หน้าแรก          รายชื่อข้อสอบเรียงตามรหัสวิชา

 1. ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
 2. ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
 3. ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 4. ART1003 ศิลปะวิจักษณ์
 5. APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ
 6. BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
 7. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
 8. ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป
 9. ENG2001 การอ่านเอาความ
 10. ENG2002 การอ่านตีความ
 11. ENG3401 การเขียนเชิงสาธก
 12. ENS4202 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
 13. ENS3403 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
 14. HIS1001 อารยธรรมตะวันตก
 15. HIS1002 อารยธรรมตะวันออก
 16. HIS1201 (HI121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
 17. HIS1003 อารยธรรมโลก
 18. LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน
 19. LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน
 20. LAW1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
 21. LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 22. LAW2001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
 23. LAW2002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้
 24. LAW2003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
 25. LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
 26. LAW2005 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้
 27. LAW2006 กฎหมายอาญา 1
 28. LAW2007 กฎหมายอาญา 2
 29. LAW2008 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 30. LAW2009 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความการพนันขันต่อ
 31. LAW2010 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
 32. LAW2011 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า
 33. LAW2012 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
 34. LAW2013 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
 35. LAW2015 กฎหมายธุรกิจ1
 36. LAW2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
 37. LAW2036 สิทธิมนุษยชน
 38. LAW2043 ปัญหาในกฎหมายแพ่ง
 39. LAW2044 กฎหมายเศรษฐกิจ
 40. LAW3001 กฎหมายอาญา 3
 41. LAW3002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน
 42. LAW3003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว
 43. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 44. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
 45. LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
 46. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
 47. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
 48. LAW3009 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
 49. LAW3010 กฎหมายล้มละลาย
 50. LAW3011 กฎหมายลักษณะพยาน
 51. LAW3012 กฎหมายปกครอง
 52. LAW3016 กฎหมายปกครองสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
 53. LAW3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
 54. LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน
 55. LAW3036 ปัญหาในกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา
 56. LAW3038 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
 57. LAW3054 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ
 58. LAW3056 กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
 59. LAW4001 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
 60. LAW4002 การว่าความ
 61. LAW4003 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
 62. LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
 63. LAW4005 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 64. LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 65. LAW4007 นิติปรัชญา
 66. LAW4008 กฎหมายที่ดิน
 67. LAW4045 กฎหมายว่าด้วยการเกษตรและวิธีพิจารณาความในศาลเกษตร
 68. LAW4046 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร
 69. LAW4048 กฎหมายทหาร
 70. LIS1003 (IS103) การใช้ห้องสมุด
 71. LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
 72. MCS1100 (MCS1150) การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
 73. MCS1101 (MCS1151) ทฤษฎีการสื่อสาร
 74. MCS1300 (MC130) การพูดเบื้องต้น
 75. MCS1400 (MCS1450) การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
 76. MCS2100 (MCS2150) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
 77. MCS2106 (MCS2160) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
 78. MCS2108(MCS2390)เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
 79. MCS2200 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
 80. MCS2201 (MC221)(MC420) การเขียนข่าว
 81. MCS2603 สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา
 82. MCS3100 (MCS3151) การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
 83. MCS3181 การพูดสำหรับผู้นำ
 84. MCS3206 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน
 85. MCS3208 (MC328) การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อสื่อมวลชน
 86. MCS3301วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 87. MCS4106 (MCS4170) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
 88. MCS4304 วาทนิเทศในกิจการข่าวสาธารณะ
 89. MGT3102 (GM306) การภาษีอากร
 90. MGT1001 (GM103) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
 91. MKT2101 หลักการตลาด
 92. PHI 1001 (PY101) วัฒนธรรมและศาสนา
 93. PHI 1003 (PY103) ปรัชญาเบื้องต้น
 94. POL1100 (PS103) รัฐศาสตร์ทั่วไป
 95. POL1101 (PS110) การเมืองการปกครองของไทย
 96. POL2100 (PS130) การปกครองเปรียบเทียบ
 97. POL2101 (PS190) ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง
 98. POL2105 (PS290) ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2
 99. POL2110 (PS293) ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
 100. POL2128 (PS217) การเลือกตั้ง
 101. POL2200 (PS120) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
 102. POL2203 (PS339) นโยบายต่างประเทศไทย 
 103. POL2300 (PA200) การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
 104. POL2301 (PA210) องค์การและการจัดการในภาครัฐ
 105. POL2302 (PA220) ระเบียบปฏิบัติราชการ
 106. POL2310 (PA211) ทฤษฎีองค์การ
 107. POL3100 (PS315) กระบวนการนิติบัญญัติ
 108. POL3112 (PS396) ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
 109. POL3300 (PA260) การบริหารการคลัง
 110. POL3301 (PA270) นโยบายสาธารณะ
 111. POL3302 (PA280) การวางแผนในภาครัฐ
 112. POL3312 (PA313) การพัฒนาระบบราชการ
 113. POL4100 (PS420) หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
 114. POL4310 (PA310) พฤติกรรมองค์การ
 115. PSY1001 (PC103) จิตวิทยาทั่วไป
 116. RAM1000 (RU100) ความรู้คู่คุณธรรม
 117. SOC1003 (SO103) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น
 118. THA1001 (TH101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
 119. THA1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
 120. THA1003 (TH103) การเตรียมเพื่อพูดและเขียน