การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 4002 การว่าความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ

ข้อ 1. หากมีตัวความมาหาท่านเพื่อให้ท่านช่วยร่างสัญญาเช่าทรัพย์ ท่านจะกําหนดหัวข้อสําคัญในการร่างสัญญาไว้อย่างไร ให้ยกตัวอย่างหัวข้อสําคัญมาอย่างน้อย 4 หัวข้อ

Advertisement

ธงคําตอบ

หัวข้อสําคัญในการร่างสัญญาเช่าทรัพย์ ได้แก่

Advertisement

1 ชื่อของสัญญาต้องตรงตามเจตนา

2 ชื่อหรือคําสมญาของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

Advertisement

3 เจตนาของคู่สัญญา

4 รายละเอียดของทรัพย์ที่เช่า

Advertisement

5 วันเริ่มทําสัญญาและวันสิ้นสุดของสัญญา

6 หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

7 กรณีที่มีการติดสัญญาจะบังคับกันอย่างไร

8 ถ้าร่างสัญญามีสองฉบับและเป็นร่างสองภาษาคือมีทั้งร่างภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ถือเอาร่างภาษาไทยเป็นข้อปฏิบัติ

9 หากภาษาที่ร่างเป็นภาษาต่างประเทศ หรือคู่สัญญาเป็นชาวต่างประเทศต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า ถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ฟ้องที่ศาลในประเทศไทย

 

Advertisement