การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 4002 การว่าความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ

ข้อ 1. หากมีตัวความมาหาท่านเพื่อให้ท่านช่วยร่างสัญญาเช่าทรัพย์ ท่านจะกําหนดหัวข้อสําคัญในการร่างสัญญาไว้อย่างไร ให้ยกตัวอย่างหัวข้อสําคัญมาอย่างน้อย 4 หัวข้อ

ธงคําตอบ

หัวข้อสําคัญในการร่างสัญญาเช่าทรัพย์ ได้แก่

1 ชื่อของสัญญาต้องตรงตามเจตนา

2 ชื่อหรือคําสมญาของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

3 เจตนาของคู่สัญญา

4 รายละเอียดของทรัพย์ที่เช่า

5 วันเริ่มทําสัญญาและวันสิ้นสุดของสัญญา

6 หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

7 กรณีที่มีการติดสัญญาจะบังคับกันอย่างไร

8 ถ้าร่างสัญญามีสองฉบับและเป็นร่างสองภาษาคือมีทั้งร่างภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ถือเอาร่างภาษาไทยเป็นข้อปฏิบัติ

9 หากภาษาที่ร่างเป็นภาษาต่างประเทศ หรือคู่สัญญาเป็นชาวต่างประเทศต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า ถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ฟ้องที่ศาลในประเทศไทย

 

ข้อ 2. บริษัท รวมกิจก่อสร้าง จํากัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ในการรับเหมา ก่อสร้าง ฯลฯ โดยมีนายกิจ กิจมงคล เป็นกรรมการผู้จัดการ มีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตรา สําคัญของบริษัท กระทําการแทนบริษัทได้ เป็นโจทก์ฟ้องนายเอก ทองล้วน ต่อศาลแพ่งในข้อหาหรือ ฐานความผิด ผิดสัญญาจ้าง เรียกค่าเสียหาย ศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา ปรากฏว่า เมื่อถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ดังกล่าว นายกิจ กิจมงคล กรรมการ ผู้จัดการโจทก์ ซึ่งเป็นพยานสําคัญที่จะเบิกความเป็นปากแรก ไม่สามารถเดินทางมาศาลได้ ด้วยเหตุที่ นายกิจ กิจมงคล ได้เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 และกําหนดกลับถึง ประเทศไทย วันที่ 3 เมษายน 2559 ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 นายกิจ กิจมงคล ได้ล้มป่วย เป็นไข้ มีอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด จึงต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศออสเตรเลีย รายละเอียดปรากฏตามตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และสําเนาโทรสารใบรับรองแพทย์ จึงขอให้ท่านในฐานะทนายความโจทก์ ร่างคําร้องขอเลื่อนคดี โดยยื่นต่อศาลในวันนัดพิจารณา (ให้ร่างแต่ใจความในคําร้องโดยไม่ต้องคํานึงถึงแบบพิมพ์ศาล)

ธงคําตอบ

คําร้องขอเลื่อนคดี

ข้อ 1. คดีนี้ ศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันนี้ ดังความแจ้งอยู่ในสํานวนแล้วนั้น

ข้อ 2. โจทก์ขอประทานกราบเรียนต่อศาลว่า นายกิจ กิจมงคล กรรมการผู้จัดการโจทก์ซึ่งเป็น พยานสําคัญที่จะต้องเบิกความเป็นปากแรกต่อศาลในวันนี้ ไม่สามารถเดินทางมาศาลได้ เนื่องจากนายกิจ กิจมงคล ได้เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 และกําหนดกลับถึงประเทศไทยวันที่ 3 เมษายน 2559 ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 นายกิจ กิจมงคล ได้ล้มป่วยเป็นไข้ มีอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด จึงต้อง พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศออสเตรเลีย รายละเอียดปรากฏตามสําเนาตัวเครื่องบิน และสําเนาโทรสาร ใบรับรองแพทย์ เอกสารท้ายคําร้อง หมายเลข 1 และ 2

ด้วยเหตุแห่งความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โจทก์จึงขอความกรุณาจากศาลได้โปรดอนุญาตเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปสักนัดหนึ่ง ตามวันเวลาที่ศาลจะเห็นเป็นการสมควรต่อไปด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ……. (ลายมือชื่อนักศึกษา)………. ทนายโจทก์

คําร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ….. (ลายมือชื่อนักศึกษา)………ผู้เรียงและพิมพ์

 

ข้อ 3. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นายแดง แก้วฟ้า อยู่บ้านเลขที่ 666 แขวงบางขุนพรหม เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กําลังนั่งดื่มสุรากับเพื่อนอีก 5 คน ตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำ จนเมาและพูดคุยกัน จนเสียงดัง โดยเมื่อเวลาประมาณ 22.30 นาฬิกา หลังละครจบ นายเขียว ขวัญข้าว เพื่อนบ้านจึง ได้เดินมาหาแล้วบอกให้ช่วยเบาเสียงหน่อย เพราะจะนอนแล้ว นายแดง แก้วฟ้า ซึ่งผิดใจอยู่กับ นายเขียว ขวัญข้าว อยู่เดิมแล้ว เพราะเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นายเขียว ขวัญข้าว รับเป็นทนายให้กับ นายแดง แก้วฟ้า ในข้อหาหมิ่นประมาท แต่ก็แพ้คดีจนเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับถึง 20,000 บาท และค่าทนายอีก 10,000 บาท จึงโมโห และตอบกลับไปว่า “แกเงียบ ๆ ไปเลย กูกําลังกลุ้มใจ เพราะคนอย่างมึงเป็นทนายความเมืองนนท์ คบไม่ได้ เป็นนกสองหัว เหยียบเรือสองแคม เป็นมารร้าย ว่าความทีแรกดี ครั้นได้รับเงินแล้วก็ว่าเป็นอย่างอื่น” นายเขียว ขวัญข้าว โกรธมากที่นายแดง แก้วฟ้า กล่าวเช่นนั้น จึงให้นายแดง แก้วฟ้า ถอนคําพูด แต่นายแดง แก้วฟ้า ไม่ยอม

วันรุ่งขึ้นนายเขียว ขวัญข้าว จึงมาพบท่านซึ่งเป็นทนายความชื่อนายยุติธรรม ผดุงธรรม ใบอนุญาตให้ เป็นทนายความเลขที่ 1111/2540 สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง และต้องการฟ้องอาญาต่อนายแดง แก้วฟ้า ที่มากล่าว เช่นนี้กับตน โดยไม่ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ท่านในฐานะทนายความได้ยื่นคําฟ้องคดีอาญา ต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนั้น

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทําให้ ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” คําสั่ง ให้ทําคําฟ้องคดีอาญา และคําขอท้ายฟ้อง โดยเขียนแต่เนื้อความโดยไม่ต้องคํานึงถึง แบบพิมพ์ศาล

ธงคําตอบ

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นทนายความของนายเขียว ขวัญข้าว ข้าพเจ้าจะทําคําฟ้องคดีอาญา และคําขอ ท้ายฟ้องในคดีนี้ ดังต่อไปนี้

 

คําฟ้องอาญา

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จําเลยได้บังอาจกระทําความผิดต่อ กฎหมาย กล่าวคือ จําเลยได้กล่าวข้อความอันเป็นเท็จใส่ความโจทก์ต่อหน้าบุคคลอื่นอีก 5 คนให้ได้ยินว่า “แกเงียบ ๆ ไปเลย กูกําลังกลุ้มใจ เพราะคนอย่างมึงเป็นทนายความเมืองนนท์ คบไม่ได้ เป็นนกสองหัว เหยียบเรือสองแคม เป็นมารร้าย ว่าความทีแรกดี ครั้นได้รับเงินแล้วก็ว่าเป็นอย่างอื่น” ซึ่ง “คนอย่างมึง” ตามคําพูดของจําเลยหมายถึง นายเขียว ขวัญข้าว

การที่จําเลยกล่าวข้อความดังกล่าว จึงเป็นการกระทําโดยมีเจตนาที่จะใส่ความโจทก์ ต่อบุคคลที่สามให้เข้าใจว่าโจทก์เป็นคนหลอกลวง คดโกง ทําให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชัง อันเป็น ความผิดต่อกฎหมาย

เหตุเกิดที่แขวงบางขุนพรหม เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โจทก์มิได้แจ้งร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพราะประสงค์จะดําเนินคดีเอง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

คําขอท้ายฟ้องอาญา

การที่จําเลยได้กระทําตามข้อความที่กล่าวมาในคําฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมาย ขอให้ศาลลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

 

Advertisement