หน้าแรก          รายชื่อข้อสอบเรียงตามรหัสวิชา

 1. ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
 2. ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
 3. ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 4. ART1003 ศิลปะวิจักษณ์
 5. ACC1101 (AC101) หลักการบัญชี 1
 6. ACC1102 (AC102) หลักการบัญชี 2
 7. APR2101 (BA305) สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ
 8. BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น
 9. ENG1001 (EN101) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
 10. ENG1002 (EN102) ประโยคและศัพท์ทั่วไป
 11. ENG2001 (EN201) การอ่านเอาความ
 12. ENG2002 (EN202) การอ่านตีความ
 13. ENG3401 การเขียนเชิงสาธก
 14. ENS4202 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
 15. ENS3403 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
 16. HIS1001 (HI101) อารยธรรมตะวันตก
 17. HIS1002 (HI102) อารยธรรมตะวันออก
 18. HIS1201 (HI121) พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
 19. HIS1003 (HI103) อารยธรรมโลก
 20. LAW1001 (LA 101),(LW 101) หลักกฎหมายมหาชน
 21. LAW1002 (LA 102),(LW 102) หลักกฎหมายเอกชน
 22. LAW1003 (LA 103),(LW 203) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
 23. LAW1004 (LA 104) (LW 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 24. LAW2001 (LA 201),(LW 204) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
 25. LAW2002 (LA 202),(LW 205) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้
 26. LAW2003 (LA 203),(LW 208) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
 27. LAW2004 (LA 204),(LW 202) กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
 28. LAW2005 (LA 205),(LW 209) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้
 29. LAW2006 (LA 206),(LW 206) กฎหมายอาญา 1
 30. LAW2007 (LA 207),(LW 207) กฎหมายอาญา 2
 31. LAW2008 (LA 208),(LW 210) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 32. LAW2009 (LA 209),(LW 211) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความการพนันขันต่อ
 33. LAW2010 (LA 210),(LW 302) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
 34. LAW2011 (LA 211),(LW 303) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า
 35. LAW2012 (LA 212),(LW 212) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
 36. LAW2013 (LA 213),(LW 213) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
 37. LAW2015 กฎหมายธุรกิจ1
 38. LAW2032 (LA 232),(LW 103) ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
 39. LAW2036 (LA 236), (LW 446) สิทธิมนุษยชน
 40. LAW2043 (LA 243),(LW 424) ปัญหาในกฎหมายแพ่ง
 41. LAW2044 (LA 244),(LW 422) กฎหมายเศรษฐกิจ
 42. LAW3001 (LA 301),(LW 301) กฎหมายอาญา 3
 43. LAW3002 (LA 302),(LW 310) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน
 44. LAW3003 (LA 303),(LW 304) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว
 45. LAW3004 (LA 304),(LW 305) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 46. LAW3005 (LA 305),(LW 306) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
 47. LAW3006 (LA 306),(LW 308) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
 48. LAW3007 (LA 307),(LW 307) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
 49. LAW3008 (LA 308),(LW 309) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
 50. LAW3009 (LA 309),(LW 311) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
 51. LAW3010 (LA 310),(LW 313) กฎหมายล้มละลาย
 52. LAW3011 (LA 311),(LW 314) กฎหมายลักษณะพยาน
 53. LAW3012 (LA 312),(LW 312) กฎหมายปกครอง
 54. LAW3016 กฎหมายปกครองสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
 55. LAW3033 (LA 333),(LW 440) อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
 56. LAW3035 (LA 335),(LW 443) การสืบสวนและสอบสวน
 57. LAW3036 (LA 336),(LW 444) ปัญหาในกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา
 58. LAW3038 (LA 338),(LW 437 ) กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
 59. LAW3054 (LA 354),(LW 404) กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ
 60. LAW3056 (LA 356),(LW 460) กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
 61. LAW4001 (LA 401),(LW 406) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
 62. LAW4002 (LA 402),(LW 423) การว่าความ
 63. LAW4003 (LA 403),(LW 403) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
 64. LAW4004 (LA 404),(LW 401) กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
 65. LAW4005 (LA 405),(LW 438) หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 66. LAW4006 (LA 406),(LW 405) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 67. LAW4007 (LA 407),(LW 201) นิติปรัชญา
 68. LAW4008 (LA 408),(LW 402) กฎหมายที่ดิน
 69. LAW4045 (LA 445),(LW 416) กฎหมายว่าด้วยการเกษตรและวิธีพิจารณาความในศาลเกษตร
 70. LAW4046 (LA 446),(LW 418) กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร
 71. LAW4048 (LA 448),(LW 409) กฎหมายทหาร
 72. LIS1003 (IS103) การใช้ห้องสมุด
 73. LIS1001 (IS101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
 74. MCS1100 (MCS1150) การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
 75. MCS1101 (MCS1151) ทฤษฎีการสื่อสาร
 76. MCS1300 (MC130) การพูดเบื้องต้น
 77. MCS1400 (MCS1450) การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
 78. MCS2100 (MCS2150) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
 79. MCS2106 (MCS2160) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
 80. MCS2108(MCS2390)เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
 81. MCS2200 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
 82. MCS2201 (MC221)(MC420) การเขียนข่าว
 83. MCS2603 สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา
 84. MCS3100 (MCS3151) การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์
 85. MCS3181 การพูดสำหรับผู้นำ
 86. MCS3206 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน
 87. MCS3208 (MC328) การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อสื่อมวลชน
 88. MCS3301วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 89. MCS4106 (MCS4170) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
 90. MCS4304 วาทนิเทศในกิจการข่าวสาธารณะ
 91. MGT3102 (GM306) การภาษีอากร
 92. MGT1001 (GM103) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
 93. MKT2101 หลักการตลาด
 94. MTH1103 (MA113) แคลคูลัส 1
 95. PHI 1001 (PY101) วัฒนธรรมและศาสนา
 96. PHI 1003 (PY103) ปรัชญาเบื้องต้น
 97. POL1100 (PS103) รัฐศาสตร์ทั่วไป
 98. POL1101 (PS110) การเมืองการปกครองของไทย
 99. POL2100 (PS130) การปกครองเปรียบเทียบ
 100. POL2101 (PS190) ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง
 101. POL2105 (PS290) ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2
 102. POL2110 (PS293) ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
 103. POL2128 (PS217) การเลือกตั้ง
 104. POL2200 (PS120) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
 105. POL2203 (PS339) นโยบายต่างประเทศไทย 
 106. POL2300 (PA200) การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
 107. POL2301 (PA210) องค์การและการจัดการในภาครัฐ
 108. POL2302 (PA220) ระเบียบปฏิบัติราชการ
 109. POL2310 (PA211) ทฤษฎีองค์การ
 110. POL3100 (PS315) กระบวนการนิติบัญญัติ
 111. POL3112 (PS396) ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
 112. POL3300 (PA260) การบริหารการคลัง
 113. POL3301 (PA270) นโยบายสาธารณะ
 114. POL3302 (PA280) การวางแผนในภาครัฐ
 115. POL3312 (PA313) การพัฒนาระบบราชการ
 116. POL4100 (PS420) หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
 117. POL4310 (PA310) พฤติกรรมองค์การ
 118. PSY1001 (PC103) จิตวิทยาทั่วไป
 119. RAM1000 (RU100) ความรู้คู่คุณธรรม
 120. SOC1003 (SO103) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น
 121. THA1001 (TH101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
 122. THA1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
 123. THA1003 (TH103) การเตรียมเพื่อพูดและเขียน