ENG2002 การอ่านตีความ ข้อสอบชุด 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

แนวข้อสอบชุดพิเศษ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG2002 การอ่านตีความ

Part I : Seen Passages

ส่วนที่ 1 : เนื้อเรื่องในตำรา

A : Directions :  Read the following statements. Then blacken 1 for a true statement and blacken 2 for a false statement. (1 = True / 2 = False)

 A : คำสั่ง :  จงอธิบายข้อความต่อไปนี้ แล้วใช้ดินสอดำระบาย 1 หากเป็นข้อความที่ถูกต้องและระบบ 2 หากเป็นข้อความที่ผิด (1 = ถูก / 2 = ผิด)

1 .   To read well, you have to point at what you are reading word by word.

       ถาม          เพื่อการอ่านที่ดี คุณต้องชี้สิ่งที่คุณอ่านทีละคำ

       ตอบ    2    :  (ผิด)    การอ่านที่ดีผู้อ่านต้องอาศัยความรู้เดิม (Prior Knowledge) และพื้นฐานทางภาษาที่ดี และมีวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งการอ่านโดยทั่วไปผู้อ่านทีละคำแต่ให้อ่านเป็นกลุ่มคำ และต้องไม่อ่านออกเสียงหรือชี้นิ้วตามไปด้วย เพราะจะทำให้การอ่านนั้นช้าและขาดความต่อเนื่อง เกิดความสับสนจนมาสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้

2 .   The topic of the passage always tells you the main idea of that passage.

       ถาม      หัวเรื่องของเรื่องนี้จะบอกให้คุณทราบใจความสำคัญของเนื้อเรื่องเสมอ

       ตอบ   2    :  (ผิด)   ใจความสำคัญ คือ หัวเรื่องที่ประกอบด้วยกับส่วนขยาย (ภาคแสดง) เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ดังนั้นหัวเรื่องอย่างเดียวจะไม่สามารถบอกถึงใจความสำคัญได้ เพราะเราจะไม่ทราบว่าผู้เขียนถึงหัวเรื่องนั้นใดแง่ใด

3 .   In skimming, you have to read every word in the passage to get as much information as possible.

       ถาม เนื้อเรื่องอ่านที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีใจความสำคัญ

       ตอบ   2     :   (ผิด)  การอ่านแบบสกิมมิง (skimming) เป็นเทคนิคการอ่านเร็วแบบข้าม ๆ เพื่อหาใจความสำคัญโดยทั่วไป หรือรายละเอียดสำคัญบางอย่างของเนื้อเรื่องโดยจะอ่านเฉพาะคำหรือวลีที่สำคัญ ๆ อย่างรวดเร็ว แล้วอ่านข้ามส่วนที่คิดว่าไม่สำคัญในประโยคนั้น โดยไม่มีความจำเป็นต้องอ่านทุกคำในเนื้อเรื่อง

4 .   A good reading passage needs to have a main idea.

      ถาม  เนื้อเรื่องอ่านที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีใจความสำคัญ

      ตอบ   1    :  (ถูก)   การเขียนเนื้อเรื่องที่ดีนั้นผู้เขียนจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเขียน โดยเขียนให้อยู่ในเรื่องเดียวกันและจำเป็นต้องมีประเด็นหลักหรือใจความสำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านทราบหรือสรุปได้ว่าจากเนื้อเรื่องทั้งหมดผู้เขียนต้องการบอกอะไร

5 .   In scanning, you look for only certain information you need from the reading passage.

      ถาม   ในการอ่านแบบสแกนนิง คุณมองหาข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการจากเนื้อเรื่องที่อ่านเท่านั้น

      ตอบ   1    :  (ถูก)   การอ่านแบบสแกนนิง (scanning) เป็นเทคนิคการอ่านเร็วอีกวิธีหนึ่งเพื่อหาข้อมูลเฉพาะบางอย่างที่ต้องการทราบเท่านั้น เช่น วันที่ เลขที่ ชื่อต่าง ๆ ข้อมูลหรือความคิดบางอย่าง เป็นต้น

6 .   In writing the writer uses reference to shorten what he or she is writing, to save space.

       ถาม   ในการเขียน ผู้เขียนใช้การอ้างอิงเพื่อทำให้สิ่งที่เขาหรือเธอเขียนสั้นลงเพื่อประหยัดเนื้อที่

      ตอบ   2   :  (ผิด)   การอ้างอิง (Reference) คือ การที่ผู้เขียนเชื่อมโยงความคิดของเนื้อหาของเรื่องโดยการใช้คำหรือวลีแทนคำหรือข้อความที่ได้กล่าวไปแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำเดิมหรือข้อวามเดิมซ้ำ ๆ อีก เพราะการใช้คำเดิมหรือข้อความเดิมอาจทำให้เนื้อเรื่องไม่กระชับและทำให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่ายได้

7 .   The main idea of each paragraph can at the beginning, in the middle or at the end of the paragraph.

      ถาม  ใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าสามารถปรากฏที่ตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายของย่อหน้า

       ตอบ   1   :  (ถูก)   ใจความสำคัญของย่อหน้ามี 2 ชนิด คือ

1.       ใจความสำคัญที่ระบุในย่อหน้าซึ่งอาจจะปรากฏในต้อนต้น ตอนกลางหรือตอนท้ายของย่อหน้าก็ได้

2.     ใจความสำคัญโดยนัย เป็นใจความสำคัญที่ไม่ได้ระบุชัดเจนในย่อหน้า ผู้อ่านย่อหน้านั้นอย่างละเอียดแล้วรวบรวมและเรียบเรียงใจความสำคัญจากข้อมูล รายละเอียดและข้อความสำคัญ ๆ ที่บอกเป็นนัยไว้ เพื่อสรุปใจความสำคัญด้วยตนเอง      

8 .   Inference is the information that the writer does not directly tell reader, but the reader can get that information from information from other information stated in the reading.

        ถาม                การวิเคราะห์สรุปความ คือ ข้อมูลที่ผู้เขียนไม่ได้บอกผู้อ่านโดยตรง แต่ผู้อ่านสามารถไดรับข้อมูลนั้นจากข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุในเรื่องที่อ่าน

       ตอบ   1   :  (ถูก)   ในการเขียนบางครั้งผู้เขียนอาจไม่ได้อธิบายหรือแจกแจงทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดให้ผู้อ่านทราบโดยตรง แต่จะให้ลักษณะข้อมูลบางอย่างที่ผู้อ่านสามารถนำไปวิเคราะห์และสรุปความเองได้ ซึ่งผู้อ่านอาจจะต้องอาศัยภูมิความรู้เดิมและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ด้วย