การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002  การว่าความ

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

Advertisement

ข้อ 1. นางสาววรรณา โจทก์ยื่นฟ้องนางสาววรรณี จำเลยในความผิดฐานละเมิดเรียกค่าเสียหายเป็นทุนทรัพย์ ในการฟ้องคดีจำนวน ห้าแสนบาทถ้วน โดยนางสาววรรณาซึ่งเป็นโจทก์ระบุในคำฟ้องว่า ตนเองอายุ 21 ปี ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ในวันนี้ แต่นางสาววรรณี จำเลยได้ไปขอคัดทะเบียนบ้าน เลขที่ 100/100 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร จากนายทะเบียน เขตบางกะปิแล้ว ปรากฏว่า นางสาววรรณามีอายุเพียง 19 ปี ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ นางสาววรรณี จำเลยจึงมีความประสงค์ที่จะขอให้ศาลทำการสอบสวนในเรื่องความสามารถของนางสาววรรณา โจทก์เสียก่อนที่จะเริ่มดำเนินการสืบพยาน

ดังนั้น ให้ท่านในฐานะทนายความของนางสาววรรณี จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลตามความประสงค์ ของตัวความ (ให้ร่างแต่ใจความในคำร้องเท่านั้น โดยไมต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ของศาล)

Advertisement

ธงคำตอบ

คำร้อง

Advertisement

ข้อ 1. คดีนี้ ศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันนี้ ดังความแจ้งแล้วนั้น

ข้อ 2. จำเลยขอกราบเรียนต่อศาลว่า โจทก์ระบุในคำฟ้องว่า อายุ 21 ปีนั้นไม่เป็นความจริง โดยจำเลยได้ไปขอคัดทะเบียนบ้านเลขที่ 100/100 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ของโจทก์จากนายทะเบียนเขตบางกะปิแล้ว ปรากฏว่าโจทก์มีอายุเพียง 19 ปี ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารท้ายคำร้อง จึงเห็นได้ชัดเจนว่า โจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีนี้โดยเป็นผู้บกพร่องทางความสามารถ ฉะนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรด ทำการไต่สวนและมีค่าสั่งต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาต

Advertisement

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

.           ลงชื่อ….(ลายมือชื่อนักศึกษาหรือจำเลย)…..ทนายจำเลย (ผู้ร้อง)

Advertisement

ค่าร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษทนายจำเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์

 

Advertisement