การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 4002 การว่าความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ

ข้อ 1. กรณีมีลูกความมาพบท่านเพื่อขอให้ฟ้องขับไล่บุคคลที่มาบุกรุกที่ดินของลูกความ ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสอบถามถึงข้อเท็จจริงอะไรบ้างเพื่อจะทําการฟ้องขับไล่ต่อไป ให้ยกตัวอย่างหลักเกณฑ์มา อย่างน้อย 4 ประการ

ธงคําตอบ

เมื่อมีลูกความมาพบข้าพเจ้าเพื่อขอให้ฟ้องขับไล่บุคคลที่เข้ามาบุกรุกที่ดินของลูกความนั้น ก่อนที่ข้าพเจ้าจะดําเนินการฟ้องขับไล่บุคคลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีหลักเกณฑ์ในการสอบถามถึงข้อเท็จจริงในเรื่อง ต่าง ๆ ดังนี้ คือ

1 ที่ดินดังกล่าวมีชื่อผู้ใดเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์

2 ที่ดินดังกล่าวได้มาเมื่อใด

3 ผู้ใดเป็นผู้บุกรุกที่ดินดังกล่าว

4 ผู้บุกรุกที่ดินดังกล่าวได้บุกรุกตั้งแต่เมื่อใด

5 เจ้าของที่ดินได้รู้ถึงการบุกรุกตั้งแต่เมื่อใด

6 ได้มีการบอกกล่าวให้ผู้บุกรุกออกไปจากที่ดินดังกล่าวแล้วหรือไม่

หมายเหตุ ให้นักศึกษายกตัวอย่างการสอบถามถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อย 4 ประการ

 

ข้อ 2.นายคงเดช ใจเย็น เป็นเจ้าของร้านขายจักรยานออนไลน์นําเข้าจากต่างประเทศ ชื่อร้าน Bike Today โดยทําการรับสั่งสินค้าและชําระราคาเป็นมัดจําก่อนล่วงหน้า และพอสินค้านําเข้ามาสําเร็จและ พร้อมจัดส่งลูกค้า จะมีการแจ้งวันส่งมอบสินค้าและให้ลูกค้าชําระราคาส่วนที่เหลือในวันรับมอบสินค้าทันที ร้านสิงห์นักปั่นเป็นร้านขายจักรยานและอะไหล่จักรยานตั้งอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ร้านสิงห์นักปั่นได้สั่งซื้อรถจักรยานนําเข้าจากต่างประเทศจากร้าน Bike Today จํานวน 10 คัน ราคารวมทั้งสิ้น 850,000 บาท โดยการสั่งซื้อดังกล่าวได้มีการสั่งซื้อกัน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และในการสั่งซื้อครั้งนี้มีกําหนดส่งมอบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยให้ร้านสิงห์นักปั่นชําระราคาก่อน 500,000 บาท ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 และส่วนที่เหลืออีก 350,000 บาท ให้ชําระในวันส่งมอบจักรยานโดยถือเอาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ ระหว่างกันทางการค้า ครั้นเมื่อถึงกําหนดวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ร้านสิงห์นักปั่นจึงได้ทําการโอนเงิน จํานวน 500,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของนายคงเดชฯ โดยมีหลักฐานการโอนเงินเป็นหนังสือ จากธนาคารกรุงไทย ครั้นถึงกําหนดวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ร้านสิงห์นักปั่นไม่ได้รับการติดต่อ เพื่อส่งมอบรถจักรยานตามสัญญา จึงได้ทําการติดต่อทางร้าน Bike Today แต่ไม่สามารถติดต่อทาง ร้านฯ ได้ ดังนั้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ร้านสิงห์นักปั่นจึงได้เข้าแจ้งความกับทางสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมกันนั้น ร้านสิงห์นักปั่นได้ส่งหนังสือทวงถาม ลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับไปยังร้าน Bike Today และนายคงเดชฯ ขอยกเลิกสัญญาซื้อขายและเรียกคืนมัดจําที่ชําระไว้ทั้งหมดพร้อมค่าเสียหายจํานวน 10,000 บาท จากร้าน Bike Today และ นายคงเดชฯ แต่ร้าน Bike Today และนายคงเดชฯ กลับเพิกเฉยไม่สามารถติดต่อได้เป็นเวลาล่วงเลย มาจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ร้านสิงห์นักปั่นจึงได้มาพบท่าน แต่งตั้งให้ท่านเป็นตัวแทนร้านสิงห์ นักปั่นเป็นโจทก์ฟ้องคดีนี้ และเป็นทนายความดําเนินคดีนี้ ดังนั้นให้ท่านในฐานะทนายความทําการร่างคําฟ้องและคําขอท้ายฟ้องคดีนี้ให้กับร้านสิงห์นักปั่น โดยไม่คํานึงถึงแบบพิมพ์ศาล

ธงคําตอบ

คําฟ้องแพ่ง

ข้อ 1. โจทก์เป็นร้านขายจักรยานและอะไหล่จักรยานใช้ชื่อว่า “ร้านสิงห์นักปั่น” ตั้งอยู่ที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ในการฟ้องคดีนี้โจทก์ได้มอบอํานาจให้ (ชื่อนักศึกษา) เป็นโจทก์ฟ้องและดําเนินคดีแทนโจทก์ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจเอกสารท้ายคําฟ้องหมายเลข 1

จําเลยเป็นร้านขายจักรยานออนไลน์นําเข้าจากต่างประเทศ ชื่อร้าน Bike Today โดยทําการรับสั่งสินค้าและชําระราคาเป็นมัดจําก่อนล่วงหน้า และพอสินค้านําเข้ามาสําเร็จและพร้อมจัดส่งลูกค้า จะมีการแจ้งวันส่งมอบสินค้าและให้ลูกค้าชําระราคาส่วนที่เหลือในวันรับมอบสินค้าทันทีโดยมีนายคงเดช ใจเย็น เป็น เจ้าของร้าน

ข้อ 2. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 โจทก์ได้สั่งซื้อรถจักรยานนําเข้าจากต่างประเทศจากจําเลย จํานวน 10 คัน ราคารวมทั้งสิ้น 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยการสั่งซื้อดังกล่าวได้มีการสั่งซื้อกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และมีกําหนดส่งมอบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยให้โจทก์ชําระราคาก่อน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 และส่วนที่เหลืออีก 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ชําระในวันส่งมอบจักรยานโดยถือเอาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ระหว่างกันทางการค้า รายละเอียดปรากฏตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2557 เอกสารท้ายคําฟ้องหมายเลข 2

ข้อ 3. ครั้นเมื่อถึงกําหนดวันที่ 15 มิถุนายน 2557 จําเลยจึงได้ทําการโอนเงินจํานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เข้าบัญชีธนาคารของนายคงเดช ใจเย็น เจ้าของร้านค้าจําเลย โดยมีหลักฐาน การโอนเงินเป็นหนังสือจากธนาคารกรุงไทย รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานการโอนเงินเป็นหนังสือจาก ธนาคารกรุงไทยเอกสารท้ายคําฟ้องหมายเลข 3

ครั้นถึงกําหนดวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โจทก์ไม่ได้รับการติดต่อเพื่อส่งมอบรถจักรยานตามสัญญา จึงได้ทําการติดต่อทางจําเลยแต่ไม่สามารถติดต่อทางจําเลยได้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 โจทก์จึงได้เข้าแจ้งความกับทางสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมกันนั้นโจทก์ได้ส่งหนังสือทวงถามลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับไปยังจําเลย ขอยกเลิกสัญญาซื้อขายและเรียกคืนมัดจําที่ชําระไว้ทั้งหมดจํานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และค่าเสียหาย จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คืน แต่จําเลยกลับเพิกเฉยไม่สามารถติดต่อได้เป็นเวลาล่วงเลยมาจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือทวงถามและไปรษณีย์ตอบรับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 และ 5

โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะตกลงกับจําเลยได้อีก จึงขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

คําขอท้ายฟ้อง

ข้อ 1. โจทก์ขอเลิกสัญญาซื้อขายและให้จําเลยคืนมัดจําและค่าเสียหายจํานวน 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่โจทก์

ข้อ 2. ขอให้จําเลยชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินมัดจําทั้งหมดนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระคืนให้แก่โจทก์ทั้งสิ้น

ข้อ 3. ขอให้จําเลยชําระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์

 

 

ข้อ 3. ข้อเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนคดีเรื่องหนึ่งได้ความว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลาประมาณ 21.30 นาฬิกา นายสมคิดกับนายสมควร ได้งัดประตูบ้านเข้าในบ้านพักเลขที่ 231 แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แล้วลักเอารถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน ราคา 45,000 บาท ของนายสุชาติ อยู่ยืน ซึ่งจอดอยู่ในบ้านดังกล่าวไป ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 16.00 นาฬิกา เจ้าพนักงานจับนายสมคิดได้พร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์ที่นายสมคิด กับนายสมควรร่วมกันลักเอาไปดังกล่าวเป็นของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนทําการสอบสวน ชั้นสอบสวนนายสมคิดให้การรับสารภาพพนักงานสอบสวนได้นําตัวนายสมคิดไปฝากขังไว้ที่ศาลอาญา ตามคดีหมายเลขดําที่ ฝ.3339/2557 เสร็จแล้วสรุปสํานวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการ สํานักงานคดีอาญา ส่วนนายสมควรยังจับตัวไม่ได้

ข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น…ไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทําความผิดฐาน…

มาตรา 335 ผู้ใดลักทรัพย์

(1) ในเวลากลางคืน

(8) ในเคหสถาน…

(7) โดย…หรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ต้องระวางโทษ…

ให้นักศึกษาในฐานะพนักงานอัยการ สํานักงานคดีอาญา ผู้รับผิดชอบดําเนินคดีนี้ ซึ่งมีคําสั่งฟ้อง นายสมคิดในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ เรียงคําฟ้องคดีนี้เฉพาะเนื้อหาคําฟ้อง โดยไม่ต้องคํานึงถึง แบบพิมพ์คําฟ้องแต่ประการใด

ธงคําตอบ

ในฐานะพนักงานอัยการ สํานักงานคดีอาญา ผู้รับผิดชอบดําเนินคดีนี้ ข้าพเจ้าจะเรียงคําฟ้อง นายสมคิดในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ ดังนี้

คําฟ้องอาญา

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จําเลยนี้กับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้บังอาจร่วมกันงัดประตูบ้านอันเป็นการทําอันตรายสิ่งกีดกั้นสําหรับบุคคลหรือทรัพย์ แล้วเข้าไปในบ้านพักอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนายสุชาติ อยู่ยืน ผู้เสียหาย โดยไม่มีเหตุอันควร แล้วลักเอารถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน ราคา 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต

เหตุเกิดที่ แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ข้อ 2. ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลากลางวัน เจ้าพนักงานจับจําเลยนี้ได้พร้อมกับยึด รถจักรยานยนต์ที่จําเลยกับพวกร่วมกันลักเอาไปดังกล่าวในฟ้องข้อ 1.เป็นของกลางนําส่งพนักงานสอบสวน ทําการสอบสวน

ชั้นสอบสวนจําเลยให้การรับสารภาพ

รถจักรยานยนต์ของกลาง เจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้

ระหว่างสอบสวน จําเลยได้ถูกควบคุมตัวมาโดยตลอด ขณะนี้ต้องขังอยู่ตามหมายขังของศาลนี้ ในคดีหมายเลขดําที่ ฝ.3339/2557 ขอศาลเบิกตัวจําเลยมาพิจารณาพิพากษาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

Advertisement