หน้าแรก บล็อก

ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป s/2563

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Part 1: Structure (ภาคโครงสร้าง)

Directions: Choose the best answer.

1 Tom and Jane ____ Japanese food.

1 has loved

2 loves

3 love.

4 is loving

ตอบ 3 หน้า 9. กริยาที่แสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้ เช่น see, love (รัก), appear, hate (เกลียด), hope (คาดหวัง), smell (ได้กลิ่น), dislike (ไม่ชอบ), fike (ชอบ) , want (ต้องการ), look (มอง) โดยทั่วไปแล้วกริยาในกลุ่มถ้าเป็นปัจจุบันจะนิยมใช้เป็น Present Simple Tense (S + V1) จากโจทย์ประธานมีสองคนเป็นพหูพจน์ ก็ตอบกริยาช่องที่ 1 พหูพจน์ คือ love ดู ตัวอย่างอื่น

– My friend hates bananas. (เพื่อนฉันเกลียดกล้วย) ตอบ hates กริยาเอกพจน์

2 Alice ____ the doctor next week.

1 saw

2 sees

3 is seeing

4 has seen

ตอบ 3 หน้า 38 ใช้แทนอนาคตได้ แสงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และค่อนข้างแน่นอน เราเห็นคําบอกเวลา next week (สัปดาห์หน้า) เป็น Future Tense ต้องตอบ will see แต่ไม่มีใน ช้อยเลือก ก็หันมาตอบ Present Continuous Tense (S + is/am/are + Ving) แทน อนาคตได้ จึงตอบ is seeing

3 While Daniel was sleeping last night, you ____ me?.

1 have called

2 are calling

3 called

4 call

ตอบ 3

4 It _____ at the moment.

1 has rained

2 is raining

3 rained

4 rains

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์ หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เดามักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment , at present นั่นคือที่โจทย์มีคําบอกเวลา คือ at the moment เราจึงตอบ is raining

5 Emma ____ when Logan came home.

1 sleeps

2 was sleeping

3 will be sleeping

4 would sleep

ตอบ 2

6 My sister ____ her hair every morning.

1 brushes

2 brush

3 is brushing

4 brushed

ตอบ 1. หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays, every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น สําหรับโจทย์นี้มีคําบอกเวลา every morning จึงตอบ V1 เอกพจน์คือ brushes

7 I _____ to Japan tomorrow.

1 am moving

2 have moved

3 move

4 moved

ตอบ 1 ใช้ Present Continuous Tense แทนอนาคตได้

8 ____ you ____ your house last week?

1 Have, cleaned

2 Are; cleaning

3 Did; clean

4 Do; clean

ตอบ 3. หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense (S+V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น สําหรับข้อนี้ท้ายโจทย์มี last week จึงตอบ V2 เมื่อทําเป็นประโยคคําถามต้องใช้ Did มาช่วยแล้ว ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เพราะเอา Did มาแทนแล้ว จึงตอบ Did you clean…?

9 John ___ me 1,000 baht

1 Owes

2 were owed

3 had been owed

4 Owe

ตอบ 1

10 Bob usually _____ his car.

1 had washed

2 is washing

3 wash

4 washes

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา usually ใช้ Present Simple Tense (S+V1) จึงตอบ washes ตามประธานเอกพจน์ กริยาเอกพจน์

11 William _____ TV right now.

1 watches

2 watched

3 is watching

4 has watched

ตอบ 3

12 Biden ____ the 46th president of the United States.

1 were

2 are

3 was

4 is

ตอบ 4 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ยังเป็นอยู่ อย่างข้อนี้ว่า “ไบเดน เป็นประธานาธิบดีอันดับที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา” เป็นจริงในปัจจุบันจึงตอบ V1 = is

13 Charles Darwin _____ the theory of natural selection.

1 proposes.

2 will propose

3 is proposing

4 proposed

ตอบ 4 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้วหรือเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีต “ชาร์ล ดาร์วินเสนอทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ” เป็นจริงในอดีต จึง ตอบ V2 = proposed

14 My parents _____ me next month.

1 are visiting

2 visited

3 have visited

4 visit

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา next month ตอบอนาคต will visit ไม่มีก็หันมาตอบ

Present Continuous Tense = are visiting

15 Emma _____ a new house in 2020.

1 has bought

2 bought

3 buys

4 will buy

ตอบ 2 มีปี 2020 ถือว่าเป็นอดีตเพราะปัจจุบันเป็นปี 2021 จึงตอบ Past

Simple Tense (S + V2) = bought (มาจาก buy bought bought ซื้อ)

16 Plants _____ oxygen to survive.

1 need

2 needed

3 needs

4 is needing

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงข้อความที่เป็นจริงโดยธรรมชาติหรือสุภาษิตและคําพังเพย ออกสอบแบบนี้ทุกเทอมโดยโจทย์จะไม่มีคําบอกเวลา เราต้องเดาเอาว่าเป็น โจทย์ชนิดนี้ว่าเป็นจริงเสมอ ก็ตอบ V1 เช่น

– Plants need oxygen to survive. (พืชต้องการออกซิเจนเพื่ออยู่รอด)

– The sun rises in the east and sets in the west. (พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวัน

17 While I ____ a picture, my father arrived.

1 would draw

2 have drawn

3 was drawing

4 had drawn

ตอบ 3

18 My pets _____ last night.

1 died

2 are dying

3 die

4 dies

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา last night ตอบ V2 = died

19 Christina and Jenny _____ a cup of coffee when their friends showed up.

1 were drinking

2 will be drinking

3 drink

4 would drink

ตอบ 1

20 Logan and William ____ their friend a new microwave two days ago.

1 gives

2 gave

3 will give

4 have given

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา two days ago (สองวันที่ผ่านมา) ตอบ V2 = gave

21 The first bus ___ at 4 o’clock.

1 starts

2 are going to start

3 start

4 could start

ตอบ 1 ใช้ Present Simple Tense (S +V1) กับการเดินทางที่ทําเป็นประจํา เช่น รถไฟออก 7 โมงเช้าทุกวันก็ใช้ V1 ข้อนี้ก็เช่นกันว่า รถประจําทางคันแรกเริ่ม 4 โมง แสดงว่าทําเป็นประจําทุกวัน จึง ตอบ V1 ประธานเอกพจน์ กริยาเอกพจน์จึงตอบ starts ส่วนตัวเลือก 2/3 เป็นกริยาพหูพจน์จึงผิด 4 เป็นอดีตจึงผิด

22 I ____ to lose weight now.

1 would try

2 had tried

3 tried

4 am trying

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา now ตอบ Present Continuous Tense

(S + is/am/are + Ving) = am trying

23 Mary ___ to the beach yesterday.

1 go

2 has gone

3 is going

4 went

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา yesterday ตอบ V2 = went

24 Daniel and Anne ____ to the gym four times a week.

1 go

2 goes

3 is going

4 went

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา four times a week (สี่ครั้งต่อสัปดาห์) แสดงทําเป็นประจํา จึงตอบ V1 ก็คือ

go กริยาพหูพจน์ เพราะประธานมีสองคนเป็นพหูพจน์

25 While my mother and I ____ dinner, the phone rang.

1 were having

2 have

3 would have

4 will have

ตอบ 1

26 We ____ this term paper by next Wednesday.

1 finished

2 will finish

3 will have finished

4 finish

ตอบ 3 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + wildshalf + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + wildshall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month nou will have finished

27 Sophia _____ her bathroom before she left.

1 has been cleaning

2 had cleaned

3 is cleaning

4 cleans

ตอบ 2

28 I wish I ____ your email address.

1 have known

2 am knowing:

3 know

4 knew

ตอบ

29 If I ____ the contest, I would have bought a new house.

1 am winning

2 won

3 win

4 had won

ตอบ

30 We ____ the new American series for ten hours.

1 will watch

2 watch

3 are watching

4 have watched

ตอบ 4 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect (S + hasthave + V3) หรือจะตอบPresent Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แทนก็ได้ แสดงเหตุการณ์ที่ เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอมจําคําบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็ว ๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) จึงตอบ have watched

31 Charles ____ a book for three hours before he returned it to his friend.

1 was reading

2 reads

3 had been reading

4 would read

ตอบ 3 เป็นการเชื่อมด้วย before ซึ่งใช้ Past Perfect Tense (S + had

V3) ถ้าไม่มีก็ใช้ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) แทนก็ได้ และคู่กับ Past Simple Tense (S +V2) ใน 2 เหตุการณ์เสมอ จึงตอบ had been reading

32 If my parents ____ , I will go there with you.

1 have allowed

2 will allow

3 allow

4 allowed

ตอบ 3

33 If water is heated to 100 degrees, it _____ .

1 boils

2 would boil

3 boiled

4 would have boiled

ตอบ 1

34 Olivia _____ for six hours.

1 has been driving

2 drive

3 drives

4 is driving

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา for six hours ตอบ Present Perfect หรือ

Present Perfect Continuous Tense ก็ได้ นั่นคือ has been Ving = has been

driving

35 Robert ____ Charlotte since 2015

1 knows

2 is knowing

3 knew

4 has known

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา since ตอบ has V3 = has known

36 While I ___ out, it started to snow.

1 was going

2 go

3 had been gone

4 would go

ตอบ 1

37 Thomas ____ a test at nine o’clock tomorrow.

1 has had

2 will be having

3 has

4 had

ตอบ 2 หน้า 107 ใช้ Future Continuous Tense (S + will/shall be Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow, tomorrow evening, at (ten) o’clock tomorrow ข้อนี้มีคำบอกเวลา at nine o’clock tomorrow จึงตอบ will be having

38 Jessica would catch the bus if she ____ up early.

1 got

2 is getting

3 gets

4 had gotten

ตอบ 1

39 Justin badminton for four hours when it started to snow.

1 plays

2 is playing

3 would play

4 had been playing

ตอบ 4

40 If you ____ your parents will get angry.

1 smoked

2 had smoked

3 are smoking

4 smoke

ตอบ 4

41 My grandfather _____ eighty years old next week.

1 will be

2 is

3 has been

4 was

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา next week เป็นอนาคตตอบ Future Simple Tense (S + will V1) ตรงกับ will be

42 Tony and Nathalie ____ for their mother for two hours.

1 have been waiting

2 waited

3 wait

4 are waiting

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา for two hours ตอบ Present Perfect ถ้าไม่มีก็

ตอบ Present Perfect Continuous Tense = have been waiting

43 Elizabeth _____ a new house since last year.

1 built

2 builds

3 was building

4 has been building

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา since ตอบ has been building

44 After Isabella _____ breakfast, she went to school.

1 is eating

2 eats

3 has been eating

4 had eaten

ตอบ 4

45 By the end of this year, Emily and I ____  here for 6 years.

1 will have been working

2 work

3 have worked

4 will work

ตอบ 1 ขึ้นต้นด้วย By ….. เดาเลยตอบ Future Perfect หรือ Future

Perfect Continuous Tense (S + will/shall have been Ving) = will have been

working

46 Clara _____ her project by tomorrow.

1 is completing

2 will complete

3 completed

4 will have completed

ตอบ 4

47 I _____ in Nonthaburi since I was born.

1 live

2 have lived

3 are living

4 will live

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา since ตอบ Present Perfect หรือ Present

Perfect Continuous Tense

48 Before I had dinner, I _____ my homework.

1 would do

2 will do

3 had done

4 do

ตอบ 3

49 Emma a new phone tomorrow.

1 will buy

2 buys

3 has bought

4 bought

ตอบ 1, หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น ข้อนี้มีคําบอก เวลา tomorrow จึงตอบ will buy

50 If Bob ____ to the market, he ____ potatoes.

1 goes, would buy

2 goes; will buy

3 went; will buy

4 went; would have bought

ตอบ 2

51 It is ____ that three people were injured in the accident.

1 reported

2 reporting

3 report

4 to report

ตอบ 1

52 Jack said to me, “Do you like Tom?”

Jack _____ me if I liked Tom.

1 asked

2 ask

3 say

 1. says

ตอบ 1

53 _____ book is it?

1 Whose

2 How

3 When

4 Who

ตอบ 1 เป็นประโยคคําถาม มีคํานาม picture สามารถใช้ Whose + นาม หลัง whose ต้องมีคํานามตามหลังเสมอ ได้ Whose book = หนังสือของใคร เป็นการถามแสดงความเป็นเจ้าของ ถ้า When ถามถึงเวลา How + adj. และ Who + กริยาเสมอ ถามถึงใคร

54 May the Lord _____ with you.

1 will be

2 would be

3 is

4 be

ตอบ 4 หน้า 141 ขึ้นด้วย God, Lord เป็นประธานของประโยค หรือการขอพรให้พระเจ้าแผ่นดิน กริยา

ของประโยคต้องตอบ กริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ฉะนั้นไม่ผันในตัวเลือกก็คือ be ดูตัวอย่างอื่น

– God save our country.

– Long live the King.

55 I will get my essay ____.

1 check

2 to check

3 checking

4 checked

ตอบ 4

56 It is ____ that this man is her father.

1 believe

2 to believe

3 believing

 1. believed

ตอบ 4 กริยาตอบในรูปช่อง 3 คือ believed

57 These bags are yours, _____?

1 aren’t they

2 didn’t they

3 weren’t they

4 won’t they

ตอบ 1 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น won’t รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน won’t he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

– Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Clean the table, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

สําหรับข้อนี้ เราดูกริยา are ตอบปฏิเสธรูปย่อคือ aren’t และคํา These bags รูปพหูพจน์ใช้ สรรพนาม they แทน จึงตอบ aren’t they

58 John said, “I can play the guitar.”

John said that he ____ play the guitar.

1 could

2 should

3 may

4 might

ตอบ 1 หน้า 190, กริยาช่วย ในรูป Present Simple (V1) ทําเป็น indirect เปลี่ยนเป็น Past

Simple Tense ในกรณีที่กริยาในประโยคหลักเป็นอดีตกาล นั่นคือ will เป็น would, can

เป็น could, may เป็น might ดังนั้นข้อนี้ กริยาหลักเป็นอดีตคือ said กริยาในประโยคย่อยก็ต้อง ตอบเป็นอดีตคือ could

59 Jessica said to me, “I love you.”

Jessica told me that she loved ____.

1 you

2 me

3 them

4 her

ตอบ 2

60 Jacob had his hair ____ .

1 cut

2 to cut

3 cuts

4 cutting

ตอบ 1 เรื่อง have/has/had

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

นั่นคือ had + สิ่งของ + V3 จึงตอบ cut (ในที่นี้คือช่อง 3 กริยา 3 ช่องรูปเดิม)

61 Tom said to his mother, “When is your birthday?”

Tom asked his mother when ____ birthday was.

1 my

2 their

3 her

4 our

ตอบ 3 เรารู้จากประโยคแรกว่า your birthday คือ mother birthday (วันเกิดของแม่) ฉะนั้นเมื่อทํา

เป็น indirect เราก็เปลี่ยนจาก your มาเป็น her เพราะแทน mother เพศหญิงใช้ her

62 Daniel insists that he ____ to the department store.

1 go

2 goes

3 is store

4 has gone

ตอบ 1

63 My mother suggested that I ____ harder.

1 study

2 has studied

3 studies

4 studied

ตอบ 1 กริยา suggested that เป็นกริยายกเว้นที่ต้องตอบข้างหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน นั่นคือ go

64 It’s important that we ____ on time.

1 have been

2 is

3 were

4 be

ตอบ 4

65 Emma said, “I have met this friend.”

Emma said that she _____ that friend.

1 has been meeting

2 had met

3 met

4 has met

ตอบ 2 หน้า 187 หลักการเปลี่ยน Tense เมื่อทําเป็น Indirect Speech ถ้า Present Perfect

Tense ทําเป็น indirect speecา เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense นั่นคือ have met เปลี่ยนเป็น had met

66 ____ long does it take?

1 When

2 Whose

3 Who

4 How

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 53. ประกอบ เราเห็น long เป็น adj. สามารถใช้ How + adj. = How long นานเท่าไร

 1. I think it would be a good idea if I. you an email.

1 send

2 can send

3 are sending

4 sent

ตอบ 4

68 Let’s go to the beach, ?

1 could we

2 did we

3 shall we

4 are we

ตอบ 3 ขึ้นต้นด้วย Let’s ตอบคงที่คือ shall we

69 I will get my car seats _____ .

1 cleaned

2 to clean

3 cleaning

4 clean

ตอบ 1 กริยา get + สิ่งของ + V3 คือ cleaned

70 ____ do you live?

1 When

2 Who

3 Which

4 Where

ตอบ 4 เป็นประโยคคําถาม ถามถึงที่ไหน ว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน ใช้ Where

71 Turn on the light, _____ ?

1 aren’t you

2 Will you

3 do you

4 are you

ตอบ 2 ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ตอบคงที่คือ will you

72 My purse _____ yesterday.

1 was stolen

2 is stolen

3 has stolen

4 had stolen

ตอบ 1 หน้า 154 เป็นเรื่อง Passive Construction ในรูปประธานถูกกระทํา เพราะประธานเป็นสิ่งของ My purse (กระเป๋าของฉัน) ถูกขโมย ใช้รูป Verb to be + V3 และท้ายประโยคมี yesterday แสดงว่าต้องตอบในรูปอดีตคือ was +V3 = was stolen

73 _____ will a new phone be released?

1 Which

2 Whose

3 When

4 How

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถามว่า เมื่อไรจะมีออกมือถือรุ่นใหม่? นั่นคือถาม เวลา

74 Oliver had his car _____.

1 washing

2 wash

3 to wash

4 washed

ตอบ 4 กริยา had + สิ่งของ + V3 จึงตอบ washed

75 Jenny said to me, “Where will you go?”

Jenny asked me where I ____ go.

1 shall

2 will

3 would

4 should

ตอบ 3 กริยา will เปลี่ยนเป็น would

 

Part II : Vocabulary (ภาคศัพท์)

Directions : Choose the best answer.

 

76 The product _____ that it can make you thin without dieting.

1 controls

2 enlarge

3 improves

4 claims

ถาม ผลิตภัณฑ์อ้างว่าสามารถทําให้คุณผอมได้โดยไม่ต้องอดอาหาร

ตอบ 4 1 ควบคุม 2 ทําให้ใหญ่ขึ้น 3 ปรับปรุงทําให้ดีขึ้น 4 กล่าวอ้าง

77 Daniel arrived at ten o’clock _____.

1 precisely

2 originally

3 healthily

4 nutritionally

ถาม แดเนียลมาถึง 10 โมงตรง

ตอบ 1 1 อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง 2 อย่างต้นกําเนิด 3 อย่างแข็งแรง 4 อย่างถูกต้องตามโภชนาการ

78 In many countries it is the _____ to wear black at funerals.

1 association

2 level

3 convention

4 seniority

ถาม ในหลายประเทศ เป็นธรรมเนียมที่ให้ใส่สีดําในงานศพ

ตอบ 3 1 สมาคม 2 ระดับ 3 ธรรมเนียม 4 ความเป็นอาวุโส

79 This library has a large ____ of Chinese books.

1 academy

2 collection

3 offspring

4 vehicle

ถาม ห้องสมุดนี้มีของสะสมหนังสือภาษาจีนมากมาย

ตอบ 2 1 สถาบันการศึกษา 2 ของสะสม 3 ทายาท 4 ยานพาหนะ

80 Jack’s hand was ___ in the accident.

1 devoted

2 severed

3 reflected

4 overlooked

ถาม มือของแจ็คขาดกระเด็นในอุบัติเหตุ

ตอบ 2 1 อุทิศตน 2 ขาดกระเด็น 3 สะท้อนให้เห็น 4 มองข้าม

81 She works as a junior _____ on a local paper.

1 reporter

2 exhibition

3 mask

4 mold

ถาม เธอทํางานเป็นนักข่าวรุ่นเยาว์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ตอบ 1 1 นักข่าว 2 การแสดงนิทรรศการ 3 หน้ากาก 4 แบบพิมพ์

82 Would you quit your job if you ___ lots of money?

1 inherited

2 construed

3 gazed

4 fetched

ถาม คุณจะลาออกจากงานไหมถ้าคุณได้รับเงินมรดกจํานวนมาก?

ตอบ 1 1 ได้รับมรดก 2 ตีความ 3 จ้องมอง 4 ไปเอามา

83 I would defend the right of scientists to ____ on animals.

1 experiment

2 cheer

3 shake

4 place

ถาม ฉันจะปกป้องสิทธิของนักวิทยาศาสตร์ในการทดลองกับสัตว์

ตอบ 1 1 ทําการทดลอง 2 โห่ร้อง 3 เขย่า สั่น 4 วาง

84 Many Christmas traditions ____ in Germany.”

1 greeted

2 interviewed

3 originated

4 understood

ถาม ประเพณีคริสต์มาสมากมายมีต้นกําเนิดในประเทศเยอรมนี

ตอบ 3 1 ทักทาย 2 สัมภาษณ์ 3 ต้นกําเนิด ริเริ่ม 4 เข้าใจ

85 Jane loves dressing up for special _____.

1 occasions

2 fleshes

3 beasts

4 mutations

ถาม แจนชอบแต่งตัวในโอกาสพิเศษ

ตอบ 1 1 โอกาส 2 เนื้อ 3 สัตว์โลก 4 การกลายพันธุ์

86 Education levels are strongly _____ to income.

1 elderly

2 related

3 notorious

4 various

ถาม ระดับการศึกษามีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อรายได้

ตอบ 2 1 สูงอายุ 2 เกี่ยวข้อง 3 มีชื่อเสียงในแง่ไม่ดี 4 หลากหลาย

87 Michelangelo is one of my favorite _____.

1 directions

2 distances

3 artists

4 coincidences

ถาม ไมเคิลแองเจโลเป็นหนึ่งในศิลปินที่ฉันชื่นชอบ

ตอบ 3 1 ทิศทาง 2 ระยะห่าง 3 ศิลปิน จิตรกร 4 ความบังเอิญ

88 This company ____ computer chips.

1 heals

2 manufactures

3 forgives

4 survives

ถาม บริษัทนี้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์

ตอบ 2 1 รักษา 2 ผลิต 3 ยกโทษ ให้อภัย 4 รอดชีวิต

89 If it ____ to rain, we may have to cancel the outdoor concert.

1 captures

2 continues

3 convinces

4 covers

ถาม ถ้ายังคงฝนตกไปเรื่อยๆ เราอาจจะต้องยกเลิกคอนเสิรต์กลางแจ้ง

ตอบ 2 1 จับ 2 ดําเนินไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด 3 ทําให้เชื่อ 4 ปกคลุม

90 A/An ___ consists of an edible component like vegetables, herbs, sauces,berries, or chopped fruits.

1 trait

2 behavior

3 garnish

4 interaction

ถาม สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหารประกอบด้วยส่วนประกอบที่รับประทานได้ เช่น ผัก สมุนไพร ซอส เบอร์รี่

หรือผลไม้สับ

ตอบ 3 1 ลักษณะนิสัย 2 พฤติกรรม 3 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร 4 ปฏิสัมพันธ์

91 As a/an _____, I try and buy inexpensive products.

1 intimacy

2 consumer

3 relationship

4 reporter

ถาม ในฐานะผู้บริโภค ฉันพยายามซื้อและลองสินค้าราคาถูก

ตอบ 2. 1 ความใกล้ชิด 2 ผู้บริโภค 3 ความสัมพันธ์ 4 ผู้สื่อข่าว

92 At the end of the race the winner was ____ by NBC news.

1 lowered

2 interviewed

3 returned

4 refined

ถาม เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้ชนะจะถูกสัมภาษณ์โดยสํานักงานข่าวเอ็นบีซี

ตอบ 2 1 ลดต่ำลง 2 สัมภาษณ์ 3 กลับ คืน ส่งคืน 4 ขัดเกลา

93 You can ____ plants from collecting seed or taking cuttings.

1 nod

2 propagate

3 honor

4 greet

ถาม คุณสามารถขยายพันธุ์พืชได้จากการรวบรวมเมล็ดหรือตัดกิ่ง

ตอบ 2 1 พยักหน้า 2 ขยายพันธุ์ 3 ให้เกียรติ 4 ทักทาย

94 _____ your hand if you want to ask a question.

1 Raise

2 Greet

3 Return

4 Result

ถาม ยกมือขึ้นถ้าคุณต้องการถามคําถาม

ตอบ 1 1 ยกขึ้น 2 ทักทาย 3 กลับคืน ส่งคืน 4 ผลที่ตามมา

95 This was his first visit to his _____ land in 20 years.

1 native

2 edible

3 successful

4 public

ถาม นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาเยือนบ้านเกิดของเขาในรอบ 20 ปี

ตอบ 1 1 เกี่ยวกับพื้นเมือง บ้านเกิดเมืองนอน 2 สามารถทานได้ 3 ประสบความสําเร็จ 4 ส่วนรวม

96 Some ____ diseases are caused by a DNA mutation in one of a person’s genes.

1 genetic

2 familiar

3 abominable

4 impossible

ถาม โรคทางพันธุกรรมบางชนิดเกิดจากการกลายพันธุ์ของ DNA ในยีนของบุคคล

ตอบ 1 1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 คุ้นเคย 3 น่ารังเกียจ 4 เป็นไปไม่ได้

97 My teacher always ____ the importance of studying hard.

1 gazes

2 survives

3 emphasizes

4 fetched

ถาม ครูของฉันมักจะเน้นย้ำถึงความสําคัญของการเรียนหนักเสมอ

ตอบ 3 1 จ้องมอง 2 รอดชีวิต 3 เน้นย้ำ 4 ไปเอามา

98 Could you tell me where the ____ telephones are?

1 safe

2 public

3 impossible

4 surprised

ถาม ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าโทรศัพท์สาธารณะอยู่ที่ไหน

ตอบ 2 1 ปลอดภัย 2 สาธารณะ ส่วนรวม 3 เป็นไปไม่ได้ 4 รู้สึกประหลาดใจ

99 The best _____ for a cold is to rest and drink lots of fluids.

1 treatment

2 container

3 environment

4 figure

ถาม การรักษาไข้หวัดที่ดีที่สุดคือการพักผ่อนและดื่มน้ำมาก ๆ

ตอบ 1 1 การรักษา 2 สิ่งที่ใช้บรรจุของ 3 สิ่งแวดล้อม 4 บุคคลสําคัญ

100 Wich _____ do you work for?

1 variation

2 convention

3 company

4 model

ถาม คุณทํางานให้กับบริษัทใด

ตอบ 3 1 ความหลากหลาย 2 ธรรมเนียม 3 บริษัท 4 แบบ

101 This summer has been the hottest on ____.

1 connection

2 scene

3 record

4 neighbor

ถาม ฤดูร้อนนี้ร้อนแรงที่สุดจากการบันทึก 

ตอบ 3 1 ความเกี่ยวข้อง 2 ฉาก 3 บันทึก 4 เพื่อนบ้าน

102 Stress can affect both your physical and _____ health.

1 complex

2 mental

3 necessary

4 active

ถาม ความเครียดมีผลต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ตอบ 2 1 ซับซ้อน 2 ทางจิตใจ 3 จําเป็น สําคัญ 4 กระตือรือร้น

103 It was a ____ that they both were the exact same outfit.

1 crowd

2 neighbor

3 bystander

4 coincidence

ถาม เป็นเรื่องบังเอิญที่ทั้งคู่เป็นชุดเดียวกัน

ตอบ 4 1 ฝูงชน 2 เพื่อนบ้าน 3 คนสัญจรไปมา 4 เหตุบังเอิญ

104 All ____ out of the city were blocked with traffic after the volcano erupted.

1 fleshes

2 bystanders

3 crimes

4 routes

ถาม เส้นทางทั้งหมดนอกเมืองถูกปิดกั้นด้วยการจราจรหลังจากภูเขาไฟปะทุ

ตอบ 4 1 เนื้อ 2 คนสัญจรไปมา 3 อาชญากรรม 4 เส้นทาง

105 His casual ____ was wholly inappropriate for such a formal occasion.

1 record

2 behavior

3 center

4 calorie

ถาม พฤติกรรมที่ไม่เป็นทางการของเขาไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิงสําหรับโอกาสที่เป็นทางการเช่นนี้

ตอบ 2. 1 บันทึก 2 พฤติกรรม 3 ศูนย์กลาง 4 แคลอรี่

106 This ____ has grown up using Internet technology.

1 retribution

2 legend

3 reconciliation

4 generation

ถาม ยุคนี้โตมาด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

ตอบ 4 1 การลงโทษ 2 ตํานาน 3 การปรองดอง 4 ยุค

107 The article provides a detailed ____ of various research designs.

1 company

2 analysis

3 vehicle

4 appliance

ถาม บทความให้การวิเคราะห์โดยละเอียดของการออกแบบการวิจัยต่างๆ

ตอบ 2 1 บริษัท 2 การวิเคราะห์ 3 ยานพาหนะ 4 เครื่องใช้ไฟฟ้า

108 After I’d finished the exam, I _____ my answers for mistakes.

1 pollinated

2 triggered

3 inherited

4 checked

ถาม หลังจากฉันสอบเสร็จ ฉันตรวจคําตอบเพื่อหาข้อผิดพลาด

ตอบ 4 1 ผสมเกสรดอกไม้ 2 ก่อให้เกิด 3 ได้รับมรดก 4 ตรวจสอบ

109 When the rescue team reached him, he was shaking with ____.

1 foundation

2 relationship

3 conclusion

4 fright

ถาม เมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึงตัวเขา เขาสั่นด้วยความหวาดกลัว 

ตอบ 4 1 มูลนิธิ 2 ความสัมพันธ์ 3 บทสรุป 4 ความหวาดกลัว

110 There is ____ evidence that cars have a harmful effect on the environment

1 elderly

2 successful

3 abundant

4 pleased

ถาม มีหลักฐานมากมายที่แสดงว่ารถยนต์มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ตอบ 3 1 สูงอายุ 2 ประสบความสําเร็จ 3 มากมาย 4 ทําให้พอใจ

111 You have to _____ a minimum balance in your checking account.

1 damage

2 rescue

3 refine

4 maintain

ถาม คุณต้องรักษายอดเงินขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากของคุณ

ตอบ 4 1 ทําให้เสียหาย 2 ช่วยเหลือจากอันตราย 3 ทําให้สละสลวย 4 รักษาไว้

112 Knowing the facts about AIDs can prevent the spread of the _____.

1 attitude

2 disease

3 exhibition

4 crime

ถาม การรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้

ตอบ 2 1 ทัศนคติ 2 โรค เชื้อโรค 3 การแสดงนิทรรศการ 4 อาชญากรรม

113 He has a very good ____ with his uncle.

1 relationship

2 disease

3 crime

4 victim

ถาม เขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับลุงของเขา

ตอบ 1 1 ความสัมพันธ์ 2 โรค เชื้อโรค 3 อาชญากรรม 4 เหยื่อ

114 Neil ____ at my house around 9 o’clock

1 recycled

2 appeared

3 polluted

4 advertised

ถาม นีลมาที่บ้านของฉันประมาณเก้าโมง

ตอบ 2 1 ผ่านขบวนการแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 2 ปรากฏ โผล่ 3 ทําให้เกิดมลพิษ 4 โฆษณา

115 The moons all move around the planet in the same ____.

1 appliance

2 murder

3 direction

4 victim

ถาม ดวงจันทร์ทุกดวงโคจรรอบโลกไปในทิศทางเดียวกัน

ตอบ 3 1 เครื่องใช้ไฟฟ้า 2 การฆาตกรรม 3 ทิศทาง 4 เหยื่อ

116 Quick! Go and _____ a doctor.

1 refine

2 improve

3 fetch

4 nod

ถาม เร็ว ! ไปแล้วตามหมอมานะ

ตอบ 3 1 ทําให้สละสลวย 2 ทําให้ดีขึ้น 3 ไปเอามา นํามา 4 พยักหน้า

117 Please _____ me  it was a complete accident.

1 inherit

2 continue

3 propagate

4 forgiveถาม

กรุณายกโทษให้ฉันนะ มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ตั้งใจ

ตอบ 4 1 ได้รับมรดก 2 ดําเนินไปเรื่อย ๆ 3 ขยายพันธุ์ 4 ยกโทษ ให้อภัย

118 Some glass ______ hit me when the window was smashed.

1 gifts

2 titles

3 foundations

4 fragments

ถาม เศษแก้วทิ่มฉันเมื่อหน้าต่างแตกละเอียด

ตอบ 4 1 ของขวัญ 2 ยศตําแหน่ง 3 มูลนิธิ 4 เศษ ชิ้นส่วน

119 I’m really ____ that he remembered my birthday.

1 elderly

2 popular

3 surprised

4 notorious

ถาม ฉันรู้สึกประหลาดใจจริง ๆที่เขาจําวันเกิดของฉันได้

ตอบ 3 1 สูงอายุ 2 เป็นที่แพร่หลาย 3 รู้สึกประหลาดใจ 4 มีชื่อเสียงด้านไม่ดี

120 The family are struggling to ___ on very little money.

1 lower

2 greet

3 survive

4 press

ถาม ครอบครัวกําลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยเงินเพียงเล็กน้อย

ตอบ 3 1 ลดต่ำลง 2 ทักทาย 3 รอดชีวิต 4 กด บีบ

 

ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป 2/2563

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง) Choose the correct answer.

1 They wish Jack ____ the exam.

1 will be passed

2 pass

3 could pass

4 will pass

ตอบ 3 หน้า 147 เป็นการใช้ wish

1 S + wish/wishes    S + V2 หรือ were

2 S + wished    had V3

3 S + wish/wishes S + would/could V1

4 S + wished  would/could have V3

การใช้ wish (ปรารถนา ต้องการ) เป็นการสมมติขึ้นไม่จริง ฉะนั้นการตอบส่วนหลังให้เดา ว่าตอบเป็นรูปอดีตให้หมด จากตัวเลือกเราสังเกตมีรูปอดีตคือ could (มาจาก can) เป็นรูปอดีต ตัวเลือกเดียวจึงตอบตัวเลือกที่ 3 คือตอบ could pass

2 At 10 o’clock tomorrow, Jane ____ a seminar

1 has attended

2 will be attending

3 attended

4 attends

ตอบ 2 หน้า 106 – 108 ใช้ Future Continuous Tense (S + wit/shall + be + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow, tomorrow evening, at ten o’clock tomorrow สังเกตคือมีระบุเวลา at…. กี่โมงเวลานี้ พรุ่งนี้ ออกสอบบ่อย จึงตอบ will be attending เทียบตัวอย่างอื่น ตัวบอกเวลาอาจอยู่ท้าย โจทย์ก็ได้นะ เช่น

– He will be singing at this time tomorrow.

3 ____ is your house?

1 Whose

2 Whom

3 When

4 Where

ตอบ 4 หน้า 166 เป็นประโยคคําถาม Wh-question เช่น Who + กริยา เสมอ ถามถึงใคร Whom ถามถึงใคร ทําหน้าที่เป็นกรรม มักจะลงท้ายโจทย์ด้วยกริยา ส่วน where ถามสถานที่ when ถามเมื่อไร คือเวลา และ whose ถามถึงของใคร แสดงความเป็นเจ้าของซึ่ง whose + คํานามเสมอ เทียบ ตัวอย่าง

– Where is your hourse? (บ้านของคุณอยู่ที่ไหน?)

– Who saw him? (ใครเห็นเขาไหม?) นั่นคือ who+ กริยา

– When will you do? (คุณจะทําเมื่อไร)

– Whose book are you reading? (คุณกําลังอ่านหนังสือของใคร?)

4 Mary _____ her parents last week.

1 calling

2 call

3 calls

4 called

ตอบ 4 หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น จากโจทย์มีคําบอกเวลา คือ last week (สัปดาห์ที่แล้ว) จึงตอบ V2 = called

5 I _____ when the storm _____ .

1 was driving; happended

2 had driven ; had happened

3 drove; was happening

4 was driving; had happended

ตอบ 1

6 Long _____ the King and the Queen.

1 lives

2 will live

3 lived

4 live

ตอบ 4 หน้า 149 ขึ้นต้นประโยคด้วย God /The Lord ตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ซึ่งในตัวเลือกก็คือ be หรือขึ้นต้นด้วย Long ดูตัวอย่างพิ่มเติม

– God help with you.

– Long live the King. (ทรงพระเจริญ) จึงตอบ V1 = live

7 There was a big flooded in Pattani provice; it _____ heavily for many days.

1 had been raining

2 rains

3 would rain

4 is raining

ตอบ 1 หน้า 86 – 90 ใช้ 2 เหตุการณ์ เดา เมื่อเราเห็นโจทย์หนึ่งมีกริยาช่องที่ 2 อย่างข้อนี้เห็น was (=V2) เป็น Past Simple Tense แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะคู่กับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ก่อนและเป็นการกระทําต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต มักจะใช้ควบคู่กับ Past Perfect S + had V3) หรือ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) นั่นคือ ข้อนี้ตอบ had been raining (ฝนตกเป็นเวลาหลายวันต่อเนื่อง (เกิดก่อน) จึงทําให้จังหวัดปัตตานีน้ำท่วม (เกิดตามมา) สองเหตุการณ์แบบนี้ออกบ่อย หรือเดาตรง for + ช่วงเวลา ว่า ใจของเราต้องตอบ Perfect Tense (verb to have + V3) ถ้าโจทย์เดียวตอบ Present Perfect (S + hasfhave +V3) แต่ข้อนี้มี was เป็นอดีตจึงตอบคู่กับอดีตไปด้วย หันมาตอบ Past Perfect หรือ Past Perfect Continuous นั่นเอง เทียบตัวอย่างอื่นที่เคยอื่นภาคอื่น

– Jane felt sick; she had been walking in the rain too long.

– There was a big flooded in Pattani provice; it had been raining heavily for many days.

8 By the end of this week; Barbara her report.

1 has finished

2 will have finished

3 finished

4 finishes

ตอบ 2 หน้า 110 ใช้ Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + will/shall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month, by noon I nou will have finished เทียบตัวอย่างอื่น

Jane will have finished her work by 6 o’clock.

9 Mark said to me, “When will you leave?”

Mark asked me when I ____ leave.

1 would

2 will

3 shall

4 should

ตอบ 1 หน้า 187 เป็นเรื่อง Indirect Speech เมื่อนําคําพูดมาเป็นภาษาเล่าหรือเขียน เดิมเป็นประโยคคําถาม ทําเป็น indirect จึงเป็น asked และกริยาประโยคหลักส่วนหลังต้องเปลี่ยน Tense จาก เดิม Present Simple Tense (V1 คือ will) จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Simple Tense (V2 คือ would)

10 Daniel ____ money to charity if he had had some.

1 donates

2 would donate

3 would have donated

4 will donate

ตอบ 3

11 It rained heavily, so he _____ carefully.

1 had driven

2 drove

3 were driving

4 drive

ตอบ 2 หน้า 24 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีต โดยไม่จํากัดเวลา เราเห็นกริยาช่องที่คือ rained ก่อน แล้วแสดงอีกประโยคก็ต้องเป็นอดีต drive เป็น V1 ปัจจุบันผิดไป ส่วน were driving ผิดตรงประธานเอกพจน์ใช้ were ไม่ได้ และ had driven เป็น Past Perfect เราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์เกิดก่อน จะใช้ต้อง ยกตัวอย่างเช่นว่า ได้ขับรถอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุ แต่ข้อนี้ เป็นการเล่าเหตุการณ์ว่า ฝนตกอย่างหนัก ดังนั้นเขาจึงขับ รถอย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็นเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์หนึ่งในอดีต

12 She has to ready now because everyone ___for her.

1 waited

2 had waited

3 wait

4 is waiting

ตอบ 4 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + islam/are Ving) กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด หรือมักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment, at present innou is waiting

13 I’m tired. I ____ to take a bath.

1 am going

2 would go

3 have gone

4 goes

ตอบ 1 หน้า 104 เราจะเห็นประโยคแรกก่อนมีคําว่า am โดย am เป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงว่าโจทย์นี้แสดงปัจจุบัน ฉะนั้นอีกประโยคควรจะเป็นปัจจุบันหรือไม่ก็อนาคตก็ได้ เราตัดตัวเลือกอดีต would go และ have gone ตัดออกเพราะ Present Perfect ถ้าจะตอบมักมีคําบอกเวลาเช่น for, since เป็นต้น และตัวเลือก goes ผิดเพราะประธาน กริยาจะไม่เติม s , es เช่น ต้อง l go ฉะนั้นจะตอบ I am going to ฉันกําลังจะ ซึ่ง be going to ใช้แทน will แสดงอนาคตได้ จึงถูกต้อง จากโจทย์

“ฉันรู้สึกเหนื่อย ฉันจะไปอาบน้ำคือ I will go แต่ไม่มี จึงตอบlam going to มี to ที่โจทย์ด้วยพอดี

14 ____ book is this

1 When

2 How

3 Whose

4 Who

ตอบ 3 Whose จะตามด้วยคํานามคือ whose book หนังสือของใคร

15 I recommend that you ____ here.

1 stayed

2 will stay

3 have stayed

4 stay

ตอบ 4

16 His friend _____ for him for half an hour!

1 waits

2 has been waiting

3 be waiting

4 is waiting

ตอบ 2 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect S + has/have + V3) หรือจะตอบPresent Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดง เหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอมจําคําบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) เป็นต้น ข้อนี้มีคําบอกคือ for half an hour (เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง) จึง ตอบ has V3 ไม่มีจึงตอบ has been waiting แทนกันได้เลย ออกทุกเทอม จํา**

17 Tip _____ on her report all evening.

1 works

2 will be worked

3 has been working

4 is working

ตอบ 3 ที่ผ่านมา เราเห็นคําบอกเวลา all evening (ตลอดเย็น) ทําต่อเนื่อง ก็ตอบ Present Perfect Continuous Tense = has been working ได้เลย

18 If Jane ____ rich, she _____ around the world.

1 was; travel

2 were; would travel

3 was, will travel

4 had been; will travel

ตอบ 2 ดูสูตรการใช้ If มี 4 แบบ จําให้ได้ออกสอบทุกเทอมหลายข้อ

1 If S + V1 , S + V1

2 If S + V1 , S + will V1

3 If S + V2 , S + would/could + V1

4 If S + had V3 , S + would have V3

การสมมติเช่นเรื่อง if, wish, as iflas though ต้องใช้ were ไม่ใช้ was ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3 คือ Were (V2) คู่กับ would V1 = would travel

19 When I reached the airport, crowds of people _____ at the arrival hall.

1 were gathering

2 is gathering

3 have gathered

4 gathered

ตอบ 1

20 Please be quiet: my son ____ .

1 slept

2 sleep

3 has slept

4 is sleeping

ตอบ 4 หน้า 39 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นขณะที่พูด ซึ่งอาจขึ้นเป็นกริยาช่องที่1 แสดงการพูดหรือตกใจหรือขอร้อง เทียบตัวอย่าง

– Please be quiet; my son is sleeping. (กรุณาเงียบนะ ลูกชายของฉันกําลังหลับ)

– Look! That plane is taking of. (ดูสิ เครื่องบินลํานั้นกําลังออกแล้ว)

21 Look at the clouds. it _____ to rain pretty soon.

1 would rain

2 have

3 will be

4 is going

ตอบ 4 และยิ่งมีคําบอกเวลา soon (ในไม่ช้า) แสดงอนาคต ยิ่งเห็นชัด และมี to ด้วยจึงตอบ is going to rain มีค่าเท่ากับ will rain Soon ฝนจะตกในไม่ช้า

22 I ____ here for an hour.

1 would wait

2 have been waiting

3 was waiting

 1. am waiting

ตอบ 2 เห็นคําบอกเวลา for ต้องตอบ Perfect Tense (verb to have + V3) หรือ Perfect Continuous Tense ออกทุกเทอม

23 Jack said, “I’ve cooked dinner.”

Jack said that he ____ dinner.

1 have been cooking

2 cooked

3 had cooked

4 cooks

ตอบ 3 เป็นประโยค indirect speech เราเห็นประโยคเดิม have cooked ก็คือ Present Perfect Tense ก็เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense คือ had cooked

24 Jane sold her pick-up; she ____ it for 10 years.

1 was owning

2 has been owning

3 had owned

4 my own

ตอบ 3 เห็นกริยาช่องที่ 2 คือ sold และส่วนหลังมีคําบอกเวลา for แสดงว่าตอบ Perfect Tense แต่ต้องตอบอดีตเพราะมีข้างหน้าเป็นอดีต จึงตอบ had owned

25 How long ____ you ____ in Bangkok?

1 did; stayed

2 have; stayed

3 had; stayed

4 are; stay

ตอบ 2 คําบอกเวลา How long (นานแค่ไหน) ตอบ Present Perfect Tense (S + has/have +V3) ประธาน you ใช้ have

26 Can you get his project ____ iday?

1 do

2 doing

3 be done

4 done

ตอบ 4 หน้า 163 เป็นโครงสร้างในเรื่อง Passive Voice โดยใช้ในรูปของ Verb to have หรือ Verb to get ให้จํา จะออกข้อสอบประมาณ 2- 3 ข้อ ก็คือ เมื่อเห็น have/ has/ had หรือ get/got ให้ + V3 ดูสูตร

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

หรือ S + get/got + สิ่งของ + V3 ได้เลย

ข้อนี้มี get + สิ่งของ จึงตอบ V3 = done

27 May God with you.

1 was

2 has

3 is

4 be

ตอบ 4 ขึ้นต้นด้วย God หรือ Long ตอบกริยาช่องที่1 ไม่ผันก็คือ be

28 Logan had his car ____ .

1 steal

2 stealing

3 stolen

4 to steal

ตอบ 3 กริยา had + สิ่งของ ตอบ กริยาช่องที่ 3 คือ steal stole stolen (ขโมย) ตอบ stolen

29 We ____ to Hong Kong if we had had a holiday.

1 goees

2 would have gone

3 will go

4 would go

ตอบ 2

30 Before the firefighters came, a large crowd ___in front of the building.

1 gather

2 had gathered

3 was gathered

4 have gathered

ตอบ 2

31 She ____ her report before she watched favorite game show.

1 Would do

2 had done

3 always does

4 does

ตอบ 2 ดู

32 While my boss ____ ready to speak, the phone

1 is getting; rings

2 was getting; was ringing

3 have got; ring

4 was getting; rang

ตอบ 4

33 ____ wants an ice cream?

1 Who

2 Which

3 What

4 Where

ตอบ 1

34 It ___ now, so we’d rather not go out.

1 had rained

2 raining

3 is raining.

4 rains

ตอบ 3 มีคําบอกเวลา now ใช้ Present Continuous คือ is raining

35 Yesterday morning, Mary ____ up very early.

1 wakes

2 wake

3 had woken

4 woke

ตอบ 4 มีคําบอกเวลาคือ yesterday (เมื่อวานนี้) ใช้ Past Simple Tense (S + V2) เหตุการณ์สิ้นสุดไปแล้ว จากกริยา wake woke woken (ตื่น) จึงตอบ woke (V2)

36 I insist that Mary ___ to the office.

1 comes

2 come

3 came

4 will come

ตอบ 2

37 It is ____ that cats have nine lives.

1 saying

2 says

3 said

4 say

ตอบ 3

38 It ____ to snow while I was walking to school.

1 beginning

2 has been

3 begins

4 began

ตอบ 4

39 I got my computer _____ .

1 fixed

2 fixing

3 fixing

4 to fix

ตอบ 1 get/got + สิ่งของ + V3 จึงตอบ fixed

40 We usually _____ lunch at about one.

1 get

2 have got

3 got

4 gets

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้นในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น ข้อนี้มี usually จึงตอบ V1 ประธานพหูพจน์ We จึงตอบ get

41 John never _____  dirty clothes.

1 wear

2 wearing

3 wears

4 to wear

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 40 ประกอบว่าโดยปกติจอห์นไม่เคยใส่เสื้อผ้าที่สกปรก แสดงถึงเหตุการณ์ที่จอห์นทําเป็นนิสัย จึงตอบ Present Simple Tense (S + V1) = wears กริยาเอกพจน์

42 It would be a good idea if you _____ on your work.

1 will focus

2 have focused

3 focused

4 focus

ตอบ 3

43 Clara is a dressmaker, she ____ dresses.

1 make

2 made

3 making

4 makes

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 40 ประกอบ ว่าคาร่าเป็นช่างตัดเสื้อ เธอทํางานอาชีพตัดชุด แสดงถึงเหตุการณ์เป็นปกติประจําของเธอ หรือเราเดาจาก is เป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงปัจจุบัน เราก็ตอบปัจจุบัน เอกพจน์คือ makes

44 In the year 2000, the Asian economy ____ down.

1 is slowing

2 slowed

3 will slow

4 slows

ตอบ 2 ในปี 2000 ถือว่าเป็นอดีต เพราะปัจจุบันเป็นปี 2021 แล้ว จึงตอบ Past Simple Tense (S + V2) แสดงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงแล้ว จึงตอบ slowed

45 While Mary ____, her sister ____ .

1 was ironing; was cooking

2 ironed; cooks

3 ironed; had cooked

4 irons, cooked

ตอบ 1 ดูสูตร While ขึ้นต้นประโยค

1 While/As S + was/were Ving , S + V2

2 While/As S + was/were Ving, S + was/were Ving

ตรงกับ 2 ตอบ    was ironing              was cooking

จําง่าย ๆ เมื่อเห็น while นึกถึง Tense ที่เป็น Ving (Continuous Tense)

46 That car ____ to Jim; I always see him drive it.

1 belonged

2 belongs

3 is belonging

4 belonging

ตอบ 2 หน้า 39 กริยาต่อไปนี้ไม่นิยมใช้ -ing เวลาออกสอบมานิยมให้ตอบ V1/N2 เช่น

1 กริยาที่แสดงการรับรู้ เช่น feel, hear, notice, recognize, see, smell, taste, observe, notice

2 กริยาเกี่ยวกับจิตใจ เช่น agree, appreciate, assume, expect, feel, forget, perceive, realize, recall, recognize, see

3 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น belong to, ove, own, possess

กริยา belong ไม่นิยมใช้รูป Ving จึงตอบกริยาเอกพจน์ belongs

– He agrees with me.

– That brand new car belongs to John.

47 Let’s have a cup of coffee, ___?

1 shall we

2 are we

3 did we

4 could we

ตอบ 1 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหลัง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น won’t รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน wont he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

1 ถ้าขึ้นต้นประโยคด้วย Let’s ให้ตอบส่วนหลังว่า shall we

2 ถ้าขึ้นต้นประโยคเป็นกริยาช่องที่ 1 เป็นคําสั่ง ขอร้อง ให้ตอบส่วนหลังว่า will you

– Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Tidy your room, will you? Tidy เป็นกริยาช่องที่ 1 จึงตอบ will you

48 Ice ___ if you ___ it.

1 will melt; heated

2 melted; heat

3 would melt; heated

4 melts; heat

ตอบ 4 if อยู่ตรงกลางประโยค

1 S + V1  if/unless  S + V1

2 S + will/cab V1 if/unless  S + V1

3 S  + would V1 if/unless  S + V2

4 S + would have V3 if/unless S + had V3

ตรงกับแบบที่ 1 นั่นคือ กริยาช่องที่ 1 คู่กับช่องที่ 1 ตรงกับ melts; heat

49 Whenever I visited my mother, she ____ .

1 had slept

2 was sleeping

3 has slept

4 slept

ตอบ 4 ทั้งสองประโยคเป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่เกิดเป็นประจําเพราะเราเห็นคําว่า whenever (เมื่อไรก็ตาม) ที่ฉันไปเยี่ยมแม่ แม่มักจะหลับ เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดประจําแต่ทําการกระทําจบไปแล้ว ใช้ V2 คู่กับ V2 จึงตอบ slept (มาจาก sleep) ไม่ใช่ was sleeping (กําลังหลับ) ที่เป็นสองเหตุการณ์ว่ากําลังเกิดขึ้น หรือ had slept (ได้หลับ) ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดก่อน ก็ไม่ใช่

50 Tomorrow I ____ to Chiang Mai.

1 went

2 have gone

3 go

4 will go

ตอบ 4 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + wit/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น ข้อนี้มีคําบอกเวลา tomorrow จึงตอบ will go

51 He _____ the police tomorrow.

1 has seen

2 is seeing

3 was seeing

4 saw

ตอบ 2 เราเห็นคําบอกเวลา tomorrow เป็นอนาคตจะตอบ will see แต่ตัวเลือกไม่มี เราก็ต้องนึกหา Tense ที่มาแทนอนาคตได้ก็คือ ปัจจุบัน ที่แทนอนาคตได้ มี

1 Present Simple Tense

2 Present Continuous Tense ตรงกับ is seeing

3 be going to ที่เราได้ตอบข้อที่ผ่านมาก็มี แล้ว สําหรับข้อนี้ตอบ is seeing

52 ___ you ____ me the salt, please?

1 Will; be passed

2 Must ; pass

3 Are; going to pass

4 Will; pass

ตอบ 4 หน้า 105 ใช้ Future Simple (S + will/shall V1) ในประโยคที่แสดงการขอร้องหรือขออนุญาตอย่างข้อนี้มี please เป็นขอร้องจึงตอบ will pass

Will you shut the door, please. (กรุณาปิดประตูด้วย)

Shall I go with you? (ขอฉันไปกับคุณได้ไหม)

53 Last night the advertisement of this product ____ .

1 was launched

2 had launced

3 is launched

4 had been launched

ตอบ 1 หน้า 153 เป็นรูป passive construction รูปถูกกระทํา ให้สังเกตประธานเป็นสิ่งของคือ การโฆษณา ได้ถูกออกสู่ตลาด และเห็นคําบอกเวลา last night เมื่อคืนนี้ ปกติเป็น past simple คือ V2 ดูตัวอย่าง

– We launched the advertisment of this product last night. (เป็น V2 ประธานเป็นคน)

– The advertisement of this product was launched last night (การโฆษณาสินค้านี้ถูกออกสู่ตลาดเมื่อคืนนี้)

รูป V2 ทําให้เป็น passive ต้องอยู่ในรูป was/were + V3 = was launched

54 The plane ____ of in a few minutes.

1 will be taking

2 took

3 has taken

4 takes

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 50 ประกอบ ปกติคําบอกเวลา in a few minutes (ใน 2-3 นาที) เครื่องบินจะออกแล้ว เราตอบ will take of แต่ไม่มี ก็ตอบใกล้คียงของอนาคตคือ Future Continuous Tense (S + will/shall be + Ving) ได้ = will be taking

55 It’s about time we ___ hard.

1 study

2 will study

3 have studied

4 studied

ตอบ 4 ขึ้นต้นด้วย It’s about time ตอบส่วนหลัง V2 = studied

56 ___ he ____ hard, he would have passed the final exam.

1 Did; study

2 Had; studied

3 Have; been studying

4 Do; study

ตอบ 2 เป็นการตัด if ออกใน สูตรที่ 4 โดยสังเกตจากส่วนหลังมี

3 were + S + …… , S – would V1

4 Had + S + V3 , S + would/could have V3

4 Had he studied      would have passed

เป็นการตัด if ออกในสูตร 4 ยก Had ขึ้นหน้าประธานและหลังประธานยังมีกริยาช่องที่ 3

และส่วนหลังก็ยังคู่กับ would have V3 เหมือนเดิม

57 ____ will you leave?

1 Whom

2 When

3 Whose

4 Which

ตอบ 2 เป็นประโยคําถาม ที่ถามว่า คุณจะไปเมื่อไร ใช้ When ถามเวลา

58 Daniel said, “I saw Jane yesterday.”

Danel said he had seen Jane ____.

1 the day before

2 the follwing day

3 the next day

4 that day

ตอบ 1

59 That car is awesome, ____?

1 wasn’t it

2 didn’t it

3 won’t it

4 isn’t it

ตอบ 4 เป็นเรื่อง tag ส่วนหาง ประโยคส่วนหน้าเป็นบอกเล่า กริยา is ทําส่วนหาง เป็น isn’t และประธานคํานาม That car (รถ) สิ่งของเปลี่ยนเป็นสรรพนาม it จึงตอบ isn’t it

60 This time last week, she _____ in Hong Kong.

1 shopped

2 shops.

3 was shopping

4 had shopped

ตอบ 3 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (S + was/were +Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคําบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9p.m. last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ อย่างข้อนี้มี คําบอกเวลา This time last week ตอบ was shopping ประโยคเดียว ออกสอบทุกเทอม จําคําบอกเวลา มีคําว่า at ก็ได้ไม่มีก็ได้

61 By next Friday, Daniel ____ in this company for 10 years.

1 worked

2 will have worked

3 was working

4 works

ตอบ 2 เห็นขึ้นต้นด้วย by + ช่วงเวลา ตอบ will have V3

62 Jane felt sick because she ____ in the rain too long.

1 would walk

2 walk

3 had been walking

4 was walked

ตอบ 3 เห็นกริยาช่องที่ 2 felt เดาตอบคู่อดีตคือ Past Perfect Tense หรือ Past Perfect Continuous Tense

63 Tom loves his manager, ____?

1 didn’t he

2 does he

3 did he

4 doesn’t he

ตอบ 4 เป็นเรื่อง tag ส่วนหาง ประโยคหน้าเป็นบอกเล่า ประโยคหลังต้องตอบปฏิเสธรูปย่อ มีกริยา loves เป็นกริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ ทํา tag ใช้ does มาช่วยเป็น does’nt และ Tom เพศชาย ใช้สรรพนาม

he

64 Most people _____ home during the long weekend last month.

1 are staying

2 stays

3 stay

4 stayed

ตอบ 4 มีคําบอกเวลาคือ last month เดือนที่แล้ว ตอบ Past Simple Tense = V2 = stayed

65 Open the window, _____ ?

1 are you

2 aren’t you

3 do you

4 Will you

ตอบ 4 ขึ้นต้นเป็นกริยาช่องที่ 1 คําสั่งหรือขอร้อง ให้ตอบ tag คงที่คือ wil you

66 Jack ____ her a ride if he knows her address.

1 will give

2 would give

3 would have gone

4 gives

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 10 ประกอบ if อยู่ตรงกลางประโยค

1 S + V1   if/unless  S + V1

2 S + will v1 if/unless  S + V1

3 S + would V1  if/unless S + V2

4 S + would have V3 if/unless + had V3

ตรงกับแบบที่ 2 นั่นคือ ข้างหลังให้มา knows กริยาช่องที่ 1 ส่วนหน้าตอบ will give

67 You ____ sick if you don’t wear a jacket.

1 would have got

2 will get

3 get

4 would get

ตอบ 2 ลักษณะเหมือนกันคือ ให้มา don’t เป็น V1 ตอบส่วนหน้าคือ will get

68 This is the best movie I ____ .

1 saw

2 have ever seen

3 see

4 am seeing

ตอบ 2 ประโยคเป็นกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นาน และยังเห็นผลของการกระทํานั้น โจทย์กล่าวว่านี้เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูมา จากคําบอกเวลา ever (เคย) แสดงจาก อดีตถึงปัจจุบัน จึงใช้ Present Perfect Tense (S + has/have + V3)

69 We went to the show late, so it ____ .

1 had been beginning

2 began

3 would begin

4 had already begun

ตอบ 4 ตามที่บอกเห็นกริยาช่องที่ 2 went อีกประโยคตอบ Past PerfectTense เราเห็น already ใช้ Perfect Tense ไม่ใช้รูป Past Perfect Continuous

70 I ____ many friends at the party.

1 would see

2 saw

3 See

4 had seen

ตอบ 2 เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตว่า ฉันเจอเพื่อน ๆ มากมายที่งานเลี้ยง เป็นการบอกเล่าใช้อดีตที่ผ่านมาคือ Past Simple Tense = V2 = saw

71 Nadech said to me, “Where is your hometown?”

Nadech asked me where ____ hometown was.

1 mine;

2 my

3 our

4 Ours

ตอบ 2 หน้า 185 จากประโยค direct คําพูด ใช้สรรพนาม your บุรุษที่ 2 ทําเป็น indirect มาเล่าอีกทีเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 หรือ 3 นั่นคือ you (ประธาน) เป็น I, we, he, she, they หรือ you (กรรม) เปลี่ยนเป็น me, us, them, her, them ถ้าเป็นรูปเจ้าของ your เปลี่ยนเป็น my, Our, his, her, their จึงตอบ my เทียบตัวอย่างอื่น

– Direct Spech: Peter said, “I love you.”

– Indirect Speech: Peter said that he loved me.

72 I ____ in Bangkok since 1976.

1 have stayed

2 stayed

3 was staying

4 had stayed

ตอบ 1 เห็นคําบอกเวลา since + ช่วงเวลา ตอบ Present Perfect = have stayed จํานะ คําบอกที่ออกสอบประจําเช่น for, since

73 He seemed to have a headache. He ____ his lessons all day.

1 had been reviewing

2 would review

3 have reviewed

4 review

ตอบ 1 ปกติที่เราเห็น all day ข้อข้างบนเป็นประโยคเดียวเราตอบ Present Perfect Continuous Tense แต่โจทย์นี้มีสองประโยค และเราเห็น seemed เป็นอดีตกริยาช่องที่ 2 เราก็ตอบอีกประโยค เป็นอดีตไปด้วย ก็คือ ตอบเป็น Past Perfect Continuous Tense = had been reviewing

74 She’s a person who always ____ happy.

1 appears

2 feels

3 looks

4 All are correct

ตอบ 4 เราเห็น s มาจาก is แสดงว่าเป็นกริยาช่องที่ 1 ปัจจุบันเราก็ตอบอีกประโยคเป็นปัจจุบัน จากตัวเลือกเป็นปัจจุบันหมด และล้วนเป็นกริยา linking verb ที่มีคําคุณศัพท์ (adj.) ตามหลัง จึงตอบถูกทุกข้อ

75 Next month, my mother ____ 60.

1 has turned

2 turn

3 will turn

4 turned

ตอบ 3 เห็นคําบอกเวลา next month เป็นอนาคตจึงตอบ will turn

 

Part lI Vocabulary (คําศัพท์)

Directions : Choose the best answer

 

76 The immense furniture cannot pass through the door.

1 extended

2 huge

3 increased

4 enlarged

ถาม เฟอร์นิเจอร์ขนาดมหึมาไม่สามารถผ่านประตูได้

ตอบ 2 หน้า 77 1 ขยายออก 2 ใหญ่โตมหึมา 3 เพิ่ม 4 ทําให้ใหญ่ขึ้น

huge = immense, gigantic = ใหญ่โตมหึมา

77 Despite living in different states, the two families have ____ have a close friendship.

1 pressed

2 maintained

3 returned

4 classified

ถาม แม้จะอาศัยอยู่ในรัฐที่ต่างกัน แต่ทั้งสองครอบครัวก็ยังรักษามิตรภาพที่แนบแน่น

ตอบ 2 หน้า 174 1 กด บีบ แนบ 2 รักษาเอาไว้ 3 กลับคืน 4 จัดแบ่งประเภท

maintained = keep on, retain = รักษาเอาไว้ คงไว้

 1. Dancing is my favorite ____ .

1 activity

2 play

3 occasion

4 game

ถาม การเต้นรําเป็นกิจกรรมที่ฉันชอบ

ตอบ 1 หน้า 93 1 กิจกรรม 2 เล่น 3 โอกาส 4 การละเล่น

79 Violent crime is alan _____ and growing problem throughout the country

1 serious

2 bereaved

3 elderly

4 native

ถาม อาชญากรรมรุนแรงเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและกําลังเติบโตทั่วประเทศ

ตอบ 1 บทที่ 9 หน้า 145 1 ร้ายแรง จริงจัง 2 ที่สูญเสียไป 3 มีอายุ แก่ 4 เกี่ยวกับพื้นเมือง

80 Big cities should have enough____ parks for people to enjoy their free time and

relax.

1 publish

2 private

3 personal

4 public

ถาม เมืองใหญ่ควรมีสวนสาธารณะเพียงพอให้ผู้คนได้ใช้เวลาว่างและผ่อนคลาย

ตอบ 4 บทที่ 3 1 พิมพ์ ตีแผ่ 2 เอกชน 3 ส่วนตัว 4. ที่เป็นสาธารณะ ทั่วไป

81 The plane ____ before touching the ground safely.

1 lowered down

2 raised

3 put down

4 pressed

ถาม เครื่องบินลดระดับลงก่อนแตะพื้นอย่างปลอดภัย

ตอบ 1 บทที่ 1 1 ทําให้ต่ำ ลดลง 2 ยกให้สูงขึ้น 3 วางลง 4 กด บีบ

82 You’ll get the research results when the ____ is complete.

1 analysis

2 ability

3 intimacy

4 disease

ถาม คุณจะได้รับผลการวิจัยเมื่อการวิเคราะห์เสร็จสิ้น

ตอบ 1 บทที่ 9 1 การวิเคราะห์ 2 ความสามารถ 3 ความใกล้ชิด

4 โรค เชื้อโรค

83 The bomb was ____ by a mobile phone.

1 pointed

2 triggered

3 aimed

4 shooted

ถาม ระเบิดถูกทําให้เกิดขึ้นจากมือถือ

ตอบ 2 บทที่ 4 1 ชี้ให้เห็น 2 ทําให้เกิด 3 เล็งไป 4 ยิง

84 Strawberries can be used as a _____ on tarts.

1 fashion

2 style

3 dressing.

4 garnish

ถาม สเตรอเบอร์รี่สามารถถูกใช้เป็นสิ่งที่ตกแต่งบนขนมได้

ตอบ 4 บทที่ 4 1 ทันสมัย 2 รูปแบบ 3 การแต่งตัว 4 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร

85 Is there anyone here who ____ Arabic?

1 raises

2 appears

3 understand

4 interviews

ถาม ในที่นี้มีใครเข้าใจอารบิกบ้าง

ตอบ 3 1 ยกให้สูงขึ้น 2 ปรากฏให้เห็น 3 เข้าใจ 4 สัมภาษณ์

86 New Year’s Eve is a special _____ for everybody.

1 function

2 tradition

3 occasion

4 dimension

ถาม วันส่งท้ายปีเก่าเป็นโอกาสพิเศษสําหรับทุกคน

ตอบ 3 บทที่ 5 1 หน้าที่ 2 ธรรมเนียมประเพณี 3 โอกาส

4 มิติ

87 The company spent a lot of money to ___ their products.

1 show

2 mention

3 intensity

4 advertise

ถาม บริษัทใช้เงินจํานวนมากเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตน

ตอบ 4 บทที่ 3 1 แสดงให้เห็น 2 กล่าวถึง 3 ความเข้ม 4 โฆษณา

 1. The rate of ____ is high in big cities.

1 situations

2 murders

3 scenes

4 victims

ถาม อัตราการฆาตกรรมสูงในเมืองใหญ่

ตอบ 2

บทที่ 6 1 สถานการณ์ 2 ฆาตกรรม 3 สถานที่เกิดเหตุ 4 เหยื่อ

89 I’d like to help, but I don’t have the to intervene in this dispute.

1 fright

2 calorie

3 conclusion

4 power

ถาม อยากช่วยแต่ไม่มีอํานาจที่จะเข้าไปแทรกแซงข้อพิพาทนี้

ตอบ 4 1 ตื่นตระหนก 2 แครอลี่  3 บทสรุป 4 อํานาจ

90 You should eat a good _____ of carbohydrates and protein.

1 occasion .

2 balance :

3 beast

4 neighbour

ถาม คุณควรกินคาร์โบไฮเดตและโปรตีนให้สมดุล

ตอบ 2 บทที่ 11 1 โอกาส 2 ความสมดุล 3 สัตว์โลก 4 เพื่อนบ้าน

91 Thai people love their ____ land.

1 strange

2 faraway.

3 native

4 foreign

ถาม คนไทยรักแผ่นดินเกิด 

ตอบ 3 บทที่ 5 1 แปลก 2 ห่างไกล 3 เกี่ยวกับพื้นเมือง บ้านเกิดเมืองนอน 4 ต่างประเทศ

92 Doctors could ____ the small boy who accidentally swallowed coin.

1 check

2 lift

3 rescue

4 hold

ถาม แพทย์สามารถช่วยชีวิตเด็กน้อยที่เผลอกลืนเหรียญเข้าไป

ตอบ 3 บทที่ 2 1 ตรวจสอบ 2 ยกขึ้น 3 ช่วยเหลือจากอันตราย 4 จับ ยึด

93 A person who has a poor diet needs vitamin supplements.

1 meal

2 nutrition

3 eating

4 food

ถาม คนที่ทานอาหารที่ไม่ดีต้องการวิตามินเสริม

ตอบ 4 บทที่ 4 1 มื้ออาหาร 2 สารอาหารตามลักโภชนาการ 3 การกิน 4 อาหาร

94 We’ll ____ your absence this time, but don’t let it happen again.

1 overlook

2 reflect

3 place

4 pollute

ถาม เราจะมองข้ามการขาดงานของคุณครั้งนี้ แต่อย่าให้มันเกิดขึ้นอีก

ตอบ 1 บทที่ 9 1 มองข้าม มองผ่าน 2 สะท้อนให้เห็น 3 ใส่ วาง 4 ทําให้เกิดมลพิษ

95 Robert Lewandowski is an outstanding football player.

1 great

2 related

3 abominable

4 quick

ถาม โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้เป็นนักฟุตบอลที่โดดเด่น 

ตอบ 1 บทที่ 12 1 เด่น 2 เกี่ยวข้อง 3 น่ารังเกียจ 4 รวดเร็ว

outstanding = great, notable, remarkable = เด่น สําคัญ

96 The caste system in India does not treat people as

1 rights

2 justice

3 sameness

4 equals

ถาม ระบบวรรณะในอินเดียไม่ปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเท่าเทียมกัน 

ตอบ 4 บทที่ 1 1 สิทธิ 2 ความยุติธรรม 3 ความเหมือนกัน 4 เท่าเทียมกัน

97 Tim showed musical ___ at an early age.

1 relationship

2 ability

3 reconciliation

4 retribution

ถาม ทิมแสดงความสามารถทางดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อย

ตอบ 2 บทที่ 10 1 ความสัมพันธ์ 2 ความสามารถ 3 ไกล่เกลี่ย 4 การลงโทษ

98 Building houses far apart reduces ____ among neighbors.

1 intimacy

2 treatment

3 appliance

 1. reporter

ถาม การสร้างบ้านให้ห่างกันลดความสนิทสนมระหว่างเพื่อนบ้าน

ตอบ 1 บทที่ 11 1 ความใกล้ชิด สนิทสนม 2 การรักษา 3 เครื่องมือเครื่องใช้ 4 ผู้สื่อข่าว

99 The wound ____, but the redness remained for a long time.

1 checked

2 healed

3 honored

4 classified

ถาม แผลหายดีแล้ว แต่รอยแดงยังคงอยู่เป็นเวลานาน

ตอบ 2 บทที่ 9 1 ตรวจสอบ 2 รักษา, เยียวยา 3 ให้เกียรติ 4 จัด แยกหมวดหมู่

100 It will take a little while to become _____ with the new software.

1 familiar

2 notorious

3 elderly

4 famous

ถาม จะต้องใช้เวลาสักครู่ในการทําความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ใหม่

ตอบ 1 บทที่ 10 1 คุ้นเคย รู้จัก 2 มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 3 มีอายุ 4 มีชื่อเสียง

101 The kettle ____ switched off when it boiled.

1 automatically

2 conclusively

3 nutritionally

4 forgivingly

ถาม กาต้มน้ำจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเดือด

ตอบ 1 บทที่ 7 1 โดยอัตโนมัติ 2 อย่างสรุป 3 อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 4 อย่างให้อภัย

102 I was really surprised when I passed my driving test the first time.

1 amazed

2 entire

3 mental

4 abundant

ถาม สอบใบขับขี่ผ่านครั้งแรกรู้สึกประหลาดใจมาก

ตอบ 1 บทที่ 12 1 ประหลาดใจ 2 ทั้งหมด 3 เกี่ยวกับจิตใจ 4 อุดมสมบูรณ์ มากมาย

103 I didn’t feel that this was an appropriate time to mention the subject of money.

1 edible

2 genetic

3 Suitable

4 essential

ถาม ฉันไม่รู้สึกว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดถึงเรื่องเงิน

ตอบ 3 บทที่ 10 1 สามารถรับประทานได้ 2 เกี่ยวกับพันธุกรรม 3 เหมาะสม 4 สําคัญ

104 He has a ____ for languages.

1 gift

2 coincidence

3 direction

4 murder

ถาม เขามีพรสวรรค์ด้านภาษา

ตอบ 1 บทที่ 8 1 พรสวรรค์ 2 เหตุบังเอิญ 3 ทิศทาง 4 การฆาตกรรม

105 He is so stubborn that nobody can ____ him.

1 believe

2 obey

3 convince

4 deceive

ถาม เขาเป็นคนดื้อรั้นจนไม่มีใครสามารถโน้มน้าวเขาได้

ตอบ 3

1 เชื่อ 2 เชื่อฟัง 3 ทําให้เชื่อ โน้มน้าว 4 หลอกลวง

106 A limited number of tickets will be on sale from tomorrow.

1 fixed

2 outstanding

3 surprised

4 genetic

ถาม เริ่มจําหน่ายบัตรในจํานวนจํากัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ตอบ 1 บทที่ 10 1 (จํานวน) จํากัด 2 โดดเด่น 3 ประหลาดใจ 4 เกี่ยวกับพันธุกรรม

107 Some athletes take drugs to ____ their performance.

1 interview

2 recycle

3 improve

4 greet

ถาม นักกีฬาบางคนใช้ยาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ตอบ 4 บทที่ 7 1 สัมภาษณ์ 2 ผ่านกรรมวิธีเพื่อกลับมาใช้ใหม่ 3 ปรับปรุง, ทําให้ดีขึ้น 4 ทักทาย

108 The tornado ____ many trees and buildings.

1 killed

2 crushed

3 gazed

 1. damaged

ถาม พายุทอร์นาโดสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้และอาคารจํานวนมาก

ตอบ 4 บทที่ 2 1 ฆ่า 2 บีบคั้น 3 จ้องมอง 4 ทําให้เสียหาย

109 Mark ___ admiringly at Kimberly as she spoke.

1 pollinated

2 gazed

3 happened

4 triggered

ถาม มาร์คจ้องมองคิมเบอร์ลีอย่างชื่นชมขณะพูด

ตอบ 2 บทที่ 8 1 ทําให้เกิดมลพิษ 2 จ้องมอง 3 เกิดขึ้น 4 ทําให้เกิด

110 Chemotherapy is often used in the ____ of cancer.

1 seniority

2 exhibition

3 appliance

4 treatment

ถาม เคมีบําบัดมักใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

ตอบ 4 บทที่ 7 หน้า 118 1 ของขวัญ 2 สิ่งที่ใช้บรรจุของ 3 โรค เชื้อโรค 4 ของสะสม

111 The thief covered his face with a ____.

1 chain

2 cloak

3 mask

4 crown

ถาม ขโมยเอาผ้าปิดใบหน้าด้วยหน้ากาก 

ตอบ 3 บทที่ 2 1 โซ่ 2 เสื้อคลุม  3 หน้ากาก 4 มงกุฎ

112 Paper can be ___ for use again.

1 changed

2 recycled

3 requested

4 demanded

ถาม กระดาษสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้

ตอบ 2 บทที่ 3 1 เปลี่ยนแปลง 2 ผ่านกรรมวิธีเพื่อกลับมาใช้ใหม่ 3 ขอร้อง 4 เรียกร้อง

113 The election commission should not have ____ persons.”

1 renowned

2 well-known

3 notorious

4 famous

ถาม คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ควรเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 

ตอบ 3 หน้า 2 1 มีชื่อเสียง 2 มีชื่อเสียง 3 มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 4 มีชื่อเสียง

114 Thais respect the ____ people.

1 elder

2 age

3 older

4 elderly

ถาม  คนไทยเคารพผู้สูงอายุ

ตอบ 4 บทที่ 1 1 แก่กว่า 2 อายุ 3 แก่ขึ้น 4 มีอายุ

115 Reporters from many news agencies wanted to ____ the winner.

1 request

2 interview

3 announce

4 ask

ถาม นักข่าวจากสํานักข่าวหลายแห่งต้องการสัมภาษณ์ผู้ชนะ

ตอบ 2 บทที่ 6 1 ขอร้อง 2 สัมภาษณ์ 3 ประกาศ 4 ขอร้อง

116 “Sawasdee” or “Wai” is a Thai social convention.

1 seniority

2 function

3 behavior

4 tradition

ถาม “สวัสดี” หรือ “ไหว้” เป็นประเพณีทางสังคมของไทย

ตอบ 4 บทที่ 1 1 ความเป็นอาวุโส 2 หน้าที่ 3 พฤติกรรม 4 ธรรมเนียม

convention = tradition = ธรรมเนียม

117 Tractors are farm ____ .

1 diets

2 vehicles

3 masks

4 damages

ถาม รถแทรกเตอร์เป็นยานพาหนะในฟาร์ม

ตอบ 2 บทที่ 7 1 อาหาร 2 พาหนะ 3 หน้ากาก 4 ความเสียหาย

118 The booklet provide all the necessary information about the college.

1 essential

2 complex

3 surprised

4 physical

ถาม หนังสือเล่มเล็กให้ข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับวิทยาลัย

ตอบ 1 บทที่ 1 1 จําเป็น 2 สลับซับซ้อน 3 ประหลาดใจ 4 เกี่ยวกับร่างกาย

119 Don’t be surprised that some flowers are eatable.

1 delicious

2 edible

3 eaten

4 allergic

ถาม อย่าแปลกใจที่ดอกไม้บางชนิดกินได้

ตอบ 2 บทที่ 4 1 อร่อย 2 รับประทานได้ 3 ถูกกิน 4 แพ้

120 The resort, full of trees, has a beautiful environment.

1 surroundings

2 view .

3 nature

4 scene

ถาม รีสอร์ทเต็มไปด้วยต้นไม้ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

ตอบ 1 บทที่ 3 1 สิ่งเเวดล้อม 2 การมองเห็น 3 ธรรมชาติ 4 สถานที่เกิดเหตุ

environment = surroundings = สิ่งแวดล้อม บริเวณรอบๆ

 

ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป 1/2563

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

Choose the correct answer.

1 Tidy your room _____?

1 don’t you

2 are you

3 aren’t you

4 will you

ตอบ 4 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหลัง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น wont รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน won’t he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

– 1 ถ้าขึ้นต้นประโยคด้วย Let’s ให้ตอบส่วนหลังว่า snail we

– 2 ถ้าขึ้นต้นประโยคเป็นกริยาช่องที่ 1 เป็นคําสั่ง ขอร้อง ให้ตอบส่วนหลังว่า will you

– Let’s go home, shali we? ขึ้นต้นด้วย Lets ให้ตอบ shall we

– Tidy your room, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 คือ Tidy โดยเป็นคําสั่งว่า

ให้จัดห้องให้เป็นระเบียบ จึงตอบส่วนหลัง will you

2 ______ should I do to quit smoking?

1 When

2 What

3 Where

4 Who

ตอบ 2 หน้า 166 เป็นประโยคคําถามที่ขึ้นด้วย Wh-question เช่น Who/Whom (ถามถึงใคร) What (อะไร) Where (ที่ไหน) When เมื่อไร) เราลองใส่ไปทีละตัวแล้วดูว่าเข้ากับประโยคไหม เช่น

– What should I do to quit smoking? (จะเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไร)

3 ____ phone is it ?

1 Whose

2 Where

3 Who

4 When

ตอบ 1 เป็นประโยคคําถาม โดย Whose ต้องมีคํานามตามหลังเสมอ เพราะ whose ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ Whose + noun นั่นคือ Whose phone โทรศัพท์ของใคร แสดงความเป็นเจ้าของ แต่ถ้า where ถามสถานที่ who + กริยา เสมอ when ถามเมื่อไร

4 Jack was happy ____ ?

1 was he

2 is he

3 wasn’t he

4 isn’t he

ตอบ 3 คูคําอธิบายในข้อ 1 ประกอบ เป็นเรื่อง tag ส่วนหลัง ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า ส่วนหลังต้องทําเป็นปฏิเสธรูปย่อ นั่นคือ was จะเป็น wasnt และชื่อคน Jack เพศชายเปลี่ยนเป็นสรรพนามคือ he รวมกันคือ wasn’t he

5 Let’s have some fun. ______?

1 did we

2 shall we

3 could we

 1. are we

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ ขึ้นต้นด้วย Let’s เป็นกรณียกเว้น ให้ตอบ shall we ได้เลย

6 Lisa said, “I will call you.”

Lisa said that she ____ call me.

1 would

2 will

3 can

4 must

ตอบ 1 หน้า 178 เป็นเรื่องการทํา direct speech ให้เป็น indirect speech คือ การนําคําพูดของคนอื่นมาเล่าให้อีกคนฟัง โดยปรับเปลี่ยนเนื้อความให้เป็นคําพูดของผู้เล่าเอง หลักสําคัญมี 4 หลักคือ

1 เปลี่ยนกริยาสําคัญในประโยคหลัก

2 เปลี่ยนบุรุษสรรพนาม

3 เป็นคําที่แสดงความใกล้ให้ เป็นคําที่แสดงความไกล

4 เปลี่ยน tenses สําหรับโจทย์ข้อนี้ให้เราตอบคํากริยาในประโยคย่อย (ก็คือกริยาด้านขวาของผู้อ่าน)

เรามาดูกรณีที่ 4 คือการเปลี่ยน tenses ประโยคให้ กริยา will ซึ่งเป็นกริยาช่วยในรูปV1 จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Simple Tense คือ กริยาช่องที่ 2 นั่นคือ เช่น will เป็น would, can เป็น could, may เป็น might เป็นต้น

7 Paula said to me, “Where do they live ?”

Paula asked me _____ .

1 that I lived

2 where they lived

3 if they lived

4 where I lived

ตอบ 2 ดูคําอธิบายในข้อ 6 ประกอบ ประโยคให้มาเป็นประโยคคําถาม เราต้องทําเป็นการเล่าอีกทีก็คือทําให้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา เครื่องหมาย ? หายไป ก็คือที่ให้ตอบในบรรทัดที่ 2 ดู 4 หลัก จะเห็น หลักที่ 1 กริยาหลักให้มา said to ให้เป็นการถาม คือ asked (ให้มาแล้วในโจทย์) และ เป็นคําถามที่เป็น wh ก็เอาตัวนั้นมาเชื่อมเลยนั่นคือ where และตามด้วย หลักที่ 4 เปลี่ยน tense คือ จาก Present Simple Tense (V1 = live) ให้เป็น Past Simple Tense (V2 = lived) เรียงประธาน + กริยา เหมือนบอกเล่าทั่วไป จึงเป็น where they fived

8 Bob said, “I have finished the term paper.”

Bob said that he ____ the term paper.

1 had finished

2 was finishing

3 finished

4 had been finishing

ตอบ 1 หลักการเปลี่ยน tense นั่นคือให้มา have finished เป็น Present Perfect Tense ทําเป็น indirect speech เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense คือ had finished

9 John said to me, “Do you love Laura ?”

John asked me _____ .

1 why you loved Laura

2 If I loved Laura

3 that I loved Laura

4 If you loved Laura

ตอบ 2 หน้า 197 เป็นประโยคคําถามที่เป็น Yes-No ทําเป็น Indirect Question ให้ใช้ if หรือ whether (หรือไม่) เป็นตัวเชื่อมแทน that (that ใช้ในประโยคบอกเล่าและอุทาน) ฉะนั้นเชื่อม ด้วย if และคําสรรพนาม you ก็คือ ถาม me จะต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามรูปประธานด้วยคือ และกริยาเป็นช่องที่ 2 คือ loved รวมกัน if I loved Laura

10 Barbara said to me, “what will you do tomorrow ?”

Barbara asked me what I would do ____ .

1 the next day

2 that day

3 before

4 the previous day

ตอบ 1

11 We always ____ by bus. We don’t drive.

1 goes

2 go

3 going

4 have gone

ตอบ 2 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้นในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays, every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น ข้อนี้มี always (เป็นประจํา) จึงตอบ V1 คือ go ประธานพหูพจน์ We

12 Summer in Thailand _____ around April.

1 begin

2 begins

3 began

4 would begin

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ ประโยคนี้ “ในประเทศไทยช่วงฤดูร้อน เริ่มในเดือนเมษายน” เป็นจริงในปัจจุบันจึงตอบ Present Simple Tense คือ V1 = begins ประธาน Summer เอกพจน์ กริยาเอกพจน์ก็คือ กริยาที่เติม s เช่น comes, begins, starts, plays เป็นต้น

13 The earth _____ around the sun.

1 moves

2 moved

3 has moved

4 is moving

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 11 -12 ประกอบ ประโยคที่เป็นจริงตามธรรมชาติ “โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์) ใช้ Present Simple Tense ตอบ moves (V1)

14 “Mom, I’m at the station. I ____ for the train,”

1 was waiting

2 am waiting

3 waited

4 had waited

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์ หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด หรือมักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at thefthis moment , at present โจทย์นี้เกิดขึ้นในขณะที่พูดว่าลูกสาวโทรไปหาคุณแม่ ว่าเธออยู่ที่สถานีรถไฟ เธอกําลังคอยรถไฟ จึงตอบ am waiting

15 They in Thailand since 1990.1

1 have lived

2 live

3 lived

4 had lived

ตอบ 1 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect S + has/have + V3) หรือจะตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอมจําคําบอกเวลาไว้เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) เป็นต้น ดังนั้นข้อนี้มี since … จึงตอบ have lived

16 Kate is very sociable. She _____ lots of people.

1 know

2 will know

3 had known

4 knows

ตอบ 4 เราสังเกตจากประโยคแรกยกมาให้ใช้กริยาช่องที่ 1 คือ is แสดงเหตุการณ์ปัจจุบัน ประโยคต่อมาพูดต่อเนื่อง (เคทเป็นคนชอบเข้าสังคม เธอรู้จักคนมากมาย) เราก็ตอบปัจจุบันไปด้วยคือกริยาช่อง ที่ 1 เอกพจน์ คือ knows

17 My son ___ all the eggs; there are not any left.

1 eat

2 will eat

3 has eaten

4 are eating

ตอบ 3 เราดูประธาน My son เป็นเอกพจน์ ฉะนั้นช้อย 1 และ 4 ผิดก่อนเพราะเป็นกริยาพหูพจน์แล้วเราสังเกตว่าประโยคส่วนหลังใช้ are แสดงปัจจุบัน (ลูกชายของฉันกินไข่หมดแล้ว ไม่เหลือเลย) แสดงว่าเหตุการณ์ประโยคได้เกิดขึ้นต่อเนื่องไปไม่นาน จึงตอบ Present Perfect Tense (S + has/have + V3) = has eaten จะตอบ will eat (จะกิน) ไม่ถูกต้อง

18 I ____ Sarah for ages.

1 had not seen

2 do not see

3 have not seen

4 would not see

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 15 ประกอบ มีคําบอกวลา for (เป็นเวลา) for ages เป็นเวลานานมาก ใช้ Present Perfect Tense = has not seen

19 Jane ____ the letter yesterday.

1 has posted

2 posted

3 post

4 had posted

ตอบ 2 หน้า 24-25 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น จากโจทย์มีคําบอกเวลา yesterday (เมื่อวานนี้) ใช้อดีต V2 = posted

20 I must get back to the office. My boss _____ .

1 waited

2 is waited

3 is waiting

4 will wait

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 14 ประกอบ เป็นประโยคที่พูดในขณะนั้น ว่า ฉันต้องกลับไปที่สํานักงาน เจ้านายกําลังรออยู่ จึงใช้ is waiting

21 My mother just ______back from her holiday.

1 was; come.

2 has ; come

3 has; came

4 has ; coming

ตอบ 2 มีคําบอกเวลาคือ just และวางไว้ตรงกลาง ข้างหน้าตอบ has หลัง come (ในที่นี้คือกริยาช่องที่ 3 มาจาก come came come) รวมกัน has just come

22 Tony ____ football game. He will surely go to see the match tomorrow.

1 loved

2 had loved

3 love

4 loves

ตอบ 4 หน้า 9 กริยาที่แสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้ เช่น see, love, like, dislike, hate, hope, smell, want , look, appear จะนิยมใช้เป็นปัจจุบันในรูป Present Simple Tense (V1) จึงตอบ loves กริยาเอกพจน์

23 your project _____ yet?

1 Has ; begun

2 Had : began

3 Is ; begun

4 Was : begun

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา yet ใช้ Present Perfect Tense คือ has begun

24 We ____ here for half an hour.

1 wait

2 are waiting

3 have been waiting

4 would wait

ตอบ 3 มีคําบอกเวลาคือ for half an hour ตอบPresent Perfect Tense (S + has/have + V3) ไม่มีก็ตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have + been +Ving) แทนได้ (ข้อสอบมักมีแบบนี้สัก 1-2 ข้อ ใช้แทนกันได้)

25 They once an apartment

1 own

2 owned

3 are owning

4 have owned

ตอบ 2 หน้า 39 กริยาต่อไปนี้ไม่นิยมใช้ -ing เวลาออกสอบมานิยมให้ตอบ V1/V2 เช่น

1 กริยาที่แสดงการรับรู้ เช่น feel, hear, notice, recognize, see, smell, taste, observe, notice

2 กริยาเกี่ยวกับจิตใจ เช่น agree, appreciate, assume, expect, feel, forget, perceive, realize, recall, recognize, see

3 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น belong to, Ove, own, possess ฉะนั้นกริยา Own ไม่นิยม ing และเราเห็นคําบอกเวลาว่า once (ครั้งหนึ่งในอดีต) จึงตอบเป็น Past อดีต owned กริยาช่องที่ 2

26 Many researchers say that the Earth ____ warmer.

1 got

2 were getting

3 have gotten

4 is getting

ตอบ 4 คูประธานก่อนก็ได้ว่า the Earth ประธานเป็นเอกพจน์ ฉะนั้นกริยา were, have เป็นพหูพจน์ผิดไปก่อน และโจทย์ใช้กริยา say (V1) นั่นคือปัจจุบันเราก็ตอบส่วนหลังเป็นปัจจุบันคือ is getting (Present Continuous Tense) แสดงเหตุการณ์กําลังจะเกิดขึ้น แต่ไม่ใช้ got (V2

มาจาก get) เป็นอดีตไม่ถูกแน่

27 Dan is quite busy these days. He a course at college.

1 is doing

2 was doing

3 will have done

4 has been doing

ตอบ 1 เราเห็นประโยคส่วนหน้าใช้ is = V1 หรือคําบอกเวลา these days (ทุกวันนี้) แสดงปัจจุบันก็ตอบปัจจุบันคือ is doing

28 My grandmother ____ with me for one month now.

1 stayed

2 has been staying

3 stays

4 was staying

ตอบ 2 มีคําบอกเวลาคือ for ……. ใช้ Present Perfect หรือ Present Perfect Continuous Tense แทนได้

29 It _____ continuously during the rainy season.

1 has rained

2 rained

3 rains

4 would rain

ตอบ 3 ประโยคเป็นจริงตามธรรมชาติ (ฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝน) เป็นจริงใช้ Present Simple Tense (S + V1) = rains

30 It is eleven o’clock, but my brother _____ yet.

1 would not wake up

2 has not woken up

3 is not waking up

4 do not wake up

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา yet ตอบ Present Perfect Tense (has + V3)

31 My husband is tired because he ____ all day.

1 will work

2 works

3 is working

4 has been working

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา all day (ตลอดวัน) แสดงการกระทําต่อเนื่องไม่ขาดสายใช้ Present Perfect Continuous Tense = has been working

32 My secretary. ____ sick yesterday.

1 was

2 were

3 has been

4 had been

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ yesterday ตอบกริยาช่องที่ 2 คือ was

33 When we saw the accident, we _____ the car.

1 had stopped

2 stopped

3 would stop

4 were stopping

ตอบ 2

34 I _____ on my PowerPoint at the moment.

1 was working

2 worked

3 had worked

4 am working

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 14 ประกอบ มีคําบอกเวลา at the moment ใช้ Present Continuous Tense (S + is//am/are + Ving) = am working

35 We _____ tennis every Friday.

1 plays

2 would play

3 had played

4 play

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา every Friday (ทุกวันศุกร์) ทําทุกวัน ใช้ V1 ประธาน We พหูพจน์ ตอบ play

36 Who is William ______ with?

1 dance

2 danced

3 dancing

4 to dance

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถามและมีกริยา is อยู่ด้วยแล้ว ก็สามารถตามด้วย Ving ก็คือ โครงสร้าง Verb to be+ Ving ได้ แสดงเหตุการณ์กําลังกระทําอยู่ว่า (วิลเลี่ยมกําลังเต้นรํากับใคร?) นอกนั้น is จะตามด้วย V1 (dance) ไม่ได้ และ V3 (danced) ก็ไม่ถูกเพราะไม่ได้ถูกกระทํา

37 Joe drove right past me while for the bus.

1 am waiting

2 waited

3 was waiting

4 wait

ตอบ 3

38 The sun _____ when we arrived at the beach.

1 will shine

2 shine

3 should shine

4 was shining

ตอบ 4

39 While he ____ in the garden. It suddenly began to rain.

1 had sat

2 was sitting

3 is sitting

4 would sit

ตอบ 2

40 As we ____ down the hill, a strange person appeared.

1 are driving

2 had driven

3 drove

4 were driving

ตอบ 4

41 The teacher is annoyed. She ____ for her students.

1 waited

2 has been waiting

3 was waiting

4 had waited

ตอบ 2

 1. I ____ when the doorbell _____ .

1 had cooked : had rung

2 cooked : was ringing

3 was cooking : had rung

4 was cooking: rang

ตอบ 4

43 He told me it ____ all night.

1 rains

2 had been raining

3 rained

4 was running

ตอบ 2 หน้า 86 -90 ใช้ 2 เหตุการณ์ โดยมักจะเห็นกริยาช่องที่ 2 (told มาจาก tell) ให้มาหนึ่ง ประโยคก่อน แล้วอีกประโยคมักควบคู่กับ Past Perfect S + had V3) หรือ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) ในกรณีหลังใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต เช่นข้อนี้มี all night (ตลอด คืน) ทําต่อเนื่องและมักใช้กับกริยาเช่น walk (เดิน แสดงเดินต่อเนื่อง) rain (ฝนตก) wait (รอ คอย) swim (ว่ายน้ํา) เป็นต้น จึงตอบรูปการทําต่อเนื่องได้ใช้รูป past continuous = had been raining

44 Trm tired. I ____ to go to bed early.

1 have gone

2 am going

3 went

4 had gone

ตอบ 1 ประโยคแรกเกริ่นมาเป็น am กริยาช่องที่ 1 แสดงปัจจุบันประโยคต่อไปก็จะเป็นปัจจุบันด้วย คงเหลือ 1 และ 2 ตอบ 2 แสดงเหตุการณ์กําลังเกิดขึ้นใน ขณะที่พูด “ฉันรู้สึกเหนื่อย ฉันจะเข้านอนแต่หัวค่ำนะ” หรือจะใช้อนาคตว่า will go แต่ สามารถใช้ am going to แทนอนาคตได้เลยว่ากําลังจะ

45 As we ____ the bird, it suddenly flew away.

1 are watching

2 had watched

3 were watching

4 watch

ตอบ 3

46 A: What _____ you ____ ?

B: I’m writing a letter to a friend.

1 have : done

2 are : doing

3 would : do

4 will : done

ตอบ 2 เราสังเกตจาก B ตอบว่า l am writing ใช้ Present Continuous Tense แสดงว่า A ถามเหตุการณ์นั้นในขณะที่พูดว่า กําลังเขียนจดหมาย นั่นคือ A ถามว่า กําลังทําอะไร จึงตอบ What are you doing? (คุณกําลังทําอะไร?)

47 My wife always ____ at this supermarket.

1 shops

2 shop

3 shopping

4 will shop

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ always ทําประจําตอบ Present Simple Tense (S + V1) ข้างบนก็มีออกแบบนี้แล้ว ตอบกริยาเอกพจน My wife ประธานเอกพจน์ = shops

48 I found the book which I ______ for.

1 looked

2 have been looking

3 was looking

4 will look

ตอบ 3 เราเห็น found เป็นกริยาช่องที่ 2 (มาจาก find) แสดงว่าเป็นอดีต เราก็ตอบอดีตด้วย เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีคงเหลือ looked กับ was looking ตอบ was looking แสดงถึง พบหนังสือที่กําลังมองหา

49 We _____ a video conference at 9 a.m. tomorrow.

1 have

2 had

3 have had

4 will be having

ตอบ 4 หน้า 106 -108 ใช้ Future Continuous Tense (S + wildshal + be + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow tomorrow evening, at ten o’clock tomorrow อย่างข้อนี้มี at 9 a.m. tomorrow จึง ตอบ will be having

50 My sister _____ by the end of next month.

1 will graduate

2 graduate

3 graduated

4 will have graduated

ตอบ 4 หน้า 112 11 Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + will/shall + have been Ving) กับคำบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month, by noon จึงตอบ will have graudated

51 My son _____ five years old next week.

1 turn

2 turned

3 will turn

4 have turned

ตอบ 3 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น ข้อนี้มีคำบอกเวลา next week จึงตอบ will turn

52 By lunch time, Peter _____ cooking.

1 will finish

2 is going to finish

3 finishes

4 will have finished

ตอบ 4 เดาเห็น by…. ตอบ will have V3

53 The battery _____ down in a few minutes.

1 runs

 1. will run

3 ran

4 has run

ตอบ 2 มีคำบอกเวลา in a few minutes (ใน 2-3 นาที) เป็นอนาคต จึงตอบ will run

54 By next Friday,I ____ here for 7 years.

1 will work

2 am working

3 work

4 will have been working

ตอบ 4 เดาเห็น by…. ตอบ will have V3 หรือไม่ก็ will have been +Ving = will have been working

55 Tomorrow when Patricia arrives, I ____ dinner.

1 have

2 will be having

3 have had

4 had

ตอบ 2 เราเห็นคำบอกเวลา tomorrow (พรุ่งนี้) เป็นอนาคต ยังไงก็ตอบ will +… ก็ตอบช้อย 2 เลย

56 If it reaches 100 degrees, water _____ .

1 boils

2 boiled

3 had boiled

4 would have boiled

ตอบ 1

57 Unless you ____, I will call the police.

1 leave

2 left

3 had left

4 will leave

ตอบ 1

58 If you ____ to the stationery shop. Please ____ me a pencil.

1 had gone : bought

2 went : buy

3 go : buy

4 had gone : would buy

ตอบ 3 เราเห็น Please ข้างหลังตามด้วยกริยาช่องที่ 1 (V1) เสมอจึงตอบ buy ส่วนหน้าก็ตอบ V1 คือ go แสดงปัจจุบัน

59 Jessica will win the prize if she _____ hard.

1 works

2 will work

3 had worked

4 would have worked

ตอบ 1 ยก if ไว้กลางประโยค ดูสูตร 2

60 If my mother _____ money, she would give me.

1 has

2 had had .

3 had

4 will have

ตอบ 3

61 If I _____ you, I would quit smoking.

1 were

2 was

3 will be

4 had been

ตอบ 1

62 If I had not had a stomachache, I _____ to your birthday party.

1 will go

2 would have gone

3 would go

4 go

ตอบ 2

63 The buildings _____ yesterday.

1 painted

2 had been painted

3 paint

4 were painted

ตอบ 4 หน้า 158 เป็นเรื่อง passive construction ในรูปของประธานถูกกระทํา โดยใช้โครงสร้าง verb to be + V3 อาจะสังเกตจากประธานเป็นสิ่งของ หรือส่วนหลังประโยคมีคําว่า by (โดย) เราเห็นคําบอกเวลา yesterday ถ้าเป็น Tense ธรรมดาเราตอบ V2 แต่เราดูโจทย์ว่าเป็นสิ่งของ The buildings (ตึก อาคาร) ต้องถูกทาสี จึงตอบ verb to be + V3 มาจาก were + V3

64 It is _____ that the murderer escaped in a stolen car.

1 believing

2 believed

3 to believe

4 believes

ตอบ 2

65 I have recently had my house _____ .

1 decorate

2 to decorate

3 decorated

4 be decorating

ตอบ 3

66 Anthony got his carpet _____ .

1 cleaned

2 clean

3 be cleaned

4 to have cleaned

ตอบ 1 กริยา got + สิ่งของ+V3 จึงตอบ cleaned

67 My research project ____ next week.

1 started

2 had been starting

3 had been started

4 will be started

ตอบ 4 เราเดาจากคําบอกเวลา next week ก่อนก็ได้ว่าเป็นอนาคต ทําให้เรานึกถึง will….. ทันทีก็ ตอบช้อย 4 ถูกต้องเลย ข้อนี้ประธานเป็นโครงการ (project) สิ่งของต้องถูกกระทํา ในรูป passive จึงตอบ will be + V3 นั่นเอง

68 Thousands of people had their home _____ by the hurricane.

1 destroys

2 be destroying

3 destroyed

4 to destroy

ตอบ 3 had + สิ่งของ + V3 จึงตอบ destroyed

69 She wishes she ____ the first prize.

1 wins

2 can win

3 could win

4 could have been

ตอบ 3

70 He talk as if he _____ everything.

1 knows

2 knew

3 is knowing

4 has known

ตอบ 2

71 She stares at me as though I ___ a stranger.

1 am

2 were

3 have been

4 am being

ตอบ 2

72 It is high time you _____ a job

1 get

2 are getting

3 got

4 had got

ตอบ 3

73 God ____ us.

1 help

2 would help

3 helped

4 will help

ตอบ 1 หน้า 149 ขึ้นต้นประโยคด้วย God /The Lord ตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ซึ่งในตัวเลือกก็คือ be หรือขึ้นต้นด้วย Long ดูตัวอย่างพิ่มเติม

– God help with you. ตอบ V1 คือ help

– Long live the King. (ทรงพระเจริญ)

74 It is important that you ____ at the university before 9 a.m.

1 be

2 are

3 were

4 will be

ตอบ 1

75 My friends recommended that I ____ these cartoon books.

1 read

2 have read

3 will read

4 am reading

ตอบ 1

 

Part 1: Vocabulary (คําศัพท์)

Directions : Choose the best answer. 

 

76 Many orchards have been destroyed since the last flood.

1 ranches

2 farms

3 signs

4 fruit gardens

ถาม  สวนผลไม้หลายแห่งถูกทําลายตั้งแต่น้ำท่วมครั้งล่าสุด

ตอบ 4 หน้า 58 1 ปศุสัตว์ 2 ฟาร์ม 3 ป้าย 4 สวนผลไม้

orchards = fruit gardens = สวนผลไม้

77 The bereaved parents are mournful for their son.

1 annoyed

2 surprised

3 exhausted

4 anguished

ถาม พ่อแม่ที่สูญเสียรู้สึกเสียใจกับลูกชายของพวกเขา

ตอบ 4 หน้า 98 1 รู้สึกหงุดหงิด 2 รู้สึกประหลาดใจ 3 รู้สึกเหนื่อยล้า 4 ปวดร้าว

bereaved = anguished = สูญเสียไป ปวดร้าว

78 The crowd was so large that police could not enter.

1 group

2 gangster

3 assemblage

 1. team

ถาม ฝูงชนจํานวนมากจนตํารวจไม่สามารถเข้าไปได้

ตอบ 3 1 กลุ่มคน 2 แก๊งค์ 3 ฝูงชน 4 ทีม

79 The firm was ____ in 1822

1 established

2 gazed

3 nodded.

4 pollinated

ถาม บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1822

ตอบ 1 หน้า 162 1 ก่อตั้ง เริ่มต้น 2 จ้องมอง 3 พยักหน้า 4 ผสมเกสร

80 Toys were ____ in the store window.

1 affected

2 displayed

3 asked

4 greeted

ถาม ของเล่นถูกโชว์ในตู้กระจกร้าน

ตอบ 2 หน้า 162 1 มีผลต่อ 2 แสดง โชว์ 3 ถาม 4 ทักทาย

81 People cannot _____ for long without food and drink.

1 emphasize

2 forgive.

3 check

4 survive

ถาม ผู้คนไม่สามารถดํารงอยู่ได้นานหากปราศจากอาหารและเครื่องดื่ม

ตอบ 4 หน้า 173 1 เน้น 2 ยกโทษ ให้อภัย 3 ตรวจสอบ 4 รอดชีวิต ดํารงชีวิต

82 Biologists _____ animals and plants into different groups.

1 advertise

2 garnish

3 classify

4 shake

ถาม นักชีววิทยาจําแนกพืชและสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ

ตอบ 3 หน้า 174 1 โฆษณา 2 ตกแต่ง 3 จัดแบ่งประเภท 4 เขย่า สั่น

83 The _____ between the two countries has improved.

1 relationship

2 victim

3 interview

4 ancestor

ถาม ตอบ 1

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดีขึ้น

1 สนามหญ้า 2 พื้นดิน 3 สวนผลไม้ 4 ที่ดิน

84 A doctor asked about the ____ state of the prisoner.

1 pleased

2 mental

3 quick

4 edible

ถาม หมอถามเกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักโทษ

ตอบ 2 หน้า 173 1 ทําให้พอใจ 2 จิตใจ 3 เร็ว 4 สามารถทานได้

85 We should ____ the equipment to make sure that it is working properly.

1 fetch

2 pollinate

3 check

4 reflect

ถาม เราควรตรวจสอบอุปกรณ์ให้แน่ใจว่าใช้งานได้ปกติ

ตอบ 3 หน้า 206 1 ไปเอามา 2 ผสมเกสร 3 ตรวจสอบ 4 สะท้อนให้เห็น

86 Tonight we will honor the school’s most ___ students.

1 genetic

2 outstanding

3 plentiful

4 impossible

ถาม คืนนี้ เราจะให้เกียรตินักเรียนที่โดดเด่นที่สุดของโรงเรียน

ตอบ 2 หน้า 207 1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 เด่น สําคัญ 3 อุดมสมบูรณ์ 4 เป็นไปไม่ได้

87 The new shopping ____ is close to the railway station.

1 treatment

2 behavior

3 center

4 diet

ถาม ศูนย์การค้าแห่งใหม่อยู่ใกล้กับสถานีรถไป

ตอบ 3 หน้า 206 1 การรักษา 2 พฤติกรรม 3 ศูนย์ ศูนย์กลาง 4 อาหาร

88 Mark _____ the letter in front of me.

1 affects

2 recycles

3 manufactures

4 places

ถาม มาร์ควางจดหมายข้างหน้าฉัน

ตอบ 4 หน้า 207 1 มีผลต่อ 2 ผ่านกรรมวิธีแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 3 ผลิต 4 วาง

89 At the carnival in Venice, every guest wears ____ .

1 a handbag

2 a record

3 furniture

4 a mask

ถาม ในงานรื่นเริงในเวนิส แขกทุกคนสวมหน้ากาก

ตอบ 4 หน้า 29 1 กระเป๋าถือ 2 เครื่องบันทึก 3 เครื่องเรือน 4 หน้ากาก

90 Wuttisak is _____: most people know him

1 specific

2 special

3 famous

4 pleasing

ถาม วุฒิศักดิ์มีชื่อเสียง คนส่วนใหญ่รู้จักเขา

ตอบ 3 หน้า 29 1 เฉพาะเจาะจง 2 พิเศษ 3 มีชื่อเสียง 4 พึงพอใจ

91 AN/An ____ of jewelry will be showed in the exhibition.

1 center

2 collection

3 action

4 edition

ถาม ของสะสมเพชรนิลจินดาจะถูกจัดแสดงในนิทรรศการ

ตอบ 2 หน้า 29 1 ศูนย์กลาง 2 ของสะสม 3 การกระทํา 4 ฉบับ

92 The Prime Minister ____ everybody in the hall.

1 talked

2 greeted

3 said

4 smiled

ถาม นายกรัฐมนตรีทักทายทุกคนในห้องประชุม

ตอบ 2 หน้า 13 1 พูดคุย 2 ทักทาย 3 กล่าว 4 ยิ้ม

93 His favorite _____ is playing the piano.

1 Work

2 game

3 activity

4 occasion

ถาม กิจกรรมที่โปรดปรานของเขาคือการเล่นเปียโน

ตอบ 3 หน้า 93 1 งาน 2 เกม 3 กิจกรรม 4 โอกาส

94 The number of ____ in the Indian train accident is high.

1 victims

2 scenes

3 cases

4 murders

ถาม ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถไฟในอินเดียวมีจํานวนมาก

ตอบ 1 หน้า 98 1 เหยื่อ ผู้เคราะห์ร้าย 2 สถานที่เกิดเหตุ 3 กรณีศึกษา 4 การฆาตกรรม

95 The earthquake in Japan ____ many areas.

1 damaged

2 saved

3 sustained

4 survived

ถาม แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นสร้างความเสียหายให้หลายพื้นที่

ตอบ 1 หน้า 29 1 ทําให้เสียหาย 2 ความปลอดภัย 3 ค้ำจุน 4 รอดชีวิต

96 The key to many treatments lies in ____ therapy.

1 gene

2 aging

3 symbol

4 genetic

ถาม กุญแจสําคัญในการรักษาหลายอย่างอยู่ที่การบําบัดทางพันธุกรรม

ตอบ 4 หน้า 58 1 ยืนส์ 2 ความชรา 3 สัญลักษณ์ 4 เกี่ยวกับพันธุกรรม

97 There is nobody who has _____ responsibility for the accident.

1 asked

2 requested

3 convinced

4 claimed

ถาม ไม่มีใครเรียกร้องความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ

ตอบ 4 หน้า 77 1 ถาม ขอร้อง 2 ขอร้อง 3 ทําให้เชื่อ 4 กล่าวอ้าง เรียกร้อง

98 The research on the plants was the result of the ____ process.

1 production

2 function

3 evaluation

4 mutation

ถาม การวิจัยเกี่ยวกับพืชเป็นผลมาจากกระบวนการกลายพันธุ์

ตอบ 4 หน้า 58 1 การผลิต 2 หน้าที่ 3 การประเมิน 4 การกลายพันธุ์

ถ้าไม่แปล ดูได้จากตัวเลือกว่ามีเรียนภาคคําศัพท์เพียงตัวเดียวคือ mutation

99 Fast – food companies ____ their products everywhere.

1 report

2 announce

3 advertise

 1. inform

ถาม บริษัทอาหารจานด่วน โฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนทุกที่

ตอบ 3 หน้า 46 1 รายงาน 2 ประกาศ 3 โฆษณา 4 แจ้งให้ทราบ

100 The ____ of the last earthquake suggests that the dam is very vulnerable.

1 diary

2 record

3 note

4 balance

ถาม บันทึกของแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเขื่อนมีความเสี่ยงมาก

ตอบ 2 หน้า 207 1 บันทึกประจําวัน 2 บันทึก หลักฐานที่บันทึก 3 โน้ต 4 ความสมดุล

101 The ____ of water in every dam is lower than it was last year.

1 state

2 line

3 level

4 standard

ถาม ระดับของน้ำในทุกเขื่อนต่ำกว่าปีที่แล้ว

ตอบ 3 หน้า 13 1 รัฐ สถานภาพ 2 เส้น แถว 3 ระดับ 4 มาตรฐาน เดาได้มีเรียนคําศัพท์ตัวเดียวคือ level

102 My friend’s ____ came from China.

1 ancestors

2 followers

3 successors

4 companions

ถาม บรรพบุรุษของเพื่อนฉันมาจากประเทศจีน

ตอบ 1 หน้า 78 1 บรรพบุรุษ 2 ผู้ติดตาม 3 ผู้สืบทอด 4 เพื่อนร่วมเดินทาง

103 The world ____ was held in Thailand.

1 exposition

2 succession

3 renovation

4 exhibition

ถาม การแสดงนิทรรศการโลกจัดขึ้นในประเทศไทย

ตอบ 14 หน้า 29 1 การแสดงนิทรรศการ 2 ความต่อเนื่อง 3 นวัตกรรม 4 การแสดงนิทรรศการ

เรามีเรียน exhibitioin = exposition = การแสดงนิทรรศการ จึงตอบถูกสองตัวเลือก

104 The accused had no ____ to prove that he was innocent.

1 evidence

2 method

3 clip

4 record

ถาม ผู้ต้องหาไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ตอบ 1 หน้า 78 1 หลักฐาน 2 วิธี 3 คลิป 4 บันทึก

105 He is accused of ____ .

1 center

2 relationship

3 murder

4 experiment

ถาม เขาถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรม 

ตอบ 3 หน้า 92 1 ศูนย์กลาง 2 ความสัมพันธ์ 3 ฆาตกรรม 4 การทดลอง

106 A bear is a friendly _____ in comparison with tiger.

1 garnish

2 beast

3 route

4 attitude

ถาม หมีเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรเมื่อเทียบกับเสือ

ตอบ 2 1 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร 2 สัตว์โลก 3 เส้นทาง 4 ทัศนคติ

107 English is not my ____ language.

1 entire

2 various

3 limited

4 native

ถาม ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาพื้นมือง

ตอบ 4 หน้า 77 1 ทั้งหมด 2 มากมาย ต่างๆ 3 ถูกจํากัด 4 เกี่ยวกับพื้นเมือง

108 Keep your valuables in a _____ place.

1 safe

2 popular

3 impossible

4 successful

ถาม เก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย

ตอบ 1 หน้า 117 1 ปลอดภัย 2 เป็นที่แพร่หลาย 3 เป็นไปไม่ได้ 4 ประสบผลสําเร็จ

109 Water is often ____ in the summer.

1 native

2 scarce

3 quick

4 abominable

ถาม น้ำมักจะหายากในฤดูร้อน

ตอบ 2 หน้า 117 1 เกี่ยวกับพื้นเมือง 2 หายาก ขาดแคน 3 เร็ว 4 น่ารังเกียจ

110 Smoking can increase the risk of developing heart _____ .

1 gift

2 container

3 disease

4 collection

ถาม การสูบบุหรี่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

ตอบ 3 หน้า 118 1 ของขวัญ 2 สิ่งที่ใช้บรรจุของ 3 โรค เชื้อโรค 4 ของสะสม

111 Air pollution ____ your health.

1 uses

2 affects

3 appears

4 advertises

ถาม มลภาวะอากาศมีผลต่อสุขภาพของคุณ

ตอบ 2 หน้า 117 1 ใช้ประโยชน์ได้ 2 มีผลต่อ 3 ปรากฏตัว 4 โฆษณา

112 A compass shows you which ____ is north.

1 fragment

2 analysis

3 intimacy

4 direction

ถาม เข็มทิศจะแสดงให้คุณเห็นว่าทิศทางไหนเป็นทิศเหนือ

ตอบ 4 บทที่ 8 1 เปราะบาง 2 การวิเคราะห์ 3 ความใกล้ชิด 4 ทิศทาง

113 Everything ____ for a reason.

1 happens

2 classifies

3 reports

4 shakes

ถาม  ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผล

ตอบ 1 1 เกิดขึ้น 2 จัดประเภท 3 รายงาน 4 สั่น เขย่า

114 Children have to learn to communicate ____ and appropriately.

1 nutritionally

2 effectively

3 actually

4 automatically

ถาม เด็กต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารโดยอัตโนมัติและเหมาะสม

ตอบ 4 หน้า 117 1 อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 2 อย่างมีประสิทธิภาพ 3 อย่างแท้จริง 4 อย่างอัตโนมัติ

115 Do you mind if ____ your pen?

1 forgive

2 reflect

3 overlook

4 use

ถาม คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันใช้ปากกาของคุณ

ตอบ 4 1 ยกโทษ ให้อภัย 2 สะท้อนให้เห็น 3 มองข้าม 4 ใช้

116 The recent storms have caused damage.

1 serious

2 appropriate

3 excellent

4 native

ถาม พายุล่าสุดได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

ตอบ 1 บทที่ 9 1 ร้ายแรง จริงจัง 2 เหมาะสม 3 ยอดเยี่ยม วิเศษ 4 เกี่ยวกับพื้นเมือง

117 Jessica gave up work to _____ more time to her children.

1 devote

2 classify

3 pollute

4 construe

ถาม เจสสิก้ายอมทิ้งงานเพื่ออุทิศเวลาให้กับลูก ๆ มากขึ้น

ตอบ 1 บทที่ 9 1 อุทิศตน 2 จัดหมวดหมู่ 3 ทําให้เกิดมลพิษ 4 อธิบาย สรุปความ

118 Her mental scars will take time to _____ .

1 enlarge

2 devote

3 fetch

4 heal

ถาม แผลเป็นทางจิตใจของเธอจะต้องใช้เวลาในการรักษา

ตอบ 4 บทที่ 9 1 ทําให้ใหญ่ขึ้น 2 อุทิศตน 3 ไปเอามา 4 รักษา

119 In our _____ the divorce rate is quite high.

1 interview

2 bystander

3 generation

4 appliance

ถาม ในรุ่นของเรา อัตราการหย่าร้างค่อนข้างสูง

ตอบ 3 หน้า 161 1 สัมภาษณ์ 2 คนสัญจรไปมา 3 รุ่น 4 เครื่องใช้ไฟฟ้า

120 Money will be the key ____ when we decide to buy a new phone

1 vehicle

2 factor

3 consumer

4 artist

ถาม เงินจะเป็นปัจจัยสําคัญเมื่อเราตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่

ตอบ 2 หน้า 161 1 ยานพาหนะ 2 ปัจจัย 3 ผู้บริโภค 4 ศิลปิน

 

ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป 2/2562

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Part l: Structure (ภาคโครงสร้าง)

Choose the correct answer.

1 I ____ sure what I wanted to study at first.

1 wasn’t

2 won’t

3 hadn’t

4 couldn’t do

ตอบ 1 เป็นเรื่องคํากริยาที่สามารถตามด้วย sure ได้ ซึ่งเป็นคําคุณศัพท์ (adj.) นั่นคือ verb to be (is,am, are, was, were) จึงตอบ was เป็นปฏิเสธรูปย่อคือ wasnt = was not ตามด้วย adj. ได้ ส่วน will not = want ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 และ hadn’t ตามด้วยการิยาช่องที่ 3 หรือ คํานาม ส่วน couldn’t ตามด้วยกริยาช่องที่ 1

2 Last night the moon ____ brightly.

1 shining

2 shown

3 shines

 1. shone

ตอบ 4  หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วใน อดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night last summer, last Sunday เป็น ต้น ซึ่งข้อนี้มี last night จึงตอบ V2 = shown (มาจาก shine shone shone) ส่องแสง

3 Before the movie started, we _____ at the cinema.

1 arrive

2 had arrived

3 are arriving

4 arrived

ตอบ 2

4 At the moment, Sean _____ for a bus to Loei.

1 will look

2 is looking

3 have looked

4 were looking

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เรามักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment , at present นั่นคือที่โจทย์มีคําบอณวลาคือ at the moment เราจึงตอบ is looking

5 The sun ____ It is getting dark now.

1 is setting

2 had set

3 sets.

4 will set

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ now จึงตอบ is setting

6 We _____ an ENG 1002 exam at the moment.

1 had sat

2 have been sitting

3 are sitting.

4 were sitting

ตอบ 3 มีคําบอกเวลาคือ at the moment จึงตอบ are sitting

7 This year, the team _____ a new way to improve our work system.

1 have created

2 creates

3 had created

4 is creating

ตอบ 4 คําว่า This year (ปีนี้) แสดงว่ายังไม่สิ้นสุด ได้กําลังกระทําหรือดําเนินอยู่ในปีนี้ จึงตอบ Present Continuous Tense = is creating

8 The government _____ a new campaign next month.

1 has launched

2 is launching

3 was launching

4 have been launching

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และค่อนข้างแน่นอน คือ แทนอนาคตได้ เราเห็นคําบอกเวลา net month เป็นอนาคต ปกติเราตอบ will launch แต่ตัวเลือกไม่มี เราก็ใช้ปัจจุบันแทนอนาคตได้คือ Present Simple Tense กับ Present Continuous Tense ได้เท่านั้นจึงตอบ is launching ส่วนอดีต (was lauchin) หรือ Perfect Tense (has, have been launching) ใช้แทนไม่ได้

9 Bangkok’s weather ______ and still terrible this year

1 is

2 was

3 had

4 will

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น สําหรับข้อนี้มีคําว่า this year (ปีนี้ แสดงว่าตอนพูดยังไม่สิ้นสุด กําลังอยู่ในเวลาปีนี้ เราใช้รูปปัจจุบันมีตัวเลือกเดียวคือ V1 = is ส่วน was, had เป็นอดีตจึงผิด และ will ต้องตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น แต่หลังโจทย์นี้มี คุณศัพท์ terrible ใช้ verb to be ได้

10 The guests _____ at 3 o’clock last night.

1 are still dancing

2 still danced

3 had still danced

4 were still dancing

ตอบ 4 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (S + was/were +Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคําบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9p.m, last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ อย่างข้อนี้มี คําบอกเวลา at 3dclock last night จึงตอบ were still dancing

11 While Mary ____ her sister ____ .

1 ironed; cooks

2 was ironing; was cooking

3 irons, cooked

4 ironed; had cooked

ตอบ 2

12 While my boss _____ ready to speak, the phone _____ .

1 have got; ring

2 is getting; ring

3 was getting; was ringing

4 was geting; rang

ตอบ 4 เป็นการเชื่อมด้วย While ติดหลังต้องเป็น continuous tense ก่อนนั่นคือ was getting แน่ ๆ เหลือช้อย 3 และ 4 แล้วมาพิจารณาว่าเกิดพร้อมกันไหม โจทย์นี้ไม่ได้เกิดพร้อมกัน แต่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดตามหลังมาอีกที “ขณะที่เจ้านายของ ฉันกําลังพร้อมที่จะพูด โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมา” นั่นคือ โทรศัพท์ดังขึ้นเกิดทีหลังจึงตอบ rang (มาจาก ring) เราไม่ตอบ was ringing (กําลังดัง)

13 Whenever I visited my mother, she _____ .

1 slept

2 had slept

3 was sleeping

4 has slept

ตอบ 1 เราเห็น whenever (เมื่อไรก็ตาม) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําแต่เป็นอดีตเพราะเราเห็นกริยาช่องที่ 2 คือ visited อีกประโยคก็ตอบเป็น V2 คือ slept แสดงสองเหตุการณ์ใน อดีตที่ทําประจํา

14 At this time last week, my friend _____ the piano at a concert.

1 had played

2 play

3 was going to play

4 was playing

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา at this time last week เป็นอดีตที่เจาะจงเวลาที่แน่นอน ใช้ Past Continuous Tense = was playing

15 This time last year, _____ in Japan.

1 lived

2 had lived

3 was living

4 had been living

ตอบ 3 มีคําบอกเวลา This time last year

16 The orchestra _____ when the lights went off.

1 playing

2 would play

3 was playing

4 being played

ตอบ 3

17 I _____ you for ages. Where have you been?

1 don’t see

2 haven’t seen

3 won’t see

4 am not see

ตอบ 2 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect S + has/have + V3) หรือจะตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดง เหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต จําคําบอกเวลาไว้เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอคเย็น) ข้อนี้มีคําบอกเวลาคือ for ages (เป็นเวลาหลายปี) จึงตอบ haven’t seen

18 ____ you ever _____ to England?

1 Are ;been

2 Have; been

3 Are; gone

4 Were; going

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา ever (เคย) ตอบ Have ; been

19 My husband _____ on his report all evening.

1 has been working

2 is working

3 works

4 will be worked

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา all evening แสดงเหตุการณ์ที่ทําต่อเนื่อง ตอบ Present Perfect Tense = has been working

20 My father ______ outside for a long time.

1 hadn’t been

2 couldn’t be

3 wouldn’t be

4 hasn’t been

ตอบ 4 มีคําบอกเวลาคือ for a long time

21 I _____ in Bangkok since I was born

1 have lived

2 live

3 lived

4 was living

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ since + ช่วงเวลา จึงตอบ have lived

22 Tony _____ that novel for three hours, and he still wants to continuing reading it.

1 has read

2 has been reading

3 will read

4 reads

ตอบ 2 มีคําบอกเวลาคือ for three hours และยังคงต้องการทําต่อไปก็คือมีประโยคตามหลังมาว่า เขายังคงต้องการดําเนินการต่อไป ในอนาคต จึงตอบ Present Perfect Continuous Tense = has been reading

23 May _____ Korean for 2 years.

1 has studied

2 studied

3 studies

4 is studying

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา for 2 years ตอบ has studied

24 She ______ her assignment before she went home.

1 finishing

2 has finished

3 finishes 4 had finished

ตอบ 4

25 Jane felt sick; she _____ in the rain too long.

1 walk

2 had been walking

3 would walk

4 was walked

ตอบ 2 หน้า 86 -90 ใช้ 2 เหตุการณ์ โดยมักจะเห็นกริยาช่องที่ 2 (felt มาจาก feel felt felt) หนึ่งประโยคก่อน แล้วอีกประโยคมักควบคู่กับ Past Perfect S + had V3) หรือ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) ในกรณีหลังใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการ กระทําที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีตมักใช้กับกริยาเช่น walk (เดิน แสคงเดินต่อเนื่อง) rain (ฝนตก) wait (รอคอย) swim (ว่ายน้ำ) เป็นต้น จึงตอบรูปการนทำต่อเนื่องได้ใช้รูป continuous = had been walking

26 We went to the show late, so it _____ .

1 began

2 had been beginning

3 had already begun.

4 would began

ตอบ 3 เราเห็นกริยช่องที่ 2 คือ went และอีกประโยคสามารถตอบ Past Perfect (S+ had V3) เพราะกริยา begin แสดงถึงการเริ่มต้นไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่เริ่มต้นต่อเนื่องเหมือนโจทย์ข้อ 25 สําหรับข้อ 26 นี้เราใช้ had already begun (had V3) เพราะ เริ่มต้นไปแล้ว

27 There was a big flood in Chiangmai; it ____ heavily for many days.

1 rains

2 is raining

3 would rain

4 had been raining

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ เช่นกันว่ามีกริยาช่องที่ 2 = was และตอบ had been raining แสดงถึงฝนตกที่ดําเนินต่อเนื่องได้

28 Jack sold his pick-up; he ____ it for 10 years.

1 had owned

2 had been owning

3 was owning

4 may own

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ มีกริยาช่องที่ 2 คือ sold และส่วนหลังมี for 10 years แสดงการใช้ Perfect Tense แต่อยู่ในรูปอดีตสําหรับข้อนี้ใช้ had owned เพราะกริยา owried เป็น เจ้าของไม่นิยมใช้รูป ing จึงไม่ตอบช้อย 2 แต่ตอบช้อย 1

29 He ____ hard all night, and he felt really sleepy.

1 was working

2 works

3 has worked

4 had been working

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ มีคําว่า at night ตลอดคืน แสดงการทํางานต่อเนื่องใช้ had been working

30 Jennie’s birthday is at the end of next month. She ____ 15.

1 will turn

2 turns

3 turned

4 will have turned

ตอบ 1 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น สำหรับข้อนี้มีคําบอกเวลา at the end of next month (เดือนหน้า) ตอบ Future Tense = will turn เกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น สําหรับ ข้อนี้มีคําบอกเวลา at the end of next month (เดือนหน้า) ตอบ Future Tense = will

turn

31 You can call me at six. I ____ my work by then.

1 will be finishing

2 finish

3 will have finished

4 am finishing

ตอบ 3 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + wil/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + wildshall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month, by noon จึงตอบ will have finished

32 Your action _____ my feeling. I will always love you.

1 will affect not

2 not affect

3 will not affect

4 does not affect

ตอบ 4 ถ้าเราสังเกตว่าประโยคหลังมี will love แสดงอนาคตแล้ว ประโยคแรกก็ไม่น่าจะใช้ will มาอีก เพราะประโยคแรกต้องการแสดงปัจจุบัน ประธานเอกพจน์ และเป็นรูปปฏิเสธ ใช้ does not V1 = does not affect

33 By the end of June, this teacher _____ here for a year.

1 will be teaching

2 will teach

3 will been teaching

4 will have been teaching

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 31 ประกอบ มีคําว่า By ตอบ Future Perfect Tense (S + will have.V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (will have been + Ving) มีถูกช้อยเดียวคือ will have been teaching

34 Pat ____ us at the train station if she _____ to the concert.

1 will meet; wants go

2 can meet; wants to go

3 will meet; will want to go .

4 can meet; will want to go

ตอบ 2

35 The teacher _____ her pass if she _____lazy all semester.

1 might let; had not been

2 might have let; were not

3 might let; had not being

4 might have let; had not been

ตอบ 4

36 Unless I _____ late, I will join you for lunch tomorrow.

1 wake up

2 do not wake up

3 were to wake up

4 had woken up

ตอบ 1 การเชื่อมด้วย Unless มีความหมายว่า If I do not wake up late (ถ้าฉันไม่ตื่นสาย) ฉันจะเข้าร่วมทานอาหารกลางวันกับคุณพรุ่งนี้) unless = if …… not แต่หลัง unless จะไม่มี not อีกแล้ว นั่นคือ เท่ากับ Unless I wake up late = If I do not walk up late

37 If Ted understands this, he _____ it correctly.

1 would have done

2 will do

3 would do

4 will be done

ตอบ 2

38 Anna _____ to the wrong place if she had not used Google Map.

1 would go

2 will go

3 goes

4 would have gone

ตอบ 4

39 Jane would have passed the test last month if she _____ harder.

1 would have passed

2 studies

3 had studied

4 would pass

ตอบ 3

40 If I ____ you, I ____  nicer to people.

1 was, would have been

2 were; would be

3 am; would have been

4 had been; would be

ตอบ 2

41 If I were the writer, the new book _____ Live Forever.

1 will be titled

2 would be titled

3 would have been titled

4 would be titling

ตอบ 3 were คู่กับ would V1 ในที่นี้ตอบ would be

V3 = would be titled เป็นรูป passive construction คือถูกกระทําเพราะประธานเป็น สิ่งของ (the new book)

41 It is as though she _____ something.

1 overlooked

2 overlooks

3 will overlook

4 is overlooking

ตอบ 1

43 It is time you ____ in your job seriously.

1 takes

2 take

3 will take

4 took

ตอบ 4

44 It is important that she _____ here on time.

1 comes

2 came

3 will come

4 come

ตอบ 4 หน้า 149 เป็นเรื่องกลุ่มคําที่ยกเว้น ให้ตอบส่วนหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน (ไม่เติม s, es, ed, ing) ถ้าเป็น verb to be ให้ตอบ be มักออก 1 ข้อ ได้แก่ S + is/was important that S + V1 essential necessary imperative urgent

45 We requested that nobody _____ Our secret.

1 be told

2 was told

3 were told

4 would do

ตอบ 1

46 It is nececcans that in It is necessary that Jane _____ this task by herself.

1 do

2 does

3 will do

4 would do

ตอบ 1 ขึ้นต้นด้วย It is necessary that ตอบกริยาไม่ผันก็คือ verb to do ก็คือ do เป็นกริยาเดิมไม่ผัน จึงตอบ do ถึงแม้ประธานจะเป็นเอกพจน์ซึ่งปกติใช้ does ก็ตาม

47 James wishes he _____ a bigger house.

1 own

2 owned

3 owns

4 will own

ตอบ 2

48 Close the door, _____ ?

1 do you

2 will you let

3 are you

4 aren’t you.

ตอบ 2 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่ ข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น won’t รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน Won’t he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

– Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Clean the table, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

49 Let’s have a drink, ____ ?

1 did we

2 could we

3 are we

4 shall we

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ เป็นกรณียกเว้น ขึ้นต้นด้วย Lets ตอบ shall we

50 These games are fun, _____ ?

1 aren’t they

2 didn’t they

3 weren’t they

4 won’t they

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ มีกริยา are ตอบส่วนหลังเป็น aren’t และประธานเป็นพหูพจน์จึงตอบ they

51 _____ this house?.

1 Where

2 Which

3 Who

4 What

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถาม เราเห็นกริยา sold(sell) สามารถตอบคําที่อยู่ข้างหน้าในรูปของประธานได้คือ Who + verb = Who sold (ใครขาย)

52 _____ picture is it?

1 Whose

2 Who

3 How

4 When

ตอบ 1 เป็นประโยคคําถาม มีคํานาม picture สามารถใช้ Whose + นาม หลัง whose ต้องมีคํานามตามหลังเสมอ ได้ Whose picture = รูปภาพของใคร ถ้า When ถามถึงเวลา How + adj.

53 _____ each other before?

1 Haven’t we met

2 Haven’t we meet

3 Have we not meet

4 Have not we met me

ตอบ 1 หน้า 168 คําถามปฏิเสธ ลักษณะการตั้งคําถามคือ ย้ายรูปย่อของกริยาช่วยปฏิเสธไปไว้ข้างหน้าประธาน เช่น

– Didn’t you hear the bell? I rang it three times.

– Don’t you want to go to the party?

– Haven’t we met each other before?

54 _____ is your birthday?

1 When

2 Where

3 Whom.

4 Whose

ตอบ 1 หน้า 167 ถาม When ถามถึงเวลา

– When is your birthday? (วันเกิดของคุณเมื่อไร)

– When will you do? (คุณจะทําเมื่อไร)

– When did the rain stop? (ฝนหยุดตกเมื่อไร)

55 Jessica is not a doctor, _____ ?

1 isn’t she

2 is she

3 wasn’t she

4 was she

ตอบ 2 คูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ กริยา is not ทําส่วนหลังเป็นบอกเล่าคือ is และ Jessica เป็นคํานามเพศหญิง ใช้สรรพนาม she แทน

56 She had her bag ____ .

1 stolen

2 steal

3 stealing

4 to steal

ตอบ 1

57 Can you get this report ____ by Monday?

1 do

2 done

3 to do

 1. doing

ตอบ 2 กริยา get + สิ่งของ + V3 จึงตอบ done

58 It is _____ that a respiratory virus has spread from China.

1 report

2 reports

3 reported

4 reporting

ตอบ 3

59 The Aurora Gold and Jewelry shop ____ yesterday.

1 is robbed

2 was robbed

3 had been robbed

4 had robbed

ตอบ 2 หน้า 158 เป็นเรื่อง passive construction ในรูปของประธานถูกกระทํา โดยใช้โครงสร้างverb to be + V3 อาจะสังเกตจากประธานเป็นสิ่งของ หรือส่วนหลังประโยคมีคําว่า by (โดย) สําหรับข้อนี้ประธานคือ shop ร้านถูกปล้น จึงใช้ was robbed ตัวแรกเป็น was เพราะท้ายโจทย์มี yesterday แสดงอดีต ใช้ V2 มาจาก robbed มาเป็น was robbed

60 Jack had his car ____ .

1 repair

2 repaired

3 repairing

4 repair

ตอบ 2 had + สิ่งของ (car) + v3 = repaired

61 Kimberly got her laptop_____ .

1 fix

2 fixed

3 fixing

4 to fix

ตอบ 2 get/got + สิ่งของ + V3 = fixed

62 Bill’s car needs _____ .

1 fix

2 fixed

3 fixing

4 to fix

ตอบ 3 กริยา needs ผันตามประธานแสดงถึงเป็นกริยาแท้ ตามด้วย Ving จึงตอบ fixing

63 Jane said to me, “Do you like cats?”

Jane ____ me if I liked cats.

1 say

2 says

3 ask

4 asked

ตอบ 4

64 Mark said to his girlfriend, “What will you do?”

Mark asked his girlfriend what she ____ do.

1 will

2 would

3 shall

4 should

ตอบ 2 หน้า 191 ประโยคคําถาม said เปลี่ยนเป็น asked และกริยาที่อยู่ในอนุประโยคด้านขวา จาก Present Simple Tense (will) จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Simple Tense คือ would

65 The Best Center 65. Yaya said to me, “When is your birthday?”

Yaya asked me when _____ birthday was.

1 our

2 ours

3 my

4 mine

ตอบ 3 หน้า 197 เรารู้ว่าจากประโยคแรกว่าคําถาม your birthday ก็คือถาม me ฉะนั้นเมื่อเป็น indirect เราจะเปลี่ยนคําสรรพนามจาก your มาเป็น my เพราะหมายถึงถามฉัน (me)

66 Sound _____ in mechanical waves.

1 are traveling

2 traveled

3 travel

4 travels

ตอบ 4 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงข้อความที่เป็นจริงโดยธรรมชาติหรือโดยทั่วๆ ไปรวมทั้งสุภาษิตและคําพังเพย แสดงความเป็นจริงในปัจจุบันรวมทั้งสิ่งที่เป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีเช่น

– The sun rises in the east, and sets in the west.

(พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก)

– Sound travels in mechanical waves. (เสียงเดินเป็นคลื่นกล)

67 A male mosquito _____ on blood.

1 not fed

2 doesn’t feed

3 hasn’t fed

4 won’t feed

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 66 ประกอบ เป็นจริงใช้ V1 ถ้าบอกเล่า feeds ปฏิเสธเป็น = doesn’t feed เป็นความจริงว่า “ยุงตัวผู้ไม่กินเลือด”

68 Our family ____ our bank account every month.

1 updates

2 updated

3 are updating

4 had updated

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays ,every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น ฉะนั้นมี every month จึงตอบ V1 = updates

69 This area _____ draughts from March to May.

1 got

2 has got

3 gets

4 would getting

ตอบ 1 หน้า 24 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) ใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีต อย่างข้อนี้ เป็นการเล่าว่า “พื้นที่แห้งแล้งจากเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม” สามารถระบุเวลาได้แสดงถึงเหตุการณ์ได้เกิดผ่านไปแล้ว แล้วเอามาพูดตอบ V2 = got

70 The pen _____ erasable.

1 does not

2 is not

3 wil, not

4 has not

ตอบ 2 หน้า 167 การทําเป็นรูปปฏิเสธ เราเห็น erasable เป็นคําคุณศัพท์ (adj.) กริยาที่วางหน้าคุณศัพท์ได้จะเป็น verb to be จึงตอบ is not + adj. ได้ ส่วน ถ้าเป็น does not, will not จะ ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 และ has not + กริยาช่องที่ 3

71 Time ____ when you’re having fun.

1 flies

2 fly

3 flew

4 flown

ตอบ 1 ประธาน Time เอกพจน์ ถ้าใช้กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ต้องเป็น flies ถูกต้องเพราะเป็นการพูดความจริงว่า “เวลาผ่านไปเร็วเมื่อคุณสนุก”

72 The crowd _____ to the main stadium last evening.

1 parades

2 parading

3 paraded

4 parade

ตอบ 3 เราเห็นคําบอกเวลา last evening (เมื่อเย็นที่ผ่านมา) เป็นอดีตใช้ V2 = paraded

73 This bread ______ bad, so I threw it away.

1 went

2 gone

3 going

4 go

ตอบ 1 เราเห็น threw เป็นกริยาช่องที่ 2 มาจาก throw threw thrown ฉะนั้นอีกส่วนข้างหน้าก็ต้องเป็นอดีตไปด้วยจึงตอบกริยาช่องที่ 2 คือ went ขนานอดีตทั้งคู่เป็นการเล่าเหตุการณ์

74 James _____ thear the phone ring, and he left it at our house.

1 haven’t hear

2 hasn’t heard

3 didn’t heard

4 didn’t hear

ตอบ 4 เราเห็น left เป็นกริยาช่องที่ 2 เป็นอดีตเราก็ตอบข้างหน้าเป็นอดีตไปด้วยคือ V2 = didn’t hearถ้าใช้ did not มาช่วยแล้วตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ ตอบอดีตทั้งหน้าและหลัง

75 This bridge _____ the place where I met the President.

1 was

 1. were

3 ได้

4 am

ตอบ 1 เช่นเดียวกัน เราเห็น met เป็น V2 เล่าเหตุการณ์ในอดีต เราก็ตอบส่วนหน้าเป็นอดีตไปด้วยคือ was

 

Part : Vocabulary (คําศัพท์)

76 He will _____ his family fortune.

1 lower

2 continue

3 cheer

4 inherit

ถาม เขาจะ ____ ทรัพย์มรดกตระกูลของเขา

ตอบ 4 หน้า 29 1 ลดต่ำลง 2 ดําเนินต่อไป 3 รื่นเริง 4 ได้รับมรดก สืบทอด

77 My son is one of the greatest _____ of his generation.

1 artists

2 fragments

3 directions

4 reconciliation

ถาม ลูกชายของฉันเป็นหนึ่งใน  _____ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรุ่นของเขา

ตอบ 1 หน้า 30 1 จิตรกร 2 ชิ้น ส่วน 3 ทิศทาง 4 การไกล่เกลี่ย

78 Water from factories _____ this area’s rivers and canals.

1 affects

2 pollutes

3 convinces

 1. gazes

ถาม น้ำที่ไหลจากโรงงานทําให้แม่น้ำและคลองในพื้นที่นี้ _____ .

ตอบ 2 หน้า 45 1. มีผลต่อ 2. ทําให้เกิดมลพิษ 3. ทําให้เชื่อ 4 จ้องมอง

79 Put yourself in a good _____ .

1 evidence

2 gift

3 essential

4 environment

ถาม ทําให้ตัวเองอยู่ใน ____ ที่ดี

ตอบ 4 หน้า 46 1 หลักฐาน 2 ของขวัญ 3 สิ่งจําเป็น 4 สิ่งแวดล้อม สภาวะแวดล้อม

80 The most ____ study confirms that this illness is curable.

1 recent

2 abominable

3 complex

4 quick

ถาม : จากการศึกษา ____ ที่สุดยืนยันว่าโรคเจ็บป่วยนี้สามารถรักษาได้

ตอบ 1 หน้า 46 1 เร็วๆ นี้ ไม่นานมานี้ 2 น่ารังเกียจ 3 สลับซับซ้อน 4 รวดเร็ว

81 It’s a sensitive issue, so please don’t ______ it.

1 report

2 interview

3 emphasize

4 improve

ถาม มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวกรุณาอย่า _____ มัน

ตอบ 3 หน้า 46 1 รายงาน 2 สัมภาษณ์ มัน 3 เน้น ย้ำ  4 ปรับปรุงให้ดีขึ้น

82 The _____ of bacteria makes them difficult to classify.

1 variation

2 consumption

3 mutation

4 generation

ถาม _____ของแบคทีเรียทําให้ยากที่จะจัดหมวดหมู่พวกมัน

ตอบ 3 1 ความหลากหลาย 2 การบริโภค 3 การกลายพันธุ์ 4 รุ่น

83 There are many fruit _____ in Chantaburi.

1 yards

2 grounds

3 orchards

4 lands

ถาม มี ______ ผลไม้จํานวนมากมายในจังหวัดจันทบุรี

ตอบ 3 1 สนามหญ้า 2 พื้นดิน 3 สวนผลไม้ 4 ที่ดิน

84 A good _____ will make the weak get stronger.

1 health

2 diet

3 tablet

4 drug

ถาม ______ ที่ดีจะทําให้คนที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้น

ตอบ 2 1 สุขภาพ 2 อาหาร 3 ยาเม็ด 4 ยา

ถ้าดูจากตัวเลือกในภาคคําศัพท์ที่เราเรียนใน ENG 1002 มีคําเดียวคือ diet = food = อาหาร

85 The _____ on her dessert makes it look lovely.

1 design

2 style

3 pattern

4 garnish

ถาม _____ บนของหวานของเธอทําให้ดูแล้วสวยงาม

ตอบ 4 1 การออกแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร

ถ้าดูจากตัวเลือกในภาคคําศัพท์ที่เราเรียนใน ENG 1002 มีคําเดียวคือ garnish

86 The news _____ that there was a forest fire in Australia.

1 spoke

2 extended

3 reported

4 believed

ถาม ข่าว ______ มีไฟไหม้ป่าในประเทศออสเตรเลีย

ตอบ 3 1 พูด 2 ขยายออกไป 3 รายงาน 4 เชื่อ

ก็มีเรียนคําเดียวคือ reported เดาได้เลย

87 The accused had no _____ to prove that he was innocent.

1 evidence

2 method

3 clip

4 record

ถาม ผู้กล่าวหาไม่มี _____ ที่จะพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์

ตอบ 1 1 หลักฐาน 2 วิธี 3 คลิปหนีบ 4 บันทึก

88 English is not my _____ language.

1 level

2 native

3 exhibition

4 enlarged

ถาม ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นภาษา ____ ของฉัน

ตอบ 2 1 ระดับ 2 พื้นเมือง 3 การแสดงนิทรรศการ 4 ทําให้ใหญ่ขึ้น

89 He devoted himself to volunteer _____ .

1 occasions

2 processes

3 relations

4 acitviites

ถาม เขาอุทิศตัวเองให้กับ _____ อาสาสมัคร

ตอบ 4 1 โอกาส 2 กระบวนการ 3 ความสัมพันธ์

4 กิจกรรม

90 They worked hard to aid the ____ of the flood.

1 capture

2 murderer

3 victims

4 passengers

ถาม พวกเขาทํางานหนักเพื่อช่วยเหลือ ____ ที่โดนน้ำท่วม

ตอบ 3 1 จับกุม 2 การฆาตกรรม 3 ผู้เคราะห์ร้าย เหยื่อ 4 ผู้โดยสาร

91 I could not find the restaurant because she pointed me in the wrong _____ .

1 foundation

2 devotion

3 direction

4 fragmentation

ถาม ฉันหาร้านอาหารไม่เจอเพราะเธอบอก _____ ฉันไม่ถูก

ตอบ 3

1 มูลนิธิ 2 การอุทิศตน 3 ทิศทาง 4 การแบ่งออกเป็นชิ้นเล็ก

92 The villagers are seeking ____ against the military attack.

1 retribution

2 reflection

3 retributive

4 reflective

ถาม คนในหมู่บ้านกําลังมองหา ______ ต่อต้านการโจมตีทางทหาร

ตอบ 1 1 การตอบสนอง 2 การสะท้อนตัวเอง 3 ค่าตอบแทน 4 อย่างไตร่ตรอง

มีเรียนตัวเดียวคือ retribution = การตอบแทน การลงโทษกรรมสนอง

93 If you do not move for a while, the light will be turned off _____ .

1 scarcely

2 automatically

3 plentifully

4 uselessly

ถาม ถ้าคุณไม่ขยับตัวสักครู่ ไฟก็จะปิด _____ .

ตอบ 2 1 อย่างหายาก 2 โดยอัตโนมัติ 3 อย่างอุดมสมบูรณ์ 4 อย่างไร้ประโยชน์

คําที่เรียนลงท้ายด้วย -ly มีตัวเดียวคือ automatically

94 Jane has to drive a very long ____ to work.

1 reflection

2 distance

3 system

4 analysis

ถาม แจนต้องขับรถไปทํางานเป็น ____ไกลมาก

ตอบ 2 1 การสะท้อน 2 ระยะทาง 3 ระบบ 4 การวิเคราะห์

95 The company should ____ a new policy to control the situation.

1 admire

2 happen

3 forgive

4 develop

ถาม บริษัทควรจะ ____ นโยบายใหม่เพื่อควบคุมสถานการณ์

ตอบ 4 1 ชื่นชม 2 เกิดขึ้น 3 ยกโทษ ให้อภัย 4 พัฒนา

96 The manager _____ to be drunk in the meeting.

1 healed

2 fragment

3 appeared

4 overcome

ถาม ผู้จัดการ ____ เมาในที่ประชุม

ตอบ 3 1 รักษา 2 ส่วน ชิ้น 3 ปรากฏตัว โผล่ออกมา 4 เอาชนะ

97 He is very ____  He can solve the problem quickly.

1 clever

2 cleverly

3 devote

4 devotedly

ถาม เขาเป็นคน ____ มากเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ตอบ 1 1 เฉลียวฉลาด 2 อย่างเฉลียวฉลาด 3 อุทิศตน 4 อย่างอุทิศตน

คําที่ให้เติม เป็นคํา adj. เพราะตามหลัง verb to be (is) ต้องเป็น adj. ก่อนนั่นคือ clever ส่วน devote เป็นคํากริยา

98 We need to run a complete system ____ on our computers.

1 foundation

2 analysis

3 fragment

4 legend

ถาม พวกเราต้องดําเนิน _____ ระบบในคอมพิวเตอร์ของเราให้สมบูรณ์

ตอบ 2 1 มูลนิธิ 2 การวิเคราะห์ 3 ชิ้น ส่วน 4 ตํานาน

99 Lisa ______ her time to help sick animals.

1 devotes

2 understands

3 fetches

4 gazes

ถาม ลิซา ____ เวลาของเธอช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วย

ตอบ 1 1 อุทิศ 2 เข้าใจ 3 ไปเอามา 4 จ้องมอง

100 You cannot use your car here. You need to park your _____ outside.

1 legendary

2 system

3 institute

4 vehicle ถ

ถาม คุณจอดรถตรงนี้ไม่ได้ค่ะ คุณต้องไปจอด ____ ของคุณข้างนอกนะคะ

ตอบ 4 1 ตํานาน 2 ระบบ 3 สถาบัน 4 พาหนะ

101 This color can ____  light very well.

1 systemize

2 reflect

3 track

4 reconcile

ถาม สีนี้สามารถ _____ แสงได้ดีมาก

ตอบ 2 1 ระบบ  2 สะท้อนให้เห็น 3 ติดตาม 4 ไกล่เกลี่ย

102 The government has the _____ to control the price.

1 seriousness

2 power

3 analysis

4 academy

ถาม รัฐบาลมี _____ ที่จะควบคุมราคา

ตอบ 2 1 ความจริงจัง 2 พลัง อํานาจ 3 การวิเคราะห์ 4 สถานศึกษา

103 I carefully _____ the folder back in my desk drawer after using it.

1 placed

2 tipped off

3 continued

4 captured

ถาม ฉัน _____ แฟ้มอย่างระมัดระวังกลับเข้าไปในลิ้นชักโต๊ะหลังจากใช้เสร็จ

ตอบ 1 1 วาง ใส่ 2 บอกให้ทราบ 3 ดําเนินต่อไป 4 จับกุม

104 We studied the map and planned our _____ .

1 center

2 disease

3 route

4 treatment

ถาม พวกเราศึกษาแผนที่และวางแผน ____ ของพวกเรา

ตอบ 3 1 ศูนย์กลาง 2 โรค เชื้อโรค 3 เส้นทาง 4 การรักษา

105 Please ___ the weather forecast before starting your trip.

1 claim

2 experiment

3 check

4 propagate

ถาม  กรุณา ____ การพยากรณ์อากาศก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางของคุณ

ตอบ 3 1 กล่าวอ้าง 2 ทําการทดลอง 3 ตรวจสอบ 4 ขยายพันธุ์

106 Mega Bangna is a huge shopping ______ on Bangna Trad Road,

1 intimacy

2 existence

3 conclusion

4 center

ถาม เมกะ บางนาเป็น _____ ช้อปปิ้งที่ใหญ่โตบนถนนบางนาตราด

ตอบ 4 1 ความใกล้ชิดสนิทสนม 2 การมีชีวิตอยู่ 3 การสรุป 4 ศูนย์กลาง

107 At the end of the show, the whole audience stood up, clapping and _____ .

1 cheering

2 nodding

3 maintaining

4 surviving

ถาม ในตอนท้ายของการแสดง ผู้ชมทั้งหมดลุกขึ้น ปรบมือและ ____ .

ตอบ 1 1 โห่ร้อง 2 พยักหน้า 3 รักษาไว้ 4 รอดชีวิต

108 Whales are _____ as mammals.

1 pollinated

2 classifieds

3 inherited

4 continued

ถาม ปลาวาฬถูก _____ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

ตอบ 2 1 ทําให้เกิดมลพิษ 2 จัดหมวดหมู่ 3 ได้รับมรดก 4 ดําเนินไป

109 He lost his _____ and fell off the ladder.

1 vehicle

2 disease

3 expedition

4 balance

ถาม เขาสูญเสีย ____ ของเขาและตกลงกระใด

ตอบ 4 1 ยานพาหนะ 2 โรค เชื้อโรค 3 การเดินทาง 4 ความสมดุล

110 Spaghetti carbonara has about 630 ____ .

1 victims

2 activities

3 calories

4 companies

ถาม ปาเก็ตตี้คาโบนาร่ามีประมาณ 630 _____ .

ตอบ 3 หน้า 174 1 เหยื่อ ผู้เคราะห์ร้าย 2 กิจกรรม 3 แคลลอรี่(หน่วยที่ใช้คํานวณพลังงานจากอาหาร) 4 บริษัท

111 Psychology is the scientific study of ____ and mental processes.

1 behavior

2 beast

3 expedition

4 ancestor

ถาม จิตวิทยาเป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตใจและ _____ .

ตอบ 1 1 พฤติกรรม 2 สัตว์โลก 3 การเดินทาง 4 บรรพบุรุษ

112 Thailand is becoming an elderly society.

1 genetic

2 aged

3 necessary

4 active

ถาม ประเทศไทยกําลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ตอบ 2 หน้า 14 1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 มีอายุ 3 จําเป็น 4 กระตือรือร้น

elderly = aged, old = มีอายุ อายุมากขึ้น

113 Human beings hate snakees or reptiles for various reasons.

1 native

2 impossible

3 renowned

4 several

ถาม มนุษย์เกลียดงูหรือสัตว์เลื้อยคลายด้วยเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ 

ตอบ 4 หน้า 13 1 เกี่ยวกับพื้นเมือง 2 เป็นไปไม่ได้ 3 มีชื่อเสียง 4 มากมาย

various = diverse, many, several, manifold = ต่าง ๆ หลายชนิดมากมาย

114 To be successful in education, one should work hard.

1 accomplished

2 clever

3 limited

4 awesome

ถาม จะประสบผลสําเร็จในการศึกษา เราควรขยันเรียนให้มาก .

ตอบ 1 หน้า 29. 1 ประสบผลสําเร็จ 2 เฉลียวฉลาด 3 จํากัด 4 มหัศจรรย์

successful = accomplished = ประสบผลสําเร็จ

115 His forebears came from China.

1 relatives

2 ancestors

3 successors

4 comrades

ถาม บรรพบุรุษของเขามาจากประเทศจีน

ตอบ 2 หน้า 78 1 ญาติ 2 บรรพบุรุษ 3 ผู้สืบทอด 4 สหาย

forebears = ancestors = บรรพบุรุษ

116 The arrested soldier has denied any link to the bomb at the riot.

1 decision

2 intention

3 connection

4 attention

ถาม ทหารที่ถูกจับกุมได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ กับการระเบิดในจลาจล

ตอบ 3 หน้า 93 1 การตัดสินใจ 2 ความตั้งใจ 3 ความเกี่ยวข้อง 4 ความสนใจ

connection = link = ความเกี่ยวข้อง

117 Many business firms cannot raise their wages.

1 shops

2 companies

3 institutions

4 organizations

ถาม บริษัทที่ทําธุรกิจจํานวนมากไม่สามารถขึ้นค่าแรงของพวกเขา

ตอบ 2 หน้า 92 1 ร้านค้า 2 บริษัท 3 สถาบัน 4 องค์กร

company = business firm = บริษัท

118 It is necessary to have an operation.

1 genetic

2 essential

3 edible

4 famous

ถาม เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องการมีการดําเนินการ

ตอบ 2 1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 จําเป็น 3 สามารถรับประทานได้ 4 มีชื่อเสียง

necessary = essential = จําเป็น สําคัญ

119 My grandfather is still very active at eighty-five.

1 famous

2 bereaved

3 energetic

4 popular

ถาม ปู่ของฉันยังคงเป็นคงกระฉับกระเฉงถึงแม้จะอายุ 85

ตอบ 3 หน้า 1 มีชื่อเสียง 2 ที่สูญเสียไป 3 กระฉับกระเฉง 4 เป็นที่แพร่หลาย

active = energetic , lively = แคล่วคล่อง ว่องไว กระตือรือร้น

120 All the exam results will be displayed on the noticeboard..

1 showed

2 interviewed

3 convinced

4 rescued

ถาม ผลการสอบทั้งหมดจะโชว์บนกระดานป้ายติดประกาศ

ตอบ 1 หน้า 162 1 แสดงให้เห็น โชว์ 2 สัมภาษณ์ 3 ทําให้เชื่อ 4 ช่วยเหลือจากอันตราย

displayed = showed = แสดง โชว์

 

ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป s/2561

การสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Choose the correct answer.

Part1: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 Farmers ______ farms for the coming planting season.

1 prepare

2 are preparing

3 is preparing

4 prepared

ตอบ 4 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + wildshall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour, coming (nrica’s จะมาถึง) เป็นต้น ซึ่งข้อนี้มีคําบอกว่า for the coming planting season (ฤดูปลูกพืชที่กําลังจะมาถึง) เป็นอนาคตเราสามารถตอบ will prepare ได้ แต่ถ้าช้อยไม่มีเราสามารถเลือก Present Continuous Tense (S + is/a/are + Ving) ซึ่งใกล้เคียงกับอนาคตได้ จึง ตอบ are preparing ประธาน Farmers เป็นพหูพจน์ใช้ are

2 The heat _____ this year, and it gets higher every year.

1 increase

2 are increasing

3 increased

4 has increased

ตอบ 4 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect (S + has/have + V3) หรือจะตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่ เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต คําบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็ว ๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) สําหรับข้อนี้ถ้าเราดูประธานว่า The heat เป็นประธานเอกพจน์แน่ ๆ เพราะส่วนหลังใช้สรรพนาม it แทนแสดงว่าเป็นเอกพจน์ ถ้าตอบ V1 ต้อง increases มี s และ are ผิด เป็นอดีต increased ผิด เพราะโจทย์บอกว่า this year แสดงว่าเหตุการณ์ยังไม่สิ้นสุด ส่วนหลังก็บอกว่าจะสูงขึ้นทุกปี ฉะนั้นเราก็ต้องเลือกช้อย 4 ว่า ความร้อนได้เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน ที่พูดอยู่ ยังเห็นผลอยู่จึงใช้ Present Perfect Tense

3 Dan was feeling very tired, for he____ all week.

1 worked

2 is working

3 had been studying

4 will work

ตอบ 3 หน้า 90 ใช้ Past Perfect Continuous Tense (S + had been + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อเนื่องในอดีตก่อน มักมีคําบอกเวลา เช่น all day, all night, all week, for เป็นต้น แล้วมีอีกเหตุการณ์ตามมาใช้ Past Simple Tense (S +V)หรือเราเห็น was เป็นกริยาช่องที่ 2 (Past Simple Tense) อีกประโยคให้ตอบ Past Perfect S + had V3) หรือ had been Ving ได้เลย หรือดูง่าย ๆ ว่า was เป็นอดีต อีกประโยคก็ตอบอดีต มีแค่ช้อย 1 และ 3 เท่านั้นที่เป็นอดีต แล้วดูว่าประโยคสองตอนน่าจะเดาว่าถ้าให้ V2 มาอีกตอนทําต่อเนื่องจะเป็น Past Perfect Continuous Tense

4 At this time next month, people ______ at the stadium.

1 will be gathering

2 gathered

3 gather

4 has gathering

ตอบ 1 หน้า 106 – 108 ใช้ Future Continuous Tense (S + will/shall + be + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow, tomorrow evening, at ten oclock tomorrow อย่างข้อนี้มี At this time net months เห็น next month ก็เป็นอนาคตแล้ว เดาตอบช้อย 1 ได้เลย

5 When July comes, _____ it _____ the entire month?

1 will; be raining

2 is; rain

3 does; rains

4 have; rained

ตอบ 1 คูคําอธิบายข้อ 1 เพิ่มเติม ว่า When July comes เมื่อถึงเดือนกรกฎาคมมาถึง แสดงอนาคตใช้ will be + Ving เป็น Future Continuous Tense ถูกโครงสร้างในช้อย 1 ส่วนช้อย 2 ถ้าใช้ verb to be is แล้วจะตามด้วยกริยาช่องที่ 1 rain ไม่ถูกต้อง ช้อย 3 เมื่อใช้ does มา ช่วยแล้วจะตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี s ส่วนช้อย 4 have ผิดเพราะประธาน it เป็น เอกพจน์

6 Patty went on a holiday after she _____ her dog with her neighbour.

1 have left

2 will leave

3 leaves

4 had left

ตอบ 4

7 He _____  in Thailand last Christmas.

1 will live.

2 lives

3 was living

4 have lived

ตอบ 3 หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense ( S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น สําหรับโจทย์ข้อนี้มีคําบอกเวลาคือ last Christmas ตอบ lived (V2) ไม่มียังไงอย่าคิดมาก ก็ต้องตอบรูปอดีตแน่นอน มีช้อยเดียวคือ was living ก็ตอบแทนไปเลยไม่ต้องคิดมาก นอกนั้น เป็นปัจจุบัน

8 At 9 p.m. last night the firefighters _____ with the fire for hours.

1 are fighting

2 were fighting

3 fought

4 fights

ตอบ 2 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (S + was/were+Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคําบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9 p.m. last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ อย่างข้อนี้มี คําบอกเวลา จึงตอบ were fighting

9 What ____ you do to save that dog?

1 were

2 have

3 are

4 did

ตอบ 4 หน้า 167 เป็นประโยคคําถาม Question Forms ในรูปของกริยาที่เราต้องดูอันดับแรกว่าให้กริยาอะไรมา เราเห็น do เป็นกริยาช่องที่ 1 เราต้องนึกว่าข้างหน้าอะไร สามารถตามด้วย กริยาช่องที่ 1 ได้ ถ้าเป็น verb to be (is,am,are,was, were) ตามด้วย V3 หรือ Ving ได้ V1 ไม่ได้จึงผิดช้อย 1/3 ส่วน have ก็ตามด้วย V3 จึงผิด เหลือช้อย 4 คือ verb to do (do, does, did) ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ได้ ดูตัวอย่างอื่น

– Do you like oninons?

– Did you buy a newspaper yesterday?

10 Telephone wires _____ in every corner like spider webs.

1 hang

2 hung

3 will hang

4 is hanging

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ใน ปัจจุบัน) เป็นต้น การออกสอบบางข้อมีคําบอกเวลาให้ แต่บางข้อไม่มีคําบอกเวลา อย่างเช่น: สําหรับข้อนี้เป็นความจริงว่า “สายโทรศัพท์ห้อยในทุกมุมเหมือนใยแมงมุม” จึงตอบกริยาช่อง ที่ 1 = hang

11 When a long holiday comes, there ____ silence everywhere.

1 be

2 are

3 is

4 has

ตอบ 3 เดาจากกริยา comes เป็นกริยาช่องที่ 1 เราก็ตอบส่วนหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 นั่นคือ there is, there are (มี) กริยาผันตามคํานาม silence เป็นเอกพจน์จึงตอบ is

12 Few people _____ to complete their goals before the end of this year.

1 is trying

2 are trying

3 tries

4 tried

ตอบ 2 ประโยคพูดในขณะนั้น ใช้ Present Continuous Tense (S + is am are + Ving) หรือเรารู้จากคําว่า before the end of this year (ก่อนสิ้นปีนี้) แสดงว่าขณะที่พูดยังไม่สิ้นปี เราตอบปัจจุบัน และดูประธาน people เราเรียนจาก ENG 1001 ว่าเป็นคํานามพหูพจน์ ฉะนั้น is , tries จึงผิด คงเหลือ are trying ถูกต้อง

13 My phone _____ working since it fell.

1 has stopped

2 stop

3 is stopping

4 will be stopping

ตอบ 1 คูคําอธิบายในข้อ 2 เพิ่มเติม คําบอกเวลา since (ตั้งแต่) ข้างหน้าตอบ Present Perfect

Tense (S + has/have + V3) = has stopped

14 When I had left the job, the position _____ vacant.

1 were

2 will be

3 be

4 was

ตอบ 4 เห็น had left เป็น Past Perfect Tense ในรูปอดีต แสดงว่าอีกส่วนก็ตอบเป็นอดีตไปด้วยคงเหลือ were/was เรา ตอบ was เพราะประธาน the position เป็นเอกพจน์

 1. As soon as Jane _____ her computer, we left.

1 had turned off

2 will turn off

3 turns off

4 is turning off

ตอบ 1 เห็น left เป็นกริยาช่องที่ 2 มาจาก leave แสดงว่าเป็นอดีต อีกส่วนก็ต้องตอบอดีต ดูช้อยมีอดีตช้อยเดียวคือ had turned of เป็น Past Perfect Tense ก็ตอบ ได้เลย นอกนั้นเป็นอนาคตและปัจจุบัน

16 By the end of this week, Kate _____ to the U.S.

1 will go

2 has gone

3 will have gone

4 is going

ตอบ 3 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + wilrshall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month Osnou will have gone

17 Bears _____ the sweetness of honey.

1 likes

2 like

3 liked in

4 liking

ตอบ 2 เป็นประโยคที่เป็นจริงเสมอ “หมีชอบความหวานของน้ำผึ้ง” ตอบ Present Simple Tense (S + V1) และประธาน Bears เป็นพหูพจน์ จึงตอบ like

18 There ____ the sun!

1 rose

2 rises

3 will rise

4 rising

ตอบ 2

19 He _____ up at the meeting yesterday.

1 didn’t show

2 hasn’t showed

3 won’t show

4 isn’t showing

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา yesterday ตอบ Past Simple Tense (S+

V2) = did (V2) อดีตมีช้อยเดียว

20 It _____ for almost a month.

1 haven ‘t been raining

2 hasn’t been raining

3 didn’t rain

4 wasn’t rain

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา for almost a month ตอบ Present Perfect หรือ Present Perfect Continuous Tense (S + has / have been + Ving) ก็ได้ และ ประธาน ft เอกพจน์จึงตอบ hasn’t been raining

21 Don’t _____ your phone in side the car.

1 left

2 leave

3 have left

4 will leave

ตอบ 2

เมื่อเราใช้ verb to do อยู่ข้างหน้าแล้ว กริยาที่ตามมาจะเป็นกริยาช่องที่ 1 เสมอจึงตอบ leave

22 These functions _____ right now.

1 aren’t working

2 haven’t worked

3 shouldn’t work

4 hasn’t worked

ตอบ 1 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เรามักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment , at present นั่นคือที่โจทย์มีคําบอกเวลา right now จึงตอบ arent working

23 When I ____ , the bus honked very loud.

1 sleep

2 had slept

3 did sleep

4 was sleeping

ตอบ 4 เป็นการเชื่อมด้วย when ที่มักจะใช้ Past Simple Tense (S+ V2) ให้มาแล้วคือ honked เราก็คู่กับอดีตที่เป็นสองเหตุการณ์นั่นคือ Past Perfect Tense (S + had Va) ในช้อย 2 และ Past Continuous Tense (S + was/were + Ving) ในช้อย 4 was sleeping ตอบช้ยย 4 เพราะแสดงเหตุการณ์ที่กําลังกระทําคือ กําลังหลับ รถเมล์กดแตรดัง หรียดูสูตร when

S+ was/were + Ving + when+ S + V2

24 The heat ___ for the next few months.

1 will last

2 lasted

3 had lasted

4 have lasted

ตอบ 1 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, Soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น สําหรับข้อนี้

มีคําว่า for the next few months (ในสองสามเดือนหน้า) เป็นอนาคตจึงตอบ will last

25 This fridge, ____ here for so long when it broke down last week.

1 will be

2 is

3 had been

4 be

ตอบ 3 ดูจากหลัง when มีกริยา broke เป็นกริยาช่องที่ 2 (มาจาก break) เป็นอดีต ฉะนั้นอีกส่วนก็ ตอบเป็นอดีต มีช้อยเดียวคือ had been (Past Perfect Tense) ตอบได้เลย

26 My glasses ____ somewhere.

1 has fallen

2 have fallen

3 are falling

4 falls

ตอบ 2 ประธาน glasses เป็นพหูพจน์ ฉะนั้นช้อย 1 และ 4 เป็นกริยาเอกพจน์จึงผิดก่อน เราตอบ

have fallen เพราะประโยคได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า

“แว่นตาได้หล่นที่ไหนสักแห่ง” นั่นแสดงว่าได้เกิดขึ้นมาก่อนจนถึงปัจจุบัน ไม่ใช่ว่า กําลังหล่นในช้อย 3 ไม่ได้

27 I ____ already ____ my lost book.

1 (blank); found

2 (blank); find

3 will; find

4 have; found

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 24 เพิ่มเติม มีคําบอกเวลา already ตอบ have already found

28 The date of our next meeting _____ on Tuesday at 9 o’clock.

1 is

2 are

3 has been

4 will

ตอบ 1

มีคําว่า next meeting การประชุมครั้งต่อไปนี้ แสดงว่าเป็นอนาคต เราใช้รูป wil + V1 คือ wil be แต่ช้อย 4 will ตัวเดียวไม่ได้ จึงหันมาตอบปัจจุบันคือ is เอกพจน์เพราะประธาน The date เอกพจน์ด้วย

29 If we don’t change our behavior, plastic ____ our planet.

1 will flood

2 is flooding

3 had flooded

4 flood

ตอบ 1

30 If I don’t go shopping tomorrow, we have anything left.

1 will

2 wouldn’t

3 are

4 wont

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 29 เพิ่มเติม มีกริยาช่องที่ 1 don’t ตอบส่วนหลัง will have

31 It would be a difficult task if you _____ practice.

1 don’t

2 doesn’t

3 didn’t.

4 haven’t

ตอบ 3

32 ____ you a millionaire, you _____ have to worry about your finances.

1 Have; wouldn’t

2 Had; wouldn’t

3 If; won’t

4 Were; wouldn’t

ตอบ 4

33 ______Molly not lost her temper, she would have finished her speech.

1 If

2 Were

3 Had

4 Should

ตอบ 3

34 If Simoni ____ turned down this time, he _____ looking for another job.

1 was, would stop

2 were; would stop

3 had; would have stopped

4 had been; will have stopped

ตอบ 2

35 _____ you go a little farther, you will not find the cave.

1 Unless

2 Were

3 If

4 Had

ตอบ 1 เป็นการเติมคําเชื่อม If หรือ Unless เพราะกริยามีครบแล้วคือ go (V1) คู่กับ will not find เราต้องดูความหมายถ้าให้เติมคําเชื่อม If (ถ้าหากว่า) Unless = If… not ก็คือ If you do not go… จากประโยค “ถ้าคุณไม่ไปต่ออีกสักหน่อย คุณจะไม่เจอถ้า” ก็คือตอบ If not (ถ้า…ไม่) = Unless

36 If Don changed his strategies, ____ he ____ the race?

1 will; won

2 does, win

3 would; has won

4 would; win

ตอบ 4 would he win เป็นคําถามยก wouldไว้หน้า he

37 What _____ to the house if people hadn’t seen the fire?

1 will happen

2 were happened

3 would have happened

4 had happened

ตอบ 3

38 Ron wishes he _____ on the Quidditch team.

1 was accepted

2 is accepting

3 were accepted

4 accepts

ตอบ 3

1 S + wishwishes   S + V2 หรือ were

2 S + wished          S + had V3

3 S + wish/wishes  S + would/could V1

4 S + wished          S + would/could have V3

ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 1 เราเห็น wish ตอบส่วนหลัง V2 คือ were อย่าลืม ในกลุ่มสมมติเช่น If, as iflas though, wish เราต้องตอบ were ไม่ใช้ was และใช้ were + V3 เป็นรูปถูกกระทําด้วย ยังไงนึกไว้ก่อนนะว่า กลุ่มสมมติ ตอบ were ก็ได้แล้ว

39 Our company wished that we _____ joined the competition.

1 haven’t

2 hadn’t

3 weren’t

4 won’t

ตอบ 2 ตูคําอธิบายข้อ 38 เพิ่มเติม ตรงกับสูตรที่ 2 เราเห็น wished ตอบหลัง had V3 = hadn’t

joined

40 Do you ever wish you _____ a superhero?

1 were

2 are

3 had

4 will

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 38 เพิ่มเติม เห็น wish ตอบ were ได้เลย

41 Don’t act as though nothing ____ .

1 should happen

2 would happen

3 were happening

4 had happened

ตอบ 4

42 He spends money as though it _____ just paper.

1 were

2 is

3 may be

4 be

ตอบ 1

43 It’s extremely necessary that he _____ home studying.

1 stays

2 stay

3 stayed

4 had stayed

ตอบ 2

44 Isn’t it time we _____ using plastic bags?

1 story

2 will stop

3 stoppedi

4 have stopped

ตอบ 3

45 God ____  with you at the examination.

1 be

2 is

3 may be

4 can be

ตอบ 1 หน้า 149 ขึ้นต้นประโยคด้วย God /The Lord ตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ซึ่งในตัวเลือกก็คือ be หรือขึ้นต้นด้วย Long ดูตัวอย่างพิ่มเติม

– God be with you. ตอบ be ไม่ผัน

– Long live the King. (ทรงพระเจริญ) ก็ตอบ five (V1) ไม่ผัน

46 Recently, an image of a black hole ____ by a woman.

1 is captured

2 be captured

3 will be captured

4 has been captured

ตอบ 4 เราเห็นคําบอกเวลา recently (เร็วๆ นี้) ตอบ Present Perfect Tense (S+ has/have V3) เราเห็นช้อย 4 ถูกแน่นอน และมี by จึงตอบในรูปของถูกกระทํา จึงเป็น has been v3 ไป ยังไงขึ้นด้วย has ช้อย 4 ก็ถูกแล้ว

47 When ____ Ramkhamhaeng _____ ?

1 will; be established

2 was; establishing

3 was; established

4 is; establishing

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถาม ประธานคือ Ramkhamhaeng (มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเป็นชื่อไม่มี

ชีวิตต้องการรูปถูกกระทําคือ passive construction ว่ามหาวิทยาลัยก่อตั้ง (คือ ถูกก่อตั้ง) เมื่อไร จึงใช้ verb to be + V3 ในรูปอดีตคือ was established เป็นประโยคคําถามจึงยก was ไว้หน้า ม.ราม

48 The coming week ____ for the wedding.

1 is reserved

2 reserves

3 has reserved

4 will reserve

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาว่า coming (ที่กําลังจะมาถึง) เป็นอนาคต แต่ต้องใช้รูปถูกกระทําเพราะประธาน The coming week (สัปดาห์ที่จะมาถึง) ได้ถูกจับจองสําหรับงานแต่งงาน ถ้าเป็นอนาคต ต้องใช้รูป will be reserved แต่ไม่มีในช้อย จึงหันมาใช้รูปปัจจุบันที่เป็น passive ถูก กระทํามีช้อยเดียวคือ is reserved

49 Phra Aphaimanee _____ by Sunthonphu.

1 is written

2 was written

3 was writing

4 had written

ตอบ 2 เป็นรูป Passive Construction คือรูป verb to be + V3 รูปถูกกระทําเช่นกัน โดยมี by

และประธาน พระอภัยมณี ถูกแต่ง (ถูกเขียน) นั่นคือและเป็นอดีตด้วย ซึ่งใช้ was written

50 He runs as if he _____ after.

1 was being chasing

2 had been chased

3 were being chased

4 will be chased

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 42 เพิ่มเติม ลักษณะเดียวกันเป็นเรื่อง as if ตอบ were ได้เลย เพียงแต่ใช้ were being chased รูปถูกกระทํายังไงเห็น were ก็ถูกแล้ว

51 My roof _____ repaired right now.

1 is

2 will be

3 had been

4 is being

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 22 เพิ่มเติม เห็นคําบอกเวลา right now ตอบ Present Continuous

Tense = is being

52 Have you just had your hair _____ .

1 cut

2 Cuts

3 Cutting

4 has cut

ตอบ 1 หน้า 163 เป็นโครงสร้างในเรื่อง Passive Voice โดยใช้ในรูปของ Verb to have หรือ Verb to get ให้จํา จะออกข้อสอบประมาณ 1-2 ข้อ ก็คือ เมื่อเห็น have/ has/ had หรือ get/got ให้ + V3 ดูสูตร

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

หรือ S + get/got + สิ่งของ + V3 ได้เลย

สําหรับข้อนี้ใช้ had และมี hair (ผมเป็นสิ่งของ) ตอบกริยาช่องที่ 3 cut ในที่นี้คือ V3

53 Before a long holiday, please get everything _____ .

1 done

2 does

3 did

4 do

ตอบ 1 คูคําอธิบายข้อ 52 ที่ผ่านมา กริยา get + สิ่งของ + V3 จึงตอบ done

54 ‘ll get the clock next week.

1 be fixing

2 fixes

3 is fixing

4 fixed

ตอบ 4 get + สิ่งของ + V3 จึงตอบ fixed

55 Our business trip to Moscow ____ .

1 is reorganising

2 reorganises

3 will be reorganised

4 has reorganised

ตอบ 3 ประธานคือ Our business trip (การเดินทางไปทําธุรกิจ) จะถูกจัดขึ้นใหม่ ใช้รูป passive construction เพราะการเดินทางจัดเองไม่ได้ จึงตอบรูป will be + V3 ที่เป็นถูกกระทํามี ช้อยเดียว

56 I offer my help only when it _____ .

1 is needed

2 need

3 needing

4 needed

ตอบ 1 ประธาน it ก็คือ my help เป็นเอกพจน์ ตอบกริยา ing คือ needing ไม่ถูกต้องและกริยา need (V1) เป็นพหูพจน์ก็ไม่ถูกต้อง แล้วดูกริยาข้างหน้า offer (V1) เป็นปัจจุบันเราก็ไม่ต้อง needed (V2) เพราะเป็นอดีตนั่นคือต้องการให้วิเคราะห์ไปทีละตัวเลือก จนเหลือ is เป็นกริยา เอกพจน์และตามด้วย V3 = needed เป็นรูปถูกกระทํานั่นเอง เพราะประธานเป็นสิ่งไม่มีชีวิต จึงตอบรูป passive ถูกกระทํา

57 ______ you read that sign for me?

1 Have

2 Are

3 Can

4 If

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถาม ที่ไว้วานหรือขอความช่วยเหลือให้คนอื่นช่วยเรา ในความสุภาพเราใช้

Can/Could หรือ May ในการขอร้องหรือขออนุญาต ตัวอย่างอื่นเช่น

– Can you help me? (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม)

– Can you read that sign for me? (คุณช่วยอ่านป้ายนั้นให้ฉันหน่อยได้ไหม)

58 What position _____ you _____ for?

1 (blank); apply

2 be; applying

3 does; apply

4 have; applied

ตอบ 4 เป็นการถามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผลในการกระทํานั้น จากประโยคคําถามนี้ว่า “คุณได้สมัครงานตําแหน่งไหนคะ?” หรือเราดูว่าเราใช้ have กับประธาน you ก็ช้อย 4 ถูกแล้ว นั่นคือประธาน you เราใช้ have ไม่ใช้ does ต้องเป็น do ช้อย 3 จึงผิด ส่วนกริยา be หรือ blank ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะถ้าเราทําเป็นประโยคคําถามต้องมีกริยาช่วยที่ผันตาม ประธานเช่น is, am, are, was, were, will, can กริยาช่วยหรือ has, have, had แล้วยก ไว้หน้าประธาน you

59 Everything is going to be all right, _____ .

1 will it.

2 should it

3 be not it

4 isn’t it

ตอบ 4 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยา is ตอบ tag เป็น isn’t และคํานาม Everything ตอบ tag เป็น it เพราะเป็นสิ่งของ จึงตอบ isn’t it ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

60 Let’s go walking in the park, _____ we?

1 are

2 do

3 shall

4 dont

ตอบ 3 เป็นเรื่อง question-tags เป็นกรณียกเว้นด้วย การขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น – Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Clean the table, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

61 Paul always says he _____ his pets.

1 loves

2 love modne

3 loved

4 has loved

ตอบ 1 หน้า 191 เป็นเรื่อง directindirect speech ในกรณที่กริยาในประโยคหลักเป็น Present

Simple Tense เมื่อเปลี่ยนเป็น indirect Speech กริยาในประโยคย่อยจะยังคงอยู่ใน

Tense เดิม นั่นเราเห็น says ก็ตอบกริยาส่วนหลังเป็น V1 = loves

62 I asked my mother _____ she cooked for breakfast.

1 did

2 what

3 where

4 have

ตอบ 2 เป็นเรื่อง indirect speech เราเห็นกริยา asked แสดงว่ามาจากประโยคคําถามตัวที่เชื่อมตรงกลางสามารถเป็น wh-question คําว่า what (อะไร) เป็นการถามถึงสิ่งของ ว่า “ฉันถามคุณแม่ ว่าคุณแม่ทําอะไรกินเป็นอาหารเช้า” จึงตอบ what ส่วน where ถามถึงสถานที่ไม่ถูกต้อง และ ถ้าเป็น yes-no question ที่ใช้ did กริยาหลังต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 แต่โจทย์เป็น cooked (V2) และ have ตามด้วย V3

63 The lesson says that some animals plants.

1 have eaten

2 ate

3 would eat

4 eat

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 61 เพิ่มเติม นั่นคือ เราเห็นกริยา says that เป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงว่าส่วนหลังก็ต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 ด้วย จึงตอบ eat (V1)

64 We were _____ that the strom would hit the gulf.

1 asked

2 said

3 told

4 called

ตอบ 3 ให้เติมกริยาหลัง were เป็นกริยาช่องที่ 3 เห็น that แสดงว่ามาจากประโยคบอกเล่า ซึ่งสามารถตอบกริยา said หรือ told ซึ่งกริยาน่าจะเป็น told เพราะ ถูกบอกมา (ได้ข่าวมา)

65 Jake asked me ____  I wanted to go to the beach with him.

1 whether

2 that

3 to

4 (blank)

ตอบ 1 หน้า 180 เราเห็นกริยา asked (ถาม) แสดงว่ามาจากประโยคคําถาม นั่นก็คือต้องเชื่อมด้วย whether หรือ if (หมายถึง หรือไม่) เท่านั้น จึงตอบช้อย 1

66 Water _____ at 0 degrees Celsius.

1 freezing

2 frozen

3 freezes

4 froze

ตอบ 3 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือแดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays, every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) บางข้อไม่มีคําบอกเวลา เป็นประโยคที่เป็นจริงเสมอ หรือจริงที่พิสูจน์แล้วตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่นข้อนี้ว่า “น้ำแข็งตัวที่ 0 องศาเซลเซียส” จึงตอบกริยาเอกพจน์ ช่องที่ 1 = freezes

67 _____ bacteria grow in a cold climate?

1 Does

2 Do

3 Is

4 Are

ตอบ 1 หน้า 167 เป็น Yes-No question ในประโยคคําถาม เราเห็นกริยา grow เป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงว่ากริยาข้างหน้าต้องหาที่ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ได้นั่นคือ verb to do (do,does,did) ประธานคือ bacteria เอกพจน์จึงตอบ does ส่วน verb to be (is,am,are) ตามด้วย Ving, V3 ได้

68 Rice and sand _____ uncountable nouns.

1 be

2 are

3 is

4 do

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 66 เพิ่มเติม ประโยคเป็นความจริงเสมอว่า “ข้าวและทรายเป็นคํานามนับไม่ได้) ใช้ Present Simple Tense (V1) และประธานมีสองอย่าง เป็นพหูพจน์จึงตอบ are

69 Look! They _____ their house unlocked.

1 leave

2 was leaving

3 are leaving

4 leaves

ตอบ 3 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is,am, are + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังกระทําอยู่ในขณะที่พูด อย่างเราเห็นขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 และอุทานว่า ดูซิ! แสดงว่า กําลังพูดในขณะนั้น เราตอบ are leaving กําลังกระทําอยู่ ดูตัวอย่างอื่น Look! The rain is coming. (ดูซิ ฝนกําลังมาแล้ว)

70 Who _____ captured an image of a black hole recently?

1 is

2 was

3 have been

4 has

ตอบ 3 เราเห็นคําบอกเวลา recently ตอบ Present Perfect Tense (has/have + V3) จึงตอบ have been

71 I _____ decided whether to buy a new house.

1 haven’t

2 hasn’t a

3 wasn’t

4 am not

ตอบ 1 ประธาน I ใช้ have และตอบ haven’t  decided (V3) ว่า ฉันยัง ไม่ได้ตัดสินใจ เราไม่ใช้

verb to be + V3 เพราะประธานไม่ได้ถูกกระทํา แต่เป็นประธาน ได้ทํา หรือยังไม่ได้ทํา

72 Kate _____ her apartment since early this morning.

1 had been cleaning

2 was cleaning

3 will clean

4 has been cleaning

ตอบ 2 เราเห็นคําบอกเวลา since ตอบ Present Perfect Tense (has/have + V3) หรือ Present Perfect Continuous Tense (has/have + been + Ving ) ก็ได้ จึงตอบ has been cleaning

73 How _____ you _____ to pass this class last term?

1 was; manage

2 did; manage

3 will; manage

4 must; manage

ตอบ 2 เราเห็นคําบอกเวลา last term แสดงว่าเป็น Past Simple Tense (V2) ในประโยคบอกเล่า และทําเป็นประโยคคําถามเราใช้ did มาช่วยยกไว้หน้าประธาน แล้วตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ดูตัวอย่าง

– ประโยคบอกเล่า = You managed to pass this class last term.

– ประโยคคําถาม = How did you manage to pass this class last term.

74 We ____ through many processes before everything was done.

1 go

2 gone

3 went

4 been

ตอบ 3 เราเดาจากส่วนหลังที่มีกริยาช่องที่ 2 คือ was แสดงว่าส่วนหน้าก็ตอบเป็นกริยาช่องที่ 2 หรืออดีตเพราะเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตจึงตอบ Past Simple Tense (S + V2) = went

75 By the end of next month, the Election Commission ____ their job.

1 will have finished

2 will be finished

3 has finished

4 have been finished

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 3 เพิ่มเติม เราเห็นคําบอกเวลา ที่ขึ้นต้นด้วย By (ประมาณ ราวๆ ) ใช้ Future Perfect Tense (S + will/shall + have + V3) = will have finished

 

Part ll: Vocabulary (คําศัพท์)

76 Your deeds will put you into either a good or bad _____ .

1 scene

2 igure

3 crowd

4 retribution

ถาม การกระทําต่าง ๆ ของคุณจะทําให้คุณอยู่ใน _____ ดีหรือเลวอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตอบ 4 บทที่ 9

1 สถานที่เกิดเหตุ 2 บุคคลสําคัญ 3 ฝูงชน 4 ผลกรรมสนอง

77 He is an exceptional _____ of the century.

1 garnish

2 artist

3 analysis

4 route

ถาม เขาเป็น _____ ที่ยอดเยี่ยมไม่เหมือนคนอื่นในศตวรรษนี้

ตอบ 2 บทที่ 2

1 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร 2 จิตรกร 3 ติดฉลาก

4 รอดชีวิต

78 A successful person should be both _____and clever.

1 imited

2 mental

3 quick

4 edible

ถาม คนที่ประสบผลสําเร็จควรเป็นคนที่ทั้ง _____ และเฉลียวฉลาด

ตอบ 2 บทที่ 1 หน้า 14

1 จํากัด 2 มีจิตใจ มีสติ 3 รวดเร็ว 4 สามารถรับประทานได้

79 Your cat has been ______ at that bird for the last 10 minutes.

1 cheering

2 controlling

3 construing

4 gazing

ถาม แมวของคุณได้ _____ ที่นกตัวนั้นเป็นเวลา 10 นาทีแล้ว

ตอบ 4 บทที่ 8

1 โห่ร้อง 2 ควบคุม 3 อธิบาย ตีความ 4 จ้อง เพ่งมอง

80 It is not a/an ______ that we met.

1 coincidence

2 offspring

3 reporter

4 expedition

ถาม มันไม่เป็น ______ ที่พวกเรามาเจอกัน

ตอบ 1 บทที่ 8

1 เหตุบังเอิญ 2 ทายาทลูกหลาน 3 ผู้สื่อข่าว

4 การเดินทาง

81 We all have the ______ to change the rotten system.

1 level

2 flesh

3 power

4 reporter

ถาม พวกเราทั้งหมดมี ______ ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่ดี

ตอบ 3 บทที่ 8 :

1 ระดับ 2 เนื้อ 3 พลัง อํานาจ

4 ผู้สื่อข่าว

82 Everyone should take a _____ action when doing anything.

1 huge

2 serious

3 various

4 necessary

ถาม ทุกคนควรลงมือกระทํา ______ เมื่อทําสิ่งใด ๆ

ตอบ 2 บทที่ 9

1 ใหญ่โต 2 จริงจัง รอบคอบ 3 หลากหลาย 4 จําเป็น

83 This _____ seeks funds for charity.

1 trait

2 interaction

3 legend

4 foundation

ถาม ________ นี้มองหาเงินทุนในการกุศล

ตอบ 4 บทที่ 9

1 ลักษณะเฉพาะ 2 ปฏิสัมพันธ์ 3 ตํานาน 4 มูลนิธิ

84 It could lead to a big mistake if we _____ any small details.

1 overlook

2 recycle

3 nod

4 cheer

ถาม มันสามารถก่อให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ถ้าพวกเรา ______ รายละเอียดเล็กๆ น้อย

ตอบ 1

1 มองข้าม 2 ผ่านกรรมวิธีเพื่อกลับมาใช้ใหม่ 3 พยักหน้า 4 โห่ร้อง

85 Small _____ from glass could cut you.

1 victim

2 fragments

3 mold

4 beasts

ถาม _____ เล็ก ๆ จากเศษแก้วสามารถบาดคุณได้

ตอบ 2 บทที่ 9

1 เหยื่อ 2 ชิ้นส่วน 3 แม่แบบ

4 สัตว์โลก

86 Where do they _____ these auto parts?,

1 manufacture

2 report

3 claim

4 propagate

ถาม พวกเขา _____ อะไหล่รถยนต์เหล่านี้มาจากที่ไหน

ตอบ 1 บทที่ 3

1 ผลิต ทํา

2 รายงาน

3 กล่าวอ้าง

4 ขยายพันธุ์

87 _____ need quality products.

1 Consumers

2 Essentials

3 Records

4 Crimes

ถาม ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ

ตอบ 1 บทที่ 3

1 ผู้บริโภค

2 สิ่งที่จําเป็น

3 บันทึก

4 อาชญากรรม

88 With the traffic now, it wouldn’t be _____ for me to arrive in time.

1 appropriate

2 huge

3 plentiful

4 possible

ถาม ด้วยการจราจรติดขัดตอนนี้ มันจะไม่ _____ สําหรับฉันที่จะมาถึงทันเวลา

ตอบ 4

1 เหมาะสม 2 ใหญ่โต

3 มากมาย 4 เป็นไปได้

89 This campaign should be _____ to various audiences.

1 placed

2 pollnated

3 advertised

4 happened

ถาม การรณรงค์นี้ควรจะ _____ ให้กับผู้ชมผู้ฟังที่หลากหลาย

ตอบ 3 บทที่ 3

1 ใส่ วาง 2 ผสมเกสรดอกไม้ 3 โฆษณา

4 เกิดขึ้น

90 They found a music _____ from the 1990s.

1 reconciliation

2 record

3 association

4 intimacy

ถาม พวกเขาพบ _____ เพลง จาก ค.ศ. 1990

ตอบ 2 บทที่ 12

1 การไกล่เกลี่ย 2 แผ่นเสียง 3 สมาคม

4 ความใกล้ชิด

91 The _____ we took is shorter.

1 route

2 container

3 ancestor

4 concern

ถาม _____ ที่พวกเขาเดินทางสั้นกว่า

ตอบ 1 บทที่ 12

1 เส้นทาง 2 กล่อง

3 บรรพบุรุษ

4 ความวิตกกังวล

92 Bangkok is the current ____ of administration.

1 Centre

2 equal

3 evidence

4 variation

ถาม กรุงเทพเป็น ____ ในปัจจุบันของการบริหาร

ตอบ 1 บทที่ 12

1 ศูนย์กลาง 2 เท่ากัน

3 หลักฐาน

4 ความหลากหลาย

93 Our _____ house is covered with snow.

1 surprised

2 entire

3 scarce

4 severed

ถาม บ้าน _____ ของพวกเราถูกปกคลุมด้วยหิมะ

ตอบ 2 บทที่ 12

1 ประหลาดใจ 2 ทั้งหมด 3 ขาดแคลน

4 รุนแรง

94 Make yourself familiar with the new OS.

1 notorious

2 floating

3 acquainted

4 limited

ถาม ทําตัวของคุณให้คุ้นเคยกับระบบโอเอสใหม่

ตอบ 3 บทที่ 10

1 มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 2 ลอย

3 คุ้นเคย 4 จํากัด

familiar = acquainted (with) = คุ้นเคย

95 Fruits are abundant in summer.

1 healthy

2 plentiful

3 safe

4 bereaved

ถาม ผลไม้มีมากมายในช่วงฤดูร้อน

ตอบ 2 บทที่ 10

1 อุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี

2 มากมาย

3 ปลอดภัย

4 ที่สูญเสียไป

abundant = plentiful = มากมาย

96 Please, display all tophies in the hall of fame.

1 damage

2 pollute

3 show

4 raise

ถาม กรุณา โชว์ถ้วยรางวัลทั้งหมดในห้องโถงเพื่อแสดงเกียรติศักดิ์

ตอบ 3 บทที่ 10

1 ทําให้เสียหาย 2 เป็นมลพิษ 3 โชว์ 4 ยกขึ้น

display =show = แสดง

97 We had actually finished before deadline.

1 really

2 automatically

3 precisely

4 nutritionally

ถาม อันที่จริงพวกเราได้ทําให้เสร็จ ก่อนกําหนดเวลา

ตอบ 1 บทที่ 10

1 อันที่จริง 2 อย่างอัตโนมัติ 3 อย่างถูกต้อง พอดี 4 อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ

actually = really = อันที่จริงตามที่จริง

98 Prices always affect buying decisions.

1 forgive

2 lower

3 refine

4 influence

ถาม ราคามักมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ

ตอบ 4 บทที่ 7

1 ยกโทษ ให้อภัย 2 ลดต่ำลง 3 ทําให้สละสลวย 4 มีผลต่อ

affect = influence = มีผลต่อ มีอิทธิพลต่อ

99 Our transportation needs to be improved immediately.

1 pressed

2 polluted

3 reformed

4 claimed

ถาม การขนส่งของพวกเราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างด่วน

ตอบ 3 บทที่ 7

1 กค บีบ 2 ทําให้เป็นมลพิษ 3 แก้ไข 4 กล่าวอ้าง

improved = mend, reform = ทําให้ดีขึ้น แก้ไข

100 I’ll have a treatment for my burn.

1 cure

2 calories

3 reconciliation

4 existence

ถาม ฉันจะต้องรักษาผิวที่โดนแดดเผา

ตอบ 1 บทที่ 7

1 การรักษา 2 แคลอรี่

3 การไกล่เกลี่ย ปรองดอง 4 การมีชีวิตอยู่

101 Some diseases are incurable.

1 relationships

2 ancestors

3 conventions

4 iflinesses

ถาม โรคบางอย่างไม่สามารถรักษาได้

ตอบ 4 บทที่ 7

1 ความสัมพันธ์ 2 บรรพบุรุษ 3 ประเพณี 4 โรค เชื้อโรค

102 It is a boon after the western countries to have cold weather.

1 intimacy

2 advantage

3 convention

4 level

ถาม เป็นข้อดีหลังจากประเทศทางตะวันตกได้รับอากาศเย็น

ตอบ 2 บทที่ 4

1 ความใกล้ชิด 2 ข้อดี ข้อได้เปรียบ 3 ประเพณี 4 ระดับ

103 Eye colours are genetic forms of human ethnic group.

1 hereditary

2 popular

3 excellent

4 mental

ถาม สีของตาเป็นรูปแบบทางพันธุกรรมของกลุ่มบางชาติพันธุ์ของมนุษย์

ตอบ 1 บทที่ 4

1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 เป็นที่แพร่หลาย 3 วิเศษ ยอดเยี่ยม 4 เกี่ยวกับจิตใจ

104 Someone is developing edible straws.

1 complex

2 recent

3 eatable

4 elderly

ถาม บางคนกําลังพัฒนาสตอที่สามารถรับประทานได้

ตอบ 3 บทที่ 4

1 ซับซ้อน 2 เร็วๆ นี้ ไม่นานมานี้ 3 รับประทานได้ 4 มีอายุ

105 Laos is our ____ country

1 neighbour

2 conclusion

3 process

4 foundation

ถาม ลาวเป็นประเทศ ____ ของเรา

ตอบ 1 บทที่ 6

1 เพื่อนบ้าน 2 บทสรุป 3 กระบวนการ 4 มูลนิธิ

106 The _____ led to our united investigaion.

1 vehicle

2 murder

3 environment

4 orchard

ถาม _____ นําไปสู่การสอบสวนที่ร่วมมือกันของเรา

ตอบ 2 บทที่ 6

1 ยานพาหนะ 2 การฆาตกรรม 3 สิ่งแวดล้อม 4 สวนผลไม้

107 Our ____ is surrounded by an angry crowd.

1 gift

2 diet

3 company

4 process

ถาม ______ ของเราถูกล้อมรอบด้วยฝูงชนที่โกรธแค้น

บทที่ 6

ตอบ 3 บทที่ 6

1 พรสวรรค์ 2 อาหาร 3 บริษัท 4 กระบวนการ

108 _____ me with only a smile.

1 Understand

2 Greet

3 Establish

4 Emphasise

ถาม ______ ฉันด้วยการยิ้มเท่านั้น

ตอบ 2 บทที่ 1

1 เข้าใจ 2 ทักทาย 3 จัดตั้ง ก่อตั้ง 4 เน้น

109 We shouldn’t let our ______ worry new generations.

1 collection

2 concern

3 acaderny

4 seniority

ถาม เราไม่ควรปล่อยให้ _____ เป็นที่กังวลต่อคนรุ่นใหม่

ตอบ 4 บทที่ 1

1 ของสะสม 2 ความวิตกกังวล 3 สถาบัน 4 ระบบอาวุโส

110 Every action ____ in something either good or bad.

1 results

2 appears

3 survives

4 cuts back

ถาม ทุกการกระทํา _____ ในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตอบ 1 บทที่ 1

1 เป็นผล ก่อให้เกิด 2 ปรากฏ 3 รอดชีวิต 4 ลดทอนลง

111 Massive hail has ___ all areas this afternoon

1 rescued

2 covered

3 continued

4 interviewed

ถาม ลูกเห็บก้อนใหญ่ _____ ทุกพื้นที่เมื่อบ่ายนี้

ตอบ 2 บทที่ 5

1 ช่วยเหลือจากอันตราย 2 ปกคลุม 3 ดําเนินไป 4 สัมภาษณ์

4 direction

112 We should celebrate on this special ______ .

1 occasion

2 murder

3 balance

4 direction

ถาม พวกเราควรฉลองเนื่องใน ______ พิเศษนี้

ตอบ 1 บทที่ 5

1 โอกาส 2 การฆาตกรรม 3 ความสมดุล 4 ทิศทาง

113 Do you think the police are using false _____ ?

1 title

2 figure

3 appliance

4 evidence

ถาม คุณคิดว่าตํารวจกําลังใช้ ______ ที่ผิดไหม

ตอบ 4 บทที่ 5

1 ตําแหน่ง 2 บุคคลสําคัญ 3 เครื่องมือเครื่องใช้ 4 หลักฐาน

114 Rice is _____ to Asia.

1 native

2 clever

3 quick

4 surprised

ถาม ข้าวเป็นอาหาร _____ ของเอเชีย

ตอบ 1 บทที่ 5

1 เกี่ยวกับพื้นเมือง 2 เฉลียวฉลาด 3 รวดเร็ว 4 ประหลาดใจ

115 Manoch has been ignoring his _____ illness.

1 mental

2 limited

3 related

4 successful

ถาม มาโนชกําลังละเลยความเจ็บป่วยทางด้าน ____ ของเขา

ตอบ 1 บทที่ 11

1 จิตใจ 2 จํากัด 3 เกี่ยวข้องกัน 4 ประสบผลสําเร็จ

116 Every party has to agree with the judge’s final

1 distance

2 interaction

3 conclusion

4 crime

ถาม ทุกพรรคต้องเห็นพ้องกับการตัดสินของ _____ ในศาลฎีกา

ตอบ 3 บทที่ 11

1 ระยะทาง 2 ปฏิสัมพันธ์ 3 ข้อสรุป 4 อาชญากรรม

117 Please ____ the temperature at 25 degrees.

1 enlarge

2 tip off

3 fetch

4 maintain

ถาม : กรุณา _____ อุณหภูมิที่ 25 องศา

ตอบ 4 บทที่ 11

1 ทําให้ใหญ่ 2 ให้ข่าว 3 รับ 4 รักษาไว้

118 Starfish are ____ as mammals without backbones.

1 refined

2 classified

3 developed

4 captured

ถาม ปลาดาว ____ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

ตอบ 2 บทที่ 11

1 ทําให้สละสลวย 2 แบ่งประเภท จัด 3 พัฒนา 4 จับ

119 Lee was a/an ____ superstar.

1 famous

2 pleased

3 physical

4 outstanding

ถาม บรูซ ลีเป็นดาราหนังที่ _____  คนหนึ่ง

ตอบ 1 และ 4 บทที่ 11

1 มีชื่อเสียง 2 พอใจ 3 เกี่ยวกับร่างกาย 4 เยี่ยมยอด เด่น

120 You should pay tax on all your ____ fortune.

1 bereaved

2 rescued

3 devoted

4 inherited

ถาม คุณควรเสียภาษีกับทรัพย์สมบัติที่ _____ ของคุณทั้งหมด

ตอบ 4 บทที่ 2

1 ที่สูญเสียไป 2 ช่วยเหลือจากอันตราย 3 อุทิศ 4 ได้รับมรดก

 

 

ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน s/2563

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน

Directions : Choose the best answer.

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 The children are _____ noisy today.

I think they’re even _____ than yesterday.

1 extreme; more noisy

2 extremely; more noisy

3 extremely; noisier

4 extreme; noisier

ตอบ 3 หน้า 312 คําคุณศัพท์ (adj.) ทําหน้าที่ ตามหลัง verb to be หรือหลัง linking verb (ได้แก่ is, am, are, was, were, feel, look, seem, keep, taste, smell, become, get, appear, remain, stay เป็นต้น ส่วน คํากริยาวิเศษณ์ (Adv.) ทําหน้าที่ขยายคํากริยาทั่วไป คําคุณศัพท์ และคํากริยาวิเศษณ์ สําหรับข้อนี้มีกริยา Verb to be คือ are และ noisy เป็น adj. ต้องการคํา adv. มาทําหน้าที่ขยาย adj

และส่วนหลัง เป็น than ให้ตอบการเปรียบเทียบขั้นกว่า ออกทุกเทอมนะ จาก adj, noisy ต้อง เปลี่ยน y เป็น i ก่อน แล้วเติม es จึงเป็น noisier ตอบช้อย 3

2 A: I was _____ by the movie. I almost screamed out loud when we watched it

B: Oh, I wasn’t. I thought the main character was very _____ .

1 horrified; amusing

2 horrifying; amused

3 horrifying; amusing

4 horrified; amused

ตอบ 1 หน้า 177 คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ing ถ้าใช้กับคน หรือสิ่งมีชีวิต แสดงความรู้สึกใช้รูป-ed เช่น interested, surprised, bored (รู้สึกเบื่อ), disappointed (รู้สึกผิดหวัง) เป็นต้น ถ้าใช้ กับสิ่งของหรือสิ่งไม่มีชีวิต ใช้รูป -Ving เช่น interesting (น่าสนใจ), boring (น่าเบื่อ) exciting (น่าตื่นเต้น) เราดูโจทย์ช่องแรกประธาน เป็นคน จึงตอบรู้สึกตกใจ horrified และส่วนหลัง the main character (ตัวละครหลัก) น่าขบขันจึงตอบ amusing

3 Which sentence has an object complement?

1 He worked in a luxury hotel.

2 The villagers elected Ted their new leader.

3 I was late for the concert, so I missed the first song.

4 My whole body ached after exercising.

ตอบ 2 ประโยคไหนมีส่วนขยายกรรม? หน้า 221 กริยามีกรรมต่อไปนี้ตามด้วยกรรมตรงและส่วนขยายกรรม (complement เช่น appoint (แต่งตั้ง) elect (เลือกตั้ง) prove (พิสูจน์) declare (ประกาศ) proclaim (ประกาศ) consider (พิจารณา)

สูตร

S + กริยาเฉพาะ + กรรม (คน) + ส่วนขยายกรรม (คือตําแหน่งงาน) เช่น

– The villagers elected Ted their new leader.

คน ตําแหน่ง (หัวหน้าคนใหม่)

– The chairman appointed Jane his secretary.

(ประธานแต่งตั้งเจนเป็นเลขานุการ)

– This job has proved Somsak a competent manager.

(งานนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสมศักดิ์เป็นผู้จัดการที่เก่ง)

4 He’ll be famous because he can _____ the violin very _____ .

1 to play; good

2 play, good

3 to play; well

4 play; well

ตอบ 4 กริยาช่วย can ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ ไม่มี to ตามจึงตอบ play และกริยา play เป็นกริยาทั่วไป จะต้องเป็นคํากริยาวิเศษณ์ (adv.) เท่านั้นที่มาขยายกริยาทั่วไปได้ จึงตอบ well นั่นคือ can play the violin very well

5 I think The Avengers ______ a fantastic movie.

1 are

2 be

3 am

4 is

ตอบ 4 หน้า 342 เมื่อประธานเป็นชื่อหนังสือ ชื่อร้านอาหาร หรือชื่อเฉพาะอื่น ๆ (ให้สังเกตจะขึ้นด้วยตัวอักษรใหญ่) ระยะเวลา ผลบวก ผลคูณ จํานวนเงิน ระยะทาง แม้จะมีรูปเป็นพหูพจน์ แต่จัดเป็น ประธานเอกพจน์ ตอบกริยาเอกพจน์ เช่น

– The Complete Words of Shakespeare is thick and heavy.

– The Avengers is a fantastic movie.

6 Is this book ____ ? Can I borrow it, please? I lost _____  yesterday and I need to prepare for the test.

1 your; mine.

2 yours; my

3 yours; mine

4 your; my

ตอบ 3

ช่องแรกใส่รูปเจ้าของที่ไม่มีคํานามตามหลังก็คือ yours (แถวที่ 4) และช่องหลังก็เหมือนกันถือว่าไม่มีคํานามตามหลัง เพราะyesterday เป็นคําขยาย (adv.) ไม่ใช่คํานาม จึงตอบรูปเจ้าของแถวที่ 4 คือ mine

7 Freya can _____ French fluently because she had spent most of her childhood in Paris.

1 speak

2 spoken

3 speaks

4 speaking

ตอบ 1 กริยาช่วย can ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอจึงตอบ speak

8 “Victoria’s new twin babies deprive her of a good night’s sleep.”

The word “deprive” is a(n) _____ verb.

1 linking

2 intransitive

3 non-finite verb

4 transitive

ตอบ 4 คําว่า “deprive” เป็นกริยา _____ .

วิธีดูให้ดูหลังกริยาว่าตามด้วยอะไร อย่างข้อนี้ deprive her ซึ่ง her เป็นคําสรรพนามรูปกรรม แสดงว่า deprive เป็นกริยามีกรรม (ถ้าเห็นเป็นคํานามหรือสรรพนาม แสดงว่าเป็นกรรม) จึงตอบ transitive verb = กริยามีกรรม

9 Kate went to ______ because she wanted to try some authentic _____ food.

1 Chinese; China

2 Japan; Japanese

3 Greek: Greece

4 French; France

ตอบ 2 บทที่ 1 หน้า 5 – 8 คํานามเฉพาะ เป็นชื่อเรียกเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ชื่อประเทศ

เป็นคํานามที่ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรใหญ่ และมีการเปลี่ยนคํานามให้เป็นคุณศัพท์ หมายถึง ประชาชน ภาษา เช่น Italy > Italian, China > Chinese, indonesia > Indonesian, Japan > Japanese , Argentina > Argentine, Denmark > Dane, Danish, India > Indian , Greece > Greek, Belgium > Belgian, France > French, Russia > Russian เป็นต้น

ช่องแรกตามหลังบุพบท (to) ตามด้วยคํานามคือประเทศ มีถูกคือ Japan ช้อยเดียว และส่วน หลังตอบเชื้อชาติคือ Japanese food (อาหารญี่ปุ่น)

10 I don’t have _____ questions to ask her. Will she be OK with _____ idea?

1 any; some

2 some; any

3 some; some

4 any; any

ตอบ 1 หน้า 102 คํานําหน้าคํานามแสดงปริมาณ คือ some lany ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธใช้ any

ดังนั้นประโยคแรกมี don’t have ปฏิเสธจึงตอบ any และประโยคหลังเป็นคําถาม ใช้ some หรือ any ก็ได้ จึงตอบ some จะดีกว่า แสดงถึง บ้าง/บาง/จํานวนหนึ่ง

11 I know Kate’s from London, but I don’t know where _____ husband comes from.

1 yours

2 her

3 their

4 hers

ตอบ 2 เราเห็นมีคํานาม husband จึงตอบคําสรรพนามที่มีคํานามตามคือแถว

3 เช่น her, their เราตอบ her เพราะส่วนหน้าพูดถึง Kate เป็นเพศหญิง จึงใช้ her

12 Will you stop ____ for a few minutes, please? I need to ____ on my project.

1 talking; concentrate

2 talking; concentrating

3 to talk; concentrating

4 talk; concentrate

ตอบ 1 กริยา stop ตามด้วย Ving แสดงหยุดการกระทํานั้นทันที และส่วนหลัง to ตามด้วย V1 คือ concentrate

13 Although we’ve got ____ cheese, we don’t have _____ bread.

1 any; any

2 some; some

3 any; some

4 some; any.

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 10 ประกอบ ในช่องแรกบยกเล่าใช้ some และส่วนหลังเป็นปฏิเสธใช้ any

14 I can’t drive you to the airport tomorrow. You should ask Jane. She ___ give you a lift.

1 can able to

2 may be able

3 may be able to

4 will be able

ตอบ 3 เป็นเรื่องกริยาช่วย ประโยคมกริยาช่องที่ 1 คือ give เราต้องหากริยาช่วยที่มาชนแล้วถูกต้อง

1 can ซ้อน able to ไม่ได้

2 may ตามด้วย be able ได้ แต่ต้องมา to ตาม (คือ be able to)

3 ถูกต้อง กริยาช่วย may ตามด้วย be able to แล้วตามด้วย give ได้

4 will be able ตามมี to จึงจะถูก

15 I tried to print this document on three computers, but _____ out of order.

1 no one was

2 each one were

3 each was

4 each were

ตอบ 3 ประโยคส่วนหน้าพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์3 เครื่อง แต่ละเครื่องเสีย ฉะนั้นใช้ no one ไม่ถูกต้อง

เพราะใช้แทนคน เราจึงใช้ each แต่จะ ซึ่งมีรูปเป็นเอกพจน์ ต้องตามด้วยกริยา was จึงจะถูก

16 Why did she keep ____ back? Was she afraid of ____ followed?

1 to look; be

2 to look; being

3 looking; be

4 looking; being

ตอบ 4

17 I can play ____ piano very well, but I can play _____ basketball only a bit.

1 (blank); (blank)

2 the; the

3 (blank); the

4 the; (blank

ตอบ 4 หน้า 68 คํานามที่เป็นชื่ออุปกรณ์ดนตรีชนิดต่าง ๆ เมื่อใช้เป็นกรรมตามหลังคํากริยาจะมี “the” นําหน้า เช่น the guitar, the violin, the flute (ขลุ่ย), the saxophone, the piano และ หน้า 74 เกม กีฬาต่าง ๆ ไม่มี article นําหน้า เช่น baseball, basketball, cricket, football, golf, hockey เป็นต้น

18 Do you know ____ woman over there? ____ has been coming here twice a week for the past month.

1 that; She

2 that; Her

3 this; She

4 this ; Hers

ตอบ 1 คํานําหน้าคํานาม this/that + นามเอกพจน์ this (นี้) แสดงใกล้ ส่วน that (นั่น) แสดงไกล จากประโยค อยู่ไกลจากผู้พูดเพราะถามว่าคุณรู้จักผู้หญิงคนนั้นไหม? จึงตอบ that ส่วนอีกประโยคใช้คําสรรพนามรูปประธานเพราะตามด้วยกริยา has จึงตอบ She

19 I saw a ____ of bees in the backyard. Please make sure the kids don’t touch it.

1 flock

2 herd

3 swarm

4 school

ตอบ 3

20 Tim was _____ intelligent when he was young.

1 exceptionally

2 exceptional

3 except

4 exception

ตอบ 1

21 They bought some ____ frames for their son’s graduation photographs.

1 square wooden new white

2 new square white wooden

3 wooden new white square

4 white new wooden square

ตอบ 2

22 Ken and Thomas are proud of this car because they repaired it _____ .

1 himself

2 themselves

3 yourself

4 theirselves

ตอบ 2 หน้า 122 คําสรรพนามสะท้อนตัวเอง สามารถวางหลังกริยาหรือหลังกรรมได้ ประธาน they คือ Ken and Thomas และ it ก็คือ car ว่าพวกเขาซ่อมรถด้วยตัวพวกเขาเอง จาก they เป็น themselves แทนพหูพจน์สองคน

23 Which is incorrect?

1 Nina feels warm.

2 Helen is a nicely friend.

3 They made me a project manager.

4 He gave the book fo Jane last week

ตอบ 2 ข้อไหนไม่ถูกต้อง?

1 กริยา feel เป็น linking verb ตามด้วยคุณศัพท์ warm ถูกต้อง

2 ต้องแก้เป็น Helen is a nice friend. คําที่จะขยายคํานามและวางไว้หน้าคํานามได้คือ คําคุณศัพท์ nice ไม่ใช่ nicely

3 ถูกต้อง กริยา made + กรรม + ส่วนขยายกรรม

4 ถูกต้อง กริยา gave + กรรมตรง (สิ่งของ) + to + กรรมรอง (คน)

24 My dog passed away last month. I miss it _____ .

1 terrifying

2 terrible

3 terribly

4 terrified

ตอบ 3 เราเดาจากตัวเลือกก่อนว่าน่าจะให้ตอบ adj. /adv. คงเหลือ terrible / terribly แล้วดูกริยา miss เป็นกริยาทั่วไป ต้องตอบ adv. คือ terribly (ถ้าเป็นกริยา verb to be หรือ linking verb ตอบ adj.)

25 The evidence isn’t _____ ,so we aren’t sure whether she has committed the crime.

1 convinced

2 convinces

3 to convince

4 convincing

ตอบ 4 เราเดาว่าให้ตอบรูป -ed – ing คือ convinced, convincing ประธานเป็นสิ่งของ The evidence (หลักฐาน) ไม่น่าเชื่อถือจึงตอบ convincing

26 Jane got seasick; _____ , she vomited.

1 consequently

2 similarly

3 however

4 otherwise

ตอบ 1 ให้ตอบคําเชื่อม “แจนเมาเรือ ผลตามมา เธอจึงอาเจียน”

consequently = as a result = ผลลัพธ์ ผลตามมา similarly = ทํานองเดียวกัน however = อย่างไรก็ตาม

otherwise = มิฉะนั้น

27 We need ____ apples for breakfast.

Do we have _____ in the fridge?

1 some; any

2 little; few

3 little; some

4 some; few

ตอบ 1 ใช้ some กับประโยคบอกเล่า และหมายถึง จํานวนหนึ่ง และคําถามว่ามีบ้างไหมใช้ any

28 The Lion King _____ still my favorite movie.

1 is

2 being

3 be

4 are

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 5 ประกอบ ชื่อภาพยนตร์ ดูจากขึ้นด้วยตัวใหญ่ ตอบกริยาเอกพจน์ is

29 She should avoid ___ any decision until you give her all of the necessary information.

1 making

2 to make

3 makes

4 made

ตอบ 1

30 They will not have enough time _____ a new project if this one fails.

1 to start

2 starting

3 starts

4 started

ตอบ 1 หน้า 287 ใช้ to + V1 ตามหลัง too และ enough เช่น

– He was too proud to ask for help. (เขาหยิ่งเกินไปที่จะขอความช่วยเหลือ)

– His idea was clear enough to understand. (ความคิดของเขาชัดเจนพอที่จะเข้าใจ)

จึงตอบ enough time to start

31 They asked her ____ , but she refused _____ anything without her lawyer.

1 to explain; to say

2 to explain; saying

3 explaining; saying

4 explaining; to say

ตอบ 1 กริยา ask + กรรม + to V1 จึงตอบ to explain ส่วน refuse + to V1 = to say

32 Neither the students nor the teacher _____ to have an online examination.

1 wants

2 want

3 wanting

4 to want

ตอบ 1

33 “Jennie sent an e-mail to (her brother).”

The words in brackets are the _____ of the sentence.

1 indirect object

2 subject

3 verb

4 direct object

ตอบ 1

34 I’m looking forward to ____ her at the party.

1 seeing

2 saw

3 see

4 seen

ตอบ 1 หน้า 276 กริยาต่อไปนี้จะมีบุพบทตามและให้ตอบ Ving เช่น

approve of (พอใจ) disapprove (ไม่พอใจ)

apologize for (ขอโทษ) get/be used to (เคยชิน)

feel like (รู้สึกชอบ) look forward to (รอคอย)

look forward to + Ving ตอบ seeing

35 I only packed ____ dresses for the Phuket trip, but they were all wonderful.

1 a few

2 a little

3 much

4 any

ตอบ 1 คํานําหน้าคํานาม a few + คํานามพหูพจน์ จากโจทย์ dresses พหูพจน์จึงตอบ a few

a little + นามนับไม่ได้ much + นามนับไม่ได้ any + คํานามได้ทุกประเภทแต่นิยมใช้กับ ประโยคปฏิเสธ

36 Karen has gone ____ many times. She went to London last summer.

1 abroad

2 awfully

3 never

4 intelligently

ตอบ 1 ให้เติมคํากริยาวิเศษณ์ (adv.) “เคเรนไปต่างประเทศหลายครั้ง เธอไปลอนดอนเมื่อซัมเมอร์ที่

แล้ว” adv. ที่เข้าได้กับโจทย์คือ abroad (ต่างประเทศ) ส่วน awfully (อย่างมาก) never (ไม่

เคย) intelligently (อย่างเฉลียวฉลาด)

37 The sad story made Wendy _____ .

1 cry

2 crying

3 to cry

4 cried

ตอบ 1 หน้า 279 กริยาที่ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี to ที่มักออกประจําคือ กริยา let หรือ

make (made) + กรรม + V1 เช่น

– His parents let John stay late during weekends.

– The cashier made me pay in cash.

กริยา made + กรรม + V1 จึงตอบ cry

38 Don’t forget ____ off the lights before going out tonight.

1 to turn

2 turn

3 turned

4 turns

ตอบ 1 กริยา forget + to +V1 จึงตอบ to turn โดย to แสดงวัตถุประสงค์

39 Rose had been studying very hard, _____ she had a week’s vacation after the examination ended.

1 so

2 and

3 or

4 nor

ตอบ 1 “โรสเรียนหนักมาก เลยได้พักร้อนหนึ่งสัปดาห์หลังสอบเสร็จ”

คําเชื่อม so = ดังนั้น and = และ แสดงเพิ่มเติม or = หรือ มิฉะนั้น nor = และไม่

40 History ____ a very interesting subject for Cindy.

1 is

2 to be

3 am

4 are

ตอบ 1 ชื่อวิชาเป็นเอกพจน์ จึงตอบ is

41 Many students have tried ____ . very hard for their final examination.

1 to study

2 studied

3 study

4 studies

ตอบ 1 กริยา tried (try) ตามด้วย to V1 จึงตอบ to study

42 That is the wardrobe ____ we keep our outfits.

1 where

2 why

3 which

4 when

ตอบ 3 หน้า 158 หรือหน้า 406 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคําที่ให้เติม

ช่องว่างว่าเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคํานามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คํากริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คํานาม + V

คน whom + S + Verb คําว่า S มักเป็นคําสรรพนามเช่น | Saw, you met

สิ่งของwhich + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

คํานาม wardrobe (ตู้เสื้อผ้า) เป็นสิ่งของ ตอบ which

43 Did you come back ____ last night, Tony?

1 late

2 lately

3 more late

4 latest

ตอบ 3 ดูจากตัวเลือกคงเหลือ late, lately ส่วน more late, latest เป็นขั้นกว่าขั้นสุด ไม่ถูกต้องเพราะประโยคไม่ได้เปรียบเทียบอะไร และความหมายของโจทย์ “คุณกลับมาคึกไหมเมื่อคืนโทนี่?

late (adv.) = สาย lately (adv.) = เร็วๆนี้ หมู่นี้

44 The number of tourists in Japan _____ lower than that of last year.

1 is

2 are

3 be

4 being

ตอบ 1 The number of + นามพหูพจน์ ตอบกริยาเอกพจน์คือ is

45 Sabrina doesn’t work as _____ as she used to.

1 hardly

2 hard

3 harder

4 more harder

ตอบ 2 as ……………as เปรียบเทียบเท่ากัน ฉะนั้นตรงกลางใส่ไม่ต้องมี -er หรือ more ขั้นกว่าขั้นสุดอีกแล้ว ให้ตอบขั้นธรรมดา ดูกริยา work เป็นกริยาทั่วไปต้องตอบ adv. hard เพราะหมายถึง ทํางานหนัก hard (adv.) หมายถึง แข็ง หนัก ส่วน hardly (adv.) หมายถึง แทบจะไม่

46 He bought Catherine a _____ of flowers for her birthday.

1 bunch

2 head

3 lump

4 roll

ตอบ 1 bunch of flowers = ช่อดอกไม้

47 If you want to see the flowers better, please come _____ our shop.

1 inside

2 through

3 around

4 beside

ตอบ 1 “อยากชมดอกไม้สวย ๆ เชิญด้านในร้าน” ตอบ adv. ในความหมายเข้ากับโจทย์คือ

inside = ข้างใน through = ผ่าน around = รอบ ๆ besides =  ข้างๆ

48 Which is incorrect?

1 Jane is beautifully.

2 I feel a bit better after some rest.

3 Thomas can dance well.

4 She will always help others.

ตอบ 1 ข้อไหนไม่ถูกต้อง

1ต้องแก้เป็น Jane is beautiful, ตอบ adj. เพราะตามหลัง verb to be (is)

2 ถูกต้องกริยา feel เป็น linking verb ตามด้วย adj. better

3 ถูกต้อง กริยา dance เป็นกริยาทั่วไป ตามด้วย adv. well

4 ถูกต้องกริยา help เป็นกริยามีกรรม

49 Sam _____ a tour guide in Chiang Mai.

1 is

2 can

3 does

4 has

ตอบ 1 ประธาน Sam เป็นเอกพจน์ ตอบ is (เป็น อยู่ คือ) ว่า แซมเป็นไกด์นําเที่ยว

ส่วนกริยาอื่นใช้ไม่ได้ can ตามด้วย V1 ส่วน does (ทํา) และ has (มี)

50 Running is the sport ____ Anna really likes.

1 which

2 what

3 whom

4 whose

ตอบ 1 the sport (กีฬา) เป็นสิ่งของใช้ which

51 Which is a correct sentence?

1 Open the window, please.

2 A group of cows called a herd.

3 To make a good first impression.

4 Swimming as a way to exercise.

ตอบ 1 ข้อไหนเป็นประโยคที่ถูกต้อง

1 ถูกต้องเป็นประโยคขอร้องขึ้นต้นประโยคด้วยกริยาช่องที่ 1

2 ต้องแก้เป็น A group of cows are called a herd. ถูกเรียกใช้รูปถูกกระทํา

3 ต้องแก้เป็น To make a good first impression is my goal. เดิมขาดกริยาหลัก

4 ต้องแก้เป็น Swimming is a way of exercise ต้องมีกริยาหลัก is

52 Which is not a sentence?

1 The little boy in the white t-shirt

2 You and I should have lunch together

3 My mother bought me a jacket

4 The room is empty

ตอบ 1 ข้อไหนไม่ใช่ประโยค

1 ไม่เป็นประโยคเพราะขาดกริยาหลัก ต้องแก้เป็น The little boy is in the white t-shirt.

2 ถูกต้องเพราะมีกริยา is

3 ถูกต้องเพราะมีกริยา bought

4 ถูกต้องเพราะมีกริยา is

53 A series of cartoons ______ published.

1 was

2 have

3 were

4 are

ตอบ 1 หน้า 350 เมื่อมีคํานามที่มีรูปเดียวกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น deer, sheep, fish, craft, species, series เป็นประธานของประโยค ให้ดูที่ความหมาย หรือดูที่ตัวเลือกมี กริยาเอกพจน์คือ was ตัวเลือกเดียว ก็น่าจะให้ความหมายในเอกพจน์ จึงตอบ was

54 “Greg ate (rice).” The word in brackets is the _____ of the sentence.

1 object

2 verb

3 subject

4 complement

ตอบ 1 คําที่อยู่ในวงเล็บเป็น ____ ของประโยค

กริยา eat (ate) กิน เป็นกริยาตามด้วย rice (ข้าว เป็นคํานามทําหน้าที่เป็นกรรม) คือ object

55 Kevin was extremely sad after his dog died; _____ , he could still concentrate on the lesson. 1 however

2 so

3 because

4 also

ตอบ 2 “เควินเสียใจมากหลังจากที่สุนัขของเขาเสียชีวิต อย่างไรก็ตามเขายังคงมีสมาธิในบทเรียน

however = อย่างไรก็ตาม so = ดังนั้น because = เพราะว่า

also = เช่นกัน อีกด้วย

56 The movie _____ we watched last week was great.

1 which

2 who

3 where

4 when

ตอบ 1 the movie เป็นสิ่งของใช้ which

57 It’s almost 18:00. I wonder _____ she’ll come and join us.

1 when

2 what

3 how

4 where

ตอบ 1 ประโยคแรกเกริ่นเวลา และประโยคหลังต้องการอนุประโยคที่แสดงเวลาว่าเธอจะมาเข้าร่วมกับพวก

เราเมื่อไร ก็ใช้ when

58 Both cars _____ still in great condition.

1 are

2 is

3 am

4 be

ตอบ 1 ประธาน Both cars เป็นพหูพจน์ ตอบ are

59 Either the teacher or the students _____ in the classroom.

1 are

2 is

3 am

4 was

ตอบ 1 สูตร Either…or… กริยาผันตามประธานที่อยู่ใกล้คือ the students จึงตอบกริยา

พหูพจน์ คือ are

60  Which sentence contains an indirect object?

1 Mike writes songs for many singers.

2 Lisa reads every day.

3 The world economy will be better soon.

4 Houses in this city are expensive.

ตอบ 1

61 Everyone, even the girls, ____ a great time studying English.

1 has

2 have

3 to have

4 are having

ตอบ 1

62 Which is a correct sentence?

1 Fish are fed daily.

2 Beautifully lit at night time.

3 The statue near the city center.

4 Moving to a new house yesterday.

ตอบ 1 ข้อไหนเป็นประโยคที่ถูกต้อง

1 ถูกต้องแล้ว กริยา are fed ถูกเลี้ยง เพราะประธานเป็นสัตว์ ใช้รูปถูกกระทํา

2 ประโยคขาดประธาน

3 ประโยคขาดกริยา ต้องเป็น The statue is near the city center.

4 ประโยคขาดประธาน ต้องแก้เป็น John moved to a new house yesterday.

63 The boys didn’t enjoy the concert, ____ did their friends. \

1 nor

2 or

3 so

4 yet

ตอบ 1 ประโยคหน้าเป็นปฏิเสธ และประโยคหลังมีกริยา did มาไว้หน้าประธานตัวหลัง แบบนี้ก็คือคําเชื่อม nor ใช้ได้เท่านั้น nor หมายถึง และไม่เป็นปฏิเสธขนานตาม “หนุ่มๆ ไม่สนุกไปกับคอนเสิร์ต และเพื่อนๆ ก็ไม่สนุกด้วย”

64 The audience did not enjoy the play, _____did the critics.

1 nor

2 or

3 so

4 but

ตอบ 1 ลักษณะเดียวกันก็คือคําเชื่อม nor และไม่

“ผู้ชมไม่สนุกกับการเล่น นักวิจารณ์ก็ไม่สนุกด้วย”

65 That black and white cat ______ soundly.

1 sleeps

2 sleep

3 sleeping

4 to sleep

ตอบ 1

1 s + and + s + กริยาพหูพจน์

2 อาหาร + and + อาหาร + กริยาเอกพจน์

3 The/A + คํานาม + and + the/a + คํานาม  + กริยาพหูพจน์

4 The/A + คํานาม + and + คํานาม  + กริยาเอกพจน์

1 Jim and John play basketball every evening. (2 คน เป็นพหูพจน์)

2 Rice and curry is usually our breakfast. (อาหารกินคู่กันเป็นเอกพจน์)

3 The/A black and thela white cat enjoy playing together.

ThelA 2 ตัว 2 สิ่งเป็นพหูพจน์)

 1. The/ A black and white cat sleeps soundly.

(The/A ตัวเดียวคือ แมวตัวเดียวสีขาวดํา)

โจทย์นี้ใช้ That เหมือน The เทียบอันเดียวกัน จะเหมือนแบบที่ 4 คือเป็นเอกพจน์ตอบ 1

66 My sister and I often ____  the park.

1 visit

2 visitor

3 visits

4 being visit

ตอบ 1 ประธานมีสองคนคือ My sister (พี่สาวของฉัน) และ (ฉัน) จึงตอบกริยาพหูพจน์คือ visit

67 Kate told Brian _____ their daughter.

1 to pick up

2 picks up

3 to picking up

4 pick up

ตอบ 1 กริยา tell (told) ตามด้วย กรรม + to V1 จึงตอบ to pick up

68 The girl from London could _____ very quickly.

1 swim

2 to swim

3 swimming

4 swims

ตอบ 1 กริยาช่วย can หรือ could ตามด้วยกริยาช่องที่ 1

69 The sun’s hot, _____ Mary’s wearing a hat.

1 so

2 but

3 yet

4 otherwise

ตอบ 1 “แคดร้อน ดังนั้นแมรี่จึงสวมหมวก”

so = ดังนั้น but = แต่ yet = แต่กระนั้น otherwise= มิฉะนั้น

70 The injured _____ quickly taken care of right after the accident.

1 were

2 was

3 being

4 is

ตอบ 1 หน้า 345 คํานามบางตัวมีรูปเป็นเอกพจน์แต่มีความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น people, public,

police, clergy, cattle, military รวมทั้งรูป the + adj. เป็นคํานามเช่น the rich (คนรวย), the poor (คนจน), the blind (คนตาบอด), the injured (คนบาดเจ็บ), the dead (คนตาย), the old (คนแก่) , the young (คนหนุ่มสาว) เช่น

– The police are marching up and down the street.

– The injured were carried to the hospital; while the dead were left at the scene.

71 It was extremely cold yesterday; _____ Ryan wore a very thick coat.

1 therefore

2 otherwise

3 besides

4 however

ตอบ 1 “เมื่อวานอากาศหนาวมาก ดังนั้นไรอันจึงสวมเสื้อโค้ทหนามาก”

therefore = ดังนั้น

otherwise = มิฉะนั้น

besides = นอกจากนี้

however = อย่างไรก็ตาม

72 Paul ____ spicy food very much.

1 likes

2 liking

3 like

4 be liking

ตอบ 1 ประธาน Paul คนเดียว ตอบกริยาเอกพจน์ likes

73 Rice and curry ______ my favorite food.

1 is

2 am

3 are

4 be

ตอบ 1 อาหาร + and + อาหาร + ตอบกริยาเอกพจน์ ถ้าอาหารที่กินคู่กันเป็น

หน่วยรวม เช่น จากโจทย์ ข้าวราดแกง จึงตอบกริยาเอกพจน์ is

74 News _____ as quickly as a wild fire.

1 spreads

2 to spread

3 spread

4 are spreading

ตอบ 1 คํานามบางตัวถึงแม้มีรูปเติม s ท้ายคํา เช่นชื่อวิชา กาathematics, physics, economics,

news (ข่าว) ตอบกริยาเอกพจน์ คือ spreads

75 Jacob is somewhat discouraged with his studies, _____ he never gives up.

1 yet

2 for

3 nor

4 so

ตอบ 1 “เจคอบค่อนข้างท้อใจกับการเรียน แต่กระนั้นเขาไม่เคยยอมแพ้”

yet = แต่กระนั้น for = เพราะว่า nor = และไม่

so = ดังนั้น

 

Part II: Vocabulary (คําศัพท์)

Choose the best answer

76 They have very clear evidence about the drugs ____ in preventing serious effects of infection.

1 role

2 process

3 procedure

4 reign

ถาม พวกเขามีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของยาในการป้องกันผลกระทบร้ายแรงของการติดเชื้อ ตอบ 1 1 บทบาท 2 กระบวนการ 3 กระบวนการ 4 การปกครอง

ถ้าเทียบเคาจากตัวเลือกว่า ดูคําศัพท์ที่มีเรียนในวิชา ENG 1001 มีตัวเดียวคือ role

77 My son got a lot of compliments on his good _____.

1 manners

2 borough

3 affection

4 riot

ถาม “ลูกชายของฉันได้รับการชมเชยมากมายเกี่ยวกับมารยาทที่ดีของเขา”

ตอบ 1 1 กิริยาท่าทาง 2 เมือง เขต 3 ความรัก

4 การจลาจล

78 They will _____ their music in the main hall tomorrow.

1 perform

2 possess

3 doubt

4 assassinate

ถาม พรุ่งนี้พวกเขาจะแสดงคนตรีที่ห้องโถงใหญ่

ตอบ 1

1 แสดง กระทํา 2 เป็นเจ้าของ 3 สงสัย

4 การลอบสังหาร

79 The sunlight _____ the walls with warm light.

1 illuminated

2 sophisticated

3 strengthened

4 marched

ถาม แสงแดดส่องผนังด้วยแสงที่อบอุ่น

ตอบ 1 1 ส่องสว่าง 2 สลับซับซ้อน 3 ทําให้แข็งแรง

4 เดินพาเหรด

80 The company is _____ on Sukhumvit Road.

1 situated

2 interested

3 satisfied

4 tightened

ถาม บริษัทตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท

ตอบ 1

1 ตั้งอยู่ 2 รู้สึกสนใจ 3 พึงพอใจ 4 หายาก มีน้อย

81 Lisa is a _____ of a K-pop band called Blackpink.

1 member

2 number

3 name

4 merit

ถาม ลิซ่าเป็นสมาชิกของวง K-pop ชื่อ Blackpink

ตอบ 1 1 สมาชิก 2 จํานวน 3 ชื่อ 4 ทําบุญ

82 We need a lot of help, so many ____  will be recruited for the new project.

1 interns

2 designators

3 employers

4 predecessors

ถาม เราต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก จึงจะรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจํานวนมากสําหรับโครงการใหม่

ตอบ 1

1 นักศึกษาฝึกงาน 2 นักออกแบบ 3 นายจ้าง 4 บรรพบุรษ

83 My sister didn’t ____ a word on our way home because she was mad at me.

1 utter

2 undergo

3 unite

4 unify

ถาม พี่สาวของฉันไม่พูดอะไรเลยระหว่างทางกลับบ้านเพราะเธอโกรธฉัน

ตอบ 1

1 พูด เปล่งเสียง 2 รับทราบ 3 รวมเป็นหนึ่ง 4 รวมกัน

84 George was entitled to receive the Best Employee (Award).

Which is closest in meaning to the word in brackets?

1 prize

2 stage

3 comment

4 duty

ถาม คําไหนที่มีความหมายใกล้เคียงกับคําที่อยู่ในวงเล็บ

“จอร์จมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น”

ตอบ 1

1 award = prize = รางวัล 2 เวที 3 คําวิจารณ์

4 หน้าที่

85 Pam wanted to present a(n) _____ review of the impact of COVID-19 on the economy.

1 comprehensive

2 subtle

3 conscious

4 iconic

ถาม แพมต้องการนําเสนอการทบทวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจ

ตอบ 1

1 อย่างครอบคลุม  2 บอบบาง 3 มีสติ

4 สัญลักษณ์

86 Veronica _____ on about her married life. Her friend felt bored.

1 rattled

2 folded

3 motivated

4 triggered

ถาม เวโรนิกาพูดไม่หยุดถึงชีวิตแต่งงานของเธอ เพื่อนของเธอรู้สึกเบื่อ

ตอบ 1

1 พูดไม่หยุด 2 พับ ม้วน งอ 3 ปลุกเร้า กระตุ้น 4 ทําให้เกิด

87 Her father is a highly (respected member of the international community. Which is closest in meaning to the word in brackets?

1 admired and important

2 ingenuous

3 adored and distrusted

4 famous

ถาม คําไหนที่มีความหมายใกล้เคียงกับคําที่อยู่ในวงเล็บ

“พ่อของเธอเป็นสมาชิกที่ได้รับความนับถืออย่างสูงของประชาคมระหว่างประเทศ”

ตอบ 1

1 เป็นที่ชื่นชมและนับถือ 2 เฉลียวฉลาด 3 ชื่นชมและไม่ไว้วางใจ 4 มีชื่อเสียง

88 The plants grow well in _____ soil.

1 fertile

2 geological

3 folding

4 eternal

ถาม พืชเจริญเติบโตได้ดีในดินที่อุดมสมบูรณ์

ตอบ 1

1 อุดมสมบูรณ์ 2 เกี่ยวกับธรณีวิทยา 3 พับ งอ 4 ไม่เปลี่ยนแปลง

89 Adam Smith’s love for his homeland is _____ .

1 eternal

2 geological

3 miserable

4 chronic

ถาม ความรักของอดัม สมิธต่อบ้านเกิดเมืองนอนของเขาคงอยู่ชั่วนิรันดร์

ตอบ 1

1 นิรันดร์ ไม่เปลี่ยนแปลง 2 เกี่ยวกับธรณีวิทยา 3 เวทนา 4 เป็นประจํา เรื้อรัง

90 Correct _____ is needed in order to pass through customs.

1 documentation

2 descent

3 citizenship

4 curiosity

ถาม ต้องใช้เอกสารที่ถูกต้องเพื่อผ่านด่านศุลกากร

ตอบ 1

1 เกี่ยวกับเอกสาร 2 ต้นตระกูล 3 ความเป็นพลเมือง 4 ความอยากรู้อยากเห็น

91 Wearing a mask when going outside is one of the _____ measures against COVID-19.

1 preventive.

2 chronic

3 influential

4 mysterious

ถาม การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปข้างนอก ถือเป็นมาตรการป้องกัน COVID-19

ตอบ 1 1 ที่ป้องกัน 2 เป็นประจํา เรื้อรัง 3 มีอิทธิพล 4 ลึกลับ

92 It is a _____ that Julia was extremely poor.

1 misconception

2 distinction

3 movement

4 function

ถาม เป็นความเข้าใจผิดว่าจูเลียยากจนอย่างมาก

ตอบ 1

1 ความเข้าใจผิด 2 ความแตกต่าง 3 การเคลื่อนไหว

4 หน้าที่

93 What you heard _____ part of the reality, but it is not the whole story.

1 reflects

2 speculates

3 attacks

4 collects

ถาม สิ่งที่คุณได้ยินสะท้อนถึงส่วนหนึ่งของความเป็นจริง แต่ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด

ตอบ 1

1 สะท้อนให้เห็น 2 คาดการณ์ 3 จู่โจม

4 สะสม

94 They are an (unaffected), charming couple. Which is closest in meaning to the word in brackets?

1 genuine behavior

2 undignified

3 not changed

4 friendly and likeable

ถาม คําไหนที่มีความหมายใกล้เคียงกับคําในวงเล็บ

“เป็นคู่รักที่มีเสน่ห์และไม่เสแสร้ง

ตอบ 1

1 ไม่เสแสร้ง 2 ไม่สมศักดิ์ศรี 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 4 เป็นมิตรและเป็นที่ชื่นชอบ

95 More than 50 villages have been _____ by flooding.

1 affected

2 accounted

3 included

4 interpreted

ถาม หมู่บ้านมากกว่า 50 หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ตอบ 1

1 ผลกระทบ 2 บัญชี

3 รวม 4 แปลความ ตีความ

96 Dan is Thai by ____ , although he’s a British citizen.

1 descent

2 property

3 conclusion

4 relation

ถาม แดนเป็นคนไทยโดยสายเลือด แม้ว่าเขาจะเป็นพลเมืองอังกฤษก็ตาม

ตอบ 1

1 สายเลือด ต้นตระกูล 2 ทรัพย์สมบัติ 3 บทสรุป 4 ความสัมพันธ์

97 The sudden death of the prime minister caused enormous political ______ .

1 upheaval

2 crust

3 compression

4 raise

ถาม การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของนายกรัฐมนตรีทําให้เกิดความโกลาหลทางการเมืองครั้งใหญ่

ตอบ 1

1 ความโกลาหล วุ่นวาย 2 เปลือกโลก 3 ความกดดัน 4 ยกขึ้น

98 We should (go forth) to keep up the pace of economic growth.

Which is closest in meaning to the words in brackets?

1 proceed

2 expand

3 go straight

4 invest

ถาม เราควรเดินหน้าตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตอบ 1

1 ดําเนินไป 2 ขยาย

3 ตรงไป 4 ลงทุน

99 She has taken on many _____ over the past few months, but I have yet to see her excel in any of them.

1 roles

2 approaches

3 comments

4 interns

ถาม เธอได้รับบทบาทมากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ฉันยังไม่ได้ดูเธอเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ตอบ 1

1 บทบาท 2 หลักการทฤษฎี 3 คําวิจารณ์ 4 นักศึกษาฝึกหัด

100 The (assassination) of the former president has been thoroughly investigated.

Which is closest in meaning to the word in brackets?

1 murder by sudden attack

2 association

3 assignment

4 killing accidentally

ถาม การลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีได้รับการสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ตอบ 1

1 การลอบสังหาร 2 สมาคม 3 งานที่มอบหมาย 4 การฆาตกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจ

101 She should be responsible for her _____ .

1 duty

2 disappointment

3 independence

4 screen

ถาม เธอควรจะรับผิดชอบในหน้าที่ของเธอ

ตอบ 1

1 หน้าที่ 2 ผิดหวัง 3 อิสรภาพ

4 จอภาพ

102 Exercising is a _____ measure for colds.

1 preventive

2 profitable

3 protective

4 profound

ถาม การออกกําลังกายเป็นวิธีป้องกันโรคหวัดได้

ตอบ 1

1 เป็นที่ป้องกัน 2 สามารถทํากําไร 3 ปกป้อง

4 ลึกซึ้ง

103 As Sandra is very ______, she won’t let anything come in her way.

1 ambitious

2 costly

3 worth

4 miserable

ถาม เพราะแซนดร้ามีความทะเยอทะยานมาก เธอจะไม่ยอมให้มีอะไรมาขวางทางเธอ

ตอบ 1

1 ทะเยอทะยาน

2 แพง

3 มูลค่า

4 น่าสงสาร

104 She _____ her own education so that her siblings could continue studying.

1 sacrificed

2 savaged

3 worshipped

4 warmed

ถาม เธอเสียสละการศึกษาของตัวเองเพื่อให้พี่น้องของเธอได้เรียนต่อ

ตอบ 1

1 เสียสละ 2 ป่าเถื่อน

3 บูชา 4 อบอุ่น

105 Marcus is a very _____ boy. He makes determined efforts to overcome his difficulties.

1 ambitious

2 charming

3 popular

4 naughty

ถาม มาร์คัสเป็นเด็กที่มีความทะเยอทะยานมาก เขาพยายามอย่างแน่วแน่ที่จะเอาชนะความยากลําบาก

ของเขา

ตอบ 1

1 ทะเยอทะยาน

2 มีเสน่ห์

3 เป็นที่แพร่หลาย

4 ซุกซน

106 The ______ of our organization will be dictated by the economic growth.

1 prosperity

2 procrastination

3 program

4 process

ถาม ความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรของเราจะถูกกําหนดโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตอบ 1

1 ความเจริญรุ่งเรือง 2 การผัดวันประกันพรุ่ง 3 โครงการ 4 กระบวนการ

107 Tommy was ______ by fatigue and weakness.

1 plagued

2 doubted

3 puzzled

4 pleased

ถาม ทอมมี่ถูกทําให้หงุดหงิดด้วยความเหนื่อยล้าและความอ่อนแอ

ตอบ 1

1 ทําให้หงุดหงิดรําคาญ 2 สงสัย 3 ปริศนา

4 พึงพอใจ

108 It’s a wonder how much the Internet can _____ the world.

1 shrink

2 shut

3 sfit

4 soar

ถาม น่าแปลกใจที่อินเทอร์เน็ตสามารถย่อโลกได้มากเพียงใด

ตอบ 1

1 หดตัว ถอย

2 ปิด

3 รอง

4 ทะยาน

109 It took five men to _____ the box up.

1 heave

2 bend

3 collapse

4 erupt

ถาม ต้องใช้ผู้ชาย 5 คนยกกล่องขึ้น

ตอบ 1

1 ยกขึ้น 2 คค งอ โค้ง 3 ทรุค ยุบ

4 ประทุ ระเบิด

110 Many shops were robbed during the _____ , but we can’t catch any of the culprits.

1 riot

2 ritual

3 rage

4 race

ถาม ร้านค้าหลายแห่งถูกปล้นในช่วงจลาจล แต่เราไม่สามารถจับคนร้ายได้

ตอบ 1

1 จลาจล 2 พิธีกรรม 3 ความโกรธ 4 การแข่งขัน

111 She should know the table _____ if she wants to work in a luxury hotel.

1 etiquette

2 value

3 sacrifice

4 size

ถาม เธอควรรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารหากเธอต้องการทํางานในโรงแรมหรู

ตอบ 1

1 มารยาท 2 คุณค่า 3 การเสียสละ 4 ยึด ริบ จับ

112 Jane is greatly (superior) to her brother in terms of her education.

Which is closest in meaning to the word in brackets?

1 better

2 inferior

3 weaker

4 supernatural

ถาม แจนเก่งกว่าน้องชายมากในแง่ของการศึกษาของเธอ

ตอบ 1

1 เก่งกว่า ดีกว่า 2 ต้อยกว่า 3 อ่อนกว่า 4 เหนือธรรมชาติ

113 People love to be happy. We don’t want to have _____ in our lives.

1 misery

2 descent

3 interns

4 predecessors

ถาม คนชอบที่จะมีความสุข ไม่อยากมีความทุกข์ในชีวิต

ตอบ 1

1 ความทุกข์ 2 ต้นตระกูล 3 นักศึกษาฝึกหัด 4 บรรพบุรุษ

114 Sometimes our (independence) comes at the cost of something else.

Which of closest in meaning to the word in brackets? .

1 freedom

2 belief

3 responsibility

4 suggestion

ถาม บางครั้งความเป็นอิสระของเราก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งอื่น

ตอบ 1

1 ความเป็นอิสระ เสรี

2 ความเชื่อ 3 ความรับผิดชอบ 4 การแนะนํา

115 Thailand’s 2019 general ____ was the first one held in accordance with the 2017 constitution.

1 election

2 determination

3 suggestion

4 succession

ถาม การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยปี 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 2560

ตอบ 1

1 การเลือกตั้ง 2 ความมุ่งมั่นตั้งใจ 3 การแนะนํา 4 ความต่อเนื่อง

116 This story _____ an unpleasant memory from my childhood.

1 triggered

2 affected

3 effected

4 prevented

ถาม เรื่องนี้ทําให้เกิดความทรงจําอันไม่พึงประสงค์จากวัยเด็กของฉัน

ตอบ 1

1 ทําให้เกิด 2 ผลกระทบ 3 มีผลต่อ

4 ป้องกัน

117 This medicine has no _____ .

1 side-effects

2 perspective

3 side-line

4 aspects

ถาม ยาชนิดนี้ไม่มีผลข้างเคียง

ตอบ 1

1 ผลข้างเคียง 2 ทรรศนะ มุมมอง

3 เส้นข้าง

4 ลักษณะ แง่มุม ด้าน

118 A Tarot reader can ____  future by reading their cards.

1 predict

2 boost

3 neglect

4 convince

ถาม นักอ่านไพ่ยิปซีสามารถทํานายอนาคตของคุณได้โดยการอ่านไพ่ของพวกเขา

ตอบ 1

1 ทํานาย พยากรณ์ 2 ส่งเสริม 3 ละเลย เพิกเฉย 4 ทําให้เชื่อ

119 This is a very rich forest with a(n) _____ of wildlife.

1 abundance

2 adolescence

3 achievement

4 stereotype

ถาม ที่นี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก มีสัตว์ป่ามากมาย

ตอบ 1

1 มากมาย อุดมสมบูรณ์ 2 ความเป็นผู้ใหญ่ 3 ความสําเร็จ 4 กรอบประเพณีเก่าที่ไม่เปลี่ยน

120 This restaurant is very popular is because of its ____ location.

1 ideal

2 interested

3 incomprehensible

4 idle

ถาม ร้านนี้ดังมากเพราะมีทําเลที่ดีเยี่ยม

ตอบ 1

1 ดีเลิศ อุดมคติ 2 สนใจ 3 ไม่เข้าใจ

4 เกียจคร้าน

 

ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน 2/2563

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน

Directions : Choose the best answer.

Part 1: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 The concert was ____, I was ____ before the show but now I wished I had stayed home.

1 disappointing, exciting

2 disappointed, exciting

3 disappointing, excited

4 disappointed, excited

ตอบ 3 หน้า 177 คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ing ถ้าใช้กับคน หรือสิ่งมีชีวิต แสดงความรู้สึกใช้รูป –

ed เช่น interested, surprised, bored (รู้สึกเบื่อ), disappointed (รู้สึกผิดหวัง) เป็นต้น ถ้า ใช้กับสิ่งของ หรือสิ่งไม่มีชีวิต ใช้รูป -Ving เช่น interesting (น่าสนใจ), boring (น่าเบื่อ) exciting (น่าตื่นเต้น) เราดูโจทย์ช่องแรกประธานคือ The concert (คอนเสิรต์) สิ่งของที่ตอบ disappointing ส่วนช่องที่ 2 ประธานคือ เป็นคน ก็ตอบแสดงความรู้สึกคือ excited รู้สึก ตื่นเต้น

2 Only ______ deserve _______ .

1 the brave, the fair

2 the braves, the fairs

3 the brave, the fairs

4 the braves, the fair

ตอบ 1 หน้า 20 คํานามสมมูลย์ โดยไม่ได้มาจากคํานามโดยตรง ใช้คําคุณศัพท์ (adj.) ที่บอกคุณลักษณะ

แล้วใส่ the + adj. ทําให้กลายเป็นคํานามได้ เช่น the good (คนดี), the bad (คนไม่ดี), the poor (คนจน), the rich (คนรวย) , the old (คนแก่) , the young (คนหนุ่มสาว), the brave (ผู้กล้าหาญ), the dead (คนตาย), the injured (คนบาดเจ็บ), the sick (คนป่วย) , the disabled (คนพิการ), the handicapped (คนพิการ), the dead (คนตาย), the fair (หญิงงาม) เป็นต้น จากตัวเลือกตอบ the brave กับ the fair

3 We should find ______ venue for our party soon. How about ______ restaurant we went to last week? :

1 (blank); (blank)

2 the; a

3 a; a

4 a; the

ตอบ 4 หน้า 57 ใช้ alan นําหน้านามที่ใช้แสดงความหมายของคํานามว่าเป็นสิ่งหนึ่งโดยทั่ว ๆ ไป ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน อันไหน หรือคํานามนั้นกล่าวครั้งแรกทั่วไปใช้ “a” เช่น a place (สถานที่หนึ่ง) avenue (สถานที่จัดงานแห่งหนึ่ง ส่วนหลัง ใช้ “the” นําหน้าคํานามที่ผู้พูดชี้ เฉพาะเจาะจง อย่างโจทย์ผู้พูดเสนอเจาะจงว่า ร้านอาหารที่เราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นไง จึงใช้ “the”

4 A: Have you ever watched _____ films?

B: No, I haven’t. But I once saw a _____ movie when I visited _____

1 Italian; France, French

2 Italy; French, France

3 Italian; French, France

4 Italy; France, French

ตอบ 3 บทที่ 1 หน้า 5 – 8 คํานามเฉพาะ เป็นชื่อเรียกเฉพาะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ชื่อประเทศ

เป็นคํานามที่ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรใหญ่ และมีการเปลี่ยนคํานามให้เป็นคุณศัพท์ หมายถึง ประชาชน ภาษา เช่น Italy > Italian, China > Chinese, Indonesia >Indonesian, Japan > Japanese , Argentina > Argentine, Denmark > Dane, Danish, India > Indian , Greece > Greek, Belgium > Belgian, France > French, Russia > Russian เป็นต้น

ช่องแรกที่ให้เติมนั้นต้องการคําคุณศัพท์ที่แสดงเชื้อชาติคือ Italian รวมเป็น Italian films ภาพยนตร์อิตาลี ส่วนช่องที่ 2 ก็แนวเดียวกันตอบ French movie ภาพยนตร์ฝรั่งเศส และช่องที่ 3 เติมประเทศว่าเมื่อฉันไปแวะที่ประเทศฝรั่งเศส ก็ตอบ France

5 This car belongs to _____ It is _____ car.

1 her; hers

2 hers; her

3 her; her

4 hers; hers

ตอบ 2

6 I’m too short. Can you grab _____ boxes for me, please?

1 these

2 this

3 those

4 that

ตอบ 3 จากประโยคบอกว่าเขาเตี้ยไป จึงขอให้คุณช่วยหยิบกล่องเหล่านั้นให้หน่อย boxes เป็นคํานามพหูพจน์และอยู่ไกลจากผู้พูด จึงตอบ those

7 Jane saw a _____ of birds in the sky yesterday.

1 swarm

2 flock

3 school

4 herd

ตอบ 2

หน้า 9 สมุหนาม (Collective Noun) หมายถึง คํานามที่มีความหมายแสดงกลุ่ม หมู่ พวก ที่ เป็นกลุ่มของคน สัตว์ สิ่งของ ใช้คําต่างกัน ออกสอบประมาณ 1 – 2 ข้อทุกเทอม

an army of soldiers = ทหารกองหนึ่ง

a band of singers, musicians, outlaws = นักร้อง นักแสดงวงหนึ่ง ผู้ร้ายกลุ่มหนึ่ง

a bunch of keys, grapes, flowers = กุญแจพวงหนึ่ง องุ่นพวงหนึ่ง ดอกไม้ช่อหนึ่ง

a flock of sheep, birds, geese = แกะ นก ห่าน ฝูงหนึ่ง

a herd of cattle, cows, pigs = โค วัว หมู ฝูงหนึ่ง

a school of fish, whales = ปลาฝูงหนึ่ง ปลาวาฬฝูงหนึ่ง

a swarm of bees = ผึ้งฝูงหนึ่ง

8 My brother is ____teacher. He often walked to __school before he bought

car last week.

1 a; (blank); (blank)

2 the; the; (blank)

3 a; (blank); a

4 the; a; a

ตอบ 3 หน้า 59 ใช้ “a” “an” นําหน้าคํานามที่แสดงอาชีพ เช่น a teacher (ครู), a nurse (นางพยาบาล), a housewife (แม่บ้าน), a doctor (แพทย์), an engineer (วิศวกร) เป็นต้น

หน้า 70 สํานวนที่มีโครงสร้าง บุพบท + นามนับได้ จะไม่มี article เช่น by train (โดยรถไฟ), by taxi (โดยรถแท็กซี่), by post (ทางไปรษณีย์), go to bed (เข้านอน) , to church (เข้าโบสถ์), to school (ไปเรียน) to town (เข้าเมือง)

หน้า 57 ใช้ a/an นําหน้านามที่ใช้แสดงความหมายของคํานามว่าเป็นสิ่งหนึ่งโดยทั่ว ๆ ไป ไม่ชี้ เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน อันไหน เช่น a car (รถคันหนึ่ง), a necktie (เนคไทเส้นหนึ่ง เป็น ต้น รวมกับจึงตอบ a teacher, walked to school, a car

9 We bought ______ old townhouse at ______ end of the road.

1 the; an

2 a; a

3 an; the

4 an; an

ตอบ 3 หน้า 57 ใช้ “an” นําหน้าคํานามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ (a, e, i, o, u) เช่น an egg, an elephant, an animal และคํานามที่มีคุณศัพท์มาขยายอยู่ข้างหน้า ใช้ an นําหน้าคําคุณศัพท์ที่ มีเสียงพยัญชนะ เช่น an old house, an important leader เป็นต้น และใช้ “the” นําหน้า คํานามเป็นการชี้เฉพาะและผู้พูดรู้ว่าหมายถึงสิ่งไหน จึงตอบ the end of the road (ตรงท้าย ถนน ถนนไหนผู้พูครู้)

10 Are ____ shoes the ones we saw yesterday? They looked nicer in the shop.

1 much

2 that

3 this

4 these

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 6 shoes เป็นคํานามพหูพจน์นับได้ จึงตอบ these ส่วน much นําหน้าคํานามที่นับไม่ได้ ถ้าให้นับได้จะใช้ many

11 Mike and Tommy didn’t pay any fee because they fixed this car _____ .

1 themselves

2 their

3 them

4 they

ตอบ 1 หน้า 122 123 คําสรรพนามที่มีความหมายสะท้อนถึงตัวเอง ใช้กรณีทําหน้าที่เป็นกรรมตรง มัก วางอยู่หลังกริยา หรือกริยามีกรรมกวางหลังกรรม เช่น

– I cut myself. (ฉันทํามีดบาดตัวเอง)

– Tom and Ann blamed themselves for the accident.

(ทอมและแอนโทษตัวเองเรื่องอุบัติเหตุ)

12 I need to buy some _____ frames for my wedding photos.

1 brown new square

2 oval French green

3 shiny new metal

4 wooden new black

ตอบ 3 หน้า 188 เป็นการเรียงคุณศัพท์ที่มีคุณศัพท์มาขยายคํานามหลายตัว โดยวางไว้หน้าคํานาม คือ คํานามหลักจะอยู่ขวามือของเรา ส่วนหน้าคํานามจะเป็นคุณศัพท์เรียงลําดับ

1 ต้องเรียงเป็น new square brown frames

2 ต้องเรียงเป็น al green French frames

3 เรียงถูกต้อง shiny new metal frames

4 ต้องเรียงเป็น new black wooden frames

13 I think we should talk to _____ about _____ plan before it’s too late.

1 they, their

2 they; theirs

3 them; theirs

4 them; their

ตอบ 4 ในช่องแรกให้ตอบหลังบุพบท to ต้องการรูปกรรมก็คือ them และช่องที่ 2 มีคํานามplan ต้องการคําสรรพนามที่มีคํานามตามหลังคือรูปแสดงความเป็นเจ้าของคือ their

14 The book in _____ hand is _____ .

1 your; mine

2 yours; mine

3 yours; my

4 your; my

ตอบ 1 ช่องแรกมีคํานาม hand สามารถตอบรูปแสดงความเป็นเจ้าของ คือ your และส่วนหลังให้เติมไม่มีคํานามตามหลังเลย จึงตอบ mine

15 Last summer, I had a chance to try some _____ and ______ cuisines.

1 Greek; Japanese

2 Iceland; Chinese

3 Mexican; Iraq

4 Belgium; Danish

ตอบ 1

16 This is _____ race I’ve ever seen.

1 the most exciting

2 the most excited

3 the more excited

4 most exciting

ตอบ 1 หน้า 173 174 ส่วนหลังบอกl have ever seen (ที่ฉันเคยเห็นมา) แสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าต้องเป็นขั้นสุดเพื่อแสดงที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น การใช้ขั้นสุดตามหลัง verb to be (is) จะมี the และตามด้วย adj. ขั้นสุดก็คือ most exciting และใช้รูป -ing เพราะพูดถึงสิ่งของ race (การแข่งขันที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด (ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ)

17 This company only has _____ employees, but all of them are professional and helpful.

1 few

2 a few

3 a little

4 little

ตอบ 2 หน้า 104 few, a few นําหน้าคํานามพหูพจน์ ส่วน little, a little นําหน้าคํานามนับไม่ได้ employees เป็นคํานามพหูพจน์จึงตอบ few, a few ถ้ามี a นําหน้าแสดงถึงเชิงบวกว่า น้อย แต่ก็ยังมีบ้าง ส่วน few เชิงลบ น้อยจนเกือบไม่มีเลย จากประโยคบอกมีลูกจ้างน้อย แต่ทุกคน ล้วนเป็นมืออาชีพและช่วยเหลือกันได้ จึงเป็นเชิงบวกตอบ a few

18 They invited _____ to _____ house for a nice dinner.

1 me; their

2 me; theirs

 1. I; theirs
 2. I; their

ตอบ 1 ช่องแรกเติมหลังกริยา ต้องการรูปกรรมก็คือ me และช่องหลังมีคํานาม

คือ house ตอบสรรพนามที่มีคํานามตามหลังคือ their

19 Lisa is _____ girl in this room.

1 more small

2 smallest

3 the smallest

4 the most small

ตอบ 3 เมื่อเราเห็น in + สถานที่ หรือ of + สถานที่ ให้ตอบขั้นสุคว่าที่สุดในนั้นได้เลย ดูตัวเลือก

คําคุณศัพท์คือ small ทําเป็นขั้นสุดคือ smallest และใส่ the นําหน้า เป็น the smallest

20 A: Do you know _____ man?

B: Yes, I recognize _____ , but I don’t know _____ name.

1 that; he; him

2 this; his; him

3 this; his; his

4 that; him; his

ตอบ 4 ใช้ that man เพราะผู้พูดเอ่ยถึงชายคนนั้น น่าจะอยู่ไกล ว่ารู้จักไหม

ช่องที่สองให้ตอบหลังกริยา ตอบสรรพนามรูปกรรมคือ him และช่องที่สามมีคํานามคือ name ตอบสรรพนามรูปเจ้าของคือ his

21 Walking is _____ harder for elderly people with knee problems.

1 many

2 a few

3 several

4 much

ตอบ 4 หน้า 319 คําที่สามารถนําหน้าขั้นกว่าได้คือ a bit, a little, much, a lot, far, even ฉะนั้น

harder เป็นขั้นกว่าแล้วสามารถตอบ much นําหน้าได้เทียบตัวอย่างอื่น

– She works much harder than last semester.

– She can speak English far better than before.

– Could you speak a little (a bit) more slowly, please?

22 _____ is a fun exercise for people who aren’t into sports.

1 Dancing

2 Dances

3 Dance

4 Danced

ตอบ 1

23 Anna got a _____ table for her home office last week.

1 new wooden round

2 beautiful black wooden

3 big green metal French

4 big green metal French

ตอบ 2

1 ต้องเป็น new (ลักษณะ) round (รูปร่าง กลม) wooden (นามขยาย) table (นามหลัก)

2 ถูกต้องแล้ว beautiful (คุณลักษณ) black (สี) Wooden (นามขยาย) table (นามหลัก)

3 ต้องเป็น big (ขนาด) green (สี) French (เชื้อชาติ) metal (นามขยาย) table (นามหลัก)

4 ต้องเป็น big green French metal table

24 Pam is _____ than Becky, but Jane is _____ .

1 the older, oldest

2 the older; the oldest

3 older; oldest

4 older; the oldest

ตอบ 4 หน้า 175 เจอ than ให้ตอบขั้นกว่า นั่นคือ older than และช่องหลัง เปรียบเทียบ

กันสามคนคือ Pam, Becky, Jane สามคนหรือมากกว่าสาม ตอบขั้นสุด นั่นคือ the oldest

25 You were lucky you didn’t get hurt. Please be _____ next time.

1 the more careful

2 more careful than

3 carefully

4 more careful

ตอบ 4 ดูตัวเลือก 1 ผิดเพราะขั้นกว่าข้างหน้าจะไม่มี the ตัวเลือก 2 ถ้าใช้ than ต้องตามด้วยคําเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบกับอะไรใช้ than ไม่ถูกต้อง ตัวเลือกที่ 3 carefully เป็น adv. จะทํา หน้าที่ขยายกริยาทั่วไป แต่ตามหลัง be (verb to be) ไม่ได้ ฉะนั้นตัวเลือกที่ 4 ถูกต้องเพราะ เป็นการเตือนให้ระมัดระวังมากขึ้น การใช้ขั้นกว่าเป็นการแสดงมากขึ้นจึงตอบ more careful

26 A: _____ did you go swimming?

B: In the sea, of course.

1 How

2 Where

3 What

4 When

ตอบ 2 หน้า 308 คําสถานวิเศษณ์ (adverb of place) คือ คํากริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกสถานที่ ในรูป คําถามตั้งคําถามด้วย Where (ที่ไหน) ดูจากการตอบ ๆว่า In the sea ในทะเล แสดงว่าคน ถาม ๆ ว่า ที่ไหน (Where)

27 A: Sorry, please speak _____ more slowly.

B: Okay.

1 a far

2 a day

3 a few

4 a little

ตอบ 4 คําอธิบายข้อ 21 นําหน้าขั้นกว่าได้มี a little หรือ a bit ก็ได้

28 Ubon was very disappointed for ______ any bonus after having worked for a long time.

1 to receive

2 receiving

3 receives

4 receive

ตอบ 2 หน้า 276 ให้ตอบ Ving ตามหลังบุพบท เช่น

approve of + Ving

apologize for + Ving

get/be used to + Ving

look forward to + Ving

ฉะนั้นลงท้ายด้วย for ก็เดาตามด้วย Ving ตอบ receiving

29 Line messages to my friends save me _____ for postage.

1 paying

2 paid

3 to pay

4 pays

ตอบ 1

30 Sunan remembered _____ off the lights before going home yesterday.

1 to switch

2 switch

3 switched

4 switching

ตอบ 4 หน้า 282 กริยาบางตัว เช่น remember, stop, try เมื่อตามด้วย Ving หมายถึง จําได้ หยุดการกระทํานั้น หรือลองสิ่งนั้น

– I remembered switching off the lights before I left for the concert. (ฉันจําได้ว่าฉันได้ปิดไฟแล้วก่อนออกไปดูคอนเสิร์ต)

31 Please forgive me for not _____ you when traveling in Hat Yai.

1 call

2 to call

3 called

4 calling

ตอบ 4

32 Jeff can dive _____ than before.

1 deeply

2 deep

3 deeper

4 deepest

ตอบ 3

33 A: What are you going to do on Songkran’s Day?

B: I may _____ to Phuket.

1 gone

2 went

3 go

4 goes

ตอบ 3 จากโจทย์มีกริยาช่วย may แล้ว ซึ่งตามด้วยกริยาช่องที่ไม่ผัน นั่นคือ go ไม่ต้องเติม es

34 Those young campers played _____ .

1 noisily outdoors this morning

2 outdoors noisily morning this

3 this outdoors morning noisily

4 morning noisily this outdoors

ตอบ 1

35 Which statement contains a transitive verb?

1 Please don’t be late again, Tom.

2 Who went to the beach with you last Saturday?

3 Malee avoided traffic jams

4 You look great, Jane

ตอบ 3 ถาม ข้อไหนมีกริยามีกรรม

1 กริยา be ถือว่ามาจาก verb to be be, is, am, are, was, were) เป็น linking verb

2 กริยา went (go) มี to ตามถือว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม (intransitive verb)

3 กริยา avoid ตามด้วยคํานาม traffic jams เป็นกริยามีกรรม (transitive verb)

 1. กริยา look ตามด้วยคุณศัพท์ (adj.) เป็นกริยาประเภท linking verb

36 Tyler’s hair wants ______ because it’s grown too long now.

1 cutting

2 cut

3 cuts

4 to cut

ตอบ 4

37 The counsellor listened to my problem _______ .

1 patients

2 patience

3 patiently

4 patient

ตอบ 3 หน้า168 169, 218 219 คําคุณศัพท์ (adj.) ทําหน้าที่ ตามหลัง verb to be หรือหลัง linking verb (ได้แก่ is, am, are, was, were, feel, look, seem, keep, taste, smell, become, get, appear, remain, stay เป็นต้น ส่วน คํากริยาวิเศษณ์ (Adv.) ทําหน้าที่ขยาย คํากริยาทั่วไป คําคุณศัพท์ และคํากริยา

1 S + Verb to be/Vlk + adj.

2 S + Verb ทั่วไป + adv.

กริยา listen to เป็นกริยาทั่วไป มีกรรมมารับ (my problem) ตอบ adv. เพราะ adv. ทําหน้าที่ ขยายกริยาทั่วไป จึงตอบ patiently, ตัวอย่างอื่นเช่น

– John speaks slowly.

– John did his homework carefully.

38 A: My son fell of his bike, Doc. He _____ his leg.

B: Let’s see. Does it hurt here, Jason?

1 can break

2 could be breaking

3 could have broken

4 can have broken

ตอบ 3 หน้า 234 can /could ซึ่ง can แสดงปัจจุบัน could แสดงอดีต

โดย could + V1 แสดงกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอดีต เช่น

– Jane could walk 10 km. day when she was 20 years old. (แจนสามารถเดินได้ 10 กิโลต่อวันสมัยที่เธออายุ 20 )

และรูปอดีต could have V3 แสดงถึงการคาดคะเนว่า น่าจะ…แต่ความจริงไม่ได้เกิดขึ้น อย่างข้อนี้ ลูกชายล้มจักรยาน กริยา fell เป็นรูปอดีตจาก fall ว่าไปล้มมา ขาน่าจะหัก (แต่ความจริง ไม่หักก็ได้ เป็นการคาดคะเน) ให้สังเกตตัวเลือก can เราไม่ตอบอยู่แล้วเพราะโจทย์ว่า fell เป็น อดีต คงเหลือ could ก็ต้องตอบ could have V3 เพราะ could be Ving เราไม่มีเรียนและไม่ถูกต้องด้วย

39 The job has ______ the man a competent governor.

1 considered

2 proved

3 stood

4 become

ตอบ 2 หน้า 221 กริยามีกรรมต่อไปนี้ตามด้วยกรรมตรงและส่วนขยายกรรม (complement เช่น

appoint (แต่งตั้ง) declare (ประกาศ)

elect (เลือกตั้ง) proclaim (ประกาศ)

prove (พิสูจน์) consider (พิจารณา)

– The chairman appointed Jane his secretary.

(ประธานแต่งตั้งเจนเป็นเลขานุการ)

– This job has proved Somsak a competent manager.

(งานนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสมศักดิ์เป็นผู้จัดการที่เก่ง)

40 The gangsters _____ the man of his money.

1 appeared

2 walked

3 robbed

4 charged

ตอบ 3 หน้า 210 กริยามีกรรมบางตัวมีบุพบทตามหลังกรรม ดังนี้ หรือนักศึกษาก็ต้องดูความหมายของ

กริยาสําหรับกลุ่มนี้ ไม่ได้ออกทุกภาค เช่น

accuse… of (กล่าวหา) attribute…to (เป็นสาเหตุของ..)

mistake…..for (เข้าใจผิด) rob …… of (ปล้น โดยเอาไป)

prevent ….from (ป้องกัน) lend…to (ให้ยืม)

– Ann accused John of murder. (แอนกล่าวหาจอห์นว่าฆ่าคน)

– The gangsters robbed the old lady of her money. (ผู้ร้ายปล้นเอาเงินจากหญิงชรา)

– Jack has always mistaken a Filipino for a Thai.

(แจคมักจะเข้าใจผิดว่าคนฟิลิปปินส์เป็นคนไทย)

41 A: Jack, can you help me _____ this report?

B: Sure.

1 reads

2 have read

3 reading

4 to read

ตอบ 4 หน้า 283 กริยา help สามารถตามด้วย to + V1 และ V1 ก็ได้ (ได้ 2 อย่าง) และบางครั้งอาจจะ

มีกรรมหลัง help ก็ได้ ดูตัวอย่าง

– Jane helped arrange the conference.

– Jane helped to arrange the conference.

– Jane helped me (to) arrange the conference.

กริยา help มีกรรมตามก็ได้ไม่มีก็ได้ ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 คือ read ในตัวเลือกถ้าตอบต้องไม่มี S ลงท้าย หรือสามารถตอบ to + V1 คือ to read ก็ได้

42 According to the stricter traffic rules, all car passengers _____ wear seat belts.

1 might

2 shall

3 can

4 must

ตอบ 4 หน้า 250 เป็นเรื่องกริยาช่วย must หมายถึง “จําเป็นต้อง” เป็นการบังคับเหมือน has fo/have to

ส่วน shall เหมือน will “จะ” แสดงอนาคต และ can แสดง “สามารถ” might เหมือน may “อาจจะ” แสดงความเป็นไปได้หรือไม่ได้

– A driver must wear a seatbelt in Thailand. (คนขับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในประเทศไทย)

43 What kind of drink ______ you like, sir?

1 will

2 did

3 would

4 should

ตอบ 3 หน้า 248 เป็นเรื่องกริยาช่วย เราเห็น like แสดงว่าตอบ would โดย would like หมายถึง ต้องการ อยากจะ ใช้เพื่อแสดงความสุภาพในการเสนอสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ หรือเป็นการเชื้อเชิญ เหมือนการใช้ can ! หรือ May | ดูตัวอย่าง

Would you like a beer? (คุณจะดื่มเบียร์ไหมคะ) เหมือนกับ

– Can I get you a beer?

– May I get you a beer?

44 Nancy _____ studied hard, so she got all A’s last semester.

1 a lot

2 soon

3 always

4 carefully

ตอบ 3 หน้า 310 คํากริยาวิเศษณ์ที่แสดงความถี่ของกริยา (adverb of frequency) เช่น always (เป็น ประจํา) all the time, continually (อย่างต่อเนื่อง) usually, often (บ่อย), occasionally (บางครั้งบางคราว) seldom (ไม่ค่อยจะ) never (ไม่เคย) คํา always เป็น adv. ขยายกริยา studied ว่าขยันเรียนเป็นประจํา ดังนั้นแนนซี่ได้เกรดเอเมื่อเทอมที่แล้ว ใช้เข้ากับโจทย์ได้ ส่วนตัวอื่นเช่น a lot (มาก) soon (ในไม่ช้า) ไม่เข้ากับโจทย์ และ carefully (อย่างระมัดระวัง) เป็น adv. ที่วางหลังกริยา ไม่ไว้หน้า

45 “Maneerat stays healthy at the age of 85.

“The word “stayed” is a(n) _____ verb.

1 linking

2 intransitive

3 transitive

4 double transitive

ตอบ 1

46 Thailand has many foreign workers, _______ , Myanmar, Cambodia, Laos and Bangladesh. 1 to name

2 namely

3 name

4 names

ตอบ 2 หน้า 299 เป็นเรื่องคํากริยาวิเศษณ์ (Adverb) คือคําหรือวลีที่ขยายกริยา คุณศัพท์หรือคํากริยาวิเศษณ์ โดยข้อนี้นําคํานาม name มาทําเป็น adv. เป็น namely หมายถึง เช่น ใช้แจกแจง

– Thailand has many foreign workers from neighboring countries, namely,

Myanmar, Cambodia, Laos and Bangladesh. (ประเทศไทยมีคนงานจากต่างประเทศมาก เช่น ประเทศ พม่า กัมพูชา ลาวและบังคลาเทศ)

47 | miss ______ you around. Drop by some time when you have time.

1 to have

2 have

3 having

4 had

ตอบ 3

48 “The economic situation has worsened continuously.”

The word “worsened” is a(n) _______ verb.

1 transitive

2 linking

3 model

4 intransitive

ตอบ 4

49 The scene in Miss Saigon, a stage play, made us _____ .

1 cried

2 to cry

3 cry

4 crying

ตอบ 3 หน้า 279 กริยา make/made หรือ let สองตัวนี้เป็นที่นิยมออกสอบออกมาให้ตอบกริยาช่องที่

ไม่ต้องมี to ตาม เช่น

– The sad movie always makes me cry.

– Let us go’ shopping.

กริยา make (made) + กรรม (us) + V1 จึงตอบ cry จํา ๆ ระหว่าง made /let สลับออก

50 _____ the young to pay respect to the old?

1 Ought

2 Will

3 Might

4 Must

ตอบ 1 หน้า 243 เรื่องกริยาช่วย ให้สังเกตหลังประธานมี to แสดงว่าตอบ ought เพราะกริยาช่วยใน

ตัวเลือกช้อยมี ought เท่านั้นที่มี to ตาม นอกนั้น will , might, must ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี to

– บอกเล่า The young ought to pay respect to the old.

– คําถาม Ought the young to pay respect to the old?

51 Everyone voted ______ .

1 the new chair for elect Sean

2 to elect Sean the new chair

3 Sean the new chair to elect

4 for elect Sean the new chair

ตอบ 2 vote เป็นกริยา ถ้าตามด้วยกริยาอีกตัวต้องมี to คั่น นั่นคือ voted to elect และกริยา elect เป็น กริยาที่มีกรรมมารับก็คือคํานาม Sean ชื่อคน และตามด้วยส่วนขยายนาม (complement) ที่ เป็นตําแหน่ง ก็คือ เรียงเป็น elect Sean the new chair (เลือกถอนเป็นประธานคนใหม่)

52 The carport’s roof is leaking; it ______ .

1 needs to be repair

2 need to repair

3 need repair

4 needs repairs

ตอบ 3 เป็นเรื่องการใช้ need ที่เป็นกริยาแท้ needs ตามด้วย to V1 แต่สําหรับข้อนี้ ประธาน it ก็คือ

The carport’s roof (หลังคาโรงจอดรถ) เป็นสิ่งของก็ต้องใช้รูป passive ก็คือ ถูกกระทํา จะต้องใช้โครงสร้าง needs to be +V3 = needs to be repaired ก็คือ repaired ต้องลง ท้าย -ed เป็นกริยาช่องที่ 3 แต่ตัวเลือกที่ 1 ไม่มี -ed ก็ต้องหันมาใช้ need ที่เป็นกริยาช่วย จะ ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี to จึงตอบ need repair

53 Poetry can change the way _____ people view the world.

1 where

2 (blank)

3 whether

4 until

ตอบ 2 หน้า 404 เป็นประโยคความซ้อน (complex sentence) ที่ใช้ประพันธ์สรรพนาม that ตรงช่องว่างที่ให้เติมได้ทําหน้าที่เป็นอนุประโยคขยายคํานาม the way ก็คือ that แต่ประพันธ์ สรรพนามนี้สามารถละได้ นั่นคือไม่ใส่ that ก็ได้ จึงตอบ blank (ช่องว่าง) ไม่ต้องใส่ ก็ได้

54 Karl or his friends _____ the mess.

1 were to clean up

2 has been cleaned up

3 has to clean up

4 have to clean up

ตอบ 4 หน้า 337 ประธานที่เชื่อมด้วย but, or, either…..or, neither…..nor, not only …, but

also,กริยาจะผันตามประธานที่อยู่ใกล้คํากริยามากที่สุด นั่นก็คือกริยาจะผันตามคํานาม his friends ตอบกริยาพหูพจน์ ก็คือ have to หมายถึง ต้อง…

55 Which is correct?

1 Your car fix already.

2 I was exhausted at the end of the day.

3 My son doing online homework now.

4 Todd wear mask all day.

ตอบ 2 ข้อไหนถูกต้อง

1 ผิดกริยา จะต้องเป็น Your car has been fixed already. ใช้กริยาในรูปถูกกระทํา

2 ถูกต้อง exhausted เป็นคําคุณศัพท์วางหลัง verb to be ใช้กริยาถูกต้องสมบูรณ์

3 ผิด กริยา doing ใช้ –ing หลังประธานเลยไม่ได้ จะต้องมี verb to be ต้องแก้เป็น My is doing

online homework now.

4 ผิด ต้องแก้เป็น Todd wears mask all day. เพราะประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเอกพจน์

56 Marie was offered the job, _____ she turned down the generous offer.

1 so

2 or

3 and

4 but

ตอบ 4

57 Every head is turning to Sheila; she looks _____ in her wedding gown.

1 stunning

2 stunned

3 being stunned

4 stunned surprise

ตอบ 1 look เป็น linking verb ตามด้วยคําคุณศัพท์ (adj.) stunning ในความหมายว่า น่าทิ้ง

“ทุกศีรษะหันไปหาชีล่า เธอดูน่าทึ่งในชุดแต่งงานของเธอ”

58 Finn ______ the only one of my cousins who ______ to be an actor.

1 is; wants

2 is; want

3 was; want

4 has been; want

ตอบ 1 หน้า 351 ประธาน Finn เป็นเอกพจน์ตอบกริยาเอกพจน์ และส่วนหลังมี who คั่นกริยาจะผัน

ตามประธานที่อยู่หน้า of ก็คือ the only one ซึ่งหมายถึง เพียงหนึ่งเดียว เป็นเอกพจน์ก็ตอบ กริยาเอกพจน์คือ wants กริยาหลักลงท้ายด้วย -s เป็นกริยาเอกพจน์ เช่น wants, likes, enjoys เป็นต้น

59 You can start setting the table; _____ , I’ll get Tom and Tim.

1 also

2 however

3 besides

4 meanwhile

ตอบ 4 “คุณสามารถเริ่มจัดตาราง ในขณะเดียวกัน ฉันจะหาทอมกับทิม”

คําเชื่อมที่ใส่เข้ากับโจทย์คือ meanwhile = ในขณะเดียวกัน also = เช่นกัน อีกด้วย however = อย่างไรก็ตาม besides = นอกจากนี้

60 You need to ask the teacher ______.

1 when could she extend the deadline

2 she could extend the deadline

3 could she extend the deadline

4 if she could extend the deadline

ตอบ 4 “คุณต้องถามครูว่าเธอสามารถขยายกําหนดเวลาได้หรือไม่

ประโยคที่เข้ากับโจทย์ก็คือ if she could extend the deadline โดยคําว่า if นั้นหมายถึงหรือไม่

61 A flood warning was issued a while ago; _____ people should be vigilant.

1 instead

2 finally

3 similarly

4 therefore

ตอบ 4 “ได้ออกประกาศเตือนอุทกภัยเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้นประชาชนจึงควรระมัดระวัง” therefore = ดังนั้น instead = แทนที่ finally = ในที่สุด similarly = ในทํานองเดียวกัน

62 _____ Kristen skipped class today was understandable.

1 How

2 Why

3 Before

4 Which

ตอบ 2 เป็น Noun Clause ที่ขึ้นต้นประโยคความซ้อน

ทําไม คริสทินโดดเรียนวันนี้ เป็นที่เข้าใจกัน” ตอบ Why แสดงเหตุผล ทําไม

63 Playing with Rookie makes ______ .

1 Elena relaxing

2 Elena relaxes

3 to relax Elena

4 Elena relaxed

ตอบ 4 กริยา make เป็นกริยาที่ต้องการกรรม จะเรียง make + กรรม + adj. จึงเป็น makes Elena

relaxed ในรูป -ed แสดงความรู้สึกว่า ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย ดูคําอธิบายข้อ 1 เพิ่มเติมได้

64 Ross burst out laughing ____ his niece told him her fake plants died.

1 that

2 which

3 when

4 what

ตอบ 4 “ร็อซหัวเราะลั่นเมื่อหลานสาวบอกเขาว่าต้นไม้ปลอมของเธอตายไปแล้ว”

ตอบ when แสดงถึง เมื่อหลานสาวบอก

65 The bad news _____ that there ____ 46% fewer trees today than at the start of human civilization.

1 is; were

2 is; are

3 was; are

4 were; were

ตอบ 2 หน้า 343 ประธานที่เป็นชื่อวิชา ชื่อเกม แม้จะมีรูปเป็นพหูพจน์ แต่จัดเป็นคํานามเอกพจน์เสมอ

ก็จะตอบกริยาเอกพจน์เช่น

– Economics is a subject i do not understand. ชื่อวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นเอกพจน์

– News spreads as quickly as a forest fire. (News ข่าวเป็นเอกพจน์)

ฉะนั้นจากโจทย์ตอบกริยา is และขึ้นต้นด้วย there is there are กริยาจะผันตามคํานาม ด้านขวาก็คือ 46% fewer trees เป็นคํานามพหูพจน์จึงตอบกริยาพหูพจน์คือ are ให้ตอบกริยา ในรูปขนาน Tense ก็คือ เป็นปัจจุบันคู่ปัจจุบัน ด้วย ไม่เอาอดีตปนปัจจุบัน

66 Which is CORRECT?

1 Miguel can eat about anything that contains cheese.

2 If Paul will attend the meeting is not necessary.

3 The song of which Patrice always listens is beautiful.

4 The man, whom called you last night, is your boss.

ตอบ 1 ข้อไหนถูกต้อง

1 มีกริยาหลักและใช้อนุประโยค that…. ถูกต้องแล้ว

2 ใช้ If เชื่อมจะมีสองประโยค สองประธานและสองกริยา ต้องแก้เป็น If Paul atends the

meeting, it is necessary.

3 ประธาน The song ตามด้วยอนุประโยค ต้องแก้เป็น in which

4 ต้องแก้เป็น The man, who called you last… เพราะส่วนหลังเป็นกริยา who+กริยา

67 Either Will’s socks or belt _____ always on the floor.

1 is

2 have

3 has

4 are

ตอบ 1

68 Rob hasn’t proposed to Emma yet, _____ he isn’t sure when the right time is.

1 so

2 for

3 nor

4 and

ตอบ 4 ร็อบยังไม่ได้ขอเอ็มม่าเลย และเขาไม่แน่ใจว่าเวลาที่เหมาะสมคือเมื่อไร

ตอบ and (และ) เป็นการเพิ่มเติมข้อมูล so = ดังนั้น for = เพราะว่า

nor = และไม่

69 The businesses on Khao San Road ____ to gain money during the Songkran holidays.

1 are hoped

2 hopes

3 has hope

4 hope

ตอบ 4 ประธานหลักคือ The businesses กริยาจะผันตามคํานามนั้นนั่นคือ ตอบกริยาพหูพจน์ ก็คือ

hope นอกนั้น on …..เป็นบุพบทวลีทําหน้าที่ขยาย ตัวเลือก 2 และ 3 เป็นกริยาเอกพจน์ ส่วนตัวเลือก are hoped เป็นรูป verb to be + V3 รูปถูกกระทําไม่ถูกเพราะไม่ได้ใช้ถูก คาดหวัง แต่เป็นกริยา หวัง

70 The demand for healthcare in our aging society is increasing; _____ , there will be more investment in the healthcare sector.

1 furthermore

2 because

3 consequently

4 however

ตอบ 3 “ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพในสังคมสูงอายุของเราเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมา การลงทุนในภาคการดูแลสุขภาพจะมีมากขึ้น” ตอบ consequently = as a result = ผลลัพธ์ ผลที่ตามมา furthermore = มากไปกว่านั้นเป็นการบอกเพิ่มเติมข้อมูล because = เพราะว่า however = อย่างไรก็ตาม แสดงความแตกต่างหรือแย้ง

71 Which is INCORRECT?

1 The crowd is shouting at the player

2 There are several vacancies available on the JobForYou.com web site

3 The number of online shoppers is increasing

4 The pincers you just bought is in the tools box

ตอบ 4 ข้อไหนไม่ถูกต้อง หน้า 346 347

1 The crowd (ฝูงชน) เป็นคํานามที่กล่าวถึงกลุ่มคน ฝูงชนทั้งกลุ่มว่ากําลังตะโกนไปที่ผู้เล่น ถ้ามีความหมายเป็นกลุ่มคนทั้งกลุ่ม จะเป็นคํานามเอกพจน์ กริยา is เอกพจน์ ถูกต้องแล้ว

2 ขึ้นต้น There are กริยาพหูพจน์ผันตามคํานาม several vacancies พหูพจน์ ถูกต้องแล้ว

3 The number of + นามพหูพจน์ + กริยาเอกพจฯ คือ is ถูกต้องแล้ว

4 The pincers (ยิ้ม) เป็นคํานามที่มีความหมายเป็นคู่ เช่น jeans, trousers, pants, eyeglasses, gloves, scissors, pincers เป็นคํานามพหูพจน์ ฉะนั้นกริยาต้องเป็น are

72 Edward has been nominated five times for an Oscar, _____ he never wins.

1 yet

2 for

3 indeed

4 thus

ตอบ 1 “เอ็ดเวิร์ดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง 5 ครั้ง แต่เขาก็ไม่เคยชนะเลย”

yet = แต่กระนั้น แสดงความแย้ง for = เพราะว่า indeed = จริงๆ แล้ว

thus = ดังนั้น

73 _____ social media helps make our communication easier, there are some disadvantages, as well.

1 As soon as

2 Even though

3 That

4 Even if

ตอบ 24 แม้ว่าโซเชียลมีเดียจะช่วยให้การสื่อสารของเราง่ายขึ้น แต่ก็มีบ้างข้อเสียเช่นกัน

Even though, Even if = ถึงแม้ว่า As soon as = ทันทีทันใด That = ที่ซึ่ง

74 Celebrities _____ .break the law should pay the full price for their actions.

1 whose

2 who

3 when

4 one

ตอบ 2 หน้า 158 หรือหน้า 415 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคําที่ให้เติม

ช่องว่างว่าเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคํานามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คํากริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คํานาม + V

คน whom + S + Verb คําว่า S มักเป็นคําสรรพนามเช่น I saw, you met

สิ่งของ which + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่ where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

what ใช้แทน สิ่งของ

Celebrities หมายถึง คนดัง เป็นคน และมีกริยา break จึงตอบ who + verb

75 I’m sure mom will ______ .

1 for me buy cookies

2 buy cookies for me

3 buy for me cookies

4 buy cookies to me

ตอบ 2

Part II: Vocabulary (คําศัพท์)

Choose the best answer

76 The couple showed great ______ to each other. I’m sure they will be together for a long time 1 facility

2 devotion

3 navigator

4 hallucination

ถาม ทั้งคู่แสดงความจงรักภักดีต่อกันอย่างมาก ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันเป็นเวลานาน

ตอบ 2 บทที่ 3 1 สิ่งอํานวยความสะดวก 2 การอุทิศตน เสียสละ 3 ผู้นําทาง 4 อาการประสาทหลอน

77 The former vice president was much _____ by her colleagues.

1 expensive

2 exciting

3 respected

4 broad

ถาม อดีตรองประธานาธิบดีเป็นที่เคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงานของเธอ

ตอบ 3 บทที่ 2 1 แพง 2 น่าตื่นเต้น 3 สําคัญ เป็นที่นิยมชมชอบ 4 กว้าง

78 The papers you lent me are a _____ to some good ideas for writing my thesis.

1 time

2 springboard

3 skill

4 function

ถาม เอกสารที่เธอให้ฉันยืมเป็นจุดเริ่มต้น ข้อคิดดีๆ ในการเขียนวิทยานิพนธ์

ตอบ 2 บทที่ 10 1 เวลา 2 จุดเริ่มต้น 3 ทักษะ ความชํานาญ 4 หน้าที่

79 I’m bored with my parents’ _____ arguing.

1 outward

2 compact

3 significant

4 eternal

ถาม ฉันเบื่อกับการโต้เถียงที่ไม่สิ้นสุดของพ่อแม่

ตอบ 4 บทที่ 12 1 ภายนอก 2 กะทัดรัด 3 นัยสําคัญ

4 ไม่สิ้นสุด ไม่เปลี่ยนแปลง

80 She spent her _____ career working at the organization.

It is a pity that she let her personal grudge take over and missed her own retirement party.

1 entire

2 hesitated

3 terrible

4 timid

ถาม เธอใช้เวลาทั้งหมดในอาชีพการทํางานในองค์กร น่าเสียดายที่เธอปล่อยเธอไปความแค้นส่วนตัว

เข้าครอบงําและพลาดงานเลี้ยงเกษียณอายุของเธอเอง

ตอบ 1 1 ทั้งหมด 2 ลังเล รีรอ 3 ย่ำแย่ 4 ขี้อาย

81 Teerapong chose his _____ in the Navy.

1 value

2 member

3 career

4 position

ถาม ธีรพงศ์เลือกอาชีพทหารเรือ

ตอบ 3 บทที่ 7 1 คุณค่า ค่านิยม 2 สมาชิก 3 อาชีพการงาน

4 ตําแหน่ง

82 He needed to rest after the accident before he could start building up his _____.

1 strength

2 exploration

3 endeavor

4 benefit

ถาม เขาต้องพักผ่อนหลังจากประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะสามารถเริ่มสร้างความแข็งแรงของเขา

ตอบ 1 บทที่ 3 1 ความแข็งแรง ความมั่นใจ 2 การสํารวจ 3 ความพยายาม 4 ข้อดี ประโยชน์

83 Although Siriya is overweight, she can work _____ .

1 awfully

2 briskly

3 continuously

4 limitlessly

ถาม ถึงแม้สิริยะจะอ้วนแต่ก็ทํางานได้ไว

ตอบ 2 หน้า 8 1 อย่างเลวร้าย 2 อย่างเร็ว

3 อย่างต่อเนื่อง 4 อย่างไม่มีขีดจํากัด

84 Those groups of people fight for the ____ that every man is born equal.

1 expression

2 belief

3 independence

4 opinion

ถาม คนกลุ่มนั้นต่อสู้เพื่อเอกราชที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน

ตอบ 3 บทที่ 7 1 การแสดงออก 2 ความเชื่อ 3 ความเป็นอิสระ เอกราช 4 ความคิดเห็น

85 The poet _____ a life of solitude on the island.

1 comes

2 looks

3 erupts

4 portrays

ถาม นักกวีพรรณนา ชีวิตที่สันโดษบนเกาะ

ตอบ 4 บทที่ 10 1 มา 2 มอง 3 ประทุ ระเบิด 4 พรรณนาวาดภาพ

86 Cancer is considered one of _____ diseases.

1 chronic

2 influential

3 preventive

4 meaningful

ถาม มะเร็งเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง

ตอบ 1 บทที่ 2 1 เรื้อรัง 2 มีอิทธิพล 3 ป้องกันได้

4 เต็มไปด้วยความหมาย

87 The political ______ in certain countries causes concerns for the international community.

1 description

2 appearance

3 upheaval

4 compression

ถาม การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทางการเมืองในบางประเทศทําให้เกิดความกังวลต่อประชาคมระหว่างประเทศ

ตอบ 3 บทที่ 12 1 การบรรยาย 2 การปรากฏออกมา 3 การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน

4 ความกดดัน

88 Don’t put woolen sweaters in hot water as they will _____ considerably.

1 shrink

2 mistaken

3 exchange

4 plague

ถาม อย่าใส่เสื้อขนสัตว์ลงในน้ำร้อนเพราะมันจะหดตัวมาก

ตอบ 1 บทที่ 3 1 หด หดตัว 2 เข้าใจผิด 3 แลกเปลี่ยน 4 ทําให้เดือดร้อน

89 The husband was given a piece of land as a _____ for his love for the family.

1 reward

2 decision

3 charge

4 specialist

ถาม สามีได้รับที่ดินผืนหนึ่งเป็นรางวัลสําหรับความรักที่เขามีต่อครอบครัว

ตอบ 1 1 รางวัล 2 การตัดสินใจ 3 ข้อกล่าวหา 4 ผู้เชี่ยวชาญ

90 It’s hard to _____ the meaning of Melissa’s persuasive speech.

1 influence

2 bend

3 achieve

4 interpret

ถาม เป็นการยากที่จะตีความความหมายของคําพูดโน้มน้าวใจของเมลิสสา

ตอบ 4 บทที่ 11 1 มีอิทธิพล 2 คดงอ 3 บรรลุ 4 ตีความ แปลความ

91 The player raised her hand high overhead in a(n) _____ of remarkable triumph.

1 system
2 alarm

3 opinion

4 gesture

ถาม ผู้เล่นยกมือขึ้นเหนือศีรษะในอากัปกิริยาแห่งชัยชนะอันน่าทึ่ง

ตอบ 4 บทที่ 11 1 ระบบ 2 ตกใจ 3 ความคิดเห็น 4 อากัปกิริยา ท่าทาง

92 The new manager reversed many of the decisions her_____ had made.

1 executioner

2 articulator

3 prosecutor

4 predecessor
ถาม ผู้จัดการคนใหม่ได้พลิกกลับการตัดสินใจหลายอย่างที่บรรพบุรุษของเธอได้ทําไป

ตอบ 4 บทที่ 1 1 เพชฌฆาต 2 ผู้ที่พูดออกเสียงได้ชัดเจน 3 ผู้ฟ้องร้อง 4 บรรพบุรุษ

ถ้าให้เดาได้จากตัวเลือกก็คือ เดาว่า มีเรียนภาคคําศัพท์ในตัวเลือกตัวเดียวคือ predecessor

93 Everyone praised all doctors and medical personnel for their dedication and _____ during COVID-19 pandemic.

1 triumph

2 ancestor

3 efficiency

4 courage

ถาม ทุกคนชื่นชมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทุ่มเทและความกล้าหาญของพวกเขา

ในช่วงการระบาดของโควิด 19

ตอบ 4 บทที่ 6 1 ชัยชนะ 2 บรรพบุรุษ 3 ความมีประสิทธิภาพ 4 ความกล้าหาญที่จะฝ่าฟัน

อันตราย

94 The team members were prepared to _____ their personal time to ensure the success of this project.

1 stir up

2 satisfy

3 sacrifice

4 start

ถาม สมาชิกในทีมพร้อมที่จะเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจถึงความสําเร็จของโครงการนี้

ตอบ 3 บทที่ 3 1 กระตุ้น 2 ทําให้พึงพอใจ 3 เสียสละ 4 เริ่ม

95 The company will hire a new _____ to help with minor tasks.

1 president

2 intern

3 benefactor

4 modifier

ถาม บริษัทจะจ้างนักศึกษาฝึกงานใหม่เพื่อช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ

ตอบ 2 บทที่ 2 1 ประธาน 2 นักศึกษาฝึกหัดหรือผู้ที่เพิ่งจบใหม่ 3 ผู้อุปถัมภ์ 4 ผู้ดัดแปลง

96 Austin was too afraid to get _____ in the argument.

1 involved

2 terrific

3 discouraged

4 succession

ถาม ออสตินกลัวเกินกว่าจะเข้าไปพัวพันกับการโต้เถียง

ตอบ 1 บทที่ 5 1 เกี่ยวพัน พัวพัน 2 ยอดเยี่ยม 3 ท้อแท้

4 ความต่อเนื่อง

97 The messenger could not deliver the package because the company had moved to a new _____ .

1 restriction

2 graduation

3 election

4 location

ถาม ผู้ส่งของไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้ เนื่องจากบริษัทได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่

ตอบ 4 บทที่ 2 1 ความเข้มงวด 2 สําเร็จการศึกษา 3 การเลือกตั้ง 4 ทําเล ที่ตั้ง

98 Nico quickly ______  a new project after his first one failed.

1 mirrored

2 eradicated

3 expressed

4 devised

ถาม Nico คิดโปรเจ็กต์ใหม่อย่างรวดเร็วหลังจากที่งานแรกล้มเหลว

ตอบ 4 หน้า 11 1 กระจกสะท้อน 2 กําจัดให้สิ้นซาก 3 แสดงออก 4 คิด ประดิษฐ์

99 It’s sad that our project didn’t _____ profits as we thought it would.

1 boost

2 fulfill

3 prevent

4 develop

ถาม เป็นเรื่องน่าเศร้าที่โครงการของเราไม่ได้เพิ่มผลกําไรอย่างที่เราคิด

ตอบ 1 บทที่ 8 1 เพิ่ม สนับสนุน 2 ทําให้สําเร็จ 3 ป้องกัน 4 พัฒนา

100 Global climate change affects every _____ of our lives.

1 aspect

2 sincerity

3 delusion

4 meditation

ถาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตเรา

ตอบ 1 บทที่ 9 1 แง่มุม ด้าน 2 ความจริงใจ 3 ความคิดเพ้อเจ้อ 4 การทําสมาธิ

101 The new data shows that the job market has been _____ for PhDs since 2018.

1 seeming

2 tightening

3 honest

4 meaningful

ถาม ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่าตลาดงานจะหายากสําหรับผู้ที่จบปริญญาเอกตั้งแต่ปี 2018

ตอบ 2 บทที่ 9 1 ดูเหมือน 2 หายาก มีจํากัด 3 ซื่อสัตย์ 4 เต็มไปด้วยความหมาย

102 I like Joe because he has a sense of ______ .

1 humor

2 opinion

3 comment

4 limit

ถาม ฉันชอบโจเพราะเป็นคนมีอารมณ์ขัน

ตอบ 1 บทที่ 5 1 sense of humor อารมณ์ขัน 2 ความคิดเห็น 3 คําวิจารณ์

4 จํากัด

103 Due to the pandemic, RU had _____ this year’s graduation exercise.

1 triggered

2 strengthened

3 postponed

4 determined

ถาม เนื่องจากการระบาดใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้เลื่อนการฝึกซ้อมรับปริญญาในปีนี้

ตอบ 3 บทที่ 8 1 ทําให้เกิด 2 ทําให้แข็งแรง 3 เลื่อน (ออกไป) 4 มุ่งมั่น

104 The _____ of the situation makes him anxious as he does not know what to do next.

1 confluence

2 firmness

3 uncertainty

4 blessing

ถาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทําให้เขาวิตกกังวลในขณะที่เขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไป

ตอบ 3 บทที่ 1 1 จุดที่แม่น้ำไหลมาบรรจบกัน 2 ความมั่นคง 3 ความไม่แน่นอน 4 พร

105 A(n) _____ is only interested in studying.

1 student

2 egghead

3 graduate

4 candidate

ถาม ปัญญาชนเป็นผู้ที่สนใจเรียนเท่านั้น

ตอบ 2 บทที่ 9 1 นักเรียนนักศึกษา 2 ปัญญาชน 3 ผู้สําเร็จการศึกษา 4 ผู้สมัคร

106 A healthy _____ is truly a fine thing.

1 property

2 misery

3 talent

4 curiosity

ถาม ความอยากรู้อยากเห็นเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีอย่างแท้จริง

ตอบ 4 บทที่ 5 1 ทรัพย์สมบัติ 2 ความทุกข์ใหญ่หลวง 3 พรสวรรค์ 4 ความอยากรู้อยากเห็น

107 All people can become friends although their languages and ______ are different.

1 suggestions

2 etiquettes

3 professions

4 customs

ถาม ทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกันได้แม้ว่าภาษาและมารยาทจะต่างกัน

ตอบ 2 บทที่ 7 1 การแนะนํา 2 มารยาทหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 3 อาชีพ

4 ขนบธรรมเนียม

108 As Jane was extremely angry, she did not ___a word during dinner.

1 perform

2 approach

3 utter

4 glow

ถาม ขณะที่เจนโกรธจัด เธอไม่ได้พูดอะไรเลยระหว่างทานอาหารเย็น

ตอบ 3 บทที่ 4 1 กระทํา 2 เข้าใกล้ 3 พูดเปล่งเสียง 4 เรืองแสง

109 If you are born in the US, you can apply for _____ there.

1 citizenship

2 session

3 value

4 legend

ถาม หากคุณเกิดในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถยื่นขอสัญชาติที่นั่นได้

ตอบ 1 บทที่ 5 1 ความเป็นพลเมือง 2 การประชุม 3 คุณค่า ค่านิยม 4 ตํานาน

110 George ____ on about everything.

That’s why I want to keep my distance from him.

1 collapsed

2 folded

3 dealt

4 rattled

ถาม จอร์จพูดไม่หยุด เกี่ยวกับทุกสิ่ง นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการรักษาระยะห่างจากเขา

ตอบ 4 บทที่ 9 1 ทรุค ยุบ 2 พับ งอ 3 จัดการ 4 พูดไม่หยุด

111 Because Thomas wholeheartedly trusted the new manager, he agreed to help

her without any ______ .

1 completion

2 participation

3 hesitation

4 delusion

ถาม เพราะโธมัสเชื่อใจผู้จัดการคนใหม่อย่างสุดใจ เขาจึงตกลงจะช่วยเธอโดยไม่ลังเลเลย

ตอบ 3 บทที่ 1 1 ความสมบูรณ์ 2 การมีส่วนร่วม 3 ความลังเลรีรอ 4 ความคิดเพ้อเจ้อ

112 Darren is preparing a new _____ plan to present to his community.

1 prolific

2 pictorial

3 comprehensive

4 conscious

ถาม คาร์เรนกําลังเตรียมแผนใหม่ที่ครอบคลุมเพื่อนําเสนอต่อชุมชนของเขา

ตอบ 3 บทที่ 11 1 อุดมสมบูรณ์ 2 ภาพ 3 ครอบคลุม เป็นที่เข้าใจได้ 4 มีสติ มีจิตสํานึก

113 That condo room is too _____ for Mintra to rent.

1 costly

2 preventive

3 mysterious

4 impertinent

ถาม ห้องคอนโดนั้นแพงเกินไปสําหรับมินตราที่จะเช่า

ตอบ 1 บทที่ 6 1 แพง 2 ที่ป้องกัน 3 ลึกลับ

4 หยาบคาย ไม่สุภาพ

114 This restaurant is very popular because it is _____ in an ideal location.

1 amused

2 surprised

3 interested

4 situated

ถาม ร้านนี้เป็นที่นิยมมากเพราะตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะ

ตอบ 4 บทที่ 4 1 ขบขัน 2 ประหลาดใจ 3 สนใจ 4 ตั้งอยู่

115 As a service based industry, farriers must combine technical competence with _____

and the ability to deal with clients.

1 duty

2 horsemanship

3 failure

4 stage

ถาม ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการบริการ ช่างตีเหล็กใส่เกือกม้าต้องรวมความสามารถทาง

เทคนิคกับความชํานาญในการขี่ม้าและความสามารถในการจัดการกับลูกค้า

ตอบ 2 1 หน้าที่ 2 ความชํานาญในการขี่ม้า 3 ความล้มเหลว 4 เวที

116 The ____ of this organization depends mainly on the success of this project.

1 conscience

2 prosperity

3 generation

4 assassination

ถาม ความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรนี้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของโครงการเป็นหลัก

ตอบ 2 บทที่ 1 1 ความมีจิตสํานึก 2 ความเจริญรุ่งเรือง 3 รุ่น 4 การลอบสังหาร

117 Jane will _____ on an accounting course to help out her new business.

1 attend

2 disappoint

3 enroll

4 supply

ถาม เจนจะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบัญชีเพื่อช่วยธุรกิจใหม่ของเธอ

ตอบ 3 บทที่ 2 1 เข้าร่วม 2 ผิดหวัง 3 ลงทะเบียนเรียน 4 จัดหา

118 That singer ______ his voice because of a bad cold.

1 disliked

2 predicted

3 lost

4 believed

ถาม นักร้องคนนั้นเสียงหายเพราะเป็นหวัด

ตอบ 3 1 ไม่ชอบ 2 ทํานาย พยากรณ์ 3 สูญหาย หาย 4 เชื่อ

119 Some classical _____ feature various vicious female monsters.

1 misconceptions

2 extensions

3 myths

4 motivations

ถาม เทพนิยายโบราณบางเรื่องมีสัตว์ประหลาดตัวเมียที่คุร้ายมากมาย

ตอบ 3 บทที่ 10 1 การเข้าใจผิด 2 การขยาย 3 เทพนิยาย 4 แรงจูงใจ

120 This photograph of Hiromi’s family gave her a _____ of regret.

1 purpose

2 raise

3 side

4 pang

ถาม รูปถ่ายครอบครัวของฮิโรมิทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดเสียใจ

ตอบ 2 บทที่ 12 1 วัตถุประสงค์ 2 ยกให้สูงขึ้น 3 ข้าง ด้าน 4 ความเจ็บปวด เสียใจ

 

ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน 1/2563

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน

Directions : Choose the best answer.

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 ______ Derek went to the party, he called his girlfriend.

2 Before

3 If

4 That

ตอบ 2

หน้า 397 เป็นประโยคความซ้อน (Complex Sentence) ที่ประกอบด้วยอนุประโยคอิสระรวม กับอนุประโยคที่ไม่สามารถอยู่ตามลําพังได้ เราไม่สนใจตรงนี้ก็ได้ เราสนใจตรงตัวเชื่อมที่เข้ากับ ประโยคได้ เช่น who, what, where, when, why, which, whether, while, if, since, so that, how, as, after, although, before, because, once, unless, until, than, that, though เป็นต้น

ข้อสอบมีให้เติมทุกเทอม ซึ่งค่อนข้างต้องดูประโยคที่ให้มา แล้วจับ ใจความให้เข้ากับ

So = ดังนั้น Before = ก่อน If = ถ้าหากว่า That = ที่ซึ่ง ซึ่ง

“ก่อนติเรกจะไปงานปารตี้ เขาโทรหาแฟนของเขา” จึงตอบ before แสดงลําดับเหตุการณ์ – Before Bob went out, he had checked all the windows. (ก่อนที่บ็อบออกจากบ้านเขาตรวจดูหน้าต่างทุกบาน)

2 _____ the red curry was quite spicy, lan had it all.

1 After

2 Before

3 Although

4 Until

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ ตัวตัวเชื่อมให้ได้ใจความ

After = หลัง Before = ก่อน Although = ถึงแม้ว่า Until = จนกระทั่ง “ถึงแม้ว่าแกงเผ็ดจะค่อนข้างเผ็ด แต่ lan ก็กินหมด”

ตอบ although แสดงความแย้ง ว่า แกงเผ็ดแต่ก็กินหมด

3 I will call you i arrive home.

1 since

2 as soon as

3 While

4 where

ตอบ 2 หน้า 413 since = ตั้งแต่ as soon as = ทันที while = ในขณะที่ บอกเวลา ส่วน

where บอกสถานที่ ดูตัวอย่างอื่น

As soon as we finish our homework, we will go home.

(ทันที่ที่เราทําการบ้านเสร็จ เราจะกลับบ้าน)

– I wil call you as soon as I arrived home. (ฉันจะโทรหาคุณทันทีที่ฉันกลับมาถึงบ้าน)

จากโจทย์นี้ก็เหมือนกับเพียงแต่ยก as soon as ไว้กลางประโยค

4 It is not easy to forget ____ you have just seen.

1 what

2 why

3 which

4 when

ตอบ 1 หน้า 158 หรือหน้า 415 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคําที่ให้เติม

ซ่องว่างว่าเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคํานามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คํากริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คํานาม + V

คน whom + S + Verb คําว่า S มักเป็นคําสรรพนามเช่น I saw, you met

สิ่งของ which + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่ where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

what ใช้แทน สิ่งของ

– It is not easy to forget what you have just seen.

(มันไม่ง่ายเลยที่จะลืมสิ่งที่คุณเพิ่งเห็น) what …เป็นกรรมของกริยา forget

5 Everyone agrees ______ we must be hopeful.

1 for

2 which

3 that

4 why

ตอบ 3 หน้า 402 เป็น noun clause ที่ขึ้นต้นด้วย that มักจะอยู่หลังกริยาทําหน้าที่เป็นกรรมของกริยา

เช่น believe that, agree, think that เป็นต้น ดูตัวอย่างอื่น

– I believe that Jane is a good swimmer. (ฉันเชื่อว่าเจนเป็นนักว่ายน้ำที่ดี)

– Everyone agrees that we must be hopeful.

(ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องมีความหวัง)

6 He brought me a _____ of apples yesterday.

1 basket

2 roll

3 lump

4 bed

ตอบ 1 หน้า 8 – 9 สมุหนาม (Collective Noun) หมายถึง คํานามที่มีความหมายแสดงกลุ่ม หมู่ พวก

คํานามชนิดนี้จะมีความหมายมากกว่า 1 สิ่ง (อัน คน ฯลฯ) ขึ้นไป เช่น

– an army of soldiers (ทหารกองหนึ่ง)

– a band of singers (นักร้องวงหนึ่ง)

– a basket of fruits (ผลไม้ตะกร้าหนึ่ง)

– a bunch of bananas (กล้วยหวีหนึ่ง)

– a bunch of flowers (ดอกไม้ช่อหนึ่ง)

– a bundle of cash (เงินมัดหนึ่ง)

– a brood of chickens (ลูกไก่คลอกหนึ่ง)

– a class of students (นักศึกษาชั้นหนึ่ง)

– a flock of sheep (แกะฝูงหนึ่ง)

– a hive of bees (ผึ้งรังหนึ่ง)

– a herd of cattle (โคฝูงหนึ่ง)

– a pair of shoes (รองเท้า)

– aswarm of bees (ผึ้งฝูงหนึ่ง)

– a tribe of people (คนเผ่าหนึ่ง)

– roll (ม้วน) เช่น a roll of tissue (ทิชชูม้วนหนึ่ง)

– a lump of coal (ถ่านก้อนหนึ่ง)

7 There were two_____ and a _____ of bees in my backyard.

1 gooses; swarm

2 geese; swarm

3 goose; flock

4 geeses; flock

ตอบ 2

8 Helen comes from ______ She can speak ______ and ______ .

1 French ; France ; Belgium

2 France ; French ; Belgian

3 Greece ; Greek ; Russia

4 Greek; Greece ; Russian

ตอบ 2 บทที่ 1 หน้า 5 – 8 คํานามเฉพาะ เป็นชื่อเรียกเฉพาะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ชื่อประเทศ

เป็นคํานามที่ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรใหญ่ และมีการเปลี่ยนคํานามให้เป็นคุณศัพท์ หมายถึง

ประชาชน ภาษา เช่น Italy เป็น Italian, China เป็น Chinese, Indonesia เป็น Indonesian, Japan เป็น Japanese , Argentina เป็น Argentine, Denmark เป็น Dane, Danish, India เป็น Indian, Greece เป็น Greek, Belgium เป็น Belgian, France เป็น French, Russia เป็น Russian

ช่องแรก comes from ตามด้วยประเทศนั่นคือ France หรือ Greece (ตัวเลือกที่ 2 และ 3 ได้)

ช่องที่ 2 speak จึงตอบภาษา คือ French และ Greek ช่องที่3 and ก็ขนานตอบภาษาเช่นกัน คือ Belgian ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง ส่วนตัวเลือกที่ 3 Russia เป็นชื่อประเทศจึงผิดไป ถ้าภาษาต้อง Russian

9 If he had won this election, the ______ would have been a lot pooper.

1 poor

2 poorness

3 richness

4 riches

ตอบ 1 หน้า 20 คํานามสมมูลย์ โดยไม่ได้มาจากคํานามโดยตรง ใช้คําคุณศัพท์ (adj.) ที่บอกคุณลักษณะแล้วใส่ the + adj. ทําให้กลายเป็นคํานามได้ เช่น the good (คนดี), the bad (คนไม่ดี), the poor (คนจน), the rich (คนรวย) , the old (คนแก่) , the young (คนหนุ่มสาว), the brave (ผู้กล้าหาญ), the dead (คนตาย), the injured (คนบาดเจ็บ), the sick (คนป่วย) , the disabled (คนพิการ), the handicapped (คนพิการ), the dead (คนตาย) เป็นต้น จากตัวเลือก the poor (คนจน) ส่วน riches ต้องไม่มี -es

10 ______ TV shows are very popular in Thailand.

1 China

2 England

3 Japanese

4 Korea

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 8 ประกอบ ใส่คําหน้าคํานาม TV show ต้องเป็นคําคุณศัพท์ก็คือ เชื้อชาติ จะเห็นในตัวเลือกมีเชื้อชาติตัวเดียวคือ Japanese (คนญี่ปุ่น) ตอบได้เลย นอกนั้นเป็นประเทศ

11 Which of the underlined words is a noun?

1 James is a great teacher.

2 I don’t like waking up early.

3 Physics is my favorite subject.

4 We don’t need a new house right now.

ตอบ 3 คําที่ขีดเส้นใต้ข้อไหนเป็นคํานาม

1 a great teacher = a + adj. + คํานาม เพราะ adj. ทําหน้าที่ขยายนามโดยคําหน้าคํานาม ฉะนั้น great เป็น adj.

2 early เป็น adv. ทําหน้าที่ขยายกริยาทั่วไปคือขยายกริยา wake

3 Physics เป็นชื่อวิชาและสังเกตขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยกริยา is แสดงว่า Physics ทํา หน้าที่เป็นประธานและเป็นคํานาม

4 Need อยู่หลัง don’t เป็นกริยา เพราะ dont + V1

12 Don’t worry. You still have ______ days to finish your assignment

1 little

2 much

3 a little

4 a few

ตอบ 4 หน้า 103 คํานําหน้าคํานามแสดงปริมาณ a few, few และ a little, little

a few, few + คํานามพหูพจน์

a little, tittle + คํานามเอกพจน์นับไม่ได้

a few มีความหมายเชิงบวกว่า น้อย แต่ก็ยังมีบ้าง few มีความหมายเชิงลบ น้อยแทบไม่มีเลย

ส่วน much + คํานามนับไม่ได้ ตรงกับข้ามกับ many + คํานามพหูพจน์

– Mary has a few friends. (แมรี่มีเพื่อนอยู่บ้าง)

– I feel sorry for her. She has few friends.

(ฉันรู้สึกเสียใจกับเธอ เธอมีเพื่อนน้อยไป)

– Don’t worry. You still have a few days to finish your assignment

(ไม่ต้องกังวล คุณยังมีเวลาอีกสองสามวันในการทํางานให้เสร็จ) ในเชิงบวกว่ายังมีเวลาบ้าง

13 Jane will always tell you ______ truth because she’s ______ honest woman.

1 a; a

2 the; an

3 an; the

4 an; a

ตอบ 2 หน้า 63 ใช้ tell the truth ใช้ the นําหน้าคํานี้เมื่อใช้เป็นกลุ่มคํา และหน้า 57 ปกติใช้ a

นําหน้าคํานามที่เป็นพยัญชนะ แต่มีกรณียกเว้นบางคําที่อ่านออกเสียงเป็นสระ เช่น an hour, an honest man

14 This is _____ wonderful house. ______ bedrooms are spacious and there is _____ sunlight everywhere.

1 a; The; the

2 a; The; (blank)

3 the; the; a

4 (blank); the ; the

ตอบ 1 หน้า 57 ใช้ a และ an นําหน้านามที่ใช้แสดงความหมายของคํานามว่า เป็นสิ่งหนึ่งโดยทั่ว ๆ ไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน อันไหน เช่น I want to buy a necktie. (ฉันต้องการซื้อเนก ไทสักเส้นหนึ่ง) เป็นการกล่าวทั่วไป ข้อนี้เหมือนกัน ช่องแรกใช้ a นําหน้า wonderful house (บ้านที่ยอดเยี่ยมหลังหนึ่ง) แล้วประโยคต่อไปกล่าวถึงภายในบ้านนี้มีห้องนอน และมีแสดงอาทิตย์ จะใช้ the นําหน้าแสดงการชี้เฉพาะ

15 I need ____ new hobby. The old ones are a bit boring.

1 a ตอบ 1

2 the

3 Some

4 any

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 14 ประกอบ ใช้ a นําหน้าคํานามเอกพจน์ แสดงถึง a new hobby (งานอดิเรก ใหม่) โดย a + คํานามเอกพจน์ ส่วน the แสดงเฉพาะ some, any + คํานามนับได้พหูพจน์ หรือคํานามนับไม่ได้

16 If you don’t like this dress, you’ll need to cross the street and get a new one from ______ shop. I’m sure, you’ll have ______ choices.

1 this; much

2 that; much

3 this, many

4 that; many

ตอบ 4 หน้า 86 คํานําหน้าคํานาม this / that + คํานามเอกพจน์ โดย this ใช้กับคํานามที่อยู่ใกล้ that

คํานามที่อยู่ไกลจากผู้พูด และ much + นามนับไม่ได้ many + นามนับได้พหูพจน์

จากโจทย์ผู้พูดบอกว่า “ถ้าคุณไม่ชอบชุดนี้คุณจะต้องข้ามถนนไปซื้อชุดใหม่จากร้านนั้น ฉันแน่ใจ ว่าคุณจะมีทางเลือกมากมาย” แสดงอยู่ไกลจากผู้พูดช่องแรกตอบ that และช่องที่ 2 choices เป็นคํานามพหูพจน์ จึงตอบ many

17 Do you like ____ shoes I’m wearing? I’ve just bought _____

1 these; them

2 those; they

3 these, they

4 those, them

ตอบ 1 หน้า 87 these/those + คํานามพหูพจน์ these แสดงใกล้ those แสดงไกล จากผู้พูดถาม

เพื่อนว่า เธอชอบร้องที่ฉันกําลังสวมอยู่ไหม แสดงว่าอยู่ใกล้ผู้พูด จึงตอบ these และช่องที่ 2 ให้ ตอบหลังกริยาที่ต้องการกรรมมารับ คําสรรพนามที่แสดงรูปกรรมแทน shoes คํานามพหูพจน์ก็ คือ them

18 How ____ are these cards? I need to buy ______ , but I have very _____ money.

1 many; much; few

2 much; many; few

3 many, much; little

4 much; many: little

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 12 และข้อ 16-17 ขึ้นต้นเป็นประโยคคําถามว่า ราคาเท่าไร เราใช้ How much ส่วนช่องที่ 2 ตอบ many และต้องการซื้อจํานวนมาก และช่องที่ 3 money เป็นคํานามนับไม่ได้ จึงตอบ little ว่ามีเงินน้อย

19 I had already offered to pay for the meal, but Jane and Mary insisted that they wanted to pay for _____ .

1 themselves

2 theirselves

3 herselves

4 herself

ตอบ 1 สรรพนามสะท้อนตัวเองทําหน้าที่เป็นกรรมตรงอยู่หลังกริยา ดังโจทย์มีประธานคือ they และ ต้องการจ่ายด้วยตัวเอง สะท้อน they เป็น themselves

ดูตัวอย่างอื่น

– I cut myself. (ฉันทํามีดบาดตัวเอง)

Tom and Ann blamed themselves for the accident.

(ทอมและแอนโทษตัวเองเรื่องอุบัติเหตุ)

20 The person ______ taught me how to drive was my best friend.

1 whom

2 who

3 whose

4 which

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 4 ประกอบ The person เป็นคน และส่วนหลังมีกริยา taught (มาจากกริยา

teach) จึงตอบ who เพราะ who + กริยา

21 The book in ____ hand is ____  Please return _____ to ____.

1 yours; my; its; I

2 your; mine; its: I

3 yours; mine; it, me

4 your, mine, it, me

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 4 ประกอบในตาราง จากโจทย์ มี hand คํานาม จะตอบสรรพนามแสดงความเป็น เจ้าของแถวที่ 3 คือ your + นาม และช่องที่ 2 จบประโยคเลยไม่มีคํานามจึงตอบ mine ส่วนอีก ประโยคหนึ่งช่องแรกตอบ it เพราะแทน the book (หนังสือคือสิ่งของ) ตอบหลังกริยา return ตอบ รูปกรรมคือ it ส่วนช่องที่ 4 ตอบหลังบุพบท to ตอบรูปกรรมว่ากรุณาคืนมัน (หนังสือ) มาให้ฉัน

22 A: I miss our time in London last year.

B: Me too. _____ trip was amazing, wasn’t _____ ?

1 That; it

2 This; it

3 That; its

4 This, its

ตอบ 1 A พูดถึงคิดถึงการท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้ว B ก็ตอบว่าฉันก็เหมือนกัน การท่องเที่ยวนั้น เราตอบ

that เพราะแสดงไกล และคําสรรพนามอันหลังใช้แทน that trip ก็คือ it ในรูปประธาน

23 I need ____ time to think before making _____ hard decisions.

1 some; any

2 any; some

3 some; some

4 any; any

ตอบ 3 หน้า 102 some และ any นําหน้าคํานามนับได้พหูพจน์และนามนับไม่ได้ด้วย ถ้าเป็นประโยค

บอกเล่าใช้ some ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ ใช้ any ถ้าเป็นประโยคคําถาม ใช้ some หรือ any ก็ได้ สําหรับข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าทั้งสองช่อง จึงตอบ some แสดงจํานวนหนึ่ง บางจํานวน

24 I know the woman _____ car was towed yesterday.

1 who

2 whose

3 whom

4 which

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 4 ประกอบ the woman เป็นคน และ car เป็นคํานาม ตอบ whose + คํานามเสมอ แสดงความเป็นเจ้าของรถของผู้หญิง

25 _____ asked ____ to join _____ birthday party next week.

1 She; I; her

2 She; me; her

3 Her, me; hers

4 Her; I; hers

ตอบ 2 คูคําอธิบายข้อ 19 ประกอบ ขึ้นต้นประโยคตอบรูปประธานคือ She แล้วตามด้วยกริยา She

asked … ตอบรูปกรรมตามหลังกริยานั่นคือ me และช่องที่ 3 มีคํานาม birthday อยู่หลัง ตอบ คําสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ She นั่นคือตอบ her birthday

26 This car is ____ nicer than your old one.

1 a few

2 many

3 a little

4 more

ตอบ 3 คําที่สามารถนําหน้าขั้นกว่าได้คือ a little ค่ะ ถ้า a few, many นําหน้าคํานามพหูพจน์ แต่ข้อนี้

คํานาม this car เป็นคํานามเอกพจน์ และ nicer มี -er แสดงขั้นกว่าแล้ว ไม่ต้องใส่ more อีก

27 She’s the ____ baby girl I’ve ever seen.

1 cutest

2 most cute

3 more cute

4 more cute than

ตอบ 1 หน้า 173 เราเห็น the อยู่ที่โจทย์แล้ว แสดงว่าตอบขั้นสุด (เด็กที่น่ารักที่สุดที่ฉันเคยเห็นมา) มาจาก Cute พยางค์เดียวทําเป็นขั้นกว่า ชั้นสุดใส่ -er -est คือ cuter Cutest โครงสร้าง the + ขั้นสุด = cutest ไม่ต้องมี more / most อีกนะ เพราะใส่ est แล้ว

28 Your soup smells ____ .

1 deliciously

2 delicious

3 nicelv

4 nicer than

ตอบ 2 Smell เป็น linking verb ตามด้วย adj. นั่นคือ delicious ส่วนที่ลงท้าย -ly เช่น deliciously, nicely เป็น adv. และ nicer than ไม่ถูกต้อง เพราะคํานี้ใช้กับโจทย์ที่เปรียบเทียบขั้นกว่า เช่น กว่ากับอะไร หลังประโยคต้องมีต่อ แต่โจทย์ไม่มีอะไรต่อหลัง ตอบ adj. ขั้นธรรมดา

29 The movie was ___, I almost fell asleep. Let’s find something _____ to do after dinner.

1 boring; interesting

2 boring: interested

3 bored; interesting

4 bored; interested

ตอบ 1 หน้า 177 คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ing ถ้าใช้กับคน หรือสิ่งมีชีวิต แสดงความรู้สึกใช้รูป -ed เช่น interested, Surprised, bored (รู้สึกเบื่อ), disappointed เป็นต้น ถ้าใช้กับสิ่งของ หรือสิ่งไม่มีชีวิต ใช้รูป -Ving เช่น interesting (น่าสนใจ), boring (น่าเบื่อ) เราดูโจทย์ช่อง แรกประธานคือ The movie (ภาพยนตร์ สิ่งของที่ตอบ boring (น่าเบื่อ) ส่วนช่องที่ 2 ชักชวน ให้หาบางอย่าง (something ก็สิ่งของ) จึงตอบ interesting (น่าสนใจ)

30 Anna has just bought a _____dress for her new job.

1 Italian nice cotton

2 nice Italian cotton

3 cotton nice Italian

4 nice cotton Italian

ตอบ 2

a + adj. บอกลักษณะ คือ nice และ เชื้อชาติ Italian และตามนามขยายพวกวัตถุนามคือ cotton และนามหลักคือ dress

31 A: ____ we have more water, please?

B: Yes, madam.

1 Could

2 Might

3 Do

4 Are

ตอบ 1 หน้า 234 Can / Coutd แสดงถึงการขออนุญาตหรือการขอร้อง เช่น

– Can you wait a moment, please? (โปรดรอสักครู่)

– Could you open the door, please? (ช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหม)

– Can/Could we have more water, please? (ขอน้ำเพิ่มได้ไหม?)

32 Dan apologized for _____ late this morning.

1 to come

2 comes

3 come

4 coming

ตอบ 4 หน้า 276 กริยาต่อไปนี้จะมีบุพบทตามและให้ตอบ Ving เช่น

approve of (พอใจ)

disapprove (ไม่พอใจ)

apologize for (ขอโทษ)

get/be used to (เคยชิน)

feel like (รู้สึกชอบ)

look forward to (รอคอย)

กริยา apologized for + Ving = coming

33 A: When did you get here yesterday?

B: _____.

1 At home

2 In the car

3 At 5 p.m.

4 A lot

ตอบ 3 หน้า 307 ชนิดของคํากริยาวิเศษณ์ (Adverbs) ในการตอบคําถาม ถ้าถาม When (เมื่อไร) ให้ตอบเป็นเวลานั่นคือ at 5 p.m. ถ้าถาม Where (ที่ไหน) ตอบสถานที่เช่น at home, in the car ถ้าถาม How much (ถามปริมาณ) ตอบ a lot (จํานวนมาก)

34 Jinda has gone _____ many times.

1 abroad

2 awful

3 never

4 careful

ตอบ 1 หน้า 308 จากโจทย์ให้มา has gone (ได้ไป ) ต้องตอบเป็น adv. ที่บอกสถานที่ เช่น

there, indoors, outdoors, abroad (ต่างประเทศ), in Thailand ที่บ่งบอกสถานที่ ส่วน awful, careful เป็น adj. และ never (ไม่เคย) บอกความถี่

35 A: Please speak _____ slowly while I’m writing all of the information down.

B: OK

1 real

2 most

3 as

4 more

ตอบ 4 หน้า 318 เติม more ข้างหน้าคํากริยาวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย –y เช่น

– Could you speak more slowly, please? (กรุณาพูดช้ากว่านี้หน่อยค่ะ)

36 Somkid expected ______ 4 or 5 A’s this semester.

1 get

2 getting

3 to get

4 gotten

ตอบ 3 หน้า 280 คํากริยาที่ตาม infinite with to คือ to + V1

กริยา expected ตามด้วย to + V1 จึงตอบ to get

37 Susan____cook many types of Thai food.

1 have to

2 can

3 be going to

4 needs

ตอบ 2 9801 234 ngurthy can, could, be able to แสดงสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น

– John can play the piano. (จอห์นเล่นเปียโนเป็น)

38 A: ______ Aranya be able to come tonight, John?

B: Sorry, I have no idea. Let me ask Jenny.

1 Does

2 Is

3 Has

4 Will

ตอบ 4 หน้า 242 1เราเห็นหลังประธานมี be able to คำที่สามารถอยู่หน้า be able to ได้คือ will เช่น

– Will he be able to come tonight?

39 Mrs. Green thanked Prin for _____ care of her.

1 taking

2 to take

3 took

4 take

ตอบ 1 หน้า 277 ใช้ Ving ตามหลังกรรมตรงและบุพบท จำแบบนี้ก็ได้ หลัง of, for, from + Ving

เช่น

accuse… of (กล่าวหา)

congratulate…on (อวยพร)

prevent .. from (ป้องกัน)

thank …for (ขอบคุณสำหรับ)

forgive….for (ยกโทษ)

หรือเดาหลัง for + Ving จึงตอบ taking

40 The teacher allowed all students ______ home early yesterday.

1 going

2 go

3 gone

4 to go

ตอบ 4 กริยา allow + กรรม +V1 จึงตอบ to go

41 Preeda stopped _____ after being very sick.

1 to drink

2 drinking

3 drink

4 drank

ตอบ 2

42 The boys were playing ______.

1 last Saturday noisily in the backyard

2 in last Saturday the backyard noisily

3 noisily in the backyard last Saturday

4 in the backyard noisily Saturday last

ตอบ 3

43 Apirada _____ to speak English very fluently.

1 can

2 should

3 is able

4 be going

ตอบ 3 หน้า 243 กริยาช่วยที่มี to ตามได้คือ is able to ค่ะ can / should ตามด้วย V1 ไม่มี to และ be going to ถ้าติดประธานตัวผันกริยาเป็น is, am, are, was, were going to

44 A: It’s raining, Sam. You___ put on a raincoat before going out.

B: Yes, mom.

1 need

2 have

3 are

4 ought to

ตอบ 4 หน้า 243 กริยาช่วย should / ought to (ควรจะ) + V1 เป็นการให้คําแนะนํา ดูตัวอย่างอื่น

– Mary should (ought to) work hard. (แม่รี่ควรขยันเรียน)

– it is raining, Sam. You ought to put on a raincoat before going out.

(ฝนกําลังตก แซม คุณควรใส่เสื้อกันฝนก่อนออกไปข้างนอก)

ส่วน need (แสดง จําเป็น) have, are ไม่ได้ตามด้วย V1

45 I avoided _____ late for my morning class by leaving early.

1 be

2 to be

3 being

4 been

ตอบ 3 กริยา avoid + Ving จึงตอบ being

46 That sad song made Millie _____

1 crying

2 cry

3 to cry

4 cried

ตอบ 2 หน้า 279 กริยา make/made หรือ let สองตัวนี้เป็นที่นิยมออกสอบออกมาให้ตอบกริยาช่องที่

ไม่ต้องมี to ตาม เช่น

– The sad movie always makes me cry.

– Let us go shopping.

กริยา make (made) + กรรม (Milie) V1 จึงตอบ cry จํา ๆๆๆๆ

47 I’m _____ sorry for the loss of your mother, Lek

1 terrify

2 terrible

3 terribly

4 All are correct

ตอบ 3 หน้า 169 คําคุณศัพท์ (adj.) จะตามหลัง verb to be และหลัง linking verb ซึ่งได้แก่ (be, is, am, are, was, were, feel, look, seem, keep, taste, smell, become, appear, remain, stay เป็นต้น )

– Einstein was exceptionally intelligent. (adv. + adj.)

(ไอสไตน์ฉลาดอย่างหาคนเทียบได้ยาก)

– Jeff’s business is hugely successful. (adv. + adj.)

(ธุรกิจของเจฟประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวง)

48 Eddy ____ the room’s reservation at the hotel after having seen many customers’ reviews.

1 agreed

2 canceled

3 turned

4 vanished

ตอบ 2 กริยา canceled (ยกเลิก ระงับ) เป็นกริยาที่ต้องการกรรมมารับ (the rooms reservation)

“เอ็ดดี้ยกเลิกการจองห้องพักที่โรงแรมหลังจากเห็นรีวิวของลูกค้ามากมาย” นอกนั้นกริยาไม่เข้า กับประโยค agreed (เห็นด้วย) turned (หัน เปลี่ยน) vanished (หายไป)

49 Einstein was intelligent

1 except

2 exception

3 exceptional

4 exceptionally

ตอบ 4 exceptionally เป็น adv. ขยาย adj. intelligent

50 The police _____ the thief last night.

1 arrested

2 marched

3 relaxed

4 shout

ตอบ 1 หน้า 209 กริยา arrested (จับกุม) เป็นกริยามีกรรมมารับ (the thief = กรรม)

– The police.arrested the thief last night. (ตํารวจจับโจรได้เมื่อคืนนี้)

นอกนั้นกริยา marched, relaxed, shout เป็นกริยาไม่มีกรรม

51 A: ______ I help you, sir?

B: Yes, one coffee and a tuna sandwich, please.

1 Should

2 Must

3 May

4 Will

ตอบ 3 หน้า 238 กริยาช่วย May, Can, Could แสดงของขออนุญาต ขอร้อง ขอความช่วยเหลือได้

Can I help you, madam? (ฉันช่วยคุณได้ไหม คุณผู้หญิง)

May I help you, sir? (ให้ผมช่วยไหมครับ ท่าน)

52 Amy _____ very happy today.

1 makes

2 smiles

3 rises

4 looks

ตอบ 2 กริยาที่เข้ากับประโยคคือ “วันนี้เอมี่ยิ้มอย่างมีความสุขมาก” จึงตอบ smiles

53 “Please take a seal, sir.”

The underlined verb is a(n) ______ verb.

1 transitive

2 Intransitive

3 ditransitive

4 linking

ตอบ 1 กริยาที่ขีดเส้นใต้เป็นกริยา _____

หน้า 209 หลักการดูว่าเป็นกริยามีกรรม (transitive verb) หรือกริยา ไม่มีกรรม (intransitive verb) หรือกริยามีกรรมสองตัว (di-transitive verb) ไม่ต้องท่องแต่ใช้ หลัก ความเข้าใจดีกว่า ให้ดูหลังกริยาว่าเป็นคําอะไร ถ้าเป็นกริยามีกรรม กริยานั้นจะตามด้วยคํานามหรือคําสรรพนาม

ข้อนี้กริยา take มี a seat คํานามตามหลัง แสดงว่าเป็นกริยามีกรรม ตอบ transitive verb

54 “That shirt stretched after the first wash”

The underlined verb is a (n) _____ verb.

1 transitive

2 double transitive

3 intransitive

4 modal

ตอบ 3 หน้า 216 กริยาไม่มีกรรม (intransitive verb) ให้สังเกตหลังกริยาจะไม่ใช่คํานาม อาจเป็น

adv. หรือบุพบท (in, of, for,after, in, away เป็นต้น) หรือจบประโยคไม่มีอะไรตามคู ตัวอย่าง

– Cheetah runs at an enormous speed. (กริยา runs ตามด้วย at เป็นกริยาไม่มีกรรม)

– My knees are aching badly. (กริยา ache ตามด้วย badly (adv.) เป็นกริยาไม่มีกรรม)

ข้อนี้กริยา stretched ตามด้วย after ก็เป็นกริยาไม่มีกรรม (intransitive verb)

55 “They forwarded me the picture yesterday.”

The underlined verb is a (n) _____ verb.

1 ditransitive

2 linking

3 transitive

4 intransitive

ตอบ 1 หน้า 215 กริยาบางตัวเป็นกริยาที่มีกรรม 2 ตัวมารับได้ (double transitive verb หรือ ditransitive) คือกรรมตรง และกรรมรอง โดยกรรมตรงมักเป็นสิ่งของ และตามด้วยบุรพบท “to/for” แล้วตามด้วยกรรมตรง (คน) ดูสูตรนะคะ ให้เรียงตามลําดับ อาจจะออก 1 ข้อ ให้เรียง สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ

S + กริยา + กรรมตรง(สิ่งของ) + to/for + กรรมรอง(คน)

หรือ S + กริยา + กรรมรอง(คน) + กรรมตรง (สิ่งของ)

56 The old lady with all the dogs _______ on my street for a long time.

1 have lived

2 has lived

3 live

4 is lived

ตอบ 2

57 The press conference, including all the interviews, ______ about three hours.

1 takes

2 take

3 is taken

4 have taken

ตอบ 1 กริยาผันตามThe press conference ตอบกริยาเอกพจน์คือ takes

58 All of the kitchen gadgets, as well as the defective one, ______ in the spare room.

1 store

2 is stored

3 stores

4 were stored

ตอบ 4 กริยาผันตาม All of the kitchen gadgets ตอบกริยาพหูพจน์คือ

were stored ใช้ verb to be + V3 เพราะประธานเป็นสิ่งของ ใช้กริยา ถูกเก็บ

59 The group of flight attendants _______ to the gate.

1 is walking

2 are walking

3 have walked

4 has been walked

ตอบ 2 หน้า 347 ถ้ามี _____ of _____ กริยาจะผันตามคํานามผันหน้า of และโจทย์มีสมุหนาม เช่น team, company, group, class, crowd, committee, audience, family กริยาผันตามThe group สามารถตีเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้พูดว่าหมายถึงบุคคลทั้งกลุ่มหรือหมายถึงคนแต่ละคนในกลุ่มนั้น แต่ถ้าดูตามโจทย์ จะหมายถึง นามพหูพจน์กลุ่มหลายคนกําลังเดินไปที่ประตู จึงตอบกริยาพหูพจน์ are walking

60 The deaf ______ also welcome to apply for this job.

1 has

2 have

3 is

4 are

ตอบ 4 หน้า 345 ดูคําอธิบายข้อ 9 ประกอบ คํานาม the + adj. รวมกันมีความหมายถึง กลุ่มคน จะเป็น

คํานามพหูพจน์เช่น the poor (คนจน) the rich (คนรวย) the blind (คนตาบอด) the deaf (คนหูหนวก) the mute (คนเป็นใบ้) the injured (คนบาดเจ็บ) the dead (คนตาย) the homeless (คนไร้บ้านอยู่) ตอบกริยาพหูพจน์

– The poor have been given life-supporting bags.

– The injured were carried to the hospital; while the dead were left at the scene.

ฉะนั้น The deaf ตอบกริยาพหูพจน์คือ are (เป็น อยู่ คือ) ใช้ have (มี) ไม่ถูก

61 I heard from the news that both _____  arrested after their escape last night.

1 had

2 was

3 were

4 have

ตอบ 3 หน้า 331 ประธานที่มี and หรือ both (ทั้งสอง) จะมีรูปเป็นพหูพจน์ ตอบ were arrested (ถูก

จับกุม) ถูกกระทํา ใช้ have ไม่ถูก

62  ______ to the party.

1.Neither of my parents are going

2 Neither of my parents is going

3 Neither my parents are going

4 Neither my parent are going

ตอบ 2

63 Which is a simple sentence?

1 Joe and Don are interviewing the applicants.

2 Joe is talking to Chad, and Don is on the phone.

3 Don likes playing online games, but he never misses classes.

4 Joe has enjoyed swimming since he was young.

ตอบ 1 หน้า 386-387 ข้อไหนเป็นประโยคใจความเดียว?

ประโยคใจความเดียวอาจมีประธานสองประธานเพราะเป็นพหูพจน์ และมีกริยา เช่น ตัวเลือกที่ 1 ข้อนี้ประธานสองคน Joe and Don แต่ภริยามีตัวเดียวคือ are ก็เป็น simple sentence ค่ะ ถ้าเป็นประโยค compound คือ ประโยคใจความรวมโดยนําประโยค simple แต่ละประโยคจะ มีประธานและคํากริยาอย่างน้อยอย่างละหนึ่งคํา โดยแยกเป็น simple sentence + simple sentence มีคําเชื่อมเช่น and, but, or, so, but, nor, yet เป็นต้น ถ้าเป็นประโยคความซ้อน (complex sentence) จะมีคําเชื่อมเช่น before, after, since, while, as soon as, because เป็นต้น

เช่น ตัวเลือกที่ 2 และ 3 มีคําเชื่อม and, but เป็น compound sentence ตัวเลือกที่ 4 มี since เป็น complex sentence

64 Austin always asks Miwa ______ his homework.

1 do

2 doing

3 done

4 to do

ตอบ 4 กริยา ask + to V1 หรือ ask + กรรม + to V1 ตัวอย่างเช่น

– I asked him to show me the book.

ข้อนี้เช่นกัน ask + กรรม (Miwa) ตามด้วย to do

65 Which is correct?

1 My research assistant analyzed.

2 Paul delivered the food his client.

3 The committee appointed a new secretary Marie.

4 The President looked confident during the interview.

ตอบ 4 ข้อไหนถูกต้อง

1 ผิดกริยา analyzed (วิเคราะห์) ต้องมีกรรมมารับข้างหลัง

2 กริยา deliveredตามด้วยกรรมตรง (the food) ต้องมี to แล้วตามด้วยกรรมรอง (his client)

3 กริยา appointed มักจะตามด้วยกรรมตรง คือ Marie (คน) และตามด้วยส่วนขยายกรรมที่ เป็นคํานามมักตามด้วยตําแหน่ง เช่น a new secretary (เลขานุการคนใหม่) ก็คือต้องเป็น appointed Marie a new secretary.

4 กริยา looked เป็น tinking verb ตามด้วยคําคุณศัพท์ (adj.) confident ถูกต้อง

66 George plans ______ this summer.

1 take a linguistics class

2 take a linguistics class to

3 to take a linguistics class

4 to take a class linguistics

ตอบ 3 หน้า 280 คํากริยาที่ตาม infinite with to คือ to + V1

กริยา plan ตามด้วย to V1 = to take และเรียง a linguistics class ชั้นเรียนภาษาศาตร์

67 While being taken into custody, the suspects remained ______ .

1 silent

2 to silent

3 silently

4 being silent

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 28 ประกอบ กริยา remained เป็น linking verb ตามด้วย คุณศัพท์ (adj.)

คือ silent ดูตัวอย่างอื่น

– She seemsd sad. (seemed เป็น linking verb ตามด้วย sad เป็น adj.

– The food tasted good. (กริยา taste เป็น linking verb ตามด้วย adj. คือ good

68 Which is correct?

1 Tina’s face turned ready.

2 Ross hired Ted work to him.

3 Dan is determined to graduate this semester.

4 In the corner there be a little girl smiling.

ตอบ 3 ข้อไหนถูกต้อง

1 turned เป็น linking verb ตามด้วย adj. คือ red (ใบหน้าแดง) เป็น adj. ไม่ใช่ ready

2 กริยา hired (จ้าง) มีกรรม + กริยา work ตามด้วย for him ไม่ใช่ to

3 ถูกต้องกริยา is determined to มีความมุ่งมั่นตั้งใจ โดย determined เป็น adj.

4 เห็น there มักใช้ there is/there are ที่ผันตามนามที่ตามมา แต่เป็น there be ไม่ถูก

69 Penny needs to finish her paper today; ______, she will miss the deadline.

1 therefore

2 consequently

3 in fact

4 otherwise

ตอบ 4 therefore = ดังนั้น

consequently = ผลที่ตามมา ผลลัพธ์

in fact = อันที่จริงแล้ว

otherwise = มิฉะนั้น

“เพนนี่ต้องทํารายงานให้เสร็จวันนี้ มิฉะนั้นเธอจะพลาดกําหนดเวลา”

ตอบ otherwise = มิฉะนั้น

70 A flood warning has been issued;________, we should not go camping today.

1 since

2 finally

3 also

4 therefore

ตอบ 4 since = เพราะว่า

finally = ในที่สุด

also = เห็นด้วยเช่นกัน

therefore = ดังนั้น

“มีประกาศเตือนน้ำท่วม ดังนั้นวันนี้เราไม่ควรตั้งแคมป์”

71 Which is correct?

1 Erin understood the question, so it was difficult to explain it.

2 Chris is on a diet; consequently, he lost a lot of weight.

3 The boys studied hard, they failed the exam.

4 Julia is looking for a part-time job, or she wants to support her family.

ตอบ 2 ข้อไหนถูกต้อง

1 ความหมายไม่เข้ากัน “Erin เข้าใจคําถามดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะอธิบาย”

2 คริสกําลังควบคุมอาหาร ดังนั้นเขาจึงลดน้ําหนักได้มาก (ถูกต้อง ประโยคเป็นเหตุเป็นผล)

3 ความหมายขาดคําเชื่อม “เด็กผู้ชายขยันเรียนหนัก พวกเขาสอบตก”

4 ผิดคําเชื่อม จูเลียกําลังมองหางานพาร์ทไทม์หรือต้องการหาเลี้ยงครอบครัว

72 Debbie was extremely exhausted; _____ she wanted to finish her project.

1 moreover

2 indeed

3 however

4 likewise

ตอบ 1 moreover = ยิ่งไปกว่านั้น แสดงเพิ่มเติม

indeed = จริง ๆ แล้ว

however = อย่างไรก็ตาม แสดงความแป้ง

likewise = มิฉะนั้น

“เด็บบี้เหนื่อยมาก อย่างไรก็ตามเธอต้องการทําโครงการให้เสร็จ”

73 Brad won the lottery; ______ he will be promoted.

1 furthermore

2 indeed

3 still

4 as a result

ตอบ 1 furthermore = นอกจากนี้

indeed = อันที่จริงแล้ว

still = ถึงกระนั้นก็ตาม

as a result = ผลที่ตามมา

“เบรคถูกล็อตเตอรี่ นอกจากนี้เขาจะได้รับการเลื่อนตําแหน่ง” เป็นการบอกข้อมูลเพิ่มเติม

74 Pamela is selfish, ____ she is popular among men.

1 and

2 for

3 so

4 yet

ตอบ 4 and = และ บอกข้อมูลเพิ่มเติม

for = because = เพราะว่า

so = ดังนั้น

yet = แต่ถึงกระนั้น แสดงความแย้ง

“พาเมล่าเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่เธอก็เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชาย”

75 The office ______ Jonathan works is decorated beautifully.

1 to where

2 in which

3 of that

4 with which

ตอบ 2 หน้า 408 where ขยายสถานที่ แต่ต้องไม่มี to ตัวเลือก 1 จึงผิด สามารถใช้ in where แทน

where ได้ ถูกต้องอย่างอื่นเทียบ

– The building where he lives is a skyscraper.

– The building in which he lives in a skyscraper.

 

Part II: Vocabulary (คําศัพท์) 

Choose the best answer

 

76 Joe left all of his property to his only son.

1 possessions

2 sources

3 legends

4 devotions

ถาม โจทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดของเขาให้ลูกชายคนเดียว

ตอบ 1 หน้า 201 1. ทรัพย์สมบัติ 2. แหล่งที่มา 3. ตํานาน 4. การอุทิศตน

77 Somsak has tried to fulfill his duty, as a son, by taking care of his sick mother.

1 extend

2 perform

3 involve

4 motivate

ถาม สมศักดิ์พยายามทําตามหน้าที่ในฐานะลูกชายด้วยการดูแลแม่ที่ป่วย

ตอบ 2 หน้า 230 1. ขยาย 2. กระทํา 3. เกี่ยวข้อง พัวพัน 4. กระตุ้น ปลุกเร้า

78 Regular reading can strengthen your writing ability.

1 build up

2 fulfill

3 predict

4 trigger

ถาม การอ่านเป็นประจําสามารถเสริมสร้างความสามารถในการเขียนของคุณ

ตอบ 1 หน้า 296 1 ทําให้แข็งแรงขึ้น 2 ทําให้สําเร็จ 3 ทํานาย 4 ก่อให้เกิด

strengthen = build up = ทําให้แข็งแรงขึ้น

79 The culture of Thailand has evolved greatly over time.

1 etiquette

2 series

3 opinion

4 values

ถาม วัฒนธรรมของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างมากตลอดเวลา

ตอบ 4

1 มารยาทหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 2 เป็นชุดๆ 3 ความคิดเห็น 4 คุณค่า ค่านิยม

80 Jarun was entitled to receive the Best Employee Award

1 comment

2 duty

3 prize

4 stage

ถาม จรูญมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพนักงานยอดเยี่ยม

ตอบ 3 1 คําวิจารณ์ 2 หน้าที่ 3 รางวัล 4 เวที

81 Sometimes our independence comes at the cost of something else.

1 belief

2 freedom

3 responsibility

4 suggestion

ถาม บางครั้งความเป็นอิสระของเราก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งอื่น

ตอบ 2 หน้า 264 1 ความเชื่อ 2 ความเป็นอิสระ 3 ความรับผิดชอบ 4 การแนะนํา

82 Who is the most influential person in your country?

1 curious

2 ambitious

3 successful

4 powerful

ถาม ใครคือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศของคุณ?

ตอบ 4 หน้า 199 1 อยากรู้อยากเห็น 2 ทะเยอทะยาน 3 ประสบผลสําเร็จ 4 มีอิทธิพล

83 Liian is Thai by ______ although she’s an American citizen.

1 property

2 conclusion

3 descent

4 relation

ถาม Lian เป็นคนไทยโดยเชื้อสายแม้ว่าเธอจะเป็นพลเมืองอเมริกันก็ตาม

ตอบ 3 หน้า 201 1 ทรัพย์สมบัติ 2 บทสรุป 3 ต้นตระกูล สายโลหิต 4 ความสัมพันธ์

84 No one can ______ what will happen next.

1 convince

2 predict

3 boost

4 neglect

ถาม ไม่มีใครสามารถทํานายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

ตอบ 2 หน้า 199

1 ทําให้เชื่อ 2 ทํานาย พยากรณ์ 3 ส่งเสริม สนับสนุน 4 ละเลย เพิกเฉย

85 Wearing a mask when going outside is one of the _____ measures against COVID-19.

1 chronic

2 influential

3 mysterious

4 preventive

ถาม การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปข้างนอกเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด – 19

ตอบ 4 หน้า 293 1 เรื้อรัง เป็นประจํา 2 มีอิทธิพล 3 ลึกลับ 4 สําหรับป้องกัน

preventive เป็น adj. มักวางไว้หน้าคํานาม measures

86 Prasop is a man of many ______ .

1 talents

2 interns

3 channels

4 predecessors

ถาม ประสพเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากมาย

ตอบ 1 หน้า 230 1 พรสวรรค์ 2 นักศึกษาฝึกงาน 3 ช่อง

4 บรรพบุรุษ

87 I was surprised at my brother’s ignorance about ______ .

1 decision

2 etiquette

3 member

4 virtue

ถาม ฉันแปลกใจที่พี่ชายไม่รู้เรื่องมารยาท 

ตอบ 2 หน้า 263 1 การตัดสินใจ 2 มารยาทหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 3 สมาชิก 4 ความดี

88 Ronnie received the award for ______ in sports.

1 campus

2 excellence

3 rivalry

4 purpose

ถาม รอนนี้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านกีฬา

ตอบ 2 หน้า 327 1 วิทยาเขต 2 ความเยี่ยมยอด 3 การแข่งขัน

4 วัตถุประสงค์

89 The marketing team leader always expects ______ from her team members.

1 difficulty

2 aspect

3 honesty

4 meaning

ถาม หัวหน้าทีมการตลาดมักจะคาดหวังความจริงใจจากสมาชิกในทีมของเธอ

ตอบ 3 หน้า 327 1 ความทุกข์ยาก 2 แง่ มุม 3 ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา 4 ความหมาย

90 Donald underscored the two different ______ on the conflict resolution.

1 perspectives

2 opportunities

3 trophies

4 communities

ถาม โดนัลด์เน้นย้ำถึงสองมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ตอบ 1 หน้า 329 1 ทัศนะ การมอง 2 โอกาส 3 ถ้วยรางวัล 4 ชุมชน

91 It is essential that we understand the basic legal ____ .

1 fairness

2 concepts

3 promotion

4 individuals

ถาม จําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมาย

ตอบ 2 หน้า 328 1. ความยุติธรรม 2. ความคิด 3. การเลื่อนตําแหน่ง 4. แต่ละบุคคล

92 Amanda was given an award for her _____ in journalism.

1 meaning

2 views

3 extension

4 achievements

ถาม อแมนดา ได้รับรางวัลจากความสําเร็จด้านสื่อสารมวลชน

ตอบ 4 หน้า 367 1 ความหมาย 2 การมอง 3 การขยาย 4 ความสําเร็จ

93 Sanjay did a (n) _____ job during a difficult time.

1 close

2 terrific

3 false

4 ancient

ถาม Sanjay ทํางานที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่ยากลําบาก

ตอบ 2 หน้า 367 1 ปิด 2 ยอดเยี่ยม มหัศจรรย์ 3 ผิดพลาด

4 เก่าแก่

94 The film _____ Greta as a devoted mother living in Texas.

1 believed

2 approached

3 considered

4 portrayed

ถาม ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเกรตาเป็นแม่ผู้อุทิศตนที่อาศัยอยู่ในเท็กซัส

ตอบ 4 หน้า 366 1 เชื่อ 2 เข้าใกล้ 3 พิจารณา คํานึง 4 พรรณนา วาดภาพ

95 How do you ___ your students to study hard?

1value

2 seek

3 motivate

4 frighten

ถาม คุณกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเรียนได้อย่างไร?

ตอบ 3 หน้า 365 1 ให้คุณค่า 2 เสาะหา แสวงหา 3 กระตุ้น ปลุกเร้า 4 ทําให้ตกใจ

96 Jeremy wanted to present a _____ review of the impact of COVID-19 on the economy.

1 comprehensive

2 subtle

3 conscious

4 iconic

ถาม Jeremy ต้องการนําเสนอการทบทวนอย่างมีสติเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 ต่อ

เศรษฐกิจ

ตอบ 3 หน้า 382 1 เป็นที่เข้าใจได้ 2 บอบบาง 3 มีสติ มีจิตสํานึก 4 เหมือนภาพหรือรูปเคารพ

97 More than 100 villages have been _____ by flooding

1 affected

2 accounted

3 included

4 interpreted

ถาม กว่า 100 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ตอบ 1 หน้า 383 1 ผลกระทบ 2 คิดเป็น 3 รวม 4 ตีความ แปลความ

98 What you heard ______ part of the reality, but it is not the whole story

1 attacks

2 collects

3 reflects

4 speculates

ถาม สิ่งที่คุณได้ยินสะท้อนถึงความเป็นจริงส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 383 1 โจมตี 2 สะสม 3 สะท้อนให้เห็น 4 ไตร่ตรอง ครุ่นคิด

99 It is a _____ that Delia was extremely wealthy.

1 distinction

2 movement

3 function

4 misconception

ถาม เป็นความเข้าใจผิดว่าเดเลียร่ำรวยมหาศาล

ตอบ 4 หน้า 381 1 ความแตกต่าง 2 การเคลื่อนไหว 3 หน้าที่

4 ความเข้าใจผิด

100 The sudden death of the president caused enormous political ____ .

1 compression

2 raise

3 crust

4 upheaval

ถาม การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของประธานาธิบดีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนานใหญ่

ตอบ 4 หน้า 397 1 ความกดดัน อัดแน่น 2 ยกขึ้น 3 เปลือกโลก

4 การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่

101 The plants grow well in _____ soil.

1 geological

2 fertile

3 folding

4 eternal

ถาม พืชเจริญเติบโตได้ดีในดินที่อุดมสมบูรณ์

ตอบ 2 หน้า 396 1 เกี่ยวกับธรณีวิทยา 2 อุดมสมบูรณ์ 3 พับ งอ 4 ไม่เปลี่ยนแปลง

102 It took four men to _____ the sculpture up.

1 heave

2 erupt

3 bend

4 collapse

ถาม ต้องใช้ชายสี่คนในการยกประติมากรรมขึ้น

ตอบ 1 หน้า 396 1 ยกขึ้น 2 ระเบิด ประทุ 3 ม้วน พับ 4 ทรุดลง

103 We were surprised to see a(n) _____ of food in the room.

1 stereotype

2 adolescence

3 abundance

4 achievement

ถาม เรารู้สึกประหลาดใจที่เห็นอาหารมากมายในห้อง

ตอบ 3 1 กรอบประเพณีเก่าที่ไม่เปลี่ยน 2 วัยหนุ่มสาว 3 มากมาย 4 ความสําเร็จ

104 His mother was very disappointed because of his bad _____ .

1 kindness

2 affection

3 riot

4 manner

ตอบ 4 แม่ของเขาผิดหวังมากเพราะกิริยาท่าทางที่ไม่ดีของเขา

1 ความเมตตาใจดี 2 ความรัก 3 การจลาจล

4 กิริยาท่าทาง

105 It is a ______ to hear that he’s out of danger now.

1 relief

2 intern

3 senator

4 degree

ถาม รู้สึกโล่งใจที่ได้ยินว่าตอนนี้เขาพ้นขีดอันตรายแล้ว

ตอบ 1 หน้า 55 1 ความโล่งใจ 2 นักศึกษาฝึกหัด 3 วุฒิสภา

4 ปริญญา

106 Making a lot of compromises may not always bring _____ like some people have

hoped for.

1 peace

2 representation

3 specialist

4 enrolment

ถาม การประนีประนอมมาก ๆ อาจไม่ทําให้เกิดความสงบสุขอย่างที่บางคนหวังไว้เสมอไป

ตอบ 1 1 ความสงบสุข สันติภาพ 2 การบรรยาย 3 ผู้เชี่ยวชาญ 4 การลงทะเบียน

107 Social media have played a major____in influencing people’s actions.

1 certainty

2 role

3 hesitation

4 predecessor

ถาม โซเชียลมีเดียมีบทบาทสําคัญในการมีอิทธิพลต่อการกระทําของผู้คน

ตอบ 2 หน้า 3 1 ความแน่นอน 2 บทบาท 3 ความลังเล 4 บรรพบุรุษ

108 The ____ village was destroyed in the last earthquake.

1 interesting

2 inclusive

3 entire

4 miserable

ถาม ทั้งหมู่บ้านถูกทําลายจากแผ่นดินไหวครั้งล่าสุด

ตอบ 3 1. น่าสนใจ 2. รวม 3. ทั้งหมด 4. น่าสังเวช น่าสงสาร

109 Our captain is a great leader. This project is successful because of his _____ .

1 succession

2 procrastination

3 hesitation

4 devotion

ถาม กัปตันของเราเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยม โครงการนี้ประสบความสําเร็จเพราะความทุ่มเท

ตอบ 4 1 ความต่อเนื่อง 2 ผัดวันประกันพรุ่ง 3 ความลังเล 4 การอุทิศตน ทุ่มเท

110 I don’t like it when people are not prepared for meetings. It’s a waste of time and

______ for everyone.

1 energy

2 entity

3 enrolment

4 entrance

ถาม ฉันไม่ชอบเวลาที่ไม่มีคนเตรียมตัวสําหรับการประชุม มันเสียเวลาและพลังงาน

สําหรับทุกคน

ตอบ 1 1 พลังงาน 2 นิติบุคคล 3 การลงทะเบียน 4 ทางเข้า

111 My sister will ______ her dance routine on stage tomorrow

1 possess

2 doubt

3 perform

4 assassinate

ถาม พี่สาวของฉันจะแสดงท่าเต้นบนเวทีในวันพรุ่งนี้

ตอบ 3 1 เป็นเจ้าของ ครอบครอง 2 สงสัย 3 กระทํา แสดง

4 ลอบสังหาร

112 It is your ______ to take care of your sister when going out together.

1 footstep

2 responsibility

3 campus

4 submission

ถาม เป็นความรับผิดชอบของคุณในการดูแลน้องสาวของคุณเมื่อออกไปข้างนอกด้วยกัน

ตอบ 2 1 เจริญรอยตาม 2 ความรับผิดชอบ 3 วิทยาเขต 4 การยอมแพ้

113 I don’t know the exact ______ , but I know his house is in this area.

1 interpretation

2 situation

3 location

4 determination

ถาม ฉันไม่ทราบตําแหน่งที่แน่นอน แต่ฉันรู้ว่าบ้านของเขาอยู่ในบริเวณนี้

ตอบ 3 หน้า 55 1 การตีความ 2 สถานการณ์ 3 ทําเล สถานที่ตั้ง 4 การตัดสินใจ

114 People are keen to follow Jason’s instructions because he’s a(n) ______ man in this community.

1 enrolled

2 failed

3 respected

4 exhausted

ถาม ผู้คนกระตือรือร้นที่จะทําตามคําสั่งของ Jason เพราะเขาเป็นคนที่เคารพนับถือในชุมชนนี้

ตอบ 3 หน้า 55 1 ลงทะเบียนเรียน 2 ล้มเหลว ตก 3 เป็นที่นิยมชมชอบ 4 เหนื่อยล้า

115 Many celebrities supported Biden in the 2020 presidential _______ .

1 determination

2 suggestion

3 election

4 succession

ถาม คนดังหลายคนสนับสนุน Biden ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020

ตอบ 3 1ความมุ่งมั่นตั้งใจ 2 การเสนอแนะ 3 การเลือกตั้ง 4 ความต่อเนื่อง

116 His house is ______ on Sukhumvit Road

1 situated

2 interested

3 disappointed

 1. exonerated

ถาม บ้านของเขาตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท

ตอบ 1 หน้า 167 1 ตั้งอยู่ที่ 2 รู้สึกสนใจ 3 รู้สึกผิดหวัง 4 อโหสิ

117 You should not ______ a cigarette in the petrol station.

1 involve

2 boost

3 response

4 light

ถาม คุณไม่ควรจุดบุหรี่ในปั้มน้ำมัน

ตอบ 4 หน้า 114 1 เกี่ยวพัน 2 ส่งเสริม 3 ตอบสนอง 4 จุด ส่องสว่าง

118 Dr. Smith is a heart _____ at this hospital.

1 benefit

2 developer

3 specialist

4 efficiency

ถาม คุณหมอสมิธ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจที่โรงพยาบาลแห่งนี้

ตอบ 3 1 ผลดี ประโยชน์ 2 นักพัฒนา 3 ผู้เชี่ยวชาญ

4 ความมีประสิทธิภาพ

119 One candidate for the RU presidency said that he _____ in the university’s educational system, and he completed his undergraduate and graduate studies here.

1 believed

2 disliked

3 fulfilled

4 boosted

ถาม ผู้สมัครคนหนึ่งในตําแหน่งประธาน RU กล่าวว่าเขาสําเร็จการศึกษาในระบบการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและเขาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่นี่

ตอบ 3 1 เชื่อ 2 ไม่ชอบ 3 ทําให้สําเร็จ 4 ส่งเสริม สนับสนุน

120 Jack’s poor eyesight has _____ him from being accepted as a pilot.

1 benefited

2 prevented

3 triggered

4 determined

ถาม สายตาที่ไม่ดีของแจ็คทําให้เขาไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นนักบิน

ตอบ 2 หน้า 293 1 เป็นผลดี ประโยชน์ 2 ป้องกัน (กันไม่ให้เกิดขึ้น) 3 ก่อให้เกิด 4 ตัดสินใจ

 

ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน s/2562

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน

Directions : Choose the best answer.

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 Dan ____ weaker after having a heart surgery.

1 were

2 did

3 had

4 became
ตอบ 4 หน้า 169 คําคุณศัพท์ (adjective) ตามหลัง verb to be หรือหลัง linking verb เช่น feel,seem, keep, appear, become (became), get, look, taste, smell stay เป็นต้น เช่น

– Her smile is beautiful. (beautiful เป็น adj. ตามหลัง is = verb to be)

– She seemed sad. (sad เป็น adj. ตามหลัง tinking verb seemed)

– Dan became weaker after having a heart surgery.

became มาจาก become เป็น linking verb ตามหลัง weaker เป็น adj. สําหรับตัวเลือกที่1 ผิดเพราะประธานชื่อคน ๆ เดียวเป็นเอกพจน์ แต่ were เป็นกริยาพหูพจน์ ส่วน did/ had ไม่สามารถใช้กับโจทย์ได้เพราะไม่เข้ากันกับประโยค

2 James _____ go to his office tomorrow.

1 will must

2 will have to

3 have to will

4 must be going to

ตอบ 2 หน้า 253 เป็นเรื่องกริยาช่วย will ซ้อนกัน must ไม่ได้ และ must ซ้อนกับ be going to ไม่ถูกต้องเช่นกัน ส่วน have to เมื่อเป็นอนาคต เพราะมี tomorrow (พรุ่งนี้) ต้องเติม will ไป ข้างหน้า have to เท่ากับ will have to ดูตัวอย่างอื่น

– Jane will have to leave tomorrow. (แจนจะต้องออกเดินทางพรุ่งนี้)

3 The truck driver admitted ______ over the speed limit.

1 driving

2 to drive

3 drove

4 drive

ตอบ 1 หน้า 274 .

กริยา admit + Ving จึงตอบ driving

4 _____ is valuable.

1 Bags of rice

2 Gold

3 Fish

4 Many houses

ตอบ 2 หน้า 12 วัตถุนาม (Material Noun) คํานามที่เป็นชื่อวัตถุและแร่ธาตุโลหะ ของแข็ง ของเหลวเป็นคํานามที่นับไม่ได้เพราะจะไม่แสดงจํานวนที่นับได้ และจะไม่มี article นําหน้า คํานาม เหล่านี้ได้แก่ air (อากาศ) brass (ทองเหลือง), bread ขนมปัง), clay (ดินขาว), cloth (ผ้า), coal (ถ่าน), copper (ทองแดง),cream (ครีม), flour (แป้ง), fog (หมอก), furniture (เครื่อง เรือน), glass (กระจก แก้ว), gold (ทองคํา), ink (น้ําหมึก), lead (ตะกั่ว), leather (หนังสัตว์), mud (โคลน), oak (ไม้โอ๊ค), oil (น้ํามัน), rice (ข้าวเจ้า), silk (ไหม), silver(เงิน), smoke (ควัน), smog (หมอกควัน), Soil (ดิน), steel (เหล็ก), water (น้ํา), wheat (ข้าวสาลี), Wood (ไม้), Wool (ขนสัตว์), yarn (เส้นด้าย), zinc (สังกะสี)

สังเกตจากกริยา is เอกพจน์ แสดงว่าประธานต้องเป็นเอกพจน์ ช้อย 1 Bags of rice เมื่อใส่ ภาชนะหรือเป็นหน่วย ชั่ง ตวง วัด เป็นรูปร่างเป็นก้อนเป็นกลุ่ม เช่น bags of rice (ข้าวสามถุง) จะเป็นพหูพจน์

ช้อย 3 Fish (ปลา) เป็นคํานามรูปเดิมเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ถ้าใช้ว่า ปลามีคุณค่าก็คง หมายถึงปลาหลายชนิดทั่ว ๆ ไปเป็นคํานามใช้ในความหมายพหูพจน์

ช้อย 4 many + นาม พหูพจน์ + กริยาพหูพจน์

5 Suda had to stay in ______ hospital after being infected with the coronavirus 2019

1 many

2 an

3 these

4 (blank)

ตอบ 4 หน้า 70 ในสํานวนต่าง ๆ ที่มีโครงสร้าง บุพบท + นามนับได้ ไม่ต้องมี article เช่น

– He came by bus. (โดยรถบัส) by ship, by train, by taxi, by subway

– He sends it by airmail (ทางเครื่องบิน)หรือ by boat, by truck (ทางรถบรรทุก)

– She stays in bed. นอน) หรือ in hospital (นอนป่วยในโรงพยาบาล)ตามโจทย์นี้

6 Everyone _____ as told by the government, during the pandemic.

1 do

2 have

3 does

4 has

ตอบ 3

ตอบกริยาเอกพจน์มี does /has แต่ตอบ does “ทุกคนทําตามที่บอกโดยรัฐบาล…”

7 Mary is _____

1 a nice intelligent young girl

2 nice an intelligent girl young

3 intelligent a nice young girl

4 a nice intelligent girl young

ตอบ 1

8 We needed a place to concentrate, ______ we went to the library.

1 so

2 for

3 nor

4 but

ตอบ 1 “พวกเราต้องการที่ที่จะมีสมาธิ ดังนั้นพวกเราจึงไปที่ห้องสมุด”

9 Tom likes cooking, ______ he doesn’t like washing dishes afterward.

1 and

2 yet

 1. so

4 or

ตอบ 2 “ทอมชอบทําอาหาร แต่หลังจากนั้นเขาไม่ชอบล้างจาน”

yet = แต่กระนั้น

10 The beach in Krabi _____ I went to was very beautiful and clean.

1 which

2 that

3 where

4 when

ตอบ 3

โจทย์ข้อนี้ Krabi (กระบี่) เป็นสถานที่จึงตอบ where

11 The COVID-19 infected _____ cured at designated hospital.

1 was

2 were

3 am

4 being

ตอบ 1 ประธานคือ COVID-19 infected เป็นเอกพจน์ก็ตอบกริยาเอกพจน์คือ was

12 Pichai has ____ cold and runny nose.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 1 หน้า 60 โรคต่าง ๆ (ที่ไม่ใช่ความเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ) จะไม่มี article นําหน้า เช่น AIDS, heart disease (โรคหัวใจ), allergies (โรคภูมิแพ้า, flu หรือ influenza (โรคไข้หวัดใหญ่),

malaria (โรคไข้มาเลเรีย), measles (โรคหัด), cancer (โรคมะเร็ง), mumps (โรคคางทูม) แต่ถ้าเป็นโรคไม่รุนแรง เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นหวัด จะมี “a” นําหน้า เช่น a rash (เป็นผื่น คัน), a cold (เป็นหวัด), a cough (ไอ) , a headache (ปวดศีรษะ), a stomachache (ปวดท้อง), a sore throat (เจ็บคอ)

13 A: Which hotel are you staying, Derek?

B: The big ______ on Viphawadee Rungsit Road.

1 it

2 its

3 one

4 ones

ตอบ 3 หน้า 127 การใช้สรรพนาม one, ones แทนคํานามที่ได้กล่าวมาแล้วในประโยคก่อน เราใช้ one แทนคํานามเอกพจน์นับได้ และ ones กับคํานามพหูพจน์

A: Which hotel did you stay at? (คุณพักที่โรงแรมไหน)

B: The one near the station. (โรงแรมที่อยู่ใกล้สถานี)

โดย one แทน hotel เหมือนข้อนี้เราตอบ one แทน hotel เช่นกัน

14 Sorry, sir. Cou you please speak a little _____?

1 slow

2 most slowly

3 very slow

4 more slowly

ตอบ 4 หน้า 318 กริยา speak ต้องการคํากริยาวิเศษณ์ (adverb) ซึ่งทําหน้าที่ขยายกริยา คือ slowly

และ เติม more ข้างหน้า siawiy เป็นการแสดงขั้นกว่า มากขึ้น

– Could you speak more slowly, please? (กรุณาพูดช้ากว่านี้หน่อยค่ะ)

15 News _____ Las quickly as a forest fire.

1 spread

2 spreads

3 to spread

4 spreading

ตอบ 2 หน้า 342 ประธานที่เป็นชื่อชื่อวิชา ชื่อเกม แม้จะมีรูปเป็นพหูพจน์ แต่จัดเป็นคํานามเอกพจน์

ตอบกริยาเอกพจน์คือ spreads

16 Srisuda’s parents don’t let her _____ out late.

1 stay

2 to stay

3 staying

4 stayed

ตอบ 1 หน้า 279 กริยา make/made หรือ let สองตัวนี้เป็นที่นิยมออกสอบออกมาให้ตอบกริยาช่องที่ 1

ไม่ต้องมี to ตาม เช่น

– The sad movie always makes me cry.

Let us go shopping.

นั่นคือ let + กรรม + V1 จึงตอบ stay

17 Would you mind _____ down the radio? It’s too loud, I’m afraid.

1 to turn

2 turn

3 turned

4 turning

ตอบ 4 Would you mind + Ving จึงตอบ turning

18 A: What can Sunisa do _____ ?

B: Sorry, I have no ideas. We should ask her supervisor.

1 good

2 best

3 much well

4 None is correct

ตอบ 2 หน้า 319 กริยาวิเศษณ์ adv ขยายกริยา do คือ well แต่ใส่ much ข้างหน้าไม่ถูกต้อง ถ้าหาก

เป็น very wel ได้ adv. well สามารถผันเป็นขั้นสุดคือ well better best ฉะนั้นตอบ best ขั้นสุด

– What can you do best? (คุณสามารถทําอะไรได้ดีที่สุด)

19 Not only doctors but also medical staff_____ extremely hard to help those sick people since March.

1 is working

2 are worked

3 worked

4 have worked

ตอบ 4 คําเชื่อม Not only …but also…. กริยาจะผันตามคํานามที่อยู่ใกล้นั่นคือ medical staff

โดยคํานาม staf (เจ้าหน้าที่) เป็นได้ทั้งคํานามเอกพจน์และพหูพจน์ แต่ในโจทย์นี้มี ความหมายเป็นพหูพจน์คือ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ นั่นคือหลายคน ก็ต้องตอบกริยาพหูพจน์

คือ have worked (ได้ทํางาน) ไม่ใช่รูปถูกกระทํา are worked (ถูกทํางาน)

20 They knocked down all the houses, ______ they built a car park.

1 and

2 but

3 or

4 nor

ตอบ 1 “พวกเขาล้มบ้านทั้งหมดของพวกเขา และพวกเขาสร้างที่จอดรถ

คําเชื่อม and (และ) เป็นการเพิ่มเติมข้อมูล

21 Social distancing is_____ measure to fight the COVID-19 spread out.

1 good

2 well

3 better

4 the best

ตอบ 4 จากประโยคไม่ได้มีการเปรียบเทียบของกอย่าง ไม่ได้ระบุเราใช้ขั้นสุดว่าดีที่สุด the best measure

เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการต่อสู้ ใช้โดย the+ ขั้นสุด + ในสถานที่นั้น หรือเพื่อ…

22 There _____ a pile of books on the floor.

1 are 2 is

3 were

4 be

ตอบ 2 ขึ้นต้นด้วย There กริยาจะผันตามคํานามที่อยู่ขวามือ ก็คือ a pile of books คําที่สําคัญคือหน้า of นั่นคือ a pile เป็นเอกพจน์ก็ตอบ is ให้สังเกตตัวเลือกบางข้อก็เดาได้ be กริยายังไม่ผัน ไม่ ถูกต้อง ส่วน are และ were เป็นกริยาพหูพจน์ผิดไป มีกริยาเอกพจน์ช้อยเดียว

23 A: ______ I have some more water, please?

B: Certainly, madam.

1 Would

2 Must

3 May

4 Need

ตอบ 3 หน้า 238 เมื่อผู้พูดต้องการขออนุญาตหรือขอร้องในความสุภาพอันดับแรกคือใช้ May เช่น

May l come in? (ขอเข้าไปได้ไหมครับ)

May I have some more water, please? (ขอน้ำเปล่าได้ไหมครับ)

May I speak to Mr.Brown, please? (ดิฉันขอพูกับคุณบราวน์ค่ะ)

24 Jaturong’s father wants _____ to be a soldier.

1 he

2 himself

3 him

4 his

ตอบ 3

ประโยคกริยา wants ต้องการกรรมมารับ จึงตอบ him

25 ______ students are studying at Ramkhamhaeng University.

1 Each

2 Both

3 Every

 1. Either

ตอบ 2 หน้า 98 คําบอกปริมาณอยู่หน้าคํานามแยกได้ดังนี้

Each, Every, Either + คํานาม + กริยาเอกพจน์

Both + คํานาม + กริยาพหูพจน์ เราเห็นกริยา are ฉะนั้นจึงตอบ Both

26 Which statement contains an intransitive verb?

1 He sent me a bouquet of roses.

2 Sue will finish her report tomorrow.

3 Sirinya stayed at home most of the time.

4 That student asked a lot of questions.

ตอบ 3

27 Ray ______ be here in 15 minutes, or he’ll miss the train.

1 may

2 will

3 can

4 should

ตอบ 4 หน้า 243 กริยาช่วย should และ ought to มีความหมายว่า ควรจะ เป็นการให้คําแนะนํา

จากประโยคว่า “เรย์ควรจะอยู่นี่ใน 15 นาทีนี้ มิฉะนั้นเขาจะพลาดขึ้นรถไฟ

28 Max’s teacher encouraged him_____ his MBA at RU.

1 to further

2 further

3 furthering

4 furthers

ตอบ 1 หน้า 280 281 กริยาต่อไปนี้จะตามด้วย กรรมตรง + to + V1

เช่น – Very high temperature can cause you to become exhausted.

– Max’s teacher encouraged him to further his MBA at RU.

กริยา encourage มีกรรมมารับตามด้วย to + V1

29 The maid _____ swept the dirt off my working desk.

1 inside

2 very much

3 gently

4 this morning

ตอบ 3 หน้า 299 คํากริยาวิเศษณ์ (adv.) ทําหน้าที่ 1 ขยายกริยาทั่วไป 2 ขยาย adj. 3 ขยาย adv.

โดย adv. หน้าที่ที่ 1 สามารถอยู่หน้ากริยาหรือหลังกริยากได้ เช่น

– I purposely avoid travelling by plane because I am afraid of height.

– The maid gently swept the dirt off my working desk.

adv. gently ทําหน้าที่ขยายกริยา swept นอกนั้นมากสถานที่ เวลา และvery much ไม่ถูก

30 Please clean the floor______ is very dirty.

1 where

2 which

3 when

4 whose

ตอบ 2 the floor (พื้น) เป็นสิ่งของใช้ which

31 Where did you get that _____ .tray? It’s beautiful.

1 Japan

2 Japanese

3 japan

4 japanese

ตอบ 3 หน้า 8 คุณศัพท์ (adj.) เฉพาะอาจใช้เป็นคุณศัพท์ทั่วไป โดยขึ้นตัวอักษรเล็ก และมีความหมาย

แตกต่างไปจากความหมายที่ใช้เมื่อเป็นคุณศัพท์เฉพาะ เช่น roman type (ตัวพิมพ์ธรรมดา), italic type (ตัวพิมพ์เอน), chinaware (เครื่องเคลือบดินเผา), japan tray (ถาดเครื่องเขิน), Congo snake (งูชนิดหนึ่งคล้ายปลาไหล) titanic person (คนร่างกายใหญ่โต ผู้ทรงพลัง) เป็นต้น

32 Cindy really enjoyed _____ Thai dish you made for her.

1 any

2 that.

3 some

4 these

ตอบ 2 หน้า 86 คํานําหน้าคํานาม โดย this, that + คํานามเอกพจน์ ส่วน these, those + คํานาม

พหูพจน์ และ some + คํานามนับได้พหูพจน์หรือคํานามนับไม่ได้ และนิยมใช้ในประโยคบอก เล่าหรือคําถาม ส่วน any เหมือน some แต่นิยมใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคําถาม ฉะนั้นข้อนี้

Thai dish เป็นคํานามเอกพจน์ จึงตอบ that

33 The government should provide shelters for _____ homeless during the coronavirus outbreak

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 3 หน้า 191 ใช้คําคุณศัพท์ให้เป็นคํานาม โดยใส่ the + adj. จะมีความหมายถึงกลุ่มคน เช่น the

poor (คนจน), the rich (คนรวย), the sick (คนป่วย), the old (คนแก่), the blind (คนตา บอด), the unemployed (พวกไม่มีอาชีพ), the homeless (พวกไม่มีที่พักอาศัย), the hungry (ผู้หิวโหย) the strong (คนแข็งแรง), the dead (คนตาย) the young (คนหนุ่ม สาว), the elderly (ผู้มีอาวุโส) เป็นต้น

34 _____ is very hot and humid today

1 it

2 One

3 Each

4 That

ตอบ 1หน้า 125 การใช้ it เป็นประธานหน้า verb to be หมายถึง อากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (ฝน ตก ฟ้าร้อง) บอกระยะทาง และเวลา เป็นต้น เช่น

It is hot = อากาศร้อน

It is warmer yesterday. เมื่อวานอากาศอบอุ่นกว่าวันนี้

It is cloudy. = เมฆครึ้ม

It is sunny. = แดดจัดดี

It is raining = ฝนกําลังตก

It is half past six = หกโมงครึ่งแล้ว

It is Monday today. = วันนี้วันจันทร์

35 After the earthquake, Tim was very happy to find his dog was still ______

1 live

2 alive

3 living

4 lives

ตอบ 2 หน้า 170 – 171 คําคุณศัพท์ (Adjective) ที่ขึ้นต้นด้วย “a…” วางไว้หลัง verb to be หรือ linking verb เท่านั้น เช่น คําคุณศัพท์ที่แสดงความรู้สึก glad, upset, pleased, content, well (สุขภาพดี), ill (ป่วย) หรือ afraid, ahead, ashamed awake, alive (มีชีวิตอยู่), aground, alone, asleep, alike, aware แต่ถ้าใช้วางหน้าคํานามต้องเปลี่ยนรูป เช่น

– The dog is alive. (สุนัชตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่)

– Dutch is a living language. (ภาษาดัชเป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน)

36 “This visa entitled Pranee to a three month stay in Iceland,

The underlined verb is a(n) _____ verb

1 transitive

2 intransitive

3 distransitive

4 linking

ตอบ 1 กริยา entitled มี Pranee ซึ่งเป็นชื่อคน เป็นคํานาม แสดงว่าเป็นกริยามีกรรม (transitive verb)

37 Linda, but not Mary and Jim, _____ seen that movie

1 has

2 have

3 is

4 are

ตอบ 1

38 I bought a bottle of water, _____ I was very thirsty

1 and

2 or

3 for

4 but

ตอบ 3 “ฉันซื้อน้ำมาขวดหนึ่งเพราะฉันกระหายน้ำมาก”

for = because = เพราะว่า

39 Thailand, ______ trade volume has been increasing, has been affected by the

pandemic

1 which

2 that

3 where

4 whose

ตอบ 1 Thailand เป็นชื่อประเทศ ใช้ which แทนได้ ส่วนใช้ that ไม่ได้เพราะ ประโยคนี้เครื่องหมายคอมม่าคั่น จะใช้ that ไม่ได้

40 When the university’s classes resume ______ still unknown

1 is

2 am

3 are

4 be

ตอบ 1 ประธานหลักคือ resume เป็นเอกพจน์ จึงตอบเอกพจน์คือ is

41 Somchai has _____ visited Wat Phra Kaew before.

1 never

2 definitely

3 much

4 nicely

ตอบ 1 หน้า 310 คํากริยาวิเศษณ์ (adv.) ที่แสดงความถี่ของกริยา ถ้าเป็นคําถามของความถี่จะเป็น How often adv. ประเภทนี้มีความถี่มากลงไปถี่น้อยที่สุด เช่น always, all the time, usually, normaly, often (บอย), sometimes, occasionally, seldom (ไม่ค่อยจะ), never (ไม่ เคย) จากข้อนี้แสดงถึง never visited ไม่เคยไปเที่ยว

42 Neither of the reporters ______ allowed to be in the Parliament.

1 be

2 was

3 been

4 were

ตอบ 2 ขึ้นต้นด้วย Neither of + นามพหูพจน์ + ตอบกริยาเอกพจน์นั่นคือ was

43 Half of the town _____ damaged by the rain storm yesterday.

1 was

2 is

3 were

4 are

ตอบ 2

44 Harry doesn’t usually wake up at 6 a.m., _____  does he like to do so at 5 a.m.

1 yet

2 for

3 or

4 nor

ตอบ 4 ประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธคือมี doesn’t = does not และส่วนหลังเอากริยาช่วย does ขึ้นมาหน้า he ลักษณะคล้ายคําถาม รูปแบบนี้ไม่พ้นการตอบ nor (และไม่) เป็นการแสดงปฏิเสธทั้งหน้าและหลังว่า “โดยปกติแฮรี่ไม่ชอบตื่นเวลาหกโมงเช้า และไม่ชอบตื่น ห้าโมงเช้าด้วย”

45 It’s 9:30 a.m. ______ the meeting will begin next Tuesday.

1 who

2 which

3 when

4 that

ตอบ 3 ดูส่วนหน้ามี 9.30 a.m. เป็นเวลาก็ใช้ when

46 My mother was very happy when taking a picture with a ______ of soccer players at the stadium.

1 bunch

2 gang

3 staff

4 team

ตอบ 4 หน้า 8 – 9 สมุหนาม (Collective Noun) หมายถึง คํานามที่มีความหมายแสดงกลุ่ม หมู่ พวก

คํานามชนิดนี้จะมีความหมายมากกว่า 1 สิ่ง (อัน คน ฯลฯ) ขึ้นไป เช่น

– an army of soldiers (ทหารกองหนึ่ง)

– a band of singers (นักร้องวงหนึ่ง)

– a basket of fruits (ผลไม้ตะกร้าหนึ่ง)

– a bunch of bananas (กล้วยหวีหนึ่ง)

– a bunch of flowers (ดอกไม้ช่อหนึ่ง)

– a bundle of cash (เงินมัดหนึ่ง)

– a flock of sheep (แกะฝูงหนึ่ง)

– a hive of bees (ผึ้งรังหนึ่ง)

– a pair of shoes (รองเท้าคู่หนึ่ง)

– a gang of workmen (คนงานกลุ่มหนึ่ง)

– a team of soccer players(นักฟุตบอลทีมหนึ่ง)

47 A: What _____ you _____ have, sir? Coffee or tea?

B: One iced Americano, please.

1 must; to

2 are; able to

3 do; (blank)

4 would; like to

ตอบ 4 หน้า 248 กริยาช่วย would like หมายถึง อยากจะ ต้องการ จากประโยค เอถามว่าคุณต้องการรับกาแฟหรือน้ำชาค่ะ

48 Prinya studied very hard last semester, so he managed ______ many A’s.

1 get

2 getting

3 to get

4 got

ตอบ 3 กริยา managed ตามด้วย to + V1 = to get

49 Let’s take_____ taxi to the airport.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 1 หน้า 61 ใช้ “a” ในสํานวนต่าง ๆ เป็นคํากริยา take หรือ have + a + คํานาม เช่น

50 Jiraporn is an old friend of ______

1 I

2 mine

3 myself

4 me

ตอบ 2 คําสรรพนามโจทย์ให้ตอบหลังสุด ไม่มีคํานามตามหลังก็คือ mine โดยมาจากตัวเต็มคือ my friend แต่ข้างหน้ามีคํานาม friend แล้วไม่ต้องกล่าวซ้ำก็ใช้รูปหดที่ไม่ มีคํานามตามหลังคือ mine

51 Thee’s brother is _____ than yours.

1 more old

2 more older

3 older

4 oldest

ตอบ 3 จํา ออกทุกเทอม เห็น than ตอบข้างหน้าคุณศัพท์ขั้นกว่านั่นคือจาก old มาเป็นขั้นกว่า older ไม่ต้องใส่ more ซ้อนอีกไม่ได้

52 “Sue feels refreshed whenever going to the beach.”

The underlined verb is a(n) ____ verb.

1 transitive

2 intransitive

3 modal

4 linking

ตอบ 4 หน้า 218 219 คําที่ขีดเส้นใต้เป็นกริยา Linking Verbs คือ กริยาที่ตามด้วยส่วนขยาย(complement) ที่ไม่ใช่กรรม ส่วนขยายของ linking verbs ก็คือคุณศัพท์ (adj.) กริยา linking verbs ได้แก่ feel

53 Be careful with your spending.

There _____ be a recession after the pandemic.

1 was going to

2 could

3 are able to

4 have to

ตอบ 3 เป็นเรื่องกริยาช่วย “ให้ระวังกับการใช้จ่ายเรื่องเงิน อาจจะภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังการแพร่ระบาด” ใช้ are able to แสดง สามารถ ที่จะเป็นไปได้ นอกนั้นใช้ could, was going to ในรูปอดีตผิด และ have to แสดง ต้อง ไม่สามารถเข้ากับโจทย์ได้

53 The children are used to ____their hands regularly.

1 wash

2 washed

3 washing

4 None is correct

ตอบ 3 หน้า 276 กริยาต่อไปนี้จะมีบุพบทตามและให้ตอบ Ving เช่น

approve of (พอใจ)

disapprove (ไม่พอใจ)

apologize for (ขอโทษ)

getbe used to (เคยชิน)

feel like (รู้สึกชอบ)

look forward to (รอคอย)

ฉะนั้น are used to + Ving จึงตอบ washing

55 A: Who’s the woman standing _____?

B: Jane Austen.

1 carefully

2 then

3 regularly

4 there

ตอบ 4 เป็นการตอบ คํากริยาวิเศษณ์ (adv.) ที่แสดงสถานที่ there (ที่นั่น) จากโจทย์

“เอถาม “ผู้หญิงที่กําลังยืนอยู่ตรงนั้นเป็นใครกัน?” บีตอบว่า Jane Austen

นอกนั้น carefully เป็น adv. ที่ตอบขยายกริยา เช่น He drives carefully.

then เป็นตัวบอกเวลา และ regularly เป็น adv. บอกความถี่ว่าเป็นประจํา ปกติ

56 Ice-cream and cake ______ famous among children.

1 is

2 am

3 are

4 being

ตอบ 1

57 Tony is working at _____ United Nations now.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 3 หน้า 80 ใช้ the นําหน้า นําหน้าประเทศที่มีคําว่า Republic, Union, United Kingdom เป็นต้น เช่น The United Nations, The Republic of China, the United States of America

58 Nancy is an ____ but she can speak _____ very well.

1 America; Thailand

2 American; Thai

3 america; thailand

4 american; thai

ตอบ 2 หน้า 5 ช่องแรกตอบเป็นเชื้อชาติว่า แนนซี่เป็นชาวอเมริกัน (American) และสามารถพูดภาษาไทยได้ คือ Thai ใช้ขึ้นต้นตัวอักษรใหญ่ ใช้ตัวเล็กไม่ได้

59 A: Stay home and take care of ____.

B: Thanks, and you, too.

1 you

2 your

3 yours

4 yourself

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 24 ประกอบ ใช้โครงสร้าง กริยา + บุพบท + สรรพนามสะท้อนตัวเองนั่นคือ กริยา take care + of + yourself ดูแลตัวเองนะ

60 Nobody in our office ______ where Jim stays.

1 don’t know

2 not know

3 know.

4 knows

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 6 ประกอบ ประธานหลักคือ Nobody ตอบกริยาเอกพจน์คือ knows และไม่ต้องมี don’t know ปฏิเสธอีกเพราะ Nobody เป็นปฏิเสธแล้วว่าไม่มีใครรู้

61 The fire was flat; ______ , we called a service station.

1 so

2 therefore

3 or

4 however

ตอบ 2 “ยางแบน ดังนั้น เราจึงเรียกสถานีบริการ” มีเครื่องหมาย ; ______คั่น คําเชื่อม therefore (ดังนั้น)

62 The woman ______ you talked to yesterday is the owner of this company.

1 whom

2 whose

3 which

4 when

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 10 ประกอบ The woman เป็นคน และส่วนหลังเป็น you สรรพนาม จะต้องใช้ whom เพราะ whom + ประธาน ที่เป็นคําสรรพนามได้

63 Please put on _____ when going to work, Sam.

1 nice a clean shirt

2 a clean shirt nice

3 a nice clean shirt

4 clean nice a shirt

ตอบ 3 เรียงคําคุณศัพท์นั่นคือ a มาก่อน และ shirt เป็นคํานามอยู่หลังขวามือสุด ตรงกลางเป็นคุณศัพท์บอกลักษณะก่อนคือ nice (ดี)

64 Which statement does NOT contain an indirect object?

1 The manager appointed Cynthia his secretary.

2 The Grab man delivered food to customers.

3 We will give you another chance.

4 Mother cooks nice dinner for us.

ตอบ 1

65 A number of people, traveling to Thailand, ______ quarantined for 14 days in many places.

1 is

2 be

3 were

4 being

ตอบ 3 สําหรับข้อนี้เป็นแบบสองคือขึ้นด้วย A number of ตอบกริยาเอกพจน์คือ คือ were

66 Neither the flight attendants nor the captain _____ allowed to work.

1 is

2 am

3 are

4 None is correct

ตอบ 1

การเชื่อมด้วย Neither…nor…กริยาผันตาม the captain ตอบกริยาเอกพจน์คือ is

67 I know the man_____ wants to buy your property.

1 whom

2 who

3 whose

4 which

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 10 ประกอบ the man เป็นคน และ wants เป็นกริยาตอบ who เพราะ who + กริยา

68 A: _____ we go to our class now?

B: Yes, let’s go now.

1 May

2 Must

3 Shall

4 Ought

ตอบ 1 เป็นเรื่องกริยาช่วยใช้ May เป็นการขออนุญาตหรือขอร้อง

69 Lily always helps the elderly _____ their shopping bags.

1 carry

2 to carry

3 carrying

4 Both 1 and 2 are correct

ตอบ 4 หน้า 283 กริยา help สามารถตามด้วย to + V1 และ V1 ก็ได้ (ได้ 2 อย่าง) และบางครั้งอาจจะมีกรรมหลัง help ก็ได้ ฉะนั้นข้อนี้ help the elderly (กรรม) + (to) arrange จึงตอบถูกทั้งช้อย 1 และ 2

70 The teacher is trying to teach you _____ responsible for your own action.

1 are

2 being

3 to be

4 be

ตอบ 3

กริยา teach + กรรม (you) + to V1 = to be

71 The boys were playing _____.

1 to the backyard noisily yesterday

2 noisily in the backyard yesterday

3 yesterday in the backyard noisily

4 in the yesterday backyard noisily

ตอบ 2

72 Which is correct?

1 Arriving home early.

2 Where Nick wants to visit?

3 Behind the door quietly.

4 He doesn’t like the movie.

ตอบ 4 ข้อไหนถูกต้อง

1 เป็นประโยคไม่สมบูรณ์ ไม่มีประธาน

2 ประโยคคําถาม ต้องแก้เป็น Where does Nick want to visit? ใช้ verb to do ช่วย

3 เป็นประโยคไม่สมบูรณ์ ขาคประธานและกริยา

4 ถูกต้องมีประธานกริยา (doesn’t like) ครบ

73 Which is a complete sentence?

1 The little girl crying.

2 Did Bob bought the house?

3 Darika not studied hard.

4 Somkit is a good architect.

ตอบ 4 ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์

1 ต้องแก้เป็น The little girl is crying. ต้องมี is

2 ต้องแก้เป็น Did Bob buy the house? เมื่อเอา verb to do มาช่วย ข้างหลังต้อง V1

3 ต้องแก้เป็น Darika does/did not study hard.

4 ถูกต้อง เพราะมีประธานมีกริยา is และตามด้วยส่วนขยาย

74 Which is correct?

1 She shall prepares her lessons every day.

2 The man gave some food for the poor.

3 Jamin sent his parents some money.

4 Mark not should be as lazy as before.

ตอบ 3 ข้อไหนถูกต้อง

1ต้องแก้เป็น She prepares her lessons every day. มีคําบอกเวลา every day ทําทุกวันใช้กริยาช่องที่1 เลยคือ prepares ไม่ต้องมี shal

2 ต้องแก้เป็น The man gave some food to the poor. ใช้ to

3 ถูกต้อง กริยา sent มีกรรมรองคือ his parents ตามด้วยกรรมตรง some money

4 ต้องแก้เป็น Mark should not be as lazy as before

75 Which is a complete sentence?

1 What it all about?

2 The signs are all around us

 1. From industrialized nations.
 2. When we approach the college scene?

ตอบ 2 ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์

1 ต้องแก้เป็น What is it all about?

2 ถูกต้องมีประธานและกริยา are

3 ประโยคไม่มีประธานกริยา มีแต่บุพบทวลี

4 ต้องแก้เป็น When will we approach the college scene? แสดงอนาคต

 

Part Il: Vocabulary (คําศัพท์)

76 We all have _____ to play when fighting the COVID-19.

1 roles

2 manners

3 courages

4 etiquettes

ถาม พวกเราทุกคนล้วนมี _____ ในการรับมือต่อสู้กับโควิด-19

ตอบ 1 หน้า 3 1 บทบาท 2 กิริยาท่าทาง 3 ความกล้าหาญ 4 กติกามารยาท

เห็นคําว่า play มักจะคู่กับ role นั่นคือ role to play = บทบาท

77 Our boss made no ____ about the country’s lockdown.

1  hesitations

2 comments

3 expressions

4 gestures

ถาม เจ้านายของพวกเราไม่มี _____ เกี่ยวกับการปิดประเทศ

ตอบ 2 หน้า 3

1 ความลังเลรีรอ 2 คําวิจารณ์ 3 การแสดงออก 4 อากัปกิริยา

78 Mamie was happy to take the ____of first lady.

1 prosperity

2 title

3 hesitation

4 affection

ถาม Mamie มีความสุขที่ได้รับ _____ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง

ตอบ 2

1 ความอุดมสมบูรณ์ 2 ตําแหน่ง 3 ความลังเล 4 ความรัก

79 Parents often make______ to give a good education in their children.

1 approaches.

2 compressions

3 limits

4 sacrifices

ถาม พ่อแม่มักจะ______ เพื่อให้ลูก ๆ ของพวกเขาได้รับการศึกษาที่ดี

ตอบ 4 หน้า 114

1 เข้าใกล้ 2 ความกดดัน 3 การจํากัด 4 ความเสียสละ

80 Family members should not ______ against each other.

1 compete

2 heave

3 display

4 achieve

ถาม สมาชิกในครอบครัวไม่ควรจะ ซึ่งกันและกัน

ตอบ 1 หน้า 328 1 แข่งขัน 2 ยกขึ้น 3 แสดงให้เห็น 4 บรรลุ

81 In 1968, Clinton ______ volunteer relief work for the Red Cross.

1 earned

2 performed

3 approached

4 viewed

ถาม ในปี 1967 อดีตประธานาธิบดีคลินตัน _____ เป็นอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ให้กับสภา

ตอบ 2 1 รายได้ ได้รับ 2 กระทํา ทํางาน 3 เข้าใกล้ 4 พิจารณา

82 Tom wanted to sail along beautiful _____ in Vietnam.

1 campuses

2 landscapes

3 boroughs

4 waterways

ถาม ทอมต้องการแล่นเรือไปตาม ______ ที่สวยงานในเวียตนาม

ตอบ 4 หน้า 168 1 วิทยาเขต 2 ภูมิทัศน์ 3 เขต เมือง 4 ทางน้ำ

83 It is Manhattan that ______ when one utters “New York, New York.”

1 is familiar with

2 looks forward to

3 jumps to mind

4 is compared with

ถาม เมื่อเราเอ่ยถึง “นิวยอร์ก นิวยอร์ก” ทําให้ ______ เมืองแมนแฮตตัน

ตอบ 3 หน้า 165 1 คุ้นเคยกับ 2 รอคอย 3 นึกถึง คิดถึง 4 เปรียบเทียบกับ

84 _____ is very important when working. One has to finish his or her job fast and well.

1 Courage

2 Documentation

3 Virtue

4 Efficiency

ถาม _____ เป็นที่สําคัญมากเมื่อทํางาน เราต้องทํางานของเราให้เสร็จด้วยความรวดเร็วและด้วยดี

ตอบ 4 1 ความกล้าหาญ 2 ข้อมูลในรูปเอกสาร 3 คุณความดี 4 ความมีประสิทธิภาพ

85 Aranya has chosen nursing as her ______.

1 career

2 belief

3 decision

4 etiquette

ถาม อรัญญาได้เลือก _____ พยาบาล

ตอบ 1

1 อาชีพ การงาน 2 ความเชื่อ 3 การตัดสินใจ 4 มารยาท

86 Social distancing is everyone’s ______ as a citizen.

1 duty

2 faith

3 misery

4 uncertainty

ถาม การเว้นระยะห่างเป็น ______ ของทุกคนในฐานะเป็นพลเมืองคนหนึ่ง

ตอบ 1 หน้า 228 1 หน้าที่ 2 ความเลื่อมใส ศรัทธา 3 ความทุกข์ 4 ความไม่แน่นอน

87 Sunee ______ her health, and now she’s sick in bed.

1 aimed at

2 concluded

3 followed

4 neglected

ถาม สุนีย์ _____ สุขภาพของเธอ และเวลานี้เธอป่วยนอนอยู่บนเตียง

ตอบ 4 หน้า 232 1 เล็งไป 2 กล่าวสรุป 3 ทําตาม ติดตาม 4 ละเลย เพิกเฉย

88 Stay – at – home policy could ______ people from the coronavirus.

1 deliver

2 earn

3 prevent

4 trigger

ถาม นโยบายการอยู่ที่บ้านสามารถ ______ ผู้คนจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ตอบ 3 หน้า 293 1 ส่ง 2 รายได้ 3 ป้องกัน 4 ก่อให้เกิด

– His bad eyesight has prevented him from being accepted as a pilot.

(สายตาที่ไม่ดีของเขาทําให้เขาไม่ได้รับเลือกให้เป็นนักบิน)

89 A diligent man will _____ in the long run.

1 earn

2 succeed

3 trigger

4 deliver

ถาม คนที่ขยันจะ ______ ในระยะยาว

ตอบ 2 1 รายได้ ได้รับ 2 ประสบความสําเร็จ 3 ก่อให้เกิด 4 ส่ง

90 I, as the President, will not shrink from the ______ , I welcome it.

1 energy

2 conscience

3 responsibility

4 benefit

ถาม ฉัน ในฐานะเป็นประธาน จะไม่หลบหลีกจาก ______ ฉันยินดีต้อนรับมัน

ตอบ 3  1 พลังงาน 2 ความมีสติ 3 ความรับผิดชอบ 4 ประโยชน์ ผลดี

91 All Chris was trying to do is to ______ the game.

1 involve with

2 fulfill his duty

3 look up

4 get ahead of

ถาม ทั้งหมดที่คริสกําลังพยายามที่จะทําคือ______ ของเกม

ตอบ 4

1 เกี่ยวข้อง พัวพัน 2 ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ 3 หา ข้อมูล

4 ก้าวไปข้างหน้า

92 I’ll be ______ your reply in the near future.

1 getting used to

2 opting to

3 looking forward to

4 choosing between

ถาม ฉันจะ _____ การตอบรับของคุณในอนาคตอันใกล้

ตอบ 3 หน้า 268 1 เคยชิน 2 เลือก 3 ตั้งตาคอยด้วยใจจดจ่อ 4 ตัดสินใจเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใด

93 I have a(n) _____ pain here, doctor.

1 chronic

2 influential

3 tight

4 unaffected

ถาม ฉันปวด ______ ตรงนี้ค่ะ คุณหมอ

ตอบ 1 หน้า 294 1 เรื่อง 2 มีอิทธิพล

3 แน่นตึง

4 ไม่เสแสร้ง เป็นธรรมชาติ

94 It’s quite difficult to remove the ______ of certain groups of people.

1 aspects

2 excellences

3 locations

4 stereotypes

ถาม มันค่อนข้างยากที่จะทําลาย _____ ของกลุ่มคนบางกลุ่ม

ตอบ 4 หน้า 327 1 แง่ มุม 2 ความยอดเยี่ยม 3 ทําเล ที่ตั้ง 4 กรอบประเพณีเก่า

95 About one-third of the earth’s ______ is land.

1 landscape

2 pang

3 surface

4 uncertainty

ถาม ประมาณ 1 ใน 3 ของ ______ โลกเป็นแผ่นดิน

ตอบ 3 หน้า 395 1 ทิวทัศน์ 2 ความเจ็บปวด 3 ผิว พื้นผิว

4 ความไม่แน่นอน

96 After graduating from RU, I want to study a master’s ______ in England.

1 degree

2 campus

3 layer

4 achievement

ถาม หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉันต้องการศึกษา _____ ปริญญาโทในประเทศอังกฤษ

ตอบ 1 1 ระดับ ปริญญา 2 วิทยาเขต 3 ชั้น 4 ความสําเร็จ

97 There’s a ______ of the coronavirus 2019 and the influenza.

1 function

2 movement

3 structure

4 misconception

ถาม มี _____ เกี่ยวกับไวรัสโคโรไลน่า 2019 และโรคไข้หวัดใหญ่

ตอบ 4 หน้า 381 1 หน้าที่ 2 การเคลื่อนไหว 3 โครงสร้าง 4 ความเข้าใจผิด

98 Was that general on the _____ commission?

1 faith

2 location

3 delusion

4 election

ถาม นั่นเป็นนายพลในคณะกรรมการ _____ ใช่ไหม

ตอบ 4 1 ความเลื่อมใส 2 ทําเล ที่ตั้ง 3 ความคิดเพ้อเจ้อ 4 การเลือกตั้ง

99 Up to now, Thai doctors and medical personnel have been working very hard with those infected.

1 Until now

2 Now and then

3 Nowadays

4 Right now

ถาม ปัจจุบันนี้ แพทย์ไทยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ทํางานหนักกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

ตอบ 1 หน้า 199 1 ปัจจุบันนี้ 2 เป็นบางครั้งบางคราว 3 ทุกวันนี้ 4 บัดนี้

up to now = till now = ปัจจุบันนี้

100 Rub briskly with soap, and the stain will soon wash off.

1 basically

2 continuously

3 shortly

4 quickly

ถาม ขัดถูด้วยสบู่อย่างรวดเร็วแล้วคราบจะล้างออกในไม่ช้า

ตอบ 4 หน้า 294 1 เป็นพื้นฐาน 2 อย่างต่อเนื่อง 3 ในไม่ช้า 4 อย่างเร็ว

briskly = quickly = อย่างเร็ว

101 Joe gave me meaningful suggestions about traveling to Iceland.

1 ideal

2 prestigious

3 significant

4 tightening

ถาม โจให้คําแนะนําที่เต็มไปด้วยความหมายกับฉันเกี่ยวกับการเดินทางไปไอร์แลนด์

ตอบ 3 หน้า 382 1 ดีเลิศ 2 เป็นที่นับหน้าถือตา 3 เต็มไปด้วยความหมาย 4 หายาก มีจํากัด

meaningful = having significance or purpose = เต็มไปด้วยความหมาย

102 Ukraine was the most fertile land.

1 fruitful

2 entire

3 tight

4 unusual

ถาม ประเทศยูเครนเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุด

ตอบ 1 1 อุดมสมบูรณ์ 2 ทั้งหมด 3 แน่น ตั้ง 4 ไม่ปกติ

103 The mountains are reflected in the lake.

1 viewed

2 limited

3 mirrored

4 postponed

ถาม ภูเขาสะท้อนในทะเลสาป

ตอบ 3 1 พิจารณา 2 จํากัด

3 สะท้อน

4 เลื่อน

104 The extension of the curfew was approved by the committee.

1 continuance

2 expansion

3 myth

4 springboard

ถาม การขยายเคอร์ฟิวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตอบ 2 หน้า 365 1 ความต่อเนื่อง 2 การขยาย 3 เทพนิยาย 4 จุดเริ่มต้น

extension = expansion, range = การขยาย (ระยะเวลา, พื้นที่)

105 Koh Lipe has an abundance of beautiful beaches.

1 expression

2 independence

3 location

4 plenty

ถาม เกาะหลีเป๊ะมีชายหาดที่สวยงามมากมาย

ตอบ 4 หน้า 168 1 การแสดงออก 2 อิสรภาพ 3 ทําเล ที่ตั้ง 4 มากมาย

abundance = large quantity, wealth , plenty = อุดมสมบูรณ์ มากมาย

106 Let’s go forth with the plan we’ve made earlier.

1 go into

2 go up

3 go forward

4 go by

ถาม เราก้าวไปตามแผนการที่พวกเราได้ทําไว้ตั้งแต่ต้นกันเถอะ

ตอบ 3 หน้า 115

1 เข้าไปสู่ 2 ขึ้นไป 3 ก้าวไป 4 ผ่าน

go forth = go forward = ไปข้างหน้า ก้าวไป

107 Situated on a hill, Teerapong’s house commands a fine view of Chiangmai.

1 Earned

2 Located

3 Neglected

4 Prevented

ถาม บ้านของธีรพงศ์ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเชียงใหม่

ตอบ 2 หน้า 167 1 ได้รับ 2 ตั้งอยู่ที่ 3 ละเลย 4 ป้องกัน

situated = located = ตั้งอยู่ที่

108 Einstein’s curiosity prompted him to ask questions.

1 abundance

2 descent

3 inquisitiveness

4 source

ถาม ความอยากรู้อยากเห็นของไอน์สไตน์กระตุ้นให้เขาถามคําถาม

ตอบ 3 1 อุดมสมบูรณ์ 2 ต้นตระกูล 3 ความอยากรู้อยากเห็น 4 แหล่งที่มา

109 Many events and meetings were postponed worldwide, according to the pandemic.

1 boosted

2 delayed

3 involved

4 strengthened

ถาม เหตุการณ์และการประชุมจํานวนมากถูกเลื่อนออกไปทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค

ตอบ 2 หน้า 296 1 ส่งเสริม สนับสนุน 2 เลื่อน 3 เกี่ยวข้อง 4 ทําให้แข็งแรง

postponed = delayed = เลื่อนกําหนด (ไป) ออกไป ทําให้ล่าช้าออกไป

110 Bright light can affect your eyes, so put on a pair of sunglasses.

1 attack

2 devise

3 interpret

4 speculate

ถาม แสงจ้าอาจส่งผลต่อควงตาของคุณ ดังนั้นควรสวมแว่นกันแดด

ตอบ 1 หน้า 383 1 ส่งผลกระทบ 2 ประดิษฐ์ 3 แปลความ 4 ไตร่ตรอง ครุ่นคิด

affect = influence, have an effect on, atack = ส่งผลกระทบ

111 The students seek the counselor’s advice before their job hunt.

1 approach

2 distinguish

3 claim

4 look for

ถาม นักเรียนขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาก่อนออกหางาน

ตอบ 4 1 เข้าใกล้ 2 แตกต่าง 3 กล่าวอ้าง 4 แสวงหา ขอ

seek = try: pursue; look for = แสวงหา ค้นหา ขอ (ความคิดเห็น คําแนะนํา)

112 I hope that the uncertainty of Thailand’s situation will soon resolved.

1 honesty

2 compass

3 doubt

4 location

ถาม ฉันหวังว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์ของประเทศไทยจะคลี่คลายในไม่ช้า

ตอบ 3

หน้า 3 1 ความซื่อสัตย์ 2 เข็มทิศ 3 ความไม่แน่นอน 4 ทําเล ที่ตั้ง

uncertainty = state of doubt about the future or dubiety = ความไม่แน่นอน

113 We couldn’t come to classes due to the coronavirus 2019 outbreak.

1 in addition to

2 in comparison with

3 together with

4 because of

ถาม เราไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ตอบ 4 1 นอกเหนือจาก 2 เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 พร้อมกันกับ 4 เนื่องจาก

due to = because of = เนื่องจาก

114 The glow from that fire can truly light the world.

1 achievement

2 curiosity

3 brightness

4 misconception

ถาม แสงเรืองรองจากไฟนั้นสามารถให้แสงสว่างแก่โลกได้อย่างแท้จริง

ตอบ 3 1 ความสําเร็จ 2 ความอยากรู้อยากเห็น 3 ความสว่าง 4 ความเข้าใจผิด

glow = brightness = ความสว่าง ความเรืองรอง

115 What is the difference between sign language and gesture?

1 representation

2 distinction

3 understanding

4 body movement

ถาม อะไรคือความแตกต่างระหว่างภาษามือและท่าทาง?

ตอบ 4 หน้า 381 1 การแสดงออก 2 ความแตกต่าง 3 ความเข้าใจ 4 ท่าทาง

gesture = body movement = ท่าทาง อากัปกิริยา

116 The ship heaved and rolled in the swelling sea.

1 collapsed

2 erupted

3 lifted

4 tilted

ถาม เรือยกขึ้นและม้วนเข้าไปในทะเลที่เป็นคลื่นขนาดใหญ่

ตอบ 3 หน้า 396 1 ทรุดลง 2 ระเบิด ประทุ 3 ยกขึ้น 4 เอียง ตะแคง

heaved = Swell, lift, raise = ยกขึ้น ขยายขึ้น

117 Bill Clinton served as an intern for Senator Fulbright of Arkansas.

1 responsibility

2 trainee

3 population

4 independence

ถาม บิลคลินตันดํารงตําแหน่งนักศึกษาฝึกงานของวุฒิสมาชิกฟุลไบรท์แห่งอาร์คันซอ

ตอบ 2 1 ความรับผิดชอบ 2 เด็กฝึกหัด 3 ประชากร 4 อิสรภาพ

118 Sam likes how he was portrayed in the magazine.

1 depicted

2 fulfilled

3 motivated

4 viewed

ถาม แซมชอบวิธีที่เขาแสดงในนิตยสาร

ตอบ 1 หน้า 366 1 พรรณนา 2 ทําให้สําเร็จ 3 กระตุ้น 4 พิจารณา

portrayed = depicted, described = พรรณนา วาดภาพ

119 How John saved the girl’s life is still the mysterious.

1 ideal

2 conscious

3 scary

4 unknown

ถาม วิธีที่จอห์นช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงยังคงเป็นเรื่องลึกลับ

ตอบ 4 1 ดีเลิศ 2 มีสติ มีจิตสํานึก 3 ตื่นตระหนก 4 ลึกลับ

mysterious = unknown = ลึกลับ

120 One important value for Canadians is to teach their children independence.

1 freedom

2 reliance

3 trust

4 doubt

ถาม คุณค่าที่สําคัญอย่างหนึ่งสําหรับชาวแคนาดาคือการสอนให้ลูกรู้จักความเป็นอิสระ

ตอบ 1 1 อิสรภาพ 2 การพึ่งพา 3 ความเชื่อใจ 4 ความสงสัย

independence = freedom = อิสรภาพ เสรีภาพ

 

ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน 2/2562

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน

Directions : Choose the best answer.

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 ______ gold is a precious material,

1 The

2 A

3 An

4 (Blank)

ตอบ 4 หน้า 12 วัตถุนาม (Material Noun) คํานามที่เป็นชื่อวัตถุและแร่ธาตุโลหะ ของแข็ง ของเหลว เป็นคํานามที่นับไม่ได้เพราะจะไม่แสดงจํานวนที่นับได้และจะไม่มี article นําหน้า คํานาม เหล่านี้ได้แก่ air (อากาศ) brass (ทองเหลือง), bread ขนมปัง), clay (ดินขาว), cloth (ผ้า), coal (ถ่าน), Copper (ทองแดง), Cream (ครีม), flour (แป้ง), fog (หมอก), furnturn (เครื่อง เรือน), glass (กระจก แก้ว), gold (ทองคํา), ink (น้ําหมึก), lead (ตะกั่ว), leather (หนังสัตว์), mud (โคลน), oak (ไม้โอ๊ค), oil (น้ํามัน), rice (ข้าวเจ้า), silk (ไหม), silver(เงิน), smoke (ควัน), smog (หมอกควัน), Soil (ดิน), steel (เหล็ก), water (น้ํา), wheat (ข้าวสาลี), wood (ไม้), Wool (ขนสัตว์), yarn (เส้นด้าย), zinc (สังกะสี) ตัวอย่างประโยคเช่น

– Gold is valuable, (ทองมีค่า) นั่นคือหน้าคํา gold จะไม่มี article จึงตอบ Blank(ว่าง)

– Rice is expensive in the United States. (ข้าวเจ้าราคาแพงในสหรัฐอเมริกา)

2 A ____ of bananas used to cost almost 100 baht.

1 bundle

2 brood

3 bunch

4 brooch

ตอบ 3 หน้า 8 – 9 สมุหนาม (Collective Noun) หมายถึง คํานามที่มีความหมายแสดงกลุ่ม หมู่ พวก

คํานามชนิดนี้จะมีความหมายมากกว่า 1 สิ่ง (อัน คน ฯลฯ) ขึ้นไป เช่น

– an army of soldiers (ทหารกองหนึ่ง)

– a band of singers (นักร้องวงหนึ่ง)

– a basket of fruits (ผลไม้ตระกร้าหนึ่ง)

– a bunch of bananas (กล้วยหวีหนึ่ง)

– a bunch of flowers (ดอกไม้ช่อหนึ่ง)

– a bundle of cash (เงินมัดหนึ่ง)

– a brood of chickens (ลูกไก่คลอกหนึ่ง)

– a class of students (นักศึกษาชั้นหนึ่ง)

– a flock of sheep (แกะฝูงหนึ่ง)

– a hive of bees (ผึ้งรังหนึ่ง)

– a herd of cattle (โคฝูงหนึ่ง)

– a pair of shoes รองเท้าคู่หนึ่ง)

3 He suffers from _______ .

1 alcohol

2 drinking

3 alcoholism

4 drink

ตอบ 3 หน้า 15 – 18 อาการนาม (Abstract Noun) คํานามที่บอกความหมายเป็นสถานะ คุณลักษณะ

(ความดี ความงาม) การกระทํา ฯลฯ สามารถสร้างคําด้วยการเติมปัจจัย (Suffix) จากคํานาม + ปัจจัย – ism

4 The Chinese play _____ harp very beautifully.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 3 หน้า 68 คํานามที่เป็นชื่อุปกรณ์ดนตรีชนิดต่าง ๆ มี “the” นําหน้า เช่น

– Can you play …..? คุณเล่นได้ไหม

the guitar (กีตาร์) , the violin (ไวโอนลิน), the flute (ขลุ่ย), the harp (พิณ), the saxophone (แซกโซโฟน), the Xylophone (ระนาด)

5 Do you like to watch ______ football?

1 a

2 ap

3 the

4 (blank)

ตอบ 4 หน้า 74 ชื่อ เกม กีฬาต่าง ๆ ไม่มี article นําหน้า เช่น basketball, baseball, cricket,

football, golf, hockey, ice-skating, soccer, squash, tennis, table tennis, volleyball

6 Coronavirus has spread in _____ People’s Republic of China.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 3 หน้า 81 คําวิสามานยนามที่ตามด้วยวลีที่นําหน้าด้วยคําบุรพบท of จะใช้ the นําหน้า เช่น

ชื่อประเทศและทวีป เช่น

– The People’s Republic of China

– The Republic of the Philippines

– The Kingdom of the Netherlands

– The United States of America

– The Continent of Asia

7 We live in old townhouse near _____ Open House.

1 an; the

2 a; an

3 the; the

4 an; an

ตอบ 1 หน้า 57 ใช้ a และ an กับคํานามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ (a, e, i, 0,u) เช่น an egg, an elephant, an animal, an umbrella, an interest คํานามที่นับได้บางคําที่มีคําคุณศัพท์วาง ขยายอยู่ข้างหน้า จะใช้ article ตามคําคุณศัพท์นั้น เช่น an interesting book, an old house, an important leader หน้า 63 ใช้ “the” นําหน้านามที่ชี้เฉพาะว่า คํานามที่ตามหลัง “the นั้นคืออะไร สิ่งไหน อันไหน

8 Which is correct?

1 His shirt was spoiled by two grains of ink.

2 I prefer a bar of soap to shower gel.

3 We saw a pack of sheep in the field.

4 John bought a head of bread.

ตอบ 2. หน้า 13 – 14 วัตถุนามจะสามารถนับได้ถ้าอยู่ในภาชนะหรือเป็นหน่วย ชั่งตวงวัด หรืออยู่ใน

รูปร่างเป็นก้อนเป็นกลุ่ม เช่น a bag of rice(ข้าวถุงหนึ่ง), a bottle of wine(เหล้าไวน์ขวด หนึ่ง), a glass of milk (นมแก้วหนึ่ง), a jar of jam (แยมขวดหนึ่ง), a kilo of meat (เนื้อ วัวกิโลหนึ่ง), two kilos of sugar (น้ําตาลสองกิโล) , five spoonfuls of sugar (น้ําตาลห้า ช้อน) , a pound of flour (แป้งปอนด์หนึ่ง), a bar of soap (สบู่ก้อนหนึ่ง), two drops of ink (น้ําหมึกสองหยด), a loaf of bread ขนมปังแถวหนึ่ง), a grain of rice (ข้าวเมล็คหนึ่ง), a slice of pork (เนื้อหมูชิ้นหนึ่ง), two pieces of cake (ขนมเค้กสองชิ้น) ส่วน sheep (แกะ) ต้องเป็น a flock of sheep (แกะฝูงหนึ่ง) ฉะนั้นช้อย 2 ถูกต้อง a bar of soap

9 Could you get me _____  please?

1 a bag of salt

2 a jar of sugar

3 a glass of milk

4 a bottle of rice

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 8 ประกอบ 1 เกลือนับเป็น กิโล a kilo of salt น้ำตาลก็เป็นกิโล ส่วนนมเป็นแก้วช้อย 3 ถูกต้อง ส่วนช้อย 4 ข้าวต้องเป็นเมล็ดคือ a grain of rice

10 The red car is John’s. The white one is ______ .

1 me

2 my

3 mine

4 myself

ตอบ 3

11 Chopping onions, I cut _____ .

1 me

2 I

3 myself

4 mine

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 10 ประกอบ คําสรรพนามที่สะท้อนถึงตัวเอง วางไว้หลังคํากริยา เช่น

– I cut myself. (ฉันทํามีดบาดตัวเอง)

– Tom and Ann blamed themselves for the accident.

(ทอมและแอนโทษตัวเองเรื่องอุบัติเหตุ)

12 The man _____daughter died was very sad.

1 whose

2 whom

3 who

4 which

ตอบ 1 หน้า 158 หรือหน้า 406 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคําที่ให้เติม

ช่องว่างว่าเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคํานามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คํากริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คํานาม + V

คน whom + S + Verb คําว่า S มักเป็นคําสรรพนามเช่น I saw, you met

สิ่งของ which + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่ where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

ตัวอย่าง – I know the boy whose bicycle was stolen.

the boy เป็นคน และ bicycle เป็นคํานาม สามารถใช้ whose ได้โดยแสดงความเป็นเจ้าของว่า จักรยานของเด็กผู้ชาย หลัง whose จะต้องเป็นคํานามเสมอ ข้อนี้เช่นกัน the man เป็นคน และ daughter เป็นคํานาม ใช้ whose

13 Dutch is a ______ language.

1 alive

2 living

3 live

4 akin

ตอบ 2 หน้า 170 – 171 คําคุณศัพท์ (Adjective) ที่ขึ้นต้นด้วย “a…..” วางไว้หลัง verb to be หรือ

linking verb เท่านั้น เช่น คําคุณศัพท์ที่แสดงความรู้สึก glad, upset, pleased, content, well (สุขภาพดี), ill (ป่วย) หรือ afraid, ahead, ashamed awake, alive (มีชีวิตอยู่), aground, alone, asleep, alike, aware แต่ถ้าใช้วางหน้าคํานามต้องเปลี่ยนรูป เช่น

– The dog is alive. (สุนัชตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่)

– Dutch is a living language. (ภาษาดัชเป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน)

– Tom was ashamed of doing that. (ทอมละอายใจที่ทําแบบนั้น)

– Tom was ashameful man. (ทอมเป็นคนที่มีความละอาย)

14 John speaks Thai well, but Jack speaks it _____ .

1 the best

2 good

3 the Worst

4 better

ตอบ 4 หน้า 318 การเปรียบเทียบคํากริยาวิเศษณ์ (Adverb) โดยเปรียบเทียบสองคน สองสิ่ง สองอย่างใช้ขั้นกว่า จากโจทย์เปรียบเทียบระหว่าง John กับ Jack สองคน โดย Jack พูดได้ดีกว่า จะมาจาก adv. ขั้นธรรมดาคือ well ทําเป็นขั้นกว่าและขั้นสุดคือ better best จึงตอบ better ส่วน worst มาจาก bad (worse worst) จึงผิด

15 Thailand is an _____ country; it certainly _____ tourists.

1 amazed; amazing

2 amazing, amazes

3 amaze; amaze

4 amazing; amazement

ตอบ 2 หน้า 177 คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ing ถ้าใช้กับคน หรือสิ่งมีชีวิต แสดงความรู้สึกใช้รูป –

ed เช่น interested, surprised, bored (รู้สึกเบื่อ), disappointed เป็นต้น ถ้าใช้กับสิ่งของ หรือสิ่งไม่มีชีวิต ใช้รูป -Ving เช่น interesting (น่าสนใจ), boring (น่าเบื่อ) อย่างโจทย์ข้อนี้ country (ประเทศที่มหัศจรรย์) เราใช้ amazing (น่าฉงนสนเท่ห์) ส่วนช่องหลังมีประธานคือ it และ certainly (ลงท้าย y เป็น adv.) ยังขาดกริยา จึงตอบ amazes เป็นคํากริยา

16 John has two brothers. _____are now in the United States.

1 He

2 She

3 They

4 These

ตอบ 3 หน้า 118 119 ประโยคแรกเกริ่นว่า จอห์นมีพี่น้องสองคน (two brothers) ประโยคต่อไปไม่ต้องใช้คํานามซ้ํา ให้ใช้คําสรรพนามแทนคํานามพหูพจน์ก็คือ They (พวกเขา) ในรูปประธาน เพราะขึ้นต้นประโยคและตามด้วยกริยา are

17 The shopping mall was crowded on Valentine’s Day. People bought clothes. I bought _____ too.

1 they

2 them

3 it

4 their

ตอบ 2 หน้า 119 มีกริยา bought clothes ประโยคหลังก็บอกว่า ฉันก็ซื้อเสื้อผ้าด้วย ก็คือให้ใช้คําสรรพนามแทน clothes ก็คือ them ใช้รูปกรรมเพราะตามหลังคํากริยา

18 John is afraid _____ scorpions.

1 with

2 to

3 of

4 for

ตอบ 3 หน้า 180 คําคุณศัพท์ + คําบุพบท of เพื่อบอกความรู้สึกต่าง ๆ เช่น

afraid of (กลัว)

jealous of (อิจฉา)

aware of (รู้ ตระหนัก)

proud of (ภูมิใจ)

convinced of (เชื่อมั่น มั่นใจ)

scared of (กลัว)

envious of (อิจฉา)

tired of (เหนื่อย)

guilty of สํานึกผิด

19 “Don’t let time pass by without doing anything.”

In the above statement, “ _____”  is the main verb.

1 Don’t

2 let

3 pass by

4 doing

ตอบ 2 ถามว่า ประโยคข้างบน คําไหนเป็นกริยาหลักประโยคขึ้นต้นเป็นคําสั่งปฏิเสธรูปย่อว่า อย่า Don’t ซึ่งเป็นกริยาช่วย แล้วตามด้วยกริยาหลักก คือ let

20 “The mass shooting at Terminal 21 was frightening.”

The underlined verb is a(n) _____ verb.

1 transitive

2 intransitive

3 linking

4 modal

ตอบ 3

21 Mother____ rice and curry for me yesterday.

1 cooked

2 was

3 elected

4 showed

ตอบ 1

22 Mr. Smith ______ Nancy to be his new assistant.

1 gave

2 appointed

3 delivered

4 turned

ตอบ 2 หน้า 221 222 กริยาที่มีกรรมตรง (Direct Object) และต้องการส่วนขยายกรรม (Object

Complement) มักจะเป็นกริยาดังต่อไปนี้

appoint (แต่งตั้ง)

elect (เลือกตั้ง)

consider (พิจารณา)

proclaim (ประกาศ)

declare (ประกาศ)

prove (พิสูจน์)

มักจะใช้รูป กริยา + กรรมตรง + ส่วนขยายกรรมมักเป็นตําแหน่งงาน เช่น Robert appointed Linda his secretary. (โรเบริต์แต่งตั้งลินค้าให้เป็นเลขาของเขา) ข้อนี้ก็ใช้กริยา appointed แต่งตั้ง แนนซี่ให้เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของเขา

23 “Jack drives to work every day.”

The underlined verb is a(n) ______ verb.

1 intransitive

2 transitive

3 linking

4 modal

ตอบ 1 หน้า 216 ถามว่ากริยาที่ขีดเส้นใต้ (drive) เป็นกริยาประเภทไหน

กริยาไม่มีกรรม (intransitive verb) สังเกตได้ง่าย คือดูหลังกริยา ถ้าไม่ใช่ประเภทคํานาม หรือสรรพนาม แสดงว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม หรือหลังกริยาถ้ามีบุพบท (to, for, out, in) ตาม หรือ adv. ตามแสดงว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม (intransitive verb) เช่นข้อนี้

– I drive to work every day. (กริยา drive มี to ตาม เป็นกริยา ไม่มีกรรม)

– The dog is barking loudly.

(กริยา bark มี adv. loudly) ตามหลังเป็นกริยา ไม่มีกรรม)

– The boys kicked the ball.

(หลังกริยา kicked มีคํานาม (the ball) ตามแสดงว่าเป็นกริยามีกรรม

24 You ______  pay more attention to learning English. It’s very important.

1 is going to

2 had to

3 should

4 be able to

ตอบ 3 หน้า 243 ดูจากตัวเลือกเราจะรู้ว่าเป็นเรื่องกริยาช่วย ตัวเลือกที่ 1 ผิดเพราะประธาน You ใช้กับ

are ไม่ใช่ is

2 ประโยคหลัง Its มาจาก It is แสดงว่าเป็นรูปปัจจุบัน แต่ had to เป็นรูปอดีต จึงไม่ถูกต้อง

3 should แสดงการแนะนําว่า “ควรจะ” เข้ากับประโยคได้เลยว่า คุณควรให้ความ สนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

 1. ประธาน You ใช้ are ได้เลย จะใช้ be ไม่ ถูกต้อง

25 A: ______ I speak to Mr. Brown, please?

B: One moment, please.

1 May

2 Could

3 Can

4 All are correct

ตอบ 4 หน้า 233 – 238 กริยาช่วย can/could หรือ may สามารถใช้แสดงถึงการขออนุญาตหรือการ ขอร้องได้ ตัวอย่างเช่น .

Can you wait a moment, please? (คุณกรุณารอสักครู่นะคะ)

Could you open the door, please? (คุณช่วยเปิดประตูให้ได้ใหมค่ะ)

May I speak to Mr.Brown, please? (ดิฉันขอพูดกับคุณบราวน์ค่ะ)

26 Your hair is too long and out of shape. It needs _______ .

1 cut

2 to cut

3 cutting

4 None is correct

ตอบ 3 หน้า 255 กริยา need ที่ผันตามประธาน แสดงถึงเป็นกริยาแท้ แสดงถึง “จําเป็นต้อง” ใช้

need + Ving (need doing something) ตัวอย่างอื่นเช่น

– Your room needs cleaning. (ห้องของเธอต้องทําความสะอาดนะ)

27 “Teera gave me a rose on Valentine’s Day.”

The underlined verb is a(an) _______ verb.

1 transitive

2 intransitive

3 modal

4 di-transitive

ตอบ 4

28 John ______ work too hard; he _______ take care of his health.

1 not to ought; had to

2 not to ought; have to

3 ought not to; has to

4 to ought not ; will have to

ตอบ 3 หน้า 243 244 กริยาช่วย ought ทําเป็นปฏิเสธจะเป็น ought not to และอันหลังประธานเป็น

he เอกพจน์และเป็นรูปปัจจุบันใช้ has to (ต้อง)

 1. A: _______ you please give me some more water?

B: Yes, sir. .

1 May

2 Would

3 Should

4 Must

ตอบ 2 หน้า 248 ใช้กริยาช่วย Would แสดงการขอร้องตัวอย่างอื่น

Would you please open the door for me? (คุณช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยค่ะ)

30 A: Did Mary ______ reserved a ticket for Tim, too?

B: Yes, she did.

1 have to

2 is going to

3 be able to

4 ought to

ตอบ 1 หน้า 250 – 252 เราเห็นกริยาช่วย Did อยู่หน้าประธานในประโยคคําถาม กริยาที่ใช้ verb to do มาช่วยได้ในรูปประโยคปฏิเสธหรือคําถามได้คือ have to มาจากประโยคบอกเล่าว่า

– Mary had to reserved a ticket for Tim, too. ทําเป็นประโยคคําถาม

Did Mary have to reserved a ticket for Tim, too?

ส่วนช้อยอื่น Did มาชน is , be หรือ ought to ไม่ได้ เพราะ did ตามด้วยกริยาแท้ช่องที่ 1

31 Mr. Green, I apologize for ______ late this morning.

1 come

2 coming

3 comes

4 to come

ตอบ 2 หน้า 276 กริยาต่อไปนี้จะมีบุพบทตามและให้ตอบ Ving เช่น

approve of (พอใจ) disapprove (ไม่พอใจ)

apologize for (ขอโทษ) getbe used to (เคยชิน)

feel like (รู้สึกชอบ) look forward to (รอคอย)

กริยา apologized for + Ving = coming

32 You ______  not forget what I told you. It’s very important.

1 had

2 must

3 may

4 need

ตอบ 2 หน้า 225 กริยาช่วย must not + V1 (must not forget) แสดงการความหมายว่า “จําเป็นต้อง จากประโยคว่า “คุณต้องไม่ลืมสิ่งที่ฉันบอกคุณนะ มันสําคัญมาก” ส่วน had not V1 ไม่ถูกต้อง เพราะ had ไม่ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 (forget) ส่วน may แสดง “อาจจะ” ไม่ตรงกับประโยค และ need not forget หมายถึง ไม่จําเป็นต้องลืม ไม่เข้ากับประโยคจึงไม่ถูกต้อง

33 Malee recalled ______ the man somewhere before.

1 seeing

2 saw

4 to see

3 seen

ตอบ 1

34  Please hand in your term paper as soon as possible because I don’t want to see you______

this course again.

1 fall

2 fails

3 failing

4 failed

ตอบ 3 หน้า 278 กริยาที่ตามด้วยกรรมตรงและตามด้วย Ving กริยาประเภทนี้มีดังนี้คือ

35 Many students aim ___- good grades this semester.

1 getting

2 get

3 to get

4 gotten

ตอบ 3

36 After the lullaby had stopped, the baby started

1 cry

2 crying

3 cried

4 cries

ตอบ 2

37 Please help the man_____the seats.

1 arranging

2 arrange

3 to arrange

4 Both 2 and 3 are correct

ตอบ 4

38 To walk ____for 30 minutes every day could cut many chronic diseases by 30-40%.

1 brisk

2 briskly

3 briskness

4 None is correct

ตอบ 2

39 The economic crisis _____ from non-performing loans.

1 partly arisen has

2 was arisen partly

3 has partly arisen

4 arisen partly was

ตอบ 3 หน้า 299 คํากริยาวิเศษณ์ (Adverb) คือ คําหรือวลีที่ใช้ขยายกริยา คุณศัพท์และคํากริยาวิเศษณ์

คํา adv. โดยทั่วไปมักเป็นคําที่ลงท้ายด้วย -ly เช่น gentle เป็น gently, careful เป็น carefully part เป็น partly สําหรับข้อนี้ดูตัวเลือกมี adv. คือ partly สามารถวางไว้หน้า partly has arisen หรือ has partly arisen ก็ได้

40 Bob can sing as ______ as Sue.

1 good

2 beautiful

3 nice

4 well

ตอบ 4 หน้า 320 เรากริยาทั่วไปคือ sing จะต้องตามด้วย adv. มองหาตัวเลือกที่เป็น adv นั่นคือ well

เราจะเรียงการเปรียบเทียบเท่ากัน (as… as) ตรงกลางเป็น adv. ธรรมดา ดูตัวอย่าง

– Bob can sing as well as Sue.

– Suree can play the piano as beautifully as Malee.

41 Teerapong’s flight from New York will arrive ______ .

1 fast

2 extremely

3 shortly

4 lately

ตอบ 3 หน้า 302 คุณศัพท์บางคําเมื่อทําเป็น adv. แล้ว ความหมายจะเปลี่ยนไปจากความหมายเดิม เช่น

awful (น่ากลัว) awfully (อย่างมาก), hard (ยาก แข็ง) hardly (ไม่ใคร่จะ) short (สั้น) shorty (ในไม่ช้า) , terrible (น่ากลัว) terribly (อย่างมาก) ดูตัวอย่าง

– He is short and stout. (เขาเตี้ยและล้ํา)

– The train will arrive shortly. (รถไฟจะมาถึงในไม่ช้านี้)

จากโจทย์ “เที่ยวบินของธีรพงษ์จากนิวยอร์กจะมาถึงในไม่ช้า ส่วนตัวเลือกอื่นจะไม่เข้ากับโจทย์ fast (เร็ว) extremely (อย่างพิเศษ) lately (เร็วๆนี้หมู่นี้)

42 Bread and butter _____ their only food.

1 is

2 has

3 are

4 have

ตอบ 3

43 Neither food nor water ______ in the cave.

1 found

2 was found

3 has found

4 have found

ตอบ 2

44 Jackie, one of the Pitt sisters, ______ the family business.

1 run

2 runs

3 have run

4 is run

ตอบ 3

45 Every child in our country _______ a good education,

1 have deserved

2 deserve

3 deserves

4 is deserved

ตอบ 3

 1. Please take off your shoes before going _____ .

1 inside

2 away

3 indoor

4 there

ตอบ 1 หน้า 304 305 คําบุพบทบางคําเป็นได้ทั้งบุรพบทและคํากริยาวิเศษณ์ โดยที่รูปคําไม่

เปลี่ยนแปลง คําเหล่าต่อไปนี้ตามหลังบุพบทจะกลายเป็นคํา adv. ได้แก่ aboard, across, opposite, along, over, outside, inside, within, through, throughtout, overseas

ดูตัวอย่างเทียบ

– Could you take your shoes off before going inside the house?

(กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในบ้าน) ตรงกับโจทย์นี้เช่นกัน ใช้ inside (ข้างใน) ส่วนตัวอื่นไม่ เข้ากับประโยค away (ออก) indoor (ในที่ร่ม) there (ที่นั่น)

47 Preeya ______ goes abroad on business.

1 a lot

2 at once

3 occasionally

4 carefully

ตอบ 3 หน้า 310 – 311 คํา adv. แสดงความถี่ของกริยา (adverb of frequency) คําถามที่เกี่ยวกับ

adv. ที่แสดงความถี่ของกริยา คือ How often (บ่อยแค่ไหน) adv. จัดเรียงตามความถี่จากถี่มากลง ไปถิ่น้อยที่สุด เช่น aways, all the time, constantly, continually (เป็นประจํา ต่อเนื่อง ตลอดเวลา) usually, normally, often, regularly, sometimes (บางครั้ง) once a week (สัปดาห์ละครั้ง) occasionally (บางครั้งบางคราว) rarely, seldom (ไม่ค่อยจะ) hardly , not

much (ไม่บ่อย) never (ไม่เลย)

– She occasionally goes abroad on business.

(เขาไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศเป็นครั้งเป็นคราว)

48 The vendors _______ for selling overpriced face masks.

1 had arrested

2 were arrested

3 arrested

4 has been arrested

ตอบ 2 ประธานพหูพจน์ และกริยา arrest (จับกุม) ใช้รูปถูกกระทําเป็น passive voice ใช้โครงสร้าง

verb to be + V3 = were arrested (ถูกจับกุม) ในรูปของเหตุการณ์ในอดีตจึงใช้ were

49 Simona looks _______ Did she pass the exam?

1 happily

2 to be happy

3 happy

4 for happy

ตอบ 3 กริยา look เป็น linking verb ตามด้วยคําคุณศัพท์ (adj.) คือ happy

50 In public, my mom calls ______

1 dad, Prof. Smith

2 Prof. Smith, dad

3 dad, to Prof. Smith

4 Prof. Smith to dad

ตอบ 1 กริยา’call (เรียก) มีกรรมมารับคือคํานาม dad (พ่อ) ว่า และ Prof. Smith ก็เป็นคํานามที่ใช้รูป

นามซ้อนนาม เป็นคําเดียวกัน เราสามารถใช้เครื่องหมายคอมม่าคั่นได้ ( , ) “แม่ของฉันเรียกพ่อว่า ศาสตราจารย์สมิธ”

51 The Hamptons do not eat any meat, ______ they are vegetarians.

1 and

2 or

3 so

4 for

ตอบ 4

52 Jimmy wanted to call Nicole, _______ he couldn’t do so.

1 nor

2 and

3 yet

4 SO

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 51 ประกอบ “จิมมี่ต้องการโทรหานิโคล แต่เขาไม่สามารถติดต่อได้”

yet = แต่กระนั้นแสดงความแย้ง

53 Did Siri make ______ ?

1 to her mom a gift

2 a gift to her mom

3 a gift for her mom

4 for her mom a gift

ตอบ 3

54 Everyone should keep their surroundings _______ .

1 cleaning

2 cleanliness

3 to clean

4 clean

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 38 ประกอบ กริยา keep เป็น linking verb ตามด้วยกรรม (their surroundings) ตามด้วย adj. หรือ กริยาช่องที่ 1 ก็ได้ จึงตอบ clean

55 Peera spoke to his nephew in Thai, _____ he responded in English.

1 and

2 So

3 for

4 but

ตอบ 4 “พีระพูดภาษาไทยกับหลานของเขา แต่ หลานตอบเขาเป็นภาษาอังกฤษ but = แต่ แสดงความแตกต่างของสองประโยค

56 Lee loves shrimps, ______ , he’s allergic to them.

1 moreover

2 otherwise

3 however

4 therefore

ตอบ 3 “ลีของกินกุ้ง อย่างไรก็ตามเขาแพ้พวกมัน” however = อย่างไรก็ตาม แสดงความแย้ง

57 Jeff was supposed to do his homework;______ , he was playing a video game.

1 instead

2 finally

3 besides

4 furthermore

ตอบ 1 หน้า 286 คําเชื่อม instead (แทนที่ แสดงความแย้ง) finally (ในที่สุด) besides (นอกจากนี้

แสดงการเพิ่มเติม) furthermore = ยิ่งไปกว่านั้น เป็นการแสดงการเพิ่มเติม “เจฟควรจะทําการบ้าน แต่เขากลับเล่นวีดีโอเกมแทน

58 All passengers were tested for coronavirus ______  the cruise ship arrived.

1 moreover

2 after

3 until

4 when

ตอบ 2 “ผู้โดยสารทุกคนถูกเทสไวรัสโคโรนา หลังจากที่เรือสําราญมาถึง

after = หลังจาก

59 This computer, ______ Rieo bought last month, needs repairing.

1 whether

2 which

3 whose

4 when

ตอบ 2 หน้า 401 – 410 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคําที่ให้เติมช่องว่างว่า

เป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคํานามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คํากริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คํานาม + V

คน whom + S + Verb คําว่า S มักเป็นคําสรรพนามเช่น I saw, you met

สิ่งของ which + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่ where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

ข้อนี้ This computer เป็นสิ่งของตอบ which ได้เลย

60 Some people believe _____ hard work brings happiness.

1 if

2 which

3 that

4 when

ตอบ 3 หน้า 415 Noun Clause เป็นอนุประโยคย่อยที่ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือ เป็นกรรมของคํากริยา หรือกรรมของบุพบท ในข้อนี้อยู่หลังกริยา believe เป็นกรรมของกริยา และ กริยา believe มักตามด้วย that ใช้ในความหมายว่า เชื่อกันว่า

61 Noodles are very popular here ______ they are cheap and easy to cook.

1 as soon as

2 whenever

3 while

4 since

ตอบ 4 “ก๋วยเตี๋ยวเป็นที่นิยมที่นี่ เพราะมันราคาถูกและทําอาหารได้ง่าย

since = because = เพราะ

62 Liz can’t sing ______ can she dance.

1 and

2 Or

3 nor

4 but

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 51 ประกอบ เราเห็นประโยคแรกเป็นปฏิเสธ มี can’t มาจาก cannot และประโยคส่วนหลัง ยกกริยาช่วยยกไว้หน้าประธานก็คือ can อยู่หน้า she ประโยคแบบนี้จะมี คําเชื่อมเดียวที่ทําได้คือ nor = และไม่เป็นปฏิเสธ ขนานทั้งประโยคหน้าและหลัง “ลิซร้องเพลงไม่เป็น และเธอก็เต้นไม่เป็นด้วย”

63 That man, ______ wears a face mask, is my math teacher.

1 (blank)

2 whom

3 who

4 whose

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 59 ประกอบ

that man เป็นคํา และ wear เป็นคํากริยา เราใช้ who

64 ______ Ron heard the whole story, he was astonished.

1 That

2 When

3 How

4 While

ตอบ 2

“เมื่อรอนได้ยินเรื่องราวทั้งหมด เขาก็รู้สึกประหลาดใจ”

When = เมื่อ ใช้บอกเวลา

65 Which is correct?

1 Black Sea and Red Sea are in Africa, aren’t they?

2 There is North Sea. What about South Sea?

3 Do you know where Yellow Sea is?

4 The Nile is in Egypt.

ตอบ 4 ข้อไหนถูกต้อง

หน้า 81 82 ชื่อเกี่ยวกับทะเล แม่น้ํา มหาสมุทรลําคลอง ทะเลทราย จะใช้ “the” นําหน้า เช่น The Amazon, the Nile, the Rhine, the Hudson, the Mississippi, the Thames, the North Sea, the Red Sea, the Yellow Sea, the Black Sea เป็นต้น ฉะนั้น 1. Black Sea ไม่มี the จึงผิด 2. North Sea ไม่มี the จึงผิด 3. Yellow Sea ไม่มี the จึงผิด จึงตอบ 4 เพราะ The Nile มี the ถูกต้อง

66 Which is correct?

1 John is a nice intelligent young man.

2 I bought grey pullovers two woolen.

3 You need paper bags some small brown.

4 She sang Spanish old song.

ตอบ 1

67 Which is correct?

1 Most classrooms are equipped with air-conditioners.

2 More space is needed to make carpark.

3 She sat comfortably in an arm chair.

4 Old people need walkingsticks.

ตอบ 1 หน้า 24 เป็นเรื่องคํานามประสม (compound noun) เป็นวิธีการสร้างคําศัพท์ชนิดหนึ่ง โดยการ

นําคําสองคํามารวมกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะเขียนติดเป็นคําเดียวกัน เช่น classroom หรืออาจ เขียนแยกเป็น 2 คํา เช่น police station หรืออาจเขียนโดยใช้เครื่องหมาย hyphen “ “ เช่น sit-in

1 คํานามที่เขียนติดกันเช่น handbag, armchair, weekend, teacup, classroom, 1. businessman หรือเขียนแยกกันเป็น 2คํา เช่น coffee cup, coffee table, face powder,

tissue paper, tennis club, car park, microwave oven, town hall, traffic accident,

sewing machine, vacuum cleaner

2 คํานามที่ใช้ Ving + Noun เช่น walking stick, washing machine, bathing suit,

swimming suit, riding boots

3 Adjective + Noun ส่วนใหญ่เขียนติดกัน เช่น darkroom, greenhouse, blackboard, blackbird, shorthand, hotplate, lighthouse, yellowjacket ฉะนั้นจากตัวเลือก 1 classroom ถูกต้อง 2 ต้องแก้เป็น car park  3 ต้องแก้เป็น armchair 4 ต้องแก้เป็น walking sticks

68 Which is correct?

1 We have not time to see each other.

2 Did you have much friends?

3 Some of us work very hard.

4 John can speak Thai a few.

ตอบ 3 ข้อไหนถูกต้อง

1 time เป็นคํานามนับไม่ได้ ต้องเป็น We don’t have much time to see each other.

2 friends เป็นคํานามนับได้ต้องใช้ many friends เพราะ many + นามนับได้พหูพจน์

3 us เป็นคนนับได้ใช้ Some ถูกต้อง เพราะ some ใช้ได้ทั้งนามนับได้พหูพจน์และนามนับ ไม่ได้

4 ภาษาไทย Thai เป็นคํานามนับไม่ได้ ต้องใช้ a little ซึ่ง a little ใช้กับนามนับไม่ได้

69 Which is incorrect?

1 Something wrong happened crazily.

2 Someone was walking on the steps.

3 Noone seemed to welcome him.

4 Is anyone there?

ตอบ 2 ข้อไหนไม่ถูกต้อง หน้า 131

1 Something ใช้กับสิ่งของและประโยคบอกเล่า ถูกต้องแล้ว

2 Someone ใช้กับคน ว่ากําลังเดิน กระทํากริยา ถูกต้อง

3 ผิดตรงว่า No one ต้องเขียนแยกกัน

4 anyone, anybody ใช้กับประโยคคําถามหรือปฏิเสธ ถูกต้องแล้ว

70 Which is incorrect?

1 The house was huge.

2 Her smile was beautiful.

3 The food tasted well.

4 Coincidentally, we looked alike.

ตอบ 3 ข้อไหนไม่ถูกต้อง

1 หลัง verb to be (was) ตามด้วย adj. คือ huge ถูกต้อง

2 หลัง was ตามด้วย adj. คือ beautiful ถูกต้อง

3 หลัง taste ซึ่งเป็น linking verb ตามด้วย adj. ต้องเป็น good (adj.) ไม่ใช่ well (adv.)

4 หลัง looked เป็น tinking verb ตามด้วย alike (adj.) ถูกต้อง

71 Which is incorrect?

1 Harry is polite to everyone.

2 The restaurant is famous for its steaks.

3 They were shocked at the hatred he had shown.

4 John is responsible of recruiting new students.

ตอบ 4 ข้อไหนไม่ถูกต้อง หน้า 182 183 คุณศัพท์ + คําบุพบท เป็นคํา adj. ที่ใช้ตามหลัง verb to be

หรือ linking verb ถ้าตามด้วยบุพบทต้องเลือกใช้คําบุพบทให้ถูกต้องกับความหมายในประโยค นั้น ๆ เช่น

– He was afraid of his enemies. (เขากลัวศัตรูของเขา)

1 ใช้ adj. + บุพบท of เพื่อบอกความรู้สึกต่าง ๆ เช่น afraid of (กลัว) , tired of (เหนื่อย)

2 ใช้ adj. + บุพบท at เช่น astonished at (ประหลาดใจ), shocked at (ตกใจ ตะลึง)

3 ใช้ adj. + บุพบท to เช่น polite to (สุภาพ), related to (เกี่ยวข้องกับ)

4 ใช้ adj. + บุพบท for เช่น famous for (มีชื่อเสียง), responsible for (รับผิดชอบ) ฉะนั้นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องคือ responsible of ผิด ต้อง responsible for

72 Which is a simple sentence?

1 Marie’s cat and rabbit, believe it or not, have become good friends.

2 My friend, whose daughter is a medical student, has high hopes.

3 For decades after he became famous, he wrote for a living.

4 Nate wants to visit Paris, but his wife doesn’t.

ตอบ 1 ข้อไหนเป็นประโยคใจความเดียว

ประโยคใจความเดียวจะมีประธาน + กริยา (ภาคแสดง) เช่น

– Jane and Linda attend classes. Jane and Linda เป็นประธานที่มีสองคน ถือว่าเป็น ประธานเดียว attend เป็นกริยา แต่ถ้ามีประพันธ์สรรพนามหรือคําเชื่อม เช่น whose, who, whom, that หรือกําเชื่อม after, before, because, therefore, So, but, or จะเป็น ประโยคสองประโยคที่รวมกัน คือ compound sentence หรือ complex sentence ประโยคความซ้อน ฉะนั้นตัวเลือก 2. มี whose 3. มี after 4. มี but ล้วนเป็นประโยครวมหรือ ซ้อน

73 Which is correct?

1 Neither the director nor the actors is to be blamed.

2 Either your mother or your lawyer are visiting you.

3 The family are doing different chores.

4 The news you heard are true.

ตอบ 3 ข้อไหนถูกต้อง??? คูคําอธิบายข้อ 43 ประกอบ

1 Neither …… nor ….. กริยาผันตามประธานตัวที่อยู่ใกล้คือ the actors เป็นพหูพจน์ ฉะนั้นกริยาต้องตอบ are ไม่ใช่ is

2 Either ….. or …… กริยาผันตามคํานาม your lawyer เอกพจน์ต้องเป็น is

3 ประธาน The family หมายถึง สมาชิกในครอบครัวจะเป็นพหูพจน์ กริยา are พหูพจน์ถูกต้อง

4 ประธานบางตัวถึงแม้ลงท้ายด้วย -s แต่มีรูปเป็น คํานามเอกพจน์ เช่น ชื่อวิชา Physics, Mathematics หรือ The news (ข่าว) เป็นคํานาม เอกพจน์ กริยาก็ต้องเอกพจน์คือ is ไม่ใช่ are

74 Which is correct?

1 One of my colleagues are going to the party.

2 The new features of this phone are impressive.

3 Your mom and dad is very proud of you.

4 Waiting for Andrea always annoying.

ตอบ 2 ข้อไหนถูกต้อง

1 ขึ้นต้น One of + นามพหูพจน์ กริยาตอบเอกพจน์คือ is ไม่ใช่ are

2 ประธานคือ The new features เป็นคํานามพหูพจน์ กริยาตอบ are พหูพจน์ถูกต้อง

3 ประธานมีสองคนคือ Your mom and dad (พ่อและแม่) ตอบกริยาพหูพจน์คือ are

4 ประธานคือ Waiting for Andrea ถ้าขึ้นด้วย Ving เป็นประธานเอกพจน์ กริยาเอกพจน์ต้อง มี is เป็น is annoying ประโยคนี้ขาดกริยาหลักคือ is เพราะ always เป็น adv. ขยายบอกเวลา ส่วน annoying เป็นคํา adj.

75 Which is correct?

1 Pam threw a Frisbee me.

2 Pam threw me a Frisbee.

 1. Pam to threw me a Frisbee.

4 Pam threw a Frisbee by me.

ตอบ 2 ข้อไหนถูกต้อง ประธาน – กริยาหลัก + กรรมตรง (สิ่งของ) – to + กรรมรอง (คน)

= Pam threw a Frisbee to me. (แพมขว้างจานร่อนใส่ฉัน) หรือได้อีกแบบคือ ประธาน + กริยาหลัก + กรรมรอง(คน) + กรรมตรง (สิ่งของ) = Pam threw me a Frisbee. (จานร่อน)

 

Part Ill: Vocabulary (คําศัพท์)

76 It’s good to be a(n) _____ person because it drives you to be successful.

1 respected

2 animated

3 relieved

4 ambitious

ถาม เป็นสิ่งที่ที่จะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเพราะมันผลักพันให้คุณประสบความสําเร็จได้

ตอบ 4 หน้า 54

1 เป็นที่นับถือ 2 มีชีวิตชีวา 3 ปลดเปลื้อง 4 มีความทะเยอทะยาน

77 Donald Trump’s ______  is Barack Obama,

1 successor

2 follower

 1. supporter

4 predecessor

ถาม ผู้ที่อยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีก่อนโดนัล ทรัมป์ คือ นายบารัค โอบามา

ตอบ 4 หน้า 3 1 ผู้สืบทอด 2 ผู้ติดตาม 3 ผู้สนับสนุน 4 ผู้ที่อยู่ในตําแหน่งมาก่อน

predecessors = ones that precede, ancestors = ผู้มาก่อน บรรพบุรุษ

78 Solar _____ is the cheapest.

1 energy

2 equipment

3 roof

4 source

ถาม พลังงานแสงอาทิตย์ราคาถูกที่สุด

ตอบ 1 หน้า 113

1 พลัง พลังงาน 2 อุปกรณ์ 3 หลังคา

4 แหล่งที่มา

79 We must correctly ______ to boost our economic reform.

1 go forth

2 go out

3 go away

4 go over

ถาม พวกเราต้องก้าวไปอย่างถูกต้องเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจของเรา

ตอบ 1 หน้า 115 1 ก้าวไป ไปข้างหน้า 2  ออกไปข้างนอก 3 ไปให้พ้น 4 เยี่ยม

80 There are many major _____ hospitals in Bangkok.

1 urban

2 rural

3 suburban

4 metropolitan

ถาม มีโรงพยาบาลใหญ่ ๆ มากมายในเขตกรุงเทพมหานคร

ตอบ 4 หน้า 167 1 เมือง 2 ชนบท 3 ชานเมือง 4 มหานคร เกี่ยวกับเมืองใหญ่

81 I have to _____ that the policy is a failure.

1 conclude

2 get ahead of

3 neglect

4 respect

ถาม ฉันต้องขอพูดสรุปว่านโยบายนี้ล้มเหลว

ตอบ 1 หน้า 231 1 พูดสรุป กล่าวสรุป 2 ทําได้ดีกว่า 3 ละเลย 4 ให้ความเคารพ

82 A: Why didn’t you _____ at the meeting, Sam?

B: Very sorry; I had a car accident.

1 due to

2 go forth

3 opt to

4 show up

ถาม เอ: ทําไมคุณไม่มาที่ประชุมละ แซม?

บี: ขอโทษอย่างมาก ผมประสบอุบัติเหตุรถ

ตอบ 4 หน้า 200 1 เนื่องจาก 2 ไปข้างหน้า 3 เลือก 4 ปรากฏตัว โผล่

83 Mr. Al Capone, known as “Scarface,” was the most ______ person in his time.

1 abundance

2 devotion

3 influential

4 mysterious

ถาม นายแอล คาโปน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฉายา “สการ์เฟซ” เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคของเขา

ตอบ 3 หน้า 199 1 อุดมสมบูรณ์ 2 การาอุทิศตน 3 มีอิทธิพล 4 ลึกลับ

84 Direk’s ______ is American because he has been working in America for over 25 years.

1 childhood

2 citizenship

3 sense

4 nation

ถาม สถานภาพความเป็นประชากรของดิเรกเป็นชาวอเมริกันเพราะเขาได้ทํางานในอเมริกาเป็นเวลา

มากกว่า 25 ปี

ตอบ 2 หน้า 201 1 สภาพความเป็นเด็ก 2 สถานภาพความเป็นประชากร 3 ความรู้สึก 4 ประเทศ

85 When working with international colleagues, you have to learn about their _____

1 cultures

2 descents

3 members

4 properties

ถาม เมื่อได้ทํางานกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติ คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาด้วย

อบ 1 1 วัฒนธรรม 2 ต้นตระกูล 3 สมาชิก

4 ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ

86 in Dan’s _____ , we should provide a tent and a cooler for each camper.

1 footstep

2 expression

3 opinion

4 profession

ถาม ในความคิดเห็นของแดน พวกเราควรจัดหาเต้นท์และเครื่องทําน้ำเย็นให้กับผู้ออกค่ายด้วย

ตอบ 3 หน้า 284 1 เจริญรอยตาม 2 การแสดงออก 3 ความคิดเห็น 4 อาชีพ

87 Wearing a mask is one of the _____ measures against PM 2.5 and the COVID-19.

1 ambitious

2 brisk

3 chronic

4 preventive

ถาม การใส่หน้ากากอนามัยเป็นหนึ่งในมาตรการที่ป้องกันต่อต้านฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และไวรัสโควิค-19

ตอบ 4 หน้า 293. 1 ทะเยอทะยาน 2 เร็ว 3 เป็นประจํา 4 สําหรับป้องกัน

88 Dr. Honey is a(n) _____ in Chinese arts and literature.

1 exercise

2 prevention

3 specialist

4 benefit

ถาม ค็อกเตอร์ ฮันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะและวรรณกรรมของชาวจีน

ตอบ 3 หน้า 294 1 การออกกําลังกาย 2 การป้องกัน 3 ผู้เชี่ยวชาญ 4 ประโยชน์ ผลดี

89 According to the police, drugs were not directly____ in Sam’s death.

1 exhausted

2 shrunk

3 lighten

4 involved

ถาม ตามพิสูจน์หลักฐานของตํารวจ ยาเสพติดไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสียชีวิตของแซม

ตอบ 4 หน้า 365 1 เหนื่อยล้า 2 ถอย 3 ทําให้สว่าง 4 เกี่ยวข้อง พัวพัน involve in

90 Siripen has been on a diet because she is a little ______ .

1 brave

2 overweight

3 compelling

4 possible

ถาม ศิริเพ็ญอยู่ในระหว่างการควบคุมอาหารเพราะเธอค่อนข้างมีน้ำหนักมากเกินไปหน่อย

ตอบ 2 หน้า 296 1 กล้าหาญ 2 มีน้ําหนักมากเกินไป อ้วนไป 3 เป็นที่น่าเชื่อถือ 4 เป็นไปได้

91 The skills students learned from the competition can be used in any _____ of their lives.

1 superiority

2 aspect

3 scene

4 dependence

ถาม ทักษะต่าง ๆ ที่นักเรียนเรียนรู้มาจากการแข่งขันสามารถนํามาใช้ในหลายแง่มุมของชีวิตพวกเขา

ตอบ 2 หน้า 326 1 ความเหนือกว่า 2 แง่มุม ด้าน 3 สถานที่เกิดเหตุ 4 การพึ่งพา

92 Ryan attempted to start a constructive and _____ dialog with his team.

1 intellect .

2 talented

3 proud

4 meaningful

ถาม ไรอันพยายามที่จะเริ่มการสนทนาที่มีความหมายและสร้างสรรค์ให้กับทีมของเขา

ตอบ 4 หน้า 328 1 สติปัญญา 2 พรสวรรค์ 3 ภูมิใจ 4 ที่มีความหมาย

93 Nigel’s bankruptcy has given him a new _____ on life.

1 scarce

2 abstract

3 perspective

4 wage

ถาม การล้มละลายของนิกเกลได้ทําให้เขามีทัศนะใหม่ในการมองชีวิต

ตอบ 3 หน้า 329 1 หายาก 2 นามธรรม 3 ทัศนะ การมอง 4 ค่าจ้างแรงงาน

94 The Thai team showed their _____ by winning the Sapporo International Snow Sculpture Championship this year.

1 excellence

2 expression

3 compass

4 possession

ถาม ทีมไทยแสดงให้เห็นถึงความเยี่ยมยอดของพวกเขาในการคว้าแชมป์ในการแข่งขันแกะสลักหิมะ

ในเมืองซัปโปโร ปีนี้

ตอบ 1 หน้า 327 1 ความเยี่ยมยอด 2 การแสดงออก 3 เข็มทิศ 4 ทรัพย์สมบัติการครอบครอง

95 Solving this problem quickly was a great ______ .

1 alarm

2 achievement

3 channel

4 burden

ถาม การรู้จักแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วนับว่าเป็นความสําเร็จที่วิเศษ

ตอบ 2 หน้า 367 1 ตกใจ 2 ความสําเร็จ 3 ช่อง 4 ภาระ

96 Richie _____ the backpack onto her shoulder before she left.

1 heaved

2 destroyed

3 called

4 committed

ถาม ริชชียกเป้สะพายหลังไว้บนไหล่ของเธอก่อนที่เธอจะออกจากบ้าน

ตอบ 1 หน้า 396 1 ยกขึ้น 2 ทําลาย 3 โทร

4 ผูกมัด

97 When Emily sat down, the chair _____ .

1 cut

2 collapsed

3 suffered

4 affected

ถาม เมื่ออีมิลี่นั่งลง เก้าอี้ก็ยุบลง

ตอบ 2 หน้า 395 1 บาด ตัด 2 ทรุดลง ยุบลง 3 ทุกข์ทรมาน 4 มีผลต่อ

98 Julianne vividly ____ her childhood trauma.

1 pursued

2 believed

3 portrayed

4 tried

ถาม จูลีแอน พรรณนาสภาพความชอกช้ำทางจิตในวัยเด็กของเธอได้อย่างชัดเจน

ตอบ 3 หน้า 366 1 ติดตาม 2 เชื่อ 3 พรรณนา วาดภาพ 4 พยายาม

99 Mark has always done a _____ job at difficult times.

1 considering

2 terrific

3 fluent

4 viewing

ถาม มาร์คมักจะทํางานได้ยอดเยี่ยมในยามคับขัน

ตอบ 2 หน้า 367 1 พิจารณา คํานึง 2 ยอดเยี่ยม มหัศจรรย์ 3 คล่องแคล่ว 4 ความคิดเห็น

100 The management team _____ a feasible marketing plan last year.

1 devised

2 translated

3 appointed

4 showed up

ถาม ทีมบริหารจัดการคิดค้นแผนการตลาดที่เป็นไปได้เมื่อปีที่แล้ว

ตอบ 1 หน้า 383 1 คิดค้น ประดิษฐ์ 2 แปลความ 3 แต่งตั้ง 4 ปรากฏตัวออกมา

101 Anna conducted alan ______ medical research study on dengue fever.

1 chosen

2 comprehensive

3 anxious

4 curious

ถาม แอนทําการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับไข้เลือดออก

ตอบ 2 หน้า 382 1 ถูกเลือก 2 ครอบคลุมเนื้อหา 3 วิตกกังวล 4 อยากรู้อยากเห็น

102 The policeman was still ______ after he was shot.

1 reflected

2 created

3 conscious

4 pondered

ถาม ตํารวจยังคงรู้สึกตัวหลังจากที่เขาถูกยิง

ตอบ 3 หน้า 383 1 สะท้อนให้เห็น 2 สร้าง ก่อให้เกิด 3 มีสติ รู้สึกตัว 4 ครุ่นคิด ไตร่ตรอง

103 The viewers can ______ what will happen in the next episode.

1 attack

2 strengthen

3 eradicate

4 speculate

ถาม ผู้ชมสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนถัดไป

ตอบ 4 หน้า 383 1 โจมตี 2 ทําให้แข็งแรง 3 กําจัด 4 ครุ่นคิด ไตร่ตรอง คาดการณ์

104 Daniel likes marble because it has a smooth and shiny ______ .

1 landscape

2 campus

3 surface

4 benefit

ถาม แดเนียลชอบหินเพราะมันมีผิวมันเงาและเรียบ

ตอบ 3 หน้า 394 1 ภูมิทัศน์ 2 วิทยาเขต 3 ผิว ผิวนอก 4 ประโยชน์ ผลดี

105 I always think of my children with affection.

1 prosperity

2 fondness

3 wealth

4 success

ถาม ฉันมักจะคิดถึงลูก ๆ ของฉันด้วยความรัก 

ตอบ 2 หน้า 4 1 ความมั่งคั่ง 2 ความรักใคร่ 3 ความร่ำรวย 4 ความสําเร็จ

affection = fondness = ความรักใคร่ ความนิยมชมชอบ

106 The ex-president Bill Clinton had very superior intelligence.

1 excellent

2 better

3 higher

4 All are correct

ถาม อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตันมีความเฉลียวฉลาดล้ำเลิศมาก

ตอบ 4 หน้า 55 1 ยอดเยี่ยม ล้ำเลิศ 2 ดีกว่า 3 เหนือกว่า 4 ถูกทุกข้อ

superior = better, higher, excellent, remarkable = ยอดเยี่ยม ล้ำเลิศ เหนือกว่า

107 The USA experienced the assassination of President John F. Kennedy.

1 murder by secret attack

2 assistance

3 assumption

4 riot

ถาม สหรัฐอเมริกาประสบกับการลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี้

ตอบ 1 หน้า 56 1 การลอบสังหาร 2 ความช่วยเหลือ 3 สมมติฐาน 4 การจลาจล

assassination = murder by sudden or secret attack = การลอบสังหาร

108 Lily was dismayed at his ignorance of etiquette.

1 independence

2 manners

3 opinion

4 value

ถาม ลิลี่รู้สึกอนาถใจกับมารยาทที่โง่เขลาของเขา

ตอบ 2 หน้า 263 1 อิสรภาพ 2 กิริยามารยาท 3 ความคิดเห็น 4 กฎเกณฑ์ หรือ ค่านิยม

etiquette = manners = มารยาทหรือธรรมเนียมปฏิบัติ

109 The train’s arrival time has been postponed until 2 p.m.

1 delayed

2 shaken

3 erupted

4 strengthened

ถาม เวลามาถึงของรถไฟได้ถูกเลื่อนกําหนดออกไปจนถึงเวลา บ่ายสองโมง

ตอบ 1 หน้า 296 1 เลื่อน ล่าช้าออกไป 2 สั่น 3 ประทุ ระเบิด 4 ทําให้แข็งแรง

postponed = delayed = เลื่อนกําหนด (ไป) ออกไป

110 You should buy this house. There’s no need for hesitation. It’s reasonable.

1 ambition

2 delay

3 affection

4 uncertainty

ถาม คุณควรซื้อบ้านหลังนี้นะ ไม่จําเป็นต้องลังเล มันราคาสมเหตุสมผล

ตอบ 2 หน้า 2 1 ความทะเยอทะยาน 2 การลังเล 3 ความรัก 4 ความไม่แน่นอน

hesitation = pausing in speech, delaying momentarily = การรีรอ ความลังเล

111 The epidemic of coronavirus has plagued human beings all over the planet.

1 troubled

2 unaffected

3 eased

4 spread

ถาม โรคไวรัสโคโรนาที่แพร่ระบาด

ตอบ 2 หน้า 366 1 เสาะหา 2 พรรณนา 3 พับ งอ

4 ไตร่ตรอง

112 It’s very hard to predict what will happen in the future.

1 foretell

2 inform

3 say

4 declare

ถาม มันยากที่จะพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตอบ 1 หน้า 199 1 คาดคะเน พยากรณ์ 2 บอกให้ทราบ 3 พูด 4 ประกาศ

to predict = to foretell = คาดคะเน พยากรณ์ ทํานาย

113 Ploy has aimed at furthering her MA program in English.

1 fulfilled

2 focused on

3 looked up

4 devoted

ถาม พลอยมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโทนานาชาติ

ตอบ 2 หน้า 229 1 ทําให้สําเร็จ 2 มุ่งไปที่ 3 เงยขึ้นมามอง 4 อุทิศตน

aimed at = intended to do something, to focus on = มุ่งไปที่ มีจิตใจมุ่งมั่น

114 Somkid is entitled to receive the reward.

1 efficiency

2 pleasure

3 prize

4 triumph

ถาม สมคิดมีสิทธิได้รับรางวัล

ตอบ 3 1 ความมีประสิทธิภาพ 2 ความเพลิดเพลิน 3 รางวัล 4 ชัยชนะ reward = prize = รางวัล

115 I once enrolled in a secretarial course at a college of commerce in Chicago.

1 earned

2 registered

3 entertained

4 employed

ถาม ครั้งหนึ่งฉันเคยลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเลขานุการที่วิทยาลัยการค้าแห่งหนึ่งในชิคาโก

ตอบ 2 หน้า 56 1 ได้รับ 2 ลงทะเบียน 3 บันเทิง 4 จ้าง

enrolled = registered = สมัครเข้าเรียน ลงทะเบียนเรียน

116 Teach your kids to shrink from strangers.

1 ship

2 shame

3 move away from

4 shield

ถาม สอนลูก ๆ ของคุณให้ถอยห่างจากคนแปลกหน้า

ตอบ 3 หน้า 113 1 เรือ 2 ละอายใจ 3 ถอย หดตัว

4 ปกป้อง

shrink = move away from = หด หดตัว ถอย

117 In a city, the moon cannot light the road brightly because of high rise buildings.

1 cover

2 shield

3 illuminate

4 lead

ถาม ในเมืองใหญ่ พราะจันทร์ไม่สามารถส่องสว่างถนนอย่างจ้าเพราะมีตึกอาคารต่างๆ ขึ้นสูง

ตอบ 3 หน้า 114 1 ปกคลุม 2 ป้องกัน 3 ส่องสว่าง 4 นํา

light (v.) = illuminate = ส่องสว่าง ใช้ไฟนําทาง

118 The city of New York is made up of five boroughs.

1 perfectures

2 districts

3 counties

4 stalls

ถาม นครนิวยอร์กประกอบด้วย 5 เขตปกครอง

ตอบ 2 หน้า 167 1 จังหวัด 2 เขต เมือง 3 มณฑล 4 แผงลอย

boroughs = towns or districts = เขต เมือง

119 When you have a sore throat you can’t utter a word.

1 add

2 find

3 write

4 pronounce

ถาม เมื่อคุณมีอาการเจ็บคอ คุณไม่สามารถเปล่งเสียง

ตอบ 4 หน้า 167 1 บวกเพิ่ม 2 ค้นหา ค้นพบ 3 เขียน 4 พูดเปล่งเสียง

utter = pronounce or speak = พูด เปล่งเสียง

120 Failure in doing something is very common in life.

1 duty

2 disappointment

3 misery

4 achievement

ถาม ความล้มเหลวในการทําบางสิ่งบางอย่างเป็นของธรรมดามากในชีวิต

ตอบ 2 หน้า 229 1 หน้าที่ 2 ความผิดหวัง 3 ความทุกข์ทรมาน 4 ความสําเร็จ

failure = do not success = ความล้มเหลว

 

 

error: Content is protected !!