Advertisement

ข้อ 3. แดงได้ซื้อลอตเตอรี่จากพ่อค้าขายลอตเตอรี่ในตลาดแห่งหนึ่งจํานวน 1 ชุด ราคา 1,000 บาท แดงได้ถ่ายรูปลอตเตอรี่ไว้ในโทรศัพท์มือถือของตนด้วย หลังจากนั้นแดงเดินเข้าไปซื้อผลไม้ในตลาด แห่งนั้นเอง ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อแดงล้วงกระเป๋ากางเกงเพื่อเอาเงินจากกระเป๋าสตางค์ของตน ออกมาเพื่อจ่ายเงินให้กับขาวแม่ค้าขายผลไม้ แดงได้ทําลอตเตอรี่ทั้งชุดที่บรรจุไว้ในถุงพลาสติก ตกลงที่หน้าร้านขายผลไม้ของขาว หลังจากซื้อผลไม้เรียบร้อยแล้วแดงจึงกลับมาบ้าน ทันทีที่แดง มาถึงบ้าน แดงพบว่าตนทําลอตเตอรี่หายไป แดงนึกได้ว่าคงจะทําตกหายที่ร้านขายผลไม้ของขาวแดงจึงรีบขับรถยนต์ไปที่ร้านขายผลไม้ เมื่อพบกับขาว แดงถามขาวว่าได้เก็บลอตเตอรี่บริเวณแถว หน้าร้านของขาวไว้หรือไม่ ขาวบอกแดงว่าขาวเป็นคนเก็บได้เอง ขาวจึงหยิบลอตเตอรี่ส่งคืนให้แดง แต่เป็นลอตเตอรีชุดที่ขาวเคยซื้อไว้และได้ออกรางวัลไปเรียบร้อยแล้วในงวดก่อนโดยขาวไม่ได้ถูกรางวัล และขาวเก็บลอตเตอรี่ของแดงไว้เอง แดงเอาลอตเตอรี่ที่ขาวยืนให้กลับบ้านไปโดยไม่ดูว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ตนซื้อมาหรือไม่ ดังนี้ จึงวินิจฉัยว่าขาวมีความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่ฐานใด

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 334 “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษ”

มาตรา 352 “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบัง เอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทําความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษ

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทําความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสําคัญ ผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทําความผิดเก็บได้ ผู้กระทําต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง”

วินิจฉัย

องค์ประกอบของความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 ประกอบด้วย

1 เอาไป

2 ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย

3 โดยเจตนา

4 โดยทุจริต

กรณีที่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 นั้น จะต้องเป็นกรณีการเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปจากการครอบครองของผู้อื่นโดยทุจริต หรือเป็นการแย่งการครอบครองนั้นเอง ในกรณีที่เป็นการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตในขณะที่ผู้เอาทรัพย์สินนั้น ไปได้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ โดยอาจจะเป็นการครอบครองเพราะเจ้าของส่งมอบการครอบครองให้โดยชอบ หรือเพราะเจ้าของส่งมอบให้โดยสําคัญผิด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้เอาไปนั้นเก็บได้ ย่อมไม่เป็นความผิดฐาน ลักทรัพย์ แต่อาจเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์สินหายแล้วแต่กรณีตามมาตรา 352

กรณีตามอุทาหรณ์

การที่แดงได้ทําลอตเตอรี่ตกลงที่หน้าร้านขายผลไม้ของขาว และเมื่อแดงกลับมาบ้านพบว่าตนทําลอตเตอรี่หายไปจึงได้รีบขับรถยนต์ไปที่ร้านขายผลไม้ของขาวนั้น ถือได้ว่าแดงยังมี การครอบครองลอตเตอรี่อยู่ยังไม่ได้สละการครอบครอง ลอตเตอรี่ดังกล่าวจึงไม่เป็นทรัพย์สินหาย ดังนั้น การที่ ขาวเก็บได้แต่ไม่คืนให้แก่แดง แต่ได้เอาลอตเตอรีอีกชุดหนึ่งส่งคืนให้แดง การกระทําของขาวที่เก็บลอตเตอรี่ไว้ โดยรู้อยู่แล้วหรือควรรู้ว่าทรัพย์นั้นเจ้าของกําลังติดตามเอาทรัพย์นั้นคืนอยู่จึงเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต ขาวจึงมีความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334 มิใช่ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามมาตรา 352 วรรคสอง (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ 1363/2503)

สรุป

ขาวมีความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?