การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002  การว่าความ

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

Advertisement

ข้อ 1. นางสาววรรณา โจทก์ยื่นฟ้องนางสาววรรณี จำเลยในความผิดฐานละเมิดเรียกค่าเสียหายเป็นทุนทรัพย์ ในการฟ้องคดีจำนวน ห้าแสนบาทถ้วน โดยนางสาววรรณาซึ่งเป็นโจทก์ระบุในคำฟ้องว่า ตนเองอายุ 21 ปี ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ในวันนี้ แต่นางสาววรรณี จำเลยได้ไปขอคัดทะเบียนบ้าน เลขที่ 100/100 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร จากนายทะเบียน เขตบางกะปิแล้ว ปรากฏว่า นางสาววรรณามีอายุเพียง 19 ปี ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ นางสาววรรณี จำเลยจึงมีความประสงค์ที่จะขอให้ศาลทำการสอบสวนในเรื่องความสามารถของนางสาววรรณา โจทก์เสียก่อนที่จะเริ่มดำเนินการสืบพยาน

ดังนั้น ให้ท่านในฐานะทนายความของนางสาววรรณี จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลตามความประสงค์ ของตัวความ (ให้ร่างแต่ใจความในคำร้องเท่านั้น โดยไมต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ของศาล)

ธงคำตอบ

คำร้อง

ข้อ 1. คดีนี้ ศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันนี้ ดังความแจ้งแล้วนั้น

ข้อ 2. จำเลยขอกราบเรียนต่อศาลว่า โจทก์ระบุในคำฟ้องว่า อายุ 21 ปีนั้นไม่เป็นความจริง โดยจำเลยได้ไปขอคัดทะเบียนบ้านเลขที่ 100/100 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ของโจทก์จากนายทะเบียนเขตบางกะปิแล้ว ปรากฏว่าโจทก์มีอายุเพียง 19 ปี ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารท้ายคำร้อง จึงเห็นได้ชัดเจนว่า โจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีนี้โดยเป็นผู้บกพร่องทางความสามารถ ฉะนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรด ทำการไต่สวนและมีค่าสั่งต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

.           ลงชื่อ….(ลายมือชื่อนักศึกษาหรือจำเลย)…..ทนายจำเลย (ผู้ร้อง)

ค่าร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษทนายจำเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์

 

 

ข้อ 2. โจทก์ฟ้องจำเลยขอให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ เจ้าพนักงานเดินหมายของศาลได้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้กับจำเลยเป็นครั้งแรก แต่ไม่สามารถส่งได้ เพราะไม่พบจำเลยและไม่มีผู้ใด ยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทน

ดังนั้น จึงให้ท่านในฐานะทนายโจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานเดินหมาย ของศาลนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้กับจำเลยอีกครั้งหนึ่ง หากไม่พบจำเลยหรือไม่มีผู้ใด ยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทนก็ไห้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ ภูมิลำเนา ของจำเลยตามความประสงค์ของโจทก์ (ให้ร่างแต่ใจความในคำแถลงเท่านั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึง แบบพิมพ์ของศาล)

ธงคำตอบ

คำแถลง

ข้อ 1. คดีนี้ เจ้าพนักงานเดินหมายของศาลได้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้กับ จำเลยครั้งแรกแต่ไม่พบจำเลย และไมมีผู้ใดยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทน โจทก์จึงขอให้ศาลได้โปรด มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานเดินหมายนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้กับจำเลยอีกครั้งหนึ่ง หากไมพบจำเลย หรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้แทนโดยชอบแล้ว ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ ภูมิสำเนา ของจำเลยด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ….(ลายมือชื่อนักศึกษา)….ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์

ข้อ 3. นายล็ก ว่าจ้างให้นายใหญ่ เป็นทนายความ ฟ้องคดีอาญานายน้อย ในข้อหาความผิดอันเกิดจาก การใช้เช็คเป็นเงินตามเช็คจำนวน 200,000 บาท นายใหญ่ทนายความ ได้ยื่นฟ้องนายน้อยตอศาล หลังจากยื่นฟ้องแล้ว นายน้อยได้ชำระเงินตามเช็คจำนวน 200,000 บาท ให้แก่นายใหญ่ นายใหญ่ จึงได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง หลังจากที่นายใหญ่ได้รับเงินจำนวน 200,000 บาท จากนายน้อย แล้วก็ไม่ได้ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แกนายเล็กแต่อย่างใด

ให้วินิจฉัยว่า การที่นายใหญ่ไม่ส่งมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่นายเล็ก เป็นการประพฤติผิด มรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 หรือไม่ อย่างไร ให้อธิบาย

ธงคำตอบ

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529

ข้อ 15 กระทำการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครองหรือ หน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร

ข้อ 18 ประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ

วินิจฉัย

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายใหญ่ทนายความได้รับเงินจำนวน 200,000 บาท จากนายน้อยนั้น ถือว่าเป็นการรับแทนนายเล็กซึ่งเป็นลูกความ นายใหญ่ย่อมมีหน้าที่ต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมอบให้แก่นายเล็ก ที่เป็นตัวการ

เมื่อนายใหญ่ไม่มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่นายเล็ก จึงเป็นการฉ้อโกงหรือยักยอกเงิน หรือทรัพย์สินของลูกความ ซึ่งนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ เป็นการ ประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 15 และข้อ 18 (เทียบได้ตามคำสั่งสภาทนายความพิเศษแห่งสภาทนายความที่ 6/2545)

สรุป การกระทำของนายใหญ่ดังกล่าว เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับ สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 15 และข้อ 18

 

ข้อ 4. ในสำนวนการสอบสวนคดีอาญาเรื่องหนึ่งได้ความว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา ประมาณ 20.30 นาฬิกา ขณะที่นายชอบ ชื่นชม เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อยู่นั้น ได้มีนายเด่น และนายดวง นักเรียนต่างสถาบัน ซึ่งเคยมีเรื่องกันมาก่อนวิ่งตามเข้าไป แล้วนายเด่นได้ใช้มีดดาบปลายแหลมยาว 12 นิ้ว ฟันด้านหลัง และแทงบริเวณชายโครง นายดวงใช้อาวุธปีนลูกซองยิงบริเวณหน้าอกของนายชอบหนึ่งนัด เป็นเหตุให้นายชอบถึงแกความตาย ต่อมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลาประมาณ 16.00 นาฬิกา เจ้าพนักงานจับนายเด่นได้พร้อมกับยึดมีดดาบที่ใช้ไนการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นของกลางนำส่ง พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน ชั้นสอบสวนนายเด่นให้การปฏิเสธ พนักงานสอบสวนได้นำตัว นายเด่นไปฝากขังไว้ที่ศาลอาญา ตามคดีหมายเลขดำที่ ฝ. 30/2554 ส่วนนายดวงนั้นพนักงานสอบสวน ได้ขอให้ศาลอาญาออกหมายจับไว้ แต่ยังจับตัวไม่ได้ และได้สรุปสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด

สมมุติว่า นักศึกษาเป็นพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญาผู้รบผิดชอบคดีนี้ ให้นักศึกษาเรียง คำฟ้องคดีนี้ โดยเรียงเฉพาะเนื้อหาคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) เท่านั้น

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ผู้นั้นต้อง…

ธงคำตอบ

ถ้าข้าพเจ้าเป็นพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา ผู้รับผิดชอบคดีนี้ ข้าพเจ้าจะเรียงคำฟ้อง คดีนี้ เฉพาะเนื้อหาคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยนี้กับพวกอีกหนึ่งคน ที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้บังอาจร่วมกันใช้อาวุธมีดดาบปลายแหลมยาว 12 นิ้ว และอาวุธปีนลูกซอง พันด้านหลัง แทงบริเวณชายโครง และยิงนายชอบ ชื่นชม ผู้ตาย บริเวณหน้าอกหนึ่งนัด เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยกับพวก รายละเอียดบาตแผลปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ท้ายฟ้อง

เหตุเกิดที่ แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข้อ 2. ต่อมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลากลางวัน เจ้าพนักงานจับจำเลยนี้ได้พร้อมกับ ยึดมีดดาบที่ใช้ในการกระทำความผิดดังกล่าวในฟ้องข้อ 1. เป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวน

ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ ของกลางเจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้

ระหว่างสอบสวน จำเลยถูกควบคุมตัวตลอดมา ขณะนี้ต้องขังอยู่ตามหมายขังของศาลนี้ในคดี หมายเลขดำที่ ฝ. 30/2554 ขอศาลได้โปรดเบิกตัวจำเลยมาพิจารณาและพิพากษาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

Advertisement