่ 2 auditors know what to look for and can locate a variety of flaws that may be resulting in energy inefficiency, including iradequate insulation, construction flaws, and uneven heat distribution จะเห็นได้ว่ามีครบทั้งข้อ 2 ถึง 4 ส่วน ข้อ 1 เนื้อหาระบุว่าสามารถหาจุดบกพร่องได้ แต่ไม่ได้ระบุว่าจะช่วยแก้ได้ จึงตอบข้อ 1

75 Which electric appliance is NOT mentioned in the passage?

1 iron.

2 dishwasher

3 washing machine

4 incandescent light

ถาม เครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อเรื่อง

1 เตารีด

2 เครื่องล้างจาน

3 เครื่องซักผ้า

4 หลอดไส้

ตอบ 1 dishwasher และ washing machine (ข้อ 2 และ 3) ระบุในย่อหน้าที่ 4 และหลอดไส้

(ข้อ 4) ระบุในย่อหน้าที่ 3 จึงตอบข้อ 1

76 Which of the following is NOT included in this passage?

1 Trained energy auditors know what to look for and can locate a variety of flaws that

may be resulting in energy inefficiency.

2 You can reduce your $130 monthly lighting costs to $65 by using fluorescent bulbs

instead of incandescent bulbs.

3 Your local energy company will send an energy auditor at your request.

4 Some electric appliances have energy-saving settings.

ถาม ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีในเนื้อเรื่อง

1 ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานที่ได้รับการฝึกอบรมรู้ว่าควรมองหาอะไร และสามารถระบุ

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้การใช้พลังงานไม่มีประสิทธิภาพ

2 คุณสามารถลดค่าไฟรายเดือนจํานวน $130 ให้เหลือ $65 ได้โดยใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทน

หลอดไส้

3 บริษัทพลังงานในพื้นที่ของคุณจะส่งผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานตามคําขอของคุณ

4 เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดมีการตั้งค่าการประหยัดพลังงาน

ตอบ 3 ข้อ 1 ระบุในย่อหน้าที่ 1 Trained energy auditors know what to look for and can

locate a variety of flaws that may be resulting in energy ineficiency ข้อที่ 2 ระบุ ในย่อหน้าที่ 3 This can result in a savings of more than 50% on your monthly lighting costs. (50% ของ $130 คือ $65) ข้อที่ 4 ระบุในย่อหน้าที่ 4 be sure that you are taking advantage of energy-saving setings ส่วนข้อที่ 3 ไม่มีในเนื้อหา เนื้อหา เพียงแต่ระบุว่าผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานจะเข้ามาในบ้านและทําการประเมิน จึงตอบข้อที่ 3

77 According to the passage, it can be inferred that double-paned windows _____

1 should only be used in new additions to homes

2 should only be used as replacement windows

3 will lower your heating costs by 50%

4 are energy efficient

ถาม เราสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องว่าหน้าต่างบานคู่ _____

1 ควรใช้เฉพาะส่วนต่อเติมใหม่ในบ้านเท่านั้น

2 ควรใช้เป็นหน้าต่างที่ใช้เปลี่ยนเท่านั้น

3 จะลดต้นทุนการทําความร้อนของคุณลง 50%

4 ประหยัดพลังงาน

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 5 choose double-paned windows if you’re building an addition

or replacing old windows สามารถตัดข้อ 1 และ 2 ได้ เพราะตัวเลือกคืออย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น แต่ในเนื้อเรื่องระบุว่าหน้าต่างบานคู่ใช้ได้เมื่อสร้างส่วนต่อเติมหรือเปลี่ยนหน้าต่างเก่า ส่วน ข้อ 3 เป็นข้อหลอก เพราะเนื้อเรื่องในย่อหน้าที่ 3 มีการเอ่ยถึงการลดค่าไฟถึง 50% แต่ด้วยการใช้ หลอดไฟไม่ใช่หน้าต่าง จึงตอบข้อที่ 4

78 The word “costly” (paragraph 3) means

1 effective

2 reasonable

3 expensive

4 cheap

ถาม คําว่า “costly” (จากย่อหน้าที่ 3) มีความหมายว่า

1 มีประสิทธิภาพ 2 สมเหตุสมผล 3 แพง 4 ถูก

ตอบ 3 costly = ราคาแพง จึงตอบข้อ 3

79 The word “they” (paragraph 1) refers to _____

1 homes

2 savings

3 apartments

4 homeowners and renters

ถาม คําว่า “they” (จากย่อหน้าที่ 1) อ้างอิงถึง _____

1 บ้าน

2 เงินที่ออม

3 อพาร์ตเมนต์

4 เจ้าของบ้านและผู้เช่า

ตอบ 4 คําสรรพนามอ้างอิงเจ้าของบ้านและผู้เช่าที่อยู่ต้นประโยค

80 The word “this” (paragraph 3) refers to ______

1 uneven heat distribution

2 to replace incandescent lights with fluorescents

3 there are quicker and less costly measures

4 one way to save money

ถาม คําว่า “this” (จากย่อหน้าที่ 3) อ้างอิงถึง _____

1 การกระจายความร้อนที่ไม่สม่ําเสมอ

2 การเปลี่ยนหลอดไส้ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์

3 มีวิธีที่รวดเร็วและถูกกว่า

4 วิธีหนึ่งในการประหยัดเงิน

ตอบ 2 ประโยคเป็นประโยคต่อจากก่อนหน้า One way to save money is to replace

incandescent lights with fluorescents.

 

Passage 2

(1) Acid attacks are a form of violence, in which acid or another corrosive substance is thrown at a person – usually a woman or a girl – with the intention of maiming, torturing or killing them.

(2) Acid attacks perpetrated against women and girls are used as a means to permanently scar the survivor – they are an extreme form of violence against women and ..:: girls. They are used, because so much bearing is placed on the physical appearance of

women and girls.

(3) Women in countries around the world live with the threat of acid attacks, Globally,

there are approximately 1,500 acid attacks a year, but it ic crime that often goes unreported for fear of reprisal. The greatest prevalence is the South Asian countries including India, Pakistan and Bangladesh, where acid remains inexpensive and freely available.

(4) Most survivors of acid attacks are women and girls. The most common reasons for attacks on women and girls are the refusal of marria re, the denial of sex, and the sexual rejection of men and boys. It is an expression of control over women’s and girls’ bodies.

(5) in Bangladesh, there have been thousands of acid attacks over the last few years. . 3 These include young girls trying to escape force marriage. In most cases people purposely

aim for the face – destroying the eyelids so the eyes remain open -as a women’s face is seen as sacred. Her disfigurement then becomes a public mark of shame, making it hard for her to get married or gain employment.

(6) By harming the face of the survivor, the perpet ator limits their ability to engage in public life and damages their chance of marriage and having children. Acid attacks against

re have a multiplied impact because of the reaction of society to the survivor – something that is surely known by the perpetrator prior to the attack.

(1) การโจมตีด้วยกรดเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรง โดยกรดหรือสารกัดกร่อนอื่น ๆ จะถูกโยนใส่บุคคล ๆ หนึ่ง ซึ่งมักจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิง ด้วยเจตนาตั้งใจทําให้พิการ ทรมาน หรือฆ่าพวกเขา

(2) การโจมตีด้วยกรดที่กระทําผิดต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงถูกใช้เป็นวิธีการที่จะทําให้ผู้รอดชีวิตบาดเจ็บอย่าง ถาวร เป็นรูปแบบที่รุนแรงมากต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง การกระทํานี้ถูกใช้เพราะรูปลักษณ์ภายนอกมีความสําคัญ อย่างมากสําหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

(3) ผู้หญิงในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอาศัยอยู่กับการคุกคามของการโจมตีด้วยกรด ทั่วโลกมีการโจมตีด้วยกรด ประมาณ 1,500 ครั้งต่อปี แต่เป็นอาชญากรรมที่มักไม่ได้รับการรายงานเพราะกลัวว่าจะเกิดการแก้แค้น การกระทํา นี้พบได้บ่อยที่สุดในประเทศในเอเชียใต้ ซึ่งรวมถึงอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ ซึ่งเป็นสถานที่ ๆ กรดยังคงมี ราคาไม่แพงและหาได้อย่างเสรี

(4) ผู้รอดชีวิตจากการโจมตีด้วยกรดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิง สาเหตุเบื้องหลังที่พบบ่อยที่สุดของการ โจมตีผู้หญิงและเด็กผู้หญิงคือการปฏิเสธการแต่งงาน การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ และการปฏิเสธทางเพศของผู้ชายและเด็กชาย เป็นการแสดงออกถึงการควบคุมร่างกายของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

(5) ในบังคลาเทศมีการโจมตีด้วยกรดหลายพันครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงเด็กสาวที่พยายามหนีการ บังคับแต่งงาน ในกรณีส่วนใหญ่ผู้คนมุ่งเป้าไปที่ใบหน้า ซึ่งจะทําลายเปลือกตาเพื่อให้ดวงตายังคงเปิดอยู่เนื่องจาก ใบหน้าของผู้หญิงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทําให้เสียโฉมของเธอจึงกลายเป็นเครื่องหมายแห่งความอับอายต่อสาธารณะ ทําให้เธอแต่งงานหรือหางานทําได้ยาก

(6) ผู้กระทําความผิดจํากัดความสามารถของผู้รอดชีวิตในการมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ และทําลายโอกาสของ การแต่งงานและการมีบุตรผ่านการทําร้ายใบหน้า การโจมตีด้วยกรดต่อผู้หญิงและเด็กหญิงจึงส่งผลกระทบทวีคูณจาก ปฏิกิริยาของสังคมต่อผู้รอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ทราบกันดีอยู่แล้วโดยผู้กระทําความผิดก่อนการโจมตี

 

81 Which of the following titles would best express the main topic of the passage?

1 Campaigning to change the law around acid attacks

2 Tackling acid attacks and supporting survivors

3 Acid attacks on women and girls

4 Violence perpetrated against women and girls by men and boys

ถาม  หัวข้อใดต่อไปนี้อธิบายประเด็นหลักของเนื้อเรื่องได้ดีที่สุด

1 การรณรงค์เปลี่ยนกฎหมายป้องกันการโจมตีกรด

2 การรับมือการโจมตีด้วยกรดและสนับสนุนผู้รอดชีวิต

3 การโจมตีด้วยกรดที่กระทําต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

4 ความรุนแรงที่กระทําต่อสตรีและเด็กหญิงโดยบุรุษและเด็กชาย

ตอบ 3 ไม่มีการเอ่ยถึงการรณรงค์และการรับมือการโจมตีด้วยกรด จึงสามารถตัดข้อที่ 1 และ 2 ออก ส่วนข้อที่ 4 ที่เกี่ยวกับความรุนแรงยังไม่ละเอียดพอ จึงตอบข้อที่ 3

82 Which is incorrect, according to the passage?

1 Although acid attacks occur globally, this type of violence is most common in South

and Southeast Asia.

2 Some acid attack victims are afraid to come forward to report attacks.

3 Reasons behind acid attacks stem from troubled interpersonal relationships.

4 Acid attacks are a form of violence primarily targeted at women.

ถาม อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1 แม้ว่าการโจมตีด้วยกรดจะเกิดขึ้นทั่วโลก แต่ความรุนแรงประเภทนี้พบได้บ่อยที่สุดในเอเชียใต้

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 เหยื่อการโจมตีด้วยกรดบางคนกลัวที่จะออกมารายงานการโจมตี

3 เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยกรดเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีปัญหา

4 การโจมตีด้วยกรดเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงเป็นหลัก

ตอบ 4 ย่อหน้าที่ 2 ระบุว่า Acid attacks perpetrated against women and girls ดังนั้นข้อที่

4 ยังไม่ถูกต้องเพราะทั้งบทความพูดถึงผู้หญิงและเด็กหญิงไม่ใช่แค่ผู้หญิง

83 Which is incorrect, according to the passage?

1 Cases of acid attacks are ubiquitous in India, Pakistan and Bangladesh

2 Acid is quite costly, but freely available in South Asian countries.

3 Some perpetrators purposely throw corrosive liquids at their victims’ faces.

4 Some victims are fearful to report acid attacks to the police for fear of reprisal.

ถาม  อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1 เหตุการณ์โจมตีด้วยกรดเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ

2 กรดมีราคาค่อนข้างแพง แต่สามารถหาซื้อได้อย่างเสรีในประเทศแถบเอเชียใต้

3 ผู้กระทําผิดบางคนจงใจโยนของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใส่ใบหน้าของเหยื่อ

4 เหยื่อบางคนกลัวที่จะรายงานการโจมตีด้วยกรดต่อตํารวจเพราะกลัวว่าจะถูกแก้แค้น

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 3 india, Pakistan and Bangladesh, where acid remains inexpensive

and freely available เนื้อความระบุว่ากรตยังคงมีราคาไม่แพงและหาได้อย่างเสรี ข้อที่ 2 จึงไม่ ถูกต้อง ข้อนี้ต้องค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดของเนื้อความเพราะจะเห็นได้ว่าส่วนหลังของข้อที่ 2 ระบุ ว่า available in South Asian countries ซึ่งถ้าดูจากเนื้อความ เนื้อความจะระบุประเทศ India, Pakistan and Bangladesh แทนการเขียนว่า South Asian countries แต่ถ้าดูจาก ย่อหน้าที่ 2 The greatest prevalence is the South Asian countries including India, Pakistan and Bangladesh จะเห็นว่าวลี South Asian countries ใช้อ้างถึง india, Pakistan and Bangladesh จึงตอบข้อนี้ได้

84 Which is correct, according to the passage?

1 The common motives for acid attacks are rejected marriage proposals, blackmail,

and jealousy

2 There are more than 5,000 acid attack cases recorded around the world every year.

3 The prevalence of acid attacks in South Asia can be explained by the easy availability of acids.

4 The country’s supreme court criticized the Indian government for failing to act on the problems of acid attack.

ถาม อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1 แรงจูงใจทั่วไปสําหรับการโจมตีด้วยกรดคือการปฏิเสธข้อเสนอการแต่งงาน แบล็กเมล์ และความ

หึงหวง

2 มีกรณีการโจมตีด้วยกรดมากกว่า 5,000 ครั้งทั่วโลกทุกปี

3 การพบได้บ่อยของการโจมตีด้วยกรดในเอเชียใต้มีเหตุมาจากการที่กรดหาได้ง่าย

4 ศาลสูงของประเทศวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอินเดียที่ล้มเหลวด้านการดําเนินการแก้ไขปัญหาการ

โจมตีด้วยกรด

ตอบ 3 ข้อนี้ต้องใช้การค่อย ๆ ตัดข้อออก เนื้อความไม่ได้ระบุเรื่องการแบล็กเมล์ และความหึงหวงจึง

สามารถตัดข้อ 1 ได้ เนื้อความระบุว่ามีการโจมตีด้วยกรดประมาณ 1 500 ครั้งต่อปีไม่ใช่ 5,000 ครั้ง จึงตัดข้อ 2 ได้ และไม่มีการกล่าวถึงศาลจึงตัดข้อที่ 4 ได้ และจากย่อหน้าที่ 3 The greatest prevalence is the South Asian countries including India, Pakistan and Bangladesh, where acid remains inexpensive and freely available ซึ่งตรงกับข้อที่ 3 จึงตอบข้อนี้

85 How many countries are mentioned by name in this article?

1 1

2 2

3 3

4 44

ถาม เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึงชื่อประเทศที่ประเทศ

ตอบ 3 มีทั้งหมด 3 ประเทศ India, Pakistan and Bangladesh ในย่อหน้าที่ 3

86 Consequences of acid attack on women are mentioned in paragraph _____.

1 1

2 3

3 4

4 6

ถาม ผลที่ตามมาของการโจมตีด้วยกรดต่อผู้หญิงถูกกล่าวถึงในย่อหน้า _____.

ตอบ 4 เนื้อเรื่องสรุปผลในย่อหน้าที่ 6 ว่า limits their ability to engage in public life and

damages their chance of marriage and having children และพูดถึงผลโดยรวม Acid attacks against women and girls therefore have a multiplied impact

87 It can be inferred from the passage that the long-term consequences of acid attack may include enormous ____ difficulties.

1 social

2 economic

3 psychological

4 All are correct

ถาม สามารถอนุมานได้จากเนื้อความว่าผลระยะยาวของการโจมตีด้วยกรดอาจรวมถึงความ

ยากลําบากมหาศาลด้าน _____.

1 สังคม

2 เศรษฐกิจ

3 จิตวิทยา

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 1 ไม่มีการเอ่ยถึงผลทาง เศรษฐกิจหรือ จิตวิทยาของผู้รอดชีวิตจึงสามารถตัดข้อ 2.3 และ 4 ได้ อีก

ทั้งโดยรวมพูดถึงสังคม และพูดถึง reaction of society ในย่อหน้าที่ 6 จึงตอบข้อที่ 1

88 Which of the following topics does this story seem NOT to touch on?

1 Victims of human trafficking

2 Personal conflict regarding intimate relationships

3 Domestic intolerance

4 Violent assault

ถาม หัวข้อใดต่อไปนี้ที่เนื้อความนี้ดูเหมือนจะไม่พูดถึง

1 เหยื่อการค้ามนุษย์

2 ความขัดแย้งส่วนตัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใกล้ชิด

3 การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างภายในครัวเรือน

4 การทําร้ายร่างกาย

ตอบ 1 คําถามนี้ค่อนข้างยากเพราะต้องรู้ความหมายของศัพท์ในข้อที่ 3 domestic ส่วนใหญ่จะใช้

ความหมายในบริบทภายในประเทศ (เช่น domestic flight = เที่ยวบินภายในประเทศ) แต่ สามารถหมายถึงเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว ส่วน intolerance ส่วนใหญ่จะใช้ความหมายในบริบท ของการแพ้ (เช่น food intolerance = อาการแพ้อาหารแฝง และ lactose intolerance = อาการแพ้น้ําตาลแลคโตส) แต่สามารถหมายถึงการไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง แต่หากไม่รู้ศัพท์ดู จากเนื้อความไม่มีการเอ่ยถึงการค้ามนุษย์จึงสามารถตอบข้อที่ 1 ได้เลย

89 The word “perpetrated” (in bold type) is the closest in meaning to _____

1 configured

2 prepared

3 committed

4 permitted

ถาม คําว่า “perpetrated” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____

1 กําหนด 2 เตรียม 3 การกระทํา 4 อนุญาต

ตอบ 3 perpetrated = การกระทําผิด

90 The word “shame” (in bold type) is the closest in meaning to _____.

1 disappointment

2 disfigurement

3 encouragement

4 embarrassment

ถาม  คําว่า “shame” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 ความผิดหวัง

2 การเสียโฉม

3 การให้กําลังใจ

4 ความอับอาย ตอบ 4 shame = ความอับอาย

 

Passage 3

The influence of social media is being used in ways that shape politics, business, world culture, careers, innovation, and more.

A new study from Pew Research claims that about one in five U.S. adults gets their political news primarily through social media. The study also finds that those who do get their political news primarily through social media tend to be less well-informed and more likely to be exposed to unproven claims than people who get their news from traditional sources.

Almost a quarter of the world’s population is now on Facebook. In the U.S., nearly 80% of all internet users are on this platform. Because social networks feed off interactions among people, they become more powerful as they grow. Without social media, social, ethical, environmental, and political ills would have minimal visibility. Increased visibility of issues has shifted the balance of power from the hands of a few to the masses.

Businesses have realized they can use social media to generate insights, stimulate demand, and create targeted product offerings. These functions are important in traditional brick-and-motar businesses and, obviously, in the world of e-commerce.

Social media has had a profound effect on recruitment and hiring. Professional social networks such as LinkedIn are important social media platforms for anyone looking to stand out in their profession. They allow people to create and market a personal brand.

 

อิทธิพลของโซเชียลมีเดียถูกใช้ในรูปแบบที่มีผลต่อการเมือง การประกอบธุรกิจ วัฒนธรรมโลก อาชีพ นวัตกรรม และอื่น ๆ

การศึกษาใหม่จาก Pew Research อ้างว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันประมาณหนึ่งในห้าได้รับข่าวการเมืองผ่าน โซเชียลมีเดียเป็นหลัก ผลการศึกษายังพบว่าผู้ที่ได้รับข่าวการเมืองโดยหลักผ่านโซเชียลมีเดียมักจะมีความรู้น้อยและมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากคํากล่าวอ้างที่ไม่ได้รับการพิสูจน์มากว่าผู้ที่ได้รับข่าวจากแหล่งข่าวดั้งเดิม ๆ

เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรโลกใช้ Facebook ในสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกือบ 80% อยู่บน แพลตฟอร์มนี้ เนื่องจากเครือข่ายโซเชียลขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน มันจึงมีบทบาทมากขึ้นเมื่อสิ่งๆ นั้น (การปฏิสัมพันธ์)เติบโต หากปราศจากโซเชียลมีเดีย สิ่งไม่ดีต่าง ๆ ทางสังคม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมือง จะทําให้มองเห็นได้เพียงเล็กน้อย การมองเห็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นได้เปลี่ยนความสมดุลของอํานาจจากมือของคนไม่กี่คนไปสู่ มวลชน

ธุรกิจต่าง ๆ ตระหนักดีว่าพวกเขาสามารถใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก กระตุ้นความต้องการ และ สร้างการนําเสนอผลิตภัณฑ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ฟังก์ชันเหล่านี้มีความสําคัญในการทําธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม และแน่นอนว่าในโลกของอีคอมเมิร์ซอีกด้วย

โซเชียลมีเดียมีผลอย่างมากต่อการสรรหาและการจ้างงาน เครือข่ายโซเชียลระดับมืออาชีพเช่น LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สําคัญสําหรับทุกคนที่ต้องการโดดเด่นในอาชีพของตน พวกมันทําให้ผู้คนสามารถสร้าง และทําการตลาดแบรนด์ส่วนบุคคลได้

91 The main idea of the passage is ______

1 the effect of social media on recruitment and hiring

2 the political news on social media

3 the functions of social media on business

4 the impact of social media on society

ถาม ประเด็นหลักของเนื้อความคือ ______

1 ผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อการสรรหาและการจ้างงาน

2 ข่าวการเมืองบนโซเชียลมีเดีย

3 หน้าที่ของโซเชียลมีเดียกับธุรกิจ

4 ผลกระทบของโซเซียลมีเดียต่อสังคม

ตอบ 4 เนื้อเรื่องพูดถึง politics, business, world culture, careers, innovation, and more

ไม่ได้เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก จึงตอบข้อที่ 4

92 Which is correct according to the passage?

1 We can’t use social media to hire employee.

2 Social media becomes less important nowadays.

3 People who get their news from traditional sources tend to be well-informed

4 All are correct

ถาม อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1 เราไม่สามารถใช้โซเชียลมีเดียจ้างพนักงานได้

2 โซเชียลมีเดียมีความสําคัญน้อยลงในปัจจุบัน

3 ผู้ที่ได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวดั้งเดิมมักจะเป็นผู้รอบรู้

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 3 จากย่อหน้าที่ 2 those who do get their political news primarily through social

media tend to be less well-informed and more likely to be exposed to unproven claims than people who get their news from traditional sources จึงตอบข้อที่ 3 ย่อ หน้าที่ 5 เอ่ยถึงการที่โซเชียลมีเดียมีผลอย่างมากต่อการสรรหาและการจ้างงาน ข้อที่ 1 จึงผิด และเนื้อความมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิพลต่าง ๆ ของโซเชียลมีเดียต่อสังคม ข้อที่ 2 จึงผิด

93 What is the share of U.S. adults who get their political news through social media?

1 5/1

2 1/4

3 3/5

4 1/5

ถาม สัดส่วนของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับข่าวการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียคือเท่าไหร่

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 2 about one in five U.S. adults gets their political news primarily

through social media โดย one in five = หนึ่งในห้า

94 Based on the passage, how many people in the world are on Facebook nowadays?

1 2/5

2 nearly 1/4

3 nearly 1/5

4 2/4

ถาม อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง ทุกวันนี้มีคนบน Facebook กี่คนในโลก?

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 3 Almost a quarter of the world’s population is now on Facebook

โดย almost = nearly = ประมาณ และ a quarter = หนึ่งในสี่

95 Which of the following is NOT true about the social media?

1 Social media has increased visibility of environmental issues.

2 Political news from social media tends to be unproven.

3 Social media plays an important role in business and politics.

4 Social media can negatively impact e-commerce

ถาม ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย

1 โซเชียลมีเดียทําให้มองเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

2 ข่าวการเมืองจากโซเชียลมักไม่ได้รับการพิสูจน์

3 โซเชียลมีเดียมีบทบาทสําคัญในธุรกิจและการเมือง

4 โซเชียลมีเดียสามารถส่งผลเสียต่ออีคอมเมิร์ซได้

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 4 These functions are important in traditional brick-and-motar

businesses and, obviously, in the world of e-Commerce เนื้อเรื่องระบุว่าโซเชียลมีเดีย

มีความสําคัญกับโลกของอีคอมเมิร์ซ แต่ไม่ได้พูดถึงผลเสีย

96 Based on the passage, which of the following is the advantage of using social media

in business?

1 Generating insights

2 Stimulating demand

3 Creating targeted product offerings

4 All are correct

ถาม จากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อดีของการใช้โซเชียลมีเดียในธุรกิจ

1 การสร้างข้อมูลเชิงลึก

2 การกระตุ้นความต้องการ

3 การสร้างการนําเสนอผลิตภัณฑ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 4 Businesses have realized they can use social mxdia to generate

insights, stimulate demand, and create targeted product offerings.

97 What is “Linkedin” according to the passage?

1 Profession

2 Social media platform

3 Personal brand

4 Recruitment and hiring

ถาม อ้างอิงจากเนื้อเรื่อง อะไรคือ “LinkedIn”

1 อาชีพ

2 แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

3 แบรนด์ส่วนบุคคล

4 การรับสมัครและการว่าจ้าง

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 5 Professional social networtc such as LinkedIn โดย social

network มีความหมายใกล้เคียงกับ social media platform ที่สุด

98 The word “exposed” (in bold type) is the closest in meaning to ____.

1 governed

2 isolated

3 informed

4 transferred

ถาม คําว่า “exposed” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ ____

1 การปกครอง

2 การแยกหรือความโดดเดี่ยว

3 การรับรู้

4 การย้ายหรือโอน

ตอบ 3 exposed = เผยออกมา หรือ การรับรู้

99 The word “traditional” (in bold type) is the closest in meaning to ____

1 original

2 true

3 common

4 ideal

ถาม คําว่า “traditional” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ ____

1 ดั้งเดิม

2 เป็นความจริง

3 ธรรมดาหรือพบได้ทั่วไป

4 อุดมคติ

ตอบ 1 traditional = ดั้งเดิม โบราณ เก่าแก่

100 The word “profound” (in bold type) is the closest in meaning to ____

1 edible

2 keen

3 simple

4 confusing

ถาม คําว่า “profound” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____

1 กินได้ 2 กระตือรือร้น 3 เรียบง่าย 4 ทําให้สับสน

ตอบ 2 profound = ลึกซึ้ง เต็มที่ อย่างมาก ข้อที่ 2 มีความหมายใกล้เคียงมากที่สุด

 

ENG2002 การอ่านตีความ เตรียมสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2563 

ข้อสอบสําหรับเตรียมสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2002 การอ่านตีความ

Part I: Seen Passages

ส่วนที่ 1 เนื้อหาในตำรา

A: Directions: Read the following statements.

Then blacken 1 for a true; statement, and blacken

2 for a false statement. (T=True; 2=False)

(คําสั่ง : ให้อ่านข้อความต่อไปนี้ ถ้าถูกให้ตอบข้อ 1 ถ้าผิดให้ตอบข้อ 2)

1 In scanning reading, the reader must understand the whole passage or article.

ถาม ในการอ่านแบบสแกนนิ่งนั้น ผู้อ่านต้องเข้าใจเนื้อเรื่องหรือบทความทั้งหมด

ตอบ 2 ผิด เพราะ การอ่านแบบจําเพาะ (Scanning) เป็นเทคนิคการอ่านข้อความอย่างเร็ว ๆ เพื่อที่จะ

ต้องการหาข้อมูลบางอย่างหรือคําตอบเฉพาะ โดยไม่สนใจใจความอื่น ๆ เลย นั่นแสดงว่า ผู้อ่านไม่ จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมด หรืออ่านทั้งหมด อ่านเฉพาะที่เราต้องการเท่านั้น

2 Referring items used in a text can come in many forms; for example, in a word or phrases.

ถาม คําอ้างอิงที่ใช้ในเนื้อหาสามารถอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น อยู่ในรูปของคํา ๆ หนึ่งหรือวลีก็ได้

ตอบ 1 ถูกต้อง การอ้างอิง (reference) คือ การที่ผู้เขียนเชื่อมโยงความคิดของเนื้อหาของเรื่องโดยการ

ใช้คําหรือวลีแทนคําหรือข้อความที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยไม่ต้องกล่าวคําหรือข้อความนั้น ๆ ซ้ำอีก ในการกล่าวถึงในครั้งต่อ ๆ ไป คําหรือวลีที่ผู้เขียนใช้แทนนี้เรียกว่า ตัวอ้างอิง (referring item) ซึ่งจะเป็นคํา ๆ เดียวหรือวลี ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อยู่ก่อนหน้าหรือหลังตัวอ้างอิงนั้น

3 All personal pronouns can be used as a referring item.

ถาม บุรุษสรรพนามทั้งหมดสามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงได้

ตอบ 1 personal pronoun บุรุษสรรพนามทุกตัวใช้เป็นตัวอ้างอิงได้ ซึ่งสรรพนามสามารถแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1 subject pronoun ได้แก่ I, we, you, he, she, it, และ they

2 object pronoun ได้แก่ me, us, you, him, her, it, และ them

3 possessive adjective ได้แก่ my, our, your, his, her its, และ their

4 possessive pronoun ได้แก่ mine, ours, yours, his, hers และ theirs

4 The stated main idea can be found at the beginning, middle or the bottom of a paragraph.

ถาม ใจความสําคัญที่ระบุไว้ในย่อหน้าสามารถพบได้ตอนต้น กลาง หรือ ท้ายของย่อหน้าได้

ตอบ 1 ใจความสําคัญที่ระบุในย่อหน้า (Stated Main idea) คือ ใจความสําคัญที่ผู้เขียนเขียนไว้อย่าง

ชัดเจนในย่อหน้านั้น ๆ ซึ่งอาจจะใช้หลักการหาใจความสําคัญโดยอาศัยคําหรือกลุ่มคําชี้แนะก็ได้ โดยทั่วไปแล้วใจความสําคัญมักจะปรากฏในประโยคแรกของย่อหน้า แต่บางครั้งก็อาจจะอยู่ใน ตําแหน่งอื่น ๆ ของย่อหน้าก็ได้ จะอยู่ ต้น กลาง ท้ายของย่อหน้าก็ได้

5 Inference in reading requires readers to understand the article comprehensively.

ถาม การวิเคราะห์สรุปความในการอ่านต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจบทความอย่างครอบคลุม

ตอบ 1 การอ่านแบบวิเคราะห์สรุปความ (Inference) การอ่านเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้อ่าน

ไม่เพียงแต่ต้องทราบว่าผู้เขียนเขียนเกี่ยวกับอะไร มีใจความสําคัญอย่างไร และรายละเอียด สนับสนุนมีอะไรบ้าง ผู้อ่านยังต้องคิดให้ลึกซึ้งกว่าข้อความที่ปรากฏในเรื่อง และตีความสิ่งที่ผู้เขียนชี้แนะหรือแสดงนัยไว้ (implied meaning) เพื่อวิเคราะห์และสรุปความหาข้อมูลที่ซ่อนเร้น หรือแฝงอยู่ในรายละเอียด นั่นแสดงว่าผู้อ่านต้องอ่านอย่างถี่ถ้วน ครอบคลุมให้ละเอียดเพราะบทความไม่ได้กล่าวตรง ๆ ต้องวิเคราะห์สรุปเอา

6 Those who can read fast are considered as effective readers.

ถาม ผู้ที่อ่านได้เร็วถือเป็นผู้อ่านที่มีประสิทธิภาพ

ตอบ 2 ผู้อ่านได้เร็ว ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้อ่านที่มีประสิทธิภาพเสมอไป

7 Background knowledge helps readers to understand the text.

ถาม  ความรู้ภูมิหลังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา

ตอบ 1 ถูกต้อง ผู้อ่านที่ขาดความรู้พื้นฐาน (Background knowledge) ในเรื่องที่อ่าน มีความรู้เดิม

ไม่เพียงพอ เช่น โครงสร้างของประโยค ศัพท์ สํานวน ก็อาจทําให้อ่านไม่เข้าใจ เพราะการอ่าน ไปได้อย่างราบรื่นรวดเร็วก็ต้องอาศัยความรู้เดิม (Prior knowledge) ด้วย ฉะนั้นถ้าผู้อ่านนั้นมีความรู้ภูมิหลังก็จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหานั้นได้ดีกว่าผู้อ่านที่ไม่มีความรู้ภูมิหลัง

8 A good paragraph consists of two elements; a topic, and a main idea.

ถาม ย่อหน้าที่ดี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หัวเรื่องและใจความสําคัญ

ตอบ 2 ผิด เพราะอนุเฉทหรือย่อหน้า (Paragraph) คือ กลุ่มประโยคที่กล่าวถึงหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เนื้อหาในแต่ละประโยคจะเกี่ยวข้อง อธิบาย ขยายความคิดหัวเรื่องเดียวกันแต่ละอนุเฉท ประกอบด้วย 3 อย่าง คือ

1 หัวเรื่อง (topic) หรือ ชื่อเรื่อง (title)

2 ใจความสําคัญ (main idea) เกี่ยวกับหัวเรื่องนั้น

3 ข้อความสนับสนุนหรือรายละเอียดที่อธิบายใจความสําคัญ (Supporting details)

9 A topic sentence has to be written with a complete sentence.

ถาม ประโยคหัวเรื่องต้องเขียนอยู่ในรูปของประโยคที่สมบูรณ์

ตอบ 1 ถูกต้อง ประโยคที่เป็น topic sentence หรือ main idea จะต้องเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์

10 In skimming, it is important for readers to read every word in the passage.

ถาม การอ่านแบบสกิมมิ่ง เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้อ่านจะต้องอ่านทุกคําในเนื้อเรื่อง

ตอบ 2 ผิด เพราะการอ่านแบบสกิมมิง (Skimming) เป็นเทคนิคการอ่านข้อความอย่างเร็ว ๆ โดยไม่อ่าน

ทุกตัว แต่จะอ่านข้ามเป็นประโยคหรือเป็นบรรทัด ๆ ไป จุดประสงค์เพื่อหาภาพรวม หาประเด็น หรือใจความสําคัญโดยทั่วไป (main idea, general idea) หรือเพื่อเก็บรายละเอียดสําคัญ บางอย่างเท่านั้น

 

B: Directions: Read the following passages and choose the best answer : for each question. (คําสั่ง: อ่านเนื้อหาต่อไปนี้แล้วเลือกคําตอบที่ดีที่สุดในแต่ละคําถาม)

Passage 1

Part of the explanation of women’s exclusion from artistic endeavors, as well as many others, such as politics and business, is to be sought in their virtually complete lack of economic autonomy and the tolls exacted by childbirth and domestic responsibilities. A case in point is Marietta Robusti, daughter of the famous Venetian Mannerist painter known as Tintoretto. After years as an apprentice in her father’s studio, she gained international recognition as a portraitist and was called to the Spanish royal court of Phillip… 11. Her father forbade her to go and found her a husband instead. She died four years later in childbirth. Her father, on the other hand, lived to the age of seventy-six. The extreme brevity of the careers of many brilliant women artists has meant that few of their works remain. Such is the case of the talented and highly original sculptor Properzia de’Rossi, who died of illness at an early age, or the French painter Marie Guillemine Benoist, who was forced to abandon her art because her husband’s official appointment made it impossible for her to continue to participate in the state sponsored exhibitions that had been opened to women under the revolutionary government. A notable exception to these truncated careers is that of a sixteenth century painter from Bologna, Lavinia Fontana, who painted for several decades in spite of familial duties (with which her husband helped) received papal commissions, and was elected to the Roman Academy.

ส่วนของการอธิบายถึงการกีดกันผู้หญิงจากความพยายามในการสร้างสรรค์งานศิลปะ รวมถึงความพยายาม ด้านอื่น ๆ เช่น การเมืองและธุรกิจ, เป็นการแสวงหาการขาดความเป็นตัวของตัวเองทางเศรษฐกิจ และ ปัญหาที่ถูกกําหนดจากการคลอดบุตร และความรับผิดชอบภายในครอบครัว ตัวอย่างที่ตรงจุดนี้คือ มาร์เร็ตตา โรบัสติ, บุตรสาวของจิตรกรและนักศิลปนิยมชาวเวนิสรู้จักกันในชื่อ ตินโตเร็ทโต หลังจากหลายปีที่เธอได้เป็นเด็กฝึกงาน ในสตูดิโอของพ่อเป็นเวลาหลายปี เธอได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในฐานะที่เป็นนักวาดภาพเหมือน และได้รับเชิญไปยังราชสํานักของพระเจ้าฟิลลิปที่ 2 แห่งสเปน แต่พ่อของเธอห้ามไม่ให้เธอไปและหาสามีให้เธอ แทน เธอเสียชีวิตใน 4 ปีต่อมาจากการคลอดบุตร ซึ่งตรงกันข้ามกับพ่อของเธอมีอายุจนถึง 76 ปี ในระยะเวลาอันสั้นอย่างมากของการประกอบอาชีพของจิตรกรหญิงที่ชาญฉลาดหลายคน หมายความว่าแทบจะไม่มีผลงานทางศิลปะของพวกเธอหลงเหลืออยู่เลย กรณีที่เป็นตัวอย่างกรณีของนักประติมากรที่มีพรสวรรค์และมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวสูง เธอ คือ โพรเพอเซีย เดอ รอสซี เธอเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อายุยังน้อย หรือจิตรกรชาว ฝรั่งเศสที่ชื่อ Marie Guillermine เธอถูกบังคับให้ทิ้งงานศิลปะของเธอเพราะว่าการแต่งตั้งตําแหน่งที่เป็นทางการ ของสามีเธอ ทําให้เป็นไปไม่ได้สําหรับเธอที่จะเข้ามีส่วนร่วมในนิทรรศการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งเป็น นิทรรศการที่ได้เปิดกว้างให้กับผู้หญิงภายใต้รัฐบาลที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง ข้อยกเว้นที่โดดเด่นในการตัด โอกาสอาชีพนี้ก็คือ จิตรกรในศตวรรษที่ 16 จาก Bologna ที่ชื่อลาวิเนีย ฟอนตานา เธอวาดภาพมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ ทั้ง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัว (ซึ่งสามีของเธอคอยให้ความช่วยเหลือเธอด้วย) เธอได้รับ แต่งตั้งจากพระสันตะปาปาและได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสมาคมส่งเสริมศิลปะแห่งโรมัน

11 Which is incorrect according to the passage?

1 Women are responsible for the household work.

2 The roles of men have barely affected women’s lives.

3 Marietts Robusti died while giving birth.

4 Marietts Robusti painted for several decades in spite of familial duties.

ถาม ข้อไหนไม่ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

1 ผู้หญิงรับผิดชอบงานบ้าน 2 บทบาทของผู้ชายแทบจะไม่มีผลต่อความเป็นอยู่ของผู้หญิง 3 มาร์เร็ตตา โรบัสตี เสียชีวิตในขณะที่คลอดลูก 4 มาร์เร็ตตา โรบัสตีวาคภาพเป็นเวลาหลายสิบปีถึงแม้จะมีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว

ตอบ 4 ที่ไม่ถูกคือตัวเลือกที่ 4 มาจากข้อความท้ายของเรื่อง ซึ่งเป็นของ Lavinia Fontana, who

painted for several decades in spite of familial duties ซึ่งเป็นของสวิเนีย ฟอนตา นา ไม่ใช่ของมาร์เร็ตตา โรบัสตี

12 Which of the following does not explain women’s exclusion from art?

1 Lack of adequate talent

2 Lack of economic freedom

3 Politics and business

4 Tolls exacted by childbirth

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ได้อธิบายการกีดกันผู้หญิงออกจากงานศิลปะ

1 การขาคพรสวรรค์ที่เพียงพอ 2 การขาคอิสรภาพทางด้านเศรษฐกิจ 3 การเมืองและธุรกิจ

4 อุปสรรคที่ถูกกําหนดจากการคลอดบุตร

ตอบ 1 ที่ไม่ได้กล่าวคือ ตัวเลือกที่ 1 ว่าไม่มีพรสวรรค์

13 How many names of women artists are mentioned in this passage?

1 3

2 4

3 5

4 6

ถาม มีชื่อศิลปินผู้หญิงกี่คนที่กล่าวถึงในเรื่องนี้

ตอบ 2 มี 4 คนคือ 1 Marietta Robusti 2 Properzia deRossi 3 Marie Guillermine

Benoist และคนที่ 4 ที่ได้ไม่ได้โดนกีดกัน คือ Lavinia Fontana

14 Which of the following topics does this story seem not to touch on?

1 Social exclusion

2 Social inclusion

3 Women artists

4 Female artists

ถาม หัวเรื่องไหนต่อไปนี้ที่เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ได้กล่าวถึง

1 การกีดกันทางสังคม 2 การรวมทางสังคม 3 ศิลปินหญิง 4 ศิลปินผู้หญิง

ตอบ 2 เนื้อเรื่องกล่าวถึง ศิลปินหญิงหรือเพศหญิง และการกีดกัน แต่ไม่ได้กล่าวถึงการรวมกัน

15 The word “truncated” in bold type is the closest in meaning to _____.

1 stretched

2 curtailed

3 relegated

4 recorded

ถาม คําว่า “truncated” ในตัวพิมพ์หนา มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับ _____.

1 ยืด ออก แผ่ 2 กําจัด ลิตรอน 3 ผลักไส 4 บันทึก

ตอบ2 truncated = curtailed = ถูกตัด ทําให้สั้นลง กําจัด ลิดรอน

 

Passage 2

Other concerned people are working to save whales from extinction in another way, These people believe that the best means to save the whales is by making whale products expensive. They think that if whale products become less economical than similar products, whalers will kill fewer whales. The supply of whale products will decrease because of the lower demand for whale products. For example, one of the most valuable whale products is whale oil. Whale oil, which is processed from the fat, meat, and bones of whales, has many uses. For example, it is used in the manufacture of margarine, soap, and certain cosmetics. One large whale may yield 150 barrels of whale oil. Scientists have found a plant oil that is similar to the valuable whale oil; it is the oil of a desert plant, jojoba (pronounced ho-Ho-ba) oil. People hope that jojoba oil can be produced more economically than whale oil and that, in this way, they can help to save the whales.

คนอื่น ๆ ที่รู้สึกห่วงใยกําลังทํางานกันเพื่อช่วยรักษาชีวิตปลาวาฬให้รอดพ้นจากการสูญพันธ์เป็นอีกวิธีการ หนึ่ง ผู้คนเหล่านี้เชื่อว่า วิธีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยรักษาชีวิตปลาวาฬคือ โดยการทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาวาฬมีราคาแพง พวกเขาคิดว่า ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาวาฬมีราคาประหยัดน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน ผู้ล่าปลาวาฬจะฆ่าปลาวาฬน้อยลง การจัดป้อนสินค้าสู่ท้องตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาวาฬจะลดลง เนื่องจากความต้องการสินค้าของตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาวาฬลดต่ำลง ยกตัวอย่างเช่น ในบรรดาผลิตภัณฑ์จากปลาวาฬที่มีมูลค่ามากที่สุดตัวหนึ่งคือ น้ำมันปลาวาฬ น้ำมันปลาวาฬซึ่งถูกผ่านกรรมวิธีมาจากไขมัน เนื้อ และกระดูกของปลาวาฬ มีประโยชน์หลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น มันจะถูกใช้ในการผลิตเนยเทียม สบู่ และเครื่องสําอาง บางชนิด ปลาวาฬขนาดใหญ่หนึ่งตัวอาจจะให้น้ำมันปลาวาฬที่มีค่า นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบน้ำมันจากพืชที่มีคุณค่าเหมือนหรือคล้ายกับน้ำมันจากปลาวาฬ ซึ่งมันเป็นน้ำมันจากพืชในทะเลทรายชนิดหนึ่ง นั่นคือ น้ำมันโจโจ บา (ออกเสียงว่า โฮ-โฮ-บา) ผู้คนต่างหวังว่า น้ำมันโจโจบา จะสามารถถูกผลิตขึ้นมาได้อย่างประหยัดมาเกาะ น้ำมันปลาวาฬ และนั่นก็หมายความว่า ด้วยวิธีการนี้พวกเขาจะสามารถช่วยรักษาชีวิตปลาวาฬให้รอดพ้นจากการ สูญพันธุ์ได้

16 The main idea of this paragraph is in sentence ______.

1 1

2 2

3 3

4 4

ถาม ใจความสําคัญของย่อหน้านี้อยู่ในประโยคที่ _____.

ตอบ 2 ประโยคแรก กล่าวต่อเนื่องมาจากย่อหน้าก่อนหน้านี้ ว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่จะปกป้องปลาวาฬ และเผย

วิธีปกป้องในย่อหน้านี้คือประโยคที่ 2 จึงเป็นประโยคใจความสําคัญของย่อหน้านี้

17 It can be inferred from the passage that the strategy used to save the whales is _____.

1 by making whale products famous

2 by making whale products more popular

3 by making whale products unique

4 by making whale products costly

ถาม สามารถสรุปจากเนื้อเรื่องนี้ว่ากลยุทธ์ที่ใช้ปกป้องปลาวาฬคือ _____.

1 ด้วยการทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาวาหมีชื่อเสียง

2 ด้วยการทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาวาฬเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

3 ด้วยการทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาวาฬเป็นเอกลักษณ์

4 ด้วยการทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาวาฬมีราคาแพง (costly = expensive)

ตอบ 4 มาจากประโยคที่ 2 คือ the best means to save the whales is by making whale

products expensive

18 It can be assumed that jojoba does not thrive in ____ weather climate.

1 dry

2 hot

3 frosty

4 acid

ถาม สามารถสันนิษฐานว่าน้ำมันโจโจบา ไม่เติบโตในสภาพอากาศที่ ____.

1 แห้งแล้ง

2 ร้อน

3 หนาวจัด

4 แห้งแล้ง

ตอบ 3 ในเนื้อเรื่องกล่าวว่าน้ำมันโจโจบาเป็นน้ำมันจากพืชในทะเลทรายชนิดหนึ่งแสดงว่าขึ้นในอากาศที่

ร้อนและแห้งแล้ง แต่ไม่ขึ้นในอากาศหนาวจัด

19 Which of the following is not considered one of the “whale products”?

1 Margarine

2 Soap

3 Shortening

4 Jojoba oil

ถาม ต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นหนึ่งใน “เลิตภัณฑ์ปลาวาฬ”

1 เนยเทียม

2 สบู่

3 เนยขาว

4 น้ำมันโจโจบา

ตอบ 4 Jojoba oil มาจากน้ำมันจากพืชในทะเลทราย ไม่ใช้มาจากปลาวาฬ

20 Overall, what mood is portrayed by the end of this passage?

1 Skeptical

2 Hopeful

3 Dismissive

4 Informative

ถาม ทั้งกล่าวมา พรรณนาในตอนท้ายของเรื่องนี้ให้ความรู้สึกอย่างไร

1 กังขา ไม่น่าเชื่อ 2 มีความหวัง 3 เพิกเฉย ไม่สนใจ 4 ให้ความรู้

ตอบ 2 ตอนท้ายยกตัวอย่างน้ำมันโจโจบาสามารถมาแทนที่น้ำมันจากปลาวาฬ ทําให้มีความหวัง

21 The word “expensive” in bold type is the closest in meaning to _____.

1 pricey

2 slight

3 economical

4 enchanting

ถาม คําว่า “expensive” ในตัวพิมพ์หนามีความหมายใกล้เคียงกับ

1 แพง 2 เล็กน้อย 3 ประหยัด 4 มีเสน่ห์

ตอบ 1 expensive = costly = pricey = แพง

 

Passage 3

In general, therefore, an unconscious secret is more harmful than one that is conscious. I have seen many patients in difficult situations of life which might have driven weaker natures to suicide. These patients had at times a tendency towards suicide, but, on account of their inherent reasonableness, would not allow the suicide urge to come into consciousness. But it remained active in the unconscious, and brought about all kinds of dangerous accidents-as for instance an attack of faintness or hesitation in front of an advancing motorcar, the swallowing of corrosive sublimate in the belief that it was a cough mixture, a sudden zest for dangerous acrobatics, and so forth. When it was possible to make the suicide leaning conscious, common-sense could helpfully intervene; the patients could then recognize and avoid those situations that tempted them to self-destruction.

ดังนั้น โดยทั่วไปความลับที่ไม่รู้ตัวเป็นอันตรายมากกว่าความลับที่รู้ตัว ผมเคยเห็นคนไข้จํานวนมาก ประสบปัญหาร้ายแรงในชีวิต ซึ่งอาจจะผลักดันธรรมชาติที่อ่อนแอของเขาให้ฆ่าตัวตาย ผู้ป่วยเหล่านี้ในบางครั้งมี แนวโน้มต่อการฆ่าตัวตาย แต่ด้วยความคิดถึงมีเหตุผลที่อยู่ในตัวของเขาจึงไม่ยอมให้แรงกระตุ้นการฆ่าตัวตายเข้ามาสู่สติสัมปชัญญะ แต่มันคงกระตือรือร้น (ทํางานอยู่) ภายใต้ความไม่รู้สึกตัวและก่อให้เกิดอันตรายได้ทุกประเภท ตัวอย่างเช่น การเป็นลมหน้ามืดหรือความลังเลอยู่ข้างหน้ารถที่กําลังวิ่งมา หรือการกลืนสารพิษโดยคิดว่ามันเป็นยาแก้ไอ หรือความสนุกสนานตื่นเต้นความอยากเล่นกีฬาโลดโผนอย่างทันทีทันใด และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นไปได้ที่แนวโน้มในการฆ่าตัวตายอาจจะโน้มเอียงไปเป็นความรู้สึกตัว สติสัมปชัญญะสามารถช่วยขัดขวาง และคนป่วยรู้ตัวและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ล่อหลอกให้พวกเขาฆ่าตัวตาย

22 According to the passage, what is the most dangerous kind of secret?

1 Any kind of secret

2 Conscious secret

3 Unconscious secret

4 Both conscious and unconscious secrets

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ความลับแบบไหนที่อันตรายมากที่สุด

1 ความลับแบบไหนก็ได้ 2 ความลับที่รู้ตัว 3 ความลับที่ไม่รู้ตัว 4 ทั้งความลับที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

ตอบ 3 จากประโยคแรกที่กล่าวว่าความลับไม่รู้ตักอันตรายมากกว่าความลับที่รู้ตัว

23 The author mentions the difficult situations of life because

1 they can lead to committing suicide

2 they can affect the quality of life

3 they urge to come into consciousness

4 we can find the inner strength to get through them

ถาม ผู้เขียนกล่าวถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของชีวิตเพราะ _____.

1 พวกเขาสามารถนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้

2 พวกเขาสามารถส่งผลต่อคุณภาพของชีวิต

3 พวกเขากระต้นให้มีสติ

4 เราสามารถค้นหาความแข็งแกร่งภายในเพื่อผ่านพ้นไปให้ได้

ตอบ 1 จากข้อความว่า difficult situations of life which might have driven weaker natures

to suicide. These patients had at times a tendency towards suicide นั่นคือ

สามารถนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้

24 Which of the following statements is NOT TRUE?

1 A conscious secret is harmful

2 Faintness is one of the effects of having secrets which are active in the

unconscious

3 There is nothing we can do to help people when they are trying to kill themselves

4 People normally have reasonableness

ถาม ข้อความไหนต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1 ความลับที่รู้ตัวเป็นอันตราย

2 การเป็นลมเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งของการมีความลับซึ่งออกฤทธิ์โดยไม่รู้ตัว

3 ไม่มีอะไรที่เราสามารถทําได้เพื่อช่วยเหลือผู้คนเมื่อพวกเขาพยายามฆ่าตัวตาย

4 ผู้คนโดยปกติมีความสมเหตุสมผล

ตอบ 3 ตัวเลือกบอกว่าเมื่อคนพยายามฆ่าตัวตาย เราไม่สามารถทําอะไรได้ในการช่วยเหลือ ไม่ถูกต้อง

25 According to the passage, what will happen when committing suicide is active in the

consciousness of patients?

1 They could try hard to kill themselves

2 They could try not to kill themselves

3 The faintness and hesitation in front of an advancing motorcar keeps on increasing

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อการกระทําฆ่าตัวตายยังมีผลในจิตสํานึกของผู้ป่วย

1 พวกเขาพยายามอย่างมากที่จะฆ่าตัวตาย

2 พวกเขาพยายามที่จะไม่ฆ่าตัวตาย

3 การเป็นลมหน้ามือและความลังเลต่อหน้ารถที่กําลังวิ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 จากประโยคท้ายย่อหน้าว่า VWhen it was possible to make the suicide leaning

conscious, common-sense could helpfully intervene; the patients could then recognize and avoid those situations that tempted them to self-destruction ถ้าผู้ป่วยมีจิตสํานึกคือ รู้ตัว พวกเขาพยายามที่จะไม่ฆ่าตัวตาย

26 According to the passage, the word “self-destruction” (in bold type) is closest in

meaning to _____.

1 suicide

2 unconsciousness

3 difficult situations

4 secret

ถาม ตามเนื้อเรื่อง คําว่า “self-destruction” (ในตัวพิมพ์หนา)มีความหมายใกล้เคียงกับ ____.

1 การฆ่าตัวตาย 2 ความไม่รู้สึกตัว 3 สถานการณ์ที่เป็นปัญหา 4 ความลับ

ตอบ 1 “self-destruction” คือ การทําลายตัวเองก็คือการ ฆ่าตัวตาย (suicide)

27 The word “zest” (in bold type) is closest in meaning to _____.

1 disappointment

2 mystery

3 advancement

4 enjoyment

ถาม คําว่า “zest” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 ความผิดหวัง 2 ความลึกลับ 3 ความก้าวหน้า 4 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ตอบ 4 “zest” = enjoyment = ความสนุกสนาน

Passage 4

Industrial societies recognize the nuclear family, a social unit composed of one or, more commonly, two parents and children. Typically based on marriage, the nuclear

family is also often called the conjugal family. In preindustrial societies, however, the extended family, a social unit including parents, children and other kin, predominates. This is also called the consanguine family: meaning that it is based on blood ties. Extended families frequently include grandparents, aunts, uncles, and other kin. In the United States, extended families are not typical, but they are common among some ethnic categories, especially – Americans of Hispanic ancestry, In addition, about one in seven elderly people lives with a relative other than a spouse, thereby forming an extended

family.

สังคมอุตสาหกรรมจะยอมรับครอบครัวเดียว ซึ่งเป็นหน่วยสังคมที่ประกอบด้วยพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง หรือโดยทั่วไปแล้วมีพ่อและแม่ทั้งสองพร้อมกับลูก ๆ โดยปกติแล้วอยู่บนพื้นฐานการแต่งงาน ครอบครัวเดี๋ยวจึง มักจะถูกเรียกว่าเป็นครอบครัวสมรส แต่อย่างไรก็ตาม ในสังคมก่อนยุคอุตสาหกรรมครอบครัวขยาย ซึ่งเป็นหน่วยสังคม ที่ประกอบด้วย พ่อแม่ลูก และญาติพี่น้องอื่น ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เด่นกว่าและรูปแบบนี้ก็ยังคงถูกเรียกว่าเป็น ครอบครัวร่วมสายเลือดเดียวกัน นั่นหมายความว่า อยู่บนรากฐานของการผูกพันทางสายเลือด ครอบครัวขยาย มักจะรวมถึง ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา ลุง และญาติคนอื่น ๆ ด้วย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ครอบครัวขยายไม่ใช่ เป็นครอบครัวแบบฉบับทั่วไป แต่เป็นครอบครัวที่มีอยู่ทั่วไปในกลุ่มเชื้อชาติที่มีขนบธรรมเนียมเดียวกัน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจาก ลาตินอเมริกา นอกจากนี้แล้วคนชราประมาณ 1 ใน 7 จะอาศัยอยู่กับญาติ มากกว่าที่จะอยู่กับคู่สมรสของตน ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เกิดครอบครัวขยายขึ้น

 

28 According to the passage, what is most likely to be a common type of family in societies nowadays?

1 The conjugal family

2 The consanguine family

3 The extended family

4 1 and 2 are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อไหนเป็นไปได้มากที่สุดที่เป็นรูปแบบครอบครัวทั่วไปในสังคมปัจจุบัน

1 ครอบครัวสมรส 2 ครอบครัวร่วมสายเลือด 3 ครอบครัวขยาย 4 1 และ 2 ถูกต้อง

ตอบ 1 จากเรื่องนี้ รูปแบบครอบครัวทั่วไปจะเป็นครอบครัวเดี่ยว nuclear family ก็คือ conjugat

family ครอบครัวสมรส จากประโยค Typically based on marriage, the nuclear

family is also often called the conjugal family.

29 Which of the following is NOT TRUE about the extended family?

1 The extended family predominates in preindustrial societies

2 The extended family is based on blood ties

3 The extended family composes of parents and children

4 Consanguine family is another name of extended family

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับครอบครัวขยาย

1 ครอบครัวขยายมีอํานาจเหนือกว่าในสังคมยุคก่อนอุตสาหกรรม

2 ครอบครัวขยายขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสายเลือด

3 ครอบครัวขยายประกอบด้วยพ่อแม่และลูก

4 ครอบครัวร่วมสายเลือดเป็นอีกชื่อหนึ่งของครอบครัวขยาย

ตอบ 3 ครอบครัวขยาย จะประกอบด้วย พ่อแม่ ลูก และญาติ (kins) ด้วยจากประโยค the extended

family, a social unit including parents, children and other kin, predominates.

30 According to the passage, what kind of family type are the Hispanic Americans?

1 The extended family

2 The nuclear family

3 The conjugal family

4 The typical family

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกเป็นครอบครัวประเภทใด

1 ครอบครัวขยาย 2 ครอบครัวเดี่ยว 3 ครอบครัวสมรส 4 ครอบครัวแบบฉบับ

ตอบ 1 อยู่ท้าย ๆ ย่อหน้าที่ยกตัวอย่างครอบครัวฮิสแปนิก (ลาตินอเมริกา) จะเป็นแบบครอบครัวขยาย ใน

บางเชื้อชาติ

31 The word “ancestry” (in bold type) is closest in meaning to _____.

1 aged

2 origin

3 ancient

4 experienced

ถาม คําว่า “ancestry” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 มีอายุ แก่ 2 วงศ์ตระกูล 3 เก่าแก่ โบราณ 4 ประสบ รับรู้

ตอบ 2 “ancestry” = origin, descent = วงศ์ตระกูล เทือกเถาเหล่ากอ บรรพบุรุษ

 

Passage 5

The idea that all people are unique and have within themselves their full potential is an appealing one. The direct implication is that the role of society is to encourage and support individual growth, giving maximum freedom to express one’s inner tendencies. Unlike Freud, who emphasized the necessity of socialization and control, humanistic psychologists feel that an authoritarian parent or a strict environment will interfere with the person’s development. Even loving parents can do harm if they make decisions for their children or try to encourage them along preconceived lines of development. The mother who gives her son piano lessons because she wants him to be a great musician may think she is going the best for her child, but may not be if the child’s natural inclinations are not musical. The enlightened father who wants his daughter to be a doctor may be working against this particular girl’s innate talent for physics or dancing. In other words, the ideal environment is one that allows and encourages children to express their own feelings and to develop unique interests and abilities.

ความคิดที่ว่า ผู้คนทั้งหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในตัวของพวกเขานั้น เป็นความคิดที่น่าสนใจ สิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันโดยตรงก็คือว่า บทบาทหน้าที่ของสังคมคือช่วยส่งเสริมและ สนับสนุนความเจริญเติบโตของแต่ละบุคคล ให้อิสรภาพสูงสุดเพื่อแสดงแนวโน้มภายในตัวของบุคคลนั้นออกมา ไม่เหมือนความคิดของ ฟรอยด์ ผู้ซึ่งเน้นความจําเป็นของการทําให้เหมาะสมสําหรับที่จะอยู่รวมกันเป็นสังคมและการบังคับควบคุม แต่นักจิตวิทยามนุษยนิยมมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ที่วางอํานาจเป็นจอมบงการ หรือสภาพแวดล้อมที่ เข้มงวดกวดขัน จะไปแทรกแซงพัฒนาการของบุคคล แม้แต่พ่อแม่ที่ให้ความรักก็ยังสามารถทําให้เกิดอันตรายได้ ถ้าพวกเขาตัดสินใจแทนลูก ๆ หรือพยายามที่จะส่งเสริมลูก ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางพัฒนาการที่คิดไว้ในใจมาก่อนแล้ว แม่ผู้ซึ่งให้ลูกชายเรียนเปียโน เพราะว่าเธอต้องการให้เขาเป็นนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ อาจจะคิดว่าเธอกําลังทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสําหรับลูกของเธอ แต่อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น ถ้าแนวโน้มตามธรรมชาติของลูกไม่ได้ชอบทางดนตรีเลย พ่อผู้รู้แจ้งซึ่งต้องการให้ลูกสาวเป็นหมอ อาจจะกําลังฝืนพรสวรรค์ทางด้านฟิสิกส์หรือการเต้นรําที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดของเด็กผู้หญิงที่พิเศษคนนี้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมก็คือ สภาพแวดล้อมที่อนุญาตและส่งเสริมลูก ๆ ให้แสดงความรู้สึกของพวกเขาเองออกมา และให้พวกเขาได้พัฒนาความสนใจและ ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกเขา

32 According to the passage, what is the role of society towards individual personality?

1 To encourage individual personality

2 To change individual personality

3 To do harm to individual personality

4 To control individual personality

ถาม ตามเนื้อเรื่อง อะไรคือบทบาทของสังคมต่อบุคลิกภาพของแต่ละคน

1 เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของแต่ละคน

2 เพื่อเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของแต่ละคน

3 เพื่อทําอันตรายต่อบุคลิกภาพของแต่ละคน

4 เพื่อควบคุมบุคลิกภาพของแต่ละคน

ตอบ 1 จาก the role of society is to encourage and support individual growth, giving

maximum freedom to express one’s inner tendencies จึงตอบ 1

33 According to the passage, what can meddle with a person’s development?

1 Strict environment

2 Individual growth

3 Unique interests

4 Feelings

ถาม ตามเนื้อเรื่อง อะไรที่สามารถแทรกแซงการพัฒนาของบุคคลได้

1 สภาพแวดล้อมที่เข้มงวด

2 การเติบโตของแต่ละบุคคล

3 ความสนใจที่ไม่เหมือนใคร

4 ความรู้สึก

ตอบ 1 จากบรรทัดที่ 4 an authoritarian parent or a strict environment will interfere with

the person’s development

34 According to the passage, what is the best thing for developing children’s unique

abilities?

1 They should be in the control environment

2 Parents should make children study lessons without asking their opinion

3 They should be in the environment that allows them to develop their interests

4 All are correct

ถาม 4 ตามเนื้อเรื่อง อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก ๆ

1 พวกเขาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม

2 ผู้ปกครองควรให้เด็กศึกษาบทเรียน โดยไม่ถามความคิดเห็นของพวกเขา

3 พวกเขาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พวกเขาพัฒนาความสนใจ

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 จากประโยคสุดท้ายที่ว่า In other words, the ideal environment is one that allows

and encourages children to express their own feelings and to develop unique

interests and abilities.

35 Why does making decisions for children from the parents can be harm?

1 It may work against children’s innate talent

2 It may interfere with children’s innate interests and abilities

3 It may be contrary to what children really want

4 All are correct

ถาม ทําไมการที่พ่อแม่ทําการตัดสินใจให้กับเด็กสามารถทําให้เกิดอันตรายได้

1 อาจขัดกับพรสวรรค์ที่มีมาแต่กําเนิดของเด็ก

2 อาจแทรกแซงความสนใจและความสามารถโดยกําเนิดของเด็ก

3 มันอาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องการจริงๆ

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ถูกทุกข้อตามที่กล่าวไว้ในเนื้อเรื่อง

36 The word “unique” (in bold type) is closest in meaning to ____.

1 aggressive

2 expressive

3 active

4 distinctive

ถาม คําว่า “unique” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ ____.

1 ความก้าวร้าว 2 การแสดงออก 3 กระตือรือร้น 4 โดดเด่น

ตอบ 4 unique = distinctive = โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Passage 6

A communications satellite receives the energy beamed up at it by an earth station and amplifies and returns it to earth at a frequency of about 2 gigahertz away; this prevents interference between the uplink and the downlink. Communications satellites appear to hover over given spot above the equator. This does not make them stationary, but rather geostationary. That is to say, they have the same angular velocity as the Earth (i.e. one complete cycle per 24 hours), and so they appear to be stationed over one spot on the globe.

การสื่อสารผ่านดาวเทียมได้รับพลังงานที่เป็นคลื่นแสงจากสถานีที่อยู่ภาคพื้นดินและดาวเทียมสื่อสารจะ ขยายออกไปและส่งกลับมายังโลกด้วยคลื่นความถี่ประมาณ 2 กิกาเฮิร์ท พลังงานนี้จะป้องกันการรบกวนระหว่าง คลื่นสัญญาณบนกับคลื่นสัญญาณภาคพื้นดิน การสื่อสารผ่านดาวเทียมจะปรากฏลอยอยู่เหนือจุคที่กําหนดไว้ที่อยู่ เหนือเส้นศูนย์สูตรของโลก ด้วยเหตุนี้ทําให้ดาวเทียมไม่หยุดนิ่ง, แต่ค่อนข้างจะนิ่งเมื่อดูจากภาคพื้นดิน ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวเทียมจะมีอัตราความเร็วที่ทํามุมเท่ากันกับโลก (นั่นคือ การหมุนอย่างเต็มที่ 1 รอบต่อ 24 ชั่วโมง ) และดังนั้น ดาวเทียมจึงดูเหมือนว่าหยุดอยู่กับที่เหนือจุดจุดเดียวบนโลกเรา

37 The best title for this paragraph should be _____

1 Celestial mechanics

2 Satellite’ Circular Orbit

3 Satellite Communications

4 Circular and an Elliptical Orbits

ถาม ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดในย่อหน้าที่คือ ____

1 กลศาสตร์บนท้องฟ้า

2 วงโคจรวงกลมของดาวเทียม

3 การสื่อสารผ่านดาวเทียม

4 การโคจรวงกลมและวงรี

ตอบ 3 ย่อหน้านี้ บอกถึงการทํางานของการสื่อสารผ่านดาวเทียม หรือเคาจากคําศัพท์ประโยคแรก

38 How does a communications satellite work?

1 It is equipped with huge solar cells to collect solar energy to produce electricity

2 It obtains the energy beamed up at it by an earth station and amplifies and returns it to earth.

3 A very high quality and durable electric generator has been installed in it.

4 It draws in the energies from the other planets in the solar system to be stored in a battery collector in it.

ถาม การสื่อสารผ่านดาวเทียมทํางานอย่างไร

1 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า

2 ดาวเทียมได้รับพลังงานที่ส่องขึ้นมาจากสถานีโลกและขยายและส่งกลับมายังโลก

3 มีการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าคุณภาพสูงและทนทาน

4 มันดึงพลังงานจากดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะมาเก็บไว้ในตัวสะสมแบตเตอรี่ในนั้น

ตอบ 2 ไม่แปลก็ได้นะ ช้อย 2 มีในเนื้อเรื่อง นอกนั้นไม่มี

39 The good point of the use of the frequency of about 2 gigahertz away is that it ____.

1 makes the communications satellite move faster.

2 slows down the movement of the communications satellite.

3 helps save the energy of the communications satellite.

4 prevents interference between the unlink and the downlink.

ถาม ข้อดีของการใช้ความถีประมาณ 2 กิกาเฮริท์ คือว่ามัน _____.

1 ทําให้การสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนได้เร็วขึ้น

2 ทําให้การเคลื่อนที่ของดาวเทียมสื่อสารช้าลง

3 ช่วยประหยัดพลังงานของดาวเทียมสื่อสาร

4 ป้องกันการรบกวนระหว่างคลื่นสัญญาณบนกับคลื่นสัญญาณภาคพื้นดิน

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 2-3 มีในเนื้อเรื่อง

40 How many kinds of orbit mentioned in the paragraph?

1 1

2 2

3 3

4 4

ถาม มีการโคจรกี่ชนิดที่กล่าวถึงในย่อหน้า

ตอบ 1 ชนิดเดียว

41 The spots where communications satellite usually float are above _____.

1 the North Pole

2 the South Pole

3 the base where they were launched

4 the equator

ถาม จุดที่ดาวเทียมสื่อสารมักจะลอยอยู่เหนือ _____.

1 ขั้วโลกเหนือ 2 ขั้วโลกใต้ 3 ฐานที่มันถูกปล่อย 4 เส้นศูนย์สูตร

ตอบ 4 มาจาก Communications satellites appear to haver over given spot above

the equator นั่นคือ อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร

42 According to the paragraph, a communication satellite ____.

1 stays at the same position all the time

2 moves according to the directions ordered from the base on the Earth

3 moves with the same angular velocity as the Earth

4 has no specific direction of moving

ถาม ตามย่อหน้านี้ ดาวเทียมสื่อสาร _____.

1 จะอยู่ที่ตําแหน่งเดิมตลอดเวลา

2 เคลื่อนที่ตามทิศทางที่สั่งจากฐานบนโลก

3 เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ทํามุมเดียวกันกับโลก

4 ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ที่เฉพาะเจาะจง

ตอบ 3 จากบรรทัดที่ 5

Passage 7

There is a dangerous myth widely held in this country that natural is good and synthetic is bad. Many people equate what is natural with good health and what is synthetic with bad health. These individuals do not know that most foods contain poisonous substances and, if these foods were to be synthesized today, they would be promptly banned as being too poisonous.

มีความเชื่อแบบผิด ๆ ที่อันตรายอย่างหนึ่ง ซึ่งยึดถืออย่างกว้างขวางในประเทศนี้ว่า อาหารที่มาจาก ธรรมชาติเป็นอาหารมีประโยชน์ ส่วนที่ได้จากการสังเคราะห์ถือว่าไม่ดี หลายคนต่างเชื่อเหมือนกันว่าอะไรที่มาจากธรรมชาติ ย่อมทําให้สุขภาพดี อะไรที่สังเคราะห์ขึ้นย่อมทําให้สุขภาพไม่ดี แต่คนเหล่านี้ไม่รู้ว่าอาหารส่วนใหญ่แล้วมีสารที่เป็นพิษปนอยู่ และถ้าอาหารเหล่านี้ถูกสังเคราะห์ ณ วันนี้มันจะถูกสั่งห้ามทันทีในฐานะที่เป็นพิษมากเกินไป

43 The main idea of this paragraph is in sentence _____.

1 1

2 2

3 3

4 There is not statement main idea in this paragraph

ถาม ใจความสําคัญของย่อหน้านี้อยู่ในประโยค _____.

1 1

2 2

3 3

4 ไม่มีข้อความที่เป็นใจความสําคัญในย่อหน้านี้

ตอบ 1 ใจความสําคัญอยู่ที่ประโยคที่ 1 โดยกล่าวว่าเป็นความเชื่อที่ผิด (myth) ว่าอาหารที่มาจาก

ธรรมชาติดี และอาหารที่สังเคราะห์มาแล้วไม่ดี

44 According to the paragraph, people believe that _____.

1 being natural is good

2 being synthetic is bad

3 most foods contain poisonous substances

4 1 and 2 are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ผู้คนเชื่อว่า ____.

1 ความเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดี

2 การสังเคราะห์เป็นสิ่งที่ไม่ดี

3 อาหารส่วนใหญ่มีสารที่เป็นพิษปนอยู่

4 1 และ 2 ถูก

ตอบ 4 จากที่อธิบายในข้อ 43

45 According to the paragraph, it is inferred that most foods _____.

1 are bad for people’s health

2 are bad for our health

3 are too poisonous

4 should be banned

ถาม ตามย่อหน้านี้ สรุปวิเคราะห์ว่าอาหารส่วนใหญ่ _____.

 1. ไม่ดีต่อสุขภาพของผู้คน 2. ไม่ดีต่อสุขภาพของเรา 3. เป็นพิษมากเกินไป
 2. ควรจะห้าม ตอบ 1 ในเนื้อเรื่องกล่าวว่าอาหารส่วนใหญ่มีสารที่เป็นพิษปนอยู่ แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นพิษมากเกินไป

แต่สามารถสรุปว่า ก็จะไม่ดีต่อสุขภาพของผู้คน (ด้วยรวม)

.

1

 1. The word “myth” (in bold type) here is closest to the meaning of _ 1. a legend

. 2. a belief which is not true 3. astory about gods and goddesses 4. a made-up story . ถาม คําว่า “myth” ในตัวหนามีความหมายใกล้เคียงกับ . 1. ตํานาน

 1. ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง 3. เรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าและเทพธิดา 4. เรื่องแต่งขึ้น ตอบ 2 “myth” = false idea = a belief which is not true = ความเชื่อผิด ๆ หรือไม่ถูกต้อง

Passage 8 To the health food faddists, white refined sugar is a dirty word. They much prefer raw sugar, brown sugar, or honey. The facts are that raw sugar cannot be obtained in this country because it is too filthy to be sold in interstate commerce, and brown sugar has no significant advantage from a nutritional standpoint when compared to refined sugar. It is ironic that honey often is referred to as being organic – meaning, to the health food faddists, a substance that is grown without the use of agricultural chemicals such as pesticides and inorganic fertilizer. When one considers that bees have a range of several miles, wouldn’t it be incredible if they would only be attracted to flowers never treated with pesticides or artificial fertilizer?

สําหรับผู้ที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพ ถือว่าน้ำตาลทรายขัดขาวเป็นคําที่น่ารังเกียจ พวกเขามักชอบบริโภค น้ำตาลดิบ น้ำตาลสีน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ข้อเท็จจริงก็คือว่า น้ำตาลดิบไม่สามารถหาได้ในประเทศนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่า มันสกปรกเกินไปที่จะถูกขายในการค้าระหว่างประเทศ และน้ำตาลทรายสีน้ำตาลจะไม่มีข้อได้เปรียบที่สําคัญจาก จุดยืนในด้านโภชนาการ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาลทรายขัดขาว มันเป็นคํากล่าวที่ประชดเยาะเย้ยที่ว่าน้ำผึ้งมักจะ

ถูกอ้างว่าเป็นสิ่งที่มาของอินทรีย์สาร ซึ่งสําหรับผู้ที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพจะหมายถึง สารตัวหนึ่งที่เจริญเติบโต โดยไม่ได้ใช้สารเคมีทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยอนินทรีย์ แต่เมื่อเราพิจารณาแล้วจะเห็นว่า ตลอดระยะทางที่ผึ้งบินหาอาหารหลายไมล์ จะเชื่อได้อย่างไรว่าผึ้งจะดูดน้ำหวานจากดอกไม้ที่ไม่มียาฆ่าแมลงหรือปุ๋ย สังเคราะห์ปะปนอยู่เลย ?

47 The main idea of this paragraph is _____.

1 white sugar is a dirty word

2 the health food faddists prefer raw sugar, brown sugar, or honey.

3 raw sugar is very filthy

4 bees are attracted to only the flowers that have never treated with pesticides

ถาม ใจความสําคัญของย่อหน้านี้คือ

1 น้ำตาลทรายขัดขาวเป็นคําที่น่ารังเกียจ

2 คนที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพชอบน้ำตาลดิบ น้ำตาลสีน้ำตาล หรือน้ำผึ้ง

3 น้ำตาลดิบเป็นคําที่สกปรก

4 ผึ้งดูดดอกไม้ที่ไม่เคยโดนยาฆ่าแมลงเท่านั้น

ตอบ 1 ใจความสําคัญจากประโยคแรกว่าคนที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพ น้ําตาลทรายขัดขาวไม่ดี

48 Raw sugar cannot be obtained in the country mentioned because it is _____.

1 too dirty to be sold in interstate commerce

2 inferior to brown sugar in terms of nutritional property

3 too refined to be put in as part of our diet

4 difficult to find in the country

ถาม น้ำตาลดิบไม่สามารถหาได้ในประเทศถูกกล่าวถึงเพราะมัน

1 สกปรกเกินที่จะนํามาขายในการค้าระหว่างประเทศ

2 ด้อยกว่าน้ําตาลสีน้ําตาลในแง่ของคุณสมบัติตามคุณค่าโภชนาการ

3 ถูกขัดขาวมากเกินไปที่จะนํามาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารของเรา

4 ยากที่จะหาได้ในประเทศ

ตอบ 1 จากบรรทัดที่ 3

49 Which of the following statements is correct according to the passage?

1 Fined sugar is better than honey

2 The health food faddists have the misconception that honey is organic.

3 It is very incredible that bees know which flowers are treated with pesticides or artificial fertilizers

4 Bees have a very short range of flying if your farm is grown organically, it is certain that the honey you get from these bees is absolutely organic product.

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

1 น้ำตาลทรายขัดขาวดีกว่าน้ำผึ้ง

2 ผู้ที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพมีความเข้าใจผิดว่าน้ำผึ้งเป็นสารอินทรีย์

3 เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่ฝั่งรู้ว่าดอกไม้ชนิดใดได้รับการบําบัดด้วยยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเทียม

4 ผึ้งมีระยะการบินสั้นมากหากฟาร์มของคุณปลูกแบบออร์แกนิกเป็นที่แน่นอนว่าน้ำผึ้งที่คุณ

ได้รับจากผึ้งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอย่างแน่นอน

ตอบ 2 ผู้เขียนต้องการชี้แจงให้รู้ว่า เป็นความเข้าใจผิดที่ว่าน้ำผึ้งเป็นสารอินทรีย์

 

50 The word “standpoint” (in bold type) is closest to the meaning of _____.

1 position

2 attitude

3 standard

4 opinion

ถาม คําว่า “standpoint” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 จุดยืน หลัก 2 ทัศนคติ ความคิดเห็น 3 มาตรฐาน 4 ความคิดเห็น

ตอบ 1 “standpoint” = position = จุดยืน หลัก แง่คิด

51 The word “they” (in bold type) refers to _____.

1 bees

2 flowers

3 fertilizers

4 the health food faddists

ถาม คําว่า “they” (ในตัวหนา) อ้างอิงถึง _____.

1 ผึ้ง 2 ดอกไม้ 3 ปุ๋ย 4 คนที่นิยมอาหารเพื่อสุขภาพ

ตอบ 1 อ้างอิง ผึ้ง

 

Passage 9

Noam Chomsky and other psycholinguists have argued that only humans can learn a language, while most behaviorists feel that with sufficient patience it should be possible to teach an animal some sort of language. Although the two schools of thought clearly differ on this point, it is not really a crucial test of the two theories. If a chimpanzee can master a simple language all it would mean is that the chimp’s intellectual capacity and brain structure are more similar to ours than we thought. It would not necessarily imply that our intellectual structure is unimportant in our own mastery teaching an animal language is an impressive demonstration of the power of learning technique, but it is not evidence that language is developed entirely through learning.

นอร์ม ฌอมสกี้และนักจิตวิเคราะห์คนอื่น ๆ ได้โต้แย้งว่า มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ภาษาได้ ในขณะที่เหล่านักพฤติกรรมศาสตร์ (behaviorists) บอกว่าถ้ามีความอดทนที่เพียงพอ ก็จะมีความเป็นไปได้ที่ จะสอนภาษาบางชนิดให้กับสัตว์ได้ ถึงแม้ว่าความคิดเห็นของคนทั้งสองกลุ่มจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนใน ประเด็นนี้ แต่จริง ๆ แล้วก็ยังไม่มีการทดสอบที่ตัดสินชี้ขาดทั้งสองทฤษฎี ถ้าหากว่าลิงชิมแปนซีสามารถ เรียนรู้ภาษาอย่างง่าย ๆ ได้ทั้งหมด นั่นจะหมายความว่า ความสามารถทางสติปัญญาและโครงสร้างสมองของลิง ชิมแปนซี มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์เรามากกว่าที่เราคิด แต่ไม่ได้หมายความอย่างแน่นอนว่าโครงสร้างทาง สติปัญญาของคนเราเป็นสิ่งที่ไม่มีความสําคัญในการเอาชนะภาษาของเรา (หมายถึง โครงสร้างทางสติปัญญาของ คนเราเป็นสิ่งสําคัญนะ) ด้วยเหตุนี้การสอนภาษาให้กับสัตว์จึงเป็นการพิสูจน์ ถึงพลังของการเรียนรู้ ที่น่าประทับใจ แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าภาษาจะได้รับการพัฒนาโดยการเรียนรู้ทั้งหมด

52 Who believes that there is a chance that animals can study human languages?

1 The linguists

2 The behaviorists

3 The psycholinguists

4 Noam Chomsky

ถาม ใครเชื่อว่ามีโอกาสที่สัตว์สามารถเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ได้

1 นักภาษาศาสตร์ 2 นักพฤติกรรมศาสตร์ 3 นักจิตวิทยาภาษาศาสตร์ 4 นอร์ม ฌอมสกี้

ตอบ 2 จากบรรทัดที่ 2 นัก behaviorists

53 The word “sufficient” (in bold type) can be replaced with ____.

1 conceivable

2 considerable

3 enough

4 eager

ถาม คําว่า “sufficient” (ในตัวหนา) สามารถแทนที่ด้วย _____.

1 เป็นไปได้ 2 มาก 3 เพียงพอ 4 กระตือรือร้น

ตอบ 3 sufficient = adquate = enough = เพียงพอ

54 What are “the two schools of thought” (in bold type) ?

1 Humans and Animals

2 Psycholinguistics and Behaviorism

3 Language teaching and Chimpanzees

4 Language learning techniques and Language learning development

ถาม คําว่า “the two schools of thought” (ในตัวหนา) คืออะไร

1 มนุษย์และสัตว์

2 นักจิตวิเคราะห์และกลุ่มพฤติกรรมนิยม

3 การสอนภาษาและลิงชิมแปนซี

4 เทคนิคการเรียนรู้ภาษาและการพัฒนาการเรียนรู้ภาษา

ตอบ 2 สองกลุ่ม หมายถึง กลุ่มนักจิตวิเคราะห์และนักพฤติกรรมศาสตร์

55 The word “master” (in bold type) is the closest in meaning to _____.

1 undermine.

2 understand

3 mentor

4 multiply

ถาม คําว่า “master” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ

1 บ่อนทําลาย 2 เข้าใจ 3 พี่เลี้ยง ผู้ชี้แนะ 4

ตอบ 2 “master” = understand, earn = รอบรู้ เข้าใจ เรียนรู้

 

Part II : Unseen Passages

A: Directions: Read the following passage.

Then blacken 1 for a true statement, and blacken 2 for a false statement. (1=True; 2=False)

(คําสั่ง: อ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้ ถ้าเป็นข้อความที่ถูกต้องให้ระบาย 1 ถ้าเป็นข้อความที่ผิดระบาย 2)

 

Passage 1

Some of the common plant-based meats are made from pea or soy proteins; however, plant-based meat can also be made from jackfruit. Jackfruit is a huge spiky fruit that has many small bulbs with yellow flesh inside the shell.

When jackfruit is ripe, it tastes sweet; however, when it is unripe, it has no particular flavor. Its texture is quite similar to the consistency of real meat, and this makes jackfruit perfect for plant-based meat dishes like barbecue pulled pork.

In October, Thailand celebrated the 9-day vegetarian festival when many people give up eating animal products, and more people are going meatless for longer and more frequently. There has been a big increase in interest for vegetarian and vegan food over recent years, and Thai food producers are expecting future expansion of plant-based meat products

เนื้อสัตว์จากพืชทั่วไปบางชนิดทําจากโปรตีนถั่วหรือถั่วเหลือง อย่างไรก็ตาม เนื้อสัตว์จากพืชก็ยังสามารถทําจากขนุนได้เช่นกัน ขนุนเป็นผลไม้แหลมขนาดใหญ่ที่มีหัวขนาดเล็กจํานวนมากที่มีเนื้อสีเหลืองภายใน เปลือก

เมื่อขนุนสุก จะมีรสชาติหวาน อย่างไรก็ตาม เมื่อมันยังไม่สุก มันไม่มีรสชาติใดเป็นพิเศษ เนื้อของมัน ค่อนข้างคล้ายกับความสม่ำเสมอของเนื้อสัตว์และทําให้ขนุนเหมาะสําหรับอาหารประเภทที่ใช้เนื้อทําจากพืชเช่น หมูย่างบาร์บีคิว

ในเดือนตุลาคมประเทศไทยมีการเฉลิมฉลองเทศกาลกินเจเป็นเวลา 9 วันเมื่อผู้คนจํานวนมากเลิกกิน ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผู้คนจํานวนมากจะงดเว้นเนื้อสัตว์เป็นเวลานานและบ่อยขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความสนใจอาหารมังสวิรัติและอาหารมังสวิรัติเพิ่มขึ้นอย่างมากและผู้ผลิตอาหารไทยคาดว่าจะมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชในอนาคต

56 in Thailand, the vegetarian festival lasts for more than a week.

ถาม ในประเทศไทย เทศกาลกินเจกินเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์

ตอบ 1 ถูกต้องจากย่อหน้าที่ 3 ประเทศไทยมีการเฉลิมฉลองเทศกาลกินเจเป็นเวลา 9 วัน

57 Jackfruit is known to be a popular side dish barbeque pulled pork.

ถาม ขนุนเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเครื่องเคียงที่เป็นที่นิยมของหมูย่างบาร์บีคิว

ตอบ 2 จากเนื้อเรื่องกล่าวว่าขนุนได้ใช้เป็นเครื่องเคียงของหมูย่างบาร์บีคิว แต่ไม่ได้กล่าวว่าเป็นที่นิยม

58 Thai people are going meatless because of the healthy food trends.

ถาม คนไทยไม่กินเนื้อสัตว์เพราะกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

ตอบ 1 ผู้คนจํานวนมากงดเว้นกินเนื้อสัตว์ สนใจอาหารมังสวิรัติและอาหารมังสวิรัติเพิ่มขึ้นอย่างมาก

59 Plant-based meat can be made from pea or soy proteins, and jackfruit

ถาม เนื้อจากพืชสามารถทําจากโปรตีนถั่วหรือถั่วเหลืองและขนุน

ตอบ 1 ถูกต้อง มีกล่าวไว้ในเนื้อเรื่อง

60 Jackfruit gives special flavor when unripe.

ถาม ขนุนให้รสชาติพิเศษเมื่อยังไม่สุก

ตอบ 2 ผิดเพราะเมื่อมันยังไม่สุก มันไม่มีรสชาติใดเป็นพิเศษ

B: Directions: Read the following passages and choose the best answer

for each question.

(คําสั่ง: อ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้แล้วเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละคําถาม)

Passage 2

Flowers have always been admired for their color and beauty and were often included in ancient myths. The tradition of gifting flowers can be traced back all the way to the Ancient Greeks. They associated flowers with gods and would bring floral offerings to temples. Over time, this tradition extended into giving flowers to pretty women or earthly goddesses. From there, the tradition began to change into a way of expressing sentiment.

The ancient Egyptians also included flowers in their beliefs and traditions. They gave flowers as gifts to lovers and gods to show their love and adoration. According to Egyptian myths, they used to sing for the Lotus flower at parties and hold a feast to celebrate the Lotus. Because the Lotus flower opens in the morning and closes at night, the Egyptians saw this as an image of rebirth and regeneration

After the Ancient Egyptians and Ancient Greeks, flowers became a way for individuals to express any type of emotion. This was helpful during the Victorian Era when showing your emotions weren’t allowed. Instead of speaking their emotions, the Victorians would give flowers to express their feelings. They developed unique meanings for each flower depending on the flower’s characteristics. People began to build bouquets based on what they wanted to express. They also wrote books and guides on the meanings on flowers and floral arrangements. You can still read them today!

ดอกไม้ได้รับการชื่นชมในเรื่องสีสันและความสวยงามมาโดยตลอดและมักถูกรวมอยู่ในตํานานโบราณ ประเพณีการให้ของขวัญดอกไม้สามารถสืบย้อนกลับไปได้จนถึงชาวกรีกโบราณ พวกเขาเชื่อว่าดอกไม้มี

ความสัมพันธ์ที่เชื่อมกับเทพเจ้าและจะนําดอกไม้ไปถวายวัด เมื่อเวลาผ่านไปประเพณีนี้ได้ขยายไปสู่การมอบดอกไม้ให้กับผู้หญิงที่น่ารักหรือเทพธิดาบนโลก จากนั้นประเพณีก็เริ่มเปลี่ยนไปในรูปแบบของการแสดง ความรู้สึก

ชาวอียิปต์โบราณยังรวมดอกไม้ไว้ในความเชื่อและประเพณีของพวกเขา พวกเขามอบดอกไม้เป็นของขวัญให้กับคนรักและเทพเจ้าเพื่อแสดงความรักและความเคารพ ตามตํานานของอียิปต์พวกเขาเคยร้องเพลงให้ ดอกบัวในงานปาร์ตี้และจัดงานเลี้ยงฉลองดอกบัว เนื่องจากดอกบัวเปิดในตอนเช้าและปิดในเวลากลางคืนชาว อียิปต์จึงมองว่านี่เป็นภาพของการเกิดใหม่และการวกกลับมาใหม่

หลังจากชาวอียิปต์โบราณและชาวกรีกโบราณ ดอกไม้กลายเป็นช่องทางหนึ่งสําหรับบุคคลในการแสดง อารมณ์ประเภทใดก็ได้ สิ่งนี้มีประโยชน์ในช่วงยุควิกตอเรียเมื่อไม่อนุญาตให้แสดงอารมณ์ของคุณ แทนที่จะพูดถึงอารมณ์ของพวกเขา ชาววิคตอเรียจะมอบดอกไม้เพื่อแสดงความรู้สึกของพวกเขา พวกเขาพัฒนาความหมายที่ไม่ ซ้ำกันสําหรับดอกไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะของดอกไม้ ผู้คนเริ่มสร้างช่อดอกไม้ตามสิ่งที่พวกเขาต้องการ แสดงออก พวกเขายังเขียนหนังสือและคู่มือเกี่ยวกับความหมายของดอกไม้และการจัดดอกไม้ วันนี้คุณยังสามารถหาอ่านได้

61 According to the passage, people love flowers because of their ____.

1 myths

2 beauty

3 characteristics

4 meanings

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ผู้คนรักดอกไม้เพราะ ____ ของพวกมัน

1 ความเชื่อ 2 ความงาม 3 ลักษณะเฉพาะ 4 ความหมาย

ตอบ 2 จากบรรทัดแรกที่ว่า Flowers have always been admired for their color and

beauty

62 How many civilizations were mentioned in this article?

1 3

2 4

3 5

4 6

ถาม มีกี่อารยธรรมที่กล่าวถึงในบทความนี้

ตอบ 1 จากย่อหน้าสุดท้ายจะบอกถึง the Ancient Egyptians and Ancient Greeks คือ ชาวอียิปต์

โบราณและชาวกรีกโบราณ และ ยังมี the Victorian Era ยุควิกตอเรียด้วย รวม 3 อารยธรรม

63 Which of the following is NOT TRUE?

1 Ancient Egyptians, worshiped lotuses.

2 Ancient Greeks wrote books about the meaning of flowers.

3 In the Victorian Era, people were prohibited to express their emotions.

4 Bouquets can express people’s feelings.

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1 ชาวอียิปต์โบราณบูชาดอกบัว

2 ชาวกรีกโบราณเขียนหนังสือเกี่ยวกับความหมายของดอกไม้

3 ในยุควิกตอเรีย ผู้คนถูกห้ามแสดงออกอารมณ์ของพวกเขา

4 ช่อดอกไม้สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกของผู้คนได้

ตอบ 2 ช้อย 2 ไม่ถูกเพราะต้องเป็นชาววิคตอเรียเขียนหนังสือเกี่ยวกับความหมายของดอกไม้จากย่อหน้า

สุดท้าย

64 According to the passage, what did the lotus represent?

1 Earthly goddesses

2 Emotions

3 Rebirth

4 Feelings

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ดอกบัวเป็นตัวแทนของอะไร

1 เทพธิดาแห่งโลก 2 อารมณ์ 3 การเกิดใหม่ 4 ความรู้สึก

ตอบ 3 จากตอนท้ายของย่อหน้าที่ 2 ว่า Because the Lotus flower opens in the morning and

closes at night, the Egyptians saw this as an image of rebirth and regeneration (การเกิดใหม่และการวกกลับมาใหม่)

65 According to the passage, in what period did flowers become a way for people to

express their emotions?

1 The ancient Greece

2 The ancient Egypt

3 The Victorian Era

4 1 and 2 are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ดอกไม้กลายมาเป็นช่องทางแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ของผู้คนในสมัยใด

1 ยุคกรีกโบราณ 2 อียิปต์โบราณ 3 ยุควิกตอเรีย 4 1 และ 2 ถูกต้อง

ตอบ 3 จากย่อหน้าที่ 3 หลังจากชาวอียิปต์โบราณและชาวกรีกโบราณ คอกไม้กลายเป็นช่องทางหนึ่ง

สําหรับบุคคลในการแสดงอารมณ์ประเภทใดก็ได้ นั่นคือยุควิกตอเรีย

66 How did the Victorians do instead of speaking their feelings?

1 They gave flowers.

2 They sent a lot of gifts.

3 They wrote books.

4 They read books.

ถาม ชาววิกตอเรียทําอย่างไรแทนการพูดแสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ ของพวกเขา

1 พวกเขาให้ดอกไม้

2 พวกเขาส่งของขวัญจํานวนมาก

3 พวกเขาเขียนหนังสือ

4 พวกเขาอ่านหนังสือ

ตอบ 1 จากย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 34 Instead of speaking their emotions, the Victorians

would give flowers to express their feelings.

67 The word “adoration” (in bold type) is closest in meaning to ____.

1 beauty

2 affection

3 complement

4 happiness

ถาม คําว่า “adoration” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ

1 ความงาม 2 ความรัก 3 การเติมเต็ม 4 ความสุข

ตอบ 2 adoration = affection = ความรัก ความเคารพ การบูชา

68 The word “express” (in bold type) cannot be replaced with _____.

1 convey

2 deceive

3 indicate

4 show

ถาม คําว่า “express” (ในตัวพิมพ์หนา) ไม่สามารถแทนด้วยคําว่า ____.

1 ถ่ายทอด สื่อสาร 2 หลอกลวง 3 แสดงให้เห็น 4 แสดงให้เห็น

ตอบ 2 express = convey = indicate = show = แสดงออกมาให้เห็น ถ่ายทอด ทําให้รู้

Passage 3

The board of the Museum of Contemporary Art Detroit has terminated director Elysia Borowy Reeder over allegations of racism, sexism, and exploitative labor practices leveled by former employees. Borowy-Reeder, who had led the museum since 2103, was placed on administrative leave earlier this month after a group calling themselves MOCAD Resistance addressed an open letter to the board of directors signed by thirty-nine former staffers and thirty-six members of the institution’s youth council. “We experienced and witnessed various racist microaggressions, misgendering, violent verbal outbursts,

misrepresentation of community partnerships, and the tokenization of marginalized artists, teen council members, and staff,” they wrote, describing an atmosphere of financial retaliation for employees who complained and a high turnover rate due to the stress and “mental anguish” caused by Borowy-Reeder.

The letter was sparked by the resignation of Tizziana Baldenebro, a curatorial Ford Foundation Fellow at the Institution, who charged Borowy-Reeder with “outright racist behavior.” The past eight months have also seen the departures of three Black curators from the museum Larry Ossei-Mensah, Maceo Keeling, and Jova Lynne, who left after reportedly being pressured to work while laid off and amid a family emergency.

“The board’s vote to remove our executive director is a painful but first step of a course correct for MOCAD, said board chair Elyse Foityn, “We have tried to deliver on diversity, equity, and inclusion since our inception. However, it is clear we need to do more, better and faster.” The board made its decision after hiring a special committee composed of Charles Boyd, Laura Hughes, and Keith Pomeroy to investigate the allegations.

Aside from replacing Borowy-Reeder as director, concrete demands in MOCAD Resistance’s open letter include reorganizing the board to reflect more racial and economic pandemic related shutdown, and extending parental leave policies.

คณะกรรมการของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยดีทรอยต์ได้ยุติการเป็นผู้อํานวยการของ Elysia Borowy Reeder เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการเหยียดสีผิว การกีดกันทางเพศและการใช้แรงงานที่แสวงหาประโยชน์จากอดีตพนักงาน Borowy-Reeder ซึ่งเป็นผู้นําพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ปี 2013 ถูกลาพักการบริหารเมื่อต้นเดือนนี้ หลังจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า MOCAD ฝ่ายต่อต้านได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการซึ่งลงนามโดยอดีต พนักงานสามสิบเก้าคนและสมาชิกสภาเยาวชนของสถาบันอีกสามสิบหกคน “เราได้รับประสบการณ์และพบเห็น การละเมิดทางเชื้อชาติต่างๆ การกระทําที่ไม่ถูกต้อง การระเบิดทางวาจาอย่างรุนแรง การบิดเบือนความจริง เกี่ยวกับชุมชนที่เป็นหุ้นส่วน และการไม่ให้ความสําคัญต่อศิลปิน สมาชิกสภาวัยรุ่นและเจ้าหน้าที่” พวกเขาเขียน และบรรยายถึงบรรยากาศของการตอบโต้ทางการเงินสําหรับพนักงานที่ร้องเรียนและอัตราการหมุนเวียนพนักงาน สูงเนื่องจากความเครียดและ “ความปวดร้าวทางจิตใจ” ที่เกิดจาก Borowy-Reeder

จดหมายดังกล่าวได้รับการจุดประกายจากการลาออกของ Tizziana Baldenebro ซึ่งเป็นภัณฑารักษ์ของ Ford Foundation Fellow ที่สถาบันซึ่งตั้งข้อหา Borowy-Reeder ด้วย “พฤติกรรมเหยียดผิวโดยสิ้นเชิง” แปดเดือนที่ผ่านมาได้เห็นการจากไปของภัณฑารักษ์ผิวดําสามคนจากพิพิธภัณฑ์ Larry Ossei-Mensah, Maceo Keeling และ Jova Lynne ซึ่งจากไปหลังจากมีรายงานว่าถูกกดดันให้ทํางานในขณะที่ถูกปลดออก และท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินของครอบครัว

“การลงคะแนนของคณะกรรมการเพื่อถอดถอนกรรมการบริหารของเราถือเป็นก้าวแรกที่เจ็บปวด แต่เป็นขั้นตอนแรกของวิธีที่ถูกต้องสําหรับ MOCAD ประธานกรรมการ Elyse Foityn กล่าว “เราพยายามที่จะส่งมอบ ความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมกันตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง อย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่าเราต้องทํามาก ขึ้นดีขึ้นและเร็วขึ้น” คณะกรรมการได้ตัดสินใจหลังจากว่าจ้างคณะกรรมการพิเศษซึ่งประกอบด้วย Charles Boyd, Laura Hughes และ Keith Pomeroy เพื่อสอบสวนข้อกล่าวหา

นอกเหนือจากการเปลี่ยนตัว Borowy-Reeder ในฐานะผู้อํานวยการแล้ว ข้อเรียกร้องที่เป็นรูปธรรมใน จดหมายเปิดผนึกของ MOCAD Resistance ยังรวมถึงการปรับโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการกีดกันที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติและเศรษฐกิจมากขึ้นและการขยายนโยบายการลาของผู้ปกครอง

 

69 Which of the following is correct?

1 Most workers got fired because of the COVID-19 pandemic.

2 Borowy-Reeder resigned due to her dissatisfaction with some employees.

3 Borowy-Reeder was removed because of her racism, sexism, and inappropriate behaviors towards other workers.

4 Borowy-Reeder will be promoted to be a member of the council and served as a delegate at the international Contemporary Art Conference in Detroit.

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ถูกต้อง

1 คนงานส่วนใหญ่ถูกไล่ออกเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

2 Borowy-Reeder ลาออกเนื่องจากความไม่พอใจของเธอกับลูกจ้างบางคน

3 Borowy-Reeder ถูกถอดออกจากตําแหน่งเพราะการเหยียดเชื้อชาติ การกีดกันเพศ และ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อคนงานอื่น ๆ

4 Borowy-Reeder จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้เป็นสมาชิกของสภาและทําหน้าที่เป็น

ตัวแทนในการประชุมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่เมืองดีทรอยต์

ตอบ 3 จากประโยคแรก

70 What happened after MOCAD Resistance sent the open letter?

1 Tuziana Baldenebro left the company.

2 Larry Ossei-Mensah, Maceo Keeling, and Jove Lynne were being laid off.

3 Borowy-Reeder was put on administrative leave.

4 All are correct.

ถาม อะไรเกิดขึ้นหลังจากฝ่ายต่อต้านที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม MOCAD ได้ส่งจดหมายเปิดผนึก

1 Tuziana Baldenebro ออกจากบริษัท

2 Larry Ossei-Mensah, Maceo Keeling, and dove Lynne ถูกปลดออกจากงาน

3 Borowy-Reeder ถูกให้ออกจากงาน

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 จากข้อความ Borowy-Reeder, who had led the museum since 2103, was placed

on administrative leave earlier this month after a group calling themselves MOCAD Resistance addressed an open letter to the board of directors

71 Which is not correct, according to the passage?

1 Borowy-Reeder was accused of outright staff abuse.

2 The employees were in a toxic work environment created by Borowy-Reeder.

3 Some employees were laid off during the museum’s pandemic related shutdown.

4 The allegations against Borowy-Reeder focus on cultural insensitivity and her

governing style

ถาม ข้อไหนไม่ถูกต้อง ตามเนื้อเรื่อง

1 Borowy-Reeder ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเจ้าหน้าที่อย่างสิ้นเชิง

2 พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่เป็นพิษซึ่งสร้างขึ้นโดย Borowy-Reeder

3 พนักงานบางคนถูกปลดออกในระหว่างการปิดตัวที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดของพิพิธภัณฑ์

4 ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Borowy-Reeder มุ่งเน้นไปที่ความไม่รู้สึกอ่อนไหวทางวัฒนธรรม

และรูปแบบการปกครองของเธอ

ตอบ 4 ช้อย 4 ไม่ถูกต้อง เพราะข้อกล่าวหาของ Borowy-Reeder มุ่งเน้นไปเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ

การกีดกันเพศ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อคนงานอื่น ๆ

72 Who is Tizziana Baldenebro?

1 A special committee

2 A curator at the Institution

3 A board member of the Museum

4 A member of MOCAD Resistance

ถาม Tizziana Baldenebro เป็นใคร

1 คณะกรรมการพิเศษท่านหนึ่ง

2 ภัณฑรักษ์ของสถาบัน

3 สมาชิกคณะกรรมการของพิพิธภัณฑ์

4 สมาชิกของ MOCAD Resistance

ตอบ 2 Tizziana Baldenebro, a curatorial Ford Foundation Fellow at the Institutions

73 Apart from Borowy-Reeder issue, what is/are the requisite from MOCAD

Resistance?

1 Restructuring the board of the directors

2 Adjusting some leave policies

3 Rehiring employees who got laid off

4 All are correct

ถาม นอกเหนือจากปัญหา Borowy-Reeder แล้วสิ่ง MOCAD Resistance ต้องการคืออะไร?

1 การปรับโครงสร้างคณะกรรมการ

2 การปรับนโยบายการลาบางส่วน

3 การจ้างพนักงานที่ถูกปลดออกจากงาน

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 จากประโยคสุดท้าย reorganizing the board to reflect more racial and economic pandemic related shutdown, and extending parental leave policies nin MOCAD ต้องการปรับโครงสร้างคณะกรรมการจึงตอบข้อ 1 ข้อที่ 2 ไม่ถูกต้องเพราะพูดถึงหลายนโยบาย (policies เป็นพหูพจน์) แต่ในเนื้อเรื่องต้องการเปลี่ยนนโยบายการลาของ ผู้ปกครองเท่านั้น ส่วนข้อ 3 ไม่มีการพูดถึงการว่าจ้างพนักงาน

74 How many people have left the company, according to the passage?

1 4

2 5

3 6

4 7

ถาม มีกี่คนที่ได้ลาออกจากบริษัท ตามเนื้อเรื่อง

ตอบ 1 มี Tizziana Baldenebro และอีกสามคนคือ Larry Ossei-Mensah, Maceo Keeling,

and Jova Lynne รวม 4 คน

75 This article is most likely to be published on/in _____.

1 a bulletin

2 a journal

3 an open letter

4 a news website

ถาม บทความนี้น่าจะไปได้ว่าถูกเผยแพร่ใน _____.

1 ประกาศ 2 วารสาร 3 จดหมายเปิดผนึก 4 เว็บไซค์ข่าว

ตอบ 4 น่าจะเผยแพร่ในเว็บไซค์ข่าว

76 The writer’s purpose is to _____.

1 make suggestions

2 report facts

3 compel readers to take action

4 encourage people to visit the museum

ถาม จุดประสงค์ของผู้เขียนคือ _____.

1 ให้คําแนะนํา 2 รายงานข้อเท็จจริง 3 กระตุ้นให้ผู้อ่านมีปฏิกิริยา 4 กระตุ้นให้ผู้คนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ตอบ 2 จุดประสงค์ผู้เขียนต้องการที่จะรายงานข้อเท็จจริง

77 The word “terminated” (in bold type) is the closest in meaning to ____.

1 discontinued

2 engaged

3 collaborated

4 reserved

ถาม คําว่า “terminated” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 ไม่ดําเนินต่อ 2 พัวพัน 3 ร่วมมือกัน 4 จับจอง สงวน

ตอบ 1 terminated = discontinued = สิ้นสุด

78 According to the passage, the word “anguish” (in bold type) means ____

1 an expression of sympathy to a person who has been bereaved

2 severe physical or mental pain, difficulty, or unhappiness

3 an illness that causes a part of the body to stop functioning correctly

4 the state of not having, or not having enough of, something that is essential

ถาม ตามเนื้อเรื่อง คำว่า “anguish” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึง ____

1 การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อคนที่ได้ถูกทําให้สูญเสีย

2 ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงความยากลําบากหรือไม่มีความสุข

3 ความเจ็บป่วยที่ทําให้ส่วนหนึ่งของร่างกายหยุดทํางานอย่างถูกต้อง

4 สถานะของการไม่มีหรือมีบางสิ่งที่จําเป็นไม่เพียงพอ

ตอบ 2 anguish = ความเจ็บปวดรวดร้าว

79 The word “sparked” (in bold type) can be replaced with _____.

1 issued

2 authorized

3 triggered

4 approved

ถาม คำว่า “sparked” (ในตัวพิมพ์หนา) สามารถแทนที่ด้วย  ______.

1 ประเด็น ปัญหา 2 ได้รับอนุญาต 3 ก่อให้เกิด 4 เห็นชอบ

ตอบ3 sparked = triggered = จุดประกาย กระตุ้น ก่อให้เกิด

80 The word “we” in bold type refers to _____.

1 the board

2 the executive director

3 MOCAD

4 the board chair

ถาม “we” ในตัวพิมพ์หนา อ้างอิงถึง ____.

1 คณะกรรมการ 2 ผู้อำนวยการบริหาร 3 MOCAD 4 ประธสนคณะกรรมการ

ตอบ 1 อ้างอิงจากคำนามข้างหน้าคือ the board คณะกรรมการ

 

Passage 4

The lives of the ancient Greeks revolved around eris, a concept by which they defined the universe. They believed that the world existed in a condition of opposites. If there was good, then there was evil, if there was love, then there was hatred; joy, then sorrow; war then peace; and so on. The Greeks believed that good eris occurred when one held a balanced outlook on life and coped with problems as they arose. It was a kind of ease of living that came from trying to bring together the great opposing forces in nature. Bad eris was evident in the violent conditions that ruled men’s lives. Ah hough these things were found in nature and sometimes could not be controlled. It was believed that bad eris occurred when one ignored a problem, letting it grow larger until it destroyed not only that person, but his family as well. The ancient Greeks saw eris as a goddess. Eris, the Goddess of Discord, better known as Trouble.

 

One myth that express this concept of bad eris deals with the marriage of King Peleus and the river goddess Thetis. Zeus, the supreme ruler, learns that Thetis would bear a child strong enough to destroy its father. Not wanting to father his own ruin, Zeus convinces Thetis to marry a human, a mortal whose child could never challenge the gods. He promises her, among other things, the greatest wedding in all of Heaven and Earth and allows the couple to invite whomever they please. This is one of the first mixed marriages of Greek Mythology and the lesson learned from it still applies today. They do invite everyone except Eris, the Goddess of Discord. In other words, instead of facing the problems brought on by a mixed marriage, they turn their backs on them. They refuse to deal directly with their problems and the result is tragic. In her fury, Eris arrives, ruins the wedding, causes a jealous feud between the three major goddesses over a golden apple, and sets in place the conditions that lead to the Trojan War. The war would take place 20 years in the future, but it would result in the death of the only child of the bride and groom, Achilles. Eris would destroy the parents’ hopes for their future, leaving the couple with no legitimate heirs to the throne.

Hence, when we are told, “If you don’t invite trouble, trouble comes,” it means that if we don’t deal with our problems, our problems will deal with a vengeance! It is easy to see why the Greeks considered many of their myths learning myths, for this one teaches us the best way to defeat that which can destroy us.

 

ชีวิตของชาวกรีกโบราณวนเวียนอยู่กับเอริสซึ่งเป็นแนวคิดที่พวกเขากําหนดสําหรับจักรวาล พวกเขาเชื่อว่า โลกนี้ดํารงอยู่ในสภาพตรงกันข้าม ถ้ามีดีก็มีความชั่วร้าย ถ้ามีความรักที่มีความเกลียดชัง ความสุขแล้วความเศร้า โศก, สงครามแล้วสันติภาพ) และอื่นๆ ชาวกรีกเชื่อว่าเอริสที่ดีเกิดขึ้นเมื่อคนๆ หนึ่งมีมุมมองที่สมดุลในชีวิตและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่มันมีเข้ามา มันเป็นความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตที่เกิดจากการพยายามรวบรวม พลังต่อต้านที่ยิ่งใหญ่ในธรรมชาติ เอริสที่ไม่ดีเห็นได้ชัดในสภาพความรุนแรงที่ควบคุมชีวิตของผู้ชาย แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะพบในธรรมชาติและบางครั้งก็ไม่สามารถควบคุมได้ เชื่อกันว่าเอริสที่ไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งเพิกเฉยต่อปัญหาปล่อยให้มันขยายใหญ่ขึ้นจนทําลายไม่เพียงแต่คนๆนั้น แต่ครอบครัวของเขาด้วย ชาวกรีกโบราณมองว่าเอริสเป็นเทพธิดา Eris เทพธิดาแห่ง Discord หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Trouble

ตํานานเรื่องหนึ่งที่แสดงแนวคิดเรื่องอีริสที่ไม่ดีนี้เกี่ยวข้องกับการแต่งงานของกษัตริย์ Peleus และเทพีแห่ง แม่น้ำเธทิส ซุสผู้ปกครองสูงสุดได้เรียนรู้ว่าธีทิสจะมีลูกที่แข็งแกร่งพอที่จะทําลายพ่อของเขาได้ ซุสไม่ต้องการเป็นจุดกําเนิดของความพินาศของตัวเอง ซุสจึงเกลี้ยกล่อมให้ธีทิสแต่งงานกับมนุษย์ มนุษย์ที่ลูกไม่สามารถท้าทายเทพเจ้าได้ เขาสัญญากับเธอเหนือสิ่งอื่นใดว่าจะจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวรรค์และโลก และอนุญาตให้ทั้งคู่เชิญใครก็ได้ที่พวกเขาต้องการ นี่เป็นหนึ่งในการแต่งงานแบบผสมครั้งแรกในเทพนิยายกรีกและบทเรียนที่ได้ เรียนรู้จากเรื่องนี้ยังคงใช้ได้ในปัจจุบัน พวกเขาเชิญทุกคนยกเว้น Eris เทพธิดาแห่ง Discord กล่าวอีกนัย หนึ่งแทนที่จะเผชิญปัญหาที่เกิดจากการแต่งงานแบบผสมผสานพวกเขากลับหันหลังและเพิกเฉยต่อปัญหา พวกเขาปฏิเสธที่จะจัดการกับปัญหาโดยตรงและผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าเศร้า ด้วยความโกรธแค้น Eris มาถึงทําลายงานแต่งงาน ทําให้เกิดความบาดหมางระหว่างเทพองค์ใหญ่ทั้งสามที่มีต่อแอปเปิ้ลทองคํา และกําหนดเงื่อนไขที่นําไปสู่สงครามโทรจัน สงครามจะเกิดขึ้น 20 ปีในอนาคต แต่จะส่งผลให้การตายของลูกคนเดียวของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวก็คืออคิล ลิส เอริสจะทําลายความหวังของพ่อแม่ในอนาคตของพวกเขา ทําให้ทั้งคู่ไม่มีทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายของ บัลลังก์

ดังนั้นเมื่อมีใครพูดกับเราว่า “ถ้าคุณไม่เผชิญกับปัญหา ปัญหานั้นก็จะมา” หมายความว่าหากเราไม่จัดการกับ ปัญหาของเรา ปัญหาของเราจะจัดการเราด้วยการแก้แค้น! เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าเหตุใดชาวกรีกจึงถือว่าตํานาน การเรียนรู้มาจากตํานานของพวกเขาหลายเรื่องเพราะสิ่งนี้สอนเราถึงวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะสิ่งที่สามารถทําลายเราได้

81 According to the passage, the ancient Greeks believed that the concept of eris

defined the universe as a ____.

1 hostile; violent place

2 condition opposites

3 series of problems

4 mixture of gods and men

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าความคิดของเอริสกําหนดจักรวาลเป็น

1 สถานที่ที่ไม่เป็นมิตรและรุนแรง

2 สภาพที่ตรงกันข้าม

3 เป็นชุด ๆ ของปัญหา

4 การผสมผสานระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์

ตอบ 2 จากบรรทัดที่ 2

82 Most specifically, bad eris is defined in the passage as the _____.

1 violent condition of life

2 problems man encounters

3 evil goddess who has a golden apple

4 murderer of generations

ถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอริสที่ไม่ดีถูกกําหนดไว้ในเนื้อเรื่องว่าเป็น _____.

1 สภาพความรุนแรงของชีวิต

2 ปัญหาที่มนุษย์ต้องเผชิญ

3 เทพธิดาแห่งความชั่วร้ายที่มีแอปเปิ้ลทองคํา

4 ฆาตกรรุ่นต่อรุ่น

ตอบ 1 จากบรรทัดที่ 7 ว่า Bad eris was evident in the violent conditions that ruled

men’s lives.

83 According to the passage, if someone ignore s a problem, _____.

1 he/she does not have to deal with it

2 it will disappear

3 it will grow bigger

4 it will destroy only that person

ถาม จากเนื้อเรื่อง ถ้าหากมีคนเพิกเฉยต่อปัญหา _____.

1 เขา/เธอไม่จําเป็นต้องจัดการกับมัน

2 มันจะหายไป

3 ปัญหาจะยิ่งใหญ่ขึ้น

4 มันจะทําลายคนๆ นั้นเท่านั้น

ตอบ 3 จากตอนท้ายของย่อหน้าที่ 1 ว่า when one ignored a problem, letting it grow

larger until it destroyed not only that person, but his family as well.

84 It can be inferred that Zeus married Thetis off because he _____.

1 was in a good term with King Peleus, a great king of mankind

2 feared that the gods would create bad eris by competing over her

3 feared that she could be the cause of the Trojan War

4 feared of having an affair with her and, subsequently, having a child by her who

would cause him problems

ถาม สามารถอนุมานได้ว่า Zeus ส่งตัว Thetis ไปแต่งงานเพราะเขา _____.

1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกษัตริย์ Peleus ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

2 กลัวว่าเทพเจ้าจะสร้างเอริสที่ไม่ดีด้วยการแย่งชิงตัวเธอ

3 กลัวว่าเธอจะเป็นสาเหตุของสงครามโทรจัน

4 กลัวว่าจะมีความสัมพันธ์กับเธอและต่อมาเธอมีลูกซึ่งจะก่อปัญหาให้กับเขา

ตอบ 4 ซุส (Zeus) ให้เอธิสแต่งงานกับมนุษย์ เพราะมีคําทํานายว่าถ้าเธอมีลูกกับเทพเจ้า ลูกจะมาฆ่า

พ่อ ไม่มีข้อไหนถูกต้อง

85 At the wedding of Thetis and King Peleus, who was not invited to the wedding?

1 Eris

2 The Goddess of Discord

3 Trouble

4 All are correct

ถาม ในงานแต่งงานของธีทสกับกษัตริย์ Peleus ใคร ไม่ได้ถูกเชิญในงานแต่งงาน

ตอบ 4 จากตอนท้ายของย่อหน้าแรก เอริส (Eris) ก็คือ เทพธิดาแห่ง Discord และรู้จักกันในชื่อ

Trouble จึงตอบถูกทุกข้อ

86 According to the passage, Achilles was _____.

1 one of the gods

2 one of guests who came to Thetis and King Peleus’ wedding party

3 Thetis and King Peleus’s son

4 the original cause of the Trojan War

ถาม ตามเนื้อเรื่อง อคิลลิส เป็น _____.

1 หนึ่งในเทพเจ้า 2 หนึ่งในแขกที่มาร่วมงานแต่งงานของ Thetis และ King Paleus 3 ลูกชายของ Thetis และ King Peleus 4 สาเหตุดั้งเดิมของสงครามโทรจัน

ตอบ 3 ตามย่อหน้าที่ 2 อคิลลิส เป็นลูกของ เอริส กับกษัตริย์ Peleus

87 Achilles died ____.

1 a few days after his birth

2 in the Trojan War

3 in his parents’ house peacefully

4 by being killed by Eris

ถาม อคิลลิส เสียชีวิต ____.

1 ไม่กี่วันหลังคลอด

2 ในสงครามโทรจัน

3 ในบ้านพ่อแม่ของเขาอย่างสงบสุข

4 ด้วยการถูกฆ่าโดย Eris

ตอบ 2 อคิลลิส เสียชีวิตในสงครามโทรจัน

88 The main idea of this passage is ____.

1 one should not ignore a problem because it can grow bigger and destroy oneself and one’s family

2 If you have mixed marriage, problems will arise

3 one must be very careful when inviting guests to his/her wedding

4 one should not underestimate what a person can do when he/she gets angry

ถาม ใจความสําคัญของเรื่องนี้คือ

1 เราไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหาเพราะมันสามารถขยายใหญ่ขึ้นและทําลายตัวเองและครอบครัวได้

2 หากคุณแต่งงานแบบผสมผสานปัญหาจะเกิดขึ้น

3 เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเชิญแขกมางานแต่งงานของเขา/เธอ

4 เราไม่ควรประมาทว่าคน ๆ หนึ่งจะทําอะไรได้บ้างเมื่อเขา / เธอโกรธ

ตอบ 1 เรื่องนี้เป็นตํานาน ที่สอนให้เราว่าถ้าเราไม่จัดการต่อปัญหา ปัญหานั้นก็จะมาหาเราทําลายเรา

 1. The word “his” (paragraph 2) refers to ____.

1 King Peleus’s

2 Achilles’

3 Zeus’

4 a human’s

ถาม คําว่า “his” (ย่อหน้าที่ 2) อ้างอิงถึง ____.

1 ของ กษัตริย์ Peleus 2 ของอคิลลิส 3 ของซุส 4 ของมนุษย์

ตอบ 3 his ของเขา อ้างอิงถึง ของซุส

90 The word “heirs” (paragraph 2) means _____.

1 ancestors

2 protectors

3 followers

4 successors

ถาม คําว่า “heirs” (ย่อหน้าที่ 2) หมายถึง _____.

1 บรรพบุรุษ 2 ผู้ปกป้อง 3 ผู้ติดตาม 4 ทายาท ผู้สืบทอด

ตอบ 4 heirs = successors = ทายาท ผู้สืบทอด

 

Passage 5

Thomas the Tank Engine is a small fictional steam locomotive in The Railway Seres

books by the Reverend Wilbert Awdry and his son, Christopher. He became the most popular character in the series, and is the title character in the accompanying television spin-off series, Thomas & Friends. Thomas is a steam engine and has a number 1 painted on his side. All of the locomotives in The Railway Series were based on prototypical engines. Thomas has origin in the E2 Class designed by Lawson Billinton in 1913. Thomas first appeared in 1946 in the second book in the series. Thomas the Tank Engine, and was the focus of the four short stories contained within, Thomas’ best friends are Percy and Toby. In 1979, the British writer/producer Britt Allcroft came across the books, and arranged a deal to bring the stories to life as the TV series Thomas the Tank Engine and Friends (later simplified to Thomas & Friends). The program became an award-winning hit around the world, with a vast range of spin-off commercial products

 

Thomas the Tank Engine เป็นรถจักรไอน้ำขนาดเล็กในหนังสือ The Railway Series โดย นายวิลเบิร์ตอว์ดรายและลูกชายของเขาชื่อ คริสโตเฟอร์ เขากลายเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในซีรีส์ และเป็นตัวละครชื่อเรื่องในซีรีส์สปินออฟจากหนังสือที่ฉายทางโทรทัศน์ Thomas & Friends โทมัสเป็นเครื่องจักรไอน้ำและทาสีหมายเลข 1 อยู่ข้างตัว ตู้รถไฟทั้งหมดใน The Railway Series มีพื้นฐานมาจาก เครื่องยนต์ต้นแบบ Thomas มีต้นกําเนิดใน E2 Class ที่ออกแบบโดย Lawson Billinton ในปี 1913 Thomas ปรากฏตัวครั้งแรกในปี 1946 ในหนังสือเล่มที่สองในชุด Thomas the Tank Engine และเป็นตัว ละครสําคัญของเรื่องสั้นสี่เรื่องภายในหนังสือ เพื่อนที่สนิทที่สุดของโทมัสคือเพอร์ซีย์และโทบี้ ในปี 1979 Brit Allcroft นักเขียน / ผู้อํานวยการสร้างชาวอังกฤษได้พบกับหนังสือเล่มนี้และจัดทําข้อตกลงเพื่อทําให้ เรื่องราวมีชีวิตขึ้นในรูปแบบซีรีส์โทรทัศน์ที่ใช้ชื่อว่า Thomas the Tank Engine and Friends (ต่อมาทํา เข้าใจง่ายเป็น Thomas & Friends) รายการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศดังไปทั่วโลกโดยมีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่ หลากหลายมากมาย

91 According to the passage, _____.

1 Thomas the Tank Engine is one character in the books by Awdry and his son.

2 All the locomotives in Thomas & Friends series were based on real engines.

3 Lawson Billton built E2 class trains like the train of the novels in 1913.

4 Britt Allcroft brings the stories to life by making a movie called Thomas & Friends.

ถาม ตามเนื้อเรื่อง _____.

1 Thomas the Tank Engine เป็นตัวละครหนึ่งในหนังสือของ Awdry และลูกชายของเขา

2 ตู้รถไฟทั้งหมดในซีรีส์ Thomas & Friends ใช้เครื่องยนต์จริง

3 Lawson Bilton สร้างรถไฟ E2 class เหมือนในหนังสือตีพิมพ์เมื่อปี 1913

4 Britt Allcroft ทําให้เรื่องราวมีชีวิตด้วยการสร้างภาพยนตร์ชื่อ Thomas & Friends

ตอบ 1 จากประโยคแรก Thomas the Tank Engine is a small fictional steam locomotive in The Railway Series books by the Reverend Wilbert Awdry and his son, Christopher. จึงตอบข้อ 1 ข้อ 2 ผิดเพราะเนื้อเรื่องพูดถึงผู้รถไฟทั้งหมด ใน The Railway Series ไม่ใช่ Thomas & Friends ใช้เครื่องยนต์เป็นต้นแบบ ส่วน ข้อ 3 ผิดเพราะไม่มีในเนื้อเรื่อง และข้อ 4 ผิดเพราะ Brit Allcroft นําหนังสือมาทําเป็นซีรีส์ โทรทัศน์ไม่ใช่ภาพยนตร์

92 Which sentence is correct?

1 Thomas has numbers printed on his body.

2 Thomas won many awards in 1979.

3 Thomas is a train.

4 The Thomas series is inspired by the British producer Britt Alicroft.

ถาม ข้อความไหนถูกต้อง

1 โทมัสมีตัวเลขหลายตัวพิมพ์อยู่บนตัวของเขา

2 โทมัสได้รับรางวัลมากมายในปี 1979

3 โทมัสเป็นรถไฟ

4 ซีรีส์ Thomas ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้อํานวยการสร้างชาวอังกฤษ Britt Allcroth

ตอบ 3 ข้อ 1 ผิดเพราะโทมัสมีตัวเลือก 1 ตัวเลขเดียวบนตัว (numbers เป็นพหูพจน์แสดงว่ามีหลายเลข) ข้อ 2 ผิดเพราะปี 1979 คือปีที่ Britt Allcroft เจอหนังสือ The Railway Series มีการพูดถึงโทมัสได้รับรางวัล และข้อ 4 ผิดเพราะ Britt Alcroft เป็นคนนําหนังสือมาพัฒนาเป็นซีรีส์โทรทัศน์ และไม่ได้เป็นแหล่งกําเนิดแรงบันดาลใจของซีรีส์

93 When did Thomas the Tank Engine become globally famous?

1 in 1913

2 Around 1946

3 After 1979

4 Not enough information given.

ถาม Thomas the Tank Engine เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเมื่อไร

ตอบ 3 หลังจากปี 1979

94 The tank engine is a kind of _____.

1 cartoon

2 vehicle

3 book

4 weapon

ถาม เครื่องจักรไอนี้เป็นประเภทของ _____.

1 การ์ตูน 2 ยานพาหนะ 3 หนังสือ 4 อาวุธ

ตอบ 2 เป็นเครื่องจักรไอน้ำ เป็นยานพาหนะ

95 Who was Lawson Billnton?

1 The author of Thomas’ books.

2 Thomas’ friend.

3 An actor in Thomas’ series.

4 A train designer.

ถาม Lawson Bilinton คือใคร

1 เป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับโทมัส

2 เป็นเพื่อนของโทมัส

3 เป็นนักแสดงในซีรีส์ของโทมัส

4 เป็นผู้ออกแบบรถไฟ

ตอบ 4 จาก Thomas has origin in the E2 Class designed by Lawson Billinton in

1913 แสดงเป็นนักออกแบบ

96 Are Percy and Toby human beings in the stories?

1 Percy is a human, but Toby is a train.

2 Percy is a train, but Toby is a human.

3 Both are humans

4 There is not enough information given.

ถาม เพอร์ซีย์และโทบี้เป็นมนุษย์ในเรื่องหรือไม่?

1 เพอร์ซีย์ เป็นมนุษย์ แต่โทบี้เป็นรถไฟ

2 เพอร์ซีย์เป็นรถไฟแต่โทบี้เป็นมนุษย์

3 ทั้งคู่เป็นมนุษย์

4 ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอ

ตอบ 4 ในเนื้อเรื่องบอกแต่ว่า Percy and Toby เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของโทมัสเท่านั้น ถ้าใครได้ดูใน

เรื่องของโทมัส ทั้งคู่เป็นรถไฟ แต่ตัวเลือกไม่มี ก็ตอบ 4 ข้อมูลให้มาไม่เพียงพอ

97 When did people know Thomas publicly?

1 1913

2 1946

3 1979

4 All are correct

ถาม ผู้คนรู้จัก โทมัสอย่างกว้างขวางเมื่อไร

ตอบ 2 ปี 1979

98 Who is Thomas’ pal?

1 Christopher

2 Lawson

3 Toby

4 Britt

ถาม เพื่อนของโทมันคือใคร

ตอบ 3 ในเนื้อเรื่องมี Percy และ Toby

99 The phrase “came across” (in bold type) is the closest meaning to ____.

1 developed

2 discovered

3 created

4 inspired

ถาม วลีที่ว่า “came across” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ _____.

1 พัฒนา

2 ค้นพบ

3 ก่อ เกิด สร้าง

4 แรงบันดาลใจ

ตอบ 2 came across = discovered = ค้นพบ (โดยบังเอิญ)

100 The word “locomotive” (in bold type) is the closest in meaning to _____.

1 the tank engine

2 the train

3 a fictional character

4 the railway

ถาม คําว่า “locomotive” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายใกล้เคียงกับ ____.

1 เครื่องยนต์รถถัง 2 รถไฟ 3 ตัวละครในนิยาย 4 รางรถไฟ

ตอบ 2 locomotive = the train = รถจักรไอน้ำ ก็คือรถไฟ

 

ENG2001 การอ่านเอาความ s/2563

แนวข้อสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2001 การอ่านเอาความ

Part 1 : Reading Theory (20 points)

Similar meaning (ความหมายใกล้เคียง)

1 What could possibly be more important to us than saving lives?

1 Saving us is more important than saving others.

2 There are other things that are as important as saving lives.

3 Saving lives is the most important thing to us.

4 It is important to save our lives.

ถาม มีอะไรที่น่าจะสําคัญกว่าการรักษาชีวิตให้รอดไหม?

1 การรักษาชีวิตของเราสําคัญกว่าการช่วยคนอื่น

2 ยังมีสิ่งอื่นที่สําคัญเท่ากับการรักษาวิต

3 การรักษาชีวิตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดต่อเรา

4 การรักษาชีวิตเราเป็นสิ่งสําคัญ

ตอบ 3 จากประโยคแสดงว่า การรักษาชีวิตรอดเป็นสิ่งสําคัญที่สุดต่อเรา

2 They were born in Europe; therefore, they cannot adapt very easily to hot countries.

1 They cannot adapt very easily to hot countries. As a result, they were born in

Europe.

2 Although they were born in Europe, they feel comfortable living in hot countries.

3 They like hot weather because they were born in Europe.

4 It is difficult for them to live in hot country since they were born in a cold one.

ถาม พวกเขาเกิดในยุโรป ดังนั้นแล้วการปรับตัวเข้ากับประเทศที่อากาศร้อนจึงไม่ง่าย

1 พวกเขาไม่สามารถปรับตัวกับประเทศร้อนได้ง่าย ผลคือพวกเขาเกิดในยุโรป

2 ถึงแม้ว่าพวกเขาเกิดในยุโรป แต่พวกเขารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในประเทศร้อน

3 พวกเขาชอบอากาศร้อนเพราะพวกเขาเกิดในยุโรป

4 เป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาที่จะอาศัยอยู่ในประเทศอากาศร้อน เพราะพวกเขาเกิดในประเทศ

หนาวเย็น

ตอบ 4 ข้อความนี้แสดงว่า การปรับตัวให้เข้ากับประเทศอากาศร้อนไม่ง่ายสําหรับคนที่เกิดในยุโรป

3 Which way to the restroom, please?

1 The way to the restroom is over there.

2 Is there a rest room near here?

3 How do I get to the restroom?

4 There are many ways to rest.

ถาม ช่วยบอกทางไปห้องน้ำหน่อย?

1 ทางไปห้องน้ำอยู่ตรงนั้นค่ะ

2 มีห้องน้ำอยู่ใกล้ที่นี่ไหมค่ะ

3 ฉันจะไปห้องน้ำได้อย่างไร

4 มีหลายวิธีที่จะพักผ่อน

ตอบ 3 คําถามนี้เป็นถามทาง ดังนั้นสํานวนที่เหมือนกัน ใช้ถามทาง เราขึ้นต้นถาม Which way หรือ

How do I get to … เหมือนกัน

4 Some musicians are internationally recognized.

1 Certain musicians are universally well-known.

2 None of the musicians are recognized worldwide.

3 Almost all musicians are locally recognized

4 Not all of the musicians are locally well-known.

ถาม นักดนตรีบางคนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1 นักดนตรีบางคนเป็นที่รู้จักในระดับสากล

2 ไม่มีนักดนตรีคนใดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

3 นักดนตรีเกือบทั้งหมดเป็นที่รู้จักในท้องถิ่น

4 ไม่ใช่นักดนตรีทุกคนเป็นที่รู้จักกันในพื้นที่

ตอบ 1 ประเด็นสําคัญคือ การระบุจํานวน some หมายถึง บางคนไม่ใช่ทุกคน และกริยาวิเศษณ์คําว่า

“internationaly” หมายถึง ระดับสากล ฉะนั้นคําว่า certain หมายถึง some กล่าวถึงบางคน เป็นที่ยอมรับ internationally = universally และ well-known = recognized = เป็นที่ ยอมรับ

5 If I went to Lisa’s birthday party, I wouldn’t buy her a kitten.

1 Buying a cat is a good idea for Lisa’s birthday.

2 If tomorrow is Lisa’s birthday, I’ll not take her cat home.

3 I didn’t go to Lisa

4 I know that Lisa likes kittens.

ถาม ถ้าฉันไปงานวันเกิดของลิซ่า ฉันจะไม่ซื้อแมวมาให้เธอ

1 การซื้อแมวเป็นความคิดที่ดีสําหรับวันเกิดของลิซ่า

2 ถ้าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของลิซ่า ฉันจะไม่พาแมวของเธอกลับบ้าน

3 ฉันไม่ได้ไปงานวันเกิดของลิซ่า

4 ฉันรู้ว่าลิซ่าชอบลูกแมว

ตอบ 3 ข้อนี้เป็นประโยคเงื่อนโดย ใช้ if (ถ้าหากว่า) เป็นการสมมติ ซึ่งกรณี if + S +V1 เป็นเงื่อนไขที่

ไม่ได้เกิดขึ้นจริง เช่น ถ้าฉันไปงานวันเกิดลิซ่า แสดงว่าจริง ๆ ฉันไม่ได้ไปงานวันเกิดของลิซ่า จึงตรงกับตัวเลือกที่ 3

 

B: Prefix, Suffix, Roots (อุปสรรค ปัจจัยและรากศัพท์)

6 Which of the following does NOT share the same root with the other three?

1 omnivore.

2 herbivore

3 VOILEX

4 voracious

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ได้มีรากศัพท์เหมือนกับคําอื่น ๆ?

ตอบ 3

ข้อ 1 omnivore = omni + vor รากศัพท์คือ “vor” กินทุกอย่าง

ข้อ 2 herbivore = herb + vor รากศัพท์คือ “vor” กินพืช

ข้อ 3 Vortex เป็นคําที่แยกไม่ได้ คือมีความหมายทั้งคํา = น้ำวน

ข้อ 4 voracious = vor + ious รากศัพท์ คือ “vor” ตะกละ

7 In the word “grouchy,” the _____ “-y” makes a noun become a/an ____.

1 prefix; adjective

2 suffix; verb

3 prefix; verb

4 suffix; adjective

ถาม คําว่า “grouchy ” มี –y เป็น ____ ทําให้คํานามกลายมาเป็นคํา _____.

ตอบ 4 grouch เป็นคํานาม หมายถึง บูดบึง อารมณ์เสีย เมื่อใส่ suffix -y ลงท้าย ทําให้กลาย

มาเป็นคําคุณศัพท์ (adj.)

8 The word “unprofitable” consists of ____.

1 one root and two prefixes

2 one prefix, one root, and one suffix

3 one prefix, one root and two suffixes

4 one root and two suffixes

ถาม คําว่า “unprofitable” ประกอบด้วย ____.

ตอบ 2 ประกอบด้วย un + profit + able คือ one prefix, one root และ one suffix

ดังนั้นคําว่าประกอบครบทั้ง 3 ส่วน คือ un(prefix) + profit (root)+ able (suffix)

9 The words “translation, transport, and transparent” have the same ____ meaning ____.

1 suffix; forward

2 prefix; across

3 suffix; between

4 prefix; fast

ถาม คําว่า “translation, transport, transparent” มี ____ เหมือนกันหมายถึง _____

ตอบ 2 ทั้ง 3 คํามี prefix คือ trans หมายถึง across (ข้าม หรือผ่านไป) ถ้า pro จะหมายถึง forward

เช่น process ส่วน inter = between เช่น international เป็นต้น

 

B: Dictionary Entry

 

10 How many different pronunciations does the word “grasp” have?

1 one

2 two

3 three

4 four

ถาม มีการออกเสียงที่แตกต่างกันเท่าไร ในคําว่า “grasp:

ตอบ 2 ดูในพจนานุกรมบรรทัดแรก จะแยกออกเสียงได้ 2 คํา ของ UK (อังกฤษ) และของ Us

(สหรัฐฯ) ออกเสียงต่างกันจะเห็นในเครื่องหมาย / /

11 The word “grasp” can be the following parts of speech EXCEPT _____.

1 intransitive verb

2 noun

3 adjective

4 transitive verb

ถาม คําว่า “grasp” สามารถมีชนิดของคํา ยกเว้น ____.

ตอบ 3 ดูในพจนานุกรมเห็น vt (transitive verb = กริยามีกรรม) และ vi (intransitive verb) = กริยาไม่มีกรรม และคํานาม (n.) ส่วน adjective (adj.) ที่อยู่บรรทัดสุดท้าย grasping มี – ing ลงท้ายเป็นการสร้างคําใหม่เราเรียกว่า derivative ไม่ได้นับเป็น parts of speech หรือดู ว่าโจทย์ถาม “grasp” จากหัวศัพท์ ก็มี vt, vi, n. เท่านั้น ยกเว้น adj.

12 Peter has a good grasp of the multiverse theory. The word “grasp” in this sentence means _____.

1 n1

2 n2

3 n3

4 vt1

ถาม ปีเตอร์เข้าใจทฤษฎีลิขสิทธิ์เป็นอย่างดี คําว่า “grasp” ในประโยคนี้หมายถึง ตอบ 3 จากประโยคที่ให้มา grasp ทําหน้าที่เป็นคํานาม หมายถึง เข้าใจ = understanding

13 The word “grasping” is a ____ term.

1 colloquial

2 obsolete

3 dialect

4 derivative

ถาม คําว่า “grasping” เป็น ____.

ตอบ 4 หัวศัพท์ให้มา grasp บรรทัดสุดท้ายเป็น grasping ด้วยการใส่ sufix -ing ลงท้าย เป็นการสร้างคําใหม่ เราเรียกว่า derivative ส่วนคําอื่น coloquial ใช้ในการภาษาพูด obsolete คําที่ ล้าสมัย dialect ภาษาถิ่น

D: Contextual clues (Items 14-15)

Made up of seven themed lands filled with 37 rides, Universal Studios Beijing Resort ..will be the world’s fifth Universal Studios theme park. It has many of the popular

attractions found at its counterparts in Singapore, Osaka, Los Angeles and Orlando. But there are some Universal firsts as well, including the Kung Fu Panda Land of Awesomeness.

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่งรีสอร์ท ซึ่งสร้างขึ้นจากดินแดนที่มีธีมทั้งหมด 7 แห่ง และเครื่องเล่น 37 รายการ จะเป็นสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอแห่งที่ 5 ของโลก ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจยอดนิยมที่ คล้ายกันหลายแห่งในสิงคโปร์ โอซาก้า ลอสแองเจลิส แต่ก็มีบางยูนิเวอร์แซลที่มาเป็นอันดับหนึ่งด้วย รวมถึง ความมหัศจรรย์ของกังฟูแพนด้า

14 The word “counterparts” (in bold type) means ____.

1 enemies in business

2 other places that have the same function

3 opponents

4 other places that have different functions

ถาม คําว่า “counterparts” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึง ___.

1 ศัตรูในธุรกิจ

2 สถานที่อื่นที่ทําธุรกิจเหมือนกัน

3 คู่แข่ง

4 สถานที่อื่นที่ทําธุรกิจแตกต่างกัน

ตอบ 2 counterparts = คู่หู สิ่งที่คล้ายกัน

15 According to the passage, how many Universal Studio theme parks are there?

1 4

2 5

3 7

4 3

ถาม ตามเนื้อเรื่อง มีสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอกี่แห่ง

ตอบ 2 จากเนื้อเรื่องมี 5 แห่ง

A:Paragraph Structure (Items 16 – 20)

Read the following passage and answer the questions.

จงอ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้และตอบคําถามด้านล่าง

1Ever wonder why zebras have never been used by humans in the way that horses and donkeys have? 2Well, it’s not for lack of trying. 3According to the Dutch Boers, among others, tried and failed to tame zebras to be used in transportation. 4The personality and character of the zebra is to blame: the animals frequently escaped their enclosures, and thwarted the training of their masters. 5This untrainable’ behavior may be the result of evolution: since zebras naturally live in large! . groups in an environment full of predators, their strong survival instinct makes them considerably less friendly to humans than their horse and donkey cousins.

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทําไมมนุษย์ถึงไม่เคยใช้ม้าลายในแบบที่ม้าและลามี? “มันไม่ใช่เพราะขาดความพยายาม “ตามนักเขียนฟรานซิส กาลตัน ชาวดัตช์โบเวอร์ บรรดาสัตว์ต่างๆ เขาได้พยายามและล้มเหลวในการทําให้ม้าลาย เรื่องเพื่อใช้ในการขนส่ง “บุคลิกภาพและลักษณะของม้าลายเป็นโทษ มันมักจะหนีจากกรงและขัดขวางการฝึกของเจ้านาย “พฤติกรรมที่ “ฝึกไม่ได้” นี้อาจะเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วม้าลายจะอาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผู้ล่า สัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่แข็งแกร่งจึงทําให้พวกมันเป็นมิตร กับมนุษย์น้อยกว่าม้าและลูกพี่ลูกน้องลา

16 What is the topic of this passage?

1 The personality and character of zebras

2 Differences between zebras and horses

3 A reason why we haven’t trained zebras

4 The untrainable behavior

ถาม หัวเรื่องของใจความนี้คืออะไร

1 บุคลิกภาพและลักษณะของม้าลาย

2 ความแตกต่างระหว่างม้าลายและม้า

3 เหตุผลว่าทําไมเราไม่สามารถฝึกม้าลาย

4 พฤติกรรมที่ฝึกไม่ได้

ตอบ 3 มาจากประโยคแรก กล่าวถึงคําหลักที่สําคัญคือเกี่ยวกับม้าลายว่าทําไมฝึกไม่ได้

17 The topic sentence of this passage is the ____.

1 1st sentence

2 2nd sentence

3 3rd sentence

4 4th sentence

ถาม ประโยคหัวเรื่องของใจความนี้คือ ____.

ตอบ ประโยคที่เป็นใจความสําคัญของเรื่องนี้คือ ประโยคที่ 1

18 There are _____ major supporting detail(s) in this passage.

1 1

2 2

3 3

4 no

ถาม มี _____ ประโยคสนับสนุนหลักในเรื่องนี้

ตอบ 3 major supporting detail คือประโยคที่มาสนับสนุน main idea (ประโยคที่ 1) คียประโยคที่

2, 3 และ4 รวมกันมี 3 ประโยค

19 There is/are _____ minor supporting detail(s) in this passage.

1 1

2 2

3 3

4 no

ถาม มี ____ ประโยคสนับสนุนย่อยในเรื่องนี้

ตอบ 1 minor supporting detail คือ ประโยคที่มาสนับสนุน major อีกทีหนึ่งก็คือ ประโยคที่ 5

ดูจากการใช้สรรพนาม This แสดงถึงการอ้างอิงในประโยคที่ 4 นั่นคือ ประโยค 5 สนับสนุน ประโยคที่ 4

20 According to the passage, which statement is NOT true?

1 Zebras are less friendly than donkeys because of their survival instinct.

2 Zebras live with several hunter animals.

3 Zebras cannot be trained.

4 Only Francis Galton tried to tame zebras.

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนไม่ถูกต้อง

1 ม้าลายเป็นมิตรน้อยกว่าลาเพราะสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของพวกมัน

2 ม้าลายอาศัยอยู่กับสัตว์ที่เป็นนักล่าจํานวนมาก

3 ม้าลายไม่สามารถฝึกได้

4 มีแต่ฟรานซิส กาลตันเท่านั้นที่พยายามฝึกม้าลาย

ตอบ 4 ที่ไม่ถูกต้องคือ ตัวเลือกที่ 4 ว่ามีแต่ฟรานซิส กาลตันเท่านั้น ไม่ได้ระบุคําว่า only เท่านั้น

 

Part II : Reading Passages

A: Seen Passages (เนื้อเรื่องในตํารา)

Passage 1 

There are four kinds of meat: red meat, organ meat, fish, and poultry. Red meat includes meat from cows, pigs, and lambs. The most common kinds of red meat are beef (meat from adult cows), veal (meat from very young cows; that is, less than three months old), and pork (meat from pigs). The most popular kinds of pork include bacon, sausages, and ham. Lamb (meat from young sheep) is popular, but mutton (meat from adult sheep) is not popular in the U.S. Organ meat such as livers, heart, kidneys, and brain, give a lot of minerals. There are three types of fish salt water fish, fresh water fish and shellfish, like lobster and clam. Poultry (birds) includes chicken, turkey, and duck.

เนื้อ (meat) มี 4 ประเภท คือ เนื้อแดง, เครื่องในสัตว์, ปลาและสัตว์ปีก (poultry) เนื้อแดงจะรวมถึง เนื้อจากวัว, หมูและแกะ ประเภทเนื้อแดงที่มีทั่วไปมากที่สุดคือเนื้อวัว (เนื้อที่มาจากเนื้อวัวที่โตแล้ว), เนื้อลูกวัว อ่อน (เนื้อจากลูกวัวอ่อน ซึ่งจะมีอายุต่ำกว่า 3 เดือน) และเนื้อหมู (เนื้อจากหมู) ประเภทเนื้อหมูที่นิยมมากที่สุด รวมถึง เบคอน, ไส้กรอก, และแฮม เนื้อลูกแกะ (เนื้อจากลูกแกะ) เป็นที่นิยม, แต่เนื้อแกะ (เนื้อที่มาจากแกะที่โย แล้ว) ไม่เป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อที่มาจากเครื่องใน (organ meats) เช่น ตับ, หัวใจ, ไตและ สมอง ให้แร่ธาตุมากมาย มีปลา 3 ชนิด คือ ปลาน้ำเค็ม, ปลาน้ำจืด, และสัตว์ทะเลมีเปลือก เช่น กุ้งมังกร และหอย กาบ พวกสัตว์ปีก (นกต่าง ๆ) รวมถึงไก่, ไก่งวง และเป็ด

21 What is the topic of this passage?

1 Benefits of meat

2 Different types of meat

3 How to choose meat

4 Popular meat in America

ถาม หัวเรื่องของบทความนี้คืออะไร?

1 ข้อดีของเนื้อ

2 ชนิดต่าง ๆ ของเนื้อ

3 จะเลือกเนื้ออย่างไร

4 เนื้อที่นิยมในสหรัฐอเมริกา

ตอบ 2 เนื้อเรื่องนี้กล่าวชนิดของเนื้อมี 4 ชนิด จึงตอบตัวเลือกที่ 2 คําว่า kinds = types = ชนิด

22 What kind of meat is not popular in America?

1 ham

2 lamb

3 mutton

4 shellfish

ถาม เนื้อชนิดไหนที่ไม่นิยมในอเมริกา

1 แฮม 2 เนื้อแกะอ่อน 3 เนื้อแกะโตเต็มวัย 4 หอย

ตอบ 3 จากบรรทัดที่ 6 mutton ไม่เป็นที่นิยมในอเมริกา

23 The word “poultry” (in bold type) means or is related to ___.

1 turkeys

2 chickens

3 birds

4 All are correct

ถาม คําว่า “poultry” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึงหรือเกี่ยวข้องกับ  _____.

1 ไก่งวงป่า 2 ไก่ 3 นก 4 ถูกหมด

ตอบ 4 จากบรรทัดสุดท้าย Poultry (birds) includes chicken, turkey, and duck,

poultry หมายถึง สัตว์ปีก ซึ่งรวมถึง นก ไก่ ไก่งวงป่า และเป็ด

24 Which of the following is NOT organ meat?

1 veal

2 liver

3 kidney

4 brain

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ใช่เนื้อเครื่องใน

1 เนื้อลูกวัว 2 ตับ 3 ไต 4 สมอง

ตอบ 1 จากบรรทัดที่6 Organ meat such as livers, heart, kidneys, and brain:

25 How many kinds of meat from sheep are mentioned in this passage?

1 1

2 2

3 3

4 4

ถาม มีเนื้อที่มาจากแกะกี่ชนิดที่กล่าวในเนื้อเรื่องนี้

ตอบ 1 จากบรรทัดที่ 5 Lamb (meat from young sheep) is popular, but muttorn (meat from adult sheep) is not popular in the U.S.มี 2 ชนิดคือ lamp และ muitton

26 According to the passage, which statement is NOT true?

1 Heart provides a lot of minerals.

2 Veal is meat from 2-month-old cows.

3 Bacon is one of the most popular kinds of pork.

4 Lobster is a kind of red meat.

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนไม่ถูกต้อง

1 หัวใจให้แร่ธาตุจํานวนมาก

2 veal คือ เนื้อจากวัวอายุ 2 เดือน

3 เบคอนเป็นหมูที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่ง

4 กุ้งมังกรเป็นเนื้อแดงชนิดหนึ่ง

ตอบ 4 กุ้งมังกร เป็นเนื้อแดงชนิดหนึ่งไม่ถูกต้องเพราะในบทความกุ้งมังกร (lobster) เป็นเนื้อสัตว์

ที่มีเปลือกแข็ง (shelfish)

 

Passage 2

Pasta is the Italian name of noodles made from flour. Macaroni and spaghetti are the best-known kinds, but there are many others in many different shapes.

A famous Italian traveler, Marco Polo, probably brought noodles made of flour from China about 600 years ago. They were an immediate success with the Italians, and became a national specialty.

Italian pasta has always been popular in the United States, England and France, but in recent years, more and more people around the world are enjoying it with different sauces and flavorings.

The Japanese, Russians and East Europeans have become enthusiastic pasta eaters. And even the Italians themselves seem to be eating more than ever.

 

พาสต้าเป็นชื่อเรียกก๋วยเตี๋ยวที่ทํามาจากแป้งของชาวอิตาเลียน มะกะโรนีและสปาเก็ตตี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอีก อย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก แต่มะกะโรนีและสปาเก็ตตี้ (others) ที่มีรูปทรงที่หลากหลาย

นักเดินทางชาวอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อ มาร์โค โปโล อาจจะเป็นผู้นําก๋วยเตี๋ยวที่ทําจากแป้งนี้มา จากประเทศจีนเมื่อประมาณ 600 ปีมาแล้ว และในทันทีที่มาถึงชาวอิตาเลียนต่างก็นิยมชมชอบ ก๋วยเตี๋ยวที่ทําจาก แป้งจนกลายเป็นอาหารพิเศษประจําชาติไปเลย

พาสต้าของอิตาลีเป็นที่นิยมเสมอมาโดยตลอดในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส แต่ในช่วง ไม่กี่ปีมานี้ ผู้คนทั่วโลกจํานวนมากชื่นชอบกับการกินพาสต้ากับน้ําซอสปรุงรสและเครื่องปรุงรสที่แตกต่างกันมาก ขึ้น ๆ ทั่วโลก

ชาวญี่ปุ่น รัสเซีย และยุโรปตะวันออก กลายเป็นผู้บริโภคที่ชอบกินพาสต้ามาก และแม้แต่ชาวอิตาลีเองก็ ดูเหมือนว่าจะกินพาสต้ามากขึ้นกว่าในอดีต

 

27 What does this passage mainly mention about?

1 Pasta lovers

2 A famous Italian traveler

3 Italian noodles

4 History of pasta

ถาม เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรเป็นสําคัญ

1 คนรักพาสต้า

2 นักเดินทางชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง

3 ก๋วยเตี๋ยวอิตาลี

4 ประวัติของพาสต้า

ตอบ 4 เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึงประวัติของพาสต้า ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทําจากอะไร

28 According to the passage, what is the most popular kind of Italian noodles?

1 Pasta

2 Macaroni

3 Spaghetti

4 Macaroni and spaghetti

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ก๋วยเตี๋ยวอิตาลีประเภทที่นิยมมากที่สุดคือประเภทไหน

1 พาสต้า 2 มักกะโรนี 3 สปาเก็ตตี้ 4 มักกะโรนีและสปาเก็ตตี้

ตอบ 1 จากเนื้อเรื่องนี้ เน้นคําว่า pasta พาสต้า

29 According to the passage, which statement is NOT true about Marco Polo?

1 Thanks to him, pasta is famous in Italy.

2 He was born in China about 600 years ago.

3 He introduced Italians to noodles.

4 He is a well-known person…

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ มาร์โก โปโล

1 ต้องขอบคุณเขาที่ทําให้พาสต้ามีชื่อเสียงในอิตาลี

2 เขาเกิดที่ประเทศจีนเมื่อประมาณ 600 ปีที่แล้ว

3 เขาแนะนําชาวอิตาเลียนให้รู้จักก๋วยเตี๋ยว

4 เขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง

ตอบ 1 เนื้อเรื่องไม่ได้บอกว่าเกิดที่ประเทศจีน แต่เป็นคนนําก๋วยเตี๋ยวมาจากประเทศจีน

30 According to the passage, which countries have known pasta for a long time?

1 United Kingdom and Eastern Europe.

2 Russia and England

3 Italy and Japan

4 France and America

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ประเทศไหนที่รู้จักพาสต้ามานานแล้ว

1 สหราชอาณาจักรและยุโรปตะวันออก

2 รัสเซียและอังกฤษ

3 อิตาลีและญี่ปุ่น

4 ฝรั่งเศสและอเมริกา

ตอบ 4 พาสต้าเป็นที่แพร่หลายเสมอในประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส

31 The word “others” (in bold type) refers to ____.

1 macaroni and spaghetti

2 kinds of pasta

3 best-known kinds

4 noodle flour

ถาม คําว่า “others” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง ____.

1 มักกะโรนีและสปาเก็ตตี้

2 พาสต้าประเภทต่าง ๆ

3 ประเภทที่รู้จักกันดี

4 แป้งก๋วยเตี๋ยว

ตอบ 1 สรรพนามอ้างอิง (Pronoun References) จะเชื่อมโยงไปยังคํานามโดยอาศัยตัวส่งผ่าน(transitional words) เช่น and, or, but…..หรือคําอื่น ๆ ในข้อนี้มีข้อสังเกตของตัวเชื่อม หรือคําส่งผ่านคือ “but” ทําให้เรารู้ว่า สรรพนาม others เชื่อมไปยังประโยคท่อนแรก “Macaroni and spaghetti..” ดังนั้น others อ้างอิงถึง มะกะโรนีและสปาเก็ตตี้

32 The word “they” (in bold type) refers to ____.

1 Italians

2 Marco Polo

3 Chinese noodles

4 the United States

ถาม คําว่า “they” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง ____.

1 ชาวอิตาเลียน 2 มาร์โก โปโล 3 ก๋วยเตี๋ยวจากจีน 4 สหรัฐอเมริกา

ตอบ 3 อ้างอิงถึง ก๋วยเตี๋ยวที่มาจากจีน

33 Which can best replace the word “specialty” (in bold type)?

1 a well-known product

2 instance

3 an unusual place

4 success

ถาม คําไหนที่สามารถแทนที่คํา “specialty” ได้ดีที่สุด (ในตัวพิมพ์หนา)

1 ผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันดี 2 ตัวอย่าง 3 สถานที่ไม่ธรรมดา 4 ประสบความสําเร็จ

ตอบ specialty ในที่นี้คือ ความนิยมชมชอบจนกลายมาเป็นอัตลักษณ์หรือเรียกว่า ความพิเศษ

เฉพาะตัว ดังตัวเลือกที่ใกล้เคียงที่สุด คือ ตัวเลือกที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันดี

 

Passage 3 (Items 34-40) 

At one time, people thought that the figures appearing in dreams were messengers from the gods. it was generally believed that dreams came from something outside the dreamer and could be understood only by persons with special skills.

Today it is believed that dreams are created by the dreamer himself. And because dreams are something a person creates; they may have special meaning for the person who dreams them.

Just why you have a particular dream when you do may depend on many things. Your health may affect your dreams. A person who is ill or uncomfortable will have different kinds of dreams than a person who is well and happy. . If a person is hungry or cold, or very tired, his dreams may include this feeling, so that many dreams seem to be made up of disguised feelings. Also, the events of the day before may have a lot to do with what you dream.

Often the persons or situations in a dream are those that you met during the day, Or your emotions may make you have the kind of dream you have. Needing or waiting something may be expressed in a dream, and being frightened may become part of a dream.

ในอดีตนั้นผู้คนคิดว่า ภาพที่ปรากฏขึ้นในความฝัน คือ ผู้นําสารมาจากพระเจ้า ดังนั้นจึงเกิดความเชื่อที่ว่า ความฝันคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตัวผู้ฝันที่จะเข้าถึงได้ และต้องให้ผู้ที่มีทักษะพิเศษเท่านั้นจึงจะเข้าใจความฝันได้

ปัจจุบันความเชื่อ ได้เปลี่ยนไป เชื่อกันว่า ความฝันคือสิ่งที่ผู้ฝันสร้างขึ้นเองและเมื่อความฝันเป็นสิ่งที่คน สร้างขึ้น ดังนั้น ความฝัน (they) อาจจะมีความหมายเฉพาะเจาะจงต่อคนที่ฝันเท่านั้น

เหตุผลทําไมคุณจึงมีความฝันบางอย่างเฉพาะขึ้นมาเมื่อคุณฝันอาจจะขึ้นอยู่กับหลาย ๆ สิ่ง สุขภาพของคุณ อาจจะมีผลต่อความฝันของคุณ คนที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบายใจจะมีความฝันที่แตกต่างกันไปมากกว่าคนที่สบายดี และมีความสุข

ถ้าบุคคลนั้นรู้สึกหิวหรือรู้สึกหนาว, หรือรู้สึกเหนื่อยมาก, ความฝันของเขาอาจจะรวมถึงความรู้สึกนี้ ดังนั้น ความฝันจํานวนมากดูเหมือนจะประกอบไปด้วยความรู้สึกที่น่าขยะแขยงต่าง ๆ เช่นกัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ของวัน ก่อน ๆ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณฝันด้วย

บ่อยครั้งผู้คนหรือสถานการณ์ที่อยู่ในความฝันคือสิ่งที่คุณได้พบในระหว่างวัน หรืออารมณ์ของคุณอาจจะทําให้คุณมีความฝันแบบนั้น ความต้องการหรือการรอคอยอาจจะถูกแสดงออกในความฝันและรู้สึกตื่นตกใจอาจจะกลายมาเป็นส่วนของความฝัน

34 Which of these topics is mainly discussed in the passage?

1 How dreams are created

2 What people think about dreams

3 Dream and its meaning

4 The relationship between health and dreams

ถาม ในบทความนี้ ข้อใดคือหัวเรื่อง (topics) ที่ถูกอธิบายเป็นประเด็นหลัก?

1 ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร

2 สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับความฝัน

3 ความฝันและความหมายของมัน

4 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและความฝัน

ตอบ 2 เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึง สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับความฝัน

35 According to the passage, which statement is true about what people in the past

believed?

1 Anyone could interpret people’s dreams.

2 Dreams were messengers from gods, and they were created by their dreamers.

3 Dreams were created by their dreamers.

4 Dreams were messages from gods.

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนเชื่อในอดีต

1 ใคร ๆ ก็ตีความฝันของคนได้

2 ความฝันเป็นผู้ส่งสารจากเหล่าทวยเทพ และความฝันถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ฝันเอง

3 ความฝันถูกสร้างขึ้นโดยผู้ฝันเอง

4 ความฝันเป็นข่าวสารจากเหล่าทวยเทพ

ตอบ 4 จากประโยคแรกเลย ว่าในอดีตเชื่อว่ามาจากเหล่าทวยเทพและมาจากสิ่งที่อยู่นอกตัวผู้ฝัน

ถ้าว่าความฝันถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ฝันเอง เป็นความเชื่อในปัจจุบัน

36  According to the passage, what are dreams made up of?

1 what we want

2 people we met

3 emotions

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ความฝันประกอบด้วยอะไร

1 สิ่งที่เราต้องการ 2 ผู้คนที่เราเจอ 3 อารมณ์ 4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ถูกทุกข้อ ความฝันประกอบกันขึ้นมาจากผู้ฝัน ความต้องการ การรอคอย คนที่เราไปเจอมา หรือ

อารมณ์ความรู้สึก และรวมถึงสุขภาพด้วย

37  Which statement is NOT true about dreams?

1 Dreams are the way to express our desire.

2 Everyone has similar kinds of dreams no matter how healthy they are.

3 A dream comes from its dreamer.

4 What we did in real life may be part of our dream.

ถาม ข้อความไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความฝัน

1 ความฝันเป็นวิธีที่แสดงออกถึงความต้องการของเรา

2 ทุกคนมีความฝันที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะสุขภาพดีแค่ไหนก็ตาม

3 ความฝันมาจากผู้ฝัน

4 สิ่งที่เราทําในชีวิตจริงอาจเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของเรา

ตอบ 2 ไม่ถูกต้องคือ 2 ว่ามีความคล้ายกัน เพราะผู้มีความฝันแตกต่างกัน

38 The word “affect” (in bold type) means ____.

1 to destroy.

2 to activate

3 to influence.

4 to support

ถาม คําว่า “affect” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึง

1 ทําลาย 2 กระตุ้น 3 มีอิทธิพล 4 ส่งเสริม สนับสนุน

ตอบ 3 affect = influence = มีผลต่อ มีอิทธิพล

39 The word “disguised” (in bold type) means or is related to ____.

1 tired

2 scared

3 sadder

4 hidden

ถาม คําว่า “disguised” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึงหรือสัมพันธ์กับ

1 เหน็ดเหนื่อย 2 น่ากลัว 3 ที่โศกเศร้า 4 ที่ซ่อนอยู่

ตอบ 4 disguised = hidden = แอบแฝง ซุกซ่อน

40 The word “those” (in bold type) refers to ____.

1 situations

2 dreams

3 people

4 situations and people

ถาม คําว่า “those” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง _____.

1 สถานการณ์ 2 ความฝัน 3 ผู้คน 4 สถานการณ์และผู้คน

ตอบ 4 จากย่อหน้าสุดท้ายว่า the persons or situations in a dream are those ฉะนั้น those

อ้างอิงถึง the persons or situations ตรงกับตัวเลือกที่ 4

 

Passage 4

Now comes the most terrific harm a television can do to children. The arrival of TV in a house marks the decline of family life. “Vanishing is the feeling of wholeness among members of a family. The more time they spend watching television means less time they spend in talking with each other. They do not have a chance to tell what they have done during the day.” said Professor Payom.

If the human relationship of family life which is the fundamental institution of society is destroyed, it is hard therefore to expect warm relationships or co-operation in higher and more complicated stratum of society. :

For the time being, programs intended for young viewers are normally shown between 5 -6.30 p.m. on weekdays. It is true that some are really good. However, “The timing is a hindrance itself.” said Prasai “At that time, most or all children are still stuck in traffic jams or are too tired from their day at school.”

Another program seemingly intended for children is the traditional drama series aired in the evening.

“I agree with the attempt to introduce such folklore or legends to audiences, but what about choosing more appropriate stories and refining them? Existing ones are so tawdry and valueless in every aspect,” complained Prasai, who also suggested that literature and classical dance are long absent from the screen.

ในปัจจุบันอันตรายที่ร้ายแรงมากที่สุดที่โทรทัศน์นี้นํามาสู่เด็ก ๆ การมีโทรทัศน์อยู่ในบ้านเป็น สิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงการเลื่อมลงของชีวิตครอบครัว ศาสตราจารย์พะยอมกล่าวว่า “ความรู้สึกห่างเหินจะเกิดกับบรรดาสมาชิกในครอบครัว ยิ่งพวกเขาใช้เวลาดูโทรทัศน์มากขึ้นเท่าใด ก็หมายความว่าพวกเขาจะใช้เวลาพูดคุยกัน น้อยลงเท่านั้น พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เล่าสิ่งที่พวกเขาได้ทํามาในระหว่างวันนั้น ๆ ”

ถ้าความสัมพันธ์ของชีวิตครอบครัวของมนุษย์ ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมถูกทําลายไป ดังนั้น มันถึง ยากที่จะคาดหวังถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นหรือความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นและในลําดับชั้นของสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น

สําหรับเรื่องของเวลา รายการที่ตั้งใจสําหรับผู้ชมที่เป็นเด็กหนุ่มสาวดู โดยปกติแล้วมักจะออกอากาศ ระหว่างเวลา 17.00 – 18.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็นความจริงที่ว่าบางรายการดีจริงๆ แต่กระนั้นก็ตาม “เวลาก็เป็นอุปสรรคโดยตัวของมันเอง” คุณปราศรัยกล่าว “ในช่วงเวลานั้น เด็กส่วนใหญ่หรือทั้งหมดยังคงติดอยู่ บนท้องถนน เนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัดหรือเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนมาตลอดทั้งวันจากโรงเรียน”

รายการอีกรายการหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนว่าจะตั้งใจสําหรับเด็ก ๆ คือ ละครที่เล่นเป็นตอน ๆ ซึ่งออกอากาศใน ตอนเย็น

คุณปราศรัย กล่าวว่า “ผมเห็นด้วยกับความพยายามที่จะแนะนําละครพื้นฐานหรือตํานานในลักษณะเช่นนั้น ให้กับผู้ชมดู แต่ควรเลือกละครที่เหมาะสมมากกว่านี้ และขัดเกลามันเสียใหม่จะดีไหม หลายเรื่องที่มีอยู่ในขณะนี้ จะเป็นแบบเรียบ ๆ พื้น ๆ เกินไป และไม่มีคุณค่าเลยในทุก ๆ ด้าน” และแนะนําอีกว่าวรรณกรรมและการรําไทยได้ ห่างหายไปจากจอโทรทัศน์มานานแล้ว

 

41 According to the passage, how does TV harm family life?

1 Due to TV, children spend more time arguing with their parents.

2 Adults cannot catch up with their younger members because of TV.

3 Tv makes the numbers of family members decline, and children spend more time arguing with their parents due to it.

4 It makes the numbers of family members decline.

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ทีวีเป็นอันตรายต่อชีวิตครอบครัวอย่างไร

1 เนื่องจากทีวี เด็ก ๆ สามารถใช้เวลาโต้เถียงกับพ่อแม่มากขึ้น

2 ผู้ใหญ่ไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่าได้เนื่องจากทีวี

3 ทีวีทําให้จํานวนสมาชิกครอบครัวลดลง และเด็ก ๆ ใช้เวลาโต้เถียงกับพ่อแม่มากขึ้นด้วยเหตุนี้

4 ทําให้จํานวนสมาชิกในครอบครัวลดลง

ตอบ 2 การนําทีวีเข้ามาทําให้ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวลดลง ทําให้ปฏิสัมพันธ์หรือการ

ติดต่อลดลง

42 According to the passage, why does relationships of a family affect the society?

1 Family is the root of the society.

2 Complicated family plays an important role in co-operation.

3 Warm relationships in a family result from the society.

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ทําไมความสัมพันธ์ของครอบครัวจึงมีผลต่อสังคม

1 ครอบครัวคือรากฐานของสังคม

2 ครอบครัวที่ซับซ้อนมีบทบาทสําคัญในความร่วมมือ

3 ความสัมพันธ์อันอบอุ่นเป็นผลมาจากสังคม

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ถูกทุกข้อ ล้วนมีผลต่อสังคม

43 According to the passage, when can we watch programs for young viewers?

1 5.00p.m. on Sundays

2 7.00 p.m. on Tuesdays

3 6.30 p.m. on Saturdays

4 6.00 p.m. on Mondays

ถาม ตามเนื้อเรื่อง เราสามารถชมรายการสําหรับผู้ชมวัยรุ่นเมื่อไร

1 5 โมงเย็นวันอาทิตย์

2 1 ทุ่มตรงวันอังคาร

3 6 โมงเย็นวันเสาร์

4 6 โมงเย็นวันจันทร์

ตอบ 4 จากบทความย่อหน้าที่ 3 ช่วงเวลาที่รายการดึงดูดผู้ชมวัยรุ่นคือ ช่วง 5 – 6 โมงเย็นวันจันทร์-ศุกร์

ดังนั้น ตัวเลือกที่ 4 จึงถูกที่สุด

44 According to the passage, which statement is true about Mr. Prasai?

1 He believed that traffic jam made students tired.

2 He pointed out that literature has not been seen on TV for a while.

3 He thought that all folklores should be introduced to audiences.

4 He complained that classical dance is too long.

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนถูกต้องเกี่ยวกับคุณปราศรัย

1 เขาเชื่อว่าการจราจรติดขัดทําให้นักเรียนรู้สึกเหน็ดเหนื่อย

2 เขาชี้ให้เห็นว่ารายการวรรณกรรมไม่ได้นํามาแสดงในทีวีเป็นเวลาช่วงหนึ่งแล้ว

3 เขาคิดว่านิทานพื้นบ้านทั้งหมดควรนําเสนอให้กับผู้ชม

4 เขาบ่นว่ารายการนาฏศิลป์ยาวเกินไป

ตอบ 3 จากย่อหน้าสุดท้ายคุณปราศรัยกล่าวควรนําเสนอนิทานพื้นบ้านหรือตํานาน

45 According to the passage, it could be implied that the management of TV programs

for children is _____.

1 effective

2 valuable

3 traditional

4 problematic

ถาม ตามเนื้อเรื่อง พอจะสรุปความได้ว่า การจัดการรายการทีวีสําหรับเด็กๆ เป็น _____.

1 มีประสิทธิภาพ 2 มีคุณค่า 3 เป็นตามธรรมเนียม 4 เป็นปัญหา

ตอบ 4 จากบทความย่อหน้าสุดท้าย ตามความเห็นของคุณปราศรัย เห็นว่ารายการทีวีที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่ไม่

มีค่า (valueless) และควรจะต้องปรับปรุง ดังนั้นสรุปความหรือความหมายทางนัย (implied)

คือข้อ 4 มีปัญหา

46 The word “terrific” (in bold type) is equivalent in meaning to _____.

1 frightening

2 exciting

3 very good

4 very bad

ถาม คําว่า “terrific” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายเหมือนกับ _____.

1 น่ากลัว 2 น่าตื่นเต้น 3 ดีมาก 4 แย่มาก

ตอบ 4 terrific = frightening = น่าหวาดกลัว

47 The word “hindrance” (in bold type) is equivalent in meaning to ____.

1 tiredness

2 strength

3 intention

4 obstacle

ถาม คําว่า “hindrance” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายเหมือนกับ

1 ความเหน็ดเหนื่อย 2 ความแข็งแรง 3 ความตั้งใจ 4 อุปสรรค

ตอบ 4 “hindrance” = obstacle = อุปสรรค

48 The word “tawdry” (in bold type) is equivalent in meaning to ____.

1 absent

2 elegant

3 cheap

4 boring

ถาม คําว่า “tawdry” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายเหมือนกับ ____.

1 ขาด ไม่มี 2 หรูหรา 3 ราคาถูก 4 น่าเบื่อ

ตอบ 4 tawdry = พื้น ๆ เรียบ ๆ = boring = น่าเบื่อ

49 The pronoun “they” (in bold type) refers to ____.

1 family members

2 feelings

3 Professor Payom

4 TV programs

ถาม คําสรรพนาม “they” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง ____.

1 สมาชิกครอบครัว 2 ความรู้สึก 3 ศาสตราจารย์พะยอม 4 รายการทีวี

ตอบ 1 “they” อ้างอิงถึงสมาชิกครอบครัว

50 The pronoun “ones” (in bold type) refers to _____.

1 legends

2 folklore

3 stories

4 All are correct

ถาม คําสรรพนาม “ones” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง ____.

1 ตํานาน 2 นิทานพื้นบ้าน 3 เรื่องราว 4 ถูกหมด

ตอบ 4 ถูกหมด ones อ้างอิงถึง ตํานาน นิทานพื้นบ้านหรือเรื่องราว

 

Part 3  Unseen Passages (เนื้อหานอกตํารา)

 

Passage 1 (Items 51-60)

Dogs seem almost biologically incapable of hiding their inner moods-shuffling, snuffling, tail-wagging clues to contentment, nervousness or sheer, unadorned joy. . Despite what the famous painting might want to tell you, dogs would be terrible poker ” players. We pick up their cues all too easily.

Cats also have sophisticated body language – their moods are signaled through twitching tails, ruffled fur, and the position of ears and whiskers. A purr usually (but not always) signals friendliness or contentment. They’re a usually reliable method of working out if the cat is in friendly mode or best left alone.

While we can reasonably be sure of a dog’s bond with us, despite the thousands of years domesticated cats have kept us company, they still suffer something of a bad PR image. The independence that many see as a bonus is really by others as aloofness or selfishness. Their detractors claim they only really show affection when a food bowl is

empty.

ดูเหมือนว่าสุนัขแทบจะไม่สามารถซ่อนอารมณ์ภายในทางด้านชีววิทยาของมันได้ เช่น การสับเปลี่ยน การ สูดจมูก การกระดิกหางเพื่อความพึงพอใจ ความกังวลใจหรือการหลบหลีก หรือความสุขที่แท้จริง ถึงแม้ว่าภาพวาดที่มีชื่อเสียงต้องการบอกคุณ แต่สุนัขจะเป็นผู้เล่นที่เป็นผู้แหย่ที่น่ากลัว พวกเราจับสิ่งที่เป็นนัยทั้งหมดของพวกมัน ได้อย่างง่าย

แมวเช่นกันมีภาษากายที่ซับซ้อน – อารมณ์ของพวกมันส่งสัญญาณผ่านการกระตุกหาง ขนจะฟูไม่เรียบ และ ตําแหน่งของหูและหนวด เสียงฟี่ของแมวมักจะ (แต่ไม่เสมอไป) บ่งบอกถึงความเป็นมิตรหรือความพึงพอใจ พวก มันโดยปกติมีวิธีเตรียมการที่เชื่อถือได้ถ้าหากแมวอยู่ในโหมดเป็นมิตรหรือปล่อยให้มันอยู่ตามลําพังดีที่สุด

แม้ว่าเราจะสามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสุนัขมีความผูกพันกับเรา แม้ว่าแมวบ้านนับพันปีจะคอย เป็นเพื่อนกับเรา แต่พวกมันก็ยังประสบกับภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในการประชาสัมพันธ์ ความเป็นอิสระที่หลายคนมอง ว่าเป็นโบนัสนั้นแท้จริงแล้วเป็นความโดดเดี่ยวหรือความเห็นแก่ตัว นักวิจารณ์อ้างว่าพวกเขาแสดงสนิทสนม เมื่อชามอาหารว่างเปล่าเท่านั้น

51 According to the passage, dogs express how they feel by using their _____.

1 noses

2 legs

3 tails

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง สุนัขแสควงออกถึงความรู้สึกด้วยการใช้ _____ ของพวกมัน.

1 จมูก

2 ขา

3 หาง

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 สุนัขแสดงออกความรู้สึกด้วยการใช้จมูก ขา หาง จึงตอบถูกทุกข้อ

52 If you hear a purr from your cat, it often means _____.

1 you are not permitted to be around it

2 you are anxious

3 you are not trustable

4 you are allowed to be with it

ถาม ถ้าคุณได้ยินเสียงฟี่จากแมวของคุณ มันมักจะหมายถึง

1 คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่รอบ ๆ มัน 2 คุณรู้สึกกระวนกระวายใจ 3 คุณ ไม่สามารถไว้ใจได้ 4 คุณได้รับอนุญาตให้อยู่กับมัน

ตอบ 4 เสียงฟี่ของแมว แสดงถึงความเป็นมิตรและความพึงพอใจ ที่ให้เราอยู่กับมัน

53 According to the passage, when cats express their feelings, their fur might looks

1 flat

2 not smooth

3 not curly

4 straight

ถาม ตามเนื้อเรื่อง เมื่อแมวแสดงถึงความรู้สึกของพวกมัน ขนของมันอาจจะดู

1 แบนราบ 2 ไม่เรียบ 3 ไม่หยิก 4 ตรง

ตอบ 1 ขนของมันจะฟูขรุขระ ไม่เรียบ

54 According to the passage, what is true about cats?

1 Some people believe that they only think of themselves.

2 They have been with humans longer than dogs.

3 Everyone thinks that they are not friendly.

4 All are correct.

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อไหนถูกต้องเกี่ยวกับแมว

1 บางคนเชื่อว่าพวกมันคิดถึงแต่พวกมันเท่านั้น

2 มันอยู่กับมนุษย์นานกว่าสุนัข

3 ทุกคนคิดว่าพวกมันไม่เป็นมิตร

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 แมวอยู่กับมนุษย์มานานมากกว่าสุนัข

55 Some people believe that cats will be with their owners only when they are ____.

1 happy

2 reliable

3 hungry

 1. lonely

ถาม บางคนเชื่อว่าแมวจะอยู่กับเจ้าของเท่านั้นเมื่อพวกมัน ____.

1 มีความสุข 2 เชื่อถือได้ 3 หิว  4 โดดเดี่ยว

ตอบ 3 จากบทความในย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดสุดท้ายอธิบายว่า “นักวิจารณ์ด้านแมวอ้างว่า พวกแมว

จะแสดงความสนิทสนม (affection) เมื่อชาวมข้าวว่างเปล่า” แสดงว่า พวกมันรู้สึกหิว

(hungry)

56 The word “they” (in bold type) refers to _____.

1 cats

2 dogs

3 detractors

4 humans

ถาม คําว่า “they” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง ____.

1 แมว 2 สุนัข 3 ผู้ว่า 4 มนุษย์

ตอบ 1 คําว่า “they” อ้างอิงถึงคําว่า “แมว”

57 The word “contentment” (in bold type) can be replaced by ____.

1 satisfaction

2 curiosity

3 anxiety

4 sophisticated

ถาม คําว่า “contentment” ในตัวพิมพ์หนา สามารถแทนที่ด้วย ____.

1 ความพึงพอใจ 2 ความอยากรู้อยากเห็น 3 ความวิตกกังวล 4 ความซับซ้อน

ตอบ 1 contentment = satisfaction = ความพึงพอใจ

58 The phase “terrible poker players” (in bold type) means being _____.

1 not good at playing games

2 good liars

3 weak in hiding feelings

4 nervous to make decisions

ถาม วลีว่า “terrible poker players” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึง การเป็น ____.

1 ไม่เก่งการเล่นเกม

2 คนโกหกที่ดี

3 อ่อนแอในการซ่อนความรู้สึกต่าง ๆ

4 กระวนกระวายในการตัดสินใจ

ตอบ 1 การเป็นผู้เล่นที่ไม่ดี หรือแหย่ ๆ ไม่กล้าเล่น

59 The word “aloofness” (in bold type) can be replaced by _____.

1 signal

2 distance

3 capability

4 dependence

ถาม คําว่า “aloofness” (ในตัวพิมพ์หนา) สามารถแทนที่ด้วย _____.

1 สัญญาณ 2 ระยะห่าง 3 ความสามารถ 4 การพึ่งพา

 

ตอบ 2 จากบริบท (context clues) หรือข้อความแวดล้อมที่ใช้เดาความหมายของคําศัพท์ “…or

selfishness” = “…หรือเห็นแก่ตัว” แสดงว่าคําศัพท์คําว่า aloofness ต้องมีความหมายในทาง ลบ (ความหมายไม่ดี) ซึ่งตรงกับคําว่า distance = ระยะห่าง อยู่ห่าง ซอบโดดเดี่ยว ส่วนคําอื่น ไม่มีความหมายเชิงลบเลย

60 The word “detractors” (in bold type) means someone who ____.

1 is not fond of something

2 is selfish

3 judges fairly

4 criticizes something

ถาม คําว่า “detractors” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึงคนที่ ____.

1 ไม่ชอบกับบางสิ่งบางอย่าง 2 เห็นแก่ตัว 3 ตัดสินอย่างเป็นกลาง 4 วิพากษ์วิจารณ์บางสิ่ง

ตอบ 4 คนที่วิจารณ์หรือกล่าวร้ายบางสิ่ง

 

Passage 2 (Item 61 – 69)

Take a passing glance at Dubai, and you may think life is back to normal. In recent weeks, the bustling city has been a sparkling attraction for tourists, especially from Europe, trying to escape the brutal winter and strict coronavirus lockdowns.

But as tens of thousands of visitors flocked there during its peak year end season, the virus inevitably caught up with the city despite precautions aimed at limiting its spread. Cases began to rise, nearly quadrupling since November.

Even as Covid-19 gained a stronger foothold, the images out of Dubai – particularly from the Instagram feeds of influences or celebrities – painted an image of a wide-open winter sun paradise.

For those back home in countries such as the UK, where most people are being told they cannot travel abroad because of the risk to health, these pictures caused consternation, drawing criticism of the risk to health, these pictures caused consternation, drawing criticism of those enjoying themselves.

For Danish tourist Emma Mathilde, who has frequently visited Dubai over the past few months, the backlash wasn’t surprising.

 

“In Europe, everyone is locked at home, it’s cold and it’s gray,” she says. “Dubai is the only place you can travel to, so everyone is going there. It’s sunny, you can go out to eat, and that’s why people get furious over why they have to stay home when other people are enjoying their lives.”

 

แวบเดียวที่ดูไบ คุณอาจคิดว่าชีวิตกลับมาเป็นปกติแล้ว ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เมืองที่คึกคักแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่องประกายระยิบระยับสําหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยุโรป ที่พยายามหลบหนีจากฤดูหนาวที่โหดร้ายและการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดของไวรัสโคโรน่า

แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนแห่กันไปที่นั่นในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในช่วง ปลายปี ไวรัสจึงตามทันเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันที่มุ่งจํากัดการแพร่กระจายของโรคก็ตาม เคสเริ่มเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

แม้ว่า โควิด-19 จะแข็งแกร่งขึ้น แต่ภาพถ่ายจากดูไบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฟีดที่มีอิทธิพลหรือคนดังใน อินสตาแกรม วาดภาพของสวรรค์ควงอาทิตย์ฤดูหนาวที่เปิดกว้างสําหรับผู้ที่กลับบ้านเกิดในประเทศต่าง ๆ เช่น

สหราชอาณาจักร ที่คนส่วนใหญ่ถูกบอกว่าไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เพราะเสี่ยงต่อสุขภาพ ภาพเหล่านี้ สร้างความตกตะลึง วิจารณ์ถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ ภาพเหล่านี้สร้างความตกตะลึง ชวนวิพากษ์วิจารณ์ถึงผู้คนที่สนุกกับตัวเอง

สําหรับ Emma Mathide นักท่องเที่ยวชาวเดนมาร์ก ซึ่งเคยไปดูไบบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การสะท้อนกลับนั้นไม่น่าแปลกใจเลย

“ในยุโรป ทุกคนถูกขังอยู่ที่บ้าน อากาศหนาวและเป็นสีเทา” เธอกล่าว “ดูไบเป็นสถานที่แห่งเดียวที่คุณ สามารถเดินทางไปได้ ทุกคนต่างก็ไปที่นั่น แดดจัด คุณสามารถออกไปทานอาหารได้ และนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไม ผู้คนถึงโกรธเคืองว่าทําไมพวกเขาถึงต้องอยู่บ้าน ในขณะที่คนอื่นมีความสุขกับชีวิตของพวกเขา”

61 What does this passage mainly mention?

1 Celebrities in Dubai.

2 COVID-19 situation in Europe

3 Tourism in Dubai during pandemic

4 Rise of Coronavirus

ถาม เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรเป็นสําคัญ

1 คนดังในดูไบ

2 สถานการณ์โควิค-19 ในยุโรป

3 เที่ยวดูไบช่วงโรคระบาด

4 การเพิ่มขึ้นของไวรัสโคโรน่า

ตอบ 3 เนื้อเรื่องกล่าวถึงการท่องเที่ยวในดูไบ ช่วงโรคระบาด

62 According to the passage, people from __ came to Dubai because of cold weather?

1 Denmark

2 Russia

3 the United States

4 Russia and Denmark

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ผู้คนจาก _____ มาที่ดูไบเพราะอากาศหนาว

1 เดนมาร์ก 2 รัสเซีย 3 สหรัฐอเมริกา 4 รัสเซียและเดนมาร์ก

ตอบ 1 จากเนื้อเรื่องกล่าวว่าผู้คนจากยุโรปมาดูไบในช่วงฤดูหนาว ฉะนั้นประเทศในทวีปยุโรปมี 27

ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย สโลวะเกีย โรมาเนียและบัลแกเรีย)

63 According to the passage, why did Coronavirus cases begin to rise again?

1 There were a lot of tourists.

2 The virus become stronger.

3 Influencers spread the virus.

4 People didn’t follow the precautions.

ถาม จากเนื้อเรื่อง ทําไมเคสไวรัสโคโรน่าเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีก

1 มีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก 2 ไวรัสแรงขึ้น 3 ผู้มีอิทธิพลแพร่กระจายไวรัส 4 ผู้คนไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวัง ตอบ 1 เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก

64 Which statement is NOT true about Emma Mathilde?

1 She understands the feeling of people in the UK.

2 She has stayed in Dubai for more than one month.

3 She’s been to Dubai before.

4 She’s from Denmark.

ถาม ข้อความไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Emma Mathilde

1 เธอเข้าใจความรู้สึกของผู้คนในสหราชอาณาจักร

2 เธอพักอยู่ในดูไบเป็นเวลามากกว่าหนึ่งเดือน

3 เธอเคยไปที่ดูไบมาก่อน

4 เธอมาจากเดนมาร์ก

ตอบ 1 ที่ไม่ถูกต้องคือตัวเลือกที่ 1 ว่าเข้าใจความรู้สึกผู้คนในสหราชอาณาจักร ไม่ได้กล่าวถึง

65 Which statement is NOT true about Europe?

1 It is winter during that time.

2 Its lockdown rules are still strict.

3 Although the weather is cold, it’s sunny.

4 European people don’t have any choices to travel but Dubai.

ถาม ข้อความไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยุโรป

1 เป็นช่วงฤดูหนาวในช่วงเวลานั้น 2 กฎการล็อกคาวน์ยังคงเข้มงวด

3 ถึงแม้อากาศหนาวแต่ก็ยังมีแดดจัด 4 คนยุโรปไม่มีทางเลือกในการเดินทางนอกจากดูไบ

ตอบ 3 จากบทความในบรรทัดที่ 1 ของย่อหน้าสุดท้าย “Its cold and its gray” ที่ยุโรปอากาศหนาว

เย็น และฟ้าสลัวๆ แสดงว่า ที่ยุโรปไม่มีแสงแดด ข้อ 3 จึงเป็นข้อที่ไม่จริงเพราะกล่าวว่ามีแดด สว่าง (sunny)

66 The word “flocked” (in bold type) can be replaced by ____.

1 come together

2 move in

3 go along

4 fly away

ถาม คําว่า “flocked” ในตัวพิมพ์หนา สามารถแทนที่ด้วย _____.

1 มาด้วยกัน 2 ย้ายเข้าไป 3 ไปด้วยกัน 4 บินออกไป

ตอบ 3 flocked = go along = รวมตัวกัน แห่กันไป

67 The word “consternation” (in bold type) is a feeling of _____.

1 anger

2 joy

3 envy

4 worry

ถาม คําว่า “consternation” ในตัวพิมพ์หนาคือความรู้สึกของ _____.

1 ความโกรธ 2 ความสนุกสนาน 3 ความอิจฉา หึง 4 ความกังวล

ตอบ 4 ความตกตะลึงในที่นี้หมายถึง ความวิตกกังวล เกี่ยวกับการแพร่กระจายโรคโควิด-19

68 The word “quadrupling” (in bold type) means to become _____ times bigger.

1 three

2 four

3 five

4 six

ถาม คําว่า “quadrupling” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึงกลายมาเป็นใหญ่ขึ้น ____ เท่า

ตอบ 2 เตาจาก quaน่าจะจาก quarter หนึ่งในสี่ แสดงว่าน่าจะหมายถึงใหญ่เป็น 4 เท่า

69 The phrase “these pictures” (in bold type) refers to pictures of ____.

1 celebrities

2 those enjoying themselves

3 influences

4 All are correct

ถาม วลีที่ว่า “these pictures” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึงภาพของ _____.

1 คนดัง 2 คนที่สนุกกับตัวเอง 3 อิทธิพล 4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 ภาพเหล่านี้ อ้างอิงถึงภาพของผู้คนที่สนุกกับตัวเอง

 

Passage 3

Kimchi is a collective term for more than 100 types of fermented vegetables in Korea, but it most commonly refers to fermented napa cabbage with seasonings, including red  chili pepper, garlic, ginger and salted seafood.

Fermented vegetables made with ted vegetables made with different ingredients like chonggak kimchi (fermented radish kimchi) also fall under the kimchi umbrella

Pao cai, on the other hand, literally means “soaked vegetables” in Chinese. That’s because pickled vegetables are often made by soaking different types of greens, from cabbages to carrots, in a saline solution, with or without seasonings. The jars of vegetables are then fermented at room temperature.

Because they bear some similarities, kimchi is often referred to as “hanguo pao cai,” which means “Korean fermented vegetables,” in China.

 

กิมจิเป็นศัพท์เรียกรวมของผักหมักกว่า 100 ชนิดในประเทศเกาหลี แต่โดยทั่วไปหมายถึงกะหล่ำปลีหมัก พร้อมเครื่องปรุง เช่น พริกแดง กระเทียม ขิง และอาหารทะเลเค็ม

บรรดาผักหมักดองทั้งหลายที่ทําจากส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ชองกักกิมจิ (กิมจิหัวไชเท้าหมัก) หรือกิมจิที่ลด เครื่องเทศลง อย่างเช่น แพค กิมจิ (กิมจิกะหล่ำปลีแบบไม่เผ็ด) นอกจากนี้ในฤดูใบไม้ร่วง (fall) ก็จะมีผักหมักดอง กิมจิเต็มไปหมด

ในทางตรงกันข้าม เปาฉ่าย (Pao cai) หมายถึง “ผักแช่” ในภาษาจีน นั่นเป็นเพราะผักดองมักจะทําโดยการ แช่ผักประเภทต่างๆ ตั้งแต่กะหล่ำปลีไปจนถึงแครอท ในน้ำเกลือที่มีหรือไม่มีเครื่องปรุงก็ได้ จากนั้นนําผักมาหมัก ที่อุณหภูมิห้อง

เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน กิมจิจึงมักถูกเรียกว่า “hanguo pai cai” ซึ่งหมายถึง “ผักหมักของเกาหลี” ในประเทศจีน

70 Which of these topics is mainly discussed in the passage?

1 Kimchi in Korea and other countries

2 The difference between kimchi and pao cai

3 How to make fermented vegetables

4 The meaning of kimchi

ถาม เนื้อเรื่องนี้อธิบายถึงเรื่องอะไรเป็นสําคัญ

1 กิมจิในประเทศเกาหลีและประเทศอื่น ๆ 2 ความแตกต่างระหว่างกิมจิและเปาฉ่าย 3 วิธีการทําผักดอง

4 ความหมายของกิมจิ

ตอบ 2 เนื้อเรื่องกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง กิมจิและเปาจ่าย

71 What kind of kimchi is spicy?

1 Chonggak kimchi

2 Baek kimchi

3 Neither of them is correct

4 All are correct

ถาม กิมจิประเภทไหนที่มีรสเผ็ด

ตอบ 3 ที่กล่าวมาไม่ได้กล่าวถึงว่าชนิดไหนที่มีรสเผ็ด

72 Which ingredient is NOT found in Kimchi?

1 Salted shrimp

2 Ginger

3 Chili

4 Garlic

ถาม ส่วนผสมไหนที่ไม่พบในกิมจิ

1 กุ้งเค็ม

2 ขิง

3 พริก

4 กระเทียม

ตอบ 1 จากบรรทัดที่ 1- 3 มีคําว่า salted seafood แต่ไม่มี salted shrimp

73 Which statement is true about pao cai?

1 Vegetables can be fermented in the freezer.

2 It is a kind of kimchi.

3 It is created in China.

4 Seasonings are not always used

ถาม ข้อความไหนถูกต้องเกี่ยวกับเปาจ่าย

1 ผักสามารถหมักในช่องแช่แข็งได้ 2 เป็นกิมจิชนิดหนึ่ง 3 เกิดขึ้นในประเทศจีน

4 เครื่องปรุงมักจะไม่ได้ใช้

ตอบ 3 pao cai ของประเทศจีน ส่วน kimchi ของประเทศเกาหลี

74 The word “hanguo” (in bold type) possibly means ____.

1 China

2 fermented

3 Korean

4 soaked

ถาม คําว่า “hanguo” (ในตัวพิมพ์หนา) น่าจะหมายถึง ____.

1 ประเทศจีน

2 หมัก

3 เกาหลี

4 จุ่ม

ตอบ 3 จาก hanguo bao cai,” which means “Korean fermented vegetables,

ฉะนั้น hanguo น่าจะหมายถึง เกาหลี

75 The word “seasonings” (in bold type) can be replaced by ____.

1 vegetables

2 ingredients

3 spices

4 periods

ถาม คําว่า “seasonings” (ในตัวพิมพ์หนา) สามารถแทนที่ด้วย _____.

1 ผัก 2 ส่วนผสม 3 เครื่องเทศ 4 ช่วงเวลา

ตอบ 3 seasonings เครื่องปรุงรส ตรงกับคําว่า spices เครื่องเทศ ก็เป็นเครื่องปรุงรส

76 The word “umbrella” (in bold type) can be replaced by _____.

1 ferment.

2 degree

3 difference

4 category

ถาม คําว่า “umbrella” (ในตัวพิมพ์หนา) สามารถแทนที่ด้วย _____.

1 หมัก  2 ระดับ องศา 3 ความแตกต่าง 4 หมวด

ตอบ 1 จากบริบทแวดล้อมของบทความพูดถึง 1 ผักหมักกิมจิ และ 2 ฤดูใบไม้ร่วง ดังนั้น umbrella ซึ่ง ปกติหมายถึง ร่ม น่าจะหมายถึง การหมักผักแบบเกาหลี

77 The word “greens” (in bold type) can be replaced by ____.

1 pickles

2 water

3 colors

4 vegetables

ถาม คําว่า “greens” (ในตัวพิมพ์หนา) สามารถแทนที่ด้วย ____.

1 ผักดอง 2 น้ำ 3 สี 4 ผักต่าง ๆ

ตอบ 4 สีเขียวในที่นี้คือ ผักต่าง ๆ

 

Passage 4

China’s ban on cryptocurrency mining has forced bitcoin entrepreneurs to flee overseas. Many are heading to Texas, which is quickly becoming the next global. cryptocurrency capital.

When China announced a crackdown on bitcoin mining and trading in May, Kevin Pan, CEO of Chinese cryptocurrency mining company Poolin, got on a flight the next day to leave the country.

“We decided to move out, once [and] for all. [We’ll never come back again,” Mr. Pan told the BBC.

Headquartered in Hong Kong, Poolin is the second largest bitcoin mining network in the world, with most of its operations in mainland China. The country was home to around 70% of global bitcoin mining power, until the clampdown sent the price of bitcoin into a tailspin and caught miners off guard.

Now China’s “bitcoin refugees” are urgently scrambling to find a new home, whether in neighboring Kazakhstan, Russia or North America, because for bitcoin miners, time is literally money.

“We had to find a new location for the bitcoin mining machines,” Poolin’s vice president Alejandro De La Torres said. “Because every minute that the machine is not on, it’s not making money.”

In what some call the “Great Mining Migration,” the Poolin executives are among the many bitcoin miners who have recently landed in a place reputed as part of America’s wild wild west: Austin, Texas.

การห้ามการขุด cryptocurrency (สินทรัพย์ดิจิตัลประเภทหนึ่งที่มีการเข้ารหัส) ของจีนทําให้ ผู้ประกอบการบิทคอยน์ต้องหนีไปต่างประเทศ หลายคนกําลังมุ่งหน้าไปยังเท็กซัส ซึ่งกําลังกายเป็นเมืองหลวงของ

สกุลเงินดิจิทัลระดับโลกแห่งต่อไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อจีนประกาศปราบปรามการขุดและซื้อขายบิทคอยน์ ในเดือนพฤษภาคม Kevin Pan ซีอีโอของ บริษัทขุด cryptocurrency ของจีน Poolin ขึ้นเครื่องบินในวันรุ่งขึ้นเพื่อเดินทางออกนอกประเทศ

“เราตัดสินใจย้ายออกครั้งเดียว [และ] เพื่อทุกคน [เราจะ] ไม่กลับมาอีก” นายแพนบอกกับ บีบีซี

สํานักงานใหญ่ในฮ่องกง Poolin เป็นเครือข่ายการขุดบิทคอยน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยส่วน ใหญ่ดําเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่ ประเทศนี้เป็นที่ตั้งของพลังการขุดบิทคอยน์ทั่วโลกประมาณ 70% จนกระทั่ง การปราบปรามทําให้ราคาของบิทคอยน์นั้นควบคุมไม่ได้และจับนักขุดโดยไม่ทันได้ระวังตัว

ตอนนี้ “ผู้ลี้ภัยบิทคอยน์” ของจีนกําลังเร่งรีบในการหาบ้านใหม่ ไม่ว่าในคาซัคสถาน ประเทศเพื่อนบ้าน รัสเซีย หรืออเมริกาเหนือ เพราะสําหรับผู้ขุดบิทคอยน์ เวลาคือ เงินอย่างแท้จริง

“เราต้องหาที่ตั้งใหม่สําหรับเครื่องจักร [การขุดบิทคอยน์]” Alejandro De La Torres รองประธาน ของ Poolin กล่าว “เพราะทุกนาทีที่ไม่ได้เปิดเครื่อง มันไม่ทําเงิน”

ในสิ่งที่บางคนเรียกว่า “Great Mining Migration” ผู้บริหารของ Poolin เป็นหนึ่งในนักขุดบิทคอยน์จํานวนมากที่เพิ่งลงจอดในสถานที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของป่าตะวันตกของอเมริกา เมืองออสติน รัฐเท็ก

ซัส

78 According to the passage, Poolin _____.

1 is the largest bitcoin mining company and has most of their employees in China

2 needs machines to operate

3 has most of their employees in China

4 is the largest bitcoin mining company

ถาม ตามเนื้อเรื่อง Poolin _____.

1 เป็นบริษัทขุดบิทคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีพนักงานส่วนใหญ่ในประเทศจีน

2 ต้องการเครื่องจักรในการดําเนินงาน

3 มีลูกจ้างส่วนใหญ่ในประเทศจีน

4 เป็นบริษัทขุดบิทคอยน์ที่ใหญ่ที่สุด

ตอบ 3 สํานักงานใหญ่ในฮ่องกง Poolin เป็นเครือข่ายการขุดบิทคอยน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

โดยส่วนใหญ่ดําเนินการ ในจีนแผ่นดินใหญ่ แสดงว่าพนักงานลูกจ้างส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน

79 Where is the main office of Poolin?

1 Hong Kong

2 Texas

3 Kazakhstan

4 China

ถาม สํานักงานใหญ่ของ Poolin อยู่ที่ไหน

ตอบ 1 อยู่ในฮ่องกง

80 Alejandro De La Torres is ____.

1 Kevin Pan’s boss

2 one of Poolin’s executives

3 a vice-president and one of Poolin’s executives

4 a vice-president

ถาม Alejandro De La Torres เป็น ____.

1 เจ้านายของ Kevin Pan

2 หนึ่งในผู้บริหารของ Poolin

3 รองประธานและหนึ่งในผู้บริหารของ Poolin

4 รองประธาน

ตอบ 3 เป็นรองประธานและหนึ่งในผู้บริหารของ Poolin

81 Many cryptocurrency miners have decided to start their businesses again in ____.

1 Kazakhstan

2 Russia

3 Texas

4 All are correct

ถาม นักขุด cryptocurrency จํานวนมากได้ตัดสินใจเริ่มธุรกิจของพวกเขาอีกครั้งใน ____.

ตอบ 3 รัฐเท็กซัส

82 The word “the country” (in bold type) refers to ____.

1 China

2 Hong Kong

3 Russia

4 Kazakhstan

ถาม คําว่า “the country” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง ____.

ตอบ 1 อ้างอิงถึง ประเทศจีน

83 The word “entrepreneurs” (in bold type) can be replaced by ____.

1 programmers

2 businessmen

3 computer users

4 foreigners

ถาม คําว่า “entrepreneurs” ในตัวพิมพ์หนา สามารถแทนที่ด้วย ____.

ตอบ 2 entrepreneurs = businessman = “ผู้ประกอบการ” หรือเจ้าของธุจกิจ

84 The word “flee” (in bold type) can be replaced by ____.

1 move out

2 move in

3 settle down

4 buckle up

ถาม คําา “flee” (ในตัวพิมพ์หนา) สามารถแทนที่ด้วย _____.

1 ย้ายออก 2 ย้ายเข้า 3 ตั้งรกราก 4 บิด คด

ตอบ 1 flee = move out = เผ่นหนี โกย ย้ายออก

85 The word “tailspin” (in bold type) refers to a situation where things are _____.

1 under control

2 on demand

3 in demand

4 out of control

ถาม คําว่า “tailspin” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึงสถานการณ์ที่สิ่งต่าง ๆ เป็น ____.

1 อยู่ภายใต้ควบคุม 2 ตามคําเรียกร้อง 3 ในความต้องการ 4 เหนือการควบคุม

ตอบ 4 “tailspin” = out of control = เหนือการควบคุม / ควบคุมไม่ได้

86 The phrase “caught miners off guard” (in bold type) means to make someone ____.

1 embarrassed

2 surprised

3 scared

4 relaxed

ถาม วลีที่ว่า “caught miners off guard” (ในตัวหนา) หมายถึงทําให้ใครบางคน _____.

1 รู้สึกละอาย 2 รู้สึกแปลกใจ 3 รู้สึกตกใจ ผวา 4 รู้สึกผ่อนคลาย

ตอบ 3 บทความหมายถึงถูกจับโดยไม่ทันระวังตัว แสดงถึงความรู้สึกตกใจ ผวา

87 The statement time is literally money” (in bold type) means _____.

1 People can use money to buy time.

2 It is important to prioritize money before time.

3 It takes some time to make a lot of money.

4 People have to act fast in order to make money.

ถาม ข้อความว่า “time is literally money” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึง _____.

1 ผู้คนสามารถใช้เงินเพื่อซื้อเวลา

2 สิ่งสําคัญคือต้องจัดลําดับความสําคัญของเงินก่อนเวลา

3 กว่าจะได้เงินเยอะต้องใช้เวลา

4 ผู้คนต้องรีบทําเงิน

ตอบ  2 time is literally money

Passage 5

 

It turns out that people around the world have vastly different techniques for : keeping track of numbers on their hands.

For example, if you’re from the UK or many parts of Europe, you probably start counting with the thumb, and finish with the pinky. While in the US, they start counting with the index finger, ending with the thumb. In parts of the Middle East like Iran, they begin with the pinky, whereas in Japan they start with the fingers extended in an open palm, drawing them in to make a closed fist.

However, this cultural diversity in finger counting hasn’t always been appreciated. “What struck me was that most researchers treated it as if there was just one way of counting with your fingers,” says Andrea Bender, a professor of cognition, culture and language at the University of Bergen, Norway.

“In the past, researchers have believed that finger counting, and especially the way that we do it in the West, is essential for children when they start to learn casting doubt on that is that there is so much cultural diversity in how fingers or body parts are used for counting.”

In India, for example, they use the lines between the segments of the fingers to count. This means each digit can represent four numbers and the whole hand can represent 20. While in parts of Eastern Africa like Tanzania, among speakers of some Bantu languages, they use both hands in a symmetric way as much as possible. The number six, for example, is shown with the index, middle and ring finger of both hands. There’s also the indigenous Northern Pame people of Mexico, who count on their knuckles, and the (now extinct) Yuki language in California, which used the spaces in between the fingers.

However, some cultures don’t use quantities of fingers to represent numbers at all – they use symbols. in China, they count from one to five in the same way as the US, but six to 10 are represented symbolically. Six is shown by extending the thumb and pinky, while 10’is either a closed fist or crossing the index and middle fingers. And the ancient Romans also used a clever (but difficult to master) symbolic system that allowed them to count into the thousands.

ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วกับการที่ผู้คนทั่วโลกซึ่งมีวิธีการนับจํานวนด้วยนิ้วมือของตัวเองที่หลากหลาย ไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมาจากเกาะอังกฤษหรือประเทศต่าง ๆ ในยุโรป คุณอาจจะเริ่มนับด้วยนิ้วหัวแม่มือ และไปสิ้นสุดที่นิ้วก้อย ขณะที่คนในอเมริกาจะเริ่มนับด้วยนิ้วชี้แล้วไปจบที่นิ้วหัวแม่มือ ในฝากฝั่งตะวันออกกลาง อย่างเช่น อิหร่าน พวกเขาจะเริ่มนับจากนิ้วก้อย แต่ขณะที่คนญี่ปุ่นจะเริ่มจากการกางนิ้วออกแล้วแบเป็นฝ่ามือ แล้ว ลากนิ้วนับไปจนสุดจึงทําการกําหมัด

แต่อย่างไรก็ตาม การใช้นิ้วนับเลขที่เป็นวัฒนธรรมหลากหลายนั้น ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดเวลา ตามความเห็นของ อังเดร เบนเตอร์ ศาสตราจารย์ด้านทฤษฎีการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาษาแห่ง มหาวิทยาลัยเบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์ ได้ให้ความเห็นว่า “สิ่งที่ทําให้ผมฉุกคิด คือ นักวิจัยส่วนใหญ่เฝ้ารักษา วัฒนธรรมการใช้นิ้วนับเลขเสมือนว่ามันวิธีเดียวที่จะใช้นับจํานวนได้”

เขายังให้ความเห็นอีกว่า “ในอดีตนักวิจัยเชื่อว่า การใช้นิ้วนับจํานวนโดยเฉพาะสิ่งที่เราใช้ในโลก ตะวันตกนั่นคือ สิ่งจําเป็นสําหรับพวกเด็ก ๆ เมื่อพวกเริ่มเรียนรู้ที่จะคาดเดาจํานวนการใช้นิ้วมือนับจํานวนนั่น

แหละคือ วิธีการและวัฒนธรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จนกลายมาเป็นการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายและนิ้วมือเพื่อทําการ นับจํานวนคน

ตัวอย่างเช่น ในอินเดียพวกเขาใช้เส้นที่แบ่งส่วนของนิ้วมือเพื่อนับจํานวน หมายความว่า ตัวเลขแต่ละตัว จะแทนค่าจํานวนได้และมือทั้ง 5 นิ้วอาจจะแทนค่าจํานวนถึง 20 ในขณะที่ซีกโลกแอฟริกาตะวันออกอย่าง แทนซาเนีย ในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาพูดแบบบันตู พวกเขาใช้มือทั้ง 2 ข้างอย่างมีระบบในการนับจํานวน ตัวอย่างเช่น เลข 6 จะแสดงด้วยนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางของมือทั้ง 2 ข้าง นอกจากนี้คนเผ่าปามีตอนเหนือในเม็กซิโก มีวิธีอัน ชาญฉลาด พวกเขานับจํานวนด้วยการเคาะ (Knuckles) และคนที่ใช้ภาษายูกิ ในแคลิฟอร์เนีย (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) ต่างก็ใช้พื้นที่ว่างระหว่างมานับจํานวน

แต่อย่างไรก็ตาม บางวัฒนธรรมไม่ได้ใช้จํานวนของนิ้วมือมาแทนจํานวนตัวเลขอีกต่อไป พวกเขาใช้ สัญลักษณ์แทน ในประเทศจีน พวกเขานับตัวเลข 1 ถึง 5 ในแบบเดียวกันกับคนในอเมริกา แต่เลข 6 ถึง 10 คนจีนใช้การแทนค่าอย่างมีระบบ เลข 6 จะแสดงออกโดยกางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อย แต่ขณะที่เลข 10 อาจจะใช้กําปั้นหรือ ใช้นิ้วชี้ไขว้กับนิ้วกลางก็ได้ และแม้แต่ในสมัยโบราณ ชาวโรมันยังใช้ระบบสัญลักษณ์อย่างชาญฉลาด (แต่ยากที่จะเข้าใจ) เพื่อทําให้พวกเขานับจํานวนได้ถึงหลักพัน

 

88 What does this passage mainly mention?

1 How researchers study culture and how people around the world count numbers

2 How people around the world count numbers

3 How researchers study culture

4 How children learn to count

ถาม บทความเรื่องนี้อธิบายถึงเรื่องอะไรเป็นสําคัญ?

1 นักวิจัยศึกษาวัฒนธรรมอย่างไร และผู้คนทั่วโลกนับจํานวนอย่างไร

2 ผู้คนทั่วโลกนับจํานวนอย่างไร

3 นักวิจัยศึกษาวัฒนธรรมอย่างไร

4 พวกเด็ก ๆ เรียนการนับอย่างไร

ตอบ 2 บทความกล่าวถึง การนับจํานวนอย่างไร

89 According to the passage, which country finishes counting with little finger?

1 Iran

2 The United Kingdom

3 The United States

4 Japan

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ประเทศใดสิ้นสุดการนับด้วยนิ้วก้อย?

1 อิหร่าน 2 สหราชอาณาจักร 3 สหรัฐอเมริกา 4 ญี่ปุ่น

ตอบ 2 จากบทความย่อหน้าที่ 2 ในสหราชอาณาจักรอังกฤษและในประเทศแถบยุโรปเริ่มนับนิ้วหัวแม่มือ

และสิ้นสุดที่นิ้วก้อย (pinky)

90 According to the passage, which country finishes counting by making a fist?

1 Japan

2 The United Kingdom

3 Iran

4 The United States

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ประเทศใดสิ้นสุดการนับด้วยการกําปั้น/กําหมัด?

ตอบ 1 ในย่อหน้าที่ 2 ญี่ปุ่นเริ่มนับจากการกางนิ้วออก แล้วสิ้นสุดการนับด้วยการกําหมัด (fist)

91 According to the passage, Andrea Bender ____.

1 believes that there is only one way of counting with fingers

2 lives in Norway

3 is the author of this passage

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อหาของเรื่อง อังเดร เบนเดอร์ _____.

1 เชื่อว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่นับจํานวนคือ ใช้นิ้ว

2 อาศัยอยู่ในนอร์เวย์

3 เป็นผู้เขียนบทความนี้

4 ถูกหมดทุกข้อ

ตอบ 2 จากบทความนี้ ข้อ 1. เป็นการแสดงความเห็นเชิงประชด ข้อ 3 ยังสรุปไม่ได้ว่าเขาเป็นคนเขียน

ดังนั้นข้อ 2 ตรงกับข้อมูลมากที่สุดเพราะเป็นผู้สอนที่มหาวิทยาลัยในนอร์เวย์ก็น่าจะอาศัยอยู่ใน นอร์เวย์

92 Which paragraph talks about people using other body parts for counting?

1 3rd paragraph

2 4th paragraph

3 5th paragraph

4 6th paragraph

ถาม ย่อหน้าใดพูดถึง ผู้คนใช้ร่างกายส่วนอื่นเพื่อนับจํานวน?

ตอบ 1 ในย่อหน้าที่ 3 ยกตัวอย่างกรณีแทนซาเนียใช้มือทั้ง 2 ข้างอย่างเป็นระบบในการนับจํานวน

93 Which paragraph mentions child development?

1 3rd paragraph

2 4th paragraph

3 5th paragraph

4 6th paragraph

ถาม ย่อหน้าใดอธิบายถึงพัฒนาการของเด็ก ๆ

ตอบ 2 ในย่อหน้าที่ 4 อธิบายถึง การเริ่มเรียนรู้ของเด็กที่จะคาดเดาจํานวนโดยใช้นิ้วนับจํานวนจน

กลายเป็นวัฒนธรรม

94 In the past, researchers have believed that counting finger is important for children to _____.

1 study math

2 learn their culture

3 understand numbers

4 All are correct

ถาม ในอดีต นักวิจัยมีความเชื่อว่า การใช้นิ้วนับจํานวนสําคัญต่อพวกเด็ก ๆที่จะ ____.

1 เรียนคณิตศาสตร์

2 เรียนรู้วัฒนธรรม

3 เข้าใจจํานวนตัวเลข

4 ถูกหมดทุกข้อ

ตอบ 4 จากบทความย่อหน้าที่ 4 การใช้นิ้วนับจํานวนเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้การคาดเดาจํานวนจนเป็น

วัฒนธรรมที่สืบทอดมาตลอด

95 At most, how many numbers can Indian people count with their 2 hands?

1 10

2 20

3 30

4 40

ถาม จํานวนใดที่คนอินเดียสามารถนับด้วยมือทั้ง 2 ข้าง ข้อใดเป็นไปได้มากที่สุด

ตอบ 4 จากบทความย่อหน้าที่ 5 ตามตัวอย่างของคนอินเดียสามารถนับด้วยมือทั้ง 2 ข้างอย่างเป็นระบบ

และนับได้จํานวนมากที่สุดคือ 20 ด้วยมือ 1 ข้าง ดังนั้นถ้ารวมจํานวนทั้ง 2 ข้างมากที่สุดคือ 40

96 In Tanzania, how many fingers are needed to count number six?

1 3

2 4

3 5

4 6

ถาม ในแทนซาเนีย จําเป็นต้องใช้นิ้วมือนิ้วเพื่อนับจํานวนเลข 6 ?

ตอบ 4 จากบทความย่อหน้าที่ 5 ชาวแทนซาเนียพูดภาษา Bantu ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง คือ 3 นิ้ว

แต่ใช้นิ้ว 3 ของ 2 มือ ดังนั้นรวมแล้วคือ 6 นิ้ว ข้อ 4 จึงถูกที่สุด

97 According to the passage, which statement is true?

1 Americans and Chinese people have the same way unt number 4

2 Romans also use their fingers to count number 6

3 In the US, a symbol is used to count number 7

4 In China, symbols are used to count numbers which are higher than 10.

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนถูกต้อง

1 คนอเมริกันและคนจีนใช้วิธีที่เหมือนกันในการนับจํานวนเลข 4

2 ชาวโรมันเองก็ใช้นิ้วของพวกเขานับเลข 6

3 ในประเทศอเมริกา สัญลักษณ์ที่ถูกนับคือ เลข 7

4 ในประเทศจีน สัญลักษณ์ต่าง ๆ ถูกนํามาใช้นับจํานวนที่มากกว่า 10 ขึ้นไป

ตอบ 4 จากบทความย่อหน้าสุดท้าย ตัวอย่างของจีนและอเมริกานับจํานวน 1 ถึง 5 ด้วยวิธีที่เหมือนกัน

แต่จํานวน 6 ถึง 10 ถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์อย่างมีระบบ ส่วนโรมันนั้นในระบบสัญลักษณ์นับได้ ถึงหลักพัน ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ ข้อ 4

98 The word “them” in bold type refers to ____.

1 Romans

2 Chinese

3 Americans

4 Americans and Romans

ถาม คําว่า “them” ในตัวพิมพ์หนา อ้างอิงถึง _____.

ตอบ 1 จากบทความย่อหน้าสุดท้ายสรรพนามคําว่า “them” ในอนุประโยคใน that clause that

allow them…) ซึ่งไปเชื่อมโยงกับประโยคหลัก (Main clause) ในส่วนข้างหน้า (and the ancient Romans…) ดังนั้นสรรพนามคําว่า them ซึ่งหมายถึง พวกเขา จึงกล่าวอ้างอิงถึง ชาว โรมันในสมัยโบราณ

99 The word “symmetric” in bold type _____.

1 equal

2 effective

3 random

4 routine

ถาม คําว่า “symmetric” ในตัวพิมพ์หนา _____.

1 เท่า ๆ กัน 2 อย่างมีประสิทธิภาพ 3 สุ่มจํานวน 4 เป็นปกติ ประจํา

ตอบ 1 ความหมายโดยปกติของคําว่า “symmetric” คือ สมมาตร หรือสมดุลกัน … ถ้าคาดเดาความหมาย

ด้วยบริบท ข้อความด้านข้างจากท่อน .. as much as possible. จะสังเกตว่า as…as คือคําเชื่อม แสดงการเปรียบเทียบเท่ากัน ฉะนั้น symmetric – equal = เท่า ๆ กัน หรือ สมดุลกัน

100 The word “extinct” in bold type _____.

1 advanced

2 traditional

3 competitive

4 vanished

ถาม คําว่า “extinct” ในตัวพิมพ์หนา _____.

1 ก้าวหน้า, ล่วงหน้า 2 ดั้งเดิม, แบบเดิม 3 เชิงแข่งขันกัน เชิงได้เปรียบ 4 สูญหาย ไม่มีแล้ว

ตอบ 4 extinct = vanish = สูญหาย ไม่มีแล้ว ปัจจุบันภาษายูกิในแคลิฟอร์เนียไม่ได้ใช้แล้ว

 

ENG2001 การอ่านเอาความ ชุดพิเศษ 1/2563

แนวข้อสอบชุดพิเศษ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2001 การอ่านเอาความ

Part 1 : Reading Theory (20 points) (ทฤษฎีการอ่าน)

Read the following passage and answer the questions.

จงอ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้และตอบคําถามด้านล่าง

100th Anniversary of the First Thai Cement Manufacturer (The Siam Cement Public Company Limited) Commemorative Stamp

1The picture of the first cement plant on the postage stamp reflects the beginning of the first cement industry of Thailand in the past century. 2It was initiated by the insight of King Vajiravudh (Rama VI) with the aim for Thailand to produce its own cement and help reducing its reliance on the import. 3 In this respect, he has directed Lord Yamaraj (Pun Sukhum), Minister of the Metropolis, to implement the incorporation of Siam Cement on December 8th, 1913.

แสตมป์ที่ระลึก 100 ปี กิจการปูนซิเมนต์แห่งแรกของไทย (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ภาพของโรงงานปูนซิเมนต์แห่งแรกที่อยู่บนดวงตราไปรษณีย์สะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรม ปูนซิเมนต์แห่งแรกของประเทศไทยในร้อยปีที่ผ่านมา 2 มันได้ถูกริเริ่มจากการมองเห็นการณ์ไกลของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยผลิตปูนซิเมนต์ใช้เองและช่วยลดการพึ่งพาในการนําเข้า 3 ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาล เพื่อดําเนินการจัดตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1913

 

1 The main idea of the paragraph is sentence _____.

1 1

2 2

3 3

4 None is correct

ถาม ใจความสําคัญของย่อหน้านี้อยู่ที่ประโยค _____.

ตอบ 1

2 What is the passage about?

1 The first cement manufacturer in Thailand

2 A Commemorative Stamp

3 The history of the first postage stamp

4 The 100th anniversary of the first Thai cement manufacturer

ถาม เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร

ตอบ 1 1 กิจการปูนซิเมนต์แห่งแรกในประเทศไทย 2 แสตมป์ที่ระลึก

3 ประวัติสาสตร์เกี่ยวกับดวงตราไปรษณีย์

4 ครบรอบ100 ปี กิจการเซรามิกแห่งแรกของไทย

จากเนื้อเรื่องมีคําหลักที่กล่าวบ่อย ๆ ก็คือ First Thai Cement และคําว่า stamp ทําให้เรา พอจะเดาจากเนื้อเรื่องได้ที่ตอบครอบคลุมได้ดีคือช้อย 1

3 The major supporting sentence is/are found in sentence/s _____.

1 1 and 2

2 2

3 3

4 2 and 3

ถาม ประโยครายละเอียดสนับสนุนหลักพบในประโยคที่

ตอบ 2 ประโยที่ 2 ใช้คําสรรพนาม It แสดงเป็นคําแทนคํานามหรือกลุ่มคําที่กล่าวไว้ในประโยคที่ 1

4 Who initiated the first cement industry in Thailand?

1 King Rama V

2 Prince Mongkut

3 King Vajiravudh

4 Rama VII

ถาม ใครเป็นผู้ริเริ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แห่งแรกในประเทศไทย

ตอบ 3 จากประโยคที่สอง King Vajiravudh (Rama VI) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

5 Which statement describes Lord Yamaraj?

1 His name is Pun Sukhum.

2 He was the Minister of the Metropolis.

3 He implemented the incorporation of Siam Cement.

4 All of the above.

ถาม ข้อความไหนที่อธิบายถึงเจ้าพระยายมราช

1 ชื่อของท่าน คือ ปั้น สุขุม

2 ท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาล

3 ท่านคําเนินการจัดตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย

ตอบ 4 ถูกทุกข้อ จากข้อความที่อยู่ในประโยคที่ 3

 

Dictionary Entry

6 What part of speech in the word “lifeless”?

1 verb

2 adverb

3 noun

4 adjective

ถาม คําว่า “ifeless” ทําหน้าที่เป็นชนิดของคําอะไร

ตอบ 4 ตูจากพจนานุกรมบรรทัดแรกเลยค่ะ มีคําว่า adj. นั่นคือทําหน้าที่เป็นคําคุณศัพท์ (adjective) เราเรียกว่ามี parts of speech (หน้าที่ของคํา) ชนิดเดียว แต่มีสามความหมาย (meaning) ที่เราเห็นเป็นหมายเลข 1,2,3 นั่นคือความหมายที่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ

7 “She lay lifeless in the snow.”

The word “lifeless” in this sentence means _____.

1 appear

2 dead

3 completely

4 without living things

ถาม  “เธอนอน lifeless อยู่บนหิมะ”

คําว่า “ifeless” ในประโยคนี้หมายถึง ____.

ตอบ 2 เราดูจากความหมายที่ 1 dead (ตาย) แล้วมองลงมาอีกบรรทัดเห็นตัวอย่างที่ยกในพจนานุกรม

ว่า She lay – in the Snow. เหมือนโจทย์ข้อเจ็คนี้ แสดงว่าความหมายตรงกับความหมายที่ เนี้ว่าเธอนอนตายบนหิมะ

8 “The acting was dull and rather lifeless.”

The word “lifeless” is used as a/an _____.

1 verb v.2

2 adv. 1

3 adj. 3

4 adv. 3

ถาม “การแสดงนี้น่าเบื่อและค่อนข้าง lifeless

คําว่า “ifeless” ถูกใช้เป็น ____.

ตอบ 3 เราเห็นจากโจทย์มีคําว่า dull ซึ่งตรงกับในพจนานุกรมหมายเลข 3 dull/without interest

แสดงว่าตรงกับความหมาย adj. 3

9 “cold and lifeless, limp and lifeless” are ____.

1 phrases

2 colloquial

3 derivative

4 dialect

ถาม “cold and lifeless, limp and lifeless” เป็น ____.

ตอบ 1 เราเห็นจากบรรทัดสุดท้ายของหมายเลข 1 ในพจนานุกรมว่า PHRASES- cold and limp

and – ซึ่งตรงกับโจทย์ข้อเก้านี้เลย ฉะนั้นแสดงว่าเป็น phrases (กลุ่มคําหรือวลี)

 

Prefix, Sufix, Roots (อุปสรรค ปัจจัยและรากศัพท์)

10 The instructor told Suda to avoid ____ in her writing.

1 ambiguity

2 ambiguous

3 ambivalent

4 ambition

ถาม อาจารย์บอกสุคาว่าให้หลีกเลี่ยง ____ ในการเขียนของเธอ

ตอบ 1 กริยา avoid ตามด้วยคํานาม ฉะนั้นเราต้องคําที่เป็นคํานามได้โดยดูจากการลงท้ายหรือ

Sufix (ปัจจัย)ที่เราเรียนมา นั่นคือ ลงท้ายด้วย -ty และ ior ในช้อย 1 และ 3 เท่านั้นที่เป็น คํานาม เรามาดูสองคํานี้

ambiguity (n.) = ความหมายที่คลุมเครือ ambition (n.) = ความทะเยอทะยาน คําศัพท์ที่เข้ากันได้กับโจทย์ที่ใช้กับการเขียนก็คือ ambiguity

11 “That rude child is an embarrassment to her parents.”

The word “embarrassment” is composed of _____.

1 one prefix and one stem

2 one root and one suffix

3 one prefix, one root, and one suffix

4 one prefix and two roots

ถาม “เด็กที่หยาบคายคนนั้นเป็นที่ embarrassment ต่อพ่อแม่ของเธอ”

คําว่า “embarrassment” ประกอบด้วย _____.

ตอบ 3 สามารถแยกออกเป็น em + barra + ment นั่นคือประกอบด้วย prefix +root+sufix

12 “The social class into which a child is born often seems to ____ determine his later career.” The right prefix to be put in the space provided in the sentence is ____.

1 under

2 over

3 pre

4 super

ถาม “ชนชั้นทางสังคมของเด็กที่เกิดขึ้นมามักจะดูเหมือนว่าได้กําหนด ____ กับอาชีพในตัวของ

เขาไว้แล้ว

ปัจจัยที่ถูกต้องที่จะนําไปวางไว้หน้าช่องว่างคําศัพท์ที่จัดไว้ให้ในประโยคคือ ____.

ตอบ 3 prefix ที่จะใส่ไว้หน้าคํา determine ได้นั้นคือ pre เมื่อใส่แล้วเป็น predetermine

หมายถึง กําหนดไว้ก่อนแล้ว กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

13 “Some parents are very liberal; they allow their children to do whatever they want.” The word “liberal” means ____.

1 nature

2 order

3 close

4 free

ถาม “พ่อแม่บางคนใจกว้างมาก พวกเขาปล่อยให้ลูก ๆ ของเขาทําอะไรก็ได้ตามที่ลูก ๆต้องการ”

คําว่า “liberal” หมายถึง _____.

ตอบ 4 คําว่า liberal มีรากศัพท์มาจาก -liber- หมายถึง free = อิสระ ใจกว้าง

 

Similar meaning (ความหมายใกล้เคียง)

14 If I were a millionaire, I would buy everything.

1 I am going out to buy everything.

2 I won the first prize in the lottery and became a millionaire.

3 Today I am rich and I buy everything I want.

4 I am not a millionaire, so I cannot buy everything.

ถาม ถ้าฉันเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันจะซื้อทุกอย่าง

1 ฉันกําลังจะออกไปซื้อทุกอย่าง

2 ฉันถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน

3 ปัจจุบันฉันรวย และฉันซื้อทุกอย่างที่ฉันต้องการ

4 ฉันไม่ได้เป็นเศรษฐีเงินล้าน ดังนั้นฉันไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้

ตอบ 4 ประโยคที่เชื่อมด้วย If นั่นเป็นข้อความที่สมมติไม่เป็นความจริง อย่างเช่น เราพูดว่า ถ้าเรามีเงิน

สิบล้าน เราก็จะทําโน่นทํานี้ แต่ความจริงก็คือเราไม่มีเงินสิบล้าน ก็คือประโยคที่เชื่อมด้วย if ถ้าเขาทํามาเป็นประโยคบอกเล่า เราก็ปฏิเสธไปว่าไม่ใช่อย่างนั้น อย่างข้อนี้ ถ้าฉันเป็นเศรษฐี เงินล้าน แสดงว่าฉันไม่ใช่เศรษฐีเงินล้าน และฉันก็ไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้

15 Found guilty by the jury, Mr. Chote was returned to his prison cell.

1 Mr. Chote found the jury guilty.

2 The jury found Mr. Chote guilty.

3 The judge sentenced Mr. Chote to death.

 1. Policemen arrested Mr. Chote and sent him to jail.

ถาม คณะลูกขุนตัดสินให้นายโชติมีความผิด ดังนั้นเขาจึงได้ถูกส่งตัวกลับเข้าห้องขัง

1 นายโชติพบว่าคณะลูกขุนมีความผิด

2 คณะลูกขุนพบว่านายโชติมีความผิด

3 ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนายโชติ

4 ตํารวจจับกุมนายโชติและส่งเขาเข้าห้องขัง

ตอบ 2 ประโยคที่มี by เป็นรูปถูกกระทํา (passive voice) มาจากประโยคเต็มว่า Mr. Chote

was found guilty by the jury. (นายโชติถูกพบว่ามีความผิดโดยคณะลูกขุน) เราสามารถเขียนกลับหัวให้อยู่ในรูป active voice คือ The jury found Mr. Chote guilty.

16 Had I been sitting in the front of the bus, I would have died.

1 I sat in the front of the bus, but I was not killed.

2 Thad a bus accident, but I was not killed.

3 I was not dead since I sat in the front of the bus.

4 I was sitting in the front of the bus when the accident took place.

ถาม ถ้าฉันนั่งแถวหน้ารถประจําทางคันนั้น ฉันก็คงจะตายไปแล้ว

1 ฉันนั่งแถวหน้ารถประจําทาง แต่ฉันไม่ตาย

2 ฉันประสบอุบัติเหตุรถประจําทาง แต่ฉันไม่ตาย

3 ฉันไม่ตายเพราะฉันนั่งแถวหน้ารถประจําทาง

4 ฉันนั่งแถวหน้ารถประจําทางเมื่อตอนที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น

ตอบ 2 ประโยคนี้ยก Had ไว้หน้าประธานก็เหมือนกับประโยค if เพียงแต่ตัด if ออก แล้วยก Had

ขึ้นหน้าแทน แสดงว่าความจริง ฉันไม่ได้นั่งแถวหน้ารถประจําทางและฉันก็ไม่ตาย แต่ฉันได้ ประสบกับอุบัติเหตุรถประจําทางแน่นอน จึงกล่าวประโยคนี้มาได้ ซึ่งตรงกับช้อย 2 ว่าฉันไม่ตาย

17 It embarrasses me to volunteer answers in English class.

1 I love to answer the teacher’s questions in English class.

2 In English class, few students ask questions.

3 In English class, I am not willing to answer the questions.

4 I feel at ease whenever I attend English class.

ถาม ฉันรู้สึกอึดอัดที่จะอาสาตอบคําถามในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

1 ฉันชอบตอบคําถามของครูในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

2 ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ มีนักเรียนไม่กี่คนที่ถามคําถาม

3 ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ฉันไม่สมัครใจที่จะตอบคําถาม

4 ฉันรู้สึกสบาย เมื่อใดก็ตามที่ฉันได้เข้าเรียนชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ตอบ 3 คําว่า embarrasses หมายถึง รู้สึกอึดอัด แสดงว่า not willing to คือ ไม่เต็มใจ ไม่สมัครใจ

18 John is now insensitive to criticism.

1 When people talk, John listens.

2 John does not care what people say about him.

3 John is sensitive to all forms of comments.

4 John pays attention to his work

ถาม ตอนนี้จอห์นไม่รู้สึกอ่อนไหวต่อคําวิพากษ์วิจารณ์แล้ว

1 เมื่อมีคนพูด จอห์นก็จะฟัง

2 จอห์นไม่สนใจสิ่งที่ผู้คนพูดเกี่ยวกับเขา

3 จอห์นรู้สึกอ่านไหวต่อคําวิจารณ์ทุกรูปแบบ

4 จอห์นสนใจงานของเขา

ตอบ 2 คําว่า insensitive ไม่อ่อนไหว ก็คือ not care ไม่สนใจ

 

Contextual clues (การเดาความหมายของคําโดยอาศัยข้อความข้างเคียง)

 

19 “There are many ways of propagating or reproducing plants. The most common method of reproducing flowering as well as vegetable and cereal crops is through the use of seeds.” “Propagation” means ____.

1 method

2 reproduction

3 ways

4 advertisement

ถาม “มีหลายวิธีมากมายในการ propagating หรือการขยายพันธุ์พืช วิธีธรรมดาทั่วไปที่ใช้มาก

ที่สุดในการขยายพันธุ์ดอกไม้ และผักและธัญพืชต่าง ๆ ก็คือ การใช้เมล็ด”

“propagation” หมายถึง _____ .

ตอบ 2 เทคนิคการเขียนของผู้เขียนที่จะให้ความหมายของคําศัพท์ใหม่หรือยากนั้นด้วยการให้คํานิยาม

หรือคําจํากัดความ โดยเราสามารถสังเกตจากการใช้คําต่อไปนี้ คือ or (หรือ), be (คือ), mean (หมายถึง), define (ให้คําจํากัดความ), be called (เรียกว่า) หรืออาจจะใช้เครื่องหมายวรรค ตอนเช่น , – – หรือ ( )

สําหรับข้อนี้ไม่ต้องแปลอะไรมากมายเราเห็นคําว่า or แสดงว่า propagating กับคําว่า reproducing มีความหมายเดียวกัน คือ ขยายพันธุ์

20 “Many children know that snakes are reptiles but are unaware that the group also · includes turtles, lizards, alligators and crocodiles.”

Which of the following is not a reptile?

1 Lizards.

2 Alligators.

3 Turtles

4 Hyenas

ถาม เด็กจํานวนมากรู้ว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน แต่ไม่รู้ว่าสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานยังรวมไป ถึงเต่า จิ้งจก ตะเข้ และจระเข้”

ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลาน

ตอบ 4 เราสามารถเดาได้ว่าข้อความที่ให้มาในโจทย์มี snakes, turtles, lizards, alligators และ

crocodiles เมื่อคําถามถามว่าข้อไหนไม่ใช่ ก็ตอบที่ไม่มีในตัวเลือก ก็คือ hygenas(ไฮยีน่า)

 

Part 2 : Seen Passages (เนื้อเรื่องในตํารา)

Passage 1 

There are four kinds of meat: red meat, organ meat, fish, and poultry. Red meat includes meat from cows, pigs and lambs. The most common kinds of red meat are beef (meat from adult cows), veal (meat from very young cows; that is, less than three months old), and pork (

meat from pigs). The most popular kinds of pork include bacon, sausage, and ham. Lamb (meat from young sheep) is popular, but mutton (meat from adult sheep) is not popular in the U.S. Organ meats, such as liver, heart, kidneys, and brain, give a lot of minerals. There are three types of fish: salt water fish, fresh water fish and shellfish, like lobster and clam. Poultry (birds) includes chicken, turkey and duck.

เนื้อ (meat) มี 4 ประเภท คือ เนื้อแดง, เครื่องในสัตว์, ปลาและสัตว์ปีก (poultry) เนื้อแดงจะรวมถึง เนื้อจากวัว, หมู และแกะ ประเภทเนื้อแดงที่มีทั่วไปมากที่สุดคือเนื้อวัว (เนื้อที่มาจากเนื้อวัวที่โตแล้ว), เนื้อลูกวัว อ่อน (เนื้อจากลูกวัวอ่อน ซึ่งจะมีอายุต่ำกว่า 3 เดือน) และเนื้อหมู (เนื้อจากหมู) ประเภทเนื้อหมูที่นิยมมากที่สุด รวมถึง เบคอน, ไส้กรอก, และแฮม เนื้อลูกแกะ (เนื้อจากลูกแกะ) เป็นที่นิยม, แต่เนื้อแกะ (เนื้อที่มาจากแกะที่โต แล้ว) ไม่เป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อที่มาจากเครื่องใน (organ meats) เช่น ตับ, หัวใจ, ไตและ สมอง ให้แร่ธาตุมากมาย มีปลา 3 ชนิด คือ ปลาน้ำเค็ม, ปลาน้ำจืด, และสัตว์ทะเลมีเปลือก เช่น กุ้งมังกร และหอย กาบ พวกสัตว์ปีก (นกต่าง ๆ) รวมถึงไก่, ไก่งวง และเป็ด .

21 Which of the following is not considered red meat?

1 Pork

2 Fish

3 Mutton

4 Veal

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ใช่พวกเนื้อแดง

1 เนื้อหมู

2 ปลา

3 เนื้อแกะ

4 เนื้อวัวอ่อน

ตอบ 2 จากประโยคที่ 2 เนื้อแดงมี เนื้อวัว เนื้อหมูและเนื้อแกะ

22 What is beef?

1 Meat from pigs

2 Meat from very young cows

3 Meat from adult cows

4 None is correct

ถาม เนื้อวัว คืออะไร

1 เนื้อจากหมู

2 เนื้อจากวัวที่อายุยังน้อยมาก

3 เนื้อจากวัวที่โตเต็มที่

4 ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3 beef เรารู้ความหมายจากการดูในวงเล็บว่า (meat from adult cows) ส่วน veal (meat from very young cows) เนื้อวัวอ่อน

23 Examples of organ meats are the following EXCEPT _____.

1 crab

2 kidneys

3 liver

4 brain

ถาม ตัวอย่างของเนื้อเครื่องในมีดังต่อไปนี้ ยกเว้น _____.

1 ปู

2 ไต

3 ตับ

4 สมอง

ตอบ 1 เนื้อเครื่องในได้แก่ liver, heart, kidney and brain

24 Which statement is not true?

1 Organ meats give a lot of minerals.

2 Lobster and clam are examples of shellfish.

3 Poultry includes chicken, turkey, and duck.

4 Lamb is meat from adult sheep.

ถาม ข้อความไหนไม่ถูกต้อง

1 เนื้อเครื่องในให้แร่ธาตุมากมาย

2 กุ้งมังกรและหอยกาบเป็นตัวอย่างของสัตว์ทะเลที่มีเปลือกหุ้ม

3 สัตว์ปีกรวมถึง ไก่ ไก่งวง และเมื่อ

4 เนื้อแกะอ่อน คือ เนื้อจากแกะที่โตแล้ว

ตอบ 4 lamp (meat from young sheep)

25 Popular kinds of pork include the following EXCEPT _____.

1 ham

2 sausage

3 lasagna

4 bacorit

ถาม เนื้อหมูชนิดที่เป็นที่นิยมมีดังต่อไปนี้ ยกเว้น ____.

1 แฮม 2 ไส้กรอก 3 ลาซานญ่า 4 เบคอน

ตอบ 3 pork ที่นิยมคือ bacon, sausage and ham

 

Passage 2

Pasta is the Italian name for noodles made from flour. Macaroni and spaghetti are the best-known kinds, but there are many others in many different shapes.

A famous Italian traveler, Macro Polo, probably brought noodles made of flour from China about 600 years ago. They were an immediate success with the Italians, and became a national specialty.

Italian pasta has always been popular in the United States, England and France, but in recent years more and more people around the world are enjoying it with different sauces and flavorings.

The Japanese, Russians and East Europeans have become enthusiastic pasta eaters. And even the Italians themselves seem to be eating more than ever.

The Japanese are eating more but for different reasons. They have become more open to Western-style food in recent years because they have traveled more widely.

พาสต้าเป็นชื่อภาษาอิตาเลียนสําหรับก๋วยเตี๋ยวที่ทํามาจากแป้ง มะกะโรนีและสปาเกตตีเป็นชนิดที่รู้จักกัน ดีที่สุด แต่มีอีกมากมายหลายชนิดซึ่งมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปเป็นจํานวนมาก

เป็นไปได้ว่า มาร์โค โปโล นักเดินทางที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียน อาจจะนําก๋วยเตี๋ยวที่ทําจากแป้งนี้มาจาก ประเทศจีนเมื่อประมาณ 600 ปีมาแล้ว มันประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วในหมู่ชาวอิตาลี และได้กลายเป็นอาหารพิเศษประจําชาติ

พาสต้าของอิตาลีเป็นที่นิยมเสมอมาโดยตลอดในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส แต่ในช่วง ไม่กี่ปีมานี้ ผู้คนทั่วโลกจํานวนมากชื่นชอบกับการกินพาสต้ากับน้ำซอสปรุงรสและเครื่องปรุงรสที่แตกต่างกันมาก ขึ้น ๆ ทั่วโลก

ชาวญี่ปุ่น รัสเซีย และยุโรปตะวันออก กลายเป็นผู้บริโภคที่ชอบกินพาสต้ามาก และแม้แต่ชาวอิตาลีเองก็ดู เหมือนว่าจะกินพาสต้ามากขึ้นกว่าในอดีต

26 Who first brought noodles from China about 600 years ago?

1) The Japanese

2) Macaroni

3) Marco Polo

4) Magellan

ถาม ใครเป็นคนแรกที่นําก๋วยเตี๋ยวจากประเทศจีนเมื่อประมาณ 600 ปีมาแล้ว

ตอบ 3

1 ชาวญี่ปุ่น 2 มะกะโรนี 3 มาร์โค โปโล 4 แมกเจลแลน

มาจากย่อหน้าที่ 2

27 Italian noodles made from flour are called _____.

1) spaghetti in

2) pizza

3) pancake

4) pasta

ถาม ก๋วยเตี๋ยวแบบอิตาลีที่ทําจากแป้งเรียกว่า _____.

ตอบ 4

1 สปาเกตตี้ 2 พิซซ่า 3 แพนเค้ก 4 พาสต้า

 1. Which statement is not true? .

1) There are very few kinds of Italian pasta.

2) More people around the world enjoy Italian pasta.

3) Italians themselves seem to eat more noodles.

4) Macaroni and spaghetti are the best known kinds of pasta

ถาม ข้อความไหนไม่ถูกต้อง

ตอบ 1

1 มีพาสต้าแบบอิตาลี เพียง 2-3 ชนิดเท่านั้น

2 ผู้คนจํานวนมากขึ้นทั่วโลกชอบทานพาสต้าอิตาลี

3 ชาวอิตาลีเองดูเหมือนชอบทานเส้นก๋วยเตี๋ยวมากขึ้น

4 มะกะโรนีและสปาเกตตี้เป็นพาสต้าชนิดที่รู้จักกันดีที่สุด

จากตัวเลือกว่ามีพาสต้าน้อยชนิดมาก ไม่ถูกต้อง เพราะจากบรรทัดที่ 2 ว่า there are many others in many different shapes. (มีอีกหลายชนิดในรูปทรงที่แตกต่างกัน ไม่ใช่มีแต่สปาเกตตี้และมะกะโรนีเท่านั้น)

29 The definition of “pasta” is ____.

1) many different shapes of noodles

2) famous and popular

3) noodles made from flour

4) national specialty

ถาม คําจํากัดความของ “พาสต้า” คือ ____.

ตอบ 3

1 เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีรูปทรงที่แตกต่างกันหลากหลายออกไป

2 มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม

3 เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทํามาจากแป้ง

4 อาหารพิเศษประจําชาติ

30 Why are the Japanese eating more pasta?

1) They like it.

2) They have travelled more widely.

3) They become more open to Western-style food.

4) All are correct

ถาม ทําไมชาวญี่ปุ่นจึงกินพาสต้ามากขึ้น

ตอบ 4

1 พวกเขาชอบมัน 2 พวกเขาได้เดินทางกว้างไกลมากขึ้น 3 พวกเขาได้เปิดกว้างกับอาหารรูปแบบตะวันตกมากขึ้น 4 ถูกทุกข้อ

 

Passage 3

After being verbally attacked by a man, the Lord Buddha responded, “son, if someone decline to accept a present, to whom would it belong?” The man answered, “TO him who offered it.”

“And so,” said the Lord Buddha, “I decline to accept your abuse.”

“The world is full of people who establish their worth by degrading others. They have pockets and purses full of put-downs and they hand them out to anyone.

Refuse to accept their insults, even when hurled under the guise of love. ignoring them, you’ll reduce tension, strengthen your relationships and increase your joy.

 

หลังจากมนุษย์ผู้หนึ่งได้โจมตีพระพุทธเจ้า (atacked) ด้วยวาจา (verbaly), พระพุทธเจ้า (the Lord Buddha) ตอบกลับว่า “ลูกข้า, ถ้ามีคนนําของขวัญ (a present) มาให้แต่ปฏิเสธการรับของขวัญนั้น ของขวัญ นั้นจะเป็นของใคร ?” มนุษย์ตอบว่า “ของนั้นย่อมตกเป็นของคนที่นํามาให้”

“เช่นเดียวกัน” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ฉันก็ปฏิเสธ (decline) ที่จะรับคําสบประมาท (abuse) ของท่าน”

“โลกนี้เต็มไปด้วยคนที่สร้าง (establish) คุณค่าให้ตัวเองโดยการลดคุณค่า (degrade) ของคนอื่น ผู้คน เหล่านี้จะสร้างสมเต็มไปด้วยคําพูดดูถูกดูหมิ่นหรือคําด่า (put – downs) คนอื่น และพวกเขาจะยื่นคําสบ ประมาทให้กับคนอื่น

จงปฏิเสธ (อย่ารับ) คําดูถูกดูหมิ่นหรือคําสบประมาท, แม้แต่พวกที่แอบแฝงเสแสร้งในรูปของความรัก ความปรารถนาดี ด้วยการไม่สนใจ (เฉย) กับคําสบประมาท คุณจะลดความเครียดลงได้, เสริมสร้างมิตรภาพของ ท่านให้แข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความสุขของท่านอีกด้วย

31 According to the passage, the man whom the Lord Buddha spoke to ____.

1 criticized him

2 offered him a present

3 was his disciple

4 asked him for a present

ถาม ตามเนื้อเรื่อง มนุษย์ที่พระพุทธเจ้าพูดถึง ____.

1 วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธเจ้า

2 เสนอของขวัญให้พระพุทธเจ้า

3 เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

4 ขอของขวัญจากพระพุทธเจ้า

ตอบ 1 จากเนื้อเรื่อง มนุษย์ผู้หนึ่งได้กล่าวโจมตี ก็คือวิพากษ์วิจารณ์ (criticize) พระพุทธเจ้า

32 The Lord Buddha responded to the man by ____.

1 silence

2 asking him to stop

3 offering him a present

4 asking him a question

ถาม พระพุทธเจ้าตอบกลับไปยังมนุษย์ด้วยการ _____.

1 นิ่งเงียบ

2 ขอให้เขาหยุดพูด

3 เสนอของขวัญให้มนุษย์คนนั้น

4 ถามคําถาม

ตอบ 4 เมื่อมนุษย์กล่าวโจมตีพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ยกคําถามถามมนุษย์

33 The word “abuse” (in bold type) can be replaced by ___.

1 verbal attack

2 injury

3 crime

4 feeling

ถาม คําว่า “abuse” ในตัวพิมพ์หนาสามารถแทนด้วยคําว่า ____.

1 การโจมตีด้วยวาจา

2 การบาดเจ็บ

3 อาชญากรรม

4 ความรู้สึก

ตอบ 1 abuse หมายถึง คําค่า คําสบประมาท = verbal attack, insult = คําดูหมิ่น

34 According to the writer, many people establish their worth by ____ others.

1 killing

2 helping

3 degrading

4 fighting

ถาม  ตามความคิดของผู้เขียน ผู้คนจํานวนมากมักจะสร้างคุณค่าให้กับพวกเขาโดย ____ คนอื่น.

1 การฆ่า

2 การช่วยเหลือ

3 การลดระดับ (ดูถูก)

4 ต่อสู้

ตอบ 3 ลอกจากบรรทัดที่ 5 ที่ว่า The world is full of people who establish their worth by degrading others.

35 According to the writer,we can assume that ____.

1 people always degrade others

2 people must defend themselves from abuse

3 even the Lord Buddha had enemies

4 the writer does not believe in the Buddha’s teachings

ถาม ตามความคิดเห็นของผู้เขียน เราสามารถสันนิษฐานว่า ____.

1 ผู้คนมักจะลดระดับ (ดูถูก) คนอื่นเสมอ (ผิดตรง always)

2 ผู้คนต้องปกป้องตัวเอง จากการดูหมิ่น (ผิดต้อง must)

3 แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีศัตรู

4 ผู้เขียนไม่เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้า

ตอบ 3 จากเนื้อเรื่อง เราจะได้เห็นว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีคําวิพากษ์วิจารณ์กล่าวโจมตี

36 The writer of this passage advised the reader to ____ verbal attacks.

1 understand

2 ignore

3 use

4 accept

ถาม ผู้เขียนของเรื่องนี้แนะนําให้ผู้อ่าน _____ การกล่าวโจมตีด้วยคําพูด

ตอบ 2

1 เข้าใจ 2 เฉยเมย 3 ใช้ 4 ยอมรับ

เรื่องนี้เราควรจําคําว่า ignore หมายถึง นิ่งเฉย เฉยเมย เมื่อคนอื่นดูถูกหรือว่าเรา

 

Passage 4

Just why you have a particular dream when you do may depend on many things. Your health may affect your dreams. A person who is ill or uncomfortable will have different kinds of dreams than a person who is well and happy.

If a person is hungry or cold, or very tired, his dreams may include this feeling, so that many dreams seem to be made up of disguised feelings. Also, the events of the day before may have a lot to do with what you dream.

Often the persons or situations in a dream are those that you met during the day. Or your emotions may make you have the kind of dream you have. Needing or waiting

something may be expressed in a dream, and being frightened may become part of a dream.

The feelings of happiness or disappointment which come out in dreams were probably in the dreamer before. All the dreams give them an outlet

เหตุผลทําไมคุณจึงมีความฝันบางอย่างเฉพาะขึ้นมาเมื่อคุณฝันอาจจะขึ้นอยู่กับหลาย ๆ สิ่ง สุขภาพของคุณ อาจจะมีผลต่อความฝันของคุณ คนที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบายใจจะมีความฝันที่แตกต่างกันไปมากกว่าคนที่สบายดี และมีความสุข

ถ้าบุคคลนั้นรู้สึกหิวหรือรู้สึกหนาว, หรือรู้สึกเหนื่อยมาก, ความฝันของเขาอาจจะรวมถึงความรู้สึกนี้ ดังนั้น ความฝันจํานวนมากดูเหมือนจะประกอบไปด้วยความรู้สึกที่น่าขยะแขยงต่าง ๆ เช่นกัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ของวัน

ก่อน ๆ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณฝันด้วย บ่อยครั้งผู้คนหรือสถานการณ์ที่อยู่ในความฝันคือสิ่งที่คุณได้พบในระหว่างวัน หรืออารมณ์ของคุณอาจจะทําให้คุณมีความฝันแบบนั้น ความต้องการหรือการรอคอยอาจจะถูกแสดงออกในความฝันและรู้สึกตื่นตกใจอาจจะกลายมาเป็นส่วนของความฝัน

ความรู้สึกมีความสุขหรือความผิดหวังที่ปรากฏออกมาในความฝันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในผู้ฝัน ก่อนหน้านี้ ความฝันทั้งหมดจะทําให้ความรู้สึก (them =feelings) ผ่อนคลายทางอารมณ์

37 Why you have a particular dream depends on your ____.

1 health

2 feelings

3 events of the day

4 all of the above

ถาม เหตุผลว่าทําไมคุณมีความฝันเฉพาะอย่างขึ้นอยู่กับ ____ ของคุณ

1 สุขภาพ 2 ความรู้สึก 3 เหตุการณ์ของวัน 4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ถูกทุกข้อ มาจากย่อหน้าที่ 1

38 Which of the following is not considered a feeling?

1 Being hungry

2 Being tired

3 Situations

4 Emotions

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ถูกคิดว่าเป็นความรู้สึก

1 การรู้สึกหิว 2 การรู้สึกเหน็ดเหนื่อย 3 สถานการณ์ต่าง ๆ 4 อารมณ์

ตอบ 3 สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นความรู้สึก

39 The word “those” (line 7) refers to ____.

1 hungry and coldness

2 the persons or situations

3 needing or wanting

4 feeling cold or tired

ถาม คําว่า “เหล่านั้น” (บรรทัดที่ 7) อ้างอิงถึง ____.

ตอบ 2 “those” อ้างอิงถึง คํานามพหูพจน์ที่อยู่ข้างหน้าคือ the persons or siutations

40 What you need or want ____ in a dream.

1 may be expressed

2 can come true

3 is only a feeling

4 may disappear

ถาม สิ่งที่คุณปรารถนาหรือต้องการ ____ ในความฝันได้

1 อาจจะแสดงออกมา

2 สามารถเป็นจริง

3 เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น

4 อาจจะหายไป

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 3

41 Which statement is not true?

1 Feelings of happiness or disappointment can come out in dreams.

2 The dreamer felt haoppy or disappointed before he dreamed.

3 All the dreams give the feelings an outlet.

4 Only the feeling of fright may become part of a dream.

ถาม ข้อความไหนที่ไม่ถูกต้อง

1 ความรู้สึกเป็นสุขหรือความผิดหวังสามารถปรากฏอยู่ในความฝันได้

2 ผู้ฝันรู้สึกเป็นสุขหรือผิดหวังมาก่อนที่เขาจะฝัน

3 ความฝันทั้งหมดทําให้ความรู้สึกต่าง ๆ ได้ระบายออกมา (ถูกต้องจากบรรทัดสุดท้าย)

4 ความรู้สึกตกใจเท่านั้นอาจจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความฝัน

ตอบ 4 ที่ไม่ถูกต้องคือตัวเลือกที่ 4 เพราะใช้คําว่า only ว่ามีแต่ความรู้สึกตกใจเท่านั้นอย่างเดีไม่ได้

 

Passage 5

Although we do not know the exact origins of the earliest Olympic games, we know that the ancient Greeks had a festival in which athletes competed in sport. This celebration was held regularly every four years and was open to all men and boys who spoke Greek as their native language. These ancient games were simpler than our modern ones. For the month before the festival, the athletes attended a formal course of exercise at the gymnasium in the city of Olympia. Then the competition itself consisted of a single footrace. Later festivals included such sports as jumping, wrestling, discus throwing, and horse racing.

ถ้าแม้ว่าเราจะไม่รู้ต้นกําเนิดที่แน่นอนของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยแรกเริ่ม แต่เรารู้ว่าชาวกรีกโบราณนั้นมีงานเฉลิมฉลอง ซึ่งในงานเฉลิมฉลองนี้จะมีนักกีฬามาแข่งขันกีฬากัน เทศกาลงานเฉลิมฉลองนี้ (celebration) ถูกจัดขึ้นเป็นประจําทุก 4 ปี และจะเปิดกว้างให้เข้าชมสําหรับผู้ชายและเด็กผู้ชายทุกคนที่พูดภาษากรีกเป็นภาษาพื้นเมือง การแข่งขันกีฬาในสมัยก่อนนี้เป็นไปแบบเรียบง่ายกว่าการแข่งขันกีฬาในปัจจุบัน เป็นเวลา หนึ่งเดือนก่อนถึงฤดูการแข่งขันจะเริ่มขึ้น นักกีฬาจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรการออกกําลังกายที่เป็นทางการใน โรงยิมของเมืองโอลิมเปีย การแข่งขันในขณะนั้นประกอบไปด้วยการแข่งขันวิ่งแข่งเพียงอย่างเดียว ในเวลาต่อมา งานแข่งขันนี้ก็ได้รวมถึงกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น การกระโดดไกล, มวยปล้ำ, การขว้างจักร, และแข่งม้า

42 The ancient Greeks’ festival in which athletes competes in sports may be assumed to be the origin of ____.

1) the Asian Games

2) the Paralympic Games

3) the Seap Games

4) the earliest Olympic Games

ถาม การเฉลิมฉลองของชาวกรีกโบราณที่ให้นักกีฬาแข่งขันกีฬาต่าง ๆ อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเป็น

ต้นกําเนิดของ _____.

ตอบ 4

1 กีฬาเอเชียนเกมส์

2 กีฬาพาราลิมปิกเกมส์

3 กีฬาเชียบเกมส์

4 กีฬาโอลิมปิกในยุคแรกเริ่ม

43 It can be inferred from the passage that athletes who joined the ancient Greek games must be _____.

1) non-native

2) anybody

3) only athletes

4) Greek natives

ถาม สามารถสรุปได้จากเนื้อเรื่องว่านักกีฬาที่เข้าร่วมกีฬากรีกโบราณจะต้องเป็น ____.

ตอบ 4

1 ไม่ใช่ชนพื้นเมือง 2 ใครก็ได้ 3 นักกีฬาเท่านั้น 4 ชนพื้นเมืองกรีก

44 The only event in the early festivals was _____.

1) exercising

2) running

3) horse racing

4) dancing

ถาม การแข่งขันกีฬาประเภทเดียวในยุคเริ่มแรกคือ ____.

ตอบ 2

1 การออกกําลังกาย 2 การวิ่งแข่ง 3 การแข่งม้า 4 การเต้นรํา

45 The later festivals included these events except ____.

1) wresting

2) horse racing

3) jumping ถาม

4) boxing

การแข่งขันกีฬาต่อมาได้รวมถึงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ยกเว้น

ตอบ 4

1 มวยปล้ำ 2 การแข่งม้า 3 การกระโดด 4 การชกมวย (ไม่มี)

46 The athlete is someone who is good at (the) ____.

1) competition

2) gambling

3) sports

4) contest

ถาม นักกีฬาคือคนที่เก่งในด้าน ____.

ตอบ 3

1 การแข่งขัน 2 การพนัน 3 กีฬา 4 การประกวด

 

Passage 6

It has been said that for young children, television is an early window onto the world through which they will learn and understand more about life. That is an optimistic supposition. Looking through the other end of the picture tube, a number of repercussions are to be found.

As modern day parents find themselves more and more caught up in a hectic

nd outside activities, children tend to seek comfort in watching television to the extent that it becomes a routine.

Up to the age of 18, children spend more hours in ront of a TV set than engaged in any other single activity except sleeping.

One question frequently asked is whether television is detrimental to children’s eyesight. Professor Payom Ingkatanuwat, a former head of the Child Psychiatry section at Chulalongkorn Hospital, is of the view that it has the potential to be so, saying: children’s

eyesight. Professor Payom Ingkatanuwat, a former head of the Child Psychiatry section at chulalongkorn Hospital, is of the view that it has the potential to be so, saying.

“Companies that produce TV sets confirm that radioactivity released from a TV is not up to a level that would harm viewer including children. But I fear for the accumulating effects. I think the common problem of nearsightedness among children has something to do with television.”

An optician, however, said that any sustained and concentrated use of the eyes on small figures or small movements could cause eyestrain: “Television may impair children’s eyesight where conditions for viewing are not good. Too much or too little light, too much or too little distance are factors involved.”

Eye specialists say that children who look up at the tube and view it in a dark room, maximizes the glare and therefore risk eyestrain.

The physical effects are easily defined and prevented. Harder are the emotional ones. We have to accept that childhood is a period of learning, absorbing and changing At this stage a child learns and changes more than he will do in other phases of life. What

children see from TV will be recorded in their memory and will contribute in the formation of habits, values and attitudes which will stay with them for the rest of their life. Research conducted by Dr. Seri Wongmontha pointed out that the favourite children’s programmed is the soap opera, after new time.

การเกิดขึ้นมาของโทรทัศน์นี้ก่อให้เกิดข้อดีมากมาย และข้อเสียก็มากมายเช่นกัน อติยา อาชากุลวิสุทธิ์ ค้นคว้าถึงผลกระทบของโทรทัศน์ที่มีต่อความคิดและจิตใจของเยาวชน

เป็นที่กล่าวกันว่า สําหรับเด็กวัยรุ่นแล้ว โทรทัศน์เป็นหน้าต่างที่เปิดออกไปสู่โลกในยามเช้า โดยผ่านสิ่งซึ่ง พวกเขาจะเรียนรู้และจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิต นั่นคือสมมติฐานที่เป็นการมองโลกในแง่ดี การพิจารณาถึงอีก ด้านหนึ่งของจอภาพ เราจะพบสิ่งสะท้อนกลับที่มีลักษณะตรงกันข้ามมากมาย

ขณะที่พ่อแม่สมัยใหม่พบว่าตัวเองต้องรีบเร่งให้ทันเวลามากขึ้นเรื่อย ๆ ตามตารางการทํางานและกิจกรรม ภายนอกที่สับสนวุ่นวาย เด็ก ๆ จึงมีแนวโน้มที่จะไปแสวงหาความสบายใจจากการดูโทรทัศน์ มากจนถึงขนาดที่ว่า กลายเป็นกิจวัตรประจําวัน

เด็ก ๆ จะใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้าจอโทรทัศน์มากกว่าที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ยกเว้น การนอน ไปจนกระทั่งถึงอายุ 18 ปี

คําถามข้อหนึ่งที่มักจะถูกถามบ่อย ๆ ก็คือว่า โทรทัศน์จะทําให้สายตาของเด็ก ๆ เสียหรือไม่ ศาสตราจารย์พะยอม อิงคะตานุวัตร อดีตหัวหน้าแผนกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ความคิดเห็นว่า มันมี ความเป็นไปได้สูงมาก โดยกล่าวว่า

“บริษัทหลายแห่งที่ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ยืนยันว่า กัมมันตภาพรังสีที่ถูกปล่อยออกมาจากโทรทัศน์ไม่ได้ สูงถึงระดับที่จะทําอันตรายผู้ชมซึ่งรวมถึงเด็ก ๆ ด้วย แต่ผมกลัว สําหรับผลกระทบที่สะสมของมัน ผมคิดว่าปัญหา สายตาสั้นที่พบได้ทั่วๆ ไปในหมู่เด็ก ๆ มีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโทรทัศน์

แต่อย่างไรก็ตาม นักจักษุแพทย์กล่าวว่า การใช้สายตาเป็นเวลานานและเพ่งไปบนภาพเล็ก ๆ หรือการ เคลื่อนไหวเล็กน้อย สามารถเป็นสาเหตุปวดตาได้ “โทรทัศน์อาจจะทําให้สายของเด็ก ๆ เสีย ในสภาวะที่การ มองเห็นไม่ดี เช่น แสงมากหรือน้อยเกินไป ระยะใกล้หรือไกลเกินไป ก็เป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง”

ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากล่าวว่า เด็ก ๆ ที่ดูโทรทัศน์ในห้องที่มืดจะทําให้เกิดแสงจ้ามากเกินไป และดังนั้น ย่อมเสี่ยงทําให้เกิดการปวดตา

ผลกระทบในทางกายภาพสามารถอธิบายและป้องกันได้อย่างง่ายดาย แต่ผลกระทบด้านอารมณ์จะป้องกัน ได้ยากกว่า เราต้องยอมรับว่าวัยเด็กเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ การซึมซับและการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะนี้เด็กๆ จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงมากกว่าในระยะอื่นของชีวิต สิ่งที่เด็ก ๆ เห็นจากโทรทัศน์จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจํา ของพวกเขา และจะส่งเสริมทําให้เกิดการสร้างเป็นนิสัย ค่านิยมและทัศนคติ ซึ่งจะติดตัวของพวกเขาไปตลอดชีวิต งานวิจัยที่ทําโดย ดร.เสรี วงศ์มณฑา ชี้ให้เห็นว่า รายการโทรทัศน์ที่แสนจะโปรดปรานของเด็กๆ คือ ละครที่เล่น เป็นตอน ๆ ในช่วงหลังข่าว

47 Parents nowadays court on television as ____.

1) a baby sister

2) something to occupy their children’s time

3) an entertaining accessory at home

4) All are correct

ถาม พ่อแม่ทุกวันนี้อาศัยโทรทัศน์เป็น _____.

ตอบ 4 ถูกทุกข้อ 1 พี่เลี้ยงเด็ก 2 บางสิ่งบางอย่างที่ครอบงําเวลาของลูก ๆ ของพวก

เขา 3 อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงที่บ้าน

48 “The picture tube” (line 3-4) refers to ____.

1) the world

2) the broadcast

3) television

4) work

ตอบ 3 “จอภาพ” ในที่นี้อ้างอิงถึง โทรทัศน์

49 Television effects children _____.

1) days and nights

2) slightly on weekends

3) especially

4) physically and emotionally

ถาม โทรทัศน์มีผลกระทบต่อเด็ก ๆ _____.

ตอบ 4 1 ทั้งวันทั้งคืน 2 เล็กน้อยในวันสุดสัปดาห์ 3 เป็นพิเศษ 4 ทางด้านร่างกายและทางด้านอารมณ์

50 Which of the following is a physical effect from television?

1) Children identify themselves with the televised characteristics

2) Television may impair children’s eyesight

3) Children form habit and values from what they see from TV

4) The violence shown in cartoons is dangerous for the development of a child’s

attitude

ถาม ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลกระทบทางด้านร่างกายจากโทรทัศน์?

ตอบ 2  1 เด็ก ๆ จะแสดงตัวเขาเองออกมาด้วยลักษณะเฉพาะที่ถูกแพร่ภาพทางโทรทัศน์

2 โทรทัศน์อาจจะทําให้สายของเด็ก ๆ เสีย

3 เด็ก ๆ จะสร้างนิสัยและค่านิยมของตัวเองจากสิ่งที่พวกเขาได้เห็นจากโทรทัศน์

4 ความรุนแรงที่แสดงอยู่ในการ์ตูนเป็นอันตรายสําหรับพัฒนาการทางด้านทัศนคติของเด็ก

Part 3 : Unseen Passages (เนื้อหานอกตํารา)

Passage 1

My four-year-old son Jamal spotted a cheap water pistol at the supermarket and pleaded with me to buy it. I pointed out that the gun was so flimsy it was sure to break easily, finishing up my argument by suggesting that we could find a much better one elsewhere.

Unconvinced, Jamal continued to beg and wheedle, so I took the easily way out and bought the toy for him. We were just getting out of the car at home when the plastic gun fell to the pavement and shattered. “See, what did I tell you?” I said, annoyed.

He looked up at me and said, “You shouldn’t listen to me. I’m just a kid.”

จามัล เด็กอายุ 4 ขวบของฉันมองเห็นปืนฉีดน้ำราคาถูกกระบอกหนึ่งในซูเปอร์มาเก็ตและอ้อนวอนให้ฉัน ซื้อ ฉันชี้แจงว่าปืนกระบอกนั้นบอบบางมากเสียจนฉันแน่ใจได้เลยว่ามันจะแตกหักอย่างง่ายดาย ฉันจึงจบการ โต้แย้งด้วยการแนะนําว่าเราควรหาที่อื่นที่ดีกว่านี้

แต่จามัล ไม่เชื่อ ยังคงร้องขอและคะยั้นคะยอต่อไป ดังนั้นฉันจึงตัดความรําคาญโดยซื้อของเล่นชิ้นนั้น ให้กับแก เมื่อพวกเรามาถึงบ้านเพียงแค่เรากําลังจะก้าวลงจากรถยนต์ ปืนพลาสติกกระบอกนั้นหล่นลงบนทางเท้า ละแตกเป็นเสี่ยง ๆ “เห็นไหม แม่เคยบอกเธอว่ายังไง” ฉันพูดด้วยความหงุดหงิด

แกเงยหน้าขึ้นมองฉันและพูดว่า “แม่ไม่ควรฟังผม ผมเป็นแค่เด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง”

51 Jamal ____ a low-price water pistol at the supermarket.

1 loved

2 saw

3 mentioned

4 knew

ถาม จามัลปืนฉีดน้ำราคาถูกกระบอกหนึ่งในซูเปอร์มาเก็ต

ตอบ 2 1 รัก 2 เห็น 3 กล่าวถึง 4 รู้

52 He told his mother that ____.

1 he wanted

2 it was rather cheap

3 it was a good gun

4 he had never seen it before

ถาม เขาบอกแม่ของเขาว่า ____.

ตอบ 1

1 เขาต้องการมัน

2 มันค่อนข้างราคาถูก

3 มันเป็นปืนที่ดี

4 เขาไม่เคยเห็นมันมาก่อน

53 His mother tried to explain to her son that ____.

1 she would get it for him

2 it was dangerous for him

3 it was not a good gun

4 it was not good for children

ถาม แม่ของเขาพยายามที่จะอธิบายให้ลูกชายฟังว่า ____.

ตอบ 3

1 เธอจะเอามันมาให้เขา 2 มันอันตรายสําหรับเขา 3 มันเป็นปืนที่ไม่ดี 4 มันไม่ดีสําหรับเด็ก

54 The boy wanted the pistol very much, so he ____.

1 talked very rudely to his mother

2 cried very loudly

3 jumped up and down

4 talked to his mother very nicely

ถาม เด็กชายต้องการปืนฉีดน้ํามา ดังนั้นเขา _____.

ตอบ 4

1 พูดกับแม่ของเขาอย่างหยาบคาย 2 ร้องไหเสียงดัง 3 กระโดดขึ้นลง 4 พูดกับแม่ของเขาอย่างดี

55 His mother decided to buy him the gun because ____.

1 she wanted her son to win the case

2 she wanted to solve the problem

3 her son didn’t let go

4 the sales clerk persuaded her

ถาม แม่ของเขาตัดสินใจซื้อปืนให้เขาเพราะ ____.

ตอบ 2

1 เธอต้องการให้ลูกชายชนะในเรื่องนี้ 2 เธอต้องการแก้ปัญหา 3 ลูกชายของเธอไม่ยอมปล่อย 4 พนักงานขายโน้มน้าวเธอ

56 The gun was broken ____.

1 as soon as they got out of the supermarket

2 while they were on the way home

3 as soon as they reached home

4 while they were walking to their car

ถาม ปืนกระบอกนั้นแตก _____.

ตอบ 3

1 ทันทีที่พวกเขาออกจากซูเปอร์มาเก็ต 2 ในขณะที่พวกเขาอยู่ระหว่างทางกลับบ้าน 3 ทันทีที่พวกเขามาถึงบ้าน 4 ในขณะที่พวกเขากําลังเดินไปที่รถ

57 The gun was broken because _____.

1 it was dropped on the ground

2 the boy was trying to play with it

3 the plastic gun was very thin

4 the boy threw it away

ถาม ปืนกระบอกนั้นแตกเพราะ _____.

ตอบ 1 1 มันตกลงบนพื้น 2 เด็กชายกําลังพยายามที่จะเล่นมัน 3 ปืนพลาสติกบอบบางมาก 4 เด็กชายขว้างมันทิ้ง

58 His mother _____ when she saw the incident.

1 punished him

2 didn’t say anything

3 got out of the car

4 was rather angry

ถาม แม่ของเขา _____ เมื่อเธอเห็นเหตุการณ์

ตอบ 4

1 ทําโทษเขา 2 ไม่พูดอะไร 3 ลงจากรถ 4 ค่อนข้างโกรธ

59 The mother ____ what she had told her son in the store.

1 convinced

2 confirmed

3 confined

4 considered

ถาม แม่ ____ สิ่งที่เธอได้พูดกับลูกชายของเธอในร้าน

ตอบ 2

1 ทําให้เชื่อ 2 ยืนยัน 3 จํากัด 4 พิจารณา

60 The boy ____ his mother for listening to him.

1 frightened

2 adored

3 gaped at

4 blamed

ถาม เด็กชาย ____ แม่ของเขาที่ฟังเขาพูด

ตอบ 4

1 ทําให้ตกใจกลัว 2 บูชา 3 จ้องมอง 4 ตําหนิ ว่า

Passage 2

Bob went over to his friend Joe’s house and was amazed at how Joe treated his wife. He often told her how attractive she was, complimented her on her cooking and showed her with hugs and kisses.

“Wow.” Bob remarked later, “you really make a big fuss over your wife.”

“I started to appreciate her more about six months ago,” Joe said. “It has revived our marriage, and we couldn’t be happier.”

Inspired, Bob hurried home, hugged his wife and told her how much he loved her, and said he wanted to hear all about her day. But she burst into tears.

“Honey,” Bob said, “what’s the matter?”

“This has been the worst day,” she replied, “This morning Billy fell off his bike and hurt his ankle, then the washing machine broke. Now, to top it off you come home drunk!”

บ๊อบแวะไปที่บ้านเพื่อนของเขาที่ชื่อ โจ และรู้สึกประหลาดใจว่าโจช่างปฏิบัติต่อภรรยาของเขาอย่างดี เขา มักจะบอกกับเธอเสมอ ๆ ว่า เธอช่างสวยเหลือเกิน ยกยอการทําอาหารของเธอ และมักโอบกอดและจูบเธอเสมอ

“โอ้โฮ” ป้อบกล่าวในเวลาต่อมา “คุณช่างเอาใจภรรยาของคุณ จริง ๆ เลย”

“ผมเริ่มชื่นชมเธอมากขึ้นเมื่อประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมานี้เอง” โจพูด “มันทําให้การแต่งงานของเรามี ชีวิตชีวาขึ้น และเราก็มีความสุขที่สุดเลย”

“บ๊อบได้แรงบันดาลใจ เขารีบกลับบ้าน กอดภรรยาของเขา และบอกเธอว่าเขารักเธอมากเพียงใด และพูดว่า เขาต้องการที่จะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอตลอดทั้งวัน แต่แล้วเธอกลับร้องไห้โฮออกมา

“ที่รัก” บ๊อบพูด “เกิดอะไรขึ้นเหรอ”

“วันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดเลย” เธอตอบ “เมื่อเช้านี้บิลลี่ขี่รถจักรยานล้มและเจ็บข้อเท้า เครื่องซักผ้าก็เสีย แล้วตอนนี้ที่แย่ที่สุดคือ คุณยังเมากลับมาบ้านอีก!”

61 Bob was ____ when he saw that Joe ____.

1 surprised; behaved nicely to his wife

2 shocked; treated his wife rudely

3 amazed; called his wife good girl

4 happy; took his wife to dine out

ถาม  บ๊อบรู้สึก ____ เมื่อเขาเห็นว่าโจ ____.

1 ประหลาดใจ; ปฏิบัติต่อภรรยาของเขาอย่างดี

2 ตกใจ ; ปฏิบัติต่อภรรยาของเขาอย่างหยาบคาย

3 แปลกใจ ; เรียกภรรยาของเขาว่าเด็กดี

4 เป็นสุข ; พาภรรยาของเขาไปทานอาหารค่ำนอกบ้าน

62 Joe always _____.

1 complained about his wife

2 disliked his wife’s behavior

3 admired his wife for what she had done

4 grumbled at his wife’s good deeds

ถาม โจมักจะ ____.

ตอบ 3

1 บ่นเกี่ยวกับภรรยาของเขา 2 ไม่ชอบพฤติกรรมของภรรยาของเขา

3 ชื่นชมภรรยาของเขาในสิ่งที่เธอได้ทํา

4 บ่นเกี่ยวกับการกระทําที่ดี ๆ ของภรรยาของเขา

63 Bob ____ Joe for being a good husband.

1 complimented

2 appreciated

3 approved of ถาม

4 All are correct

ถาม บ๊อบ ____ โจสําหรับการเป็นสามีที่ดี

ตอบ 4 ถูกหมด

1 ชมเชย 2 ชื่นชม 3 เห็นด้วย

64 We can infer from the reading passage that _____.

1 Joe’s wife was not really a good wife.

2 Bob had never complimented his wife before

3 Bob’s wife was also a good wife

4 Bob always admired his wife

ถาม เราสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องที่อ่านว่า ____.

ตอบ 2

1 จริง ๆ แล้วภรรยาของโจไม่ใช่ภรรยาที่ดี

2 บ๊อบไม่เคยชมเชยภรรยาของเขามาก่อน

3 ภรรยาของบ็อบเป็นภรรยาที่ดีเช่นกัน

4 บ๊อบมักจะชื่นชมภรรยาของเขา

65 Joe’s sweet words and tenderness _____.

1 made his wife fussy

2 made his married life better

3 influenced his wife very much

4 satisfied only his wife but not himself

ถาม คําพูดหวาน ๆ และอ่อนโยนของโจ ____.

ตอบ 2

1 ทําให้ภรรยาของเขาเป็นคนรู้จี้ขี้บ่น

2 ทําให้ชีวิตการแต่งงานของเขาดีขึ้น

3 มีอิทธิพลต่อภรรยาของเขาอย่างมาก

4 ทําให้ภรรยาของเขาพึงพอใจเคนแต่ไม่ใช่เขา

66 Bob _____, returned home enthusiastically.

1 had nothing to do with Joe

2 wanted to surprise his wife

3 did not believe what Joe told him

4 got a good idea from Joe

ถาม บ็อบ ____ กลับบ้านอย่างกระตือรือล้น

ตอบ 4

1 ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโจ 2 ต้องการที่จะทําให้ภรรยาของเขาประหลาดใจ 3 ไม่เชื่อสิ่งที่โจบอกเขา 4 ได้ความคิดที่ดีจากโจ

67 When Bob’s wife heard sweet words from him she ____.

1 was happy to hear that :

2 was surprised to hear that

3 did not get the compliments

4 did not notice her husband

ถาม เมื่อภรรยาของบ็อบได้ยินคําพูดหวาน ๆ จากเขา เธอ ____.

ตอบ 2

1 มีความสุขที่ได้ยินอย่างนั้น 2 รู้สึกแปลกใจที่ได้ยินอย่างนั้น 3 ไม่ได้รับคําชมเชย 4 ไม่ได้สังเกตสามีของเธอ

68 We know from the passage that Bob’s wife ____.

1 was upset with her day

2 had a good day today

3 was a good wife for him

4 was happy to hear what he said

ถาม เรารู้จากเนื้อเรื่องว่าภรรยาของบ๊อบ ____.

ตอบ 1

1 รู้สึกอารมณ์เสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอตลอดวัน 2 มีวันที่สนุกสนานวันนี้ 3 เป็นภรรยาที่ดีสําหรับเขา 4 มีความสุขที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด ”

69 Which of following is not correct according to the passage?

1 Bob and Joe are friends.

2 Joe had just started to compliment his wife a few weeks ago.

3 Joe’s wife as satisfied with him

4 Bob’s wife cried loudly when Bob said sweet words to her.

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

ตอบ 2

1 บ๊อบและโจเป็นเพื่อนกัน

2 โจเพิ่งจะเริ่มชมเชยภรรยาของเขาเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

3 ภรรยาของโจรู้สึกพอใจกับเขา

4 ภรรยาของบ๊อบร้องไห้เสียงดังเมื่อป๊อบพูดหวาน ๆ กับเธอ

70 Bob’s wife misunderstood that he ____.

1 was in good mood

2 made fun of her

3 was in his cups

4 broke the washing machine

ถาม ภรรยาของบ็อบเข้าใจผิดว่าเขา ____.

ตอบ 3

1 อยู่ในอารมณ์ดี 2 เล่นตลกกับเธอ 3 เมา 4 ทําเครื่องซักผ้าเสีย

 

Passage 3

Nine-year-old Tan Chee Keong of Ipoh, Malaysia, was waiting for his mother to pick him up at school on afternoon last year, when a man and woman approached him. “Your parents are busy and they asked us to fetch you,” the man said. Chee Keong knew he shouldn’t go with the strangers, so he ran toward the school’s gymnasium, where he knew other students were gathered. The couple followed the boy, but fled before he reached the gym. Chee Keong was lucky—he sensed the danger before it was too late and knew what to do.

Kidnapping by a stranger is a relatively rare crime, but it does happen. For example, the Royal Malaysia Police says 2189 children were reported missing in Malaysia in 1996, the most recent statistic available, and experts agree that some of these children. were abducted. “It is naïve to think that children are always safe,” says Sharene Wan, director of Safe-T-Child, a private organization in Malaysia that teaches children how to avoid becoming crime victims.

Emy Liwag, a development psychologists at the Wellness Center, a psychology clinic at the Atento de University in Manila, points out that children are vulnerable anywhere. “Recent rape-murder cases of children in rural areas here in the Philippines highlight that crime is not limited o the city.” More frequent crimes against children include theft and robbery. She says that more and more child crime victims are coming to the clinic for counseling.

Even in low-crime Singapore, authorities are taking the matter seriously. “Children need to be reminded constantly what to do to prevent crime and protect themselves,” says Veronica Chan, head of crime prevention for the Singapore Police Force.

Tan Chee Keong อายุ 9 ขวบ อาศัยอยู่ในเมือง Ipoh ประเทศมาเลเซีย กําลังคอยแม่ของเขามารับที่ โรงเรียนในบ่ายวันหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว มีชายหญิงคู่หน้าเข้ามาหาเขา “พ่อแม่ของหนูมีงานยุ่งมาก พวกเขาขอให้เรามารับหนู” ผู้ชายเป็นคนพูด Chee Keong รู้ว่าเขาไม่ควรไปกับคนแปลกหน้าคู่นี้ ดังนั้นเขาจึงวิ่งตรงไปยังโรงยิม ของโรงเรียน ที่ซึ่งเขารู้เด็กนักเรียนคนอื่น ๆ รวมตัวกันอยู่ที่นั่น ชายหญิงคู่นั้นเดินตามเด็กชายไป แต่ได้หนีไป ก่อนที่เขาจะไปถึงโรงยิม Chee Keong โชคดี เขารับรู้ถึงอันตรายก่อนที่มันจะสายเกินไปและรู้ว่าต้องทําอะไร

การลักพาตัวโดยคนแปลกหน้าเป็นอาชญากรรมที่ค่อนข้างจะพบได้ยาก แต่มันก็เกิด ยกตัวอย่างเช่น ตํารวจ มาเลเซียกล่าวว่ามีการรายงานว่าเด็ก 2,189 คน หายตัวไปในประเทศมาเลเซียในปี ค.ศ. 1996 ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่มากที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ได้บันทึกไว้ และผู้เชี่ยวชาญต่างก็เห็นด้วยว่าเด็กเหล่านี้บางคนถูกลักพาตัว “เป็นความไร้ เดียงสาที่จะคิดว่าเด็ก ๆ จะปลอดภัยเสมอไป” Sharene Wan ผู้อํานวยการองค์กรเอกชนที่ชื่อ Safe-T-Child ในประเทศมาเลเซียกล่าว องค์กรนี้สอนเด็ก ๆ ถึงวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการกตเป็นเหยื่อของอาชญากรรม

Emy Liwang นักจิตวิทยาพัฒนาการแห่ง Wellness Center ซึ่งเป็นคลินิกจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Atento de University ในกรุงมะนิลา ชี้ให้เห็นว่าเด็ก ๆ นั้นมีความเสี่ยงไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม “คดีฆ่าข่มขืนเด็ก ทุกวันนี้ในพื้นที่ชนบทที่นี่ในประเทศฟิลิปปินส์ ทําให้เห็นว่าอาชญากรรมไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในเมืองใหญ่” อาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กบ่อยครั้งมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็คือการลักขโมยและการปล้น เธอกล่าวว่ามีเหยื่อ อาชญากรรมเด็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มาที่คลินิกเพื่อต้องการคําปรึกษา

แม้แต่ในประเทศสิงคโปร์ที่มีอาชญากรรมน้อย เจ้าหน้าที่กําลังให้ความสนใจอย่างเอาจริงเอาจัง “เด็ก ๆ จําเป็นต้องได้รับคําเตือนอย่างสม่ําเสมอตลอดเวลาว่าต้องทําตัวอย่างไรเพื่อป้องกันอาชญากรรมและปกป้องตนเอง” Veronica Chan หัวหน้างานป้องกันอาชญากรรมแห่งกองกําลังตํารวจสิงคโปร์กล่าว

71 Which of the following is not correct according to the passage?

1 Tan Chee Keong was nine years old.

2 His mother didn’t come to pick him up.

3 The incident took place in the afternoon.

4 A man and a woman came to pick him up.

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

ตอบ 2

1 Tan Chee Keong อายุ 9 ขวบ 2 แม่ของเขาไม่ได้มารับเขา

3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนบ่าย 4 ชายหญิงคู่หนึ่งมารับเขา

72 The man and the woman ____.

1 were the boy’s cousins

2 were husband and wife

3 told the boy a lie

4 knew the boy’s parents

ถาม ชายหญิงคู่นั้น ____.

ตอบ 3

1 เป็นญาติของเด็กชายคนนั้น

2 เป็นสามีภรรยากัน

3 พูดโกหกกับเด็กผู้ชายคนนั้น

4 รู้จักพ่อแม่ของเด็กชายคนนั้น

73 We can infer from the passage that Chee Keong was ____.

1 a clever boy

2 very talkative

3 easily cheated

4 rather stupid

ถาม เราสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องว่า Chee Keong เป็น _____.

ตอบ 1

1 เด็กชายที่ฉลาด 2 พูดมาก 3 ถูกหลอกง่าย 4 ค่อนข้างโง่

74 Chee Keong ____.

1 knew the couple very well

2 didn’t know what to do

3 was ready to go with them

4 knew well what to do

ถาม Chee Keong _____.

ตอบ 4

1 รู้จักคู่สามีภรรยานั้นอย่างดี

2 ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร

3 เตรียมพร้อมที่จะไปกับพวกเขา

4 รู้ดีว่าจะต้องทําอะไร

75 He ran to the school’s gymnasium because he knew that ____.

1 he could hide himself safely

2 there were many students there

3 many students could protect him

4 gymnasium was the best place for him

ถาม เขาวิ่งไปที่โรงยิมของโรงเรียนเพราะเขารู้ว่า _____.

ตอบ 2

1 เขาสามารถซ่อนตัวเขาได้อย่างปลอดภัย

2 มีนักเรียนมากมายที่นั่น

3 นักเรียนมากมายสามารถปกป้องเขาได้

4 โรงยิมเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขา

76 The author of this passage was trying to tell us about kidnapping by ____.

1 comparing the story

2 summarizing the story

3 showing us an example

4 advertising in the newspaper

ถาม ผู้เขียนในเรื่องนี้กําลังพยายามที่บอกเราเกี่ยวกับการลักพาตัวโดย _____.

ตอบ 3

1 เปรียบเทียบเรื่องราว

2 สรุปเรื่องราว

3 แสดงตัวอย่างให้เราเห็น

4 โฆษณาในหนังสือพิมพ์

77 The number of children missing in Malaysia in 1996 was ____.

1 rather little

2 quite rare

3 easily seen

4 very great

ถาม จํานวนของเด็กที่หายตัวไปในประเทศมาเลเซียในปี ค.ศ. 1996 ____.

ตอบ 4

1 ค่อนข้างน้อย 2 ค่อนข้างหายาก 3 เห็นได้ง่าย 4 มีจํานวนมาก

78 Children in Malaysia are taught ____.

1 how to prevent being abducted

2 to take care of themselves

3 to look after themselves and not become crime victims

4 All are correct

ถาม เด็ก ๆ ในประเทศมาเลเซีนถูกสอน ____.

ตอบ 4

1 วิธีป้องกันการถูกลักพาตัว 2 ดูแลใส่ใจตัวพวกเขาเอง 3 ดูแลตัวเองและไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 4 ถูกหมด

79 Emy Liwag showed us that ___.

1 children were not protected against attack

2 she was a psychologist at the Wellness Center

3 a psychology clinic was at Atento de University in Manila

4 rape-murder cases of children were rare in Philippines

ถาม Emy Liwag แสดงให้เราเห็นว่า _____.

ตอบ  1 เด็ก ๆ ไม่ได้รับการปกป้องจากการโดนจู่โจม

2 เธอเป็นนักจิตวิทยาที่ Wellness Center

3 คลินิกจิตวิทยาอยู่ที่ Atento de University ในกรุงมะนิลา

4 คดีฆ่าข่มขืนเด็กมีน้อยในประเทศฟิลิปปินส์

80 What should be the best title for this passage?

1 Safe-T-Child

2 Crime Victims

3 Kidnapping

4 Recent Rape-Murders

ถาม ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับเรื่องนี้คืออะไร

ตอบ 2

1 องค์กร Safe-T-Child 2 เหยื่ออาชญากรรม 3 การลักพาตัว 4 การฆ่าข่มขืนในทุกวันนี้

 

Passage 4

Adults find it very hard to realize that young children have no regard for property. They do not destroy it deliberately – they destroy it unconsciously.

:I once saw a normal, happy girl burning holes with a red-hot poker into the walnut mantelpiece in our staff room. When challenged, she started and seemed quite surprised. “I did it without thinking,” she said, and she spoke truthfully. Her action was a symbolic one beyond the control of the conscious mind.

The fact is that adults are possessive about things of value and children are not. Any living together between children and adults must therefore result in conflict over material things. At Summerhill, the children will turn up the furnace five minutes before going up to bed. They will generously heap it with coals–for coals to them are only black rocks while to me they mean a bill of one thousand dollars a year. The children will leave electric lights on because they do not associate light with electricity bills.

ture to a child is practically nonexistent. So at Summerhill we buy old car seats and old bus seats. And in a month or two they look like wrecks. Every now and again at mealtime, some youngster waiting for his second helping will while away the time, by twisting his fork almost into knots. This is usually done unconsciously or, at best, semiconsciously. And it isn’t only school property that a child neglects or destroys: he leaves his new bicycle out in the rain after the newness has had a three weeks’ vogue.

ผู้ใหญ่พบว่ามันยากมากที่จะตระหนักว่าเด็กวัยรุ่นไม่มีความเอาใจใส่ต่อทรัพย์สินต่างๆ พวกเขาไม่ได้ตั้งใจ ทําลายมัน แต่พวกเขาทําลายมันโดยไม่รู้ตัว

มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเคยเห็นเด็กผู้หญิงธรรมดา ๆ ที่มีความสุขกําลังใช้เหล็กเขียไฟที่กําลังร้อนแดงไปที่ทิ้ง เหนือเตาผิงที่ทําด้วยไม้วอลนัทในห้องพักครูของเราจนเป็นรู เมื่อถูกทักท้วงเธอสะดุ้งและดูเหมือนว่าจะรู้สึก

ประหลาดใจ เธอพูดว่า “หนูทําโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ” เธอพูดอย่างน่าเชื่อถือ การกระทําของเธอเป็นการกระทําเชิง เป็นนัยที่อยู่เหนือการควบคุมของจิตสํานึก

ข้อเท็จจริงก็คือว่าผู้ใหญ่มีความรู้หวงแหนเกี่ยวกับสิ่งที่มีค่า แต่เด็ก ๆ ไม่มี ดังนั้นการอยู่ร่วมกันระหว่างเด็ก กับผู้ใหญ่จึงย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ ที่โรงเรียนซัมเมอร์ฮีลล์ เด็ก ๆ จะมา รวมกันที่เตาเผา 5 นาทีก่อนเข้านอน พวกเขาจะกองถ่านหินสุมเตาไฟอย่างไม่ขี้เหนียวเพราะสําหรับพวกเขาแล้ว ถ่านหินเป็นเพียงก้อนสีดํา ขณะที่สําหรับฉันแล้วมันหมายถึงใบเรียกเก็บเงิน หนึ่งพันคอลลาร์ต่อปี เด็ก ๆ จะเปิด ไฟทิ้งไว้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า

ในทางปฏิบัติ สําหรับเด็ก ๆ แล้ว เฟอร์นิเจอร์ไม่มีอยู่จริง ดังนั้นที่ซัมเมอร์ฮีลล์ เราจึงซื้อเบาะที่นั่งรถยนต์ เก่า ๆ และที่นั่งรถบัสที่เก่าๆ และในหนึ่งถึงสองเดือนพวกมันจะอยู่ในสภาพที่พังพินาศ บางครั้งในเวลา รับประทานอาหาร วัยรุ่นบางคนที่รอคอยอาหารจานที่สอง เขาจะฆ่าเวลาที่ผ่านไปโดยการบิดล้อมจนเป็นปม ตามปกติแล้วเขาทําแบบนี้โดยไม่รู้ตัว หรืออย่างมากที่สุดก็ถึงรู้ตัว และมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินของโรงเรียนเท่านั้นที่ เด็กละเลยไม่เอาใจใส่หรือทําลาย แต่เขายังจอดจักรยานคันใหม่ของเขาทิ้งไว้กลางฝน หลังจากเห่อความใหม่ได้ 3 สัปดาห์

81 Adults and children have ____ attitudes towards their properties.

1 the same

2 different

3 good

4 bad

ถาม ผู้ใหญ่และเด็กมีทัศนคติ ____ ต่อทรัพย์สินของพวกเขา

ตอบ 2

1 เหมือนกัน 2 แตกต่างกัน 3 ดี 4 ไม่ดี

82 Children ___ that they destroy their property.

1 know very well

2 tell the adults

3 don’t realize

4 are so argry

ถาม 1 เด็ก ๆ ____ ว่าพวกเขาทําลายทรัพย์สินของพวกเขา

ตอบ 3

1 รู้ดีมาก 2 บอกผู้ใหญ่ 3 ไม่รู้ตัว 4 โกรธมาก

83 “Unconsciously’ (line 2) means ____.

1 know every well what one is doing

2 do not want to destroy things intentionally

3 unaware of what one has done

4 no one does things without knowing it

ถาม “Unconsciously” (บรรทัดที่ 2) หมายถึง _____

ตอบ 3

1 รู้ดีในสิ่งที่เขากําลังทํา 2 ไม่ต้องการทําลายสิ่งของอย่างตั้งใจ

3 ไม่รู้ตัวในสิ่งที่เขาทํา 4 ไม่มีใครทําสิ่งต่างๆ โดยไม่รู้ตัว

84 Paragraph 2 is the ____that ____ Paragraph 1.

1 example; supports

2 summary; depends on

3 comparison; supports

4 cause; depends on

ถาม ย่อหน้าที่ 2 เป็น _____ ซึ่ง _____ ย่อหน้าที่ 1 .

ตอบ 1

1 ตัวอย่าง ; สนับสนุน

2 สรุป: ขึ้นอยู่กับ

3 เปรียบเทียบ ; สนับสนุน

4 สาเหตุ : ขึ้นอยู่กับ

85 Adults think that things of value _____.

1 are priceless

2 are valuable

3 cannot be damaged

4 belong to them

ถาม ผู้ใหญ่คิดว่าสิ่งของที่มีค่า ____.

ตอบ 2

1 มีค่านับไม่ถ้วน 2 มีคุณค่า 3 ไม่สามารถทําลายได้ 4 เป็นของพวกเขา

86 We can infer from the passage that adults ____.

1 are materialistic

2 are idealistic

3 an separate right from wrong

4 have no reason to be possessive

ถาม เราสามารถสรุปได้จากเนื้อเรื่องว่าผู้ใหญ่ ____.

ตอบ 3

1 เป็นพวกวัตถุนิยม 2 เป็นพวกยึดถืออุดมคติ 3 สามารถแยกถูกผิดได้ 4 ไม่มีเหตุผลที่จะหวงแหน

87 Children do not understand ____.

1 how much money they waste

2 why they cannot turn on electric lights

3 the difference between coals and a bill

4 why adults are so possessive

ถาม เด็ก ๆ ไม่เข้าใจว่า _____.

1 เงินจํานวนมากแค่ไหนที่พวกเขาทําให้สูญเสียเปล่าประโยชน์

2 ทําไปพวกเขาจึงไม่สามารถเปิดไฟได้

3 ความแตกต่างระหว่างถ่านหินกับใบเรียกเก็บเงิน

4 ทําไมผู้ใหญ่จึงชอบหวงแหน

88 Which of the following is not true?

1 Children are destroyers.

2 Adults are possessive.

3 Adults do not understand children.

4 Children and adults have something in common.

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ตอบ 4

1 เด็ก ๆ เป็นนักทําลาย 2 ผู้ใหญ่ชอบหวงแหน 3 ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็ก ๆ 4 เด็กและผู้ใหญ่มีบางอย่างที่เหมือน ๆ กัน

89 From reading the passage, one can guess that “Summerhill” is a ____.

1 home

2 school

3 hospital

4 hotel

ถาม จากที่อ่านเนื้อเรื่อง เราสามารถเดาว่า “Summerhill” เป็น _____.

ตอบ 2

1 บ้าน 2 โรงเรียน 3 โรงพยาบาล 4 โรงแรม

90 The main idea of the last paragraph _____ the first two paragraphs.

1 opposes to

2 dislikes

3 supports

4 compares with

ถาม ใจความสําคัญของย่อหน้าสุดท้าย ____ สองย่อหน้าแรก

ตอบ 3

1 ขัดแย้งกับ 2 ไม่ชอบ 3 สนับสนุน 4 เปรียบเทียบกับ

 

Passage 5

Petroleum products, such as gasoline, kerosene, home heating oil, residual fuel oil, and lubricating oils, come from one source-crude oil found below the earth’s surface, as well as under large bodies of water, from a few hundred feet below the surface to as deep as 25,000 feet into the earth’s interior. Sometimes crude oil is secured by drilling a hole through the earth, but more dry holes are drilled than those producing oil. Pressure at the source or pumping forces crude oil to the surface.

Crude oil wells flow at varying rates, from ten to thousands of barrels per hour. Petroleum products are always measured in 42-gallon barrels.

Petroleum products vary greatly in physical appearance: thin, thick, transparent or opaque, but regardless, their chemical composition is made up of only two elements: carbon and hydrogen, which form compounds called hydrocarbons. Other chemical elements found in union with the hydrocarbons are few and are classified as impurities. Trace elements are also found, but these are of such minute quantities that they are disregarded. The combination of carbon and hydrogen forms many thousands of compounds which are possible because of the various positions and joining of these two atoms in the hydrocarbon molecule.

The various petroleum products are refined from the crude oil by heating and condensing the vapors. These products are the so-called light oils, such as gasoline, kerosene, and distillate oil. The residue remaining after the light oils are distilled is known. as heavy or residual fuel oil and is used mostly for burning under boilers. Additional complicated refining processes rearrange the chemical structure of the hydrocarbons to produce other products, some of which are used to upgrade and increase the octane rating of various types of gasoline.

ผลผลิตจากปิโตรเลียม เช่น แก็สโซลีน เคโรซีน น้ำมันที่ให้ความร้อนภายในบ้าน น้ำเชื้อเพลิงส่วนตกค้าง และน้ำมันหล่อลื่น ล้วนมาจากแหล่งเดียวกัน นั่นคือ น้ำมันดิบที่ถูกพบอยู่ใต้พื้นผิวโลก รวมทั้งใต้แหล่งน้ำขนาด ใหญ่ จากความลึก 200 – 300 ฟุตใต้พื้นผิวโลก ไปจนถึงความลึก 25,000 ฟุตที่อยู่ชั้นในของโลก บางครั้งน้ำมันดิบ ได้มาจากการขุดเจาะเป็นหลุมลึกลงไปใต้พื้นโลก แต่หลุมที่ไม่มีน้ำมันจะถูกเจาะมากกว่าหลุมที่ให้น้ำมัน แรงดัน จากแหล่งน้ำมันหรือการใช้เครื่องปั้มจะทําให้น้ำมันดิบขึ้นมายังพื้นผิวโลก

บ่อน้ำมันดิบไหลออกมาในอัตราที่แตกต่างกันจาก 10 – 1,000 บาร์เรลต่อชั่วโมง ผลผลิตจากปิโตรเลียม มักจะถูกวัดปริมาณเป็นบาร์เรลที่ 42 แกลลอน

ผลผลิตจากปิโตรเลียมจะแตกต่างกันอย่างมากมายในลักษณะทางกายภาพ นั่นคือ เหลว ข้น ใส หรือเข้ม แต่ว่า องค์ประกอบทางเคมีของพวกมันประกอบด้วยธาตุที่สําคัญเพียงสองชนิดเท่านั้น นั่นคือ คาร์บอนและ ไฮโดรเจน ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นสารประกอบที่เรียกว่า ไฮโดรคาร์บอน ส่วนธาตุเคมีอื่น ๆ ที่ถูกพบอยู่ด้วยกันกับ ไฮโดรคาร์บอนมีเพียงเล็กน้อยและถูกจําแนกว่าเป็นสารเจือปน ธาตุที่มีในพืชและสัตว์ก็ถูกพบด้วยเช่นกัน แต่ธาตุ เหล่านี้มีปริมาณน้อยมากเสียจนกระทั่งถูกมองข้ามไป การรวมตัวกันของคาร์บอนและไฮโดรเจนก่อให้เกิด สารประกอบที่เป็นไปได้มากมายหลายพันชนิด เนื่องจากตําแหน่งและลักษณะการเกาะเกี่ยวที่แตกต่างกันมากมาย ของอะตอมสองชนิดนี้ในโมเลกุลไฮโดรคาร์บอน

ผลผลิตจากปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ถูกกลั่นมาจากน้ำมันดิบ โดยการให้ความร้อนและการควบแน่นไอ ระเหย ผลผลิตเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกกันว่า น้ำมันเบา อย่างเช่น แก๊สโซลีน เคโรซีน และน้ำมันกลั่น สิ่งที่หลงเหลือ จากน้ํามันเบาถูกกลั่นไปแล้วจะรู้จักกันในนามของน้ํามันเชื้อเพลิงหนักหรือน้ำมันเชื้อเพลึงส่วนตกค้างและส่วน ใหญ่แล้วถูกใช้สําหรับการเผาไหม้ใต้หม้อไอน้ำ กระบวนการกลั่นที่สลับซับซ้อนที่เพิ่มเข้ามาจะจัดโครงสร้างทาง เคมีของไฮโดรคาร์บอนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตอื่น ๆ ซึ่งผลผลิตบางอย่างหถูกใช้เพื่อยกระดับและ เพิ่มค่าออกเทนของแก็สโซลีนหลากหลายชนิด

 

91 Crude oil can be found ____ .

1 over land and water

2 below land and water

3 both over and under land and water

4 everywhere on earth

ถาม น้ํามันดิบสามารถถูกพบได้ _____ .

ตอบ 2

1 เหนือผืนดินและน้ำ

2 ใต้ผืนดินและน้ำ

3 ทั้งเหนือและใต้ผืนดําและน้ำ

4 ทุกแห่งบนโลก

92 Which of the following does not come from crude oil?

1 Kerosine

2 Fuel Oil

3 Natural gas

4 Lubricating oils

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ได้มาจากน้ำมันดิบ

ตอบ 3 จากบรรทัดที่ 1 มี gasoline, kerosene, home heating oil, residual fuel oil, and

lubricating oils ฉะนั้นยกเว้น natural gas

93 How is crude oil brought to the surface?

1 Pressure and pumping .

2 Expansion of the hydrocarbons

3 Vacuum created in the drilling pipe.

4 Expansion and contraction of the earth’s surface

ถาม น้ำมันดิบถูกนําขึ้นมาบนพื้นผิวโลกได้อย่างไร

ตอบ 1

1 ความดันและการใช้เครื่องปั้ม

2 การขยายตัวของไฮโดรคาร์บอน

3 สุญญากาศที่ถูกสร้างในท่อขุดเจาะ

4 การขยายตัวและการหดตัวของพื้นผิวโลก

94 Which of the following is not true?

1 Crude oil is found under the sea.

2 A variety of petroleum products is obtained from crude oil.

3 Crude oil is always found a few hundred feet below the surface.

4 Crude oil is secured by drilling a hole through the earth.

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ตอบ 3

1 น้ำมันดิบถูกพบใต้ทะเล

2 ผลผลิตจากปิโตรเลียมหลากหลายชนิดได้มาจากน้ำมันดิบ

3 น้ำมันดิบมักจะพบ 200 – 300 ฟุตใต้พื้นผิวโลกเสมอ

4 น้ำมันดิบได้มาด้วยการขุดเจาะเป็นหลุมลึกลงไปใต้พื้นโลก

95 The rates of crude oil well flow are ____.

1 the same

2 unpredictable

3 easily seen

4 different

ถาม อัตราการไหลของบ่อน้ำมันดิบ

ตอบ 4

1 เท่า ๆ กัน 2 ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 3 เห็นได้ง่าย 4 แตกต่างกัน

96 We can see petroleum products in ____ physical appearances.

1 only one

2 two

3 three

4 many

ถาม เราสามารถเห็นผลผลิตปิโตเลียมในด้านลักษณะทางกายภาพที่ _____ ลักษณะ

ตอบ 4

1 เพียงอย่างเดียว 2 สอง 3 สาม 4 หลากหลาย

97 Many thousands of hydrocarbon compounds are possible because _____.

1 the petroleum products vary greatly in physical appearance

2 complicated refining processes rearrange the chemical structure

3 the two atoms in molecule assume many positions

4 the pressure needed to force it to the surface causes molecular transformation

ถาม สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นไปได้มากมายหลายพันชนิด เพราะ _____.

ตอบ 3

1 ผลผลิตจากปิโตรเลียมแตกต่างกันมากมายในด้านลักษณะทางกายภาพ

2 กระบวนการกลั่นที่สลับซับซ้อจะจัดโครงสร้างทางเคมีเสียใหม่

3 อะตอมสองชนิดในโมเลกุลมีหลายตําแหน่ง

4 ความดันที่ต้องใช้เพื่อทําให้มันขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกเป็นสาเหตุให้เกิดการเปรียบแปลงทางโมเลกุล

98 Which of the following is true?

1 the various petroleum products are produced by filtration

2 Heating and condensation produce the various products.

3 Chemical separation is used to produce the various products.

 1. Mechanical means such as the centrifuge are used to produce the various

products

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ถูกต้อง

ตอบ 2

1 ผลผลิตจากปิโตรเลียมหลากหลายชนิดถูกผลขึ้นมาโดยการกรอง

2 การให้ความร้อนและการควบแน่นก่อให้เกิดผลผลิตที่หลากหลาย

3 การแยกตัวทางเคมีถูกใช้เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตที่หลากหลาย

4 วิธีการทางเครื่องกลเช่นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ถูกใช้เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตที่หลากหลาย

99 Which of the following is not listed as a light oil?

1 Lubricating oil

2 distillate oil

3 Gasoline

4 Kerosene

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในรายการน้ำมันเบา

ตอบ 1

1 น้ำมันหล่อลื่น

2 น้ำมันกลั่น

3 แก๊สโซลีน

4 เคโรซีน

100 This passage is about ____.

1 crude oil

2 petroleum products

 1. other chemical elements

4 the combination of carbon and hydrogen

ถาม เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับ ____.

ตอบ 2

1 น้ำมันดิบ

2 ผลผลิตปิโตรเลียม

3 ธาตุเคมีอื่น ๆ

4 การรวมตัวของคาร์บอนและไฮโดรเจน

 

ENG 2001 การอ่านเอาความ 2/2563

แนวข้อสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2001 การอ่านเอาความ

Part 1 : Reading Theory (20 points)

A: Paragraph Structure

Read the following passage and answer the questions.

จงอ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้และตอบคําถามด้านล่าง

That’s not to say our increasing reliance on Al does not carry real risks, however. In fact, those risks are already here. As smart systems become involved in ever more decisions, in arenas ranging from healthcare to finance to criminal justice, there is a danger that important parts of our lives are being made without sufficient scrutiny. What’s more, Als could have knock-on effects that we have not prepared for, such as changing our relationship with doctors to the way our neighborhoods are policed.

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าการพึ่งพา AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่เพิ่มขึ้นของเราไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างแท้จริง อันที่จริง ความเสี่ยงเหล่านั้นมีอยู่แล้ว เมื่อระบบอัจฉริยะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ การเงิน ไปจนถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงเกิดความอันตรายตรงที่การ ตัดสินใจของส่วนสําคัญในชีวิตของเราจะถูกทําโดยไม่มีการใคร่ครวญอย่างละเอียดที่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น Al อาจมี ผลกระทบที่ตามมาที่เราไม่ได้เตรียมการรับมือไว้ เช่น การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับแพทย์ไปจนถึงแนวทางระบบ การรักษาความปลอดภัยในละแวกบ้านของเรา

 

1 What is the topic of this passage?

1 Al and people’s lives

2 Future society

3 How relationships change

4 Risks of AI

ถาม อะไรคือหัวข้อของเนื้อความ

1 AI กับชีวิตผู้คน

2 สังคมในอนาคต

3 ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปอย่างไร

4 ความเสี่ยงของ AI

ตอบ 4 เราเดาได้จากประโยคที่ 1 หรือการใช้คําซ้ำ ๆ แสดงว่าคํานั้นเป็นคําหลัก (key ward) นั่นคือ

เนื้อหาพูดถึงความเสี่ยงของ AI เป็นหลัก

2 The topic sentence of this passage is the _____.

1 3rd sentence

2 4th sentence

3 1st sentence

4 2nd sentence

ถาม ประโยคหัวข้อของเนื้อเรื่องนี้คือ

1 ประโยคที่ 3

2 ประโยคที่ 4

3 ประโยคที่ 1

4 ประโยคที่ 2

ตอบ 3 จากประโยคที่ 1

3 There is/are _____ major supporting detail(s) in this passage.

1 1

2 2

3 3

4 no

ถาม มีประโยครายละเอียดสนับสนุนหลัก _____ ประโยคในเรื่องนี้

1 1

2 2

3 3

4 ไม่มี

ตอบ 1 ประโยคที่ 2 เป็น major supporting details พูดถึงความเสี่ยงของ AI โดยสนับสนุน

ประโยคที่ 1 จึงนับมีเพียง 1 ประโยค

4 There is/are ____ minor supporting detail(s) in this passage.

1 1

2 2

3 3

4 no

ถาม มีประโยครายละเอียดสนับสนุนรอง ____ ประโยคในเรื่องนี้

1 1

2 2

3 3

4 ไม่มี

ตอบ 2 ประโยคที่ 3 และ 4 เป็น minor ที่สนับสนุนประโยคที่ 2 ที่กล่าวถึงความเสี่ยงของ AI

5 According to the passage, which statement is NOT true?

1 We are now using Al to take care of people’s health.

2 Letting Als make decisions for people is safe.

3 Al is used in courts.

4 Al might affect the way people see their doctors.

ถาม จากเนื้อเรื่อง ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1 ตอนนี้เรากําลังใช้ AI ในการดูแลสุขภาพของผู้คน

2 การให้ AI ตัดสินใจแทนผู้คนเป็นสิ่งที่ปลอดภัย

3 AI ใช้ในศาล

4 AI อาจส่งผลต่อวิธีที่ผู้คนพบแพทย์

ตอบ 2 ข้อที่ 1 และ 3 ถูกต้องจาก healthcare to finance to criminal justice (กระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา = ศาล) ข้อที่ 4 อยู่ในประโยคสุดท้าย changing our relationship with doctors และโดยรวมเนื้อเรื่องเขียนเกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออันตรายของ AI โดยตัวเลือก ที่ 2 กล่าวว่าปลอดภัย จึงไม่ถูกต้อง

B: Dictionary Entry (Item 6 -9)

6 Which syllables is stressed in “anguish”?

1 1st

2 2nd

3 3rd

4 4th

ถาม มีเน้นหนักพยางค์ไหนใน “anguish”?

ตอบ 1 เราจะเห็นในเครื่องหมาย / / มีเครื่องหมายเน้น อยู่พยางค์แรกเลย

7 The word “anguish” can be the following parts of speech EXCEPT

1 adjective

2 transitive verb

3 intransitive verb

4 noun

ถาม คําว่า “anguish” มีหน้าที่ของคําต่อไปนี้ ยกเว้น

ตอบ 1 เราดูจากพจนานุกรมที่ให้มาจะเห็นมี n. (คํานาม) vt. (transitive verb = กริยามีกรรม) และ 2

 1. (intransitive verb = กริยาไม่มีกรรม ฉะนั้นยกเว้นที่ไม่มีก็คือ adjective

8 “He anguished over his failure.” The word “anguished” in the above sentence is used as a/an _____.

1 noun

2 intransitive verb

3 transitive verb

4 adjective

ถาม “เขาเจ็บปวดกับความล้มเหลวของเขา” คําว่า “anguished” ในประโยคข้างบนถูกใช้เป็น ____.

ตอบ 2 คําว่า anguished เติมท้าย -ed และอยู่หลังประธาน He แสดงว่าเป็นกริยา และหลังกริยา มี

บุพบท over ตาม แสดงว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม (intransitive verb)

9 “He says the trauma of that day has caused him severe mental anguish.”The word “anguish” in the above sentence is used as a/an _____.

1 noun

2 intransitive verb

3 transitive verb

4 adjective and

ถาม “He says the trauma of that day has caused him severe mental anguish.”

คําว่า “anguish” ในประโยคข้างบนถูกใช้เป็น____.

ตอบ 1 สังเกตว่าอยู่ท้ายประโยคและ mental เป็น adj. แสดงว่า anguish เป็นคํานาม

 

C:Prefix, Suffix, Roots (อุปสรรค ปัจจัยและรากศัพท์)

10 Which of the following does NOT share the same root with the other three?

1 manicure

2 manage

3 manual

4 maniac

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ได้มีรากศัพท์เหมือนกับคําอื่นในสามคํา?

ตอบ 4 มาจาก รากศัพท์ mani,manu = มือ (hand) ได้แก่ Manage จัดการ (แยก manu + agree)manicure การทําเล็บ (แยก mani + cure) Manifest ชัดเจน (mani + fest) manipulate ควบคุม manual คู่มือ manufacture ผลิต maintain รักษา ส่วนคําว่า maniac คนบ้า คนคลั่ง เป็นคําที่แยกไม่ได้

11 In the word “detective” the ____ “-ive” makes a verb become a/an ____.

1 prefix; adjective

2 suffix; adjective

3 suffix, noun

4 prefix; noun

ถาม คําว่า “detective” มี ____ “ive” ทําให้คํากริยากลายมาเป็น _____.

ตอบ 2 มาจาก detect เป็นคํากริยา เติมลงท้าย -ive เป็น Sufix ทําให้เป็นคําคุณศัพท์

12 The word “disappearing” consists of ____.

1 one root and two suffixes

2 one prefix, one root and two suffixes

3 one prefix , one root , and one suffix

 1. one root, and two prefixes

ถาม คําว่า “disappearing” ประกอบด้วย ____.

ตอบ 3 ประกอบด้วย dis + appear + ing นั่นคือ มี one prefix one root และ one sufix

13 The words “fanciful, grateful, and wonderful” have the same ____ meaning ____.

1 suffix; relating to

2 suffix, full of

3 prefix; positive

4 prefix; neutral

ถาม คําว่า “fanciful, grateful, wonderful ” มี _____ เหมือนกัน หมายถึง ____.

ตอบ 2 คําลงท้ายด้วย -ful ทุกคําที่ให้มาเหมือนกันเป็น suffix หมายถึง full of เต็มไปด้วย

D: Similar meaning (ความหมายใกล้เคียง)

14 Choose the sentence that is closest meaning to “today is not as bad as yesterday”

1 Yesterday was not a bad day

2 Today is better than yesterday

3 Yesterday is better than today

4 Today is worse than yesterday

ถาม ให้เลือกประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุด “วันนี้ไม่แย่เหมือนเมื่อวาน”

1 เมื่อวานไม่ใช่วันที่แย่

2 วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน

3 เมื่อวานดีกว่าวันนี้

4 วันนี้แย่กว่าเมื่อวาน

ตอบ 2 “วันนี้ไม่แย่เหมือนเมื่อวาน” ก็คือ เมื่อวานเป็นวันที่แย่กว่าวันนี้ หรือวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน

15 Choose the sentence that is closest meaning to “it would be great if the sky had a rainbow today.”

1 The sky has a rainbow, but it is not great.

2 The sky has a rainbow today.

3 The sky is empty today.

4 The sky is great without a rainbow.

ถาม ให้เลือกประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุด “คงจะเยี่ยมเลยถ้าวันนี้ท้องฟ้ามีรุ้งกินน้ำ”

1 ท้องฟ้ามีรุ้งกินน้ำ แต่ไม่สวย

2 วันนี้ท้องฟ้ามีรุ้งกินน้ำ

3 วันนี้ท้องฟ้าว่างเปล่า

4 ท้องฟ้ายิ่งใหญ่โดยไม่มีรุ้งกินน้ำ

ตอบ 3 ขึ้นต้นประโยคด้วย it would be great if คงจะเยี่ยมเลยถ้ามี… แสดงให้เห็นถึงความหวังว่าจะ

เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ความจริงไม่มี หมายความว่าวันนี้ท้องฟ้าไม่มีรุ้งกินน้ำ นั่นคือ วันนี้ท้องฟ้า ว่างเปล่า

16 Choose the sentence that is closest meaning to “in order to feel fully awake I have to

drink a cup of coffee.”

1 in order to drink coffee, I have to feel fully awake.

2 I drink a cup of coffee after I feel fully awake.

3 I drink a cup of coffee to feel fully awake.

4 I have to feel fully awake before drinking coffee.

ถาม ให้เลือกประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุด “เพื่อให้รู้สึกตื่นตัวเต็มที่ ฉันต้องดื่มกาแฟสักแก้ว”

1 กว่าจะได้ดื่มกาแฟ ฉันต้องตื่นเต็มที่

2 ฉันดื่มกาแฟหนึ่งถ้วยหลังจากที่ฉันรู้สึกตื่นเต็มที่

3 ฉันดื่มกาแฟสักแก้วเพื่อให้รู้สึกตื่นตัวเต็มที่

4 ฉันต้องรู้สึกตื่นตัวเต็มที่ก่อนดื่มกาแฟ

ตอบ 3 ตัวเลือกที่ 2 และ 4 ใช้ before/after ไม่ถูกต้อง จากตัวเลือกที่ 3 ใช้ to คั่นเป็นการบอก

วัตถุประสงค์ ลําดับเหตุการณ์ที่ถูกต้อง นั่นคือ ดื่มกาแฟเพื่อให้รู้สึกตื่นตัว

17 Choose the sentence that is closest meaning to “you’ll be sick unless you stop eating.”

1 If you stop eating, you’ll be sick.

2 You’ll be sick if you stop eating.

3 If you don’t stop eating, you’ll be sick.

4 You won’t be sick if you don’t stop eating.

ถาม ให้เลือกประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุด “คุณจะป่วยถ้าคุณไม่หยุดกิน”

1 ถ้าคุณหยุดกิน คุณจะป่วย

2 คุณจะป่วยถ้าคุณหยุดกิน

3 ถ้าคุณไม่หยุดกิน คุณจะป่วย

4 คุณจะไม่ป่วยถ้าคุณไม่หยุดกิน

ตอบ 3 unless มีความหมายเท่ากับ if ….. not.. ตรงกับ you will be sick if you do not stop eating. ก็เหมือนตัวเลือกที่ 3 โดยยก If ไว้ต้นประโยค If you do not stop eating, you will be sick.

18 Choose the sentence that is closest meaning to “despite having a headache, I had a great birthday.”

1 I had a great birthday because I didn’t have a headache.

2 I had a great birthday in spite of having a headache.

3 Because of a headache, I didn’t feel good on my birthday.

4 I had a good birthday despite having no friends.

ถาม ให้เลือกประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุด “แม้ว่าจะมีอาการปวดหัว แต่ฉันก็มีความสุขในวันเกิด”

1 ฉันมีวันเกิดที่ดีเพราะฉันไม่มีอาการปวดหัว

2 ฉันมีวันเกิดที่ดีถึงแม้จะมีอาการปวดหัว

3 เนื่องจากปวดหัว ฉันรู้สึกไม่สบายในวันเกิดของฉัน

4 สุขสันต์วันเกิดทั้ง ๆ ที่ไม่มีเพื่อน

ตอบ 2 despite = in spite of = ถึงแม้ แม้ว่า

 

D: Contextual clues (Items 19-20)

Covid-19 vaccines, vaccine passports, and fake negative test papers are being sold on the darknet, also known as the dark web.

วัคซีนโควิด-19 , พาสปอร์ตวัคซีน, และเอกสารทดสอบผลตรวจลบปลอมกําลังถูกวางขายบน darknet หรือ ที่รู้จักในชื่อ dark web (dark net/dark web = เว็บไซต์ที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลต่าง ๆ บุคคลภายนอกไม่สามารถ เข้าถึงได้)

19 We can assume from the sentence that _____.

1 fake Covid-19 vaccines are on sale

2 illegal vaccine documentation can be purchased

3 sellers on the darknet are scammers

4 All are correct

ถาม เราสามารถสันนิษฐานจากประโยคว่า

1 วัคซีนโควิด-19 ปลอมมีวางขาย

2 สามารถซื้อเอกสารวัคซีนผิดกฎหมายได้

3 ผู้ขายใน darknet เป็นนักต้มตุ้น

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 4 จากประโยค วัคซีนโควิด 19 ปลอม หรือพาสปอร์ตวัคซีน ก็คือเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด และเอกสารทดสอบผลตรวจลบปลอม ตัวเลือกที่1 – 2 กล่าวตรง ๆ ถูกต้อง ส่วนตัวเลือกที่ 3 ผู้ขายใน darknet ก็ต้องขายสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือปลอม ก็เป็นนักต้มตุ้น จึงตอบถูกหมด

20 The darknet is _____.

1 a cyber-security company

2 an advertising agency

3 part of the internet

4 a newspaper vendor

ถาม darknet คือ _____.

1 บริษัทรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

2 บริษัทโฆษณา

3 ส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ต

4 ผู้ขายหนังสือพิมพ์

ตอบ 3 สามารถสันนิษฐานได้จากคําว่า net (เครือข่ายอินเตอร์เน็ต) และ web (เวิลด์ไวด์เว็บ)

 

Part II : Reading Passages

A: Seen Passages (เนื้อเรื่องในตํารา)

Passage 1 

An electron microscope is a microscope that uses a beam of electrons instead of light: rays to magnify objects. Scientists using electron microscopes can easily see objects as small as bacteria and viruses. The first electron microscopes were used in 1931. In 1970, the first pictures of individual atoms were taken with an electron microscope to see how atoms form molecules. Today, they are common in many hospitals and research laboratories throughout the world.

กล้องจุลทรรศน์ชนิดอิเล็กตรอน เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้รังสีอิเล็กตรอนแทนรังสีของแสงสว่างในการขยาย สิ่งต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดอิเล็กตรอนจะสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กเท่ากับ แบคทีเรียและไวรัสได้อย่างง่ายดาย กล้องจุลทรรศน์ชนิดอิเล็กตรอนรุ่นแรกมีใช้ในปี ค.ศ. 1931 ในปี ค.ศ. 1970 ได้ มีการใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดอิเล็กตรอนจับภาพอะตอมแต่ละตัวเป็นครั้งแรกเพื่อดูว่าอะตอมนั้นก่อตัวรวมเป็นโมเลกุล ได้อย่างไร ทุกวันนี้กล้องจุลทรรศน์ชนิดอิเล็กตรอนมีใช้กันทั่วไปในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทางด้านการค้นคว้าวิจัยจํานวนมากทั่วโลก

21 This passage mainly discusses _____.

1 an electron

2 science

3 viruses

4 a kind of microscope

ถาม เนื้อเรื่องนี้ส่วนใหญ่กล่าวถึง _____.

1 อิเล็กตรอน

2 วิทยาศาสตร์

3 ไวรัส

4 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหนึ่ง

ตอบ 4 เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึง electron microscope ซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดหนึ่ง แต่จะตอบ

electron คําเดียวไม่ได้เพราะคําหลักจริง ๆคือ microscope

22 To magnify small objects, _____ is/are necessary.

1 an electron beam

2 special lenses

3 light rays

4 an expert

ถาม หากต้องการขยายวัตถุขนาดเล็ก _____ เป็นสิ่งจําเป็น

ตอบ 1 จากข้อความที่ว่า uses a beam of electrons instead of tight rays to magnify

objects (ใช้รังสีอิเล็กตรอน แทนรังสีแสงเพื่อขยายวัตถุขนาดเล็ก) จึงตอบ an electron beam

23 According to the passage, examples of small objects include _____.

1 viruses

2 bacteria

3 fungi

4 Both ‘bacteria’ and ‘viruses’ are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ตัวอย่างของวัตถุขนาดเล็ก ได้แก่ _____.

1 ไวรัส

2 แบคทีเรีย

3 เชื้อรา

4 ทั้งแบคทีเรียและไวรัสถูกต้อง

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 3 ได้แก่ bacteria and viruses (แบคทีเรียและไวรัส)

24 It took almost _____ to develop the microscopes after their invention.

1 four decades.

2 a century

3 nine years

4 no time

ถาม ต้องใช้เวลาเกือบ _____ ในการพัฒนากล้องจุลทรรศน์หลังจากการประดิษฐ์ขึ้นมา

1 40 ปี (4 ทศวรรษ)

2 1 ศตวรรษ (100 ปี)

3 9 ปี

4 ไม่มีเวลา

ตอบ 1 จากปี 1931 ที่มีกล้องจุลทรรศน์ จนถึงปี 1970 ก็ได้มีการพัฒนา หักลบกันได้ 39 ปี

ก็ตอบเกือบ 40 ปีในตัวเลือกที่ 1

25 In 1970, _____.

1 the world’s first photograph was taken with an electron microscope

2 scientists produced the first commercial electron microscope

3 biological specimens were collected and monitored for the first time

4 study of the structure of atoms was possible

ถาม ในปี 1970 _____.

1 ภาพถ่ายแรกของโลกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

2 นักวิทยาศาสตร์ได้ผลิตกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเชิงพาณิชย์เครื่องแรก

3 ตัวอย่างทางชีวภาพถูกรวบรวมและตรวจสอบเป็นครั้งแรก

4 ศึกษาโครงสร้างของอะตอมได้

ตอบ 1 ในปี ค.ศ. 1970 ได้มีการใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดอิเล็กตรอนจับภาพอะตอมแต่ละตัวเป็นครั้ง

แรกเพื่อดูว่าอะตอมนั้นก่อตัวรวมเป็นโมเลกุลได้อย่างไร (In 1970, the first pictures of individual atoms were taken with an electron microscope)

26 The pronoun “they” (in bold type) refers to _____.

1 atoms

2 electron microscopes

3 molecules

4 pictures of individual atoms

ถาม คําสรรพนาม “they” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง _____.

1 อะตอม

2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

3 โมเลกุล

4 ภาพของอะตอมแต่ละตัว

ตอบ 2 อ้างอิงถึง electron microscopes

 

Passage 2 

After he was verbally attacked by a man, the Lord Buddha responded, “Son, if someone decline to accept a present, to whom would it belong?” The man answered, “To him who offered it.”

“And so,” said the Lord Buddha, “I decline to accept your abuse.”

“The world is full of people who establish their worth by degrading others. They have pockets and purses full of put-downs and they hand them out to anyone.

Refuse to accept their insults, even when hurled under the guise of love. By ignoring them, you’ll reduce tension, strengthen your relationships and increase your joy.

หลังจากมนุษย์ผู้หนึ่งได้โจมตี (attacked) พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าด้วยวาจา (verbally), พระพุทธเจ้า (the Lord Buddha) ตอบกลับว่า, “ลูกข้า, ถ้ามีคนนําของขวัญ (a present) มาให้แต่ปฏิเสธการรับของขวัญนั้น ของขวัญนั้นจะเป็นของใคร?” มนุษย์ตอบว่า “ของนั้นย่อมตกเป็นของคนที่นํามาให้”

“เช่นเดียวกัน” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ฉันก็ปฏิเสธ (decline) ที่จะรับคําสบประมาท (abuse) ของท่าน”

“โลกนี้เต็มไปด้วยคนที่สร้าง (establish) คุณค่าให้ตัวเองโดยการลดคุณค่า (degrade) ของคนอื่น ผู้คน เหล่านี้จะสร้างสมเต็มไปด้วยคําพูดดูถูกดูหมิ่นหรือคําด่า (put – downs) คนอื่น และพวกเขาจะยื่นคําสบประมาท ให้กับคนอื่น

จงปฏิเสธ (อย่ารับ) คําดูถูกดูหมิ่นหรือคําสบประมาท, แม้แต่พวกที่แอบแฝงเสแสร้งในรูปของความรัก ความ ปรารถนาดี ด้วยการไม่สนใจ (เฉย) กับคําสบประมาท คุณจะลดความเครียดลงได้, เสริมสร้างมิตรภาพของท่านให้ แข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความสุขของท่านอีกด้วย

27 The main idea of the passage is _____.

1 there is one way to handle critics – ignore them

2 the major teachings of Buddha for common people

3 how to win people’s hearts

4 a healthy person can accept criticism

ถาม ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องนี้คือ ____.

1 มีวิธีหนึ่งในการจัดการกับนักวิจารณ์ นั่นคือ ไม่สนใจพวกเขา

2 หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าสําหรับคนทั่วไป

3 วิธีเอาชนะใจคน

4 คนที่แข็งแรงสามารถรับคําวิจารณ์ได้

ตอบ 2 เนื้อเรื่องเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าให้กับคนทั่วไปในการจัดการกับคนเมื่อมีคนมาดูถูกหรือ

พูดดูหมิ่นเรา เราควรทําอย่างไร

28 The man in this passage intended to ____.

1 gain popularity

2 distribute some gifts

3 treat the Lord Buddha cruelly with words

4 reduce his own tension

ถาม มนุษย์ในเนื้อเรื่องนี้ตั้งใจที่จะ ____.

1 ได้รับความนิยม :

2 แจกของขวัญ

3 ปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าอย่างโหดร้ายด้วยวาจา

4 ลดความตึงเครียดของตัวเขาเอง

ตอบ 3 มนุษย์ในเรื่องนี้ได้กล่าวโจมตีว่าพระพุทธเจ้าด้วยวาจา

29 According to the passage, people undervalue others by _____.

1 praising them

2 setting an example

3 harming them with bad remarks

4 giving a present

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ผู้คนลดคุณค่าคนอื่นด้วย ____.

1 ยกย่องชมเชยพวกเขา

2 เป็นตัวอย่าง

3 ทําร้ายพวกเขาด้วยคําพูดที่ไม่ดี

4 ให้ของขวัญ

ตอบ 3 ผู้คนมักจะลดคุณค่าคนอื่นด้วยการสบประมาท หรือดูถูกหรือด่าคนอื่น

30 The phrase “pockets and purses” (in bold type) may be compared to_____.

1 personal containers of belongings

2 each one’s physical appearance

3 different sets of world perception

4 male and female minds

ถาม วลีที่ว่า “pockets and purses” (ในตัวหนา) อาจจะเปรียบเทียบกับ _____.

1 สิ่งบรรจุข้าวของส่วนตัว

2 สิ่งที่ปรากฏทางร่างกายของแต่ละคน

3 ชุดที่แตกต่างกันของการรับรู้ของโลก

4 จิตใจของชายและหญิง

ตอบ 1 ปกติ pockets and purses หมายถึง กระเป๋าและกระเป๋าเงิน ซึ่งเป็นสิ่งของที่ใช้ใส่เงินหรือ

ข้าวของที่มีค่า เปรียบเหมือนของสิ่งต่าง ๆ มากมาย

31 In order to keep a relationship strong and happy with someone, it is good to ____.

1 communicate openly

2 control your temper

3 let go of negative feedback

4 be tolerant of physical change

ถาม การที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและมีความสุขกับใครสักคน เป็นการดีที่จะ _____.

1 สื่อสารอย่างเปิดเผย

2 ควบคุมอารมณ์ของคุณ

3 ปล่อยคําติเชิงลบไป

4 อดทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ตอบ 3 จากเนื้อเรื่องเพื่อมิตรภาพให้มั่นคง เมื่อเราได้ฟังคําติชม หรือคําด่า เราควรเฉยเมย ignore) ไม่

สนใจหรือปล่อยไป (let go) จึงตอบตัวเลือกที่ 3

32 The last paragraph of this passage holds the _____.

1 minor supporting details

 1. topic sentence

3 major supporting details

4 statements of conclusion

ถาม ย่อหน้าสุดท้ายของเนื้อเรื่องนี้เป็น _____.

ตอบ 4 ย่อหน้าสุดท้ายเป็นบทความสรุป

33 In this passage, “a man” (in bold type) refers to _____.

1 the Lord Buddha

2 anyone

3 the Lord Buddha’s son

4 the person who criticized the Lord Buddha

ถาม ในเรื่องนี้ “a man” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง _____.

1 พระพุทธเจ้า

2 ใครก็ได้

3 บุตรของพระพุทธเจ้า

4 คนที่วิจารณ์พระพุทธเจ้า

ตอบ 4 a man คือ มนุษย์ที่กล่าวโจมตี วิจารณ์พระพุทธเจ้า

 

Passage 3

Pathos isn’t the prerogative of human beings only. Even animals have known to pine away at the loss of their masters, especially dogs who have been famous for their loyalty to their masters.

But in a bizarre case, at Mathura, several cows turned up at the funeral procession of their herdsman, eighty-five year old Pyarelal, who has been looking

1, eighty-five year old Pyarelal, who has been looking after them since he was a sprightly young lad of twelve years.

When the village folk, carrying the mortal remains of Pyarelal, passed through the fields, they were suddenly surrounded by several cows, blocking the movement of the funeral procession.

While some of the cows snorted in anger, others stood by silently their large bov.irie eyes, filled with tears, refusing to let the funeral procession proceed.

The non-plussed village folks had no option, but to chase away the mute animals ivity: lathers and sticks, leaving them hurt and scattered.

Pyarelal was known to be very fond of his animals, going to the extent of calling a few of the cows by individual names like Bhoori, Munni, Lali etc., to which names these cows responded.

มนุษย์ไม่ได้มีความรู้สึกโศกเศร้าเป็นได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แม้แต่สัตว์ก็รู้จักที่จะโศกเศร้ากับการสูญเสีย เจ้านายของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัช ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องความจงรักภักดีต่อเจ้านายของมัน

แต่มีกรณีที่แปลกประหลาดอยู่กรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นที่มธุรา วัวจํานวนมากมาปรากฏตัวที่ขบวนแห่ศพของ เจ้าของฝูงสัตว์ อายุ 85 ปี ที่ชื่อ Pyarelal ผู้ซึ่งเลี้ยงดูพวกมันมาตลอดนับตั้งแต่เขายังเป็นเด็กหนุ่มที่ร่าเริงสนุกสนาน วัน 12 ปี

เมื่อพวกชาวบ้านกําลังนําร่างที่ไร้วิญญาณของ Pyarelal ผ่านทุ่งหญ้าไป ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ถูกแวดล้อม ไปด้วยวัวเป็นจํานวนมาก ซึ่งขัดขวางการเคลื่อนขบวนแห่ศพเอาไว้

ขณะที่วัวบางตัวปล่อยลมหายใจแสดงความโกรธ บางตัวก็ยืนจ้องมองอยู่เงียบ ๆ ดวงตากลมโตเต็มไปด้วย น้ำตา พวกมันไม่ยอมปล่อยให้ขบวนแห่ศพเดินต่อไป

พวกชาวบ้านที่มีอยู่น้อยกว่าไม่มีทางเลือก จึงช่วยกันไล่สัตว์ที่นิ่งเงียบออกไปด้วยไม้ตะบองและไม้เรียว ทําให้ มันเจ็บและกระจัดกระจายออกไป

เป็นที่รู้กันดีว่า Pyarelal รักสัตว์ของเขามาก จนถึงขนาดเรียกวัวแต่ละตัวด้วยชื่อของมัน อย่างเช่น Bhoori, Munni, Lali เป็นต้น ซึ่งเมื่อเรียกชื่อของแต่ละตัววัวเหล่านี้ก็จะตอบสนองเขา

 

34 According to the passage, _____ know pathos.

1 only dogs

2 humans and animals

3 only human beings

4 only animals

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ______ รู้ถึงความโศกเศร้า

1 สุนัขเท่านั้น

2 มนุษย์และสัตว์

3 มนุษย์เท่านั้น

4 สัตว์เท่านั้น

ตอบ 2 จากเนื้อเรื่องกล่าวว่าไม่ใช่มีแต่มนุษย์ แต่สัตว์ก็ยังรับรู้ถึงความโศกเศร้าด้วย

35 The word “bizarre” (in bold type) refers to ___.

1 snowy

2 usual

3 unusual

4 stormy

ถาม คําว่า “bizzrre” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง _____.

1 หิมะตก

2 ปกติ ทั่วไป

3 ไม่ปกติ ไม่ธรรมดา

4 พายุ

ตอบ 3 bizarre = unusual = แปลกประหลาด ไม่ธรรมดา

36 What is true about Pyarelai?

1 He was very fond of his dogs.

2 He was 85 when he died.

3 He did not live in Mathura.

4 He was 12 when he died.

ถาม ข้อไหนถูกต้องเกี่ยวกับ Pyarelai

1 เขารักสุนัขของเขามาก

2 เขาอายุ 85 เมื่อเขาเสียชีวิต

3 เขาไม่ได้อาศัยอยู่ในมธุรา

4 เขาอายุ 12 เมื่อเขาเสียชีวิต

ตอบ 2 Pyarelai เสียชีวิตเมื่ออายุ 85 ปี อยู่ในมธุรา และเขารักวัวของเขามาก

37 What were the village folks carrying when the cows surrounded them?

1 Pyarelal’s dead body

2 Pyarelal’s sons

3 Pyarelal’s animals

4 Pyarelal’s belongings

ถาม ชาวบ้านในหมู่บ้านกําลังแบกอะไรเมื่อวัวมาล้อมรอบพวกเขา

1 ศพของพญาเรลัล

2 ลูกชายของพญาเรลัล

3 สัตว์ของพญาเรลัล

4 ข้าวของของพญาเรลัล

ตอบ 1 ชาวบ้านกําลังเคลื่อนขบวนแห่ศพของพญาเรลัลแล้ววัวก็มารุมล้อมรอบพวกเขา

38 The word “others” (in bold type) refers to _____.

1 human beings

2 village folks

3 cows

4 bovine eyes

ถาม คําว่า “ others” (ในตัวหนา) อ้างอิงถึง ____.

1 มนุษย์

2 ชาวบ้านในหมู่บ้าน

3 วัว

4 ตาของวัว

ตอบ 3 While some of the cows snorted in anger, others stood by silently หมายถึง

ขณะที่วัวบางตัวพ่นลมหายใจด้วยความโกรธ แต่บางตัวยืนเงียบ ๆ others ก็คือ cows

39 What did the village folks do to chase away the cows?

1 Hurt their feelings

2 Asked them nicely

3 Hit them with sticks

4 Sang to them

ถาม คนในหมู่บ้านใส่วัวไปอย่างไร

1 ทําร้ายความรู้สึกของพวกเขา

2 ขอร้องพวกเขาดี ๆ

3 ตีพวกเขาด้วยไม้

4 ร้องเพลงให้พวกเขา

ตอบ 3 ชาวบ้านใช้ไม้ไล่พวกสัตว์ ก็คือมีคําว่า sticks หมายถึง ไม้เท้า

40 We know that Pyarelal was very fond of his cows because _____.

1 he wrote some novels about them

2 he named some of them with individual names

3 he always sang for them

4 he told everyone so

ถาม เรารู้ว่า พญาเรลัล รักวัวของเขามากเพราะ ____.

1 เขาเขียนนิยายเกี่ยวกับพวกมัน

2 เขาตั้งชื่อพวกมันแต่ละตัว

3 เขาร้องเพลงให้พวกมัน

4 เขาบอกพวกมันว่ารัก

ตอบ 2 จากเนื้อเรื่อง พญาเรลัลเป็นที่รักสัตว์ของเขาเพราะเขาตั้งชื่อให้วัวแต่ละตัว

 

Passage 4

One question frequently asked is whether television is detrimental to children’s eyesight. Professor Payom ingkatanuwat, a former head of the Child Psychiatry section at Chulalongkorn Hospital, is of the view that it has the potential to be so, Saying:

“Companies that produce TV sets confirm that radioactivity released from a TV is not up to a level that would harm viewer including children. . But I fear for the accumulating

effects. I think the common problem of nearsightedness anrong children has something to do with television.”

An optician, however, said that any sustained and concentrated use of the eyes on small figures or small movements could cause eyestrain. Television may impair children’s eyesight where conditions for viewing are not good. Too much or too little light, too much or too little distance are factors involved.” .

Eye specialists say that children who look up at the tube and view it in a dark room, maximizes the glare and therefore risk eyestrain..

The physical effects are easily defined and prevented, Harder are the emotional ones. We have to accept that childhood is a period of learning, absorbing and changing. At this stage a child learns and changes more than he will do in other phases of life What

children see from TV will be recorded in their memory and will contribute in the formation of habits, values and attitudes which will stay with them for the rest of their life. Research conducted by Dr. Seri Wongmontha pointed out that the favourite children’s programmed is the soap opera, after news time

I can say that no series on the air now is suitable for children.” Prasai Ruchaiboon, a famous book translator whose pseudonym is “Nida” said: “They are all escapist melodramas, loose plots and faulty casting,”

คําถามข้อหนึ่งที่มักจะถูกถามบ่อย ๆ ก็คือว่า โทรทัศน์จะทําให้สายตาของเด็ก ๆ เสียหรือไม่ ศาสตราจารย์ พะยอม อิงคะตานุวัตร อดีตหัวหน้าแผนกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ความคิดเห็นว่า มันมีความเป็นไปได้ สูงมาก โดยกล่าวว่า

“บริษัทหลายแห่งที่ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ยืนยันว่า กัมมันตภาพรังสีที่ถูกปล่อยออกมาจากโทรทัศน์ไม่ได้สูง ถึงระดับที่จะทําอันตรายผู้ซมซึ่งรวมถึงเด็ก ๆ ด้วย แต่ผมกลัว สําหรับผลกระทบที่สะสมของมัน ผมคิดว่าปัญหาสายตาสั้นที่พบได้ทั่ว ๆ ไปในหมู่เด็ก ๆ มีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโทรทัศน์”

แต่อย่างไรก็ตาม นักจักษุแพทย์กล่าวว่า การใช้สายตาเป็นเวลานานและเพ่งไปบนภาพเล็ก ๆ หรือการ เคลื่อนไหวเล็กน้อย สามารถเป็นสาเหตุปวดตาได้ “โทรทัศน์อาจจะทําให้สายตาของเด็ก ๆ เสีย ในสภาวะที่การมองเห็นไม่ดี เช่น แสงมากหรือน้อยเกินไป ระยะใกล้หรือไกลเกินไป ก็เป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง”

ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากล่าวว่า เด็ก ๆ ที่ดูโทรทัศน์ในห้องที่มีดจะทําให้เกิดแสงจ้ามากเกินไป และดังนั้นย่อม เสี่ยงทําให้เกิดการปวดตา

ผลกระทบในทางกายภาพสามารถอธิบายและป้องกันได้อย่างง่ายดาย แต่ผลกระทบด้านอารมณ์จะป้องกันได้ยากกว่า เราต้องยอมรับว่าวัยเด็กเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ การซึมซับและการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะนี้เด็กๆ จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงมากกว่าในระยะอื่นของชีวิต สิ่งที่เด็ก ๆ เห็นจากโทรทัศน์จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจําของพวกเขา และจะส่งเสริมทําให้เกิดการสร้างเป็นนิสัย ค่านิยมและทัศนคติ ซึ่งจะติดตัวของพวกเขาไปตลอดชีวิต งานวิจัยที่ทําโดย ดร. เสรี วงศ์มณฑา ชี้ให้เห็นว่า รายการโทรทัศน์ที่แสนจะโปรดปรานของเด็กๆ คือ ละครที่เล่นเป็นตอน ๆ ในช่วงหลังข่าว

“ผมสามารถจะพูดได้ว่า ไม่มีละครที่เล่นเป็นตอนเรื่องใดที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้จะเหมาะสมสําหรับเด็ก” ปราศรัย ลือชัยบุญ นักแปลหนังสือที่มีชื่อเสียง ซึ่งใช้นามปากกาว่า “นิดา” กล่าวว่า “ละครเหล่านี้ล้วนแต่เป็นละคร ประโลมโลกที่เกินความจริงแบบจินตนาการ เค้าโครงเรื่องหละหลวม และการแสดงที่มีข้อผิดพลาด”

41 The word “detrimental” in bold type means _____.

1 causing harm

2 beneficial

3 concerning health

4 neutral

ถาม คําว่า “detrimental” ในตัวพิมพ์หนา หมายถึง ____.

1 ก่อให้เกิดอันตราย

2 ข้อดี ประโยชน์

3 เกี่ยวกับสุขภาพ

4 เป็นกลาง

ตอบ 1 “detrimental” = causing harm = ก่อให้เกิดอันตราย

42 The word “impair” in bold type means to make something _____.

1 weaker

2 better

3 clearer

4 stronger

ถาม คําว่า “impair” ในตัวพิมพ์หนาหมายถึงทําให้บางสิ่งบางอย่าง _____.

1 ทําให้อ่อนแอลง

2 ทําให้ดีขึ้น

3 ทําให้ชัดเจนขึ้น

4 ทําให้แข็งแรงขึ้น

ตอบ 1 impair = weaken or damage something = ทําให้เสีย อ่อนแอลง

43 The word “glare” in bold type means _____.

1 look

2 danger
3 light

4 darkness

ถาม คําว่า “glare” ในตัวพิมพ์หนาหมายถึง _____.

1 มอง

2 อันตราย

3 แสงสว่าง

 1. ความมืด

ตอบ 3 glare = tight = แสงจ้า แสงสว่าง

44 The word “l” in bold type refers to ____.

1 Professor Payom

2 the author

3 children

4 an optician

ถาม คําว่า “l” ในตัวพิมพ์หนา อ้างอิงถึง

1 ศาสตราจารย์พะยอม

2 ผู้เขียน

3 เด็ก ๆ

4 จักษุแพทย์

ตอบ 1 “l” อยู่ในย่อหน้าที่ 2 มาจากย่อหน้าที่ 1 ลงท้ายที่พูดว่า นั่นคือหมายถึง ศาสตราจารย์พะยอม

45 The word “it” in bold type refers to ____ .

1 the eye

2 a television

3 a specialist

4 a risk

ถาม คําว่า “it” ในตัวพิมพ์หนา อ้างอิงถึง

1 ตา

2 ทีวี

3 ผู้เชี่ยวชาญ

4 ความเสี่ยง

ตอบ 2 “it” บรรทัดที่ 3 อ้างอิงถึง television ในบรรทัดที่ 1

46 According to the passage, which statement is NOT true?

1 Watching TV for many years may affect people’s eyesight.

2 Children are affected by TV radiation.

3 Manufacturers admit that radioactivity from a TV could harm viewers.

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนไม่ถูกต้อง

1 ดูโทรทัศน์เป็นเวลานานหลายปีอาจส่งผลต่อสายตาของคนได้

2 เด็กได้รับผลกระทบจากรังสีทีวี

3 ผู้ผลิตยอมรับว่ากัมมันตภาพรังสีจากทีวีอาจเป็นอันตรายต่อผู้ชม

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 Companies that produce TV sets confirm that radioactivity released from a

TV is not up to a level that would harm viewer including children บริษัทที่ผลิต เครื่องรับโทรทัศน์ยืนยันว่ารังสีที่ปล่อยออกมาจากทีวีไม่ถึงระดับที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ชมรวมทั้ง เด็ก นั่นคือ ไม่ยอมรับว่ารังสีเป็นอันตรายต่อผู้ชม แต่ตัวเลือกบอกยอมรับ จึงไม่ถูกต้อง

47 What conditions could harm viewers’ eyes?

1 Sitting too far from a TV

2 Sitting too close to a TV

3 Watching TV in a dark room

4 All are correct

ถาม สภาพไหนที่สามารถเป็นอันตรายต่อดวงตาของผู้ชม

1 นั่งไกลเกินไปจากทีวี

2 นั่งใกล้เกินไปจากทีวี

3 ดูทีวีในห้องมืด

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 สภาพการนั่งดูไกลหรือใกล้ หรือดูในที่มืดหรือสว่างมากเกินไป ล้วนส่งผลต่อสายตา

48 According to the passage, how many types of eye problems could TV cause?

1 One

2 Two

3 Three

4 Four

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ปัญหาสายตาที่ทีวีทําให้เกิดได้มีกี่แบบ

ตอบ 4 4 แบบ 1 รังสีที่ปล่อยออกมาจากทีวี 2 การเพ่งมองภาพหรือสิ่งเคลื่อนไหวเล็กๆ ในทีวีเป็น

เวลานาน 3 สภาพการดูที่ไม่ดี เช่น ใกล้หรือไกล สว่างมากหรือน้อยเกินไป 4 การดูในห้องที่มืด

49 According to the passage, which statement is true about the emotional effects of TV?

1 They’re more difficult to prevent.

2 They mainly influence young viewers.

3 What people think might come from what they have watched on TV.

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านอารมณ์ของการดูทีวี

1 ผลทางอารมณ์ป้องกันได้ยากกว่า

2 มันมีอิทธิพลต่อผู้ชมอายุน้อยเป็นหลัก

3 สิ่งที่คนคิดอาจมาจากสิ่งที่พวกขาดูทางทีวี

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ถูกทุกข้อที่กล่าวในเนื้อเรื่อง

50 According to Prasai Ruchaiboon, which statement is true about Thai series?

1 They are too realistic.

2 There are mistakes in selecting actors.

3 They present wrong information.

4 They are not appropriate for all viewers.

ถาม ตามความคิดของคุณปราศรัย ลือชัยบุญ ข้อความไหนถูกต้องเกี่ยวกับละครไทย

1 มันสมจริงสมจังเกินไป

2 มันผิดพลาดในการเลือกนักแสดง

3 มันนําเสนอข้อมูลที่ผิด

4 มันไม่เหมาะสมสําหรับผู้ชมทั้งหมด

ตอบ 1 คําว่า melodrama คือ เป็นละครที่เกินจริงตรงกับตัวเลือกที่ 1

 

Part3 : Unseen Passages (เนื้อหานอกตํารา)

 

Passage 1

The Covid-19 task force on Friday banned street water fights during the Songkran festival for the second year running, on fears it could result in The Songkran festival holiday this year is from April 12 – 15, inclusive, preceded by a weekend.

Among tourists, Songkran is mostly known as the Water Festival and is generally a very wet celebration. Wild street battles with water guns and flinging water from pickup trucks were a normal part of what has been described as the world’s biggest water fight, until the pandemic struck.

Water splashing, powder smearing, and foam parties will not be allowed during the Songkran festival next month, Culture Minister Itthiphol Kunplome said yesterday. He said · that this year’s Songkran would focus on the traditional aspects of the festival, such as merit making, sprinkling water on Buddha statues, pouring water onto the elders’ palms, and asking for their blessings.

เมื่อวันศุกร์ คณะทํางานเฉพาะกิจจากโควิด-19 ได้สั่งห้ามเล่นน้ำตามท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นปี ที่สองติดต่อกัน เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของโควิด-19 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คือวันที่ 12-15 เมษายน รวมวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงด้วย

ในหมู่นักท่องเที่ยว สงกรานต์เป็นที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ในชื่อเทศกาลน้ำ และโดยทั่วไปแล้วจะเป็นงานเฉลิม ฉลองที่เปียกแฉะมาก การต่อสู้บนท้องถนนอย่างดุเดือดด้วยปืนฉีดน้ำและน้ำกระเซ็นจากรถปิกอัพเป็นเรื่องปกติของ สิ่งที่ได้รับการอธิบายว่าเป็นการต่อสู้ทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนกระทั่งเกิดโรคระบาด

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรมฯ เปิดเผยว่า ไม่อนุญาตให้สาดน้ำ ทาแป้ง และ ปาร์ตี้โฟมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนหน้า เขากล่าวว่าสงกรานต์ปีนี้จะเน้นไปที่ประเพณีของเทศกาล เช่น การ ทําบุญ การโปรยน้ําบนพระพุทธรูป การเทน้ําบนฝ่ามือของผู้เฒ่า และการขอพร

51 The main idea of this passage is ____.

1 gathering on streets is not allowed from April 12 to 15

2 the effect of Covid-19 on the Songkran festival postponement

3 splashing during the Songkran festival is prohibited

4 Songkran festivities are put on hold in reaction to the Covid pandemic

ถาม ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องนี้คือ

1 ไม่อนุญาตให้ชุมนุมตามท้องถนนตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนถึง 15 เมษายน

2 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเลื่อนเทศกาลสงกรานต์

3 ห้ามสาดน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์

4 งดจัดงานสงกรานต์ เนื่องจากผลของโควิดระบาด

ตอบ 4 ใจความสําคัญ คือ งดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ จากโควิดระบาด

52 _____ will be banned during the upcoming Songkran festival in Thailand.

1 Travelling back to hometowns

2 Gathering in large numbers

3 Street water battles

4 All celebrations

ถาม _____ จะถูกห้ามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย

1 การเดินทางกลับบ้านเกิด

2 การรวมตัวกันเป็นจํานวนมาก

3 การต่อสู้เล่นน้ําตามถนน

4 ทุกงานเฉลิมฉลอง

ตอบ 3 ที่ห้ามคือ การเล่นสาดน้ำบนท้องถนน

53 We can infer from the passage that this year the Songkran festival break runs for

days.

1 3

2 4

3 5

4 6

ถาม เราสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องว่าปีนี้เทศกาลสงกรานต์หยุดยาวเป็นเวลา วัน

ตอบ 4 หยุด 12- 15 และรวมเสาร์อาทิตย์ เป็นเวลา 6 วัน

54 During normal times, ______ NOT a normal part of the Songkran festival.

1 throwing water from pickup trucks

2 powder smearing and foam parties

3 rather strict disease control measures

4 wild street battles with water guns

ถาม ในช่วงเวลาปกติ _____ ไม่ใช่ส่วนที่เกิดขึ้นปกติของเทศกาลสงกรานต์

1 การสาดน้ำจากรถปิกอัพ

2 ปารตี้ทาแป้งและโฟม

3 มาตรการควบคุมโรคที่ค่อนข้างเข้มงวด

4 การต่อสู้บนท้องถนนด้วยปืนฉีดน้ำ

ตอบ 3 มาตรการควบคุมโรคที่ค่อนข้างเข้มงวด ไม่ใช่ส่วนปกติในเทศกาลสงกรานต์

55 It is most likely that the Culture Minister made his announcement ______.

1 at night

2 in March

3 at the weekend

4 for the first time

ถาม เป็นไปได้มากที่สุดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศ _____.

1 กลางคืน 2 ในเดือนมีนาคม 3 สุดสัปดาห์ 4 เป็นครั้งแรก

ตอบ 3 เทศกาลสงกรานต์เกิดขึ้นในเดือนเมษายน รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวว่า ไม่อนุญาตให้ สาดน้ำ ทาแป้ง และปาร์ตี้โฟมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนหน้า แสดงว่าที่กล่าวนั้นอยู่ในเดือนมีนาคม

56 The Songkran festival is also referred to as _____.

1 the world’s biggest water fight

2 the New Year Water Festival

3 the spread of Covid-19

4 a very wet celebration

ถาม เทศกาลสงกรานต์เรียกอีกอย่างว่า ______.

1 การต่อสู้ทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2 เทศกาลน้ำปีใหม่

3 การแพร่ระบาดของโควิด- 19

4 การเฉลิมฉลองที่เปียกมาก

ตอบ 4 จากข้อความที่ว่า Among tourists, Songkran is mostly known as the Water

Festival and is generally very wet celebration. จึงตอบตัวเลือกที่ 4

57 According to the passage, the traditional aspects of the festival does NOT include _____ .

1 purifying

2 cultural parades

3 receiving blessings

4 religious activities

ถาม ตามเนื้อเรื่อง แง่มุมดั้งเดิมของเทศกาลไม่ได้รวมถึง ____.

1 การทําให้บริสุทธิ์

2 ขบวนพาเหรดตามประเพณี

3 การรับพร

4 กิจกรรมทางศาสนา

ตอบ 1 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีดั้งเดิม เช่น การทําบุญ การโปรยน้ำบนพระพุทธรูป การขอพร

58 We can assume from the passage that _____.

1 Itthiphol Kunplome does not appreciate the Songkran festival

2 prohibitions were applied for the Songkran festival this year for the first time ever

3 the Songkran festival has not been the same since last year

ถาม เราสามารถสันนิษฐานจากเนื้อเรื่องว่า _____.

1 คุณอิทธิพล คุณปลื้ม ไม่ชื่นชอบเทศกาลสงกรานต์

2 การห้ามเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ งดใช้ ครั้งแรก

3 เทศกาลสงกรานต์ไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ปีที่แล้ว

ตอบ 3 จากย่อหน้าที่ 1 ว่า The Covid-19 task force on Friday banned streetwater fight

during the Songkran festival for the second year running เกิดการระบาดของโค

วิด-19 จึงมีห้ามเล่นน้ำตามท้องถนนในช่วงเทสกาลสงกรานต์เป็นปีที่สองติดต่อกัน

59 The word “banned” (in bold type) is equivalent in meaning to ____.

1 forbidden

2 allowed

3 submitted

4 postponed

ถาม คําว่า “banned” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายเท่ากับ ____.

1 ถูกห้าม

2 ได้รับอนุญาต

3 ที่ส่ง

4 ถูกเลื่อน

ตอบ 1 banned = forbidden = ถูกห้าม

Passage 2

A tell-all interview with Prince Harry and his wife Meghan with American chat show host Oprah Winfrey aired on Sunday night in the US and other countries – having piqued people’s interest about Britain’s centuries-old monarchy, and their troubles, across the globe.

The two-hour chat is the biggest royal interview since Harry’s mother Princess Diana detailed her crumbling marriage to his father Prince Charles in 1995 and was the couple’s first since they stepped down from royal duties. It drew more than 17 million viewers and generated explosive headlines

Meghan whose father is white and mother is black, revealed that members of the royal family had expressed concerns” over the color of their then-unborn baby’s skin. They revealed that the palace had refused to offer their son the courtesy title and accompanying security that protocol dictated, and that after they stepped back from their royal duties, the palace ceased to offer Harry security as well. The isolation and the harassment from the press were so bad, Meghan said, that she struggled with suicidal ideation while she was with the family. Having severed their official royal ties last year, the Duke and Duchess of Sussex explained why they abandoned Britain to move to California and start new lives.

 

การสัมภาษณ์แบบบอกเล่าทั้งหมดกับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนภรรยาของเขากับพิธีกรรายการสนทนาชาว อเมริกัน โอปราห์ วินฟรีย์ ออกอากาศเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งกระตุ้นความสนใจของผู้คนเกี่ยวกับระบอบราชาธิปไตยของสหราชอาณาจักรที่มีอายุหลายศตวรรษและปัญหาของพวกเขาไปทั่วโลก

การสนทนาสองชั่วโมงเป็นการสัมภาษณ์ราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เจ้าหญิงไดอาน่ามารดาของแฮร์รี่ให้ รายละเอียดการแต่งงานที่พังทลายของเธอกับเจ้าชายชาร์ลส์พ่อของเขาในปี 1995 และเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ตั้งแต่พวกเขาก้าวลงจากตําแหน่ง รายการดึงดูดผู้ชมมากกว่า 17 ล้านคนและสร้างหัวข้อข่าวฉาว – เมแกนซึ่งพ่อเป็นคนผิวขาวและแม่เป็นคนผิวดําเปิดเผยว่าสมาชิกของราชวงศ์ได้แสดง “ความกังวล” เกี่ยวกับสี ผิวของทารกในครรภ์ในขณะนั้น พวกเขาเปิดเผยว่าพระราชวังปฏิเสธที่จะเสนอตําแหน่งที่ควรเอื้อเฟื้อแก่ลูกชายของพวกเขา รวมถึงการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบการที่กําหนด และหลังจากที่พวกเขาออกจากการรับหน้าที่ของราชวงศ์ วังก็หยุดให้การรักษาความปลอดภัยแก่แฮร์รี่เช่นกัน เมแกนกล่าวว่าการแยกตัวและการล่วงละเมิดจากสื่อมวลชนนั้นเลวร้ายมากจนถึงขึ้นที่เธอต่อสู้กับความคิดฆ่าตัวตายขณะอยู่กับครอบครัว ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ได้ตัดขาดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว ทรงอธิบายว่าทําไมพวกเขาจึงละทิ้งอังกฤษเพื่อย้ายไปแคลิฟอร์เนียและเริ่มต้นชีวิตใหม่

 

60 According to the passage, all of the following statements are correct EXCEPT ____.

1 Prince Harry and Meghan Markle’s interview with Oprah was watched by millions

2 Prince Harry and his wife took their own lives after Meghan joined the royal family

3 Prince Harry would like to return to his life as a working member of the royal family

4 Prince Harry’s wife was unhappy with the media spotlight brought on by her role

ตามเนื้อเรื่อง ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องยกเว้น ____.

1 บทสัมภาษณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่ และเมแกน มาร์เคิล มีผู้ชมนับล้าน

2 เจ้าชายแฮร์รีและพระชายาปลิดชีพตนเอง หลังเมแกนร่วมราชวงศ์

3 เจ้าชายแฮร์รีทรงประสงค์จะกลับไปใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกในราชวงศ์

4 ภริยาของเจ้าชายแฮร์รี่ ไม่พอใจกับประเด็นข่าวที่เพ่งเล็งไปที่บทบาทของเธอ

ตอบ 2 เมแกนมีความคิดฆ่าตัวตายแต่ไม่มีการระบุถึงการปลิดชีพตนเอง

61 The wide – ranging interview of Prince Harry and his wife Meghan was broadcast ____.

1 last week

2 in 1995

3 on Sunday

4 before the couple’s royal wedding

ถาม มีการออกอากาศรายการสัมภาษณ์หลากหลายของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน ภริยาของเขา

ตอบ 3 ในวันอาทิตย์

62 Meghan talked about ____ .

1 her being biracial

2 media support

3 issues of racism

4 her mental health solutions

ถาม เมแกนพูดถึง ____.

1 การเป็นลูกครึ่งของเธอ

2 การสนับสนุนสื่อ

3 ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ

4 การแก้ปัญหาสุขภาพจิตของเธอ

ตอบ 3 ประเด็นเรื่องการแยกสีผิว หรือเหยียดเชื้อชาติ (racism)

63 In the interview, Harry and Meghan’s painful discussions are NOT about ____.

1 the color of their son’s skin

2 the intense pressures to suicidal tendency

3 Diana’s interview in 1995

4 losing royal protection

ถาม ในการให้สัมภาษณ์ การสนทนาอันเจ็บปวดของแฮร์รี่และเมแกนไม่ได้เกี่ยวกับ ____ .

1 สีผิวของลูกชาย

2 แรงกดดันที่รุนแรงต่อแนวโน้มการฆ่าตัวตาย

3 บทสัมภาษณ์ของไดอาน่าในปี 1995

4 สูญเสียการปกป้องจากราชวงศ์

ตอบ 3 ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องคือ บทสัมภาษณ์ของไดอาน่าในปี 1995

64 Harry and Meghan are NOT ____.

1 husband and wife

2 a prince and princess

3 the Duke and Duchess of Sussex

4 Working members of the Royal Family

ถาม แฮร์รี่และเมแกนไม่ใช่ _____.

1 สามีและภริยา

2 เจ้าชายและเจ้าหญิง

3 ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกส์

4 คณะทํางานของราชวงศ์

ตอบ 4 ทั้งคู่ไม่ได้เป็นคณะทํางานของราชวงศ์

65 Oprah Winfrey is NOT ____.

1 an interviewee

2 a media personality

3 American

4 a talk show host

ถาม โอปราห์ วินฟรีย์ ไม่ใช่ ____.

1 ผู้ถูกสัมภาษณ์

2 พิธีกรสื่อ

3 ชาวอเมริกัน

4 พิธีกรรายการทอล์คโชว์

ตอบ 1  จากเนื้อเรื่องเธอเป็น ผู้สัมภาษณ์ (interviewer)

66 According to the passage, we can conclude that ____.

1 security is not necessary any more for the couple

2 Harry receives financial support from the Royals

3 Prince Charles stopped taking Harry’s calls

4 Harry and Meghan’s son does not have the title of a royal prince

ถาม ตามเนื้อเรื่อง เราสามารถสรุปว่า _____.

1 ความปลอดภัยไม่จําเป็นอีกต่อไปสําหรับคู่รัก

2 แฮร์รี่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากราชวงศ์

3 เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์หยุดรับสายของแฮร์รี่

4 ลูกชายของแฮร์รี่และเมแกนไม่มีตําแหน่งเจ้าชาย

ตอบ 4 สรุปประเด็นที่สําคัญคือตัวเลือกที่ 4

67 The pronoun “they” (in bold type) refers to _____.

1 Harry’s parents Princess Diana and Prince Charles

2 Harry and Meghan

3 the couple and Oprah Winfrey

4 Britain’s centuries-old monarchy

ถาม คําสรรพนาม “they” (ในตัวหนา) อ้างอิงถึง _____.

1 พ่อแม่ของแฮร์รี่ เจ้าหญิงไดอาน่าและเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์

2 แฮรี่และเมแกน

3 ทั้งคู่และโอปราห์ วินฟรีย์

4 ราชาธิปไตยของอังกฤษที่มีอายุหลายศตวรรษ

ตอบ 2 “they” อ้างอิงถึง แฮรี่และเมแกน

68 The word “piqued” (in bold type) can best be replaced by ____.

1 confirmed

2 aroused

3 satisfied

4 revealed

ถาม คําว่า “piqued” (ในตัวหนา) สามารถแทนที่ด้วยคําว่า ____.

1 ยืนยัน

2 กระตุ้น

3 ทําให้พึงพอใจ

4 เปิดเผย

ตอบ 2 piqued = aroused = กระตุ้น เร้าใจ

 

Passage 3

Pigs may be more intelligent than we thought. They may be able to play video games. Researchers at Purdue University in the USA conducted research on pigs’ gaming skills. The researchers were surprised that their test pigs were able to play some games. Researches got the four pigs, named Ebony, Hamlet, Ivory, and Omelet, to play a simple game at different levels. They had to move a joystick with their snout to make a cursor move to a coloured wall. If they were successful, they got a tasty treat. Lead author Dr. Candace Croney said, “It’s very clear they had some conceptual understanding of what they were being asked to do.” The research is in a paper published in the journal Frontiers in Psychology.

The research was quite extensive. The pigs spent many days playing the game. During the last 50 rounds, the pigs played the game on three different levels. If they were successful at one level, they moved to the next level. The higher levels had better treats. A scientist told CNN, “The pigs clearly understood the connection between their own behavior, the joystick, and what was happening on the screen.” Dr. Croney said it was important to understand how pigs get information, and what they are capable of learning and remembering. She said this would help us to learn what pigs think of when interacting with humans. We could also understand what pigs think of different environments.

หมูอาจฉลาดกว่าที่เราคิด พวกเขาอาจจะสามารถเล่นวิดีโอเกมได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Purdue ใน สหรัฐอเมริกาได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการเล่นเกมของสุกร นักวิจัยรู้สึกประหลาดใจที่สุกรทดลองของพวกมัน สามารถเล่นเกมบางเกมได้ งานวิจัยได้ให้หมูสี่ตัวชื่อ Ebony, Hamlet, Ivory และ Omelet เพื่อเล่นเกมง่ายๆ ใน

ระดับต่างๆ พวกเขาต้องขยับจอยสติ๊กด้วยจมูกและปาก (ของหมู) เพื่อให้เคอร์เซอร์เคลื่อนไปที่ผนังสี หากพวกเขาทําสําเร็จ พวกเขาก็จะได้รับของอร่อย ดร.แคนเดซ โครนีย์ หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า “เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขามีความเข้าใจ ในแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาถูกขอให้ทํา” งานวิจัยนี้อยู่ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Psychology

การวิจัยค่อนข้างครอบคลุม หมูใช้เวลาหลายวันในการเล่นเกม ในช่วง 50 รอบที่ผ่านมา หมูเล่นเกมในสาม ระดับที่แตกต่างกัน หากพวกเขาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง พวกเขาจะย้ายไปยังระดับถัดไป ระดับที่สูงขึ้นมีการปฏิบัติที่ดีกว่า นักวิทยาศาสตร์บอกกับ CNN ว่า “หมูเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของพวกมัน จอยสติ๊ก และสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจออย่างชัดเจน” ดร.โครนีย์กล่าวว่าสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าหมูได้รับข้อมูลอย่างไร และพวกมันสามารถเรียนรู้และจดจําอะไรได้บ้าง เธอบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เราเรียนรู้ว่าหมูคิดอย่างไรเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ เรายังเข้าใจได้ว่าหมูคิดอย่างไรกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

69 The main idea of the passage is that ____.

1 pigs can play video games better than humans

2 pigs can communicate with humans

3 pigs are more intelligent than people

4 pigs can play video games

ถาม ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องคือว่า ____.

1 หมูสามารถเล่นเกมได้ดีกว่ามนุษย์

2 หมูสามารถสื่อสารกับมนุษย์

3 หมูมีความเฉลียวฉลาดกว่ามนุษย์

4 หมูสามารถเล่นวิดีโอเกม

ตอบ 4 จากบรรทัดแรกคือ หมูสามารถเล่นวิดีโอเกม

70 Which name is NOT one of the pigs’ names mentioned in the passage?

1 Candace

2 Ebony

3 Hamlet

4 Omelet

ถาม ข้อไหนที่ไม่ได้เป็นชื่อของหมูที่เอ่ยถึงในเนื้อเรื่อง

ตอบ 1 จากเนื้อเรื่องกล่าวว่า งานวิจัยได้ให้หมูสี่ตัวชื่อ Ebony, Hamlet, Ivory และ Omelet.

ฉะนั้นที่ไม่ได้กล่าวถึงคือ Candace

71 The word “they” (in bold type) refers to ___.

1 researchers

2 video games

3 pigs

4 people

ถาม คําว่า “they” (ในตัวหนา) อ้างอิงถึง ____.

1 นักวิจัย

2 เกมวิดีโอ

3 หมู

4 ผู้คน

ตอบ 3 they อ้างอิงถึง คํานามพหูพจน์ข้างหน้า คือ หมู

72 Which statement is true?

1 Pigs can play many difficult games.

2 Dr. Croney is the only researcher in this project.

3 The research was published in Frontiers in Psychology.

4 Pigs moved a joystick by their nose.

ถาม ข้อไหนถูกต้อง

1 หมูสามารถเล่นเกมยากหลายเกม

2 ดร.โครนีย์เป็นนักวิจัยเพียงคนเดียวในโครงการนี้

3 งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน Frontier in Psychology

4 หมูขยับจอยสติกโดยใช้จมูก

ตอบ 3 ข้อที่ถูกที่สุดคือตัวเลือกที่ 3 จากบรรทัดสุดท้ายย่อหน้าที่ 2

73 The word “extensive” (in bold type) can be replaced by ____.

1 broad

2 fast

3 narrow

4 intensive

ถาม คําว่า “extensive” (ในตัวหนา) สามารถแทนที่ด้วย _____.

1 กว้างขวาง

2 เร็ว

3 แคบ

4 เข้มงวด เข้มข้น

ตอบ 1 extensive = broad = กว้างขวาง แพร่หลาย ครอบคลุม

74 According to the passage, if the pigs move to a higher level, they will get ___.

1 more information

2 better treats

3 more stories

4 better joysticks

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ถ้าหมูย้ายไประดับที่สูงขึ้น พวกเขาจะได้รับ ____.

1 ข้อมูลมากขึ้น

2 การปฏิบัติที่ดีขึ้น

3 เรื่องราวมากขึ้น

4 จอยสติ๊กที่ดีกว่า

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 The higher levels had better treats = ระดับที่สูงขึ้นมีการ

ปฏิบัติที่ดีขึ้น

75 According to the passage, the pigs understood the connection between the following EXCEPT ____.

1 what was happening on the screen

2 the joystick

3 their own behavior

4 humans

ถาม ตามเนื้อเรื่อง หมูเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างต่อไปนี้ ยกเว้น ____.

1 สิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ

2 จอยสติ๊ก

3 พฤติกรรมของพวกเขาเอง

4 มนุษย์

ตอบ 4 จากข้อความว่า The pigs clearly understood the connection between their own behavior, the joystick, and what was happening on the screen หมูเข้าใจการ เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของพวกมัน จอยสติ๊ก และสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจออย่างชัดเจน ยกเว้น มนุษย์

76 What are the objectives of this research?
1 To understand what pigs can learn and remember

2 To understand how pigs get information

3 To understand what pigs think of different environments

4 All are correct

ถาม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์อะไร

1 เพื่อเข้าใจสิ่งที่หมูสามารถเรียนรู้และจดจํา

2 เพื่อเข้าใจว่าหมูได้รับข้อมูลได้อย่างไร

3 เพื่อเข้าใจว่าหมูคิดอย่างไรกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ตอบ 4 ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 

Passage 4 

Authorities are urging those looking for love on the Internet to be cautious. There was a 20 per cent rise in online romance fraud last year. The organization UK Finance reported that cyber fraud increased considerably and coincided with a rise in the number of people looking for a partner online. This has been exacerbated by feelings of loneliness and isolation during the coronavirus pandemic. There was a sharp rise in the number of scams related to dating sites particularly around Valentine’s Day.UK Finance said.

“Romance scams can leave customers out of love and out of pocket.” It warned, “Romance scammers can be very convincing by forming an emotional attachment with their victims.”.

The Online Dating Association in the UK reported that round 2.3 million British. citizens used dating apps during lockdown. Cyber criminals have taken advantage of this: to scam people. A total of $23 million is believed to have been lost in bank transfer fraud. The average loss per victim is around $11,000. According to data from a UK bank, people aged 55 to 64 are the most vulnerable to romance fraud. Pauline Smith, a fraud expert, said, “Any online platform that allows you to connect with and talk to other people could be targeted by romance fraudsters, so it’s important to remain vigilant.” She urged extreme caution if an online love interest requests money for things like medical care.

 

เจ้าหน้าที่กําลังเรียกร้องให้ผู้ที่มองหาความรักบนอินเทอร์เน็ตให้ระมัดระวัง มีการฉ้อโกงเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ทาง ออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปีที่แล้ว องค์กร UK Finance รายงานว่าการฉ้อโกงทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากและใกล้เคียงกับจํานวนผู้ที่มองหาพันธมิตรทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้ทําให้แย่ลงด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวและการกักตัว ระหว่างการระบาดของโคโรนาไวรัส มีการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หาคู่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วง วันวาเลนไทน์ UK Finance กล่าวว่า “การหลอกลวงแบบโรแมนติกอาจทําให้ลูกค้าหมดรักและหมดกระเป๋า” มัน เตือนว่า “นักต้มตุ้นที่โรแมนติกสามารถโน้มน้าวใจได้มากโดยการสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับเหยื่อของพวกเขา”

สมาคมหาคู่ออนไลน์ในสหราชอาณาจักรรายงานว่า ชาวอังกฤษราว 2.3 ล้านคนใช้แอพหาคู่ในช่วงล็อคดาว อาชญากรไซเบอร์ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อหลอกลวงผู้คน เชื่อว่าเงินจํานวน 23 ล้านดอลลาร์ที่สูญหายไปจากการ ฉ้อโกงการโอนเงินผ่านธนาคาร การสูญเสียเฉลี่ยต่อเหยื่อประมาณ 11,000 เหรียญ จากข้อมูลของธนาคารในสหราชอาณาจักร ผู้ที่มีอายุระหว่าง 55-64 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะเกิดการฉ้อโกงเรื่องความรัก Pauline Smith ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงกล่าวว่า “แพลตฟอร์มออนไลน์ใดๆ ที่อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อและพูดคุยกับคนอื่น ๆ อาจตกเป็นเป้าหมายของนักต้มตุ้นที่โรแมนติก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องระมัดระวังตัว” เธอเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษหากผู้สนใจรักออนไลน์ขอเงินเพื่อซื้อบริการทางการแพทย์

 

77 What is the passage about?

1 Online dating apps

2 The rise in online romance scams

3 Feelings of loneliness during the coronavirus pandemic

4 How to find love in the digital age

ถาม  เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร

1 แอพหาคู่ออนไลน์

2 การหลอกลวงเรื่องรัก ๆใคร่ๆ ทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

3 ความรู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส

4 วิธีค้นหาความรักในยุคดิจิตัล

ตอบ 2 จากบรรทัดที่ 2 rise in online romance

78 The organization UK Finance reported that _____.

1 cyber scams have increased considerably

2 cybercrime dropped during the coronavirus pandemic

3 the number of people who looked for a partner online is decreasing

4 All are correct

ถาม  องค์กรทางด้านการเงินของสหราชอาณาจักรรายงานว่า _____.

1 การหลอกลวงทางไซเบอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2 อาชญกรรมในโลกไซเบอร์ลดลงมนช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส

3 จํานวนคนที่มองหาพันธมิตรทางออนไลน์กําลังลดลง

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 การหลอกลงทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนตัวเลือกอื่นบอกลดลงไม่ถูกต้อง

79 The word “exacerbated” (in bold type) can be replaced by _____.

1 resolved

2 worsened

3 improved

4 decreased

ถาม คําว่า “exacerbated” (ในตัวหนา) สามารถแทนที่ด้วย _____.

1 ตัดสินใจ

2 ทําให้แย่ลง

3 ทําให้ดีขึ้น

4 ลดลง

ตอบ 2 exacerbated = worsened = ทําให้แย่ลง ทําให้ทรุดหนัก

80 The word “it” (in bold type) refers to ____.

1 UK Finance.

2 a sharp rise

3 Valentine’s Day

4 Pauline Smith

ถาม คําว่า “ it” (ในตัวหนา) อ้างอิงถึง _____.

ตอบ 1 เดาจากข้างหน้าที่มี UK Finance said (กล่าว) แล้วมา It warns (เดือน) ก็คือ UK Finance

81 Which is INCORRECT?

1 Romance scammers gave victims their pockets to show love.

2 Romance scams could make you lose a lot of money.

3 Romance scams rose around Valentine’s Day.

4 Romance scammers made an emotional connection convincingly.

ถาม ข้อไหนไม่ถูกต้อง

1 นักต้มตุ้นสุดโรแมนติกมอบกระเป๋าให้เหยื่อเพื่อแสดงความรัก

2 การหลอกลวงแบบโรแมนติกอาจทําให้คุณเสียเงินจํานวนมาก

3 กลโกงเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เพิ่มขึ้นในช่วงวันวาเลนไทน์

4 นักต้มตุ้นโรแมนติกสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์อย่างน่าเชื่อถือ

ตอบ 1 ที่ไม่ถูกคือตัวเลือกที่ 1 จากย่อหน้าที่1 ว่ามอบกระเป๋าไม่มีกล่าว

82 How many British people used dating apps during lockdown?

1 64 million

2 55 million

3 26 million

4 2.3 million

ถาม มีชาวอังกฤษกี่คนที่ใช้แอพหาคู่ในช่วงล็อคดาวน์

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 2 2.3 ล้าน

83 The average loss per victims is around ____.

1 11,000 pounds

2 11,000 USD

3 26 million USD

4 26 million pounds

ถาม การสูญเสียโดยเฉลี่ยต่อหยื่อหนึ่งรายอยู่ที่ประมาณ ____.

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 4 average loss per victim is around $11,000

84 Which group of people is the most vulnerable to romance fraud?

1 Children

2 Older people

3 Younger people

4 Teenagers

ถาม กลุ่มคนไหนเสี่ยงที่จะโกงเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ มากที่สุด

ตอบ 2  จากย่อหน้าที่ 2 ว่า people aged 55 to 64 are the most vulnerable to romance

fraud คนอายุราว 55 – 64 เป็นกลุ่มคนเสี่ยงที่สุดที่จะเกิดการฉ้อโกงในเรื่องรัก ๆ ใคร ๆ

85 Who is Pauline Smith?

1 A scammer

2 A fraud’s victim

3 A fraud expert

4 A fraudster

ถาม Pauline Smith เป็นใคร

ตอบ 3 จากข้อความว่า Pauline Smith, a fraud expert เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโกง

86 The word “fraudsters” (in bold type) means _____.

1 dating apps

2 persons who are fraud victims

3 cyber criminals

4 persons who commit fraud

ถาม คําว่า “fraudsters” (ในตัวหนา) หมายถึง ___.

 1. แอพหาคู่

2 คนที่ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกง

3 อาชญากรไซเบอร์

4 คนที่ทําการฉ้อโกง

ตอบ 4 fraudsters = persons who commit fraud = คนขี้โกง นักต้มตุ้น

 

Passage 5

Simply put, art pervades almost every aspect of our lives, from the clothes we wear and the buildings in which we live, to the books we read and the music we listen to. It is one of the four things-apart from faith, hope, and love that helps individuals and societies define meaning and purpose without the need for words.; Even in remote corners of the world, art is a powerful way to express beauty while

ries and cultures. In Savu: Indonesia, a simple drape of cloth showcases the entire maternal lineage of a family, while textile art pieces from Indiastudied over a period time-depict traders arriving with different products. Similarly, batik motifs on Indonesian fabric may appear unassuming, but look more closely and one sees that they also tell a story. Rifaiyah batik, originating from a community in Central Java, are a case in point. The designs are inspired by the teachings of the Javanese poet, KH Ahmad Rifai, and reflect their makers’ (often women) views and interpretation of the poetry.

Engagement in some sort of art form is also believed to be beneficial to one’s mental health. Around the world, art therapy is a common component within the practice of psychotherapy, including at Singapore’s Institute of Mental Health. Expressive art therapies trauma

sufferers – for instance, the creative programmes offered by Art to Healing, and Australia-based organization, support human trafficking victims in their emotional and psychological recovery. The therapeutic properties of art are not just helpful for mental sufferers, however. For some people, an artistic endeavour is simply an activity that relaxes the mind. Some years ago, I met an elderly basket weaver in the Philippines, who continued to weave despite her failing eyesight. When I asked why she did not give up weaving, she said she enjoyed the meditative aspect of the act, as well as the sense of satisfaction it brought her.

 

พูดง่ายๆ ก็คือ ศิลปะแผ่ซ่านไปแทบทุกด้านของชีวิตเรา ตั้งแต่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่และอาคารที่เราอาศัยอยู่ ไป จนถึงหนังสือที่เราอ่านและดนตรีที่เราฟัง เป็นหนึ่งในสี่สิ่ง-นอกเหนือจากศรัทธา ความหวัง และความรัก ที่ช่วยให้ บุคคลและสังคมกําหนดความหมายและจุดประสงค์โดยไม่ต้องใช้คําพูด

แม้แต่ในมุมที่ห่างไกลของโลก ศิลปะก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงออกถึงความงามในขณะที่บันทึก ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ในเมืองซาวู ประเทศอินโดนีเซีย ผ้าคลุมธรรมดาๆ แสดงให้เห็นเชื้อ สายมารดาทั้งหมดของครอบครัว ในขณะที่งานศิลปะสิ่งทอจากอินเดีย – ศึกษาในช่วงเวลาหนึ่ง- แสดงให้เห็นพ่อค้าที่ มาถึงด้วยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในทํานองเดียวกัน ลวดลายผ้าบาติกบนผ้าชาวอินโดนีเซียอาจดูไม่โอ้อวด แต่มองให้ละเอียดยิ่งขึ้นและพบว่าสิ่งเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวด้วย อย่างกรณีเช่น ผ้าบาติก Rifaiyah ซึ่งมีต้นกําเนิดจากชุมชน ในซวากลาง การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากคําสอนของกวีชาวชวา KH Ahmad Rifai และสะท้อนมุมมอง และการตีความบทกวีของผู้สร้าง (ซึ่งมักจะเป็นผู้หญิง)

เชื่อกันว่าการมีส่วนร่วมในรูปแบบศิลปะบางประเภทยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตอีกด้วย ทั่วโลก ศิลปะ บําบัดเป็นองค์ประกอบทั่วไปในการฝึกจิตบําบัด ซึ่งรวมถึงสถาบันสุขภาพจิตของสิงคโปร์ด้วย การบําบัดด้วยศิลปะ

ด้วยการแสดงออกยังสามารถยกระดับผู้ประสบภัยได้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมสร้างสรรค์ที่นําเสนอโดย At to Healing และองค์กรในออสเตรเลียที่ให้การสนับสนุนเหยื่อการค้ามนุษย์ในการฟื้นตัวทางอารมณ์และจิตใจ คุณสมบัติ การรักษาของศิลปะไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ประสบภัยทางจิตเท่านั้น สําหรับบางคน ความพยายามทางศิลปะเป็นเพียงกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจ เมื่อหลายปีก่อน ฉันได้พบกับคนแก่คนหนึ่งที่ทอตะกร้าในฟิลิปปินส์ ซึ่ง ยังคงทอต่อไปทั้ง ๆ ที่เธอมีสายตาไม่ดี เมื่อฉันถามว่าทําไมเธอถึงไม่เลิกทอผ้า เธอบอกว่าเธอได้เพลิดเพลินในแง่การทํา สมาธิ เช่นเดียวกับความรู้สึกพอใจที่เธอได้รับ

87 The word “pervades” in bold type means _____.

1 to spread

2 to inspire

3 to separate

4 to stimulate

ถาม คําว่า “pervades” ในตัวพิมพ์หนา หมายถึง _____.

1 กระจายออกไป 2 แรงบันดาลใจ 3 แยกออก 4 กระตุ้น เร้าใจ

ตอบ 1 pervades = to spread # แผ่ซ่าน แพร่หลาย ฟุ้ง

88 The word “lineage” in bold type means people who _____.

1 documented histories

2 created art

3 lived a long time ago

4 designed textiles

ถาม คําว่า “fineage” ในตัวพิมพ์หนาหมายถึงผู้คนที่ ____.

1 เอกสารประวัติศาสตร์ 2 สร้างสรรค์งานศิลปะ 3 อยู่มาตั้งนานแล้ว

4 ออกแบบสิ่งทอ

ตอบ 3 lineage = lived a long time ago = เชื้อสาย สายเลือด วงศ์ตระกูล

89 The word “depict” in bold type means _____.

1 to look

2 to appear

3 to show

4 to study

ถาม คําว่า “depict” ในตัวพิมพ์หนา หมายถึง ____.

1 มอง 2 ปรากฏตัว 3 แสดงให้เห็น 4 ศึกษา เรียน

ตอบ 3 depict = to show = บรรยาย พรรณนา แสดงให้เห็น

90 The word “trauma” in bold type means a/an ____ experience.

1 failing

2 expressive

3 supportive

4 upsetting

ถาม คําว่า “trauma” ในตัวพิมพ์หนา หมายถึงความรู้สึกที่ ____.

1 ล้มเหลว 2 แสดงออก 3 สนับสนุน 4 ว้าวุ่นใจ ยุ่งยากใจ

91 The word “endeavour” in bold type means alan ___ relating to art.

1 activity

2 emotion

3 property

4 meditation

ถาม คําว่า “endeavour” ในตัวพิมพ์หนาหมายถึง _____ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ

1 กิจกรรม 2 อารมณ์ 3 ทรัพย์สมบัติ 4 การทําสมาธิ

ตอบ 1 endeavor = ความพยายาม พากเพียร อุตสาหกรรม เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะ

92 The word “it” in bold type refers to ____.

1 love

2 art

3 hope

4 faith

ถาม คําว่า “it” ในตัวพิมพ์หนา อ้างอิงถึง _____.

ตอบ 2 “it” อ้างอิงถึง art ศิลปะ)

93 The word “one” in bold type refers to ____.

1 any person

2 Rifaiyah

3 KH Ahmad Rifai

4 a community in Central Java

ถาม คําว่า “one” ในตัวพิมพ์หน้า อ้างอิงถึง ____.

ตอบ 1 one หมายถึง ใครก็ได้ ไม่ได้เจาะจง

94The word “1” in bold type refers to ____.

1 the author

2 a poet

3 a sufferer

4 a victim

ถาม คําว่า “1” ในตัวพิมพ์หนา อ้างอิงถึง ____.

ตอบ 1 “1” หมายถึง ผู้เขียน

95 According to the passage, art can be found in ____.

1 what we read

2 where we live

3 what we wear

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ศิลปะสามารถพบใน ____.

1 สิ่งที่เราอ่าน

2 สิ่งที่เราอยู่อาศัย

3 สิ่งที่เราใส่

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 จากที่ว่า at pervades almost every aspect of our lives, from the clothes we

wear and the buildings in which we live, to the books we read and the music

we listen to

96 According to the passage, we use art to ____.

1 record ways of life

2 express beauty

3 tell past events

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง เราใช้ศิลปะเพื่อ _____.

1 บันทึกวิถีชีวิต

2 แสดงถึงความงาม

3 เล่าเหตุการณ์ในอดีต

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ถูกทุกข้อ

97 What is batik?

1 a textile art piece

2 a draping type of cloth

3 a printing technique on fabric

4 Both a textile art piece and a printing technique on fabric are correct

ถาม บาติกคืออะไร

ตอบ 4

1 ชิ้นงานศิลปะสิ่งทอ

2 ชนิดของผ้า

3 เทคนิคการพิมพ์บนผ้า

4 ทั้งชิ้นงานศิลปะสิ่งทอและเทคนิคการพิมพ์บนผ้า

98 According to the passage, which statement is true about Rifaiyah batik?

1 It was designed by KH Ahmad Rifai

2 It’s an interpretation of poetry

3 All of its makers are women

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนถูกต้องเกี่ยวกับผ้าบาติก Rifaiyah

1 ออกแบบโดย KH Ahmad Rifai

2 เป็นการตีความกวีนิพนธ์

3 ผู้ผลิตทั้งหมดเป็นผู้หญิง

4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 จากท้ายของย่อหน้าที่ 2 ว่า The designs are inspired by the teachings of the

Javanese poet, KH Ahmad Rifai, and reflect their makers’ (often women)

views and interpretation of the poetry จากตัวเลือกที่ 3 ว่าผู้ผลิตคือผู้หญิงทั้งหมด ไม่

ถูกต้อง

99 According to the passage, art has been used as therapy in ____.

1 India

2 Indonesia

3 Australia

4 the Philippines

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ศิลปะถูกนํามาใช้ในการบําบัดใน ____.

ตอบ 3 จากย่อหน้าที่ 3 ประเทศออสเตรเลีย

100 According to the passage, which statement is NOT true about art?

1 It affects eyesight.

2 It relates to meditation.

3 It reflects people’s thoughts.

4 It helps people to relax.

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับศิลปะ

1 มันส่งผลต่อการมองเห็น

2 มันเกี่ยวข้องกับการทําสมาธิ

3 มันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของคน

4 มันช่วยให้ผู้คนผ่อนคลาย

ตอบ 1 จากบรรทัดสุดท้าย ไม่ได้กล่าวว่าศิลปะจะส่งผลต่อการมองเห็น

 

ENG2001 การอ่านเอาความ 1/2563

แนวข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความ

Part 1 : Reading Theory (20 points)

A: Paragraph Structure

Read the following passage and answer the questions

จงอ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้และตอบคําถามด้านล่าง

1It is hard to be a farmer. 2Cold weather can kill your crops. 3Bugs can eat your crops. 4Weeds can hurt your crops. 5your crops may need more rain than they get. 6Fruits and vegetables can go bad before they are sold. 7Some people say this with GM food.

1ไม่ง่ายเลยที่จะทํางานเป็นชาวนา 2อากาศหนาวสามารถทําให้พืชผลตาย 3แมลงสามารถกินพืชผล 4วัชพืช สามารถทําร้ายพืชผล 5พืชผลอาจต้องการน้ำฝนมากกว่าที่ได้รับ 6ผลไม้และผักอาจเน่าเปื่อยก่อนวางขาย 7บางคนอ้างว่าชาวนาสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยอาหารดัดแปลงทางพันธุกรรม (GM food)

1 The 5th sentence is _____.

1 the main idea

2 a major supporting sentence

3 a minor supporting sentence

4 a concluding sentence

ถาม ประโยคที่ 5 เป็น ______.

1 ใจความสําคัญ

2 ประโยครายละเอียดสนับสนุนหลัก

3 ประโยครายละเอียดสนับสนุนย่อย

4 ประโยคสรุป

(topic sentence/main idea) และ ตั้งแต่ประโยคที่ 2-6 กล่าวถึงแต่ละปัญหาที่ชาวนาต้องเผชิญ เป็น major supporting sentence ที่สนับสนุนประโยคที่ 1 และประโยคที่ 7 กล่าวถึงการแก้ปัญหาของประโยค 2-6 จะเป็น minor supporting sentence

2 What is the topic of this passage?

1 How to Be a Farmer

2 Farmers’ Problems

3 Fruits and vegetables

4 The Use of GM Food

ถาม หัวเรื่องของใจความนี้คืออะไร

1 จะเป็นชาวนาอย่างไร 2 ปัญหาของชาวนา 3 ผลไม้และผัก 4 การใช้อาหารดัดแปลงทางพันธุกรรม

ตอบ 2 เนื้อเรื่องประเด็นพูดถึง การเป็นชาวนาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ

3 The topic sentence of this passage is the ____.

1 1th sentence

2 2nd sentence

3 6th sentence

4 7th sentence

ถาม ประโยคหัวเรื่องของใจความนี้คือ ______.

1 ประโยคที่ 1

2 ประโยคที่ 2

3 ประโยคที่ 6

4 ประโยคที่ 7

ตอบ 1ประโยคที่เป็น ใจความสําคัญหรือหัวเรื่องก็คือประโยคที่ 1

4 There is/are _____ major supporting detail(s) in this passage.

1 3

2 4

3 5

4 6

ถาม มีประโยครายละเอียดสนับสนุนหลัก _____ ประโยคในเรื่องนี้

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ major มี 5 ประโยคคือ 2-6

5 There is/are _____ minor supporting detail(s) in this passage.

1 1

2 2

3 3

4 None

ถาม มีประโยครายละเอียดสนับสนุนย่อย _____ ประโยคในเรื่องนี้

ตอบ 1 คูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ มีประโยคที่ 7 เป็น minor supporting ก็คือมี 1 ประโยค

 

B: Dictionary Entry

Haunt ho: nt/

v t

1 To visit habitually or appear in frequently as a spirit or ghost.

2 To recur persistently to the consciousness of, remain with.

3 To visit frequently; go to often

4 To disturb or distress; cause to have anxiety.

v.i

1 To reappear continually as a spirit or ghost.

2 To remain persistently; stay; linger.

n

1 Often, haunts a place frequently visited

2 Chiefly Midland and Southem U.S. a ghost.

haunter n.

(คําอธิบาย: หัวศัพท์ให้มาคือ haunt มีหน้าที่ของคํา (part of speech) คือ vt. vi. รวมกันนับอันเดียวคือ คํากริยา (มีกรรม ไม่มีกรรม ก็นับเป็นคํากริยาอันเดียว) และมี n คือคํานาม รวมมีหน้าที่ของคําสองชนิด

6 “The bar was a favorite haunt of artists of this time.”

The meaning of the word “haunt” in the above sentence is _____ .

1 a place frequently visited

2 a ghost

3 to disturb or distress

4 to reappear as a spirit

ถาม “บาร์เป็นสถานที่โปรดของศิลปินในยุคนี้”

ความหมายของคําว่า “haunt” ในประโยคข้างบนนี้คือ _____ .

1 สถานที่ไปแวะบ่อยๆ

2 ผี

3 รบกวนหรือทําให้ทุกข์

4 ปรากฏขึ้นอีกครั้งในฐานะวิญญาณ

ตอบ 1 ถ้าเราดูประโยคก็ได้โดยไม่ต้องแปล เราดูโครงสร้างการวางคําของ haunt ว่าเมื่อเราเจอ a จะต้องตามด้วยคํานาม favorite เป็นคําคุณศัพท์ (adj.) เพราะทําหน้าที่ขยายคํานาม คือ a + adj, + n. นั่นแสดงว่า haunt ทําหน้าที่เป็นคํานาม (ตามที่อธิบายใต้พจนานุกรมว่า haunt เป็นได้คํากริยา (v.) กับคํานาม (n.) เมื่อเป็นคํานามเราดูในพจนานุกรมมีคําอธิบายความหมายตรง 1 ว่า Often, haunts a place frequently visited.ซึ่งตรงตัวเลือก 1 นั่นเอง

7 The word “haunter” is a ____ term.

1 derivative

2 dialect

3 obsolete

4 colloquial

ถาม คําว่า “haunter” เป็น _____.

1 คําสร้างใหม่ 2 ภาษาถิ่น 3 คําล้าสมัย 4 ภาษาพูด

ตอบ 1 หัวศัพท์คือ haunt และบรรทัดสุดท้ายมี haunter n. เป็นการสร้างคําใหม่ด้วยการใส่ suffix

ท้ายคํา – er เข้าไปเป็นคําใหม่เราเรียกว่าการทําแบบนี้ว่า derivative

8 The word “haunt” can be the following parts of speech EXCEPT a/an ____Talan

1 noun

2 intransitive verb

3 transitive verb

4 adjective

ถาม คําว่า “haunt” สามารถมีหน้าที่ของคําต่อไปนี้ ยกเว้น _____.

1 คํานาม 2 กริยาไม่มีกรรม 3 กริยามีกรรม 4 คําคุณศัพท์

ตอบ 4 จากที่อธิบายใต้พจนานุกรม ใน haunt มี vt. vi. นับ 1 และมีคํานาม n ยกเว้น adjective

(คําคุณศัพท์) ไม่มีในพจนานุกรมของคําว่า “haunt”

9 “A grey lady who haunts the chapel.”

The word “haunts” in the above sentence is used as a/an ____.

1 noun

2 intransitive verb

3 transitive verb

4 adjective

ถาม “ผู้หญิงใส่ชุดสีเทามักปรากฏตัวที่โบสถ์เสมอ”

คําว่า “haunts” ในประโยคข้างบนถูกใช้เป็นคํา _____.

ตอบ 3 เราไม่ต้องแปลเลยนะคะ ถ้าเรารู้โครงสร้างการวางประโยค เรารู้ว่า who + คํากริยาเสมอ ฉะนั้นประโยคนี้ haunts เป็นคํากริยาและตามด้วยคํานาม the chapel คํานามตามหลัง แสดงว่ากริยานี้เป็นกริยามีกรรมมารับเราเรียกว่า transitive verb

 

C: Prefix, Suffix, Roots (อุปสรรค ปัจจัยและรากศัพท์)

10 Which of the following does not share the same root with the other three?

1 Annals

2 Biannual

3 Annoyance

4 Anniversary

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ได้มีรากศัพท์เหมือนกับคําอื่นในสามคํา?

ตอบ 3 คํา biannual, annals, annual, anniversary มาจากรากศัพท์กลุ่มเดียวกันคือ annu, ann, annus ส่วนคําว่า annoyance ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน มาจากคํา annoy +ance คือ annoy ทั้งคํามีความหมาย แยกไม่ได้ จึงไม่ได้มาจากรากศัพท์กับช้อย 1-2-4

11 In the word “warmth” the _____ “-th” makes an adjective become a

1 prefix; out

2 Suffix, verb

3 prefix; noun

4 suffix; noun

ถาม คําว่า “warmth” มี “- th” ทําให้คําคุณศัพท์กลายมาเป็น ____.

ตอบ 4 -th ที่ลงท้ายเป็น suffix และทําให้จากคํา adj. (warm) กลายมาเป็นคํานาม (n.)

12 The word “disrespectfully” consists of ____.

1 one root and two prefixes

2 one root and two suffixes

3 one prefix, one root, and one suffix

4 one prefix , one root, and two suffixes

ถาม คําว่า “disrespectfully” ประกอบด้วย _____.

ตอบ 4 ประกอบด้วย dis + respect + ful + ly มี 1 prefix 1 root 2 suffixes

 

 1. The words “exclude ,export , and expand” have the same _____ meaning ____.

1 prefix; out

2 prefix; in

3 suffix; past

4 suffix; present

ถาม คําว่า “exclude, export และ expand” มี _____ เหมือนกันหมายถึง _____.

ตอบ 1 3 คํานี้ มี ex- เป็น prefix เหมือนกัน หมายถึง Out

 

D: Similar meaning (ความหมายใกล้เคียง)

 

14 Even though he was bigger, he never looked down on me.

1 He was not bigger than I am

2 He always looks down on me

3 Even though he looked down on me, I never felt small.

4 Despite his being bigger, he never looked down on me.

ถาม ถ้าแม้เขาจะใหญ่กว่าฉัน แต่เขาไม่เคยดูถูกฉัน”

1 เขาไม่ได้ใหญ่กว่าฉัน

2 เขามักจะดูถูฉัน

3 ถึงแม้เขาดูถูกฉัน แต่ฉันไม่เคยรู้สึกว่าเล็ก

4 ทั้ง ๆ ที่เขาใหญ่กว่า แต่เขาไม่เคยดูถูกฉัน

ตอบ 4 คําเชื่อม even though (ถึงแม้ว่า) แสดงถึงความแย้ง สามารถใช้ despite (ทั้งๆ ที่ถึงแม้ว่า)

ได้ แต่หลัง despite ตามด้วยวลี ส่วน even though ตามด้วยประโยค และประโยคหลัก ตามมาก็ยังมีความหมายเดิมอยู่

15 My child is not smart as your cat.

1 My child is less smart than your cat

2 My child is smarter than your cat

3 Your cat is not as smart as my child

4 Your cat is less smart than my child

ถาม ลูกของฉันไม่ฉลาดเท่าแมวของคุณ

1 ลูกของฉันฉลาดน้อยกว่าแมวของคุณ

2 ลูกของฉันฉลาดกว่าแมวของคุณ

3 แมวของคุณไม่ฉลาดเท่าลูกของฉัน

4 แมวของคุณฉลาดน้อยกว่าลูกของฉัน

ตอบ 1 ประธานหน้าหลักคือ My child และ not smart as = less smart than คือ ฉลาดน้อย

กว่า ตรงกับตัวเลือกที่ 1

16 The dog is lying in the sun in order to keep warm.

1 To keep its body warm, the dog is lying in the sun.

2 If the dog lies in the sun, it will not feel warm.

3 Even though the dog feels warm, it is still lying in the sun.

4 The dog is lying in the sun because it has no home.

ถาม สุนัขนอนกลางแดดเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

1 เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น สุนัขนอนกลางแดด

2 ถ้าสุนัขนอนกลางแดด มันจะไม่รู้สึกอบอุ่น

3 ถึงแม้สุนัขรู้สึกอบอุ่น มันยังคงนอนกลางแดด

4 สุนัขนอนกลางแดดเพราะมันไม่มีบ้าน

ตอบ 1 in order to = to +… บอกวัตถุประสงค์

17 Unless she travels by train, she will be here on time.

1 If she travels by train, she will be here on time.

2 If she doesn’t travel by train, she will be here on time.

3 If she doesn’t travel by train, she will not be here on time.

4 She will never be here on time.

ถาม หากเธอไม่เดินทางโดยรถไฟเธอจะมาที่นี่ตรงเวลา

1 ถ้าเธอเดินทางโดยรถไฟ เธอจะมาที่นี่ตรงเวลา

2 ถ้าเธอไม่เดินทางโดยรถไฟ เธอจะมาที่นี่ตรงเวลา

3 ถ้าเธอไม่เดินทางโดยรถไฟ เธอจะไม่ได้มาที่นี่ตรงเวลา

4 เธอจะไม่เคยมาที่นี่ตรงเวลา

ตอบ 2 คํา Unless = If… not (ถ้า….ไม่) ตรงกับตัวเลือก 2

18 If I had finished my homework that day, I would have gone to the beach.

1 I went to the beach that day..

2 I finished my homework that day

3 I didn’t go to the beach that day.

4 I did my homework at the beach.

ถาม ถ้าฉันได้ทําการบ้านเสร็จในวันนั้น ฉันคงจะได้ไปชายหาด

1 ฉันได้ไปชายหาดในวันนั้น

2 ฉันทําการบ้านเสร็จในวันนั้น

3 ฉันไม่ได้ไปชายหาดในวันนั้น

4 ฉันทําการบ้านที่ชายหาด

ตอบ 3 คําเชื่อม if (ถ้าหากว่า) เป็นการสมมติ ถ้าประโยคเป็นบอกเล่า ก็คิดกลับเป็นปฏิเสธ เช่น ถ้าฉัน

ได้การเสร็จ จริงๆ คือ ฉันทําไม่เสร็จ และไม่ได้ไปชายหาด ตรงกับตัวเลือก 3

D: Contextual clues

The Forbidden City in Beijing, China’s last imperial palace officially known as the Palace Museum, this year embraces its 600th anniversary since the completion of its construction.

พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City) ในกรุงปักกิ่งหรือที่เป็นที่รู้จักในนาม Palace Museum คือพระราชวังของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศจีน ปีนี้ครบรอบ 600 ปีตั้งแต่วันก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ของวัง

19 For how long has the Forbidden City existed up to now?

1 1 year

2 599 years

3 600 years

4 601 years

ถาม พระราชวังต้องห้ามมีมานานเท่าไหร่แล้ว

1 1 ปี 2 599 ปี 3 600 ปี 4 501 ปี

ตอบ 3 จากบรรทัดที่ 2 มีตัวเลข 600

20 What is NOT related to the Forbidden City, according to the statement?

1 The largest imperial palace

2 The Palace Museum

3 Home to Chinese emperors

4 A tourist attraction

ถาม ตามเนื้อเรื่องอะไร ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชวังต้องห้าม

1 พระราชวังของจักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุด

2 The Palace Museum

3 เป็นบ้านของจักรพรรดิชาวจีน

4 เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ตอบ 1 หรือ 4 ตามเนื้อเรื่องที่ให้มา กล่าวถึงพระราชวังต้องห้าม เป็นพระราชวังของจักรพรรดิองค์ สุดท้าย (ใช้คําว่า last สุดท้าย แต่ตัวเลือกที่ 1 ใช้คําว่า largest ใหญ่ที่สุด ไม่ได้กล่าวไว้) และตัวเลือกที่ 4 เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ถึงแม้ปัจจุบันจะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวก็ตาม แต่เนื้อเรื่องนี้ไม่ได้บอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว) คําถามถามว่าข้อไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชวังต้องห้าม จึงตอบตัวเลือกที่ 1 และ 4

 

Part II : Reading Passages A: Seen Passages (เนื้อเรื่องในตํารา)

 

Passage 1

Pathos is not the prerogative of human beings only. Even animals have been known to pine away at the loss of their masters, especially dogs, who have been famous for their loyalty to their masters.

But in a bizarre case, at Mathura, several cows turned up at the funeral procession of their herdsman, eighty-five year-old Pyarelal, who has been looking after them since he was a sprightly young lad of twelve years.

When the village folks, carrying the mortal remains of Pyarelal, passed through the fields, they were suddenly surrounded by several cows blocking the movement of the funeral procession While some of the cows snorted in anger, others stood by silently their large bovine eyes, filled with tears, refusing to let the funeral procession proceed

The non-plussed village folks had no option, but to chase away the mute animals with laths and sticks, leaving them hurt and scattered.

Pyarelal was known to be very fond of his animals, going to the extent of calling a few of the cows by individual names like Bhoori, Munni Lali etc, to which names these cows responded.

มนุษย์ไม่ได้มีความรู้สึกโศกเศร้าเป็นได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แม้แต่สัตว์ก็รู้จักที่จะโศกเศร้ากับการสูญเสีย เจ้านายของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัช ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องความจงรักภักดีต่อเจ้านายของมัน

แต่มีกรณีที่แปลกประหลาดอยู่กรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ Mathura วัวจํานวนมากมาปรากฏตัวที่ขบวนแห่ศพ ของเจ้าของฝูงสัตว์ อายุ 85 ปี ที่ชื่อ พญาเรลัล ผู้ซึ่งเลี้ยงดูพวกมันมาตลอดนับตั้งแต่เขายังเป็นเด็กหนุ่มที่ร่าเริง สนุกสนานวัย 12 ปี

เมื่อพวกชาวบ้านกําลังนําร่างที่ไร้วิญญาณของ Pyarela! ผ่านทุ่งหญ้าไป ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ถูก แวดล้อมไปด้วยวัวเป็นจํานวนมาก ซึ่งขัดขวางการเคลื่อนขบวนแห่ศพเอาไว้

ขณะที่วัวบางตัวปล่อยลมหายใจแสดงความโกรธ บางตัวก็ยืนจ้องมองอยู่เงียบ ๆ ดวงตากลมโตของพวก มันเต็มไปด้วยน้ําตา พวกมันไม่ยอมปล่อยให้ขบวนแห่ศพเดินต่อไป

พวกชาวบ้านที่มีอยู่น้อยกว่าไม่มีทางเลือก จึงช่วยกันไล่สัตว์ที่นิ่งเงียบออกไปด้วยไม้ตะบองและไม้เรียว ทําให้มันเจ็บและกระจัดกระจายออกไป

เป็นที่รู้กันดีว่า Pyarelal รักสัตว์ของเขามาก จนถึงขนาดเรียกวัวแต่ละตัวด้วยชื่อของมัน อย่างเช่น Bhoori, Munni, Lali เป็นต้น ซึ่งเมื่อเรียกชื่อของแต่ละตัววัวเหล่านี้ก็จะตอบสนองเขา

21 The word “prerogative” (in bold type) means _____.

1 a typical feature

2 a common characteristic

3 an exclusive right, power, of privilege

4 a universal trait

ถาม คําว่า “prerogative” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึง ______.

1 คุณสมบัติทั่วไป 2 ลักษณะทั่วไป 3 สิทธิพิเศษ, อํานาจ 4 ลักษณะสากล

ตอบ 3 prerogative = an exclusive, power, of privilege = สิทธิพิเศษ อภิสิทธิ์

22 What characteristic have dogs been famous for?

1 Loyalty

2 Brave

3 Strength

4 Gentleness

ถาม สุนัขมีลักษณะที่เป็นที่รู้จักกันคืออะไร

1 ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี 2 ความกล้าหาญ 3 ความแข็งแรง 4 ความสุภาพ

ตอบ 1 คัดลอกมาจากบรรทัดที่ 3 คือ loyalty

23 Which statement is true about Pyarelal?

1 He was bizarre.

2 He was twelve years old when he died.

3 He lived in Mathura

4 He is currently eighty – five years old.

ถาม ข้อความไหนถูกต้องเกี่ยวกับพญาเรลัล?

1 เขาเป็นคนแปลกประหลาด

2 เขาอายุ 12 ปีเมื่อเขาเสียชีวิต

3 เขาอาศัยอยู่ที่มธุรา

4 ปัจจุบันเขาอายุ 85 ปี

ตอบ 3 จากเนื้อเรื่องเรารู้ว่าพญาเรลลอยู่ในหมู่บ้านมธุรา

24 The word “they” (in bold type) refers to _____.

1 the cows

2 the village folks

3 the mortal remains of Pyarelal

4 the fields

ถาม คําว่า “they” ในตัวพิมพ์หนา อ้างอิงถึง ____.

1 ฝูงวัว 2 ชาวบ้านในหมู่บ้าน 3 ศพของพญาเรลัล 4 ทุ่งหญ้า

ตอบ 2 อ้างอิงจากประโยคข้างหน้าคือ the village folks = ชาวบ้าน

25 The word “bovine” (in bold type) means of or relating to _____.

1 humans

2 eyes

3 herdsmen

4 cows

ถาม คําว่า “bovine” ในตัวพิมพ์หนา มีความหมายถึงหรือเกี่ยวข้องกับ _____.

1 มนุษย์ 2 ควงตา 3 คนเลี้ยงสัตว์ 4 ฝูงวัว

ตอบ 4 หมายถึง วัว

26 What did the cows do to the funeral procession?

1 Blocked the movement

2 Snorted in anger

3 Stood by silently .

4 All are correct

ถาม ฝูงวัวทําอะไรกับกระบวนแห่ศพ

1 ขวางการเคลื่อนไหว 2 พ่นลมด้วยความโกรธ 3 ยืนนิ่งเงียบ 4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ฝูงวัวได้ทําทุกตัวเลือก

27 According to the passage , Bhoori is _____.

1 Pyarelal’s wife

2 Pyarelal’s son

3 a cow’s name

4 a village’s name

ถาม ตามเนื้อเรื่อง Bhoori เป็น _____.

1 ภรรยาของพญาเรลัล 2 ลูกชายของพญาเรลัล 3 ชื่อวัวตัวหนึ่ง  4 ชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ตอบ 3 ชื่อวัวแต่ละตัวที่ พญาเรลัลตั้งให้

 

Passage 2

Cartoons can’t be ignored either. Most programmes that are considered for children comprise Japanese cartoons on Saturday and Sunday morning.

“My brother is a cartoon addict. He won’t go anywhere in this world when it is time for cartoons. I think the programmes make him more aggressive verbally and in actions,” a university student complained. The violence shown, though not blatantly, in cartoons is dangerous for the development of a child’s attitudes.

“At least they are familiarised with aggression. At worse, they follow it, says Prolt. Payom. The cartoons entail a number of problems fascinated by heroes, children fall victim to companies who wreak havoc by initiating a scheme inviting children to collect cartoon . stickers enclosed with sweets, An album is sold, separately. When all the stickers are collected, the filled-in album can be exchanged for toys.

It is not only the loss of money but the children’s health that is also destroyed by the amount of sweets, consisting mainly of sugar.

การ์ตูนก็ไม่ควรถูกละเลยเช่นกัน รายการส่วนใหญ่ที่ถูกพิจารณาสําหรับเด็ก ๆ จะประกอบไปด้วยการ์ตูน ญี่ปุ่น ในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งบ่นว่า “น้องชายของฉันเป็นเด็กที่ติดการ์ตูนมาก เขาจะไม่ไปไหนเลยในโลก นี้เมื่อถึงเวลาที่มีการ์ตูน ฉันคิดว่ารายการเหล่านี้ทําให้เขาก้าวร้าวมากขึ้น ทั้งด้านคําพูดและการกระทํา” ถึงแม้ว่า ความรุนแรงที่แสดงออกมาในการ์ตูนจะไม่ชัดเจนมากนัก แต่ก็เป็นอันตรายต่อการพัฒนาการทางด้านทัศนคติของ เด็ก

ศาสตราจารย์พะยอม กล่าวว่า “อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็จะเคยชินกับความก้าวร้าว และที่เลวร้ายไปกว่านั้น คือ พวกเขาจะเลียนแบบมัน ( it อ้างถึง to aggression)” การ์ตูนนํามาซึ่งปัญหามากมาย เล็ก ๆ ที่หลงใน พระเอกจะตกเป็นเหยื่อของบริษัทที่มีเจตนาก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีต่อเด็ก ๆ โดยการริเริ่มแผนการเชื้อเชิญเด็ก ๆ ให้มา : สะสมสติกเกอร์การ์ตูนที่สอดใส่มาพร้อมกับขนมหวาน อัลบั้มติดสติกเกอรจะถูกขายแยกต่างหาก เมื่อสติกเกอร์ถูก สะสมจนติดเต็มอัลบั้นม ก็จะสามารถนําไปแลกเปลี่ยเป็นของเล่นได้

ไม่เพียงแต่จะเสียเงินเท่านั้น แต่สุขภาพของเด็ก ๆ ยังจะถูกทําลายอีกด้วย จากปริมาณของขนมซึ่งส่วนใหญ่ แล้วจะประกอบไปด้วยน้ำตาล

28 The word “verbally” (in bold type) is equivalent in meaning to _____.

1 by intention

2 by the use of words

3 in a reluctant manner

4 in a completely obvious way

ถาม คําว่า “verbally” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายเหมือนกับ _____.

1 ด้วยความตั้งใจ 2 ด้วยการใช้คําพูด 3 ในกิริยาท่าทางที่ลังเล 4 ในวิธีที่ชัดเจนอย่างสมบูรณ์

ตอบ 2 “verbally” = by the use of words = ด้วยวาจา หรือคําพูด

29 The phrase “wreak havoc” (in bold type) is equivalent in meaning to _____.

1 to sell products

2 to bring happiness

3 to familiarise someone

4 to cause damage

ถาม วลี “wreak havoc” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายเหมือนกับ _____.

1 ขายสินค้า 2 เพื่อนําความสุข 3 เพื่อทําความคุ้นเคยกับใครบางคน 4 สร้างความหายนะ ทําลาย

ตอบ 4  Wreak havoc = ก่อให้เกิดความหายนะ ทําลาย

30 The word “scheme” (in bold type) is equivalent in meaning to _____.

1 play

2 plan

3 addict

4 attitude

ถาม คําว่า “scheme” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายถึง _____.

1 เล่น 2 วางแผน 3 ติด (ยา,การ์ตูน) 4 ทัศนคติ

ตอบ 2 “scheme” = plan = วางแผน ออกอุบาย

31 The pronoun “he” (in bold type) refers to _____.

1 Prof Payom

2 Prof Payom’s brother

3 a university student

4 a university student’s brother

ถาม คําสรรพนาม “he” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง

1 ศาสตราจารย์พยอม 2 น้องชายของศาสตราจารย์พะยอม 3 นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง 4 น้องชายของนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง

ตอบ 4 เรารู้จากประโยคถัดมาว่านักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งกล่าวแล้วเอ่ยถึงน้องชายของเธอ

32 The pronoun “they” (in bold type) refers to _____.

1 heroes

2 children

3 problems

4 companies

ถาม คําสรรพนาม “they” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง ______.

1 พระเอก 2 เด็ก ๆ 3 ปัญหาต่าง ๆ 4 บริษัทต่างๆ

ตอบ 2 “they” อ้างอิงถึง เด็ก ๆ

33 According by the passage, what are the impacts of cartoons on children?

1 Bad health

2 Overspending

3 Negative attitudes

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง การ์ตูนมีผลกระทบต่อเด็ก ๆ อย่างไร

1 สุขภาพไม่ดี 2 ใช้จ่ายมากเกินไป 3 ทัศนคติในแง่ลบ 4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ถูกหมด

34 The passage claims that children spend their money on stickers because _____.

1 they are victims

2 they like sweets

3 they want toys

4 they love watching TV

ถาม เนื้อเรื่องนี้กล่าวอ้างว่าเด็กๆ ใช้จ่ายเงินซื้อสติ๊กเกอร์เพราะ

1 พวกเด็กตกเป็นเหยื่อ 2 พวกเด็กชอบขนมหวาน 3 พวกเด็กต้องการของเล่น 4 พวกเด็กชอบดูโทรทัศน์ ตอบ 1 พวกเด็กๆ ตกเป็นเหยื่อของบริษัท

35 According to the passage, who believes that cartoons have negative impacts?

1 Prof Payom

2 Companies

3 A university student

4 Both 1 and 3 are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ใครเชื่อว่าการ์ตูนมีผลกระทบในแง่ลบ

1 ศาสตราจารย์พะยอม 2 บริษัทต่างๆ 3 นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง 4 ถูก 1 และ 3

ตอบ 4 จากเนื้อเรื่องทั้ง 1 และ 3 ที่ได้กล่าว

36 As mentioned in the passage, these are the things which the companies sell,

EXCEPT _____.

1 albums

2 toys

3 stickers

4 sweets

ถาม ตามที่กล่าวในเนื้อเรื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ ได้นํามาขาย ยกเว้น ____.

1 อัลบั้ม 2 ของเล่น 3 สติ๊กเกอร์ 4 ขนมหวาน

ตอบ 2 จากเนื้อเรื่องเด็ก ๆ จะซื้อ 1-3-4 ยกเว้นของเล่น เพราะซื้อ 1-3-4 เพื่อแลกของเล่น

37 According to the passage, which statement is NOT true about cartoons?

1 We can watch them on weekends

2 Some of them are sold as stickers.

3 All of them come from Japan

4 Both 1and 2 are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ์ตูน

1 เราสามารถดูการ์ตูนในวันเสาร์อาทิตย์ 2 การ์ตูนบางอย่างถูกขายเป็นสติ๊กเกอร์ 3 การ์ตูนทั้งหมดมาจากญี่ปุ่น 4 ทั้ง 1 และ 2 ถูกต้อง

ตอบ 3 ตัวเลือก 3 ไม่ถูกเพราะใช้คําว่า All ทั้งหมด แต่จากประโยคที่ 2 ใช้คําว่า Most (ส่วนใหญ่)

 

Passage 3

There are four kinds of meat: red meat, organ meat, fish, and poultry. Red meat includes meat from cows, pigs, and lambs. The most common kinds of red meat are beef (meat from adult cows), veal (meat from very young cows; that is, less than three months old), and pork (meat from pigs). The most popular kinds of pork include bacon, sausages, and ham. Lamp (meat from young sheep) is popular, but mutton (meat from adult sheep) is not popular in the U.S. Organ meat such as livers, heart, kidneys, and brain, give a lot of minerals. There are three types of fish salt water fish, fresh water fish and shellfish, like lobster and clam. Poultry (birds) includes chicken, turkey, and duck.

เนื้อ (meat) มี 4 ประเภท คือ เนื้อแดง, เครื่องในสัตว์, ปลาและสัตว์ปีก (poultry) เนื้อแดงจะรวมถึง เนื้อจากวัว, หมู และแกะ ประเภทเนื้อแดงที่มีทั่วไปมากที่สุดคือเนื้อวัว (เนื้อที่มาจากเนื้อวัวที่โตแล้ว), เนื้อลูกวัว อ่อน (เนื้อจากลูกวัวอ่อน ซึ่งจะมีอายุต่ำกว่า 3 เดือน) และเนื้อหมู (เนื้อจากหมู) ประเภทเนื้อหมูที่นิยมมากที่สุด รวมถึง เบคอน, ไส้กรอก, และแฮม เนื้อลูกแกะ (เนื้อจากลูกแกะ) เป็นที่นิยม, แต่เนื้อแกะ (เนื้อที่มาจากแกะที่โตแล้ว) ไม่เป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อที่มาจากเครื่องใน (organ meats) เช่น ตับ, หัวใจ, ไตและ . สมอง ให้แร่ธาตุมากมาย มีปลา 3 ชนิด คือ ปลาน้ำเค็ม, ปลาน้ำจืด, และสัตว์ทะเลมีเปลือก เช่น กุ้งมังกร และหอยกาบ พวกสัตว์ปีก (นกต่าง ๆ) รวมถึงไก่, ไก่งวง และเป็ด

38 Which of the following is the most suitable title of this passage?

1 Popular Meat

2 Categories of Meat

3 Meat in the U.S.A.

4 Common Types of Meat

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้เป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดของเนื้อเรื่องนี้

1 เนื้อยอดนิยม 2 ประเภทของเนื้อสัตว์ 3 เนื้อในสหรัฐอเมริกา 4 ประเภทของเนื้อสัตว์ทั่วไป

ตอบ 4 เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึง เนื้อ 4 ประเภท เป็นการกล่าวถึงประเภทเนื้อสัตว์ทั่วไป

39 What kind of meat is NOT red meat?

1 Bacon

2 Veal

3 Liver

4 Pork

ถาม เนื้อประเภทนี้ที่ไม่ใช่เนื้อแดง

1 เบคอน 2 เนื้อแกะ 3 ตับ 4 เนื้อหมู

ตอบ3 ตับ (Liver) เป็นประเภทเนื้อเครื่องใน

40 Which of the following is meat from cows?

1 Clam

2 Beef

3 Duck

4 Heart

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้เป็นเนื้อจากวัว

1 หอย 2 เนื้อวัว 3 เปิด 4 หัวใจ

ตอบ 2 beef คือเนื้อจากวัว

41 Which one is well-liked in the U.S.A ?

1 Organ meat

2 Poultry

3 Lobster and Clam

4 Lamp

ถาม อันไหนเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา

1 เนื้อเครื่องใน 2 สัตว์ปีก 3 กุ้งมังกรและหอยกาบ 4 เนื้อแกะ

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 5 ได้กล่าวว่า Lamp (meat from young sheep) is popular ว่าเนื่อจาก

แกะอ่อนเป็นที่นิยม

42 Which of the Following is NOT a common kind of red meat?

1 Beef

2 Veal

3 Lamb

4 Pork

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ได้เป็นชนิดของเนื้อแดงทั่วไป

ตอบ 3 จากประโยคที่ว่า The most common kinds of rod meat are beef (meat from

adult cows), veal (meat from very young cows; that is, less than three months old), and pork (meat from pigs) เป็นที่ชนิดเนื้อแดงทั่วไป แต่ที่ไม่ใช่คือ lamb (เนื้อเกะ) เป็นที่นิยมในบางพื้นที่

43 Which of the following provides a lot of minerals ?

1 Organ meat

2 Mutton

3 Shellfish

4 Poultry

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ให้แร่ธาตุจํานวนมาก

1 เนื้อเครื่องใน 2 เนื้อแกะ 3 หอย 4 สัตว์ปีก

ตอบ 1 จากประโยคที่ว่า Organ meat such as livers, heart, kidneys, and brain, give a lot of minerals (เนื้อเครื่องในเช่น ตับ หัวใจ ไต และสมอง ให้แร่ธาตุจํานวนมาก)

 

Passage 4 

Pasta is the Italian name of noodles made from flour. Macaroni and spaghetti are the best-known kinds, but there are many others in many different .

A famous Italian traveler, Marco Polo, probably brought noodles made of flour from China about 600 years ago. They were an immediate success with the Italians, and became a national specialty.

Italian pasta has always been popular in the United States, England, and France, but in recent years more and more people around the world are enjoying it with different sauces and flavorings.

The Japanese, Russians and East Europeans have become enthusiastic pasta eaters. And even the Italians themselves seem to be eating more than ever.

พาสต้าเป็นชื่อภาษาอิตาเลียนสําหรับก๋วยเตี๋ยวที่ทํามาจากแป้ง มะกะโรนีและสปาเกตตีเป็นชนิดที่รู้จัก กันดีที่สุด แต่มีอีกมากมายหลายชนิดซึ่งมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปเป็นจํานวนมาก

เป็นไปได้ว่า มาร์โค โปโล นักเดินทางที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียน อาจจะนําก๋วยเตี๋ยวที่ทําจากแป้งนี้มาจาก ประเทศจีนเมื่อประมาณ 600 ปีมาแล้ว มันได้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วในหมู่ชาวอิตาลี และได้กลายเป็นอาหารพิเศษประจําชาติ

พาสต้าของอิตาลีเป็นที่นิยมเสมอมาโดยตลอดในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส แต่ในช่วง ไม่กี่ปีมานี้ ผู้คนทั่วโลกจํานวนมากชื่นชอบกับการกินพาสต้ากับน้ำซอสปรุงรสและเครื่องปรุงรสที่แตกต่างกันมาก ขึ้น ๆ ทั่วโลก

ชาวญี่ปุ่น รัณซีย และยุโรปตะวันออก กลายเป็นผู้บริโภคที่ชอบกินพาสต้ามาก และแม้แต่ชาวอิตาลีเองก็ ดูเหมือนว่าจะกินพาสต้ามากขึ้นกว่าในอดีต

 

44 What is this passage about?

1 A famous Italian dish

2 Marco Polo

3 Chinese noodles

4 Macaroni and spaghetti

ถาม เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร

1 อาหารอิตาเลี่ยนที่มีชื่อเสียง 2 มาร์โค โปโล 3 เส้นก๋วยเตี๋ยวของจีน 4 มักกาโรนีและสปาเก็ตตี้

ตอบ 1 เนื้อเรื่องกล่าวถึง อาหารอิตาเลียนที่มีชื่อเสียง คือ พาสต้า

45 What is pasta made from?

1 Noodles

2 Flour

3 Italy

4 China

ถาม “พาสต้าทํามาจากอะไร 1 เส้นก๋วยเตี๋ยว 2 แป้ง 3 อิตาลี 4 จีน

ตอบ 2 Pasta is the Italian name of noodles made from flour ทําจากแป้ง

46 Who is Marco Polo?

1 A chef

2 A surveyor

3 A guide

4 Traveler

ถาม มาร์โค โปโล เป็นใคร .

1 พ่อครัว 2 นักสํารวจ 3 ไก๊ด 4 นักเดินทาง

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 3 ก็มีคําว่า traveler

47 Who seems excited about eating pasta, according to the passage?

1 The French

2 The Japanese

3 The Chinese

4 The Americans

ถาม ใครดูเหมือนว่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการกินพาสต้า ตามเนื้อเรื่อง

1 ชาวฝรั่งเศส 2 ชาวญี่ปุ่น 3 ชาวจีน 4 ชาวอเมริกัน

ตอบ 2 จากย่อหน้าสุดท้าย The Japanese, Russians and East Europeans have

become enthusiastic pasta eaters. (ชาวญี่ปุ่น รัสเซียและยุโรปตะวันออก เป็นนักกิน พาสต้าที่ตื่นตัว)

48 Which is NOT true according to the passage?

1 Pasta has become a special Italian dish.

2 More and more people around the world like pasta.

3 People around the world enjoy the same style of pasta

4 Pasta is made in various shapes that have different names,

ถาม ข้อไหนที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

1 พาสต้ากลายมาเป็นอาหารอิตาเลียนจานพิเศษ

2 ผู้คนมากขึ้น ๆ ทั่วโลกชอบกินพาสต้า

3 ผู้คนทั่วโลกชอบกินพาสต้าในรูปแบบเหมือนกัน

4 พาสต้าถูกทําในรูปแบบหลากหลายที่มีชื่อที่แตกต่างกัน

ตอบ 3 ไม่ถูกต้องตรงที่ว่าชอบกินในรูปแบบเหมือนกัน ผู้คนชอบกินหลายรูปแบบ

49 What does the pronoun “they” (in bold type) refer to?

1 Noodles from China

2 Italian travelers

3 600 years ago

4 Sauces and flavorings

ถาม คําสรรพนาม “they” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึงอะไร

1 ก๋วยเตี๋ยวจากจีน 2 นักเดินทางชาวอิตาเลียน 3 600 ปีมาแล้ว 4 ซอสและเครื่องปรุง

ตอบ 1 “they” มาจากประโยคข้างหน้าคือ noodles from China

50 Which can best replace the word “flavorings” (in bold type)?

1 Colors

2 Preservatives

3 Seasonings

4 Excitements

ถาม คําไหนที่สามารถแทนที่ได้ดีที่สุดกับคํา “flavorings” (ในตัวพิมพ์หนา)

1 สีสัน 2 สารกันบูด 3 เครื่องปรุงรส 4 ความตื่นเต้น

ตอบ 3 flavorings = seasonings = เครื่องปรุง

Part 3 : Unseen Passages (เนื้อหานอกตํารา)

 

Passage 1 

The UK will return 5.000 ancient artefacts to Iraq. The announcement was made during the visit of Iraq’s Prime Minister to London this week. The return is the largest ever by the UK. Many of this Items were stolen and smuggled from Iraq in the past century. A lot of this happened after the last Iraq war. There is a profitable trade in stoler artefacts. Iraq’s ambassador in London said, “We extend our gratitude for their effects and cooperation.”

. Many of the artefacts were found by British archaeologists a century ago. One valuable item is a rare Sumerian plaque from 2400 BC. It was smuggled out of Iraq and auctioned in 2019. It was seized by police in London. The British Museum said it would continue to “fight against the illicit trade in antiquities.” It added, “It is vital that we preserve and protect the world’s cultural heritage for future generations to appreciate and enjoy.”

 

สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) จะส่งคืนสิ่งของโบราณ 5,000 ขึ้นให้กับอิรัก การประกาศดังกล่าว เกิดขึ้นระหว่างการเยือนกรุงลอนดอนของนายกรัฐมนตรีอิรักเมื่อสัปดาห์นี้ การคืนสิ่งของโบราณครั้งนี้นับเป็นการ คืนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยสหราชอาณาจักร สิ่งของที่จะคืนจํานวนมากถูกขโมยและลักลอบนําเข้าจากอิรักใน ศตวรรษที่ผ่านมา โดยจํานวนมากเกิดขึ้นหลังสงครามอิรักครั้งล่าสุด มีการค้าที่ทํากําไรได้ในสิ่งของ โบราณที่ถูก ขโมย เอกอัครราชทูตอิรักประจํากรุงลอนดอนกล่าวว่า “เราขอส่งมอบความรู้สึกขอบคุณสําหรับทรัพย์สินและ ความร่วมมือของพวกเขา”

นักโบราณคดีชาวอังกฤษพบโบราณวัตถุจํานวนมากเหล่านั้นเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน หนึ่งในของมีค่าคือแผ่น โลหะของชาวสุเมเรียนที่หายากจาก 2400 ปีก่อนคริสตกาล มันถูกลักลอบนําออกจากอิรักและถูกประมูลเมื่อปี 2019 ตํารวจในลอนดอนคือคนที่ทําการยึด บริติชมิวเซียม(พิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษ)กล่าวว่าจะ “ต่อสู้กับ การค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมายต่อไป” กล่าวเสริมว่า “เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องอนุรักษ์และปกป้องมรดกทาง วัฒนธรรมของโลกไว้ให้คนรุ่นหลังชื่นชมและเพลิดเพลิน”

 

51 What is the passage about?

1 The visit of Iraq’s Prime Minister to London

2 The war between the UK and Iraq

3 Smuggling ancient artefacts from Iraq

4 Returning ancient artefacts to Iraq

ถาม เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร

1 การเยือนกรุงลอนดอนของนายกรัฐมนตรีอิรัก

2 สงครามระหว่างสหราชอาณาจักรและอีรัก

3 การลักลอบนําเข้าโบราณวัตถุจากอิรัก

4 การคืนโบราณวัตถุกลับอิรัก

ตอบ 4 ประเด็นหลักคือการคืนโบราณวัตถุกลับอิรัก ดูได้ตั้งแต่ประโยคแรก

52 Which statement is true?

1 There are 5,000 items to be returned to Iraq.

2 This return is the UK’s largest return ever.

3 The return was announced during the visit of Iraq’s Prime Minister.

4 All are correct.

ถาม ข้อใดถูกต้อง

1 มีสิ่งของโบราณจํานวน 5,000 ชิ้นที่ต้องคืนอิรัก

2 การคืนสิ่งของโบราณครั้งนี้คือคืนที่ใหญ่ที่สุดโดยสหราชอาณาจักร

3 การประกาศการคืนสิ่งของเกิดขึ้นระหว่างการเยี่ยมเยียนกรุงลอนดอนของนายกรัฐมนตรี

อิรัก

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 4 ทุกประโยคในตัวเลือกกล่าวถูกต้อง

53 The word “smuggled” (in bold type) means _____.

1 to spread (ideas and beliefs) to another country

2 to move (goods) illegally into or out of a country

3 a product or service sold abroad.

4 the action or process of importing goods or services

ถาม “smuggled” ในตัวหนาหมายถึง _____.

1 การเผยแพร่ (ความคิดและความเชื่อ) ‘ปยังประเทศอื่น

2 การเคลื่อนย้าย (สินค้า) เข้าหรือออกประเทศโดยผิดกฎหมาย

3 สินค้าหรือบริการที่ขายในต่างประเทศ :

4 การดําเนินการหรือขั้นตอนการนําเข้าสินค้าหรือบริการ

ตอบ 2 smuggled = ลักลอบนําเข้า

54 Many of the items to be returned were taken out of Iraq ____.

1 in the 19th century

2 in the 19th century

3 in the 20th century

4 in the 21st century

ถาม สิ่งของที่ต้องส่งคืนจํานวนมากถูกนําออกจากอิรักเมื่อ ____.

1 ในศตวรรษที่ 18

2 ในศตวรรษที่ 19

3 ในศตวรรษที่ 20

4 ในศตวรรษที่ 21

ตอบ 3 ปีนี้คือ ศตวรรษที่ 21 ส่วน in the past century = ศตวรรษที่แล้วจึงตอบศตวรรษที่ 20

55 According to the passage a rare Sumerian plaque to be returned can date back to

the year _____.

 1. 5000
 2. 2019
 3. 2019 BC
 4. 2400 BC

ถาม จากเนื้อเรื่องแผ่นโลหะหายากของชาวสุเมเรียนที่จะต้องนําคืนมาจากยุค

1 5000

2 2019

3 2019 Bc

4 2400 BC

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 2 rare Sumerian plaque from 2400 BC โดย from = จาก

 1. The word “it” (in bold type) refers to _____.

1 a Sumerian plaque

2 the British Museum

3 A British archaeologist

4 smuggling

ถาม “it” ในตัวหนาหมายถึง ____.

1 แผ่นโลหะของชาวสุเมเรียน

2 พิพิธภัณฑ์อังกฤษ

3 นักโบราณคดีชาวอังกฤษ

4 การลักลอบนําเข้า

ตอบ 1 ประโยคกล่าวถึง rare Sumerian plaque ต่อจากประโยคก่อนหน้า

57 It can be assumed that the auction of the Sumerian plaque was ____.

1 within the law

2 authorized by the police

3 held by the British museum

4 outlawed

ถาม สันนิษฐานได้จากเนื้อความว่าการประมูลแผ่นโลหะของชาวสุเมเรียน _____.

1 อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

2 ได้รับอนุญาตจากตํารวจ

3 จัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์อังกฤษ

4 ผิดกฎหมาย

ตอบ 4 ดูได้จากเนื้อความโดยรวมเนื่องจากลักลอบเข้ามา และ It was seized by police in

London แปลว่าโดนยึดจากตํารวจจึงผิดกฎหมาย

58 The word “illicit” (in bold type) can be replaced by ____.

1 authorized

2 lawful

3 legal

4 illegal

ถาม “ilicit” ในตัวหนาหมายถึง _____.

1 ได้รับการอนุญาต

2 ถูกต้องตามกฎหมาย

3 ถูกกฎหมาย

4 ผิดกฎหมาย

ตอบ 4 ilicit = illegal = ผิดกฎหมาย

59 Who said that it is necessary to protect the world’s cultural heritage?

1 The British Museum

2 Iraq’s ambassador in London

3 Iraq’s Prime Minister

4 the UK’s Prime Minister

ถาม ใครเป็นคนกล่าวว่าเราจําเป็นต้องปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

1 พิพิธภัณฑ์อังกฤษ

2 ทูตของอิรักในลอนดอน

3 นายกรัฐมนตรีอิรัก

4 นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 2 The British Museum said it would continue to “fight against

the illicit trade in antiquities.

 

Passage 2

After a romantic breakup or a tough day on the job, we often give in to some sort of gluttony, from a stiff drink to a gallon of sweet ice cream. Turns out, rhesus monkeys do the same when battling stress.

These monkeys naturally form hierarchies, including dominant and subordinate females-the latter of which endures harassment and general lack of control. The lower ranked monkeys even show signs of stress from excessive body – scratching , yawning,

Primate Research Center of Georgia’s Emory University. They also eat less than their high-ranking counterparts, possibly due to this stress.

Wilson and his colleagues tested out this stress-comfort food link by giving both dominant and subordinate females access to banana-flavored pellets of low-fat and high-fat diets, which differed from their standard fare of high-fiber Purina foods.

“When we gave them a diet more like the American diet, high in fat and sugar, what happens is the subordinates eat more,” Wilson told LiveScience in 2008 when the study was published. “It’s a comfort food. The dominant monkeys don’t eat it in excess like the subordinates.”

While, the high-ranking monkeys only ate during daylight hours, the social subordinates continued to chow down on the fat – laden foods ( as well as low-fat ones) day and night , according to the research results published in the journal Physiology and Behavior.

 

หลังจากการเลิกราจากความรักแสนโรแมนติกหรือวันทํางานที่ยากลําบาก เรามักเลือกยอมแพ้ต่อความ ตะกละชนิดใดชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสุราไปจนถึงไอศกรีมรสหวานหนึ่งแกลลอน กลายเป็นว่าลิงวอกก็ทําเช่นเดียวกันเมื่อต้องต่อสู้กับความเครียด

ลิงเหล่านี้จะจัดลําดับชั้นโดยธรรมชาติ รวมถึงตัวเมียตัวจ่าฝูงและตัวรองลงมา ซึ่งลิงจําพวกประเภทที่สอง ต้องทนต่อการคุกคามและการขาดอํานาจในระดับทั่วไป สิ่งที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าจะแสดงอาการเครียดต่างๆ  เช่น การเกาตัวในปริมาณที่มากเกินไป การหาว การทําความสะอาดตัวเอง และเดินวนไปมา อ้างจาก Mark Wilson นักประสาทวิทยาจาก Yerkes National Primate Research Center ของมหาวิทยาลัย Georgie’s Emory ลิงพวกนี้ยังกินน้อยกว่าลิงตัวอื่นที่มีฐานะสูงกว่าซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความเครียดนี้

Wilson และเพื่อนร่วมงานของเขาได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและการคลายความเครียดนี้ด้วย การให้ทั้งลิงตัวเมียตัวจ่าฝูงและลิงตัวรองลงมาเข้าถึงอาหารเม็ดที่มีไขมันต่ำและไขมันสูงรสชาติกล้วย ซึ่งมาตรฐาน แตกต่างจากอาหาร Purina ที่มีเส้นใยสูงที่พวกมันได้รับ

“ เมื่อเราให้พวกมันรับประทานอาหารเหมือนอาหารสไตล์อเมริกันที่มีไขมันและน้ำตาลสูง สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ลิงตัวรองลงมากินอาหารมากขึ้น” Wilson กล่าวกับ LiveScience ในปี 2008 เมื่อผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์

ในขณะที่ลิงจ่าฝูงกินอาหารเฉพาะในช่วงกลางวัน ลิงตัวรองจะยังคงรับประทานอาหารที่มีไขมัน (เช่นเดียวกับอาหารที่มีไขมันต่ำ) ทั้งกลางวันและกลางคืนตามผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Physiology and Behavior

 

60 The word “gluttony” (in bold type) can be replaced by ____.

1 sadness

2 feeling tired

3 excessive eating

4 stressful situation

ถาม “glutony” ในตัวหนาหมายถึง _____.

1 ความเศร้า

2 รู้สึกเหนื่อย

3 การกินอาหารในจํานวนมากเกินไป

4 สถานการณ์ตึงเครียด

ตอบ 3 gluttony = การกินและดื่มมากเกินไป

61 The word “hierarchies (in bold type) can be replaced by _____.

1 groups

2 ranking

3 behaviors

4 harassment

ถาม “hierarchies” ในตัวหนาสามารถแทนที่ด้วย ____.

1 กลุ่ม

2 การจัดลําดับ

3 พฤติกรรม

4 การคุกคาม

ตอบ 2 hierachies = ranking = การจัดลําดับชั้น

62 The word “dominant” (in bold type) can be replaced by ____.

1 general

2 excessive

3 less suitable

4 more important

ถาม “dominant” ในตัวหนาสามารถแทนที่ด้วย ____.

1 ทั่วไป 2 ในจํานวนที่มากเกินไป 3 เหมาะสมน้อยกว่า 4 สําคัญกว่า

ตอบ 4 dominant = more important = เด่น สําคัญกว่า

63 The word “chow down” (in bold type) can be replaced by ____ .

1 to eat

2 to sit

3 to search for

4 to ask for

ถาม วลี “chow down” ในตัวหนาสามารถแทนที่ด้วย _____.

1 กิน  2 นั่ง 3 ค้นหา 4 ขอ

ตอบ 1 chow down เป็นคําสแลง หมายถึง กินเต็มที่

64 The pronoun “them” (in bold type) refers to ____.

1 rhesus monkeys

2 dominant monkeys

3 subordinate monkeys

4 high-ranking monkeys

ถาม สรรพนาม “them” ในตัวหนาอ้างอิงถึง ____.

1 ลิงวอก 2 ลิงจ่าฝูง 3 ลิงตําแหน่งรองลงมา 4 ลิงตําแหน่งสูง

ตอบ 1 dominant and subordinate females = ลิงโดยรวม

65 The pronoun “it” (in bold type) refers to

1 sugar

2 a banana

3 comfort food

4 a high – fiber diet

ถาม สรรพนาม it ในตัวหนาอ้างอิงถึง ____.

1 น้ำตาล 2 กล้วย 3 อาหารที่ดีต่อใจ 4 อาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์

ตอบ 3 ย่อหน้าที่ 4 It’s a comfort food

66 What does this passage mainly mention about?

1 Monkeys and their hierarchies

2 Research on humans and monkeys

3 Similarities between humans and monkeys

4 Monkeys’ eating behaviors in stressful situations

ถาม เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรเป็นประเด็นสําคัญ

1 ลิงและลําดับชั้นของพวกมัน

2 การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และลิง

3 ความคล้ายคลึงกันระหว่างมนุษย์และลิง

4 พฤติกรรมการกินของลิงในสถานการณ์ที่ตึงเครียด

ตอบ 4 เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึงพฤติกรรมการกินของลิงในสถานการณ์ที่ตึงเครียด

67 Which paragraph mentions monkeys’ eating times?

1.1

2.2

3.4

4.5

ถาม ย่อหน้าใดเอ่ยถึงเวลาทานอาหารของลิง

ตอบ 4 ย่อหน้าที่ 5 ตั้งแต่ประโยคแรก

68 Which paragraph talks about the similarity between humans and monkeys in terms of

eating behaviors?

1.1

2.2

3.4

4.5

ถาม ย่อหน้าใดพูดถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างมนุษย์กับลิงในแง่ของพฤติกรรมการกิน

ตอบ 1 ย่อหน้าแรกเปรียบเปรยพฤติกรรม

69 According to the passage, which statement is true?

1 When feeling stressed, humans eat ice cream.

2 In stressful situations, rhesus monkeys eat high – fat diets.

3 During a hard time, both humans and monkeys prefer a stiff drink.

4 Both 1 and 2 are correct

ถาม จากเนื้อเรื่อง ข้อใดถูกต้อง

1 มนุษย์จะกินไอศกรีมเมื่อรู้สึกเครียด

2 ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดลิงวอกจะกินอาหารที่มีไขมันสูง

3 ในช่วงเวลาที่ยากลําบากทั้งมนุษย์และลิงชอบดื่มเครื่องดื่มสุรา

4 ทั้ง 1 และ 2 ถูกต้อง

ตอบ 4 ย่อหน้าที่ 1 และ 5

70 Based on the passage, which kind of monkey cannot correct other members?

1 Dominant males

2 Dominant females

3 Subordinate males

4 Subordinate fernales

ถาม จากเนื้อเรื่อง ลิงประเภทใดไม่สามารถตําหนิสมาชิกตัวอื่นได้

1 จ่าฝูงเพศผู้

2 จ่าฝูงเพศเมีย

3 ลิงตําแหน่งรองลงมาเพศผู้

4 ลิงตําแหน่งรองลงมาเพศเมีย

ตอบ 4 ย่อหน้าที่ 2 ประโยคแรก These monkeys naturally form hierarchies, including

dominant and subordinate females-the latter of which endures harassment and general lack of control.

71 According to the passage, which statement is NOT true?

1 A high – fat diet is a monkey’s comfort food.

2 Dominant monkeys eat all day

3 Low – ranking monkeys eat both low – fat and high – fat foods.

4 Both 1 and 2 are correct

ถาม : จากเนื้อเรื่อง ข้อใดไม่ถูกต้อง

1 อาหารที่มีไขมันสูงเป็นอาหารที่ดีต่อใจของลิง

2 ลิงจ่าฝูงกินทั้งวัน

3 ลิงตําแหน่งรองลงมาทานทั้งอาหารไขมันต่ำและสูง

4 ทั้งข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ตอบ 2 เนื่อเรื่องระบุว่าลิงจ่าฝูงกินน้อยกว่า

72 As mentioned in the passage, these are signs of stress EXCEPT_____.

1 yawning

2 scratching

3 running away

4 walking back and forth

ถาม จากเนื้อเรื่อง สิ่งเหล่านี้คือตัวบ่งชี้ความเครียด ยกเว้น ____.

1 การหาว

2 การเกา

3 การวิ่งหนี

4 การเดินไปมา

ตอบ 3 ย่อหน้าที่ 2 ไม่ได้เอ่ยถึงการวิ่งหนี ข้อที่ไม่ได้กล่าวถึงคือการทําความสะอาดตัวเอง

excessive body – scratching , yawning, self – grooming and pacing

73 According to the passage, which statement is NOT true about Wilson’s research?

1 This study was conducted in Georgia.

2 Bananas were used in this experiment.

3 Only female monkeys were tested in this research.

4 All are correct.

ถาม จากเนื้อเรื่อง ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการค้นคว้าของ Wilson

1 การค้นคว้าจัดทําที่รัฐจอร์เจีย

2 มีการใช้กล้วยในการค้นคว้า

3 การค้นคว้านี้ทดลองกับลิงเพศเมียเท่านั้น

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 4 ถูกทุกข้อ

 

Passage 3

Many people who have followed politics closely then become depressed because things have not turned out as they want may be suffering from what psychologists call “political stress syndrome.” Psychologists and political critics have recornmended that people watch out for the syndrome, and it possible remove themselves from politics in

Some have no idea how close they are to the syndrome of political stress, a psychological term invented by the Mental Health Department. Psychologists urge those with an interest in politics to look out for signs of stress. Such a syndrome is a temporary disorder of the mind in people who may have engaged in too much politics. This kind of stress could result in sour relationships with friends and family members, thus worsening daily life.

Those suffering from political stress syndrome may develop physical problems including headaches, aching muscles around their necks, arms, hands, and numbness. Their heartbeats may become irregular. They may also experience sleeplessness or unable to fall into a deep enough sleep, and may often wake up at night.

หลายคนที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดแล้วเกิดความหดหูเพราะสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ต้องการอาจเป็น ทุกข์จากสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า “ โรคเครียดทางการเมือง” นักจิตวิทยาและนักวิจารณ์ทางการเมืองแนะนําให้ผู้คน ระวังโรคนี้ และหากเป็นไปได้ให้เอาตัวเองห่างออกจากการเมืองเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุข

บางคนไม่รู้ว่าตัวของพวกเขาเองมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการของความเครียดทางการเมืองมากเพียงใดซึ่งเป็น ศัพท์ทางจิตวิทยาที่กรมสุขภาพจิตคิดค้นขึ้น นักจิตวิทยาเรียกร้องให้ผู้ที่สนใจการเมืองคอยระวังสัญญาณของ ความเครียด กลุ่มอาการดังกล่าวคือความผิดปกติแบบชั่วคราวทางจิตใจของผู้ที่อาจมีส่วนร่วมในการเมืองมากเกินไป ความเครียดในรูปแบบนี้อาจส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งนําไปสู่ การทําให้ชีวิตประจําวันแย่ลง

ผู้ที่เป็นโรคเครียดทางการเมืองอาจเริ่มมีปัญหาร่างกาย เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยบริเวณคอมือแขน และขา การเต้นของหัวใจอาจผิดปกติ นอกจากนี้ยังอาจมีอาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทเพียงพอและ มักจะตื่นตอนกลางคืน

 

74 What would be the best title of this passage?

1 Body and Soul

2 People and Politics

3 Political Stress

4 New Year Syndrome

ถาม ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดของเนื้อความนี้คืออะไร?

1 ร่างกายและจิตวิญญาณ

2 ผู้คนและการเมือง

3 ความเครียดทางการเมือง

4 โรคปีใหม่

ตอบ 3 เนื้อหาหลักเกี่ยวกับความเครียดทางการเมือง

75 According to this passage, who may become depressed?

1 People who have very few friends.

2 People who are interested in politics

3 People who enjoy a peaceful existence

4 People who have suffered from work

ถาม จากเนื้อเรื่อง คนประเภทใดอาจมีอาการหดหู

1 คนที่มีเพื่อนน้อยมาก

2 คนที่สนใจการเมือง

3 คนที่ชื่นชอบการดํารงอยู่อย่างสงบสุข

4 คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการทํางาน

ตอบ 2 ตามเนื้อเรื่องกล่าวถึงผู้คนเครียดมาจากการสนใจการเมือง

76 Why do people feel depressed, according to the passage?

1 Because they do not pay enough attention to their surroundings.

2 Because they could not follow the political situation so closely as they wished.

3 Because the political results have not become a their expectation.

4 Because they were too sensitive to the suggestions of the psychologists and

political critics.

ถาม จากเนื้อเรื่อง ทําไมคนถึงมีอาการหดหู่

1 เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจกับสิ่งรอบตัวมากพอ

2 เพราะพวกเขาไม่สามารถติดตามสถานการณ์ทางการเมืองได้อย่างใกล้ชิดอย่างที่ต้องการ

3 เนื่องจากผลลัพธ์ทางการเมืองไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวัง

4 เพราะพวกเขาอ่อนไหวต่อคําแนะนําของนักจิตวิทยาและนักวิจารณ์ทางการเมืองมากเกินไป

ตอบ 3 ย่อหน้าที่ 1 ประโยคแรก Many people who have followed politics closely then

become depressed because things have not turned out as they want

77 What can we assume from the passage?

1 All politics is hopeless.

2 There are many political conflicts in our society.

3 People are too worried about the political issues.

4 People who have engaged in too much politics may become stressed.

ถาม สามารถสันนิษฐานได้จากเนื้อความว่า

1 การเมืองทุกอย่างล้วนน่าสิ้นหวัง

2 มีความขัดแย้งทางการเมืองมากมายในสังคมของเรา

3 ประชาชนวิตกกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง

4 ผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปอาจมีความเครียด

ตอบ 4 ข้ออื่นไม่ได้มีในเนื้อหา

78 Which is true about this kind of syndrome?

1 It is fatal

2 It is contagious

3 It deteriorates daily life.

4 It is not temporary.

ถาม ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโรคประเภทนี้

1 เป็นอันตรายถึงชีวิต 2 เป็นโรคติดต่อ 3 ทําให้ชีวิตประจําวันแย่ลง 4 เป็นสิ่งที่ไม่ชั่วคราว

ตอบ 3 จากย่อหน้าที่ 3 ประโยคสุดท้าย thus worsening daily life

79 Who invented the term “political stress syndrome”?

1 Psychiatrists

2 The Mental Health Department

3 Politicians

4 Some psychologists

ถาม ใครเป็นคนคิดค้น “โรคเครียดทางการเมือง”

1 จิตแพทย์

2 กรมสุขภาพจิต

3 นักการเมือง

4 นักจิตวิทยาจํานวนหนึ่ง

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 2 ประโยคแรก Some have no idea how close they are to the

syndrome of political stress, a psychological term invented by the Mental Health Department.

80 What does the pronoun “some” (in bold type) refer to?

1 Some people

2 Some psychologists

3 Some stresses

4 Some politicians

ถาม คําสรรพนาม “some” ในตัวหนาอ้างอิงถึง

1 คนบางคน

2 นักจิตวิทยาจํานวนหนึ่ง

3 ความเครียดบางอย่าง

4 นักการเมืองจํานวนหนึ่ง

ตอบ 1 เนื้อเรื่องพูดถึงคนที่หมกมุ่นเรื่องการเมือง

81 What does the phrase “such a syndrome” refer to?

1 A permanent disorder of the mind.

2 The syndrome of political stress

3 Sour relationships with friends.

4 Conflicts with family members

ถาม วลี “such a syndrome” อ้างอิงถึง ____.

1 ความผิดปกติถาวรของจิตใจ

2 กลุ่มอาการของความเครียดทางการเมือง

3 ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อน

4 ความขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัว

ตอบ 2 อ้างจากข้อความข้างหน้า

82 Which is NOT a physical syndrome mentioned in this passage?

1 Sleeplessness

2 Aching muscles

3 Irregular heartbeats

4 Vomiting

ถาม จากเนื้อเรื่อง อะไรไม่ใช่อาการของความเครียดทางการเมือง

1 การนอนไม่หลับ 2 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 3 หัวใจเต้นผิดปกติ 4 อาเจียน

ตอบ 4 จากย่อหน้าสุดท้าย headaches, aching muscles around their necks, arms, hands, and numbness. Their heartbeats may become irregular. They may also experience sleeplessness or unable to fall into a deep enough sleep, and may often wake up at night.

83 Which of this following can best be replaced the word “sour” (in bold type)?

1 Unenjoyable

2 Decent

3 Hopeful

4 Sore

ถาม คําใดต่อไปนี้สามารถแทนที่กับคําว่า “sour” ในตัวหนาได้ดีที่สุด

1 ไม่พึงประสงค์ 2 ดีใช้ได้ 3 มีความหวัง 4 เมื่อยล้า

ตอบ 1 จากข้อความ sour relationships with friends and family members ต้องเป็นคํา

ความหมายในแง่ลบ sour = unenjoyable = ไม่ดี บูดบึง

 

Passage 4

Donald Trump has suffered a humiliating loss in the US presidential election, but if sources close to America’s first family are to be believed, things could be about to get whole lot worse for him in the near future.

His wife Melania is said to have burst into tears when her husband was elected in 2016. One friend has said: ” She never expected him to win.”

Since then a source close to the couple has spoken of their “strange” relationship, and she has claimed – now that Joe Biden has defeated the President – it is only a matter of time before Melania heads for the door.

President Trump’s former aide and The Apprentice star Omarosa Manigault Newman claimed the 15-year marriage was coming to an end, adding “Melania is counting every minute until he is out of office and she can divorce,” according to the Daily Mail.

โดนัลด์ ทรัมป์ประสบความสูญเสียอย่างน่าอัปยศในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่หากแหล่งข่าวที่ ใกล้ชิดกับครอบครัวประธานาธิบดีของอเมริกาเชื่อถือได้สิ่งต่างๆ อาจจะเลวร้ายลงสําหรับเขาในอนาคตอันใกล้

ว่ากันว่าเมลาเนียภรรยาของเขาร้องไห้อย่างหนักเมื่อสามีของเธอได้รับการเลือกตั้งในปี 2016 เพื่อนคน หนึ่งกล่าวว่า “เธอไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะชนะ”

ตั้งแต่นั้นมาแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทั้งคู่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่ “แปลกๆ” ของพวกเขาและเธอก็อ้างว่า ขณะนี้ที่โจไบเดนได้เอาชนะประธานาธิบดี อีกไม่นานเมลาเนียจะเป็นคนจากลาไป

อดีตผู้ช่วยของประธานาธิบดีทรัมป์และดาราของโชว์ The Apprentice โอมาโรซามานิโกลท์นิวแมน อ้างว่าการแต่งงาน 15 ปีของพวกเขากําลังจะสิ้นสุดลง และกล่าวเสริมว่า “เมลาเนียกําลังเฝ้ารอทุกนาทีจนกว่าเขาจะออกจากตําแหน่งและเธอสามารถหย่ากับเขาได้” เดลี่เมล์รายงาน

84 What is this passage about?

1 Donald Trump’s political future

2 Donald Trump’s plan for retirement

3 What is possibly on Melania’s mind

4 Joseph Biden’s victory over Donald Trump

ถาม เนื้อเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

1 อนาคตทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์

2 แผนเกษียณของโดนัลด์ทรัมป์

3 สิ่งที่อาจอยู่ในใจของเมลาเนีย

4 ชัยชนะของโจเซฟไบเดนต่อโดนัลด์ ทรัมป์

ตอบ 3 เนื้อหาหลักเกี่ยวกับควมสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเมลาเนียและโดนัลด์ ทรัมป์

85 What did Melania think in 2016?

1 She would love to get divorced

2 Trump would not win the election

3 Trump would be a good President

4 She would love to be the First Lady

ถาม เมลาเนียคิดอย่างไรในปี 2016

1 เธอต้องการที่จะหย่าร้างอย่างมาก

2 ทรัมป์จะไม่ชนะการเลือกตั้ง

3 ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีที่ดี

4 เธอต้องการที่จะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างมาก

ตอบ 2 เมลาเนียไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะชนะการเลือกตั้ง

86 What kind of relationship do the couple have?

1 A difficult one

2 A normal one

3 A romantic one

4 An interesting one

ถาม พวกเขามีความสัมพันธ์ประเภทไหน

1 แบบที่ไม่ราบรื่น

2 แบบปกติ

3 แบบโรแมนติก

4 แบบน่าสนใจ

ตอบ 1 จากเนื้อเรื่องเมลาเนียมีความคิดในแง่ลบและอยากหย่าสามีตัวเองจึงตอบข้อหนึ่ง

87 Who is Omarosa Manigault Newman?

1 A superstar

2 A fashion model

3 A current assistant to Trumps

4 A person who is close to the Trumps

ถาม โอมาโรซามานิโกลท์นิวแมนคือใคร

1 คาราซูเปอร์สตาร์

2 นางแบบแฟชั่น

3 ผู้ช่วยปัจจุบันของ Trumps

4 เป็นคนที่อยู่ใกล้กับทรัมป์

ตอบ 4 ประโยคแรกย่อหน้าที่ 1 President Trump’s former aide and The Apprentice star Omarosa Manigault Newman

88 What can we NOT assume, according to the passage?

1 The marriage of President Donald Trump and Melania Trump has been troubled

2 Melania is waiting to divorce Donald Trump once he is out of the White House

3 Outgoing US President Donald Trump has lost the big election

4 Melania Trump may soon write a book about her husband

ถาม จากเนื้อเรื่องไม่สามารถสันนิฐานว่าอะไร

1 การแต่งงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเมลาเนียทรัมป์มีปัญหา

2 เมลาเนียกําลังรอที่จะหย่าร้างกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเขาออกจากตําแหน่งที่ทําเนียบขาว

3 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ที่ชอบออกสังคมแพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่

4 เมลาเนียทรัมป์อาจเขียนหนังสือเกี่ยวกับสามีของเธอในไม่ช้า

ตอบ 4 ไม่มีการเอ่ยถึงหนังสือในเนื้อความแต่อย่างใด จึงไม่อาจสันนิษฐานได้

89 What does the phrase “burst into tears” (in bold type) mean?

1 Felt surprised

2 Felt extremely happy

3 Emotionally broke down

4 Tried to hide her feelings

ถาม “burst into tears” ในตัวหนาหมายถึง

1 รู้สึกประหลาดใจ

2 รู้สึกมีความสุขมาก

3 ความรู้สึกพรั่งพรูออกมา

4 พยายามซ่อนความรู้สึกของเธอ

ตอบ 3 การ burst into tears แปลตรงตัว คือการที่น้ำตาไหลออกมาจํานวนมาก

90 What can we infer about Trump and Melania from the passage?

1 Many people have negative opinions about them.

2 They are a very popular couple in Washington D.C.

3 Trump loves his wife very much

4 Melania is a very lucky wife

ถาม จากเนื้อเรื่องเราสามารถสรุปอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทรัมป์และเมลาเนีย

1 หลายคนมีความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับพวกเขา

2 พวกเขาเป็นคู่รักที่โด่งดังมากในวอชิงตันดีซี

3 ทรัมป์รักภรรยามาก

4 เมลาเนียเป็นภรรยาที่โชคดีมาก

ตอบ 1 เนื้อเรื่องโดยรวมมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับทั้งคู่

91 Who said “Melania is counting every minute”?

1 Omarosa

2 A White House aide

3 A journalist

4 Their daughter

ถาม ใครกล่าวว่า “เมลาเนียกําลังเฝ้ารอทุกนาที”

1 โอมาโรซา 2 ผู้ช่วยทําเนียบขาว 3 นักข่าว 4 ลูกสาวของพวกเขา

ตอบ 1 ย่อหน้าสุดท้าย

 

Passage 5

NASA scientists have amazing news about water on the Moon, it may have water in larger amounts than they thought. The scientists analyzed two studies and confirmed there are water molecules on the side of the Moon we can see. It found a third of a litre of water in one area. This was trapped in rock. This discovery is a game-changer and could pave the way to explore space. We could build permanent moon bases because the water could be drinkable. It could make rocket fuel one day. NASA explained, “Water is extremely critical for deep space exploration. It is a resource of direct value for time we do not need to pack water for our trip, we have an opportunity to take other useful items with us.”

 

นักวิทยาศาสตร์ของ NASA มีข่าวที่น่าพึ่งเกี่ยวกับน้ำบนดวงจันทร์ บนดวงจันทร์อาจมีน้ำในปริมาณ มากกว่าที่พวกเขาเคยคิด นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์งานวิจัยสองชิ้นและยืนยันว่ามีโมเลกุลของน้ำอยู่ที่ด้านข้าง ของควงจันทร์ที่เราสามารถมองเห็น โดยที่มันพบน้ำหนึ่งในสามของหนึ่งลิตรในพื้นที่หนึ่ง และสิ่งๆ นี้ถูกขังอยู่ใน หิน การค้นพบนี้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถปูทางไปสู่การสํารวจอวกาศ เราสามารถสร้างฐานดวงจันทร์ถาวรเพราะน้ำ สามารถดื่มได้ มันสามารถใช้ทําเชื้อเพลิงจรวดได้ในวันข้างหน้า NASA อธิบายว่า “น้ำมีความสําคัญอย่างยิ่ง สําหรับการสํารวจอวกาศในเชิงลึก น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยตรงสําหรับนักบินอวกาศของพวกเรา เมื่อใดก็ ตามที่เราไม่จําเป็นต้องเก็บน้ำในกระเป๋าสําหรับการเดินทางของเรา เราจะมีโอกาสที่จะนําสิ่งของที่มีประโยชน์อื่นๆ ติดตัวไปด้วย”

 

92 The main idea for the passage is that ____.

1 NASA can make rocket fuel from water

2 NASA has found water on the moon

3 the water on the moon is blocked from sunlight

4 the dark side of the moon is hard to study

ถาม ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องคือ

1 NASA สามารถผลิตเชื้อเพลิงจรวดจากน้ำได้

2 นาซ่าพบน้ำบนดวงจันทร์แล้ว

3 น้ำบนดวงจันทร์ถูกปิดกั้นจากแสงแดด

4 ด้านมืดของดวงจันทร์เป็นเรื่องศึกษาได้ยาก

ตอบ 2 เนื้อเรื่องกล่าวถึงน้ําบนดวงจันทร์เป็นประเด็นหลัก

93 NASA scientists have confirmed that _____.

1 there are no water molecules on the dark side of the moon

2 there are some water molecules on the bright side of the moon

3 water on the dark side of the moon is blocked from sunlight

4 a third of a litre of water is trapped in rock on the dark side of the moon

ถาม นักวิทยาศาสตร์ NASA ยืนยันว่า

1 ไม่มีโมเลกุลของน้ำที่ด้านมืดของดวงจันทร์

2 มีโมเลกุลของน้ำอยู่ทางด้านสว่างของดวงจันทร์

 1. น้ำในด้านมืดของดวงจันทร์ถูกปิดกั้นจากแสงแดด
 2. น้ำหนึ่งในสามของลิตรติดอยู่ในหินที่ด้านมืดของดวงจันทร์

ตอบ 1 จากประโยค confirmed there are water molecules on the side of the Moon we can see โดยที่สามารถเดาจาก we can see ว่าเป็นด้านสว่างเพราะมองเห็นได้ ข้อ 4 ถึงแม้จะมีส่วนที่ถูกแต่ยัง ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้อง

94 The word “it” (in bold type) refers to _____.

1 water

2 the moon

3 NASA

4 sunlight

ถาม “it” ในตัวหนาอ้างอิงถึง _____.

1 น้ำ 2 ดวงจันทร์ 3 NASA 4 แสงแดด

ตอบ 3 “it” อ้างอิงถึง NASA

95 The word “trapped” (in bold type) can be replaced by ____.

1 preserved

2 released

3 evaporated

4 freed

ถาม “trapped” ในตัวหนาสามารถแทนที่ด้วย

1 เก็บรักษา 2 ปลดปล่อย 3 ระเหย 4 ปลดปล่อย

ตอบ 1 คําที่ใกล้เคียงกับการถูกขังคือเก็บรักษา

96 What is NOT true about the discovery of water on the moon?

1 it could make rocket fuel.

2 it could lead to permanent moon bases.

3 it could inspire a new video game. .

4 it could pave the way to explore space.

ถาม อะไร ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับการค้นพบน้ำบนดวงจันทร์

1 การค้นพบสามารถผลิตเชื้อเพลิงจรวดได้

2 การค้นพบอาจนําไปสู่ฐานดวงจันทร์ถาวร

3 การค้นพบสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิดีโอเกมใหม่

4 การค้นพบสามารถปูทางไปสู่การสํารวจอวกาศ

ตอบ 3 เนื้อเรื่องไม่มีการเอ่ยถึงเกม

97 We could build permanent moon bases if _____.

1 we have enough money

2 the water on to moon is drinkable

3 we can bring water from earth to the moon

4 the water on the moon is on the dark side

ถาม เราสามารถสร้างฐานดวงจันทร์ถาวรได้ถ้าหาก _____.

1 เรามีเงินมากพอ

2 น้ำบนดวงจันทร์สามารถดื่มได้

3 เราสามารถนําน้ำจากโลกไปที่ดวงจันทร์ได้

4 น้ำบนควงจันทร์อยู่ในด้านมืด

ตอบ 2 จากประโยค We could build permanent moon bases because the water could

be drinkable.

98 The word “critical” (in bold type) is synonymous to ____.

1 risky

2 dangerous

3 serious

4 essential

ถาม คําว่า “critical” ในตัวหนามีความหมายเดียวกับคําว่า _____.

1 เสี่ยง

2 อันตราย

3 ร้ายแรง

4 จําเป็น

ตอบ 4 คําที่ใกล้เคียงที่สุดคือ essential

99 What is a resource of direct value for NASA’s astronauts?

1 Money

2 The moon

3 Food

4 Water

ถาม อะไรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยตรงสําหรับนักบินอวกาศ

1 เงิน

2 ดวงจันทร์

3 อาหาร

4 น้ำ

ตอบ 4 it ในประโยค It is a resource of direct value for our astronauts อ้างอิงถึงน้ำซึ่งอยู่ในประโยคก่อนหน้า

100 According to the passage, what would make the astronauts able to take more useful items with them?

1 They could drink water on the moon.

2 They could build a larger spaceship.

3 They could bring water packs with them

4 They could make rocket fuel themselves.

ถาม อ้างจากเนื้อเรื่อง อะไรคือสิ่งที่จะทําให้นักบินอวกาศนําสิ่งของที่มีประโยชน์ติดตัวได้มากขึ้น

1 การที่พวกเขาสามารถดื่มน้ำบนดวงจันทร์

2 การที่พวกเขาสามารถสร้างยานอวกาศที่ขนาดใหญ่ขึ้นได้

3 การที่พวกเขาสามารถนําน้ำในรูปแบบแพ็คติดตัวไปได้

4 การที่พวกเขาสามารถสร้างเชื้อเพลิงจรวดได้เอง

ตอบ 1 ข้อที่ 3 เป็นตัวเลือกหลอกเพราะใช้คําว่าแพ็คในความหมายอีกแบบ ในเนื้อเรื่อง pack หมายถึงการเก็บสิ่งของใส่กระเป๋า ในข้อที่ 3 แปลว่าน้ำเป็นชุตหรือหลังที่มีหลายชิ้น ถ้าพบน้ำในดวงจันทร์ นักบินนี้ไม่ต้อง นําน้ำติดตัวไป แต่สามารถนําสิ่งของอื่นติดตัวได้

 

ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป s/2563

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Part 1: Structure (ภาคโครงสร้าง)

Directions: Choose the best answer.

1 Tom and Jane ____ Japanese food.

1 has loved

2 loves

3 love.

4 is loving

ตอบ 3 หน้า 9. กริยาที่แสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้ เช่น see, love (รัก), appear, hate (เกลียด), hope (คาดหวัง), smell (ได้กลิ่น), dislike (ไม่ชอบ), fike (ชอบ) , want (ต้องการ), look (มอง) โดยทั่วไปแล้วกริยาในกลุ่มถ้าเป็นปัจจุบันจะนิยมใช้เป็น Present Simple Tense (S + V1) จากโจทย์ประธานมีสองคนเป็นพหูพจน์ ก็ตอบกริยาช่องที่ 1 พหูพจน์ คือ love ดู ตัวอย่างอื่น

– My friend hates bananas. (เพื่อนฉันเกลียดกล้วย) ตอบ hates กริยาเอกพจน์

2 Alice ____ the doctor next week.

1 saw

2 sees

3 is seeing

4 has seen

ตอบ 3 หน้า 38 ใช้แทนอนาคตได้ แสงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และค่อนข้างแน่นอน เราเห็นคําบอกเวลา next week (สัปดาห์หน้า) เป็น Future Tense ต้องตอบ will see แต่ไม่มีใน ช้อยเลือก ก็หันมาตอบ Present Continuous Tense (S + is/am/are + Ving) แทน อนาคตได้ จึงตอบ is seeing

3 While Daniel was sleeping last night, you ____ me?.

1 have called

2 are calling

3 called

4 call

ตอบ 3

4 It _____ at the moment.

1 has rained

2 is raining

3 rained

4 rains

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์ หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เดามักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment , at present นั่นคือที่โจทย์มีคําบอกเวลา คือ at the moment เราจึงตอบ is raining

5 Emma ____ when Logan came home.

1 sleeps

2 was sleeping

3 will be sleeping

4 would sleep

ตอบ 2

6 My sister ____ her hair every morning.

1 brushes

2 brush

3 is brushing

4 brushed

ตอบ 1. หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays, every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น สําหรับโจทย์นี้มีคําบอกเวลา every morning จึงตอบ V1 เอกพจน์คือ brushes

7 I _____ to Japan tomorrow.

1 am moving

2 have moved

3 move

4 moved

ตอบ 1 ใช้ Present Continuous Tense แทนอนาคตได้

8 ____ you ____ your house last week?

1 Have, cleaned

2 Are; cleaning

3 Did; clean

4 Do; clean

ตอบ 3. หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense (S+V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น สําหรับข้อนี้ท้ายโจทย์มี last week จึงตอบ V2 เมื่อทําเป็นประโยคคําถามต้องใช้ Did มาช่วยแล้ว ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เพราะเอา Did มาแทนแล้ว จึงตอบ Did you clean…?

9 John ___ me 1,000 baht

1 Owes

2 were owed

3 had been owed

4 Owe

ตอบ 1

10 Bob usually _____ his car.

1 had washed

2 is washing

3 wash

4 washes

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา usually ใช้ Present Simple Tense (S+V1) จึงตอบ washes ตามประธานเอกพจน์ กริยาเอกพจน์

11 William _____ TV right now.

1 watches

2 watched

3 is watching

4 has watched

ตอบ 3

12 Biden ____ the 46th president of the United States.

1 were

2 are

3 was

4 is

ตอบ 4 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ยังเป็นอยู่ อย่างข้อนี้ว่า “ไบเดน เป็นประธานาธิบดีอันดับที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา” เป็นจริงในปัจจุบันจึงตอบ V1 = is

13 Charles Darwin _____ the theory of natural selection.

1 proposes.

2 will propose

3 is proposing

4 proposed

ตอบ 4 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้วหรือเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีต “ชาร์ล ดาร์วินเสนอทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ” เป็นจริงในอดีต จึง ตอบ V2 = proposed

14 My parents _____ me next month.

1 are visiting

2 visited

3 have visited

4 visit

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา next month ตอบอนาคต will visit ไม่มีก็หันมาตอบ

Present Continuous Tense = are visiting

15 Emma _____ a new house in 2020.

1 has bought

2 bought

3 buys

4 will buy

ตอบ 2 มีปี 2020 ถือว่าเป็นอดีตเพราะปัจจุบันเป็นปี 2021 จึงตอบ Past

Simple Tense (S + V2) = bought (มาจาก buy bought bought ซื้อ)

16 Plants _____ oxygen to survive.

1 need

2 needed

3 needs

4 is needing

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงข้อความที่เป็นจริงโดยธรรมชาติหรือสุภาษิตและคําพังเพย ออกสอบแบบนี้ทุกเทอมโดยโจทย์จะไม่มีคําบอกเวลา เราต้องเดาเอาว่าเป็น โจทย์ชนิดนี้ว่าเป็นจริงเสมอ ก็ตอบ V1 เช่น

– Plants need oxygen to survive. (พืชต้องการออกซิเจนเพื่ออยู่รอด)

– The sun rises in the east and sets in the west. (พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวัน

17 While I ____ a picture, my father arrived.

1 would draw

2 have drawn

3 was drawing

4 had drawn

ตอบ 3

18 My pets _____ last night.

1 died

2 are dying

3 die

4 dies

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา last night ตอบ V2 = died

19 Christina and Jenny _____ a cup of coffee when their friends showed up.

1 were drinking

2 will be drinking

3 drink

4 would drink

ตอบ 1

20 Logan and William ____ their friend a new microwave two days ago.

1 gives

2 gave

3 will give

4 have given

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา two days ago (สองวันที่ผ่านมา) ตอบ V2 = gave

21 The first bus ___ at 4 o’clock.

1 starts

2 are going to start

3 start

4 could start

ตอบ 1 ใช้ Present Simple Tense (S +V1) กับการเดินทางที่ทําเป็นประจํา เช่น รถไฟออก 7 โมงเช้าทุกวันก็ใช้ V1 ข้อนี้ก็เช่นกันว่า รถประจําทางคันแรกเริ่ม 4 โมง แสดงว่าทําเป็นประจําทุกวัน จึง ตอบ V1 ประธานเอกพจน์ กริยาเอกพจน์จึงตอบ starts ส่วนตัวเลือก 2/3 เป็นกริยาพหูพจน์จึงผิด 4 เป็นอดีตจึงผิด

22 I ____ to lose weight now.

1 would try

2 had tried

3 tried

4 am trying

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา now ตอบ Present Continuous Tense

(S + is/am/are + Ving) = am trying

23 Mary ___ to the beach yesterday.

1 go

2 has gone

3 is going

4 went

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา yesterday ตอบ V2 = went

24 Daniel and Anne ____ to the gym four times a week.

1 go

2 goes

3 is going

4 went

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา four times a week (สี่ครั้งต่อสัปดาห์) แสดงทําเป็นประจํา จึงตอบ V1 ก็คือ

go กริยาพหูพจน์ เพราะประธานมีสองคนเป็นพหูพจน์

25 While my mother and I ____ dinner, the phone rang.

1 were having

2 have

3 would have

4 will have

ตอบ 1

26 We ____ this term paper by next Wednesday.

1 finished

2 will finish

3 will have finished

4 finish

ตอบ 3 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + wildshalf + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + wildshall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month nou will have finished

27 Sophia _____ her bathroom before she left.

1 has been cleaning

2 had cleaned

3 is cleaning

4 cleans

ตอบ 2

28 I wish I ____ your email address.

1 have known

2 am knowing:

3 know

4 knew

ตอบ

29 If I ____ the contest, I would have bought a new house.

1 am winning

2 won

3 win

4 had won

ตอบ

30 We ____ the new American series for ten hours.

1 will watch

2 watch

3 are watching

4 have watched

ตอบ 4 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect (S + hasthave + V3) หรือจะตอบPresent Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แทนก็ได้ แสดงเหตุการณ์ที่ เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอมจําคําบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็ว ๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) จึงตอบ have watched

31 Charles ____ a book for three hours before he returned it to his friend.

1 was reading

2 reads

3 had been reading

4 would read

ตอบ 3 เป็นการเชื่อมด้วย before ซึ่งใช้ Past Perfect Tense (S + had

V3) ถ้าไม่มีก็ใช้ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) แทนก็ได้ และคู่กับ Past Simple Tense (S +V2) ใน 2 เหตุการณ์เสมอ จึงตอบ had been reading

32 If my parents ____ , I will go there with you.

1 have allowed

2 will allow

3 allow

4 allowed

ตอบ 3

33 If water is heated to 100 degrees, it _____ .

1 boils

2 would boil

3 boiled

4 would have boiled

ตอบ 1

34 Olivia _____ for six hours.

1 has been driving

2 drive

3 drives

4 is driving

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา for six hours ตอบ Present Perfect หรือ

Present Perfect Continuous Tense ก็ได้ นั่นคือ has been Ving = has been

driving

35 Robert ____ Charlotte since 2015

1 knows

2 is knowing

3 knew

4 has known

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา since ตอบ has V3 = has known

36 While I ___ out, it started to snow.

1 was going

2 go

3 had been gone

4 would go

ตอบ 1

37 Thomas ____ a test at nine o’clock tomorrow.

1 has had

2 will be having

3 has

4 had

ตอบ 2 หน้า 107 ใช้ Future Continuous Tense (S + will/shall be Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow, tomorrow evening, at (ten) o’clock tomorrow ข้อนี้มีคำบอกเวลา at nine o’clock tomorrow จึงตอบ will be having

38 Jessica would catch the bus if she ____ up early.

1 got

2 is getting

3 gets

4 had gotten

ตอบ 1

39 Justin badminton for four hours when it started to snow.

1 plays

2 is playing

3 would play

4 had been playing

ตอบ 4

40 If you ____ your parents will get angry.

1 smoked

2 had smoked

3 are smoking

4 smoke

ตอบ 4

41 My grandfather _____ eighty years old next week.

1 will be

2 is

3 has been

4 was

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา next week เป็นอนาคตตอบ Future Simple Tense (S + will V1) ตรงกับ will be

42 Tony and Nathalie ____ for their mother for two hours.

1 have been waiting

2 waited

3 wait

4 are waiting

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา for two hours ตอบ Present Perfect ถ้าไม่มีก็

ตอบ Present Perfect Continuous Tense = have been waiting

43 Elizabeth _____ a new house since last year.

1 built

2 builds

3 was building

4 has been building

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา since ตอบ has been building

44 After Isabella _____ breakfast, she went to school.

1 is eating

2 eats

3 has been eating

4 had eaten

ตอบ 4

45 By the end of this year, Emily and I ____  here for 6 years.

1 will have been working

2 work

3 have worked

4 will work

ตอบ 1 ขึ้นต้นด้วย By ….. เดาเลยตอบ Future Perfect หรือ Future

Perfect Continuous Tense (S + will/shall have been Ving) = will have been

working

46 Clara _____ her project by tomorrow.

1 is completing

2 will complete

3 completed

4 will have completed

ตอบ 4

47 I _____ in Nonthaburi since I was born.

1 live

2 have lived

3 are living

4 will live

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา since ตอบ Present Perfect หรือ Present

Perfect Continuous Tense

48 Before I had dinner, I _____ my homework.

1 would do

2 will do

3 had done

4 do

ตอบ 3

49 Emma a new phone tomorrow.

1 will buy

2 buys

3 has bought

4 bought

ตอบ 1, หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น ข้อนี้มีคําบอก เวลา tomorrow จึงตอบ will buy

50 If Bob ____ to the market, he ____ potatoes.

1 goes, would buy

2 goes; will buy

3 went; will buy

4 went; would have bought

ตอบ 2

51 It is ____ that three people were injured in the accident.

1 reported

2 reporting

3 report

4 to report

ตอบ 1

52 Jack said to me, “Do you like Tom?”

Jack _____ me if I liked Tom.

1 asked

2 ask

3 say

 1. says

ตอบ 1

53 _____ book is it?

1 Whose

2 How

3 When

4 Who

ตอบ 1 เป็นประโยคคําถาม มีคํานาม picture สามารถใช้ Whose + นาม หลัง whose ต้องมีคํานามตามหลังเสมอ ได้ Whose book = หนังสือของใคร เป็นการถามแสดงความเป็นเจ้าของ ถ้า When ถามถึงเวลา How + adj. และ Who + กริยาเสมอ ถามถึงใคร

54 May the Lord _____ with you.

1 will be

2 would be

3 is

4 be

ตอบ 4 หน้า 141 ขึ้นด้วย God, Lord เป็นประธานของประโยค หรือการขอพรให้พระเจ้าแผ่นดิน กริยา

ของประโยคต้องตอบ กริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ฉะนั้นไม่ผันในตัวเลือกก็คือ be ดูตัวอย่างอื่น

– God save our country.

– Long live the King.

55 I will get my essay ____.

1 check

2 to check

3 checking

4 checked

ตอบ 4

56 It is ____ that this man is her father.

1 believe

2 to believe

3 believing

 1. believed

ตอบ 4 กริยาตอบในรูปช่อง 3 คือ believed

57 These bags are yours, _____?

1 aren’t they

2 didn’t they

3 weren’t they

4 won’t they

ตอบ 1 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น won’t รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน won’t he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

– Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Clean the table, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

สําหรับข้อนี้ เราดูกริยา are ตอบปฏิเสธรูปย่อคือ aren’t และคํา These bags รูปพหูพจน์ใช้ สรรพนาม they แทน จึงตอบ aren’t they

58 John said, “I can play the guitar.”

John said that he ____ play the guitar.

1 could

2 should

3 may

4 might

ตอบ 1 หน้า 190, กริยาช่วย ในรูป Present Simple (V1) ทําเป็น indirect เปลี่ยนเป็น Past

Simple Tense ในกรณีที่กริยาในประโยคหลักเป็นอดีตกาล นั่นคือ will เป็น would, can

เป็น could, may เป็น might ดังนั้นข้อนี้ กริยาหลักเป็นอดีตคือ said กริยาในประโยคย่อยก็ต้อง ตอบเป็นอดีตคือ could

59 Jessica said to me, “I love you.”

Jessica told me that she loved ____.

1 you

2 me

3 them

4 her

ตอบ 2

60 Jacob had his hair ____ .

1 cut

2 to cut

3 cuts

4 cutting

ตอบ 1 เรื่อง have/has/had

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

นั่นคือ had + สิ่งของ + V3 จึงตอบ cut (ในที่นี้คือช่อง 3 กริยา 3 ช่องรูปเดิม)

61 Tom said to his mother, “When is your birthday?”

Tom asked his mother when ____ birthday was.

1 my

2 their

3 her

4 our

ตอบ 3 เรารู้จากประโยคแรกว่า your birthday คือ mother birthday (วันเกิดของแม่) ฉะนั้นเมื่อทํา

เป็น indirect เราก็เปลี่ยนจาก your มาเป็น her เพราะแทน mother เพศหญิงใช้ her

62 Daniel insists that he ____ to the department store.

1 go

2 goes

3 is store

4 has gone

ตอบ 1

63 My mother suggested that I ____ harder.

1 study

2 has studied

3 studies

4 studied

ตอบ 1 กริยา suggested that เป็นกริยายกเว้นที่ต้องตอบข้างหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน นั่นคือ go

64 It’s important that we ____ on time.

1 have been

2 is

3 were

4 be

ตอบ 4

65 Emma said, “I have met this friend.”

Emma said that she _____ that friend.

1 has been meeting

2 had met

3 met

4 has met

ตอบ 2 หน้า 187 หลักการเปลี่ยน Tense เมื่อทําเป็น Indirect Speech ถ้า Present Perfect

Tense ทําเป็น indirect speecา เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense นั่นคือ have met เปลี่ยนเป็น had met

66 ____ long does it take?

1 When

2 Whose

3 Who

4 How

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 53. ประกอบ เราเห็น long เป็น adj. สามารถใช้ How + adj. = How long นานเท่าไร

 1. I think it would be a good idea if I. you an email.

1 send

2 can send

3 are sending

4 sent

ตอบ 4

68 Let’s go to the beach, ?

1 could we

2 did we

3 shall we

4 are we

ตอบ 3 ขึ้นต้นด้วย Let’s ตอบคงที่คือ shall we

69 I will get my car seats _____ .

1 cleaned

2 to clean

3 cleaning

4 clean

ตอบ 1 กริยา get + สิ่งของ + V3 คือ cleaned

70 ____ do you live?

1 When

2 Who

3 Which

4 Where

ตอบ 4 เป็นประโยคคําถาม ถามถึงที่ไหน ว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน ใช้ Where

71 Turn on the light, _____ ?

1 aren’t you

2 Will you

3 do you

4 are you

ตอบ 2 ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ตอบคงที่คือ will you

72 My purse _____ yesterday.

1 was stolen

2 is stolen

3 has stolen

4 had stolen

ตอบ 1 หน้า 154 เป็นเรื่อง Passive Construction ในรูปประธานถูกกระทํา เพราะประธานเป็นสิ่งของ My purse (กระเป๋าของฉัน) ถูกขโมย ใช้รูป Verb to be + V3 และท้ายประโยคมี yesterday แสดงว่าต้องตอบในรูปอดีตคือ was +V3 = was stolen

73 _____ will a new phone be released?

1 Which

2 Whose

3 When

4 How

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถามว่า เมื่อไรจะมีออกมือถือรุ่นใหม่? นั่นคือถาม เวลา

74 Oliver had his car _____.

1 washing

2 wash

3 to wash

4 washed

ตอบ 4 กริยา had + สิ่งของ + V3 จึงตอบ washed

75 Jenny said to me, “Where will you go?”

Jenny asked me where I ____ go.

1 shall

2 will

3 would

4 should

ตอบ 3 กริยา will เปลี่ยนเป็น would

 

Part II : Vocabulary (ภาคศัพท์)

Directions : Choose the best answer.

 

76 The product _____ that it can make you thin without dieting.

1 controls

2 enlarge

3 improves

4 claims

ถาม ผลิตภัณฑ์อ้างว่าสามารถทําให้คุณผอมได้โดยไม่ต้องอดอาหาร

ตอบ 4 1 ควบคุม 2 ทําให้ใหญ่ขึ้น 3 ปรับปรุงทําให้ดีขึ้น 4 กล่าวอ้าง

77 Daniel arrived at ten o’clock _____.

1 precisely

2 originally

3 healthily

4 nutritionally

ถาม แดเนียลมาถึง 10 โมงตรง

ตอบ 1 1 อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง 2 อย่างต้นกําเนิด 3 อย่างแข็งแรง 4 อย่างถูกต้องตามโภชนาการ

78 In many countries it is the _____ to wear black at funerals.

1 association

2 level

3 convention

4 seniority

ถาม ในหลายประเทศ เป็นธรรมเนียมที่ให้ใส่สีดําในงานศพ

ตอบ 3 1 สมาคม 2 ระดับ 3 ธรรมเนียม 4 ความเป็นอาวุโส

79 This library has a large ____ of Chinese books.

1 academy

2 collection

3 offspring

4 vehicle

ถาม ห้องสมุดนี้มีของสะสมหนังสือภาษาจีนมากมาย

ตอบ 2 1 สถาบันการศึกษา 2 ของสะสม 3 ทายาท 4 ยานพาหนะ

80 Jack’s hand was ___ in the accident.

1 devoted

2 severed

3 reflected

4 overlooked

ถาม มือของแจ็คขาดกระเด็นในอุบัติเหตุ

ตอบ 2 1 อุทิศตน 2 ขาดกระเด็น 3 สะท้อนให้เห็น 4 มองข้าม

81 She works as a junior _____ on a local paper.

1 reporter

2 exhibition

3 mask

4 mold

ถาม เธอทํางานเป็นนักข่าวรุ่นเยาว์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ตอบ 1 1 นักข่าว 2 การแสดงนิทรรศการ 3 หน้ากาก 4 แบบพิมพ์

82 Would you quit your job if you ___ lots of money?

1 inherited

2 construed

3 gazed

4 fetched

ถาม คุณจะลาออกจากงานไหมถ้าคุณได้รับเงินมรดกจํานวนมาก?

ตอบ 1 1 ได้รับมรดก 2 ตีความ 3 จ้องมอง 4 ไปเอามา

83 I would defend the right of scientists to ____ on animals.

1 experiment

2 cheer

3 shake

4 place

ถาม ฉันจะปกป้องสิทธิของนักวิทยาศาสตร์ในการทดลองกับสัตว์

ตอบ 1 1 ทําการทดลอง 2 โห่ร้อง 3 เขย่า สั่น 4 วาง

84 Many Christmas traditions ____ in Germany.”

1 greeted

2 interviewed

3 originated

4 understood

ถาม ประเพณีคริสต์มาสมากมายมีต้นกําเนิดในประเทศเยอรมนี

ตอบ 3 1 ทักทาย 2 สัมภาษณ์ 3 ต้นกําเนิด ริเริ่ม 4 เข้าใจ

85 Jane loves dressing up for special _____.

1 occasions

2 fleshes

3 beasts

4 mutations

ถาม แจนชอบแต่งตัวในโอกาสพิเศษ

ตอบ 1 1 โอกาส 2 เนื้อ 3 สัตว์โลก 4 การกลายพันธุ์

86 Education levels are strongly _____ to income.

1 elderly

2 related

3 notorious

4 various

ถาม ระดับการศึกษามีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อรายได้

ตอบ 2 1 สูงอายุ 2 เกี่ยวข้อง 3 มีชื่อเสียงในแง่ไม่ดี 4 หลากหลาย

87 Michelangelo is one of my favorite _____.

1 directions

2 distances

3 artists

4 coincidences

ถาม ไมเคิลแองเจโลเป็นหนึ่งในศิลปินที่ฉันชื่นชอบ

ตอบ 3 1 ทิศทาง 2 ระยะห่าง 3 ศิลปิน จิตรกร 4 ความบังเอิญ

88 This company ____ computer chips.

1 heals

2 manufactures

3 forgives

4 survives

ถาม บริษัทนี้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์

ตอบ 2 1 รักษา 2 ผลิต 3 ยกโทษ ให้อภัย 4 รอดชีวิต

89 If it ____ to rain, we may have to cancel the outdoor concert.

1 captures

2 continues

3 convinces

4 covers

ถาม ถ้ายังคงฝนตกไปเรื่อยๆ เราอาจจะต้องยกเลิกคอนเสิรต์กลางแจ้ง

ตอบ 2 1 จับ 2 ดําเนินไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด 3 ทําให้เชื่อ 4 ปกคลุม

90 A/An ___ consists of an edible component like vegetables, herbs, sauces,berries, or chopped fruits.

1 trait

2 behavior

3 garnish

4 interaction

ถาม สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหารประกอบด้วยส่วนประกอบที่รับประทานได้ เช่น ผัก สมุนไพร ซอส เบอร์รี่

หรือผลไม้สับ

ตอบ 3 1 ลักษณะนิสัย 2 พฤติกรรม 3 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร 4 ปฏิสัมพันธ์

91 As a/an _____, I try and buy inexpensive products.

1 intimacy

2 consumer

3 relationship

4 reporter

ถาม ในฐานะผู้บริโภค ฉันพยายามซื้อและลองสินค้าราคาถูก

ตอบ 2. 1 ความใกล้ชิด 2 ผู้บริโภค 3 ความสัมพันธ์ 4 ผู้สื่อข่าว

92 At the end of the race the winner was ____ by NBC news.

1 lowered

2 interviewed

3 returned

4 refined

ถาม เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้ชนะจะถูกสัมภาษณ์โดยสํานักงานข่าวเอ็นบีซี

ตอบ 2 1 ลดต่ำลง 2 สัมภาษณ์ 3 กลับ คืน ส่งคืน 4 ขัดเกลา

93 You can ____ plants from collecting seed or taking cuttings.

1 nod

2 propagate

3 honor

4 greet

ถาม คุณสามารถขยายพันธุ์พืชได้จากการรวบรวมเมล็ดหรือตัดกิ่ง

ตอบ 2 1 พยักหน้า 2 ขยายพันธุ์ 3 ให้เกียรติ 4 ทักทาย

94 _____ your hand if you want to ask a question.

1 Raise

2 Greet

3 Return

4 Result

ถาม ยกมือขึ้นถ้าคุณต้องการถามคําถาม

ตอบ 1 1 ยกขึ้น 2 ทักทาย 3 กลับคืน ส่งคืน 4 ผลที่ตามมา

95 This was his first visit to his _____ land in 20 years.

1 native

2 edible

3 successful

4 public

ถาม นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาเยือนบ้านเกิดของเขาในรอบ 20 ปี

ตอบ 1 1 เกี่ยวกับพื้นเมือง บ้านเกิดเมืองนอน 2 สามารถทานได้ 3 ประสบความสําเร็จ 4 ส่วนรวม

96 Some ____ diseases are caused by a DNA mutation in one of a person’s genes.

1 genetic

2 familiar

3 abominable

4 impossible

ถาม โรคทางพันธุกรรมบางชนิดเกิดจากการกลายพันธุ์ของ DNA ในยีนของบุคคล

ตอบ 1 1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 คุ้นเคย 3 น่ารังเกียจ 4 เป็นไปไม่ได้

97 My teacher always ____ the importance of studying hard.

1 gazes

2 survives

3 emphasizes

4 fetched

ถาม ครูของฉันมักจะเน้นย้ำถึงความสําคัญของการเรียนหนักเสมอ

ตอบ 3 1 จ้องมอง 2 รอดชีวิต 3 เน้นย้ำ 4 ไปเอามา

98 Could you tell me where the ____ telephones are?

1 safe

2 public

3 impossible

4 surprised

ถาม ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าโทรศัพท์สาธารณะอยู่ที่ไหน

ตอบ 2 1 ปลอดภัย 2 สาธารณะ ส่วนรวม 3 เป็นไปไม่ได้ 4 รู้สึกประหลาดใจ

99 The best _____ for a cold is to rest and drink lots of fluids.

1 treatment

2 container

3 environment

4 figure

ถาม การรักษาไข้หวัดที่ดีที่สุดคือการพักผ่อนและดื่มน้ำมาก ๆ

ตอบ 1 1 การรักษา 2 สิ่งที่ใช้บรรจุของ 3 สิ่งแวดล้อม 4 บุคคลสําคัญ

100 Wich _____ do you work for?

1 variation

2 convention

3 company

4 model

ถาม คุณทํางานให้กับบริษัทใด

ตอบ 3 1 ความหลากหลาย 2 ธรรมเนียม 3 บริษัท 4 แบบ

101 This summer has been the hottest on ____.

1 connection

2 scene

3 record

4 neighbor

ถาม ฤดูร้อนนี้ร้อนแรงที่สุดจากการบันทึก 

ตอบ 3 1 ความเกี่ยวข้อง 2 ฉาก 3 บันทึก 4 เพื่อนบ้าน

102 Stress can affect both your physical and _____ health.

1 complex

2 mental

3 necessary

4 active

ถาม ความเครียดมีผลต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ตอบ 2 1 ซับซ้อน 2 ทางจิตใจ 3 จําเป็น สําคัญ 4 กระตือรือร้น

103 It was a ____ that they both were the exact same outfit.

1 crowd

2 neighbor

3 bystander

4 coincidence

ถาม เป็นเรื่องบังเอิญที่ทั้งคู่เป็นชุดเดียวกัน

ตอบ 4 1 ฝูงชน 2 เพื่อนบ้าน 3 คนสัญจรไปมา 4 เหตุบังเอิญ

104 All ____ out of the city were blocked with traffic after the volcano erupted.

1 fleshes

2 bystanders

3 crimes

4 routes

ถาม เส้นทางทั้งหมดนอกเมืองถูกปิดกั้นด้วยการจราจรหลังจากภูเขาไฟปะทุ

ตอบ 4 1 เนื้อ 2 คนสัญจรไปมา 3 อาชญากรรม 4 เส้นทาง

105 His casual ____ was wholly inappropriate for such a formal occasion.

1 record

2 behavior

3 center

4 calorie

ถาม พฤติกรรมที่ไม่เป็นทางการของเขาไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิงสําหรับโอกาสที่เป็นทางการเช่นนี้

ตอบ 2. 1 บันทึก 2 พฤติกรรม 3 ศูนย์กลาง 4 แคลอรี่

106 This ____ has grown up using Internet technology.

1 retribution

2 legend

3 reconciliation

4 generation

ถาม ยุคนี้โตมาด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

ตอบ 4 1 การลงโทษ 2 ตํานาน 3 การปรองดอง 4 ยุค

107 The article provides a detailed ____ of various research designs.

1 company

2 analysis

3 vehicle

4 appliance

ถาม บทความให้การวิเคราะห์โดยละเอียดของการออกแบบการวิจัยต่างๆ

ตอบ 2 1 บริษัท 2 การวิเคราะห์ 3 ยานพาหนะ 4 เครื่องใช้ไฟฟ้า

108 After I’d finished the exam, I _____ my answers for mistakes.

1 pollinated

2 triggered

3 inherited

4 checked

ถาม หลังจากฉันสอบเสร็จ ฉันตรวจคําตอบเพื่อหาข้อผิดพลาด

ตอบ 4 1 ผสมเกสรดอกไม้ 2 ก่อให้เกิด 3 ได้รับมรดก 4 ตรวจสอบ

109 When the rescue team reached him, he was shaking with ____.

1 foundation

2 relationship

3 conclusion

4 fright

ถาม เมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึงตัวเขา เขาสั่นด้วยความหวาดกลัว 

ตอบ 4 1 มูลนิธิ 2 ความสัมพันธ์ 3 บทสรุป 4 ความหวาดกลัว

110 There is ____ evidence that cars have a harmful effect on the environment

1 elderly

2 successful

3 abundant

4 pleased

ถาม มีหลักฐานมากมายที่แสดงว่ารถยนต์มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ตอบ 3 1 สูงอายุ 2 ประสบความสําเร็จ 3 มากมาย 4 ทําให้พอใจ

111 You have to _____ a minimum balance in your checking account.

1 damage

2 rescue

3 refine

4 maintain

ถาม คุณต้องรักษายอดเงินขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากของคุณ

ตอบ 4 1 ทําให้เสียหาย 2 ช่วยเหลือจากอันตราย 3 ทําให้สละสลวย 4 รักษาไว้

112 Knowing the facts about AIDs can prevent the spread of the _____.

1 attitude

2 disease

3 exhibition

4 crime

ถาม การรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้

ตอบ 2 1 ทัศนคติ 2 โรค เชื้อโรค 3 การแสดงนิทรรศการ 4 อาชญากรรม

113 He has a very good ____ with his uncle.

1 relationship

2 disease

3 crime

4 victim

ถาม เขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับลุงของเขา

ตอบ 1 1 ความสัมพันธ์ 2 โรค เชื้อโรค 3 อาชญากรรม 4 เหยื่อ

114 Neil ____ at my house around 9 o’clock

1 recycled

2 appeared

3 polluted

4 advertised

ถาม นีลมาที่บ้านของฉันประมาณเก้าโมง

ตอบ 2 1 ผ่านขบวนการแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 2 ปรากฏ โผล่ 3 ทําให้เกิดมลพิษ 4 โฆษณา

115 The moons all move around the planet in the same ____.

1 appliance

2 murder

3 direction

4 victim

ถาม ดวงจันทร์ทุกดวงโคจรรอบโลกไปในทิศทางเดียวกัน

ตอบ 3 1 เครื่องใช้ไฟฟ้า 2 การฆาตกรรม 3 ทิศทาง 4 เหยื่อ

116 Quick! Go and _____ a doctor.

1 refine

2 improve

3 fetch

4 nod

ถาม เร็ว ! ไปแล้วตามหมอมานะ

ตอบ 3 1 ทําให้สละสลวย 2 ทําให้ดีขึ้น 3 ไปเอามา นํามา 4 พยักหน้า

117 Please _____ me  it was a complete accident.

1 inherit

2 continue

3 propagate

4 forgiveถาม

กรุณายกโทษให้ฉันนะ มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ตั้งใจ

ตอบ 4 1 ได้รับมรดก 2 ดําเนินไปเรื่อย ๆ 3 ขยายพันธุ์ 4 ยกโทษ ให้อภัย

118 Some glass ______ hit me when the window was smashed.

1 gifts

2 titles

3 foundations

4 fragments

ถาม เศษแก้วทิ่มฉันเมื่อหน้าต่างแตกละเอียด

ตอบ 4 1 ของขวัญ 2 ยศตําแหน่ง 3 มูลนิธิ 4 เศษ ชิ้นส่วน

119 I’m really ____ that he remembered my birthday.

1 elderly

2 popular

3 surprised

4 notorious

ถาม ฉันรู้สึกประหลาดใจจริง ๆที่เขาจําวันเกิดของฉันได้

ตอบ 3 1 สูงอายุ 2 เป็นที่แพร่หลาย 3 รู้สึกประหลาดใจ 4 มีชื่อเสียงด้านไม่ดี

120 The family are struggling to ___ on very little money.

1 lower

2 greet

3 survive

4 press

ถาม ครอบครัวกําลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยเงินเพียงเล็กน้อย

ตอบ 3 1 ลดต่ำลง 2 ทักทาย 3 รอดชีวิต 4 กด บีบ

 

ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป 2/2563

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง) Choose the correct answer.

1 They wish Jack ____ the exam.

1 will be passed

2 pass

3 could pass

4 will pass

ตอบ 3 หน้า 147 เป็นการใช้ wish

1 S + wish/wishes    S + V2 หรือ were

2 S + wished    had V3

3 S + wish/wishes S + would/could V1

4 S + wished  would/could have V3

การใช้ wish (ปรารถนา ต้องการ) เป็นการสมมติขึ้นไม่จริง ฉะนั้นการตอบส่วนหลังให้เดา ว่าตอบเป็นรูปอดีตให้หมด จากตัวเลือกเราสังเกตมีรูปอดีตคือ could (มาจาก can) เป็นรูปอดีต ตัวเลือกเดียวจึงตอบตัวเลือกที่ 3 คือตอบ could pass

2 At 10 o’clock tomorrow, Jane ____ a seminar

1 has attended

2 will be attending

3 attended

4 attends

ตอบ 2 หน้า 106 – 108 ใช้ Future Continuous Tense (S + wit/shall + be + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow, tomorrow evening, at ten o’clock tomorrow สังเกตคือมีระบุเวลา at…. กี่โมงเวลานี้ พรุ่งนี้ ออกสอบบ่อย จึงตอบ will be attending เทียบตัวอย่างอื่น ตัวบอกเวลาอาจอยู่ท้าย โจทย์ก็ได้นะ เช่น

– He will be singing at this time tomorrow.

3 ____ is your house?

1 Whose

2 Whom

3 When

4 Where

ตอบ 4 หน้า 166 เป็นประโยคคําถาม Wh-question เช่น Who + กริยา เสมอ ถามถึงใคร Whom ถามถึงใคร ทําหน้าที่เป็นกรรม มักจะลงท้ายโจทย์ด้วยกริยา ส่วน where ถามสถานที่ when ถามเมื่อไร คือเวลา และ whose ถามถึงของใคร แสดงความเป็นเจ้าของซึ่ง whose + คํานามเสมอ เทียบ ตัวอย่าง

– Where is your hourse? (บ้านของคุณอยู่ที่ไหน?)

– Who saw him? (ใครเห็นเขาไหม?) นั่นคือ who+ กริยา

– When will you do? (คุณจะทําเมื่อไร)

– Whose book are you reading? (คุณกําลังอ่านหนังสือของใคร?)

4 Mary _____ her parents last week.

1 calling

2 call

3 calls

4 called

ตอบ 4 หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น จากโจทย์มีคําบอกเวลา คือ last week (สัปดาห์ที่แล้ว) จึงตอบ V2 = called

5 I _____ when the storm _____ .

1 was driving; happended

2 had driven ; had happened

3 drove; was happening

4 was driving; had happended

ตอบ 1

6 Long _____ the King and the Queen.

1 lives

2 will live

3 lived

4 live

ตอบ 4 หน้า 149 ขึ้นต้นประโยคด้วย God /The Lord ตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ซึ่งในตัวเลือกก็คือ be หรือขึ้นต้นด้วย Long ดูตัวอย่างพิ่มเติม

– God help with you.

– Long live the King. (ทรงพระเจริญ) จึงตอบ V1 = live

7 There was a big flooded in Pattani provice; it _____ heavily for many days.

1 had been raining

2 rains

3 would rain

4 is raining

ตอบ 1 หน้า 86 – 90 ใช้ 2 เหตุการณ์ เดา เมื่อเราเห็นโจทย์หนึ่งมีกริยาช่องที่ 2 อย่างข้อนี้เห็น was (=V2) เป็น Past Simple Tense แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะคู่กับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ก่อนและเป็นการกระทําต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต มักจะใช้ควบคู่กับ Past Perfect S + had V3) หรือ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) นั่นคือ ข้อนี้ตอบ had been raining (ฝนตกเป็นเวลาหลายวันต่อเนื่อง (เกิดก่อน) จึงทําให้จังหวัดปัตตานีน้ำท่วม (เกิดตามมา) สองเหตุการณ์แบบนี้ออกบ่อย หรือเดาตรง for + ช่วงเวลา ว่า ใจของเราต้องตอบ Perfect Tense (verb to have + V3) ถ้าโจทย์เดียวตอบ Present Perfect (S + hasfhave +V3) แต่ข้อนี้มี was เป็นอดีตจึงตอบคู่กับอดีตไปด้วย หันมาตอบ Past Perfect หรือ Past Perfect Continuous นั่นเอง เทียบตัวอย่างอื่นที่เคยอื่นภาคอื่น

– Jane felt sick; she had been walking in the rain too long.

– There was a big flooded in Pattani provice; it had been raining heavily for many days.

8 By the end of this week; Barbara her report.

1 has finished

2 will have finished

3 finished

4 finishes

ตอบ 2 หน้า 110 ใช้ Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + will/shall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month, by noon I nou will have finished เทียบตัวอย่างอื่น

Jane will have finished her work by 6 o’clock.

9 Mark said to me, “When will you leave?”

Mark asked me when I ____ leave.

1 would

2 will

3 shall

4 should

ตอบ 1 หน้า 187 เป็นเรื่อง Indirect Speech เมื่อนําคําพูดมาเป็นภาษาเล่าหรือเขียน เดิมเป็นประโยคคําถาม ทําเป็น indirect จึงเป็น asked และกริยาประโยคหลักส่วนหลังต้องเปลี่ยน Tense จาก เดิม Present Simple Tense (V1 คือ will) จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Simple Tense (V2 คือ would)

10 Daniel ____ money to charity if he had had some.

1 donates

2 would donate

3 would have donated

4 will donate

ตอบ 3

11 It rained heavily, so he _____ carefully.

1 had driven

2 drove

3 were driving

4 drive

ตอบ 2 หน้า 24 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีต โดยไม่จํากัดเวลา เราเห็นกริยาช่องที่คือ rained ก่อน แล้วแสดงอีกประโยคก็ต้องเป็นอดีต drive เป็น V1 ปัจจุบันผิดไป ส่วน were driving ผิดตรงประธานเอกพจน์ใช้ were ไม่ได้ และ had driven เป็น Past Perfect เราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์เกิดก่อน จะใช้ต้อง ยกตัวอย่างเช่นว่า ได้ขับรถอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุ แต่ข้อนี้ เป็นการเล่าเหตุการณ์ว่า ฝนตกอย่างหนัก ดังนั้นเขาจึงขับ รถอย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็นเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์หนึ่งในอดีต

12 She has to ready now because everyone ___for her.

1 waited

2 had waited

3 wait

4 is waiting

ตอบ 4 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + islam/are Ving) กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด หรือมักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment, at present innou is waiting

13 I’m tired. I ____ to take a bath.

1 am going

2 would go

3 have gone

4 goes

ตอบ 1 หน้า 104 เราจะเห็นประโยคแรกก่อนมีคําว่า am โดย am เป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงว่าโจทย์นี้แสดงปัจจุบัน ฉะนั้นอีกประโยคควรจะเป็นปัจจุบันหรือไม่ก็อนาคตก็ได้ เราตัดตัวเลือกอดีต would go และ have gone ตัดออกเพราะ Present Perfect ถ้าจะตอบมักมีคําบอกเวลาเช่น for, since เป็นต้น และตัวเลือก goes ผิดเพราะประธาน กริยาจะไม่เติม s , es เช่น ต้อง l go ฉะนั้นจะตอบ I am going to ฉันกําลังจะ ซึ่ง be going to ใช้แทน will แสดงอนาคตได้ จึงถูกต้อง จากโจทย์

“ฉันรู้สึกเหนื่อย ฉันจะไปอาบน้ำคือ I will go แต่ไม่มี จึงตอบlam going to มี to ที่โจทย์ด้วยพอดี

14 ____ book is this

1 When

2 How

3 Whose

4 Who

ตอบ 3 Whose จะตามด้วยคํานามคือ whose book หนังสือของใคร

15 I recommend that you ____ here.

1 stayed

2 will stay

3 have stayed

4 stay

ตอบ 4

16 His friend _____ for him for half an hour!

1 waits

2 has been waiting

3 be waiting

4 is waiting

ตอบ 2 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect S + has/have + V3) หรือจะตอบPresent Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดง เหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอมจําคําบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) เป็นต้น ข้อนี้มีคําบอกคือ for half an hour (เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง) จึง ตอบ has V3 ไม่มีจึงตอบ has been waiting แทนกันได้เลย ออกทุกเทอม จํา**

17 Tip _____ on her report all evening.

1 works

2 will be worked

3 has been working

4 is working

ตอบ 3 ที่ผ่านมา เราเห็นคําบอกเวลา all evening (ตลอดเย็น) ทําต่อเนื่อง ก็ตอบ Present Perfect Continuous Tense = has been working ได้เลย

18 If Jane ____ rich, she _____ around the world.

1 was; travel

2 were; would travel

3 was, will travel

4 had been; will travel

ตอบ 2 ดูสูตรการใช้ If มี 4 แบบ จําให้ได้ออกสอบทุกเทอมหลายข้อ

1 If S + V1 , S + V1

2 If S + V1 , S + will V1

3 If S + V2 , S + would/could + V1

4 If S + had V3 , S + would have V3

การสมมติเช่นเรื่อง if, wish, as iflas though ต้องใช้ were ไม่ใช้ was ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3 คือ Were (V2) คู่กับ would V1 = would travel

19 When I reached the airport, crowds of people _____ at the arrival hall.

1 were gathering

2 is gathering

3 have gathered

4 gathered

ตอบ 1

20 Please be quiet: my son ____ .

1 slept

2 sleep

3 has slept

4 is sleeping

ตอบ 4 หน้า 39 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นขณะที่พูด ซึ่งอาจขึ้นเป็นกริยาช่องที่1 แสดงการพูดหรือตกใจหรือขอร้อง เทียบตัวอย่าง

– Please be quiet; my son is sleeping. (กรุณาเงียบนะ ลูกชายของฉันกําลังหลับ)

– Look! That plane is taking of. (ดูสิ เครื่องบินลํานั้นกําลังออกแล้ว)

21 Look at the clouds. it _____ to rain pretty soon.

1 would rain

2 have

3 will be

4 is going

ตอบ 4 และยิ่งมีคําบอกเวลา soon (ในไม่ช้า) แสดงอนาคต ยิ่งเห็นชัด และมี to ด้วยจึงตอบ is going to rain มีค่าเท่ากับ will rain Soon ฝนจะตกในไม่ช้า

22 I ____ here for an hour.

1 would wait

2 have been waiting

3 was waiting

 1. am waiting

ตอบ 2 เห็นคําบอกเวลา for ต้องตอบ Perfect Tense (verb to have + V3) หรือ Perfect Continuous Tense ออกทุกเทอม

23 Jack said, “I’ve cooked dinner.”

Jack said that he ____ dinner.

1 have been cooking

2 cooked

3 had cooked

4 cooks

ตอบ 3 เป็นประโยค indirect speech เราเห็นประโยคเดิม have cooked ก็คือ Present Perfect Tense ก็เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense คือ had cooked

24 Jane sold her pick-up; she ____ it for 10 years.

1 was owning

2 has been owning

3 had owned

4 my own

ตอบ 3 เห็นกริยาช่องที่ 2 คือ sold และส่วนหลังมีคําบอกเวลา for แสดงว่าตอบ Perfect Tense แต่ต้องตอบอดีตเพราะมีข้างหน้าเป็นอดีต จึงตอบ had owned

25 How long ____ you ____ in Bangkok?

1 did; stayed

2 have; stayed

3 had; stayed

4 are; stay

ตอบ 2 คําบอกเวลา How long (นานแค่ไหน) ตอบ Present Perfect Tense (S + has/have +V3) ประธาน you ใช้ have

26 Can you get his project ____ iday?

1 do

2 doing

3 be done

4 done

ตอบ 4 หน้า 163 เป็นโครงสร้างในเรื่อง Passive Voice โดยใช้ในรูปของ Verb to have หรือ Verb to get ให้จํา จะออกข้อสอบประมาณ 2- 3 ข้อ ก็คือ เมื่อเห็น have/ has/ had หรือ get/got ให้ + V3 ดูสูตร

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

หรือ S + get/got + สิ่งของ + V3 ได้เลย

ข้อนี้มี get + สิ่งของ จึงตอบ V3 = done

27 May God with you.

1 was

2 has

3 is

4 be

ตอบ 4 ขึ้นต้นด้วย God หรือ Long ตอบกริยาช่องที่1 ไม่ผันก็คือ be

28 Logan had his car ____ .

1 steal

2 stealing

3 stolen

4 to steal

ตอบ 3 กริยา had + สิ่งของ ตอบ กริยาช่องที่ 3 คือ steal stole stolen (ขโมย) ตอบ stolen

29 We ____ to Hong Kong if we had had a holiday.

1 goees

2 would have gone

3 will go

4 would go

ตอบ 2

30 Before the firefighters came, a large crowd ___in front of the building.

1 gather

2 had gathered

3 was gathered

4 have gathered

ตอบ 2

31 She ____ her report before she watched favorite game show.

1 Would do

2 had done

3 always does

4 does

ตอบ 2 ดู

32 While my boss ____ ready to speak, the phone

1 is getting; rings

2 was getting; was ringing

3 have got; ring

4 was getting; rang

ตอบ 4

33 ____ wants an ice cream?

1 Who

2 Which

3 What

4 Where

ตอบ 1

34 It ___ now, so we’d rather not go out.

1 had rained

2 raining

3 is raining.

4 rains

ตอบ 3 มีคําบอกเวลา now ใช้ Present Continuous คือ is raining

35 Yesterday morning, Mary ____ up very early.

1 wakes

2 wake

3 had woken

4 woke

ตอบ 4 มีคําบอกเวลาคือ yesterday (เมื่อวานนี้) ใช้ Past Simple Tense (S + V2) เหตุการณ์สิ้นสุดไปแล้ว จากกริยา wake woke woken (ตื่น) จึงตอบ woke (V2)

36 I insist that Mary ___ to the office.

1 comes

2 come

3 came

4 will come

ตอบ 2

37 It is ____ that cats have nine lives.

1 saying

2 says

3 said

4 say

ตอบ 3

38 It ____ to snow while I was walking to school.

1 beginning

2 has been

3 begins

4 began

ตอบ 4

39 I got my computer _____ .

1 fixed

2 fixing

3 fixing

4 to fix

ตอบ 1 get/got + สิ่งของ + V3 จึงตอบ fixed

40 We usually _____ lunch at about one.

1 get

2 have got

3 got

4 gets

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้นในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น ข้อนี้มี usually จึงตอบ V1 ประธานพหูพจน์ We จึงตอบ get

41 John never _____  dirty clothes.

1 wear

2 wearing

3 wears

4 to wear

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 40 ประกอบว่าโดยปกติจอห์นไม่เคยใส่เสื้อผ้าที่สกปรก แสดงถึงเหตุการณ์ที่จอห์นทําเป็นนิสัย จึงตอบ Present Simple Tense (S + V1) = wears กริยาเอกพจน์

42 It would be a good idea if you _____ on your work.

1 will focus

2 have focused

3 focused

4 focus

ตอบ 3

43 Clara is a dressmaker, she ____ dresses.

1 make

2 made

3 making

4 makes

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 40 ประกอบ ว่าคาร่าเป็นช่างตัดเสื้อ เธอทํางานอาชีพตัดชุด แสดงถึงเหตุการณ์เป็นปกติประจําของเธอ หรือเราเดาจาก is เป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงปัจจุบัน เราก็ตอบปัจจุบัน เอกพจน์คือ makes

44 In the year 2000, the Asian economy ____ down.

1 is slowing

2 slowed

3 will slow

4 slows

ตอบ 2 ในปี 2000 ถือว่าเป็นอดีต เพราะปัจจุบันเป็นปี 2021 แล้ว จึงตอบ Past Simple Tense (S + V2) แสดงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงแล้ว จึงตอบ slowed

45 While Mary ____, her sister ____ .

1 was ironing; was cooking

2 ironed; cooks

3 ironed; had cooked

4 irons, cooked

ตอบ 1 ดูสูตร While ขึ้นต้นประโยค

1 While/As S + was/were Ving , S + V2

2 While/As S + was/were Ving, S + was/were Ving

ตรงกับ 2 ตอบ    was ironing              was cooking

จําง่าย ๆ เมื่อเห็น while นึกถึง Tense ที่เป็น Ving (Continuous Tense)

46 That car ____ to Jim; I always see him drive it.

1 belonged

2 belongs

3 is belonging

4 belonging

ตอบ 2 หน้า 39 กริยาต่อไปนี้ไม่นิยมใช้ -ing เวลาออกสอบมานิยมให้ตอบ V1/N2 เช่น

1 กริยาที่แสดงการรับรู้ เช่น feel, hear, notice, recognize, see, smell, taste, observe, notice

2 กริยาเกี่ยวกับจิตใจ เช่น agree, appreciate, assume, expect, feel, forget, perceive, realize, recall, recognize, see

3 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น belong to, ove, own, possess

กริยา belong ไม่นิยมใช้รูป Ving จึงตอบกริยาเอกพจน์ belongs

– He agrees with me.

– That brand new car belongs to John.

47 Let’s have a cup of coffee, ___?

1 shall we

2 are we

3 did we

4 could we

ตอบ 1 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหลัง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น won’t รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน wont he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

1 ถ้าขึ้นต้นประโยคด้วย Let’s ให้ตอบส่วนหลังว่า shall we

2 ถ้าขึ้นต้นประโยคเป็นกริยาช่องที่ 1 เป็นคําสั่ง ขอร้อง ให้ตอบส่วนหลังว่า will you

– Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Tidy your room, will you? Tidy เป็นกริยาช่องที่ 1 จึงตอบ will you

48 Ice ___ if you ___ it.

1 will melt; heated

2 melted; heat

3 would melt; heated

4 melts; heat

ตอบ 4 if อยู่ตรงกลางประโยค

1 S + V1  if/unless  S + V1

2 S + will/cab V1 if/unless  S + V1

3 S  + would V1 if/unless  S + V2

4 S + would have V3 if/unless S + had V3

ตรงกับแบบที่ 1 นั่นคือ กริยาช่องที่ 1 คู่กับช่องที่ 1 ตรงกับ melts; heat

49 Whenever I visited my mother, she ____ .

1 had slept

2 was sleeping

3 has slept

4 slept

ตอบ 4 ทั้งสองประโยคเป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่เกิดเป็นประจําเพราะเราเห็นคําว่า whenever (เมื่อไรก็ตาม) ที่ฉันไปเยี่ยมแม่ แม่มักจะหลับ เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดประจําแต่ทําการกระทําจบไปแล้ว ใช้ V2 คู่กับ V2 จึงตอบ slept (มาจาก sleep) ไม่ใช่ was sleeping (กําลังหลับ) ที่เป็นสองเหตุการณ์ว่ากําลังเกิดขึ้น หรือ had slept (ได้หลับ) ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดก่อน ก็ไม่ใช่

50 Tomorrow I ____ to Chiang Mai.

1 went

2 have gone

3 go

4 will go

ตอบ 4 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + wit/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น ข้อนี้มีคําบอกเวลา tomorrow จึงตอบ will go

51 He _____ the police tomorrow.

1 has seen

2 is seeing

3 was seeing

4 saw

ตอบ 2 เราเห็นคําบอกเวลา tomorrow เป็นอนาคตจะตอบ will see แต่ตัวเลือกไม่มี เราก็ต้องนึกหา Tense ที่มาแทนอนาคตได้ก็คือ ปัจจุบัน ที่แทนอนาคตได้ มี

1 Present Simple Tense

2 Present Continuous Tense ตรงกับ is seeing

3 be going to ที่เราได้ตอบข้อที่ผ่านมาก็มี แล้ว สําหรับข้อนี้ตอบ is seeing

52 ___ you ____ me the salt, please?

1 Will; be passed

2 Must ; pass

3 Are; going to pass

4 Will; pass

ตอบ 4 หน้า 105 ใช้ Future Simple (S + will/shall V1) ในประโยคที่แสดงการขอร้องหรือขออนุญาตอย่างข้อนี้มี please เป็นขอร้องจึงตอบ will pass

Will you shut the door, please. (กรุณาปิดประตูด้วย)

Shall I go with you? (ขอฉันไปกับคุณได้ไหม)

53 Last night the advertisement of this product ____ .

1 was launched

2 had launced

3 is launched

4 had been launched

ตอบ 1 หน้า 153 เป็นรูป passive construction รูปถูกกระทํา ให้สังเกตประธานเป็นสิ่งของคือ การโฆษณา ได้ถูกออกสู่ตลาด และเห็นคําบอกเวลา last night เมื่อคืนนี้ ปกติเป็น past simple คือ V2 ดูตัวอย่าง

– We launched the advertisment of this product last night. (เป็น V2 ประธานเป็นคน)

– The advertisement of this product was launched last night (การโฆษณาสินค้านี้ถูกออกสู่ตลาดเมื่อคืนนี้)

รูป V2 ทําให้เป็น passive ต้องอยู่ในรูป was/were + V3 = was launched

54 The plane ____ of in a few minutes.

1 will be taking

2 took

3 has taken

4 takes

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 50 ประกอบ ปกติคําบอกเวลา in a few minutes (ใน 2-3 นาที) เครื่องบินจะออกแล้ว เราตอบ will take of แต่ไม่มี ก็ตอบใกล้คียงของอนาคตคือ Future Continuous Tense (S + will/shall be + Ving) ได้ = will be taking

55 It’s about time we ___ hard.

1 study

2 will study

3 have studied

4 studied

ตอบ 4 ขึ้นต้นด้วย It’s about time ตอบส่วนหลัง V2 = studied

56 ___ he ____ hard, he would have passed the final exam.

1 Did; study

2 Had; studied

3 Have; been studying

4 Do; study

ตอบ 2 เป็นการตัด if ออกใน สูตรที่ 4 โดยสังเกตจากส่วนหลังมี

3 were + S + …… , S – would V1

4 Had + S + V3 , S + would/could have V3

4 Had he studied      would have passed

เป็นการตัด if ออกในสูตร 4 ยก Had ขึ้นหน้าประธานและหลังประธานยังมีกริยาช่องที่ 3

และส่วนหลังก็ยังคู่กับ would have V3 เหมือนเดิม

57 ____ will you leave?

1 Whom

2 When

3 Whose

4 Which

ตอบ 2 เป็นประโยคําถาม ที่ถามว่า คุณจะไปเมื่อไร ใช้ When ถามเวลา

58 Daniel said, “I saw Jane yesterday.”

Danel said he had seen Jane ____.

1 the day before

2 the follwing day

3 the next day

4 that day

ตอบ 1

59 That car is awesome, ____?

1 wasn’t it

2 didn’t it

3 won’t it

4 isn’t it

ตอบ 4 เป็นเรื่อง tag ส่วนหาง ประโยคส่วนหน้าเป็นบอกเล่า กริยา is ทําส่วนหาง เป็น isn’t และประธานคํานาม That car (รถ) สิ่งของเปลี่ยนเป็นสรรพนาม it จึงตอบ isn’t it

60 This time last week, she _____ in Hong Kong.

1 shopped

2 shops.

3 was shopping

4 had shopped

ตอบ 3 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (S + was/were +Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคําบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9p.m. last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ อย่างข้อนี้มี คําบอกเวลา This time last week ตอบ was shopping ประโยคเดียว ออกสอบทุกเทอม จําคําบอกเวลา มีคําว่า at ก็ได้ไม่มีก็ได้

61 By next Friday, Daniel ____ in this company for 10 years.

1 worked

2 will have worked

3 was working

4 works

ตอบ 2 เห็นขึ้นต้นด้วย by + ช่วงเวลา ตอบ will have V3

62 Jane felt sick because she ____ in the rain too long.

1 would walk

2 walk

3 had been walking

4 was walked

ตอบ 3 เห็นกริยาช่องที่ 2 felt เดาตอบคู่อดีตคือ Past Perfect Tense หรือ Past Perfect Continuous Tense

63 Tom loves his manager, ____?

1 didn’t he

2 does he

3 did he

4 doesn’t he

ตอบ 4 เป็นเรื่อง tag ส่วนหาง ประโยคหน้าเป็นบอกเล่า ประโยคหลังต้องตอบปฏิเสธรูปย่อ มีกริยา loves เป็นกริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ ทํา tag ใช้ does มาช่วยเป็น does’nt และ Tom เพศชาย ใช้สรรพนาม

he

64 Most people _____ home during the long weekend last month.

1 are staying

2 stays

3 stay

4 stayed

ตอบ 4 มีคําบอกเวลาคือ last month เดือนที่แล้ว ตอบ Past Simple Tense = V2 = stayed

65 Open the window, _____ ?

1 are you

2 aren’t you

3 do you

4 Will you

ตอบ 4 ขึ้นต้นเป็นกริยาช่องที่ 1 คําสั่งหรือขอร้อง ให้ตอบ tag คงที่คือ wil you

66 Jack ____ her a ride if he knows her address.

1 will give

2 would give

3 would have gone

4 gives

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 10 ประกอบ if อยู่ตรงกลางประโยค

1 S + V1   if/unless  S + V1

2 S + will v1 if/unless  S + V1

3 S + would V1  if/unless S + V2

4 S + would have V3 if/unless + had V3

ตรงกับแบบที่ 2 นั่นคือ ข้างหลังให้มา knows กริยาช่องที่ 1 ส่วนหน้าตอบ will give

67 You ____ sick if you don’t wear a jacket.

1 would have got

2 will get

3 get

4 would get

ตอบ 2 ลักษณะเหมือนกันคือ ให้มา don’t เป็น V1 ตอบส่วนหน้าคือ will get

68 This is the best movie I ____ .

1 saw

2 have ever seen

3 see

4 am seeing

ตอบ 2 ประโยคเป็นกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นาน และยังเห็นผลของการกระทํานั้น โจทย์กล่าวว่านี้เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูมา จากคําบอกเวลา ever (เคย) แสดงจาก อดีตถึงปัจจุบัน จึงใช้ Present Perfect Tense (S + has/have + V3)

69 We went to the show late, so it ____ .

1 had been beginning

2 began

3 would begin

4 had already begun

ตอบ 4 ตามที่บอกเห็นกริยาช่องที่ 2 went อีกประโยคตอบ Past PerfectTense เราเห็น already ใช้ Perfect Tense ไม่ใช้รูป Past Perfect Continuous

70 I ____ many friends at the party.

1 would see

2 saw

3 See

4 had seen

ตอบ 2 เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตว่า ฉันเจอเพื่อน ๆ มากมายที่งานเลี้ยง เป็นการบอกเล่าใช้อดีตที่ผ่านมาคือ Past Simple Tense = V2 = saw

71 Nadech said to me, “Where is your hometown?”

Nadech asked me where ____ hometown was.

1 mine;

2 my

3 our

4 Ours

ตอบ 2 หน้า 185 จากประโยค direct คําพูด ใช้สรรพนาม your บุรุษที่ 2 ทําเป็น indirect มาเล่าอีกทีเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 หรือ 3 นั่นคือ you (ประธาน) เป็น I, we, he, she, they หรือ you (กรรม) เปลี่ยนเป็น me, us, them, her, them ถ้าเป็นรูปเจ้าของ your เปลี่ยนเป็น my, Our, his, her, their จึงตอบ my เทียบตัวอย่างอื่น

– Direct Spech: Peter said, “I love you.”

– Indirect Speech: Peter said that he loved me.

72 I ____ in Bangkok since 1976.

1 have stayed

2 stayed

3 was staying

4 had stayed

ตอบ 1 เห็นคําบอกเวลา since + ช่วงเวลา ตอบ Present Perfect = have stayed จํานะ คําบอกที่ออกสอบประจําเช่น for, since

73 He seemed to have a headache. He ____ his lessons all day.

1 had been reviewing

2 would review

3 have reviewed

4 review

ตอบ 1 ปกติที่เราเห็น all day ข้อข้างบนเป็นประโยคเดียวเราตอบ Present Perfect Continuous Tense แต่โจทย์นี้มีสองประโยค และเราเห็น seemed เป็นอดีตกริยาช่องที่ 2 เราก็ตอบอีกประโยค เป็นอดีตไปด้วย ก็คือ ตอบเป็น Past Perfect Continuous Tense = had been reviewing

74 She’s a person who always ____ happy.

1 appears

2 feels

3 looks

4 All are correct

ตอบ 4 เราเห็น s มาจาก is แสดงว่าเป็นกริยาช่องที่ 1 ปัจจุบันเราก็ตอบอีกประโยคเป็นปัจจุบัน จากตัวเลือกเป็นปัจจุบันหมด และล้วนเป็นกริยา linking verb ที่มีคําคุณศัพท์ (adj.) ตามหลัง จึงตอบถูกทุกข้อ

75 Next month, my mother ____ 60.

1 has turned

2 turn

3 will turn

4 turned

ตอบ 3 เห็นคําบอกเวลา next month เป็นอนาคตจึงตอบ will turn

 

Part lI Vocabulary (คําศัพท์)

Directions : Choose the best answer

 

76 The immense furniture cannot pass through the door.

1 extended

2 huge

3 increased

4 enlarged

ถาม เฟอร์นิเจอร์ขนาดมหึมาไม่สามารถผ่านประตูได้

ตอบ 2 หน้า 77 1 ขยายออก 2 ใหญ่โตมหึมา 3 เพิ่ม 4 ทําให้ใหญ่ขึ้น

huge = immense, gigantic = ใหญ่โตมหึมา

77 Despite living in different states, the two families have ____ have a close friendship.

1 pressed

2 maintained

3 returned

4 classified

ถาม แม้จะอาศัยอยู่ในรัฐที่ต่างกัน แต่ทั้งสองครอบครัวก็ยังรักษามิตรภาพที่แนบแน่น

ตอบ 2 หน้า 174 1 กด บีบ แนบ 2 รักษาเอาไว้ 3 กลับคืน 4 จัดแบ่งประเภท

maintained = keep on, retain = รักษาเอาไว้ คงไว้

 1. Dancing is my favorite ____ .

1 activity

2 play

3 occasion

4 game

ถาม การเต้นรําเป็นกิจกรรมที่ฉันชอบ

ตอบ 1 หน้า 93 1 กิจกรรม 2 เล่น 3 โอกาส 4 การละเล่น

79 Violent crime is alan _____ and growing problem throughout the country

1 serious

2 bereaved

3 elderly

4 native

ถาม อาชญากรรมรุนแรงเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและกําลังเติบโตทั่วประเทศ

ตอบ 1 บทที่ 9 หน้า 145 1 ร้ายแรง จริงจัง 2 ที่สูญเสียไป 3 มีอายุ แก่ 4 เกี่ยวกับพื้นเมือง

80 Big cities should have enough____ parks for people to enjoy their free time and

relax.

1 publish

2 private

3 personal

4 public

ถาม เมืองใหญ่ควรมีสวนสาธารณะเพียงพอให้ผู้คนได้ใช้เวลาว่างและผ่อนคลาย

ตอบ 4 บทที่ 3 1 พิมพ์ ตีแผ่ 2 เอกชน 3 ส่วนตัว 4. ที่เป็นสาธารณะ ทั่วไป

81 The plane ____ before touching the ground safely.

1 lowered down

2 raised

3 put down

4 pressed

ถาม เครื่องบินลดระดับลงก่อนแตะพื้นอย่างปลอดภัย

ตอบ 1 บทที่ 1 1 ทําให้ต่ำ ลดลง 2 ยกให้สูงขึ้น 3 วางลง 4 กด บีบ

82 You’ll get the research results when the ____ is complete.

1 analysis

2 ability

3 intimacy

4 disease

ถาม คุณจะได้รับผลการวิจัยเมื่อการวิเคราะห์เสร็จสิ้น

ตอบ 1 บทที่ 9 1 การวิเคราะห์ 2 ความสามารถ 3 ความใกล้ชิด

4 โรค เชื้อโรค

83 The bomb was ____ by a mobile phone.

1 pointed

2 triggered

3 aimed

4 shooted

ถาม ระเบิดถูกทําให้เกิดขึ้นจากมือถือ

ตอบ 2 บทที่ 4 1 ชี้ให้เห็น 2 ทําให้เกิด 3 เล็งไป 4 ยิง

84 Strawberries can be used as a _____ on tarts.

1 fashion

2 style

3 dressing.

4 garnish

ถาม สเตรอเบอร์รี่สามารถถูกใช้เป็นสิ่งที่ตกแต่งบนขนมได้

ตอบ 4 บทที่ 4 1 ทันสมัย 2 รูปแบบ 3 การแต่งตัว 4 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร

85 Is there anyone here who ____ Arabic?

1 raises

2 appears

3 understand

4 interviews

ถาม ในที่นี้มีใครเข้าใจอารบิกบ้าง

ตอบ 3 1 ยกให้สูงขึ้น 2 ปรากฏให้เห็น 3 เข้าใจ 4 สัมภาษณ์

86 New Year’s Eve is a special _____ for everybody.

1 function

2 tradition

3 occasion

4 dimension

ถาม วันส่งท้ายปีเก่าเป็นโอกาสพิเศษสําหรับทุกคน

ตอบ 3 บทที่ 5 1 หน้าที่ 2 ธรรมเนียมประเพณี 3 โอกาส

4 มิติ

87 The company spent a lot of money to ___ their products.

1 show

2 mention

3 intensity

4 advertise

ถาม บริษัทใช้เงินจํานวนมากเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตน

ตอบ 4 บทที่ 3 1 แสดงให้เห็น 2 กล่าวถึง 3 ความเข้ม 4 โฆษณา

 1. The rate of ____ is high in big cities.

1 situations

2 murders

3 scenes

4 victims

ถาม อัตราการฆาตกรรมสูงในเมืองใหญ่

ตอบ 2

บทที่ 6 1 สถานการณ์ 2 ฆาตกรรม 3 สถานที่เกิดเหตุ 4 เหยื่อ

89 I’d like to help, but I don’t have the to intervene in this dispute.

1 fright

2 calorie

3 conclusion

4 power

ถาม อยากช่วยแต่ไม่มีอํานาจที่จะเข้าไปแทรกแซงข้อพิพาทนี้

ตอบ 4 1 ตื่นตระหนก 2 แครอลี่  3 บทสรุป 4 อํานาจ

90 You should eat a good _____ of carbohydrates and protein.

1 occasion .

2 balance :

3 beast

4 neighbour

ถาม คุณควรกินคาร์โบไฮเดตและโปรตีนให้สมดุล

ตอบ 2 บทที่ 11 1 โอกาส 2 ความสมดุล 3 สัตว์โลก 4 เพื่อนบ้าน

91 Thai people love their ____ land.

1 strange

2 faraway.

3 native

4 foreign

ถาม คนไทยรักแผ่นดินเกิด 

ตอบ 3 บทที่ 5 1 แปลก 2 ห่างไกล 3 เกี่ยวกับพื้นเมือง บ้านเกิดเมืองนอน 4 ต่างประเทศ

92 Doctors could ____ the small boy who accidentally swallowed coin.

1 check

2 lift

3 rescue

4 hold

ถาม แพทย์สามารถช่วยชีวิตเด็กน้อยที่เผลอกลืนเหรียญเข้าไป

ตอบ 3 บทที่ 2 1 ตรวจสอบ 2 ยกขึ้น 3 ช่วยเหลือจากอันตราย 4 จับ ยึด

93 A person who has a poor diet needs vitamin supplements.

1 meal

2 nutrition

3 eating

4 food

ถาม คนที่ทานอาหารที่ไม่ดีต้องการวิตามินเสริม

ตอบ 4 บทที่ 4 1 มื้ออาหาร 2 สารอาหารตามลักโภชนาการ 3 การกิน 4 อาหาร

94 We’ll ____ your absence this time, but don’t let it happen again.

1 overlook

2 reflect

3 place

4 pollute

ถาม เราจะมองข้ามการขาดงานของคุณครั้งนี้ แต่อย่าให้มันเกิดขึ้นอีก

ตอบ 1 บทที่ 9 1 มองข้าม มองผ่าน 2 สะท้อนให้เห็น 3 ใส่ วาง 4 ทําให้เกิดมลพิษ

95 Robert Lewandowski is an outstanding football player.

1 great

2 related

3 abominable

4 quick

ถาม โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้เป็นนักฟุตบอลที่โดดเด่น 

ตอบ 1 บทที่ 12 1 เด่น 2 เกี่ยวข้อง 3 น่ารังเกียจ 4 รวดเร็ว

outstanding = great, notable, remarkable = เด่น สําคัญ

96 The caste system in India does not treat people as

1 rights

2 justice

3 sameness

4 equals

ถาม ระบบวรรณะในอินเดียไม่ปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเท่าเทียมกัน 

ตอบ 4 บทที่ 1 1 สิทธิ 2 ความยุติธรรม 3 ความเหมือนกัน 4 เท่าเทียมกัน

97 Tim showed musical ___ at an early age.

1 relationship

2 ability

3 reconciliation

4 retribution

ถาม ทิมแสดงความสามารถทางดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อย

ตอบ 2 บทที่ 10 1 ความสัมพันธ์ 2 ความสามารถ 3 ไกล่เกลี่ย 4 การลงโทษ

98 Building houses far apart reduces ____ among neighbors.

1 intimacy

2 treatment

3 appliance

 1. reporter

ถาม การสร้างบ้านให้ห่างกันลดความสนิทสนมระหว่างเพื่อนบ้าน

ตอบ 1 บทที่ 11 1 ความใกล้ชิด สนิทสนม 2 การรักษา 3 เครื่องมือเครื่องใช้ 4 ผู้สื่อข่าว

99 The wound ____, but the redness remained for a long time.

1 checked

2 healed

3 honored

4 classified

ถาม แผลหายดีแล้ว แต่รอยแดงยังคงอยู่เป็นเวลานาน

ตอบ 2 บทที่ 9 1 ตรวจสอบ 2 รักษา, เยียวยา 3 ให้เกียรติ 4 จัด แยกหมวดหมู่

100 It will take a little while to become _____ with the new software.

1 familiar

2 notorious

3 elderly

4 famous

ถาม จะต้องใช้เวลาสักครู่ในการทําความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ใหม่

ตอบ 1 บทที่ 10 1 คุ้นเคย รู้จัก 2 มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 3 มีอายุ 4 มีชื่อเสียง

101 The kettle ____ switched off when it boiled.

1 automatically

2 conclusively

3 nutritionally

4 forgivingly

ถาม กาต้มน้ำจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเดือด

ตอบ 1 บทที่ 7 1 โดยอัตโนมัติ 2 อย่างสรุป 3 อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 4 อย่างให้อภัย

102 I was really surprised when I passed my driving test the first time.

1 amazed

2 entire

3 mental

4 abundant

ถาม สอบใบขับขี่ผ่านครั้งแรกรู้สึกประหลาดใจมาก

ตอบ 1 บทที่ 12 1 ประหลาดใจ 2 ทั้งหมด 3 เกี่ยวกับจิตใจ 4 อุดมสมบูรณ์ มากมาย

103 I didn’t feel that this was an appropriate time to mention the subject of money.

1 edible

2 genetic

3 Suitable

4 essential

ถาม ฉันไม่รู้สึกว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดถึงเรื่องเงิน

ตอบ 3 บทที่ 10 1 สามารถรับประทานได้ 2 เกี่ยวกับพันธุกรรม 3 เหมาะสม 4 สําคัญ

104 He has a ____ for languages.

1 gift

2 coincidence

3 direction

4 murder

ถาม เขามีพรสวรรค์ด้านภาษา

ตอบ 1 บทที่ 8 1 พรสวรรค์ 2 เหตุบังเอิญ 3 ทิศทาง 4 การฆาตกรรม

105 He is so stubborn that nobody can ____ him.

1 believe

2 obey

3 convince

4 deceive

ถาม เขาเป็นคนดื้อรั้นจนไม่มีใครสามารถโน้มน้าวเขาได้

ตอบ 3

1 เชื่อ 2 เชื่อฟัง 3 ทําให้เชื่อ โน้มน้าว 4 หลอกลวง

106 A limited number of tickets will be on sale from tomorrow.

1 fixed

2 outstanding

3 surprised

4 genetic

ถาม เริ่มจําหน่ายบัตรในจํานวนจํากัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ตอบ 1 บทที่ 10 1 (จํานวน) จํากัด 2 โดดเด่น 3 ประหลาดใจ 4 เกี่ยวกับพันธุกรรม

107 Some athletes take drugs to ____ their performance.

1 interview

2 recycle

3 improve

4 greet

ถาม นักกีฬาบางคนใช้ยาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ตอบ 4 บทที่ 7 1 สัมภาษณ์ 2 ผ่านกรรมวิธีเพื่อกลับมาใช้ใหม่ 3 ปรับปรุง, ทําให้ดีขึ้น 4 ทักทาย

108 The tornado ____ many trees and buildings.

1 killed

2 crushed

3 gazed

 1. damaged

ถาม พายุทอร์นาโดสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้และอาคารจํานวนมาก

ตอบ 4 บทที่ 2 1 ฆ่า 2 บีบคั้น 3 จ้องมอง 4 ทําให้เสียหาย

109 Mark ___ admiringly at Kimberly as she spoke.

1 pollinated

2 gazed

3 happened

4 triggered

ถาม มาร์คจ้องมองคิมเบอร์ลีอย่างชื่นชมขณะพูด

ตอบ 2 บทที่ 8 1 ทําให้เกิดมลพิษ 2 จ้องมอง 3 เกิดขึ้น 4 ทําให้เกิด

110 Chemotherapy is often used in the ____ of cancer.

1 seniority

2 exhibition

3 appliance

4 treatment

ถาม เคมีบําบัดมักใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

ตอบ 4 บทที่ 7 หน้า 118 1 ของขวัญ 2 สิ่งที่ใช้บรรจุของ 3 โรค เชื้อโรค 4 ของสะสม

111 The thief covered his face with a ____.

1 chain

2 cloak

3 mask

4 crown

ถาม ขโมยเอาผ้าปิดใบหน้าด้วยหน้ากาก 

ตอบ 3 บทที่ 2 1 โซ่ 2 เสื้อคลุม  3 หน้ากาก 4 มงกุฎ

112 Paper can be ___ for use again.

1 changed

2 recycled

3 requested

4 demanded

ถาม กระดาษสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้

ตอบ 2 บทที่ 3 1 เปลี่ยนแปลง 2 ผ่านกรรมวิธีเพื่อกลับมาใช้ใหม่ 3 ขอร้อง 4 เรียกร้อง

113 The election commission should not have ____ persons.”

1 renowned

2 well-known

3 notorious

4 famous

ถาม คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ควรเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 

ตอบ 3 หน้า 2 1 มีชื่อเสียง 2 มีชื่อเสียง 3 มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 4 มีชื่อเสียง

114 Thais respect the ____ people.

1 elder

2 age

3 older

4 elderly

ถาม  คนไทยเคารพผู้สูงอายุ

ตอบ 4 บทที่ 1 1 แก่กว่า 2 อายุ 3 แก่ขึ้น 4 มีอายุ

115 Reporters from many news agencies wanted to ____ the winner.

1 request

2 interview

3 announce

4 ask

ถาม นักข่าวจากสํานักข่าวหลายแห่งต้องการสัมภาษณ์ผู้ชนะ

ตอบ 2 บทที่ 6 1 ขอร้อง 2 สัมภาษณ์ 3 ประกาศ 4 ขอร้อง

116 “Sawasdee” or “Wai” is a Thai social convention.

1 seniority

2 function

3 behavior

4 tradition

ถาม “สวัสดี” หรือ “ไหว้” เป็นประเพณีทางสังคมของไทย

ตอบ 4 บทที่ 1 1 ความเป็นอาวุโส 2 หน้าที่ 3 พฤติกรรม 4 ธรรมเนียม

convention = tradition = ธรรมเนียม

117 Tractors are farm ____ .

1 diets

2 vehicles

3 masks

4 damages

ถาม รถแทรกเตอร์เป็นยานพาหนะในฟาร์ม

ตอบ 2 บทที่ 7 1 อาหาร 2 พาหนะ 3 หน้ากาก 4 ความเสียหาย

118 The booklet provide all the necessary information about the college.

1 essential

2 complex

3 surprised

4 physical

ถาม หนังสือเล่มเล็กให้ข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับวิทยาลัย

ตอบ 1 บทที่ 1 1 จําเป็น 2 สลับซับซ้อน 3 ประหลาดใจ 4 เกี่ยวกับร่างกาย

119 Don’t be surprised that some flowers are eatable.

1 delicious

2 edible

3 eaten

4 allergic

ถาม อย่าแปลกใจที่ดอกไม้บางชนิดกินได้

ตอบ 2 บทที่ 4 1 อร่อย 2 รับประทานได้ 3 ถูกกิน 4 แพ้

120 The resort, full of trees, has a beautiful environment.

1 surroundings

2 view .

3 nature

4 scene

ถาม รีสอร์ทเต็มไปด้วยต้นไม้ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

ตอบ 1 บทที่ 3 1 สิ่งเเวดล้อม 2 การมองเห็น 3 ธรรมชาติ 4 สถานที่เกิดเหตุ

environment = surroundings = สิ่งแวดล้อม บริเวณรอบๆ

 

ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป 1/2563

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

Choose the correct answer.

1 Tidy your room _____?

1 don’t you

2 are you

3 aren’t you

4 will you

ตอบ 4 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหลัง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น wont รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน won’t he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

– 1 ถ้าขึ้นต้นประโยคด้วย Let’s ให้ตอบส่วนหลังว่า snail we

– 2 ถ้าขึ้นต้นประโยคเป็นกริยาช่องที่ 1 เป็นคําสั่ง ขอร้อง ให้ตอบส่วนหลังว่า will you

– Let’s go home, shali we? ขึ้นต้นด้วย Lets ให้ตอบ shall we

– Tidy your room, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 คือ Tidy โดยเป็นคําสั่งว่า

ให้จัดห้องให้เป็นระเบียบ จึงตอบส่วนหลัง will you

2 ______ should I do to quit smoking?

1 When

2 What

3 Where

4 Who

ตอบ 2 หน้า 166 เป็นประโยคคําถามที่ขึ้นด้วย Wh-question เช่น Who/Whom (ถามถึงใคร) What (อะไร) Where (ที่ไหน) When เมื่อไร) เราลองใส่ไปทีละตัวแล้วดูว่าเข้ากับประโยคไหม เช่น

– What should I do to quit smoking? (จะเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไร)

3 ____ phone is it ?

1 Whose

2 Where

3 Who

4 When

ตอบ 1 เป็นประโยคคําถาม โดย Whose ต้องมีคํานามตามหลังเสมอ เพราะ whose ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ Whose + noun นั่นคือ Whose phone โทรศัพท์ของใคร แสดงความเป็นเจ้าของ แต่ถ้า where ถามสถานที่ who + กริยา เสมอ when ถามเมื่อไร

4 Jack was happy ____ ?

1 was he

2 is he

3 wasn’t he

4 isn’t he

ตอบ 3 คูคําอธิบายในข้อ 1 ประกอบ เป็นเรื่อง tag ส่วนหลัง ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า ส่วนหลังต้องทําเป็นปฏิเสธรูปย่อ นั่นคือ was จะเป็น wasnt และชื่อคน Jack เพศชายเปลี่ยนเป็นสรรพนามคือ he รวมกันคือ wasn’t he

5 Let’s have some fun. ______?

1 did we

2 shall we

3 could we

 1. are we

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ ขึ้นต้นด้วย Let’s เป็นกรณียกเว้น ให้ตอบ shall we ได้เลย

6 Lisa said, “I will call you.”

Lisa said that she ____ call me.

1 would

2 will

3 can

4 must

ตอบ 1 หน้า 178 เป็นเรื่องการทํา direct speech ให้เป็น indirect speech คือ การนําคําพูดของคนอื่นมาเล่าให้อีกคนฟัง โดยปรับเปลี่ยนเนื้อความให้เป็นคําพูดของผู้เล่าเอง หลักสําคัญมี 4 หลักคือ

1 เปลี่ยนกริยาสําคัญในประโยคหลัก

2 เปลี่ยนบุรุษสรรพนาม

3 เป็นคําที่แสดงความใกล้ให้ เป็นคําที่แสดงความไกล

4 เปลี่ยน tenses สําหรับโจทย์ข้อนี้ให้เราตอบคํากริยาในประโยคย่อย (ก็คือกริยาด้านขวาของผู้อ่าน)

เรามาดูกรณีที่ 4 คือการเปลี่ยน tenses ประโยคให้ กริยา will ซึ่งเป็นกริยาช่วยในรูปV1 จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Simple Tense คือ กริยาช่องที่ 2 นั่นคือ เช่น will เป็น would, can เป็น could, may เป็น might เป็นต้น

7 Paula said to me, “Where do they live ?”

Paula asked me _____ .

1 that I lived

2 where they lived

3 if they lived

4 where I lived

ตอบ 2 ดูคําอธิบายในข้อ 6 ประกอบ ประโยคให้มาเป็นประโยคคําถาม เราต้องทําเป็นการเล่าอีกทีก็คือทําให้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา เครื่องหมาย ? หายไป ก็คือที่ให้ตอบในบรรทัดที่ 2 ดู 4 หลัก จะเห็น หลักที่ 1 กริยาหลักให้มา said to ให้เป็นการถาม คือ asked (ให้มาแล้วในโจทย์) และ เป็นคําถามที่เป็น wh ก็เอาตัวนั้นมาเชื่อมเลยนั่นคือ where และตามด้วย หลักที่ 4 เปลี่ยน tense คือ จาก Present Simple Tense (V1 = live) ให้เป็น Past Simple Tense (V2 = lived) เรียงประธาน + กริยา เหมือนบอกเล่าทั่วไป จึงเป็น where they fived

8 Bob said, “I have finished the term paper.”

Bob said that he ____ the term paper.

1 had finished

2 was finishing

3 finished

4 had been finishing

ตอบ 1 หลักการเปลี่ยน tense นั่นคือให้มา have finished เป็น Present Perfect Tense ทําเป็น indirect speech เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense คือ had finished

9 John said to me, “Do you love Laura ?”

John asked me _____ .

1 why you loved Laura

2 If I loved Laura

3 that I loved Laura

4 If you loved Laura

ตอบ 2 หน้า 197 เป็นประโยคคําถามที่เป็น Yes-No ทําเป็น Indirect Question ให้ใช้ if หรือ whether (หรือไม่) เป็นตัวเชื่อมแทน that (that ใช้ในประโยคบอกเล่าและอุทาน) ฉะนั้นเชื่อม ด้วย if และคําสรรพนาม you ก็คือ ถาม me จะต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามรูปประธานด้วยคือ และกริยาเป็นช่องที่ 2 คือ loved รวมกัน if I loved Laura

10 Barbara said to me, “what will you do tomorrow ?”

Barbara asked me what I would do ____ .

1 the next day

2 that day

3 before

4 the previous day

ตอบ 1

11 We always ____ by bus. We don’t drive.

1 goes

2 go

3 going

4 have gone

ตอบ 2 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้นในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays, every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น ข้อนี้มี always (เป็นประจํา) จึงตอบ V1 คือ go ประธานพหูพจน์ We

12 Summer in Thailand _____ around April.

1 begin

2 begins

3 began

4 would begin

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ ประโยคนี้ “ในประเทศไทยช่วงฤดูร้อน เริ่มในเดือนเมษายน” เป็นจริงในปัจจุบันจึงตอบ Present Simple Tense คือ V1 = begins ประธาน Summer เอกพจน์ กริยาเอกพจน์ก็คือ กริยาที่เติม s เช่น comes, begins, starts, plays เป็นต้น

13 The earth _____ around the sun.

1 moves

2 moved

3 has moved

4 is moving

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 11 -12 ประกอบ ประโยคที่เป็นจริงตามธรรมชาติ “โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์) ใช้ Present Simple Tense ตอบ moves (V1)

14 “Mom, I’m at the station. I ____ for the train,”

1 was waiting

2 am waiting

3 waited

4 had waited

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์ หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด หรือมักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at thefthis moment , at present โจทย์นี้เกิดขึ้นในขณะที่พูดว่าลูกสาวโทรไปหาคุณแม่ ว่าเธออยู่ที่สถานีรถไฟ เธอกําลังคอยรถไฟ จึงตอบ am waiting

15 They in Thailand since 1990.1

1 have lived

2 live

3 lived

4 had lived

ตอบ 1 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect S + has/have + V3) หรือจะตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอมจําคําบอกเวลาไว้เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) เป็นต้น ดังนั้นข้อนี้มี since … จึงตอบ have lived

16 Kate is very sociable. She _____ lots of people.

1 know

2 will know

3 had known

4 knows

ตอบ 4 เราสังเกตจากประโยคแรกยกมาให้ใช้กริยาช่องที่ 1 คือ is แสดงเหตุการณ์ปัจจุบัน ประโยคต่อมาพูดต่อเนื่อง (เคทเป็นคนชอบเข้าสังคม เธอรู้จักคนมากมาย) เราก็ตอบปัจจุบันไปด้วยคือกริยาช่อง ที่ 1 เอกพจน์ คือ knows

17 My son ___ all the eggs; there are not any left.

1 eat

2 will eat

3 has eaten

4 are eating

ตอบ 3 เราดูประธาน My son เป็นเอกพจน์ ฉะนั้นช้อย 1 และ 4 ผิดก่อนเพราะเป็นกริยาพหูพจน์แล้วเราสังเกตว่าประโยคส่วนหลังใช้ are แสดงปัจจุบัน (ลูกชายของฉันกินไข่หมดแล้ว ไม่เหลือเลย) แสดงว่าเหตุการณ์ประโยคได้เกิดขึ้นต่อเนื่องไปไม่นาน จึงตอบ Present Perfect Tense (S + has/have + V3) = has eaten จะตอบ will eat (จะกิน) ไม่ถูกต้อง

18 I ____ Sarah for ages.

1 had not seen

2 do not see

3 have not seen

4 would not see

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 15 ประกอบ มีคําบอกวลา for (เป็นเวลา) for ages เป็นเวลานานมาก ใช้ Present Perfect Tense = has not seen

19 Jane ____ the letter yesterday.

1 has posted

2 posted

3 post

4 had posted

ตอบ 2 หน้า 24-25 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น จากโจทย์มีคําบอกเวลา yesterday (เมื่อวานนี้) ใช้อดีต V2 = posted

20 I must get back to the office. My boss _____ .

1 waited

2 is waited

3 is waiting

4 will wait

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 14 ประกอบ เป็นประโยคที่พูดในขณะนั้น ว่า ฉันต้องกลับไปที่สํานักงาน เจ้านายกําลังรออยู่ จึงใช้ is waiting

21 My mother just ______back from her holiday.

1 was; come.

2 has ; come

3 has; came

4 has ; coming

ตอบ 2 มีคําบอกเวลาคือ just และวางไว้ตรงกลาง ข้างหน้าตอบ has หลัง come (ในที่นี้คือกริยาช่องที่ 3 มาจาก come came come) รวมกัน has just come

22 Tony ____ football game. He will surely go to see the match tomorrow.

1 loved

2 had loved

3 love

4 loves

ตอบ 4 หน้า 9 กริยาที่แสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้ เช่น see, love, like, dislike, hate, hope, smell, want , look, appear จะนิยมใช้เป็นปัจจุบันในรูป Present Simple Tense (V1) จึงตอบ loves กริยาเอกพจน์

23 your project _____ yet?

1 Has ; begun

2 Had : began

3 Is ; begun

4 Was : begun

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา yet ใช้ Present Perfect Tense คือ has begun

24 We ____ here for half an hour.

1 wait

2 are waiting

3 have been waiting

4 would wait

ตอบ 3 มีคําบอกเวลาคือ for half an hour ตอบPresent Perfect Tense (S + has/have + V3) ไม่มีก็ตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have + been +Ving) แทนได้ (ข้อสอบมักมีแบบนี้สัก 1-2 ข้อ ใช้แทนกันได้)

25 They once an apartment

1 own

2 owned

3 are owning

4 have owned

ตอบ 2 หน้า 39 กริยาต่อไปนี้ไม่นิยมใช้ -ing เวลาออกสอบมานิยมให้ตอบ V1/V2 เช่น

1 กริยาที่แสดงการรับรู้ เช่น feel, hear, notice, recognize, see, smell, taste, observe, notice

2 กริยาเกี่ยวกับจิตใจ เช่น agree, appreciate, assume, expect, feel, forget, perceive, realize, recall, recognize, see

3 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น belong to, Ove, own, possess ฉะนั้นกริยา Own ไม่นิยม ing และเราเห็นคําบอกเวลาว่า once (ครั้งหนึ่งในอดีต) จึงตอบเป็น Past อดีต owned กริยาช่องที่ 2

26 Many researchers say that the Earth ____ warmer.

1 got

2 were getting

3 have gotten

4 is getting

ตอบ 4 คูประธานก่อนก็ได้ว่า the Earth ประธานเป็นเอกพจน์ ฉะนั้นกริยา were, have เป็นพหูพจน์ผิดไปก่อน และโจทย์ใช้กริยา say (V1) นั่นคือปัจจุบันเราก็ตอบส่วนหลังเป็นปัจจุบันคือ is getting (Present Continuous Tense) แสดงเหตุการณ์กําลังจะเกิดขึ้น แต่ไม่ใช้ got (V2

มาจาก get) เป็นอดีตไม่ถูกแน่

27 Dan is quite busy these days. He a course at college.

1 is doing

2 was doing

3 will have done

4 has been doing

ตอบ 1 เราเห็นประโยคส่วนหน้าใช้ is = V1 หรือคําบอกเวลา these days (ทุกวันนี้) แสดงปัจจุบันก็ตอบปัจจุบันคือ is doing

28 My grandmother ____ with me for one month now.

1 stayed

2 has been staying

3 stays

4 was staying

ตอบ 2 มีคําบอกเวลาคือ for ……. ใช้ Present Perfect หรือ Present Perfect Continuous Tense แทนได้

29 It _____ continuously during the rainy season.

1 has rained

2 rained

3 rains

4 would rain

ตอบ 3 ประโยคเป็นจริงตามธรรมชาติ (ฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝน) เป็นจริงใช้ Present Simple Tense (S + V1) = rains

30 It is eleven o’clock, but my brother _____ yet.

1 would not wake up

2 has not woken up

3 is not waking up

4 do not wake up

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา yet ตอบ Present Perfect Tense (has + V3)

31 My husband is tired because he ____ all day.

1 will work

2 works

3 is working

4 has been working

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา all day (ตลอดวัน) แสดงการกระทําต่อเนื่องไม่ขาดสายใช้ Present Perfect Continuous Tense = has been working

32 My secretary. ____ sick yesterday.

1 was

2 were

3 has been

4 had been

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ yesterday ตอบกริยาช่องที่ 2 คือ was

33 When we saw the accident, we _____ the car.

1 had stopped

2 stopped

3 would stop

4 were stopping

ตอบ 2

34 I _____ on my PowerPoint at the moment.

1 was working

2 worked

3 had worked

4 am working

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 14 ประกอบ มีคําบอกเวลา at the moment ใช้ Present Continuous Tense (S + is//am/are + Ving) = am working

35 We _____ tennis every Friday.

1 plays

2 would play

3 had played

4 play

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา every Friday (ทุกวันศุกร์) ทําทุกวัน ใช้ V1 ประธาน We พหูพจน์ ตอบ play

36 Who is William ______ with?

1 dance

2 danced

3 dancing

4 to dance

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถามและมีกริยา is อยู่ด้วยแล้ว ก็สามารถตามด้วย Ving ก็คือ โครงสร้าง Verb to be+ Ving ได้ แสดงเหตุการณ์กําลังกระทําอยู่ว่า (วิลเลี่ยมกําลังเต้นรํากับใคร?) นอกนั้น is จะตามด้วย V1 (dance) ไม่ได้ และ V3 (danced) ก็ไม่ถูกเพราะไม่ได้ถูกกระทํา

37 Joe drove right past me while for the bus.

1 am waiting

2 waited

3 was waiting

4 wait

ตอบ 3

38 The sun _____ when we arrived at the beach.

1 will shine

2 shine

3 should shine

4 was shining

ตอบ 4

39 While he ____ in the garden. It suddenly began to rain.

1 had sat

2 was sitting

3 is sitting

4 would sit

ตอบ 2

40 As we ____ down the hill, a strange person appeared.

1 are driving

2 had driven

3 drove

4 were driving

ตอบ 4

41 The teacher is annoyed. She ____ for her students.

1 waited

2 has been waiting

3 was waiting

4 had waited

ตอบ 2

 1. I ____ when the doorbell _____ .

1 had cooked : had rung

2 cooked : was ringing

3 was cooking : had rung

4 was cooking: rang

ตอบ 4

43 He told me it ____ all night.

1 rains

2 had been raining

3 rained

4 was running

ตอบ 2 หน้า 86 -90 ใช้ 2 เหตุการณ์ โดยมักจะเห็นกริยาช่องที่ 2 (told มาจาก tell) ให้มาหนึ่ง ประโยคก่อน แล้วอีกประโยคมักควบคู่กับ Past Perfect S + had V3) หรือ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) ในกรณีหลังใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต เช่นข้อนี้มี all night (ตลอด คืน) ทําต่อเนื่องและมักใช้กับกริยาเช่น walk (เดิน แสดงเดินต่อเนื่อง) rain (ฝนตก) wait (รอ คอย) swim (ว่ายน้ํา) เป็นต้น จึงตอบรูปการทําต่อเนื่องได้ใช้รูป past continuous = had been raining

44 Trm tired. I ____ to go to bed early.

1 have gone

2 am going

3 went

4 had gone

ตอบ 1 ประโยคแรกเกริ่นมาเป็น am กริยาช่องที่ 1 แสดงปัจจุบันประโยคต่อไปก็จะเป็นปัจจุบันด้วย คงเหลือ 1 และ 2 ตอบ 2 แสดงเหตุการณ์กําลังเกิดขึ้นใน ขณะที่พูด “ฉันรู้สึกเหนื่อย ฉันจะเข้านอนแต่หัวค่ำนะ” หรือจะใช้อนาคตว่า will go แต่ สามารถใช้ am going to แทนอนาคตได้เลยว่ากําลังจะ

45 As we ____ the bird, it suddenly flew away.

1 are watching

2 had watched

3 were watching

4 watch

ตอบ 3

46 A: What _____ you ____ ?

B: I’m writing a letter to a friend.

1 have : done

2 are : doing

3 would : do

4 will : done

ตอบ 2 เราสังเกตจาก B ตอบว่า l am writing ใช้ Present Continuous Tense แสดงว่า A ถามเหตุการณ์นั้นในขณะที่พูดว่า กําลังเขียนจดหมาย นั่นคือ A ถามว่า กําลังทําอะไร จึงตอบ What are you doing? (คุณกําลังทําอะไร?)

47 My wife always ____ at this supermarket.

1 shops

2 shop

3 shopping

4 will shop

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ always ทําประจําตอบ Present Simple Tense (S + V1) ข้างบนก็มีออกแบบนี้แล้ว ตอบกริยาเอกพจน My wife ประธานเอกพจน์ = shops

48 I found the book which I ______ for.

1 looked

2 have been looking

3 was looking

4 will look

ตอบ 3 เราเห็น found เป็นกริยาช่องที่ 2 (มาจาก find) แสดงว่าเป็นอดีต เราก็ตอบอดีตด้วย เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีคงเหลือ looked กับ was looking ตอบ was looking แสดงถึง พบหนังสือที่กําลังมองหา

49 We _____ a video conference at 9 a.m. tomorrow.

1 have

2 had

3 have had

4 will be having

ตอบ 4 หน้า 106 -108 ใช้ Future Continuous Tense (S + wildshal + be + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow tomorrow evening, at ten o’clock tomorrow อย่างข้อนี้มี at 9 a.m. tomorrow จึง ตอบ will be having

50 My sister _____ by the end of next month.

1 will graduate

2 graduate

3 graduated

4 will have graduated

ตอบ 4 หน้า 112 11 Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + will/shall + have been Ving) กับคำบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month, by noon จึงตอบ will have graudated

51 My son _____ five years old next week.

1 turn

2 turned

3 will turn

4 have turned

ตอบ 3 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น ข้อนี้มีคำบอกเวลา next week จึงตอบ will turn

52 By lunch time, Peter _____ cooking.

1 will finish

2 is going to finish

3 finishes

4 will have finished

ตอบ 4 เดาเห็น by…. ตอบ will have V3

53 The battery _____ down in a few minutes.

1 runs

 1. will run

3 ran

4 has run

ตอบ 2 มีคำบอกเวลา in a few minutes (ใน 2-3 นาที) เป็นอนาคต จึงตอบ will run

54 By next Friday,I ____ here for 7 years.

1 will work

2 am working

3 work

4 will have been working

ตอบ 4 เดาเห็น by…. ตอบ will have V3 หรือไม่ก็ will have been +Ving = will have been working

55 Tomorrow when Patricia arrives, I ____ dinner.

1 have

2 will be having

3 have had

4 had

ตอบ 2 เราเห็นคำบอกเวลา tomorrow (พรุ่งนี้) เป็นอนาคต ยังไงก็ตอบ will +… ก็ตอบช้อย 2 เลย

56 If it reaches 100 degrees, water _____ .

1 boils

2 boiled

3 had boiled

4 would have boiled

ตอบ 1

57 Unless you ____, I will call the police.

1 leave

2 left

3 had left

4 will leave

ตอบ 1

58 If you ____ to the stationery shop. Please ____ me a pencil.

1 had gone : bought

2 went : buy

3 go : buy

4 had gone : would buy

ตอบ 3 เราเห็น Please ข้างหลังตามด้วยกริยาช่องที่ 1 (V1) เสมอจึงตอบ buy ส่วนหน้าก็ตอบ V1 คือ go แสดงปัจจุบัน

59 Jessica will win the prize if she _____ hard.

1 works

2 will work

3 had worked

4 would have worked

ตอบ 1 ยก if ไว้กลางประโยค ดูสูตร 2

60 If my mother _____ money, she would give me.

1 has

2 had had .

3 had

4 will have

ตอบ 3

61 If I _____ you, I would quit smoking.

1 were

2 was

3 will be

4 had been

ตอบ 1

62 If I had not had a stomachache, I _____ to your birthday party.

1 will go

2 would have gone

3 would go

4 go

ตอบ 2

63 The buildings _____ yesterday.

1 painted

2 had been painted

3 paint

4 were painted

ตอบ 4 หน้า 158 เป็นเรื่อง passive construction ในรูปของประธานถูกกระทํา โดยใช้โครงสร้าง verb to be + V3 อาจะสังเกตจากประธานเป็นสิ่งของ หรือส่วนหลังประโยคมีคําว่า by (โดย) เราเห็นคําบอกเวลา yesterday ถ้าเป็น Tense ธรรมดาเราตอบ V2 แต่เราดูโจทย์ว่าเป็นสิ่งของ The buildings (ตึก อาคาร) ต้องถูกทาสี จึงตอบ verb to be + V3 มาจาก were + V3

64 It is _____ that the murderer escaped in a stolen car.

1 believing

2 believed

3 to believe

4 believes

ตอบ 2

65 I have recently had my house _____ .

1 decorate

2 to decorate

3 decorated

4 be decorating

ตอบ 3

66 Anthony got his carpet _____ .

1 cleaned

2 clean

3 be cleaned

4 to have cleaned

ตอบ 1 กริยา got + สิ่งของ+V3 จึงตอบ cleaned

67 My research project ____ next week.

1 started

2 had been starting

3 had been started

4 will be started

ตอบ 4 เราเดาจากคําบอกเวลา next week ก่อนก็ได้ว่าเป็นอนาคต ทําให้เรานึกถึง will….. ทันทีก็ ตอบช้อย 4 ถูกต้องเลย ข้อนี้ประธานเป็นโครงการ (project) สิ่งของต้องถูกกระทํา ในรูป passive จึงตอบ will be + V3 นั่นเอง

68 Thousands of people had their home _____ by the hurricane.

1 destroys

2 be destroying

3 destroyed

4 to destroy

ตอบ 3 had + สิ่งของ + V3 จึงตอบ destroyed

69 She wishes she ____ the first prize.

1 wins

2 can win

3 could win

4 could have been

ตอบ 3

70 He talk as if he _____ everything.

1 knows

2 knew

3 is knowing

4 has known

ตอบ 2

71 She stares at me as though I ___ a stranger.

1 am

2 were

3 have been

4 am being

ตอบ 2

72 It is high time you _____ a job

1 get

2 are getting

3 got

4 had got

ตอบ 3

73 God ____ us.

1 help

2 would help

3 helped

4 will help

ตอบ 1 หน้า 149 ขึ้นต้นประโยคด้วย God /The Lord ตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ซึ่งในตัวเลือกก็คือ be หรือขึ้นต้นด้วย Long ดูตัวอย่างพิ่มเติม

– God help with you. ตอบ V1 คือ help

– Long live the King. (ทรงพระเจริญ)

74 It is important that you ____ at the university before 9 a.m.

1 be

2 are

3 were

4 will be

ตอบ 1

75 My friends recommended that I ____ these cartoon books.

1 read

2 have read

3 will read

4 am reading

ตอบ 1

 

Part 1: Vocabulary (คําศัพท์)

Directions : Choose the best answer. 

 

76 Many orchards have been destroyed since the last flood.

1 ranches

2 farms

3 signs

4 fruit gardens

ถาม  สวนผลไม้หลายแห่งถูกทําลายตั้งแต่น้ำท่วมครั้งล่าสุด

ตอบ 4 หน้า 58 1 ปศุสัตว์ 2 ฟาร์ม 3 ป้าย 4 สวนผลไม้

orchards = fruit gardens = สวนผลไม้

77 The bereaved parents are mournful for their son.

1 annoyed

2 surprised

3 exhausted

4 anguished

ถาม พ่อแม่ที่สูญเสียรู้สึกเสียใจกับลูกชายของพวกเขา

ตอบ 4 หน้า 98 1 รู้สึกหงุดหงิด 2 รู้สึกประหลาดใจ 3 รู้สึกเหนื่อยล้า 4 ปวดร้าว

bereaved = anguished = สูญเสียไป ปวดร้าว

78 The crowd was so large that police could not enter.

1 group

2 gangster

3 assemblage

 1. team

ถาม ฝูงชนจํานวนมากจนตํารวจไม่สามารถเข้าไปได้

ตอบ 3 1 กลุ่มคน 2 แก๊งค์ 3 ฝูงชน 4 ทีม

79 The firm was ____ in 1822

1 established

2 gazed

3 nodded.

4 pollinated

ถาม บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1822

ตอบ 1 หน้า 162 1 ก่อตั้ง เริ่มต้น 2 จ้องมอง 3 พยักหน้า 4 ผสมเกสร

80 Toys were ____ in the store window.

1 affected

2 displayed

3 asked

4 greeted

ถาม ของเล่นถูกโชว์ในตู้กระจกร้าน

ตอบ 2 หน้า 162 1 มีผลต่อ 2 แสดง โชว์ 3 ถาม 4 ทักทาย

81 People cannot _____ for long without food and drink.

1 emphasize

2 forgive.

3 check

4 survive

ถาม ผู้คนไม่สามารถดํารงอยู่ได้นานหากปราศจากอาหารและเครื่องดื่ม

ตอบ 4 หน้า 173 1 เน้น 2 ยกโทษ ให้อภัย 3 ตรวจสอบ 4 รอดชีวิต ดํารงชีวิต

82 Biologists _____ animals and plants into different groups.

1 advertise

2 garnish

3 classify

4 shake

ถาม นักชีววิทยาจําแนกพืชและสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ

ตอบ 3 หน้า 174 1 โฆษณา 2 ตกแต่ง 3 จัดแบ่งประเภท 4 เขย่า สั่น

83 The _____ between the two countries has improved.

1 relationship

2 victim

3 interview

4 ancestor

ถาม ตอบ 1

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดีขึ้น

1 สนามหญ้า 2 พื้นดิน 3 สวนผลไม้ 4 ที่ดิน

84 A doctor asked about the ____ state of the prisoner.

1 pleased

2 mental

3 quick

4 edible

ถาม หมอถามเกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักโทษ

ตอบ 2 หน้า 173 1 ทําให้พอใจ 2 จิตใจ 3 เร็ว 4 สามารถทานได้

85 We should ____ the equipment to make sure that it is working properly.

1 fetch

2 pollinate

3 check

4 reflect

ถาม เราควรตรวจสอบอุปกรณ์ให้แน่ใจว่าใช้งานได้ปกติ

ตอบ 3 หน้า 206 1 ไปเอามา 2 ผสมเกสร 3 ตรวจสอบ 4 สะท้อนให้เห็น

86 Tonight we will honor the school’s most ___ students.

1 genetic

2 outstanding

3 plentiful

4 impossible

ถาม คืนนี้ เราจะให้เกียรตินักเรียนที่โดดเด่นที่สุดของโรงเรียน

ตอบ 2 หน้า 207 1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 เด่น สําคัญ 3 อุดมสมบูรณ์ 4 เป็นไปไม่ได้

87 The new shopping ____ is close to the railway station.

1 treatment

2 behavior

3 center

4 diet

ถาม ศูนย์การค้าแห่งใหม่อยู่ใกล้กับสถานีรถไป

ตอบ 3 หน้า 206 1 การรักษา 2 พฤติกรรม 3 ศูนย์ ศูนย์กลาง 4 อาหาร

88 Mark _____ the letter in front of me.

1 affects

2 recycles

3 manufactures

4 places

ถาม มาร์ควางจดหมายข้างหน้าฉัน

ตอบ 4 หน้า 207 1 มีผลต่อ 2 ผ่านกรรมวิธีแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 3 ผลิต 4 วาง

89 At the carnival in Venice, every guest wears ____ .

1 a handbag

2 a record

3 furniture

4 a mask

ถาม ในงานรื่นเริงในเวนิส แขกทุกคนสวมหน้ากาก

ตอบ 4 หน้า 29 1 กระเป๋าถือ 2 เครื่องบันทึก 3 เครื่องเรือน 4 หน้ากาก

90 Wuttisak is _____: most people know him

1 specific

2 special

3 famous

4 pleasing

ถาม วุฒิศักดิ์มีชื่อเสียง คนส่วนใหญ่รู้จักเขา

ตอบ 3 หน้า 29 1 เฉพาะเจาะจง 2 พิเศษ 3 มีชื่อเสียง 4 พึงพอใจ

91 AN/An ____ of jewelry will be showed in the exhibition.

1 center

2 collection

3 action

4 edition

ถาม ของสะสมเพชรนิลจินดาจะถูกจัดแสดงในนิทรรศการ

ตอบ 2 หน้า 29 1 ศูนย์กลาง 2 ของสะสม 3 การกระทํา 4 ฉบับ

92 The Prime Minister ____ everybody in the hall.

1 talked

2 greeted

3 said

4 smiled

ถาม นายกรัฐมนตรีทักทายทุกคนในห้องประชุม

ตอบ 2 หน้า 13 1 พูดคุย 2 ทักทาย 3 กล่าว 4 ยิ้ม

93 His favorite _____ is playing the piano.

1 Work

2 game

3 activity

4 occasion

ถาม กิจกรรมที่โปรดปรานของเขาคือการเล่นเปียโน

ตอบ 3 หน้า 93 1 งาน 2 เกม 3 กิจกรรม 4 โอกาส

94 The number of ____ in the Indian train accident is high.

1 victims

2 scenes

3 cases

4 murders

ถาม ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถไฟในอินเดียวมีจํานวนมาก

ตอบ 1 หน้า 98 1 เหยื่อ ผู้เคราะห์ร้าย 2 สถานที่เกิดเหตุ 3 กรณีศึกษา 4 การฆาตกรรม

95 The earthquake in Japan ____ many areas.

1 damaged

2 saved

3 sustained

4 survived

ถาม แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นสร้างความเสียหายให้หลายพื้นที่

ตอบ 1 หน้า 29 1 ทําให้เสียหาย 2 ความปลอดภัย 3 ค้ำจุน 4 รอดชีวิต

96 The key to many treatments lies in ____ therapy.

1 gene

2 aging

3 symbol

4 genetic

ถาม กุญแจสําคัญในการรักษาหลายอย่างอยู่ที่การบําบัดทางพันธุกรรม

ตอบ 4 หน้า 58 1 ยืนส์ 2 ความชรา 3 สัญลักษณ์ 4 เกี่ยวกับพันธุกรรม

97 There is nobody who has _____ responsibility for the accident.

1 asked

2 requested

3 convinced

4 claimed

ถาม ไม่มีใครเรียกร้องความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ

ตอบ 4 หน้า 77 1 ถาม ขอร้อง 2 ขอร้อง 3 ทําให้เชื่อ 4 กล่าวอ้าง เรียกร้อง

98 The research on the plants was the result of the ____ process.

1 production

2 function

3 evaluation

4 mutation

ถาม การวิจัยเกี่ยวกับพืชเป็นผลมาจากกระบวนการกลายพันธุ์

ตอบ 4 หน้า 58 1 การผลิต 2 หน้าที่ 3 การประเมิน 4 การกลายพันธุ์

ถ้าไม่แปล ดูได้จากตัวเลือกว่ามีเรียนภาคคําศัพท์เพียงตัวเดียวคือ mutation

99 Fast – food companies ____ their products everywhere.

1 report

2 announce

3 advertise

 1. inform

ถาม บริษัทอาหารจานด่วน โฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนทุกที่

ตอบ 3 หน้า 46 1 รายงาน 2 ประกาศ 3 โฆษณา 4 แจ้งให้ทราบ

100 The ____ of the last earthquake suggests that the dam is very vulnerable.

1 diary

2 record

3 note

4 balance

ถาม บันทึกของแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเขื่อนมีความเสี่ยงมาก

ตอบ 2 หน้า 207 1 บันทึกประจําวัน 2 บันทึก หลักฐานที่บันทึก 3 โน้ต 4 ความสมดุล

101 The ____ of water in every dam is lower than it was last year.

1 state

2 line

3 level

4 standard

ถาม ระดับของน้ำในทุกเขื่อนต่ำกว่าปีที่แล้ว

ตอบ 3 หน้า 13 1 รัฐ สถานภาพ 2 เส้น แถว 3 ระดับ 4 มาตรฐาน เดาได้มีเรียนคําศัพท์ตัวเดียวคือ level

102 My friend’s ____ came from China.

1 ancestors

2 followers

3 successors

4 companions

ถาม บรรพบุรุษของเพื่อนฉันมาจากประเทศจีน

ตอบ 1 หน้า 78 1 บรรพบุรุษ 2 ผู้ติดตาม 3 ผู้สืบทอด 4 เพื่อนร่วมเดินทาง

103 The world ____ was held in Thailand.

1 exposition

2 succession

3 renovation

4 exhibition

ถาม การแสดงนิทรรศการโลกจัดขึ้นในประเทศไทย

ตอบ 14 หน้า 29 1 การแสดงนิทรรศการ 2 ความต่อเนื่อง 3 นวัตกรรม 4 การแสดงนิทรรศการ

เรามีเรียน exhibitioin = exposition = การแสดงนิทรรศการ จึงตอบถูกสองตัวเลือก

104 The accused had no ____ to prove that he was innocent.

1 evidence

2 method

3 clip

4 record

ถาม ผู้ต้องหาไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ตอบ 1 หน้า 78 1 หลักฐาน 2 วิธี 3 คลิป 4 บันทึก

105 He is accused of ____ .

1 center

2 relationship

3 murder

4 experiment

ถาม เขาถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรม 

ตอบ 3 หน้า 92 1 ศูนย์กลาง 2 ความสัมพันธ์ 3 ฆาตกรรม 4 การทดลอง

106 A bear is a friendly _____ in comparison with tiger.

1 garnish

2 beast

3 route

4 attitude

ถาม หมีเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรเมื่อเทียบกับเสือ

ตอบ 2 1 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร 2 สัตว์โลก 3 เส้นทาง 4 ทัศนคติ

107 English is not my ____ language.

1 entire

2 various

3 limited

4 native

ถาม ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาพื้นมือง

ตอบ 4 หน้า 77 1 ทั้งหมด 2 มากมาย ต่างๆ 3 ถูกจํากัด 4 เกี่ยวกับพื้นเมือง

108 Keep your valuables in a _____ place.

1 safe

2 popular

3 impossible

4 successful

ถาม เก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย

ตอบ 1 หน้า 117 1 ปลอดภัย 2 เป็นที่แพร่หลาย 3 เป็นไปไม่ได้ 4 ประสบผลสําเร็จ

109 Water is often ____ in the summer.

1 native

2 scarce

3 quick

4 abominable

ถาม น้ำมักจะหายากในฤดูร้อน

ตอบ 2 หน้า 117 1 เกี่ยวกับพื้นเมือง 2 หายาก ขาดแคน 3 เร็ว 4 น่ารังเกียจ

110 Smoking can increase the risk of developing heart _____ .

1 gift

2 container

3 disease

4 collection

ถาม การสูบบุหรี่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

ตอบ 3 หน้า 118 1 ของขวัญ 2 สิ่งที่ใช้บรรจุของ 3 โรค เชื้อโรค 4 ของสะสม

111 Air pollution ____ your health.

1 uses

2 affects

3 appears

4 advertises

ถาม มลภาวะอากาศมีผลต่อสุขภาพของคุณ

ตอบ 2 หน้า 117 1 ใช้ประโยชน์ได้ 2 มีผลต่อ 3 ปรากฏตัว 4 โฆษณา

112 A compass shows you which ____ is north.

1 fragment

2 analysis

3 intimacy

4 direction

ถาม เข็มทิศจะแสดงให้คุณเห็นว่าทิศทางไหนเป็นทิศเหนือ

ตอบ 4 บทที่ 8 1 เปราะบาง 2 การวิเคราะห์ 3 ความใกล้ชิด 4 ทิศทาง

113 Everything ____ for a reason.

1 happens

2 classifies

3 reports

4 shakes

ถาม  ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผล

ตอบ 1 1 เกิดขึ้น 2 จัดประเภท 3 รายงาน 4 สั่น เขย่า

114 Children have to learn to communicate ____ and appropriately.

1 nutritionally

2 effectively

3 actually

4 automatically

ถาม เด็กต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารโดยอัตโนมัติและเหมาะสม

ตอบ 4 หน้า 117 1 อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 2 อย่างมีประสิทธิภาพ 3 อย่างแท้จริง 4 อย่างอัตโนมัติ

115 Do you mind if ____ your pen?

1 forgive

2 reflect

3 overlook

4 use

ถาม คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันใช้ปากกาของคุณ

ตอบ 4 1 ยกโทษ ให้อภัย 2 สะท้อนให้เห็น 3 มองข้าม 4 ใช้

116 The recent storms have caused damage.

1 serious

2 appropriate

3 excellent

4 native

ถาม พายุล่าสุดได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

ตอบ 1 บทที่ 9 1 ร้ายแรง จริงจัง 2 เหมาะสม 3 ยอดเยี่ยม วิเศษ 4 เกี่ยวกับพื้นเมือง

117 Jessica gave up work to _____ more time to her children.

1 devote

2 classify

3 pollute

4 construe

ถาม เจสสิก้ายอมทิ้งงานเพื่ออุทิศเวลาให้กับลูก ๆ มากขึ้น

ตอบ 1 บทที่ 9 1 อุทิศตน 2 จัดหมวดหมู่ 3 ทําให้เกิดมลพิษ 4 อธิบาย สรุปความ

118 Her mental scars will take time to _____ .

1 enlarge

2 devote

3 fetch

4 heal

ถาม แผลเป็นทางจิตใจของเธอจะต้องใช้เวลาในการรักษา

ตอบ 4 บทที่ 9 1 ทําให้ใหญ่ขึ้น 2 อุทิศตน 3 ไปเอามา 4 รักษา

119 In our _____ the divorce rate is quite high.

1 interview

2 bystander

3 generation

4 appliance

ถาม ในรุ่นของเรา อัตราการหย่าร้างค่อนข้างสูง

ตอบ 3 หน้า 161 1 สัมภาษณ์ 2 คนสัญจรไปมา 3 รุ่น 4 เครื่องใช้ไฟฟ้า

120 Money will be the key ____ when we decide to buy a new phone

1 vehicle

2 factor

3 consumer

4 artist

ถาม เงินจะเป็นปัจจัยสําคัญเมื่อเราตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่

ตอบ 2 หน้า 161 1 ยานพาหนะ 2 ปัจจัย 3 ผู้บริโภค 4 ศิลปิน

 

ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป 2/2562

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Part l: Structure (ภาคโครงสร้าง)

Choose the correct answer.

1 I ____ sure what I wanted to study at first.

1 wasn’t

2 won’t

3 hadn’t

4 couldn’t do

ตอบ 1 เป็นเรื่องคํากริยาที่สามารถตามด้วย sure ได้ ซึ่งเป็นคําคุณศัพท์ (adj.) นั่นคือ verb to be (is,am, are, was, were) จึงตอบ was เป็นปฏิเสธรูปย่อคือ wasnt = was not ตามด้วย adj. ได้ ส่วน will not = want ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 และ hadn’t ตามด้วยการิยาช่องที่ 3 หรือ คํานาม ส่วน couldn’t ตามด้วยกริยาช่องที่ 1

2 Last night the moon ____ brightly.

1 shining

2 shown

3 shines

 1. shone

ตอบ 4  หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วใน อดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night last summer, last Sunday เป็น ต้น ซึ่งข้อนี้มี last night จึงตอบ V2 = shown (มาจาก shine shone shone) ส่องแสง

3 Before the movie started, we _____ at the cinema.

1 arrive

2 had arrived

3 are arriving

4 arrived

ตอบ 2

4 At the moment, Sean _____ for a bus to Loei.

1 will look

2 is looking

3 have looked

4 were looking

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เรามักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment , at present นั่นคือที่โจทย์มีคําบอณวลาคือ at the moment เราจึงตอบ is looking

5 The sun ____ It is getting dark now.

1 is setting

2 had set

3 sets.

4 will set

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ now จึงตอบ is setting

6 We _____ an ENG 1002 exam at the moment.

1 had sat

2 have been sitting

3 are sitting.

4 were sitting

ตอบ 3 มีคําบอกเวลาคือ at the moment จึงตอบ are sitting

7 This year, the team _____ a new way to improve our work system.

1 have created

2 creates

3 had created

4 is creating

ตอบ 4 คําว่า This year (ปีนี้) แสดงว่ายังไม่สิ้นสุด ได้กําลังกระทําหรือดําเนินอยู่ในปีนี้ จึงตอบ Present Continuous Tense = is creating

8 The government _____ a new campaign next month.

1 has launched

2 is launching

3 was launching

4 have been launching

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และค่อนข้างแน่นอน คือ แทนอนาคตได้ เราเห็นคําบอกเวลา net month เป็นอนาคต ปกติเราตอบ will launch แต่ตัวเลือกไม่มี เราก็ใช้ปัจจุบันแทนอนาคตได้คือ Present Simple Tense กับ Present Continuous Tense ได้เท่านั้นจึงตอบ is launching ส่วนอดีต (was lauchin) หรือ Perfect Tense (has, have been launching) ใช้แทนไม่ได้

9 Bangkok’s weather ______ and still terrible this year

1 is

2 was

3 had

4 will

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น สําหรับข้อนี้มีคําว่า this year (ปีนี้ แสดงว่าตอนพูดยังไม่สิ้นสุด กําลังอยู่ในเวลาปีนี้ เราใช้รูปปัจจุบันมีตัวเลือกเดียวคือ V1 = is ส่วน was, had เป็นอดีตจึงผิด และ will ต้องตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น แต่หลังโจทย์นี้มี คุณศัพท์ terrible ใช้ verb to be ได้

10 The guests _____ at 3 o’clock last night.

1 are still dancing

2 still danced

3 had still danced

4 were still dancing

ตอบ 4 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (S + was/were +Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคําบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9p.m, last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ อย่างข้อนี้มี คําบอกเวลา at 3dclock last night จึงตอบ were still dancing

11 While Mary ____ her sister ____ .

1 ironed; cooks

2 was ironing; was cooking

3 irons, cooked

4 ironed; had cooked

ตอบ 2

12 While my boss _____ ready to speak, the phone _____ .

1 have got; ring

2 is getting; ring

3 was getting; was ringing

4 was geting; rang

ตอบ 4 เป็นการเชื่อมด้วย While ติดหลังต้องเป็น continuous tense ก่อนนั่นคือ was getting แน่ ๆ เหลือช้อย 3 และ 4 แล้วมาพิจารณาว่าเกิดพร้อมกันไหม โจทย์นี้ไม่ได้เกิดพร้อมกัน แต่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดตามหลังมาอีกที “ขณะที่เจ้านายของ ฉันกําลังพร้อมที่จะพูด โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมา” นั่นคือ โทรศัพท์ดังขึ้นเกิดทีหลังจึงตอบ rang (มาจาก ring) เราไม่ตอบ was ringing (กําลังดัง)

13 Whenever I visited my mother, she _____ .

1 slept

2 had slept

3 was sleeping

4 has slept

ตอบ 1 เราเห็น whenever (เมื่อไรก็ตาม) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําแต่เป็นอดีตเพราะเราเห็นกริยาช่องที่ 2 คือ visited อีกประโยคก็ตอบเป็น V2 คือ slept แสดงสองเหตุการณ์ใน อดีตที่ทําประจํา

14 At this time last week, my friend _____ the piano at a concert.

1 had played

2 play

3 was going to play

4 was playing

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา at this time last week เป็นอดีตที่เจาะจงเวลาที่แน่นอน ใช้ Past Continuous Tense = was playing

15 This time last year, _____ in Japan.

1 lived

2 had lived

3 was living

4 had been living

ตอบ 3 มีคําบอกเวลา This time last year

16 The orchestra _____ when the lights went off.

1 playing

2 would play

3 was playing

4 being played

ตอบ 3

17 I _____ you for ages. Where have you been?

1 don’t see

2 haven’t seen

3 won’t see

4 am not see

ตอบ 2 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect S + has/have + V3) หรือจะตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดง เหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต จําคําบอกเวลาไว้เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอคเย็น) ข้อนี้มีคําบอกเวลาคือ for ages (เป็นเวลาหลายปี) จึงตอบ haven’t seen

18 ____ you ever _____ to England?

1 Are ;been

2 Have; been

3 Are; gone

4 Were; going

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา ever (เคย) ตอบ Have ; been

19 My husband _____ on his report all evening.

1 has been working

2 is working

3 works

4 will be worked

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา all evening แสดงเหตุการณ์ที่ทําต่อเนื่อง ตอบ Present Perfect Tense = has been working

20 My father ______ outside for a long time.

1 hadn’t been

2 couldn’t be

3 wouldn’t be

4 hasn’t been

ตอบ 4 มีคําบอกเวลาคือ for a long time

21 I _____ in Bangkok since I was born

1 have lived

2 live

3 lived

4 was living

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ since + ช่วงเวลา จึงตอบ have lived

22 Tony _____ that novel for three hours, and he still wants to continuing reading it.

1 has read

2 has been reading

3 will read

4 reads

ตอบ 2 มีคําบอกเวลาคือ for three hours และยังคงต้องการทําต่อไปก็คือมีประโยคตามหลังมาว่า เขายังคงต้องการดําเนินการต่อไป ในอนาคต จึงตอบ Present Perfect Continuous Tense = has been reading

23 May _____ Korean for 2 years.

1 has studied

2 studied

3 studies

4 is studying

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา for 2 years ตอบ has studied

24 She ______ her assignment before she went home.

1 finishing

2 has finished

3 finishes 4 had finished

ตอบ 4

25 Jane felt sick; she _____ in the rain too long.

1 walk

2 had been walking

3 would walk

4 was walked

ตอบ 2 หน้า 86 -90 ใช้ 2 เหตุการณ์ โดยมักจะเห็นกริยาช่องที่ 2 (felt มาจาก feel felt felt) หนึ่งประโยคก่อน แล้วอีกประโยคมักควบคู่กับ Past Perfect S + had V3) หรือ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) ในกรณีหลังใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการ กระทําที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีตมักใช้กับกริยาเช่น walk (เดิน แสคงเดินต่อเนื่อง) rain (ฝนตก) wait (รอคอย) swim (ว่ายน้ำ) เป็นต้น จึงตอบรูปการนทำต่อเนื่องได้ใช้รูป continuous = had been walking

26 We went to the show late, so it _____ .

1 began

2 had been beginning

3 had already begun.

4 would began

ตอบ 3 เราเห็นกริยช่องที่ 2 คือ went และอีกประโยคสามารถตอบ Past Perfect (S+ had V3) เพราะกริยา begin แสดงถึงการเริ่มต้นไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่เริ่มต้นต่อเนื่องเหมือนโจทย์ข้อ 25 สําหรับข้อ 26 นี้เราใช้ had already begun (had V3) เพราะ เริ่มต้นไปแล้ว

27 There was a big flood in Chiangmai; it ____ heavily for many days.

1 rains

2 is raining

3 would rain

4 had been raining

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ เช่นกันว่ามีกริยาช่องที่ 2 = was และตอบ had been raining แสดงถึงฝนตกที่ดําเนินต่อเนื่องได้

28 Jack sold his pick-up; he ____ it for 10 years.

1 had owned

2 had been owning

3 was owning

4 may own

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ มีกริยาช่องที่ 2 คือ sold และส่วนหลังมี for 10 years แสดงการใช้ Perfect Tense แต่อยู่ในรูปอดีตสําหรับข้อนี้ใช้ had owned เพราะกริยา owried เป็น เจ้าของไม่นิยมใช้รูป ing จึงไม่ตอบช้อย 2 แต่ตอบช้อย 1

29 He ____ hard all night, and he felt really sleepy.

1 was working

2 works

3 has worked

4 had been working

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ มีคําว่า at night ตลอดคืน แสดงการทํางานต่อเนื่องใช้ had been working

30 Jennie’s birthday is at the end of next month. She ____ 15.

1 will turn

2 turns

3 turned

4 will have turned

ตอบ 1 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น สำหรับข้อนี้มีคําบอกเวลา at the end of next month (เดือนหน้า) ตอบ Future Tense = will turn เกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น สําหรับ ข้อนี้มีคําบอกเวลา at the end of next month (เดือนหน้า) ตอบ Future Tense = will

turn

31 You can call me at six. I ____ my work by then.

1 will be finishing

2 finish

3 will have finished

4 am finishing

ตอบ 3 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + wil/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + wildshall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month, by noon จึงตอบ will have finished

32 Your action _____ my feeling. I will always love you.

1 will affect not

2 not affect

3 will not affect

4 does not affect

ตอบ 4 ถ้าเราสังเกตว่าประโยคหลังมี will love แสดงอนาคตแล้ว ประโยคแรกก็ไม่น่าจะใช้ will มาอีก เพราะประโยคแรกต้องการแสดงปัจจุบัน ประธานเอกพจน์ และเป็นรูปปฏิเสธ ใช้ does not V1 = does not affect

33 By the end of June, this teacher _____ here for a year.

1 will be teaching

2 will teach

3 will been teaching

4 will have been teaching

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 31 ประกอบ มีคําว่า By ตอบ Future Perfect Tense (S + will have.V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (will have been + Ving) มีถูกช้อยเดียวคือ will have been teaching

34 Pat ____ us at the train station if she _____ to the concert.

1 will meet; wants go

2 can meet; wants to go

3 will meet; will want to go .

4 can meet; will want to go

ตอบ 2

35 The teacher _____ her pass if she _____lazy all semester.

1 might let; had not been

2 might have let; were not

3 might let; had not being

4 might have let; had not been

ตอบ 4

36 Unless I _____ late, I will join you for lunch tomorrow.

1 wake up

2 do not wake up

3 were to wake up

4 had woken up

ตอบ 1 การเชื่อมด้วย Unless มีความหมายว่า If I do not wake up late (ถ้าฉันไม่ตื่นสาย) ฉันจะเข้าร่วมทานอาหารกลางวันกับคุณพรุ่งนี้) unless = if …… not แต่หลัง unless จะไม่มี not อีกแล้ว นั่นคือ เท่ากับ Unless I wake up late = If I do not walk up late

37 If Ted understands this, he _____ it correctly.

1 would have done

2 will do

3 would do

4 will be done

ตอบ 2

38 Anna _____ to the wrong place if she had not used Google Map.

1 would go

2 will go

3 goes

4 would have gone

ตอบ 4

39 Jane would have passed the test last month if she _____ harder.

1 would have passed

2 studies

3 had studied

4 would pass

ตอบ 3

40 If I ____ you, I ____  nicer to people.

1 was, would have been

2 were; would be

3 am; would have been

4 had been; would be

ตอบ 2

41 If I were the writer, the new book _____ Live Forever.

1 will be titled

2 would be titled

3 would have been titled

4 would be titling

ตอบ 3 were คู่กับ would V1 ในที่นี้ตอบ would be

V3 = would be titled เป็นรูป passive construction คือถูกกระทําเพราะประธานเป็น สิ่งของ (the new book)

41 It is as though she _____ something.

1 overlooked

2 overlooks

3 will overlook

4 is overlooking

ตอบ 1

43 It is time you ____ in your job seriously.

1 takes

2 take

3 will take

4 took

ตอบ 4

44 It is important that she _____ here on time.

1 comes

2 came

3 will come

4 come

ตอบ 4 หน้า 149 เป็นเรื่องกลุ่มคําที่ยกเว้น ให้ตอบส่วนหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน (ไม่เติม s, es, ed, ing) ถ้าเป็น verb to be ให้ตอบ be มักออก 1 ข้อ ได้แก่ S + is/was important that S + V1 essential necessary imperative urgent

45 We requested that nobody _____ Our secret.

1 be told

2 was told

3 were told

4 would do

ตอบ 1

46 It is nececcans that in It is necessary that Jane _____ this task by herself.

1 do

2 does

3 will do

4 would do

ตอบ 1 ขึ้นต้นด้วย It is necessary that ตอบกริยาไม่ผันก็คือ verb to do ก็คือ do เป็นกริยาเดิมไม่ผัน จึงตอบ do ถึงแม้ประธานจะเป็นเอกพจน์ซึ่งปกติใช้ does ก็ตาม

47 James wishes he _____ a bigger house.

1 own

2 owned

3 owns

4 will own

ตอบ 2

48 Close the door, _____ ?

1 do you

2 will you let

3 are you

4 aren’t you.

ตอบ 2 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่ ข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น won’t รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน Won’t he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

– Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Clean the table, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

49 Let’s have a drink, ____ ?

1 did we

2 could we

3 are we

4 shall we

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ เป็นกรณียกเว้น ขึ้นต้นด้วย Lets ตอบ shall we

50 These games are fun, _____ ?

1 aren’t they

2 didn’t they

3 weren’t they

4 won’t they

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ มีกริยา are ตอบส่วนหลังเป็น aren’t และประธานเป็นพหูพจน์จึงตอบ they

51 _____ this house?.

1 Where

2 Which

3 Who

4 What

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถาม เราเห็นกริยา sold(sell) สามารถตอบคําที่อยู่ข้างหน้าในรูปของประธานได้คือ Who + verb = Who sold (ใครขาย)

52 _____ picture is it?

1 Whose

2 Who

3 How

4 When

ตอบ 1 เป็นประโยคคําถาม มีคํานาม picture สามารถใช้ Whose + นาม หลัง whose ต้องมีคํานามตามหลังเสมอ ได้ Whose picture = รูปภาพของใคร ถ้า When ถามถึงเวลา How + adj.

53 _____ each other before?

1 Haven’t we met

2 Haven’t we meet

3 Have we not meet

4 Have not we met me

ตอบ 1 หน้า 168 คําถามปฏิเสธ ลักษณะการตั้งคําถามคือ ย้ายรูปย่อของกริยาช่วยปฏิเสธไปไว้ข้างหน้าประธาน เช่น

– Didn’t you hear the bell? I rang it three times.

– Don’t you want to go to the party?

– Haven’t we met each other before?

54 _____ is your birthday?

1 When

2 Where

3 Whom.

4 Whose

ตอบ 1 หน้า 167 ถาม When ถามถึงเวลา

– When is your birthday? (วันเกิดของคุณเมื่อไร)

– When will you do? (คุณจะทําเมื่อไร)

– When did the rain stop? (ฝนหยุดตกเมื่อไร)

55 Jessica is not a doctor, _____ ?

1 isn’t she

2 is she

3 wasn’t she

4 was she

ตอบ 2 คูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ กริยา is not ทําส่วนหลังเป็นบอกเล่าคือ is และ Jessica เป็นคํานามเพศหญิง ใช้สรรพนาม she แทน

56 She had her bag ____ .

1 stolen

2 steal

3 stealing

4 to steal

ตอบ 1

57 Can you get this report ____ by Monday?

1 do

2 done

3 to do

 1. doing

ตอบ 2 กริยา get + สิ่งของ + V3 จึงตอบ done

58 It is _____ that a respiratory virus has spread from China.

1 report

2 reports

3 reported

4 reporting

ตอบ 3

59 The Aurora Gold and Jewelry shop ____ yesterday.

1 is robbed

2 was robbed

3 had been robbed

4 had robbed

ตอบ 2 หน้า 158 เป็นเรื่อง passive construction ในรูปของประธานถูกกระทํา โดยใช้โครงสร้างverb to be + V3 อาจะสังเกตจากประธานเป็นสิ่งของ หรือส่วนหลังประโยคมีคําว่า by (โดย) สําหรับข้อนี้ประธานคือ shop ร้านถูกปล้น จึงใช้ was robbed ตัวแรกเป็น was เพราะท้ายโจทย์มี yesterday แสดงอดีต ใช้ V2 มาจาก robbed มาเป็น was robbed

60 Jack had his car ____ .

1 repair

2 repaired

3 repairing

4 repair

ตอบ 2 had + สิ่งของ (car) + v3 = repaired

61 Kimberly got her laptop_____ .

1 fix

2 fixed

3 fixing

4 to fix

ตอบ 2 get/got + สิ่งของ + V3 = fixed

62 Bill’s car needs _____ .

1 fix

2 fixed

3 fixing

4 to fix

ตอบ 3 กริยา needs ผันตามประธานแสดงถึงเป็นกริยาแท้ ตามด้วย Ving จึงตอบ fixing

63 Jane said to me, “Do you like cats?”

Jane ____ me if I liked cats.

1 say

2 says

3 ask

4 asked

ตอบ 4

64 Mark said to his girlfriend, “What will you do?”

Mark asked his girlfriend what she ____ do.

1 will

2 would

3 shall

4 should

ตอบ 2 หน้า 191 ประโยคคําถาม said เปลี่ยนเป็น asked และกริยาที่อยู่ในอนุประโยคด้านขวา จาก Present Simple Tense (will) จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Simple Tense คือ would

65 The Best Center 65. Yaya said to me, “When is your birthday?”

Yaya asked me when _____ birthday was.

1 our

2 ours

3 my

4 mine

ตอบ 3 หน้า 197 เรารู้ว่าจากประโยคแรกว่าคําถาม your birthday ก็คือถาม me ฉะนั้นเมื่อเป็น indirect เราจะเปลี่ยนคําสรรพนามจาก your มาเป็น my เพราะหมายถึงถามฉัน (me)

66 Sound _____ in mechanical waves.

1 are traveling

2 traveled

3 travel

4 travels

ตอบ 4 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงข้อความที่เป็นจริงโดยธรรมชาติหรือโดยทั่วๆ ไปรวมทั้งสุภาษิตและคําพังเพย แสดงความเป็นจริงในปัจจุบันรวมทั้งสิ่งที่เป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีเช่น

– The sun rises in the east, and sets in the west.

(พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก)

– Sound travels in mechanical waves. (เสียงเดินเป็นคลื่นกล)

67 A male mosquito _____ on blood.

1 not fed

2 doesn’t feed

3 hasn’t fed

4 won’t feed

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 66 ประกอบ เป็นจริงใช้ V1 ถ้า