การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4008 กฎหมายที่ดิน

Advertisement

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. นายหนึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโดยมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน ใน พ.ศ. 2552ได้มีประกาศ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่นั้น นายหนึ่งไม่ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดที่ดิน ใน พ.ศ. 2554 นายหนึ่งได้ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลได้มีคำสั่งรับรองว่านายหนึ่งได้ครอบครองและ ทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินจริง ขณะนี้นายหนึ่งต้องการจะยกที่ดิน แปลงนั้นตีใช้หนี้ให้แก่นายสอง ดังนี้ อยากทราบว่า

Advertisement

(ก) นายหนึ่งจะจดทะเบียนโอนที่ดินตีใช้หนี้ให้แก่นายสองได้หรือไม่

(ข) ถ้านายหนึ่งยกที่ดินตีใช้หนี้โดยวิธีส่งมอบที่ดินให้นายสองครอบครอง นายสองจะนำที่ดินนั้น มาขอออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ กรณีขอออกเป็นการเฉพาะราย

Advertisement

ธงคำตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

Advertisement

มาดรา 59 “ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 58 แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย

Advertisement

พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 “ที่ดินที่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ ทำประโยชน์แล้ว ให้โอนกันได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378 “การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้นย่อม ทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง

วินิจฉัย

(ก) นายหนึ่งจะจดทะเบียนโอนที่ดินตีใช้หนี้ให้แก่นายสองได้หรือไม่

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายหนึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโดยมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ที่ดิน (ส.ค.1) ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินโดยมีสิทธิครอบครอง และที่ดินที่มีเพียงหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1)เป็นที่ดินที่ยังไม่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์แล้วตามพ.ร.บ.ให้ใช้ฯ มาตรา 9 ดังนั้น การที่นายหนึ่งจะจดทะเบียนโอนที่ดินตีใช้หนี้ให้แก่นายสองจึงไม่สามารถทำได้

ส่วนข้อเท็จจริงตามอุทาหรณ์ การที่นายหนึ่งได้ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลได้มีคำสั่งรับรองว่า นายหนึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินจริงนั้น กรณีนี้ก็ไม่ถือว่า ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. ให้ใช้ฯ มาตรา 9 เพราะไม่ใช่คำรับรองจากนายอำเภอ

(ข) ถ้านายหนึ่งยกที่ดินตีใช้หนี้โดยวิธีส่งมอบที่ดินให้นายสองครอบครอง นายสองจะนำที่ดินนั้น มาขอออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ กรณีขอออกเป็นการเฉพาะราย

ที่ดินที่มีเพียงหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) นั้น แม้จะโอนให้แก่กันไม่ได้ตาม กฎหมายที่ดินก็ตาม แต่ก็สามารถโอนกันได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชยโดยการส่งมอบการครอบครองให้แก่กัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1378

และเมื่อข้อเท็จจริงตามอุทาหรณ์ปรากฏว่า นายหนึ่งได้ยกที่ดินตีใช้หนี้โดยวิธีส่งมอบที่ดินให้ นายสองครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1378 จึงถือว่านายสองเป็นบุคคลซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่อง มาจากนายหนึ่งผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ดังนั้นจึงถือว่านายสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 59 วรรคสอง

และเมื่อถือว่านายสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ดังนั้นนายสองจึงสามารถนำที่ดินนั้นมา ขอออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 59 วรรคแรก ซึ่งเป็นการขอออกเป็นการเฉพาะราย แม้ว่า ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีประกาศเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่นั้น และนายหนึ่งไม่ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำการสำรวจรังวัดที่ดินก็ตาม เพราะตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 59 วรรคแรกนั้น ได้บัญญัติให้ผู้มีสิทธิ ครอบครองที่ดินสามารถนำที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตาม มาตรา 58 แล้วหรือไม่ก็ตาม

สรุป (ก) นายหนึ่งจะจดทะเบียนโอนที่ดินตีใช้หนี้ให้แก่นายสองไม่ได้

(ข) นายสองสามารถนำที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ตามประมวล กฎหมายที่ดิน มาตรา 59 วรรคแรกและวรรคสอง

Advertisement