การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 3016 กฎหมายปกครอง (สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ

ข้อ 1. จงอธิบายอย่างละเอียดว่าหน่วยงานทางปกครองได้แก่หน่วยงานใดบ้าง และกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความสําคัญต่อหน่วยงานทางปกครองดังกล่าวอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างให้ครบถ้วน

Advertisement

ธงคําตอบ

“หน่วยงานทางปกครอง” ได้แก่ หน่วยงานการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่ใช้อํานาจ หรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครอง และมีฐานะเป็นนิติบุคคล

Advertisement

จากความหมายดังกล่าว สามารถแยกหน่วยงานทางปกครองออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่

(1) หน่วยงานการบริหารราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม

Advertisement

(2) หน่วยงานการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อําเภอ

(3) หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

Advertisement

(4) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ธนาคารออมสิน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น

(5) หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน่วยงานทางปกครอง

(6) หน่วยงานเอกชนที่ใช้อํานาจหรือได้รับให้ใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย ได้แก่

สํานักงานรังวัดเอกชน สถานที่ตรวจสภาพรถยนต์ สภาทนายความ แพทยสภา เป็นต้น

“กฎหมายปกครอง” คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อํานาจและหน้าที่ในทางปกครองแก่หน่วยงาน ทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอํานาจและหน้าที่ในทางปกครองนั้น ได้แก่ อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ สาธารณะซึ่งเป็นกิจกรรมของฝ่ายปกครอง รวมทั้งการใช้อํานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ในการออกกฎ ออกคําสั่ง ทางปกครอง การกระทําทางปกครองในรูปแบบอื่น ๆ และการทําสัญญาทางปกครอง

1 การใช้อํานาจทางปกครองในการออกกฎ เช่น การออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป เป็นต้น

2 การใช้อํานาจทางปกครองในการออกคําสั่งทางปกครอง เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การรับรอง การรับจดทะเบียน เป็นต้น

3 การกระทําทางปกครองในรูปแบบอื่น เช่น การดับเพลิง การรื้อถอนอาคาร การรังวัดที่ดิน การวางท่อระบายน้ำ การซ่อมถนน หรือการซ่อมสะพาน เป็นต้น

4 การทําสัญญาทางปกครอง เช่น การที่หน่วยงานทางปกครองได้ทําสัญญากับเอกชน โดยให้เอกชนจัดทําสิ่งสาธารณูปโภค อาทิเช่น การทําสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน หรือถนน เป็นต้น

“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการของ เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง หรือกฎและรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ (พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5) โมเดลเปเบลอะลาน และสาร รองรับการออกแบบตก กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความสําคัญต่อหน่วยงานทางปกครอง ดังนี้ คือ

หน่วยงานทางปกครอง จะมีอํานาจและหน้าที่ในทางปกครองตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ซึ่ง อํานาจและหน้าที่ในทางปกครองดังกล่าว คือ การใช้อํานาจทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองในการออก กฎ ออกคําสั่งทางปกครอง การกระทําทางปกครองในรูปแบบอื่น และการทําสัญญาทางปกครองนั่นเอง ซึ่ง หน่วยงานทางปกครองจะใช้อํานาจทางปกครองต่าง ๆ ดังกล่าวได้ก็จะต้องมีกฎหมายปกครองได้บัญญัติให้อํานาจ และหน้าที่ไว้ด้วย และในการใช้อํานาจปกครองของหน่วยงานทางปกครองก็จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ซึ่งเรียกว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย

ถ้าหน่วยงานทางปกครองได้ใช้อํานาจทางปกครองไม่เป็นไปตามที่กฎหมายปกครองได้ บัญญัติไว้ หรือได้ใช้อํานาจทางปกครองไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ บัญญัติไว้ การใช้อํานาจทางปกครองดังกล่าวย่อมเป็นการใช้อํานาจทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจ ก่อให้เกิดข้อพิพาททางปกครองขึ้นมาก็ได้

Advertisement