การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. หนึ่งขับรถยนต์ปาดหน้ารถจักรยานยนต์ที่สองขับขี่มาทําให้สองไม่พอใจขับขี่รถไล่ตามรถของหนึ่งและใช้อาวุธปืนยิงไปที่ยางล้อรถยนต์ของหนึ่ง กระสุนปืนถูกยางรถยนต์แล้วทะลุตัวถังไปถูกสาม ซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหลังในรถของหนึ่งได้รับอันตรายสาหัส ดังนี้ สองจะมีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ฐานใด

Advertisement

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

Advertisement

มาตรา 300 “ผู้ใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษ”

วินิจฉัย

Advertisement

องค์ประกอบของความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา 300 ประกอบด้วย

1 กระทําด้วยประการใด ๆ

Advertisement

2 โดยประมาท

3 เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

กรณีตามอุทาหรณ์

การที่หนึ่งขับรถยนต์ปาดหน้ารถจักรยานยนต์ที่สองขับขี่มาทําให้สอง ไม่พอใจขับขี่รถไล่ตามรถของหนึ่งและใช้อาวุธปืนยิงไปที่ล้อรถยนต์ของหนึ่ง กระสุนปืนถูกยางรถยนต์แล้วทะลุ ตัวถังไปถูกสามซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหลังในรถของหนึ่งได้รับอันตรายสาหัสนั้น พฤติการณ์ของสองที่ใช้ปืนยิงไปที่ ล้อรถยนต์ สองมิได้มีเจตนาฆ่าหรือทําร้ายผู้เสียหายแต่เป็นเจตนาทําลายทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตาม การกระทําของสอง เป็นการกระทําโดยประมาท กล่าวคือเป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ดังนั้น เมื่อกระสุนปืนไปถูกสามได้รับอันตรายสาหัส สองจึงมีความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น ได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา 300

สรุป

สองมีความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา 300

Advertisement