POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ S/2558

Advertisement

61 พรรคพลังธรรมเป็นพรรคที่ก่อตั้งเพื่อรองรับบทบาทของทหาร หลังรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 31 ประกอบ

62 6 ตุลาคม 2519 เป็นวันที่เรียกว่าวันมหาประชาปิติ

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) เหตุการณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 นั้นถูกเรียกว่า “วันมหาวิปโยค” หรือ“วันมหาประชาปิติ” เป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาและประชาชนในประเทศไทยมากกว่า 5 แสนคน ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการของจอมพลถนอม กิตติขจร จนทําให้ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก โดยเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดแรงกดดันจากพลังทางการเมืองหลายฝ่ายจนทําให้จอมพลถนอม กิตติขจร ต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี

Advertisement

63 แรงกดดันทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งในความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่หากระบบการเมืองสนองตอบไม่ได้ จะเกิดการพังทลายทางการเมือง (Political Decay)

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ตามแนวคิดการพัฒนาการเมืองของแซมมวล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) นั้น แรงกดดันทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน หากระบบการเมืองสนองตอบได้จะทําให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง (Political Stability) แต่หากระบบการเมืองสนองตอบไม่ได้จะทําให้เกิดการผุกร่อนทางการเมืองหรือ

การพังทลายทางการเมือง (Political Decay)

64 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 ได้มีการทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยและพรรคการเมืองเพื่อเป็นการเรียกว่าคณะเสือป่า

ตอบ 2 (คําบรรยาย) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ทรงตั้งเมืองสมมุติ“ดุสิตธานี” ขึ้นในบริเวณวังพญาไท เพื่อทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยโปรดให้มี “ธรรมนูญการปกครองแบบนคราภิบาล” ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของเมือง กําหนดให้มี พรรคการเมือง 2 พรรค มีการเลือกตั้งนคราภิบาลหรือนายกเทศมนตรี และมีสภาการเมืองแบบประเทศประชาธิปไตย

65 หัวหน้า คสช. มีอํานาจเหนือนายกรัฐมนตรี

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 23 ประกอบ

66 ในการดําเนินการประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ตอบ 2 (คําบรรยาย) รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559 มาตรา 39/1 กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการดําเนินการจัดให้มีการ ออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฯ 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ

67 ไม่เคยมีข่าวว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตั้งลูกและภรรยาเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเลย

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) สื่อมวลชนได้เปิดเผยเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีการแต่งตั้งลูก ภรรยา และเครือญาติเป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยประจําตัว ซึ่งทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึง ความไม่เหมาะสม ดังนั้นวิป สนช. และวิป สปช. จึงมีมติให้สมาชิก สนช. และ สปช. ปรับเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยประจําตัวที่เป็นลูก ภรรยา และเครือญาติออกจากตําแหน่งทันที

68 สมาชิกสภาปฏิรูปชุดแรกหมดสภาพไปแล้วเนื่องจากการล้มร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) สมาชิกสภาปฏิรูปชุดแรกหมดสภาพไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 เนื่องจากการล้มร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลทําให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องพ้นจากตําแหน่งไปด้วย

69 รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีความมาตรา 44 ให้อํานาจหัวหน้า คสช. เหนือนายกรัฐมนตรี

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 23 ประกอบ

70 สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบันมีวาระเหลืออีกเพียงหนึ่งปี

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบัน เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพื่อทําหน้าที่รัฐสภา โดยวาระการดํารงตําแหน่ง จะเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่เนื่องจากในปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อยู่ในขั้นตอนของการจัดทํา ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ จึงไม่อาจสรุปได้ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบันจะเหลือวาระการดํารงตําแหน่งอีกกี่ปี

Advertisement