การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

Advertisement

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน จำนวน 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. ในคดีฟ้องขับไล่คดีหนึ่ง เจ้าพนักงานเดินหมายของศาลได้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้กับ จำเลยเป็นครั้งแรก แต่ไม่สามารถส่งได้ เพราะไมพบจำเลยและไม่มีผู้ใดยอมรับหมายเรียกและ สำเนาคำฟ้องไว้แทน

Advertisement

ฉะนั้น ให้ท่านในฐานะทนายโจทก์ ยื่นคำแถลงต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานเดินหมาย ของศาลนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้จำเลยอีกครั้งหนึ่ง หากไม่พบจำเลยหรือไมมีผู้ใด ยอมรับหมายเรียกไว้แทนแล้วก็ให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลย ตามความประสงค์ของโจทก์ (ให้ร่างแต่คำร้องเท่านั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ศาล)

ธงคำตอบ

Advertisement

คำแถลง

ข้อ 1. คดีนี้       เจ้าพนักงานเดินหมายได้นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแกจำเลยในครั้ง

Advertisement

แรก แต่ไม่สามารถส่งได้ เนื่องจากม่พบตัวจำเลย และไม่มีผู้ใดยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทนโดยชอบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการเดินหมายเอกสารท้ายคำแถลงนี้

ข้อ 2. โจทก์มีความประสงค์จะขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานเดินหมายนำหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยอีกครั้งหนึ่ง หากไม่พบตัวจำเลยหรือไมมีผู้ใดยอมรับไว้แทนโดยชอบแล้ว ขอศาล ได้โปรดมีคำสั่งให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ ภูมิสำเนาของจำเลยด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

Advertisement

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)….ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ……(ลายมือชื่อนักศึกษา)….ผู้เรียงและพิมพ์

Advertisement