หน้าแรก บล็อก
การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบกระบวนวิชา LIS 1003 การใช้ห้องสมุด คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ) 1 ผลการวิเคราะห์ข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวัน มีความหมายตรงกับข้อใด (1) สารสนเทศ (2) ข้อมูล (3) ความรู้ (4) ปัญญา ตอบ 1 หน้า 3, 5, (LIS 1001 เลขพิมพ์ 57038 หน้า 3), (คําบรรยาย) ความหมายของคําว่า“ข้อมูล” และ “สารสนเทศ” มีดังนี้ 1 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบหรือข้อเท็จจริงที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ เช่น ข่าวจาก หนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ ข่าวซุบซิบ ข่าวลือ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การโฆษณาสินค้าการหาเสียงของนักการเมือง การกล่าวหาหรือโจมตีคู่แข่งทางการเมือง เป็นต้น 2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกิดจากข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และประมวลผลแล้ว ตลอดทั้งความรู้สึกนึกคิด ของมนุษย์ ซึ่งบันทึกลงในสื่อหรือวัสดุประเภทต่าง ๆ...
การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบกระบวนวิชา LIS 1003 การใช้ห้องสมุด คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ) 1 “โฆษณายาลดความอ้วน” จัดอยู่ในกลุ่มใด (1) ข้อมูล (2) ความรู้ (3) ปัญญา (4) สารสนเทศ ตอบ 1 หน้า 3, 5, (LIS 1001 เลขพิมพ์ 57038 หน้า 3), (คําบรรยาย) ความหมายของคําว่า “ข้อมูล”และ “สารสนเทศ” มีดังนี้ 1 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบหรือข้อเท็จจริงที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ข่าวซุบซิบหรือข่าวลือ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การโฆษณาสินค้า การหาเสียงของนักการเมือง หรือการกล่าวหา/โจมตีคู่แข่งทางการเมือง เป็นต้น 2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกิดจากข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และประมวลผลแล้ว ตลอดทั้งความรู้สึกนึกคิด ของมนุษย์ ซึ่งบันทึกลงในสือหรือวัสดุประเภทต่าง...
การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ข้อสอบกระบวนวิชา LIS 1003 การใช้ห้องสมุด คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 1 ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทของห้องสมุดประชาชน (1) ห้องสมุดสวนลุมพินี (2) ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี (3) ห้องสมุดสยามสมาคม (4) ห้องสมุดนีลสัน เฮย์ ตอบ 3 หน้า 26 - 27, 33 ห้องสมุดประชาชน หมายถึง ห้องสมุดที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสารสนเทศครบทุกหมวดวิชาแก่ประชาชน โดยไม่จํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และพื้นฐานความรู้ ทั้งนี้เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และเพื่อการศึกษาค้นคว้า ตลอดชีวิต ตัวอย่างของห้องสมุดประชาชน เช่น ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี, ห้องสมุดนีลสัน เฮย์,ห้องสมุดสวนลุมพินี เป็นต้น ส่วนห้องสมุดสยามสมาคม เป็นห้องสมุดเฉพาะสังกัดสมาคม) 2 แหล่งสารสนเทศในข้อใดที่เก็บรวบรวมเอกสารเก่าโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ กฎหมาย และวิชาการ (1) ศูนย์สารสนเทศ (2) ห้องสมุดเฉพาะ (3) พิพิธภัณฑ์ (4) หอจดหมายเหตุ ตอบ 4 หน้า 36 หอจดหมายเหตุ เป็นหน่วยงานสารสนเทศที่จัดเก็บรวบรวมรักษาเอกสารจดหมายเหตุที่สําคัญ ๆ ไว้มากที่สุด เช่น เอกสารทางราชการ จดหมายโต้ตอบ บันทึกส่วนตัว ฯลฯ...
การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ข้อสอบกระบวนวิชา LIS 1003 การใช้ห้องสมุด คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 1 ข้อใดกล่าวถึงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้องที่สุด (1) แดงเลิกกับแฟนเพราะเชื่อหมอดู (2) มนัสใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอ (3) สมศรีชอบซื้อของตามโฆษณาผ่านไลน์ (4) รัฐบาลทําพิธีเสริมดวงตามคําแนะนําของโหรชื่อดัง ตอบ 2 หน้า 3, 5, (คําบรรยาย) คําว่า “สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกิดจากข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และประมวลผลแล้ว ตลอดทั้งความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ซึ่งบันทึกลงในสื่อหรือวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอด และเผยแพร่ได้ ดังนั้นสารสนเทศจึงมีความถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้มากกว่าข้อมูล เนื่องจาก สามารถนํามาช่วยแก้ไขปัญหาและประกอบการตัดสินใจได้ ส่วนคําว่า “ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบหรือข้อเท็จจริงที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ ข่าวซุบซิบ ข่าวลือ การโฆษณาสินค้า ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การกล่าวหา/โจมตีคู่แข่งทางการเมือง เป็นต้น 2 อักษรคูนิฟอร์มเริ่มใช้งานในสมัยใด (1) สุเมเรียน (2) อียิปต์ (3) กรีก (4) อัสสิเรียน ตอบ 1 หน้า 6...
การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบกระบวนวิชา LIS 1003 การใช้ห้องสมุด คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 1 ข้อใดกล่าวถึงการใช้สารสนเทศได้ถูกต้องที่สุด (1) คุณมนต์ทะเลาะกับสามีประจําเพราะหูเบา (2) คุณนโมตระเวนไหว้พระเพราะเชื่อหมอดูทักว่าจะมีเคราะห์ (3) คุณโมเมซื้อหวยตามอายุของคุณยายทวดที่มาเข้าฝัน (4) ป้าดาราทําลายภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ อสม. ตอบ 4 หน้า 3, 5, (คําบรรยาย) คําว่า “สารสนเทศ(Information) หมายถึง ข่าวสารความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกิดจากข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และประมวลผลแล้ว ตลอดทั้งความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ซึ่งบันทึกลงในสื่อหรือวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอด และเผยแพร่ได้ ดังนั้นสารสนเทศจึงมีความถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้มากกว่าข้อมูล เนื่องจาก สามารถนํามาช่วยแก้ไขปัญหาและประกอบการตัดสินใจได้ ส่วนคําว่า “ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบหรือข้อเท็จจริงที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ ข่าวซุบซิบ หรือข่าวลือ การโฆษณาสินค้า ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การกล่าวหา/โจมตีคู่แข่งทางการเมืองเป็นต้น 2 ข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์สําคัญเกี่ยวกับห้องสมุดและการสื่อสารได้ถูกต้อง (1) ชาวอียิปต์เป็นชาติแรกที่บันทึกข้อมูลลงบนปาไปรัส (2) ชาวกรีกเกี่ยวข้องกับกฎหมายตาต่อตา ฟันต่อฟัน (3) ชาวอัสสีเรียนเป็นผู้สร้างห้องสมุดอเล็กซานเดรีย (4) ชาวบาบิโลเนียนเป็นผู้ริเริ่มผลิตแท่นพิมพ์ ตอบ 1 หน้า 7, (คําบรรยาย)...
การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบกระบวนวิชา LIS 1003 การใช้ห้องสมุด คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ) 1 ข้อใดกล่าวถึงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้องที่สุด (1) เอ็มเลิกคบเพื่อนสนิทเพียงเพราะคํายุยงของแฟน (2) แอ็ดซื้อหวย 500 บาท ตามคุณย่าที่มาเข้าฝันก่อนวันหวยออก (3) โอมขับรถถูกต้องตามกฎจราจรเพื่อไม่ให้รถติด (4) รัฐมนตรีสั่งให้ชาวนาเลิกปลูกข้าวนาปรังตามคําทํานายของหมอดู ตอบ 3 หน้า 3, 5, (คําบรรยาย) คําว่า “สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกิดจากข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และประมวลผลแล้ว ตลอดทั้งความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ซึ่งบันทึกลงในสื่อหรือวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอด และเผยแพร่ได้ ดังนั้นสารสนเทศจึงมีความถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้มากกว่าข้อมูล เนื่องจาก สามารถนํามาช่วยแก้ไขปัญหาและประกอบการตัดสินใจได้ ส่วนคําว่า “ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบหรือข้อเท็จจริงที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ ข่าวซุบซิบหรือข่าวลือ การโฆษณาสินค้า ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การกล่าวหา/โจมตีคู่แข่งทางการเมือง เป็นต้น 2 ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน (1) สุเมเรียนกับอักษรคิวนิฟอร์ม (2)...
การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ) 1 ปลาที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ได้แก่ (1) ปลานิล (2) ปลาทับทิม (3) ปลาคาร์พ (4) ถูกทุกข้อ ตอบ 4 (คําบรรยาย) ปลาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ได้แก่ 1 ปลานิล เป็นปลาที่ญี่ปุ่นส่งพันธุ์มาให้ไทยนําไปเพาะเลี้ยง 2 ปลาทับทิม เป็นปลาที่ได้จากการผสมพันธุ์ของปลานิลญี่ปุ่น 3 ปลาคาร์พ เป็นปลาสวยงาม มีราคาแพง นิยมเลี้ยงไว้ที่สวนและสระน้ำ โดยจะไม่นํามารับประทาน 2 ศาสนาชินโตมีอิทธิพลต่อชาวญี่ปุ่น ทําให้ (1) รักธรรมชาติ (2) เชื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ (3) ภักดีต่อจักรพรรดิ (4) ถูกทุกข้อ ตอบ 4 หน้า 50, 233 - 237 ศาสนาชินโต เป็นศาสนาพื้นเมืองดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างของชาวญี่ปุ่น ทําให้ชาวญี่ปุ่นมีเอกภาพและเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ได้แก่ 1 นับถือบูชาธรรมชาติ และมีจิตใจรักธรรมชาติ 2 เชื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ำ และ 3 จงรักภักดีต่อสมเด็จพระจักรพรรดิ 4 มีความเชื่อและนับถือดวงอาทิตย์ เป็นต้น 3 ศาสนาชินโตสอนว่า “บาปทุกอย่างอาจให้อภัยได้...
การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ) 1 รัฐบาลประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน (1) วันพ่อแห่งชาติ (2) วันชาติของไทย (3) วันหยุดราชการ (4) ถูกทุกข้อ ตอบ 4 (คําบรรยาย) ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี ได้กําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ และเป็นวันสําคัญของชาติ คือ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 เป็นวันชาติของไทย และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 2 พระสังฆราชองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ (1) 19 (2) 20 (3) 21 (4) 22 ตอบ 2 (คําบรรยาย) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ สังกัดพุทธศาสนาธรรมยุตินิกาย 3 พระสังฆราชองค์ปัจจุบันอยู่ในนิกาย (1) มหายาน (2) มหานิกาย (3) ธรรมยุติ (4) ลังกาวงศ์ ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ 4 ช่วงเวลาถวายบังคมพระบรมศพรัชกาลที่ 9...
การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ) 1 วัฒนธรรมไทยได้รับวัฒนธรรมอินเดียมา ได้แก่ (1) สงกรานต์ (2) ลอยกระทง (3) แรกนาขวัญ (4) ถูกทุกข้อ ตอบ 4 หน้า 163, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียในหลาย ๆ ด้าน เช่น 1 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 2 ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ได้แก่ พิธีแรกนาขวัญ พิธีรดน้ำสังข์ พิธีโล้ชิงช้า วันลอยกระทง และวันสงกรานต์ 3 วรรณกรรม ได้แก่ รามเกียรติ อิเหนา ศกุนตลา เป็นต้น 2 อิทธิพลความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีอยู่ในเมืองไทย ได้แก่ (1) ปราสาทหินพนมรุ้ง (2) ตราครุฑของราชการ (3) ถนนพระราม 9 (4) ถูกทุกข้อ ตอบ 4 หน้า 59, (คําบรรยาย) วัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียในด้านความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น การสร้างปราสาทหินต่าง ๆ (ปราสาทหินพนมรุ้ง)...
การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ข้อสอบกระบวนวิชา PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ) 1 คําตอบจากข้อ 10 สัมพันธ์กับข้อใด (1) ปรัชญากรีกโบราณ (2) ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง (3) ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (4) ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ตอบ 1 หน้า 12 - 13, (คําบรรยาย) ทฤษฎีทวินิยมของปรัชญากรีกโบราณ เชื่อว่า สสารและจิต มีอยู่จริง โดยทฤษฎีนี้เห็นว่าสารเบื้องต้นที่มีลักษณะเป็นสสาร (Material) และสารเบื้องต้นที่มี ลักษณะเป็นจิต (Spiritual) นั้นเป็นความเป็นจริงและซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ทั้งหลายของโลก และยังเป็นสารเบื้องต้นที่คู่กันมาตั้งแต่เริ่มแรก 2 แนวคิดใดตอบคําถามเรื่องความเป็นจริงของโลกและมนุษย์ (1) สสารนิยม, จิตนิยม, ธรรมชาตินิยม (2) จิตนิยม, มนุษยนิยม, ธรรมชาตินิยม (3) จิตนิยม, สสารนิยม, มนุษยนิยม (4) สสารนิยม, จิตนิยม, เหตุผลนิยม ตอบ 1 หน้า 25, (คําบรรยาย) แนวคิดที่ตอบคําถามเรื่องความเป็นจริงของโลกและมนุษย์ มีอยู่ 3 ทัศนะคือ สสารนิยม จิตนิยม และธรรมชาตินิยม 3...
error: Content is protected !!