การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 4002 การว่าความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ

ข้อ 1. กรณีมีลูกความมาพบท่านเพื่อขอให้ฟ้องขับไล่บุคคลที่มาบุกรุกที่ดินของลูกความ ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสอบถามถึงข้อเท็จจริงอะไรบ้างเพื่อจะทําการฟ้องขับไล่ต่อไป ให้ยกตัวอย่างหลักเกณฑ์มา อย่างน้อย 4 ประการ

Advertisement

ธงคําตอบ

เมื่อมีลูกความมาพบข้าพเจ้าเพื่อขอให้ฟ้องขับไล่บุคคลที่เข้ามาบุกรุกที่ดินของลูกความนั้น ก่อนที่ข้าพเจ้าจะดําเนินการฟ้องขับไล่บุคคลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีหลักเกณฑ์ในการสอบถามถึงข้อเท็จจริงในเรื่อง ต่าง ๆ ดังนี้ คือ

Advertisement

1 ที่ดินดังกล่าวมีชื่อผู้ใดเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์

2 ที่ดินดังกล่าวได้มาเมื่อใด

Advertisement

3 ผู้ใดเป็นผู้บุกรุกที่ดินดังกล่าว

4 ผู้บุกรุกที่ดินดังกล่าวได้บุกรุกตั้งแต่เมื่อใด

Advertisement

5 เจ้าของที่ดินได้รู้ถึงการบุกรุกตั้งแต่เมื่อใด

6 ได้มีการบอกกล่าวให้ผู้บุกรุกออกไปจากที่ดินดังกล่าวแล้วหรือไม่

หมายเหตุ ให้นักศึกษายกตัวอย่างการสอบถามถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อย 4 ประการ

Advertisement