การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน

Advertisement

Directions : Choose the best answer.

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 ______ gold is a precious material,

1 The

2 A

3 An

4 (Blank)

ตอบ 4 หน้า 12 วัตถุนาม (Material Noun) คํานามที่เป็นชื่อวัตถุและแร่ธาตุโลหะ ของแข็ง ของเหลว เป็นคํานามที่นับไม่ได้เพราะจะไม่แสดงจํานวนที่นับได้และจะไม่มี article นําหน้า คํานาม เหล่านี้ได้แก่ air (อากาศ) brass (ทองเหลือง), bread ขนมปัง), clay (ดินขาว), cloth (ผ้า), coal (ถ่าน), Copper (ทองแดง), Cream (ครีม), flour (แป้ง), fog (หมอก), furnturn (เครื่อง เรือน), glass (กระจก แก้ว), gold (ทองคํา), ink (น้ําหมึก), lead (ตะกั่ว), leather (หนังสัตว์), mud (โคลน), oak (ไม้โอ๊ค), oil (น้ํามัน), rice (ข้าวเจ้า), silk (ไหม), silver(เงิน), smoke (ควัน), smog (หมอกควัน), Soil (ดิน), steel (เหล็ก), water (น้ํา), wheat (ข้าวสาลี), wood (ไม้), Wool (ขนสัตว์), yarn (เส้นด้าย), zinc (สังกะสี) ตัวอย่างประโยคเช่น

– Gold is valuable, (ทองมีค่า) นั่นคือหน้าคํา gold จะไม่มี article จึงตอบ Blank(ว่าง)

– Rice is expensive in the United States. (ข้าวเจ้าราคาแพงในสหรัฐอเมริกา)

2 A ____ of bananas used to cost almost 100 baht.

1 bundle

2 brood

3 bunch

4 brooch

ตอบ 3 หน้า 8 – 9 สมุหนาม (Collective Noun) หมายถึง คํานามที่มีความหมายแสดงกลุ่ม หมู่ พวก

คํานามชนิดนี้จะมีความหมายมากกว่า 1 สิ่ง (อัน คน ฯลฯ) ขึ้นไป เช่น

– an army of soldiers (ทหารกองหนึ่ง)

– a band of singers (นักร้องวงหนึ่ง)

– a basket of fruits (ผลไม้ตระกร้าหนึ่ง)

– a bunch of bananas (กล้วยหวีหนึ่ง)

– a bunch of flowers (ดอกไม้ช่อหนึ่ง)

– a bundle of cash (เงินมัดหนึ่ง)

– a brood of chickens (ลูกไก่คลอกหนึ่ง)

– a class of students (นักศึกษาชั้นหนึ่ง)

– a flock of sheep (แกะฝูงหนึ่ง)

– a hive of bees (ผึ้งรังหนึ่ง)

– a herd of cattle (โคฝูงหนึ่ง)

– a pair of shoes รองเท้าคู่หนึ่ง)

3 He suffers from _______ .

1 alcohol

2 drinking

3 alcoholism

4 drink

ตอบ 3 หน้า 15 – 18 อาการนาม (Abstract Noun) คํานามที่บอกความหมายเป็นสถานะ คุณลักษณะ

(ความดี ความงาม) การกระทํา ฯลฯ สามารถสร้างคําด้วยการเติมปัจจัย (Suffix) จากคํานาม + ปัจจัย – ism

4 The Chinese play _____ harp very beautifully.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 3 หน้า 68 คํานามที่เป็นชื่อุปกรณ์ดนตรีชนิดต่าง ๆ มี “the” นําหน้า เช่น

– Can you play …..? คุณเล่นได้ไหม

the guitar (กีตาร์) , the violin (ไวโอนลิน), the flute (ขลุ่ย), the harp (พิณ), the saxophone (แซกโซโฟน), the Xylophone (ระนาด)

5 Do you like to watch ______ football?

1 a

2 ap

3 the

4 (blank)

ตอบ 4 หน้า 74 ชื่อ เกม กีฬาต่าง ๆ ไม่มี article นําหน้า เช่น basketball, baseball, cricket,

football, golf, hockey, ice-skating, soccer, squash, tennis, table tennis, volleyball

6 Coronavirus has spread in _____ People’s Republic of China.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 3 หน้า 81 คําวิสามานยนามที่ตามด้วยวลีที่นําหน้าด้วยคําบุรพบท of จะใช้ the นําหน้า เช่น

ชื่อประเทศและทวีป เช่น

– The People’s Republic of China

– The Republic of the Philippines

– The Kingdom of the Netherlands

– The United States of America

– The Continent of Asia

7 We live in old townhouse near _____ Open House.

1 an; the

2 a; an

3 the; the

4 an; an

ตอบ 1 หน้า 57 ใช้ a และ an กับคํานามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ (a, e, i, 0,u) เช่น an egg, an elephant, an animal, an umbrella, an interest คํานามที่นับได้บางคําที่มีคําคุณศัพท์วาง ขยายอยู่ข้างหน้า จะใช้ article ตามคําคุณศัพท์นั้น เช่น an interesting book, an old house, an important leader หน้า 63 ใช้ “the” นําหน้านามที่ชี้เฉพาะว่า คํานามที่ตามหลัง “the นั้นคืออะไร สิ่งไหน อันไหน

8 Which is correct?

1 His shirt was spoiled by two grains of ink.

2 I prefer a bar of soap to shower gel.

3 We saw a pack of sheep in the field.

4 John bought a head of bread.

ตอบ 2. หน้า 13 – 14 วัตถุนามจะสามารถนับได้ถ้าอยู่ในภาชนะหรือเป็นหน่วย ชั่งตวงวัด หรืออยู่ใน

รูปร่างเป็นก้อนเป็นกลุ่ม เช่น a bag of rice(ข้าวถุงหนึ่ง), a bottle of wine(เหล้าไวน์ขวด หนึ่ง), a glass of milk (นมแก้วหนึ่ง), a jar of jam (แยมขวดหนึ่ง), a kilo of meat (เนื้อ วัวกิโลหนึ่ง), two kilos of sugar (น้ําตาลสองกิโล) , five spoonfuls of sugar (น้ําตาลห้า ช้อน) , a pound of flour (แป้งปอนด์หนึ่ง), a bar of soap (สบู่ก้อนหนึ่ง), two drops of ink (น้ําหมึกสองหยด), a loaf of bread ขนมปังแถวหนึ่ง), a grain of rice (ข้าวเมล็คหนึ่ง), a slice of pork (เนื้อหมูชิ้นหนึ่ง), two pieces of cake (ขนมเค้กสองชิ้น) ส่วน sheep (แกะ) ต้องเป็น a flock of sheep (แกะฝูงหนึ่ง) ฉะนั้นช้อย 2 ถูกต้อง a bar of soap

9 Could you get me _____  please?

1 a bag of salt

2 a jar of sugar

3 a glass of milk

4 a bottle of rice

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 8 ประกอบ 1 เกลือนับเป็น กิโล a kilo of salt น้ำตาลก็เป็นกิโล ส่วนนมเป็นแก้วช้อย 3 ถูกต้อง ส่วนช้อย 4 ข้าวต้องเป็นเมล็ดคือ a grain of rice

10 The red car is John’s. The white one is ______ .

1 me

2 my

3 mine

4 myself

ตอบ 3

11 Chopping onions, I cut _____ .

1 me

2 I

3 myself

4 mine

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 10 ประกอบ คําสรรพนามที่สะท้อนถึงตัวเอง วางไว้หลังคํากริยา เช่น

– I cut myself. (ฉันทํามีดบาดตัวเอง)

– Tom and Ann blamed themselves for the accident.

(ทอมและแอนโทษตัวเองเรื่องอุบัติเหตุ)

12 The man _____daughter died was very sad.

1 whose

2 whom

3 who

4 which

ตอบ 1 หน้า 158 หรือหน้า 406 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคําที่ให้เติม

ช่องว่างว่าเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคํานามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คํากริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คํานาม + V

คน whom + S + Verb คําว่า S มักเป็นคําสรรพนามเช่น I saw, you met

สิ่งของ which + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่ where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

ตัวอย่าง – I know the boy whose bicycle was stolen.

the boy เป็นคน และ bicycle เป็นคํานาม สามารถใช้ whose ได้โดยแสดงความเป็นเจ้าของว่า จักรยานของเด็กผู้ชาย หลัง whose จะต้องเป็นคํานามเสมอ ข้อนี้เช่นกัน the man เป็นคน และ daughter เป็นคํานาม ใช้ whose

13 Dutch is a ______ language.

1 alive

2 living

3 live

4 akin

ตอบ 2 หน้า 170 – 171 คําคุณศัพท์ (Adjective) ที่ขึ้นต้นด้วย “a…..” วางไว้หลัง verb to be หรือ

linking verb เท่านั้น เช่น คําคุณศัพท์ที่แสดงความรู้สึก glad, upset, pleased, content, well (สุขภาพดี), ill (ป่วย) หรือ afraid, ahead, ashamed awake, alive (มีชีวิตอยู่), aground, alone, asleep, alike, aware แต่ถ้าใช้วางหน้าคํานามต้องเปลี่ยนรูป เช่น

– The dog is alive. (สุนัชตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่)

– Dutch is a living language. (ภาษาดัชเป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน)

– Tom was ashamed of doing that. (ทอมละอายใจที่ทําแบบนั้น)

– Tom was ashameful man. (ทอมเป็นคนที่มีความละอาย)

14 John speaks Thai well, but Jack speaks it _____ .

1 the best

2 good

3 the Worst

4 better

ตอบ 4 หน้า 318 การเปรียบเทียบคํากริยาวิเศษณ์ (Adverb) โดยเปรียบเทียบสองคน สองสิ่ง สองอย่างใช้ขั้นกว่า จากโจทย์เปรียบเทียบระหว่าง John กับ Jack สองคน โดย Jack พูดได้ดีกว่า จะมาจาก adv. ขั้นธรรมดาคือ well ทําเป็นขั้นกว่าและขั้นสุดคือ better best จึงตอบ better ส่วน worst มาจาก bad (worse worst) จึงผิด

15 Thailand is an _____ country; it certainly _____ tourists.

1 amazed; amazing

2 amazing, amazes

3 amaze; amaze

4 amazing; amazement

ตอบ 2 หน้า 177 คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ing ถ้าใช้กับคน หรือสิ่งมีชีวิต แสดงความรู้สึกใช้รูป –

ed เช่น interested, surprised, bored (รู้สึกเบื่อ), disappointed เป็นต้น ถ้าใช้กับสิ่งของ หรือสิ่งไม่มีชีวิต ใช้รูป -Ving เช่น interesting (น่าสนใจ), boring (น่าเบื่อ) อย่างโจทย์ข้อนี้ country (ประเทศที่มหัศจรรย์) เราใช้ amazing (น่าฉงนสนเท่ห์) ส่วนช่องหลังมีประธานคือ it และ certainly (ลงท้าย y เป็น adv.) ยังขาดกริยา จึงตอบ amazes เป็นคํากริยา

16 John has two brothers. _____are now in the United States.

1 He

2 She

3 They

4 These

ตอบ 3 หน้า 118 119 ประโยคแรกเกริ่นว่า จอห์นมีพี่น้องสองคน (two brothers) ประโยคต่อไปไม่ต้องใช้คํานามซ้ํา ให้ใช้คําสรรพนามแทนคํานามพหูพจน์ก็คือ They (พวกเขา) ในรูปประธาน เพราะขึ้นต้นประโยคและตามด้วยกริยา are

17 The shopping mall was crowded on Valentine’s Day. People bought clothes. I bought _____ too.

1 they

2 them

3 it

4 their

ตอบ 2 หน้า 119 มีกริยา bought clothes ประโยคหลังก็บอกว่า ฉันก็ซื้อเสื้อผ้าด้วย ก็คือให้ใช้คําสรรพนามแทน clothes ก็คือ them ใช้รูปกรรมเพราะตามหลังคํากริยา

18 John is afraid _____ scorpions.

1 with

2 to

3 of

4 for

ตอบ 3 หน้า 180 คําคุณศัพท์ + คําบุพบท of เพื่อบอกความรู้สึกต่าง ๆ เช่น

afraid of (กลัว)

jealous of (อิจฉา)

aware of (รู้ ตระหนัก)

proud of (ภูมิใจ)

convinced of (เชื่อมั่น มั่นใจ)

scared of (กลัว)

envious of (อิจฉา)

tired of (เหนื่อย)

guilty of สํานึกผิด

19 “Don’t let time pass by without doing anything.”

In the above statement, “ _____”  is the main verb.

1 Don’t

2 let

3 pass by

4 doing

ตอบ 2 ถามว่า ประโยคข้างบน คําไหนเป็นกริยาหลักประโยคขึ้นต้นเป็นคําสั่งปฏิเสธรูปย่อว่า อย่า Don’t ซึ่งเป็นกริยาช่วย แล้วตามด้วยกริยาหลักก คือ let

20 “The mass shooting at Terminal 21 was frightening.”

The underlined verb is a(n) _____ verb.

1 transitive

2 intransitive

3 linking

4 modal

ตอบ 3

21 Mother____ rice and curry for me yesterday.

1 cooked

2 was

3 elected

4 showed

ตอบ 1

22 Mr. Smith ______ Nancy to be his new assistant.

1 gave

2 appointed

3 delivered

4 turned

ตอบ 2 หน้า 221 222 กริยาที่มีกรรมตรง (Direct Object) และต้องการส่วนขยายกรรม (Object

Complement) มักจะเป็นกริยาดังต่อไปนี้

appoint (แต่งตั้ง)

elect (เลือกตั้ง)

consider (พิจารณา)

proclaim (ประกาศ)

declare (ประกาศ)

prove (พิสูจน์)

มักจะใช้รูป กริยา + กรรมตรง + ส่วนขยายกรรมมักเป็นตําแหน่งงาน เช่น Robert appointed Linda his secretary. (โรเบริต์แต่งตั้งลินค้าให้เป็นเลขาของเขา) ข้อนี้ก็ใช้กริยา appointed แต่งตั้ง แนนซี่ให้เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของเขา

23 “Jack drives to work every day.”

The underlined verb is a(n) ______ verb.

1 intransitive

2 transitive

3 linking

4 modal

ตอบ 1 หน้า 216 ถามว่ากริยาที่ขีดเส้นใต้ (drive) เป็นกริยาประเภทไหน

กริยาไม่มีกรรม (intransitive verb) สังเกตได้ง่าย คือดูหลังกริยา ถ้าไม่ใช่ประเภทคํานาม หรือสรรพนาม แสดงว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม หรือหลังกริยาถ้ามีบุพบท (to, for, out, in) ตาม หรือ adv. ตามแสดงว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม (intransitive verb) เช่นข้อนี้

– I drive to work every day. (กริยา drive มี to ตาม เป็นกริยา ไม่มีกรรม)

– The dog is barking loudly.

(กริยา bark มี adv. loudly) ตามหลังเป็นกริยา ไม่มีกรรม)

– The boys kicked the ball.

(หลังกริยา kicked มีคํานาม (the ball) ตามแสดงว่าเป็นกริยามีกรรม

24 You ______  pay more attention to learning English. It’s very important.

1 is going to

2 had to

3 should

4 be able to

ตอบ 3 หน้า 243 ดูจากตัวเลือกเราจะรู้ว่าเป็นเรื่องกริยาช่วย ตัวเลือกที่ 1 ผิดเพราะประธาน You ใช้กับ

are ไม่ใช่ is

2 ประโยคหลัง Its มาจาก It is แสดงว่าเป็นรูปปัจจุบัน แต่ had to เป็นรูปอดีต จึงไม่ถูกต้อง

3 should แสดงการแนะนําว่า “ควรจะ” เข้ากับประโยคได้เลยว่า คุณควรให้ความ สนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

  1. ประธาน You ใช้ are ได้เลย จะใช้ be ไม่ ถูกต้อง

25 A: ______ I speak to Mr. Brown, please?

B: One moment, please.

1 May

2 Could

3 Can

4 All are correct

ตอบ 4 หน้า 233 – 238 กริยาช่วย can/could หรือ may สามารถใช้แสดงถึงการขออนุญาตหรือการ ขอร้องได้ ตัวอย่างเช่น .

Can you wait a moment, please? (คุณกรุณารอสักครู่นะคะ)

Could you open the door, please? (คุณช่วยเปิดประตูให้ได้ใหมค่ะ)

May I speak to Mr.Brown, please? (ดิฉันขอพูดกับคุณบราวน์ค่ะ)

26 Your hair is too long and out of shape. It needs _______ .

1 cut

2 to cut

3 cutting

4 None is correct

ตอบ 3 หน้า 255 กริยา need ที่ผันตามประธาน แสดงถึงเป็นกริยาแท้ แสดงถึง “จําเป็นต้อง” ใช้

need + Ving (need doing something) ตัวอย่างอื่นเช่น

– Your room needs cleaning. (ห้องของเธอต้องทําความสะอาดนะ)

27 “Teera gave me a rose on Valentine’s Day.”

The underlined verb is a(an) _______ verb.

1 transitive

2 intransitive

3 modal

4 di-transitive

ตอบ 4

28 John ______ work too hard; he _______ take care of his health.

1 not to ought; had to

2 not to ought; have to

3 ought not to; has to

4 to ought not ; will have to

ตอบ 3 หน้า 243 244 กริยาช่วย ought ทําเป็นปฏิเสธจะเป็น ought not to และอันหลังประธานเป็น

he เอกพจน์และเป็นรูปปัจจุบันใช้ has to (ต้อง)

  1. A: _______ you please give me some more water?

B: Yes, sir. .

1 May

2 Would

3 Should

4 Must

ตอบ 2 หน้า 248 ใช้กริยาช่วย Would แสดงการขอร้องตัวอย่างอื่น

Would you please open the door for me? (คุณช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยค่ะ)

30 A: Did Mary ______ reserved a ticket for Tim, too?

B: Yes, she did.

1 have to

2 is going to

3 be able to

4 ought to

ตอบ 1 หน้า 250 – 252 เราเห็นกริยาช่วย Did อยู่หน้าประธานในประโยคคําถาม กริยาที่ใช้ verb to do มาช่วยได้ในรูปประโยคปฏิเสธหรือคําถามได้คือ have to มาจากประโยคบอกเล่าว่า

– Mary had to reserved a ticket for Tim, too. ทําเป็นประโยคคําถาม

Did Mary have to reserved a ticket for Tim, too?

ส่วนช้อยอื่น Did มาชน is , be หรือ ought to ไม่ได้ เพราะ did ตามด้วยกริยาแท้ช่องที่ 1

31 Mr. Green, I apologize for ______ late this morning.

1 come

2 coming

3 comes

4 to come

ตอบ 2 หน้า 276 กริยาต่อไปนี้จะมีบุพบทตามและให้ตอบ Ving เช่น

approve of (พอใจ) disapprove (ไม่พอใจ)

apologize for (ขอโทษ) getbe used to (เคยชิน)

feel like (รู้สึกชอบ) look forward to (รอคอย)

กริยา apologized for + Ving = coming

32 You ______  not forget what I told you. It’s very important.

1 had

2 must

3 may

4 need

ตอบ 2 หน้า 225 กริยาช่วย must not + V1 (must not forget) แสดงการความหมายว่า “จําเป็นต้อง จากประโยคว่า “คุณต้องไม่ลืมสิ่งที่ฉันบอกคุณนะ มันสําคัญมาก” ส่วน had not V1 ไม่ถูกต้อง เพราะ had ไม่ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 (forget) ส่วน may แสดง “อาจจะ” ไม่ตรงกับประโยค และ need not forget หมายถึง ไม่จําเป็นต้องลืม ไม่เข้ากับประโยคจึงไม่ถูกต้อง

33 Malee recalled ______ the man somewhere before.

1 seeing

2 saw

4 to see

3 seen

ตอบ 1

34  Please hand in your term paper as soon as possible because I don’t want to see you______

this course again.

1 fall

2 fails

3 failing

4 failed

ตอบ 3 หน้า 278 กริยาที่ตามด้วยกรรมตรงและตามด้วย Ving กริยาประเภทนี้มีดังนี้คือ

35 Many students aim ___- good grades this semester.

1 getting

2 get

3 to get

4 gotten

ตอบ 3

36 After the lullaby had stopped, the baby started

1 cry

2 crying

3 cried

4 cries

ตอบ 2

37 Please help the man_____the seats.

1 arranging

2 arrange

3 to arrange

4 Both 2 and 3 are correct

ตอบ 4

38 To walk ____for 30 minutes every day could cut many chronic diseases by 30-40%.

1 brisk

2 briskly

3 briskness

4 None is correct

ตอบ 2

39 The economic crisis _____ from non-performing loans.

1 partly arisen has

2 was arisen partly

3 has partly arisen

4 arisen partly was

ตอบ 3 หน้า 299 คํากริยาวิเศษณ์ (Adverb) คือ คําหรือวลีที่ใช้ขยายกริยา คุณศัพท์และคํากริยาวิเศษณ์

คํา adv. โดยทั่วไปมักเป็นคําที่ลงท้ายด้วย -ly เช่น gentle เป็น gently, careful เป็น carefully part เป็น partly สําหรับข้อนี้ดูตัวเลือกมี adv. คือ partly สามารถวางไว้หน้า partly has arisen หรือ has partly arisen ก็ได้

40 Bob can sing as ______ as Sue.

1 good

2 beautiful

3 nice

4 well

ตอบ 4 หน้า 320 เรากริยาทั่วไปคือ sing จะต้องตามด้วย adv. มองหาตัวเลือกที่เป็น adv นั่นคือ well

เราจะเรียงการเปรียบเทียบเท่ากัน (as… as) ตรงกลางเป็น adv. ธรรมดา ดูตัวอย่าง

– Bob can sing as well as Sue.

– Suree can play the piano as beautifully as Malee.

41 Teerapong’s flight from New York will arrive ______ .

1 fast

2 extremely

3 shortly

4 lately

ตอบ 3 หน้า 302 คุณศัพท์บางคําเมื่อทําเป็น adv. แล้ว ความหมายจะเปลี่ยนไปจากความหมายเดิม เช่น

awful (น่ากลัว) awfully (อย่างมาก), hard (ยาก แข็ง) hardly (ไม่ใคร่จะ) short (สั้น) shorty (ในไม่ช้า) , terrible (น่ากลัว) terribly (อย่างมาก) ดูตัวอย่าง

– He is short and stout. (เขาเตี้ยและล้ํา)

– The train will arrive shortly. (รถไฟจะมาถึงในไม่ช้านี้)

จากโจทย์ “เที่ยวบินของธีรพงษ์จากนิวยอร์กจะมาถึงในไม่ช้า ส่วนตัวเลือกอื่นจะไม่เข้ากับโจทย์ fast (เร็ว) extremely (อย่างพิเศษ) lately (เร็วๆนี้หมู่นี้)

42 Bread and butter _____ their only food.

1 is

2 has

3 are

4 have

ตอบ 3

43 Neither food nor water ______ in the cave.

1 found

2 was found

3 has found

4 have found

ตอบ 2

44 Jackie, one of the Pitt sisters, ______ the family business.

1 run

2 runs

3 have run

4 is run

ตอบ 3

45 Every child in our country _______ a good education,

1 have deserved

2 deserve

3 deserves

4 is deserved

ตอบ 3

  1. Please take off your shoes before going _____ .

1 inside

2 away

3 indoor

4 there

ตอบ 1 หน้า 304 305 คําบุพบทบางคําเป็นได้ทั้งบุรพบทและคํากริยาวิเศษณ์ โดยที่รูปคําไม่

เปลี่ยนแปลง คําเหล่าต่อไปนี้ตามหลังบุพบทจะกลายเป็นคํา adv. ได้แก่ aboard, across, opposite, along, over, outside, inside, within, through, throughtout, overseas

ดูตัวอย่างเทียบ

– Could you take your shoes off before going inside the house?

(กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในบ้าน) ตรงกับโจทย์นี้เช่นกัน ใช้ inside (ข้างใน) ส่วนตัวอื่นไม่ เข้ากับประโยค away (ออก) indoor (ในที่ร่ม) there (ที่นั่น)

47 Preeya ______ goes abroad on business.

1 a lot

2 at once

3 occasionally

4 carefully

ตอบ 3 หน้า 310 – 311 คํา adv. แสดงความถี่ของกริยา (adverb of frequency) คําถามที่เกี่ยวกับ

adv. ที่แสดงความถี่ของกริยา คือ How often (บ่อยแค่ไหน) adv. จัดเรียงตามความถี่จากถี่มากลง ไปถิ่น้อยที่สุด เช่น aways, all the time, constantly, continually (เป็นประจํา ต่อเนื่อง ตลอดเวลา) usually, normally, often, regularly, sometimes (บางครั้ง) once a week (สัปดาห์ละครั้ง) occasionally (บางครั้งบางคราว) rarely, seldom (ไม่ค่อยจะ) hardly , not

much (ไม่บ่อย) never (ไม่เลย)

– She occasionally goes abroad on business.

(เขาไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศเป็นครั้งเป็นคราว)

48 The vendors _______ for selling overpriced face masks.

1 had arrested

2 were arrested

3 arrested

4 has been arrested

ตอบ 2 ประธานพหูพจน์ และกริยา arrest (จับกุม) ใช้รูปถูกกระทําเป็น passive voice ใช้โครงสร้าง

verb to be + V3 = were arrested (ถูกจับกุม) ในรูปของเหตุการณ์ในอดีตจึงใช้ were

49 Simona looks _______ Did she pass the exam?

1 happily

2 to be happy

3 happy

4 for happy

ตอบ 3 กริยา look เป็น linking verb ตามด้วยคําคุณศัพท์ (adj.) คือ happy

50 In public, my mom calls ______

1 dad, Prof. Smith

2 Prof. Smith, dad

3 dad, to Prof. Smith

4 Prof. Smith to dad

ตอบ 1 กริยา’call (เรียก) มีกรรมมารับคือคํานาม dad (พ่อ) ว่า และ Prof. Smith ก็เป็นคํานามที่ใช้รูป

นามซ้อนนาม เป็นคําเดียวกัน เราสามารถใช้เครื่องหมายคอมม่าคั่นได้ ( , ) “แม่ของฉันเรียกพ่อว่า ศาสตราจารย์สมิธ”

51 The Hamptons do not eat any meat, ______ they are vegetarians.

1 and

2 or

3 so

4 for

ตอบ 4

52 Jimmy wanted to call Nicole, _______ he couldn’t do so.

1 nor

2 and

3 yet

4 SO

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 51 ประกอบ “จิมมี่ต้องการโทรหานิโคล แต่เขาไม่สามารถติดต่อได้”

yet = แต่กระนั้นแสดงความแย้ง

53 Did Siri make ______ ?

1 to her mom a gift

2 a gift to her mom

3 a gift for her mom

4 for her mom a gift

ตอบ 3

54 Everyone should keep their surroundings _______ .

1 cleaning

2 cleanliness

3 to clean

4 clean

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 38 ประกอบ กริยา keep เป็น linking verb ตามด้วยกรรม (their surroundings) ตามด้วย adj. หรือ กริยาช่องที่ 1 ก็ได้ จึงตอบ clean

55 Peera spoke to his nephew in Thai, _____ he responded in English.

1 and

2 So

3 for

4 but

ตอบ 4 “พีระพูดภาษาไทยกับหลานของเขา แต่ หลานตอบเขาเป็นภาษาอังกฤษ but = แต่ แสดงความแตกต่างของสองประโยค

56 Lee loves shrimps, ______ , he’s allergic to them.

1 moreover

2 otherwise

3 however

4 therefore

ตอบ 3 “ลีของกินกุ้ง อย่างไรก็ตามเขาแพ้พวกมัน” however = อย่างไรก็ตาม แสดงความแย้ง

57 Jeff was supposed to do his homework;______ , he was playing a video game.

1 instead

2 finally

3 besides

4 furthermore

ตอบ 1 หน้า 286 คําเชื่อม instead (แทนที่ แสดงความแย้ง) finally (ในที่สุด) besides (นอกจากนี้

แสดงการเพิ่มเติม) furthermore = ยิ่งไปกว่านั้น เป็นการแสดงการเพิ่มเติม “เจฟควรจะทําการบ้าน แต่เขากลับเล่นวีดีโอเกมแทน

58 All passengers were tested for coronavirus ______  the cruise ship arrived.

1 moreover

2 after

3 until

4 when

ตอบ 2 “ผู้โดยสารทุกคนถูกเทสไวรัสโคโรนา หลังจากที่เรือสําราญมาถึง

after = หลังจาก

59 This computer, ______ Rieo bought last month, needs repairing.

1 whether

2 which

3 whose

4 when

ตอบ 2 หน้า 401 – 410 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคําที่ให้เติมช่องว่างว่า

เป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคํานามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คํากริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คํานาม + V

คน whom + S + Verb คําว่า S มักเป็นคําสรรพนามเช่น I saw, you met

สิ่งของ which + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่ where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

ข้อนี้ This computer เป็นสิ่งของตอบ which ได้เลย

60 Some people believe _____ hard work brings happiness.

1 if

2 which

3 that

4 when

ตอบ 3 หน้า 415 Noun Clause เป็นอนุประโยคย่อยที่ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือ เป็นกรรมของคํากริยา หรือกรรมของบุพบท ในข้อนี้อยู่หลังกริยา believe เป็นกรรมของกริยา และ กริยา believe มักตามด้วย that ใช้ในความหมายว่า เชื่อกันว่า

61 Noodles are very popular here ______ they are cheap and easy to cook.

1 as soon as

2 whenever

3 while

4 since

ตอบ 4 “ก๋วยเตี๋ยวเป็นที่นิยมที่นี่ เพราะมันราคาถูกและทําอาหารได้ง่าย

since = because = เพราะ

62 Liz can’t sing ______ can she dance.

1 and

2 Or

3 nor

4 but

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 51 ประกอบ เราเห็นประโยคแรกเป็นปฏิเสธ มี can’t มาจาก cannot และประโยคส่วนหลัง ยกกริยาช่วยยกไว้หน้าประธานก็คือ can อยู่หน้า she ประโยคแบบนี้จะมี คําเชื่อมเดียวที่ทําได้คือ nor = และไม่เป็นปฏิเสธ ขนานทั้งประโยคหน้าและหลัง “ลิซร้องเพลงไม่เป็น และเธอก็เต้นไม่เป็นด้วย”

63 That man, ______ wears a face mask, is my math teacher.

1 (blank)

2 whom

3 who

4 whose

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 59 ประกอบ

that man เป็นคํา และ wear เป็นคํากริยา เราใช้ who

64 ______ Ron heard the whole story, he was astonished.

1 That

2 When

3 How

4 While

ตอบ 2

“เมื่อรอนได้ยินเรื่องราวทั้งหมด เขาก็รู้สึกประหลาดใจ”

When = เมื่อ ใช้บอกเวลา

65 Which is correct?

1 Black Sea and Red Sea are in Africa, aren’t they?

2 There is North Sea. What about South Sea?

3 Do you know where Yellow Sea is?

4 The Nile is in Egypt.

ตอบ 4 ข้อไหนถูกต้อง

หน้า 81 82 ชื่อเกี่ยวกับทะเล แม่น้ํา มหาสมุทรลําคลอง ทะเลทราย จะใช้ “the” นําหน้า เช่น The Amazon, the Nile, the Rhine, the Hudson, the Mississippi, the Thames, the North Sea, the Red Sea, the Yellow Sea, the Black Sea เป็นต้น ฉะนั้น 1. Black Sea ไม่มี the จึงผิด 2. North Sea ไม่มี the จึงผิด 3. Yellow Sea ไม่มี the จึงผิด จึงตอบ 4 เพราะ The Nile มี the ถูกต้อง

66 Which is correct?

1 John is a nice intelligent young man.

2 I bought grey pullovers two woolen.

3 You need paper bags some small brown.

4 She sang Spanish old song.

ตอบ 1

67 Which is correct?

1 Most classrooms are equipped with air-conditioners.

2 More space is needed to make carpark.

3 She sat comfortably in an arm chair.

4 Old people need walkingsticks.

ตอบ 1 หน้า 24 เป็นเรื่องคํานามประสม (compound noun) เป็นวิธีการสร้างคําศัพท์ชนิดหนึ่ง โดยการ

นําคําสองคํามารวมกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะเขียนติดเป็นคําเดียวกัน เช่น classroom หรืออาจ เขียนแยกเป็น 2 คํา เช่น police station หรืออาจเขียนโดยใช้เครื่องหมาย hyphen “ “ เช่น sit-in

1 คํานามที่เขียนติดกันเช่น handbag, armchair, weekend, teacup, classroom, 1. businessman หรือเขียนแยกกันเป็น 2คํา เช่น coffee cup, coffee table, face powder,

tissue paper, tennis club, car park, microwave oven, town hall, traffic accident,

sewing machine, vacuum cleaner

2 คํานามที่ใช้ Ving + Noun เช่น walking stick, washing machine, bathing suit,

swimming suit, riding boots

3 Adjective + Noun ส่วนใหญ่เขียนติดกัน เช่น darkroom, greenhouse, blackboard, blackbird, shorthand, hotplate, lighthouse, yellowjacket ฉะนั้นจากตัวเลือก 1 classroom ถูกต้อง 2 ต้องแก้เป็น car park  3 ต้องแก้เป็น armchair 4 ต้องแก้เป็น walking sticks

68 Which is correct?

1 We have not time to see each other.

2 Did you have much friends?

3 Some of us work very hard.

4 John can speak Thai a few.

ตอบ 3 ข้อไหนถูกต้อง

1 time เป็นคํานามนับไม่ได้ ต้องเป็น We don’t have much time to see each other.

2 friends เป็นคํานามนับได้ต้องใช้ many friends เพราะ many + นามนับได้พหูพจน์

3 us เป็นคนนับได้ใช้ Some ถูกต้อง เพราะ some ใช้ได้ทั้งนามนับได้พหูพจน์และนามนับ ไม่ได้

4 ภาษาไทย Thai เป็นคํานามนับไม่ได้ ต้องใช้ a little ซึ่ง a little ใช้กับนามนับไม่ได้

69 Which is incorrect?

1 Something wrong happened crazily.

2 Someone was walking on the steps.

3 Noone seemed to welcome him.

4 Is anyone there?

ตอบ 2 ข้อไหนไม่ถูกต้อง หน้า 131

1 Something ใช้กับสิ่งของและประโยคบอกเล่า ถูกต้องแล้ว

2 Someone ใช้กับคน ว่ากําลังเดิน กระทํากริยา ถูกต้อง

3 ผิดตรงว่า No one ต้องเขียนแยกกัน

4 anyone, anybody ใช้กับประโยคคําถามหรือปฏิเสธ ถูกต้องแล้ว

70 Which is incorrect?

1 The house was huge.

2 Her smile was beautiful.

3 The food tasted well.

4 Coincidentally, we looked alike.

ตอบ 3 ข้อไหนไม่ถูกต้อง

1 หลัง verb to be (was) ตามด้วย adj. คือ huge ถูกต้อง

2 หลัง was ตามด้วย adj. คือ beautiful ถูกต้อง

3 หลัง taste ซึ่งเป็น linking verb ตามด้วย adj. ต้องเป็น good (adj.) ไม่ใช่ well (adv.)

4 หลัง looked เป็น tinking verb ตามด้วย alike (adj.) ถูกต้อง

71 Which is incorrect?

1 Harry is polite to everyone.

2 The restaurant is famous for its steaks.

3 They were shocked at the hatred he had shown.

4 John is responsible of recruiting new students.

ตอบ 4 ข้อไหนไม่ถูกต้อง หน้า 182 183 คุณศัพท์ + คําบุพบท เป็นคํา adj. ที่ใช้ตามหลัง verb to be

หรือ linking verb ถ้าตามด้วยบุพบทต้องเลือกใช้คําบุพบทให้ถูกต้องกับความหมายในประโยค นั้น ๆ เช่น

– He was afraid of his enemies. (เขากลัวศัตรูของเขา)

1 ใช้ adj. + บุพบท of เพื่อบอกความรู้สึกต่าง ๆ เช่น afraid of (กลัว) , tired of (เหนื่อย)

2 ใช้ adj. + บุพบท at เช่น astonished at (ประหลาดใจ), shocked at (ตกใจ ตะลึง)

3 ใช้ adj. + บุพบท to เช่น polite to (สุภาพ), related to (เกี่ยวข้องกับ)

4 ใช้ adj. + บุพบท for เช่น famous for (มีชื่อเสียง), responsible for (รับผิดชอบ) ฉะนั้นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องคือ responsible of ผิด ต้อง responsible for

72 Which is a simple sentence?

1 Marie’s cat and rabbit, believe it or not, have become good friends.

2 My friend, whose daughter is a medical student, has high hopes.

3 For decades after he became famous, he wrote for a living.

4 Nate wants to visit Paris, but his wife doesn’t.

ตอบ 1 ข้อไหนเป็นประโยคใจความเดียว

ประโยคใจความเดียวจะมีประธาน + กริยา (ภาคแสดง) เช่น

– Jane and Linda attend classes. Jane and Linda เป็นประธานที่มีสองคน ถือว่าเป็น ประธานเดียว attend เป็นกริยา แต่ถ้ามีประพันธ์สรรพนามหรือคําเชื่อม เช่น whose, who, whom, that หรือกําเชื่อม after, before, because, therefore, So, but, or จะเป็น ประโยคสองประโยคที่รวมกัน คือ compound sentence หรือ complex sentence ประโยคความซ้อน ฉะนั้นตัวเลือก 2. มี whose 3. มี after 4. มี but ล้วนเป็นประโยครวมหรือ ซ้อน

73 Which is correct?

1 Neither the director nor the actors is to be blamed.

2 Either your mother or your lawyer are visiting you.

3 The family are doing different chores.

4 The news you heard are true.

ตอบ 3 ข้อไหนถูกต้อง??? คูคําอธิบายข้อ 43 ประกอบ

1 Neither …… nor ….. กริยาผันตามประธานตัวที่อยู่ใกล้คือ the actors เป็นพหูพจน์ ฉะนั้นกริยาต้องตอบ are ไม่ใช่ is

2 Either ….. or …… กริยาผันตามคํานาม your lawyer เอกพจน์ต้องเป็น is

3 ประธาน The family หมายถึง สมาชิกในครอบครัวจะเป็นพหูพจน์ กริยา are พหูพจน์ถูกต้อง

4 ประธานบางตัวถึงแม้ลงท้ายด้วย -s แต่มีรูปเป็น คํานามเอกพจน์ เช่น ชื่อวิชา Physics, Mathematics หรือ The news (ข่าว) เป็นคํานาม เอกพจน์ กริยาก็ต้องเอกพจน์คือ is ไม่ใช่ are

74 Which is correct?

1 One of my colleagues are going to the party.

2 The new features of this phone are impressive.

3 Your mom and dad is very proud of you.

4 Waiting for Andrea always annoying.

ตอบ 2 ข้อไหนถูกต้อง

1 ขึ้นต้น One of + นามพหูพจน์ กริยาตอบเอกพจน์คือ is ไม่ใช่ are

2 ประธานคือ The new features เป็นคํานามพหูพจน์ กริยาตอบ are พหูพจน์ถูกต้อง

3 ประธานมีสองคนคือ Your mom and dad (พ่อและแม่) ตอบกริยาพหูพจน์คือ are

4 ประธานคือ Waiting for Andrea ถ้าขึ้นด้วย Ving เป็นประธานเอกพจน์ กริยาเอกพจน์ต้อง มี is เป็น is annoying ประโยคนี้ขาดกริยาหลักคือ is เพราะ always เป็น adv. ขยายบอกเวลา ส่วน annoying เป็นคํา adj.

75 Which is correct?

1 Pam threw a Frisbee me.

2 Pam threw me a Frisbee.

  1. Pam to threw me a Frisbee.

4 Pam threw a Frisbee by me.

ตอบ 2 ข้อไหนถูกต้อง ประธาน – กริยาหลัก + กรรมตรง (สิ่งของ) – to + กรรมรอง (คน)

= Pam threw a Frisbee to me. (แพมขว้างจานร่อนใส่ฉัน) หรือได้อีกแบบคือ ประธาน + กริยาหลัก + กรรมรอง(คน) + กรรมตรง (สิ่งของ) = Pam threw me a Frisbee. (จานร่อน)

 

Part Ill: Vocabulary (คําศัพท์)

76 It’s good to be a(n) _____ person because it drives you to be successful.

1 respected

2 animated

3 relieved

4 ambitious

ถาม เป็นสิ่งที่ที่จะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเพราะมันผลักพันให้คุณประสบความสําเร็จได้

ตอบ 4 หน้า 54

1 เป็นที่นับถือ 2 มีชีวิตชีวา 3 ปลดเปลื้อง 4 มีความทะเยอทะยาน

77 Donald Trump’s ______  is Barack Obama,

1 successor

2 follower

  1. supporter

4 predecessor

ถาม ผู้ที่อยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีก่อนโดนัล ทรัมป์ คือ นายบารัค โอบามา

ตอบ 4 หน้า 3 1 ผู้สืบทอด 2 ผู้ติดตาม 3 ผู้สนับสนุน 4 ผู้ที่อยู่ในตําแหน่งมาก่อน

predecessors = ones that precede, ancestors = ผู้มาก่อน บรรพบุรุษ

78 Solar _____ is the cheapest.

1 energy

2 equipment

3 roof

4 source

ถาม พลังงานแสงอาทิตย์ราคาถูกที่สุด

ตอบ 1 หน้า 113

1 พลัง พลังงาน 2 อุปกรณ์ 3 หลังคา

4 แหล่งที่มา

79 We must correctly ______ to boost our economic reform.

1 go forth

2 go out

3 go away

4 go over

ถาม พวกเราต้องก้าวไปอย่างถูกต้องเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจของเรา

ตอบ 1 หน้า 115 1 ก้าวไป ไปข้างหน้า 2  ออกไปข้างนอก 3 ไปให้พ้น 4 เยี่ยม

80 There are many major _____ hospitals in Bangkok.

1 urban

2 rural

3 suburban

4 metropolitan

ถาม มีโรงพยาบาลใหญ่ ๆ มากมายในเขตกรุงเทพมหานคร

ตอบ 4 หน้า 167 1 เมือง 2 ชนบท 3 ชานเมือง 4 มหานคร เกี่ยวกับเมืองใหญ่

81 I have to _____ that the policy is a failure.

1 conclude

2 get ahead of

3 neglect

4 respect

ถาม ฉันต้องขอพูดสรุปว่านโยบายนี้ล้มเหลว

ตอบ 1 หน้า 231 1 พูดสรุป กล่าวสรุป 2 ทําได้ดีกว่า 3 ละเลย 4 ให้ความเคารพ

82 A: Why didn’t you _____ at the meeting, Sam?

B: Very sorry; I had a car accident.

1 due to

2 go forth

3 opt to

4 show up

ถาม เอ: ทําไมคุณไม่มาที่ประชุมละ แซม?

บี: ขอโทษอย่างมาก ผมประสบอุบัติเหตุรถ

ตอบ 4 หน้า 200 1 เนื่องจาก 2 ไปข้างหน้า 3 เลือก 4 ปรากฏตัว โผล่

83 Mr. Al Capone, known as “Scarface,” was the most ______ person in his time.

1 abundance

2 devotion

3 influential

4 mysterious

ถาม นายแอล คาโปน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฉายา “สการ์เฟซ” เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคของเขา

ตอบ 3 หน้า 199 1 อุดมสมบูรณ์ 2 การาอุทิศตน 3 มีอิทธิพล 4 ลึกลับ

84 Direk’s ______ is American because he has been working in America for over 25 years.

1 childhood

2 citizenship

3 sense

4 nation

ถาม สถานภาพความเป็นประชากรของดิเรกเป็นชาวอเมริกันเพราะเขาได้ทํางานในอเมริกาเป็นเวลา

มากกว่า 25 ปี

ตอบ 2 หน้า 201 1 สภาพความเป็นเด็ก 2 สถานภาพความเป็นประชากร 3 ความรู้สึก 4 ประเทศ

85 When working with international colleagues, you have to learn about their _____

1 cultures

2 descents

3 members

4 properties

ถาม เมื่อได้ทํางานกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติ คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาด้วย

อบ 1 1 วัฒนธรรม 2 ต้นตระกูล 3 สมาชิก

4 ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ

86 in Dan’s _____ , we should provide a tent and a cooler for each camper.

1 footstep

2 expression

3 opinion

4 profession

ถาม ในความคิดเห็นของแดน พวกเราควรจัดหาเต้นท์และเครื่องทําน้ำเย็นให้กับผู้ออกค่ายด้วย

ตอบ 3 หน้า 284 1 เจริญรอยตาม 2 การแสดงออก 3 ความคิดเห็น 4 อาชีพ

87 Wearing a mask is one of the _____ measures against PM 2.5 and the COVID-19.

1 ambitious

2 brisk

3 chronic

4 preventive

ถาม การใส่หน้ากากอนามัยเป็นหนึ่งในมาตรการที่ป้องกันต่อต้านฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และไวรัสโควิค-19

ตอบ 4 หน้า 293. 1 ทะเยอทะยาน 2 เร็ว 3 เป็นประจํา 4 สําหรับป้องกัน

88 Dr. Honey is a(n) _____ in Chinese arts and literature.

1 exercise

2 prevention

3 specialist

4 benefit

ถาม ค็อกเตอร์ ฮันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะและวรรณกรรมของชาวจีน

ตอบ 3 หน้า 294 1 การออกกําลังกาย 2 การป้องกัน 3 ผู้เชี่ยวชาญ 4 ประโยชน์ ผลดี

89 According to the police, drugs were not directly____ in Sam’s death.

1 exhausted

2 shrunk

3 lighten

4 involved

ถาม ตามพิสูจน์หลักฐานของตํารวจ ยาเสพติดไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสียชีวิตของแซม

ตอบ 4 หน้า 365 1 เหนื่อยล้า 2 ถอย 3 ทําให้สว่าง 4 เกี่ยวข้อง พัวพัน involve in

90 Siripen has been on a diet because she is a little ______ .

1 brave

2 overweight

3 compelling

4 possible

ถาม ศิริเพ็ญอยู่ในระหว่างการควบคุมอาหารเพราะเธอค่อนข้างมีน้ำหนักมากเกินไปหน่อย

ตอบ 2 หน้า 296 1 กล้าหาญ 2 มีน้ําหนักมากเกินไป อ้วนไป 3 เป็นที่น่าเชื่อถือ 4 เป็นไปได้

91 The skills students learned from the competition can be used in any _____ of their lives.

1 superiority

2 aspect

3 scene

4 dependence

ถาม ทักษะต่าง ๆ ที่นักเรียนเรียนรู้มาจากการแข่งขันสามารถนํามาใช้ในหลายแง่มุมของชีวิตพวกเขา

ตอบ 2 หน้า 326 1 ความเหนือกว่า 2 แง่มุม ด้าน 3 สถานที่เกิดเหตุ 4 การพึ่งพา

92 Ryan attempted to start a constructive and _____ dialog with his team.

1 intellect .

2 talented

3 proud

4 meaningful

ถาม ไรอันพยายามที่จะเริ่มการสนทนาที่มีความหมายและสร้างสรรค์ให้กับทีมของเขา

ตอบ 4 หน้า 328 1 สติปัญญา 2 พรสวรรค์ 3 ภูมิใจ 4 ที่มีความหมาย

93 Nigel’s bankruptcy has given him a new _____ on life.

1 scarce

2 abstract

3 perspective

4 wage

ถาม การล้มละลายของนิกเกลได้ทําให้เขามีทัศนะใหม่ในการมองชีวิต

ตอบ 3 หน้า 329 1 หายาก 2 นามธรรม 3 ทัศนะ การมอง 4 ค่าจ้างแรงงาน

94 The Thai team showed their _____ by winning the Sapporo International Snow Sculpture Championship this year.

1 excellence

2 expression

3 compass

4 possession

ถาม ทีมไทยแสดงให้เห็นถึงความเยี่ยมยอดของพวกเขาในการคว้าแชมป์ในการแข่งขันแกะสลักหิมะ

ในเมืองซัปโปโร ปีนี้

ตอบ 1 หน้า 327 1 ความเยี่ยมยอด 2 การแสดงออก 3 เข็มทิศ 4 ทรัพย์สมบัติการครอบครอง

95 Solving this problem quickly was a great ______ .

1 alarm

2 achievement

3 channel

4 burden

ถาม การรู้จักแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วนับว่าเป็นความสําเร็จที่วิเศษ

ตอบ 2 หน้า 367 1 ตกใจ 2 ความสําเร็จ 3 ช่อง 4 ภาระ

96 Richie _____ the backpack onto her shoulder before she left.

1 heaved

2 destroyed

3 called

4 committed

ถาม ริชชียกเป้สะพายหลังไว้บนไหล่ของเธอก่อนที่เธอจะออกจากบ้าน

ตอบ 1 หน้า 396 1 ยกขึ้น 2 ทําลาย 3 โทร

4 ผูกมัด

97 When Emily sat down, the chair _____ .

1 cut

2 collapsed

3 suffered

4 affected

ถาม เมื่ออีมิลี่นั่งลง เก้าอี้ก็ยุบลง

ตอบ 2 หน้า 395 1 บาด ตัด 2 ทรุดลง ยุบลง 3 ทุกข์ทรมาน 4 มีผลต่อ

98 Julianne vividly ____ her childhood trauma.

1 pursued

2 believed

3 portrayed

4 tried

ถาม จูลีแอน พรรณนาสภาพความชอกช้ำทางจิตในวัยเด็กของเธอได้อย่างชัดเจน

ตอบ 3 หน้า 366 1 ติดตาม 2 เชื่อ 3 พรรณนา วาดภาพ 4 พยายาม

99 Mark has always done a _____ job at difficult times.

1 considering

2 terrific

3 fluent

4 viewing

ถาม มาร์คมักจะทํางานได้ยอดเยี่ยมในยามคับขัน

ตอบ 2 หน้า 367 1 พิจารณา คํานึง 2 ยอดเยี่ยม มหัศจรรย์ 3 คล่องแคล่ว 4 ความคิดเห็น

100 The management team _____ a feasible marketing plan last year.

1 devised

2 translated

3 appointed

4 showed up

ถาม ทีมบริหารจัดการคิดค้นแผนการตลาดที่เป็นไปได้เมื่อปีที่แล้ว

ตอบ 1 หน้า 383 1 คิดค้น ประดิษฐ์ 2 แปลความ 3 แต่งตั้ง 4 ปรากฏตัวออกมา

101 Anna conducted alan ______ medical research study on dengue fever.

1 chosen

2 comprehensive

3 anxious

4 curious

ถาม แอนทําการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับไข้เลือดออก

ตอบ 2 หน้า 382 1 ถูกเลือก 2 ครอบคลุมเนื้อหา 3 วิตกกังวล 4 อยากรู้อยากเห็น

102 The policeman was still ______ after he was shot.

1 reflected

2 created

3 conscious

4 pondered

ถาม ตํารวจยังคงรู้สึกตัวหลังจากที่เขาถูกยิง

ตอบ 3 หน้า 383 1 สะท้อนให้เห็น 2 สร้าง ก่อให้เกิด 3 มีสติ รู้สึกตัว 4 ครุ่นคิด ไตร่ตรอง

103 The viewers can ______ what will happen in the next episode.

1 attack

2 strengthen

3 eradicate

4 speculate

ถาม ผู้ชมสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนถัดไป

ตอบ 4 หน้า 383 1 โจมตี 2 ทําให้แข็งแรง 3 กําจัด 4 ครุ่นคิด ไตร่ตรอง คาดการณ์

104 Daniel likes marble because it has a smooth and shiny ______ .

1 landscape

2 campus

3 surface

4 benefit

ถาม แดเนียลชอบหินเพราะมันมีผิวมันเงาและเรียบ

ตอบ 3 หน้า 394 1 ภูมิทัศน์ 2 วิทยาเขต 3 ผิว ผิวนอก 4 ประโยชน์ ผลดี

105 I always think of my children with affection.

1 prosperity

2 fondness

3 wealth

4 success

ถาม ฉันมักจะคิดถึงลูก ๆ ของฉันด้วยความรัก 

ตอบ 2 หน้า 4 1 ความมั่งคั่ง 2 ความรักใคร่ 3 ความร่ำรวย 4 ความสําเร็จ

affection = fondness = ความรักใคร่ ความนิยมชมชอบ

106 The ex-president Bill Clinton had very superior intelligence.

1 excellent

2 better

3 higher

4 All are correct

ถาม อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตันมีความเฉลียวฉลาดล้ำเลิศมาก

ตอบ 4 หน้า 55 1 ยอดเยี่ยม ล้ำเลิศ 2 ดีกว่า 3 เหนือกว่า 4 ถูกทุกข้อ

superior = better, higher, excellent, remarkable = ยอดเยี่ยม ล้ำเลิศ เหนือกว่า

107 The USA experienced the assassination of President John F. Kennedy.

1 murder by secret attack

2 assistance

3 assumption

4 riot

ถาม สหรัฐอเมริกาประสบกับการลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี้

ตอบ 1 หน้า 56 1 การลอบสังหาร 2 ความช่วยเหลือ 3 สมมติฐาน 4 การจลาจล

assassination = murder by sudden or secret attack = การลอบสังหาร

108 Lily was dismayed at his ignorance of etiquette.

1 independence

2 manners

3 opinion

4 value

ถาม ลิลี่รู้สึกอนาถใจกับมารยาทที่โง่เขลาของเขา

ตอบ 2 หน้า 263 1 อิสรภาพ 2 กิริยามารยาท 3 ความคิดเห็น 4 กฎเกณฑ์ หรือ ค่านิยม

etiquette = manners = มารยาทหรือธรรมเนียมปฏิบัติ

109 The train’s arrival time has been postponed until 2 p.m.

1 delayed

2 shaken

3 erupted

4 strengthened

ถาม เวลามาถึงของรถไฟได้ถูกเลื่อนกําหนดออกไปจนถึงเวลา บ่ายสองโมง

ตอบ 1 หน้า 296 1 เลื่อน ล่าช้าออกไป 2 สั่น 3 ประทุ ระเบิด 4 ทําให้แข็งแรง

postponed = delayed = เลื่อนกําหนด (ไป) ออกไป

110 You should buy this house. There’s no need for hesitation. It’s reasonable.

1 ambition

2 delay

3 affection

4 uncertainty

ถาม คุณควรซื้อบ้านหลังนี้นะ ไม่จําเป็นต้องลังเล มันราคาสมเหตุสมผล

ตอบ 2 หน้า 2 1 ความทะเยอทะยาน 2 การลังเล 3 ความรัก 4 ความไม่แน่นอน

hesitation = pausing in speech, delaying momentarily = การรีรอ ความลังเล

111 The epidemic of coronavirus has plagued human beings all over the planet.

1 troubled

2 unaffected

3 eased

4 spread

ถาม โรคไวรัสโคโรนาที่แพร่ระบาด

ตอบ 2 หน้า 366 1 เสาะหา 2 พรรณนา 3 พับ งอ

4 ไตร่ตรอง

112 It’s very hard to predict what will happen in the future.

1 foretell

2 inform

3 say

4 declare

ถาม มันยากที่จะพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตอบ 1 หน้า 199 1 คาดคะเน พยากรณ์ 2 บอกให้ทราบ 3 พูด 4 ประกาศ

to predict = to foretell = คาดคะเน พยากรณ์ ทํานาย

113 Ploy has aimed at furthering her MA program in English.

1 fulfilled

2 focused on

3 looked up

4 devoted

ถาม พลอยมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโทนานาชาติ

ตอบ 2 หน้า 229 1 ทําให้สําเร็จ 2 มุ่งไปที่ 3 เงยขึ้นมามอง 4 อุทิศตน

aimed at = intended to do something, to focus on = มุ่งไปที่ มีจิตใจมุ่งมั่น

114 Somkid is entitled to receive the reward.

1 efficiency

2 pleasure

3 prize

4 triumph

ถาม สมคิดมีสิทธิได้รับรางวัล

ตอบ 3 1 ความมีประสิทธิภาพ 2 ความเพลิดเพลิน 3 รางวัล 4 ชัยชนะ reward = prize = รางวัล

115 I once enrolled in a secretarial course at a college of commerce in Chicago.

1 earned

2 registered

3 entertained

4 employed

ถาม ครั้งหนึ่งฉันเคยลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเลขานุการที่วิทยาลัยการค้าแห่งหนึ่งในชิคาโก

ตอบ 2 หน้า 56 1 ได้รับ 2 ลงทะเบียน 3 บันเทิง 4 จ้าง

enrolled = registered = สมัครเข้าเรียน ลงทะเบียนเรียน

116 Teach your kids to shrink from strangers.

1 ship

2 shame

3 move away from

4 shield

ถาม สอนลูก ๆ ของคุณให้ถอยห่างจากคนแปลกหน้า

ตอบ 3 หน้า 113 1 เรือ 2 ละอายใจ 3 ถอย หดตัว

4 ปกป้อง

shrink = move away from = หด หดตัว ถอย

117 In a city, the moon cannot light the road brightly because of high rise buildings.

1 cover

2 shield

3 illuminate

4 lead

ถาม ในเมืองใหญ่ พราะจันทร์ไม่สามารถส่องสว่างถนนอย่างจ้าเพราะมีตึกอาคารต่างๆ ขึ้นสูง

ตอบ 3 หน้า 114 1 ปกคลุม 2 ป้องกัน 3 ส่องสว่าง 4 นํา

light (v.) = illuminate = ส่องสว่าง ใช้ไฟนําทาง

118 The city of New York is made up of five boroughs.

1 perfectures

2 districts

3 counties

4 stalls

ถาม นครนิวยอร์กประกอบด้วย 5 เขตปกครอง

ตอบ 2 หน้า 167 1 จังหวัด 2 เขต เมือง 3 มณฑล 4 แผงลอย

boroughs = towns or districts = เขต เมือง

119 When you have a sore throat you can’t utter a word.

1 add

2 find

3 write

4 pronounce

ถาม เมื่อคุณมีอาการเจ็บคอ คุณไม่สามารถเปล่งเสียง

ตอบ 4 หน้า 167 1 บวกเพิ่ม 2 ค้นหา ค้นพบ 3 เขียน 4 พูดเปล่งเสียง

utter = pronounce or speak = พูด เปล่งเสียง

120 Failure in doing something is very common in life.

1 duty

2 disappointment

3 misery

4 achievement

ถาม ความล้มเหลวในการทําบางสิ่งบางอย่างเป็นของธรรมดามากในชีวิต

ตอบ 2 หน้า 229 1 หน้าที่ 2 ความผิดหวัง 3 ความทุกข์ทรมาน 4 ความสําเร็จ

failure = do not success = ความล้มเหลว

 

 

Advertisement