การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 3016 กฎหมายปกครอง (สําหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ

ข้อ 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 เตรส บัญญัติว่า นายกเทศมนตรีมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

Advertisement

(1) กําหนดนโยบาย ..

(2) สั่งการ อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล

Advertisement

(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

(4) ฯลฯ

Advertisement

ให้ร่างคําสั่งแต่งตั้งตัวเองเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี

ธงคําตอบ

Advertisement

คําสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีของนายกเทศมนตรีนั้น ถือว่าเป็นคําสั่ง ทางปกครอง เพราะเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคล และเมื่อเป็นคําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือ ดังนั้นอย่างน้อยจึงต้องระบุ

1 วัน เดือน และปีที่ทําคําสั่ง

2 ชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง

3 ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งนั้น

4 ข้อกฎหมายที่อ้างอิง

5 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ (มาตรา 5 และมาตรา 36 ประกอบมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)

ร่างคําสั่งแต่งตั้ง (ชื่อ) เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี

คําสั่งเทศบาล…………

ที่ ………… /2558

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี

………………….

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 58 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ว่าด้วย อํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี และเพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาล………. ดําเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอแต่งตั้ง (ชื่อ) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม กับการบริหารงานของเทศบาล……………ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

(ลายเซ็นนายกเทศมนตรี)

…………………

( ชื่อนายกเทศมนตรี )

นายกเทศมนตรี…………

 

Advertisement