POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ S/2558

Advertisement

ตั้งแต่ข้อ 51 – 80 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) ถูก

(2) ผิดเอาเอง

 

Advertisement

51 จอมพลถนอม กิตติขจร ทํารัฐประหารตัวเองเมื่อปลายปี พ.ศ. 2511

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ

52 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถึงแก่อสัญกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2507 ณ บ้านพักส่วนตัว ชานกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

53 กรณี 14 ตุลาคม 2516 เป็นการยุติบทบาทการเมืองฝ่ายประชาชนและทําให้เกิดความหวาดระแวงในสังคมไทยจนต้องมีการนิรโทษกรรมจึงผ่อนคลาย

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์โดยมี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่และกลุ่มที่รัฐให้ การสนับสนุนได้เข้าไปจับกุมและสังหารนักศึกษาและประชาชนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งกําลังชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่ให้จอมพลถนอม กิตติขจร ออกนอกประเทศ จนทําให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายเป็นจํานวนมาก โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการ ยุติบทบาทของการเมืองแบบมีส่วนร่วมประชาชนและทําให้เกิดความหวาดระแวงในสังคมไทยจนต้องมีการนิรโทษกรรมเหตุการณ์จึงผ่อนคลาย

54 วิทยุยานเกราะเป็นกลุ่มจัดตั้งทางการเมืองและปลุกความเกลียดชังนักศึกษาและประชาชนหลัง 14 ตุลาคม 2516

ตอบ 1 (คําบรรยาย) วิทยุยานเกราะเป็นกลุ่มจัดตั้งทางการเมืองและปลุกความเกลียดชังนักศึกษาและประชาชนหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งวิทยุยานเกราะได้สร้างกระแสความเกลียดชังนักศึกษาและปลุกระดมให้กลุ่มกระทิงแดง นวพล และลูกเสือชาวบ้านสังหารนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอ้างว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์

55 รัฐเผด็จการไม่สนับสนุนการชุมนุมบนท้องถนน เพราะถือว่าเป็นการแตกความสามัคคีและเป็นการสร้างความวุ่นวาย

ตอบ 1 (คําบรรยาย) รัฐประชาธิปไตยถือว่าการชุมนุมบนท้องถนนเป็นสิทธิในการแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง เพราะรัฐประชาธิปไตยได้ให้สิทธิพื้นฐานแก่ประชาชน ในการชุมนุมทางการเมืองเพื่อแสดงความเห็นหรือเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ตราบเท่าที่การกระทํานั้นเป็นไปอย่างสันติและไม่เกินขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งตรงกันข้ามกับ รัฐเผด็จการที่ไม่สนับสนุนการชุมนุมบนท้องถนน เพราะถือว่าเป็นการแตกความสามัคคีและเป็นการสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม

56 การสลายการชุมนุมในเหตุการณ์ความไม่สงบในเดือนพฤษภาคม 2535 ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย

ตอบ 2 (คําบรรยาย) เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 เกิดความรุนแรงขึ้นเพราะคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งนําโดย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ต้องการสืบทอดอํานาจโดยการตั้ง พรรคสามัคคีธรรม และให้ พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. จึงทําให้เกิดการประท้วงและนําไปสู่การเคลื่อนไหวคัดค้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.สุจินดา ลาออกจากตําแหน่ง โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้รัฐบาลได้ใช้กําลังทหาร และตํารวจเข้าสลายการชุมนุมจนเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้ชุมนุม ทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก และเหตุการณ์ได้สิ้นสุดเมื่อ พล.อ.สุจินดา ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี

57 หนึ่งในหลักหกประการของคณะราษฎรคือจะต้องให้ราษฎรได้มีโอกาสในการศึกษา

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) หลัก 5 ประการของคณะราษฎร ซึ่งประกาศไว้ในประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 เพื่อเป็นนโยบายในการบริหารและปกครองประเทศ มีดังนี้

1 จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย

2 จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3 จะต้องบํารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ

4 จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน

5 จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ

6 จะต้องให้ราษฎรได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่

58 พรรคชาติไทยเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มนายบรรหาร ศิลปอาชา ตั้งแต่ยุคแรก ตอบ 2 (คําบรรยาย) พรรคชาติไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 โดยในยุคแรกนั้นเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มซอยราชครูนําโดย พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร, พล.ต.ศิริ สิริโยธิน และพล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) ส่วนนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยตั้งแต่ปี 2537 จนกระทั่งพรรคถูกยุบในปี 2551 เนื่องจากกรณีทุจริตการเลือกตั้ง

59 การเมืองแบบพ่อขุนอุปถัมภ์เป็นการเมืองที่มีฐานอํานาจคับแคบมาก

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ศ.ดร.ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ได้ขนานนามการเมืองการปกครองของไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ว่าเป็น “ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์” แบบเผด็จการ ซึ่งเป็นผลมาจาก มาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองฯ 2502 ที่ให้อํานาจนายกรัฐมนตรีแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ ในการใช้อํานาจทั้งอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ดังนั้นจึงถือว่าการเมืองแบบ พ่อขุนอุปถัมภ์เป็นการเมืองที่มีฐานอํานาจคับแคบมาก เพราะอํานาจเด็ดขาดจะตกอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นฐานแห่งอํานาจเผด็จการนั่นเอง

60 การเมืองหลังพฤษภาคม 2535 ทําให้สังคมไทยแบ่งแยกกลุ่มการเมืองออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มพรรคเทพ-กลุ่มพรรคมาร

ตอบ 2 (คําบรรยาย) การเมืองในช่วงก่อนเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 นั้น ทําให้สังคมไทยแบ่งแยกกลุ่มการเมืองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพรรคเทพและกลุ่มพรรคมาร โดยกลุ่มพรรคเทพได้ประกาศตัว เป็นฝ่ายค้าน ไม่สนับสนุนการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ซึ่งประกอบด้วย 4 พรรคการเมือง คือ พรรคความหวังใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังธรรม และพรรคเอกภาพ ส่วนกลุ่มพรรคมารได้ให้การสนับสนุนการดํารงตําแหน่งดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 5 พรรคการเมือง คือ พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคราษฎร

Advertisement