POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ S/2558

Advertisement

31 พลเอกสุจินดา คราประยูร ถูกโจมตีหลังรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2535 ด้วยข้อหา

(1) ตระบัดสัตย์

(2) ทรยศชาติ

(3) งูเห่า

Advertisement

(4) พลิ้วไหวเหมือนสายน้ำ

(5) คืนความสุข

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2535 พรรคสามัคคีธรรม ซึ่งเป็นพรรคที่ก่อตั้งเพื่อรองรับบทบาทของทหาร (คณะ รสช.) หลังรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 ได้จํานวน ส.ส. ในสภามากที่สุด จึงเลือกนายณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรค เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่เนื่องจากนายณรงค์ถูกสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดํา ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ จึงเลือก พล.อ.สุจินดา คราประยูร เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน ทําให้พล.อ.สุจินดาถูกโจมตีว่า “ตระบัดสัตย์” เนื่องจากเคยยืนยันว่าจะไม่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี

32 ตัวแทนของอํานาจกลุ่มซอยราชครู ได้แก่

(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม

(2) จอมพลผิน ชุณหะวัณ

(3) พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร

(4) พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 9 ประกอบ

33 การมีสมาชิกสภาผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อเป็นความพยายามจะแก้ปัญหาใด

(1) ระบอบอํามาตยาธิปไตย

(2) พ่อขุนอุปถัมภ์

(3) วงจรอุบาทว์

(4) สองนคราประชาธิปไตย

(5) ข้อ 4 และ 5

ตอบ 4 (คําบรรยาย) จากแนวคิดสองนคราประชาธิปไตยที่ว่า “คนจนในชนบทเลือกรัฐบาล คนชั้นกลางในเมืองล้มรัฐบาล” ได้นําไปสู่การออกแบบระบอบการเมืองไทยในรัฐธรรมนูญฯ 2540 ให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประเภทสัดส่วนหรือแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ทั้งคนจนในชนบทและคนชั้นกลางในเมืองเป็นได้ทั้งผู้ตั้งรัฐบาลและผู้ล้มรัฐบาล

34 การปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 นําไปสู่ความพยายามแรกเพื่อเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญด้วยการ

(1) แก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.

(2) แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา

(3) แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ

(4) แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการทําประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 (คําบรรยาย) การปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ได้นําไปสู่ความพยายามแรกเพื่อเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญฯ 2540 ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ 2534 มาตรา 211 ในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากหลายสาขาอาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ

35 ตามคํานิยามของเอ็ดมันด์ เบอร์ก พรรคการเมืองจะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

(1) ส่งเสริมสาธารณกุศล

(2) ป้องกันการแตกสามัคคีของคนในชาติ

(3) สร้างความสามัคคีของหมู่คณะ

(4) ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ

(5) ส่งเสริมประโยชน์แก่สมาชิกพรรค

ตอบ 4 หน้า 4 เอ็ดมันด์ เบอร์ก (Edmund Burke) ได้ให้คํานิยามของพรรคการเมืองว่า พรรคการเมืองได้แก่ “คนกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมกันตามแนวหลักการบางอย่าง โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ”

36 พรรคการเมืองที่แท้จริงจะต้องมีลักษณะอย่างไร

(1) ยึดตัวผู้นําพรรคเป็นหลัก

(2) แสดงบทบาทเฉพาะช่วงเลือกตั้ง

(3) ไม่ร่วมกับพรรคอื่นตั้งรัฐบาล

(4) จํากัดจํานวนสมาชิกที่ดีเท่านั้น

(5) มีสาขาพรรคกระจายทั่วทุกภูมิภาค

ตอบ 5 หน้า 9 – 11 ลักษณะของพรรคการเมืองที่แท้จริง มี 4 ประการ คือ

1 ต้องมีความยั่งยืนโดยไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตหรืออํานาจของผู้นําพรรคการเมือง แต่ยึดหลักการหรืออุดมการณ์เป็นหลัก

2 ต้องมีองค์การหรือสาขาพรรคมาก ๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค และมีเครือข่ายติดต่อกันระหว่าง สํานักงานใหญ่กับสาขาพรรคในท้องถิ่น

3 ผู้นําพรรคต้องมีความมุ่งหมายที่จะเป็นรัฐบาล โดยอาจจัดตั้งรัฐบาลโดยลําพังพรรคเดียวหรือจัดตั้งรัฐบาลผสมก็ได้

4 ต้องพยายามหาคะแนนเสียงเมื่อมีการเลือกตั้ง และหาความสนับสนุนจากมหาชนทั่วไปเมื่อไม่มีการเลือกตั้ง

37 พรรคการเมืองมีการฟังความคิดเห็นของสมาชิกเป็นขบวนการที่เรียกว่าประชาธิปไตยรวมศูนย์ (Democratic Centralism) ใช้กับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์

(1) เสรีนิยม

(2) อนุรักษนิยม

(3) สังคมนิยม

(4) คอมมิวนิสต์

(5) ฟาสซิสต์

ตอบ 4 หน้า 76, 137 ประชาธิปไตยรวมศูนย์ (Democratic Centralism) เป็นลักษณะการใช้อํานาจหรือการดําเนินงานภายในพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขบวนการ คือ ในระยะแรก ให้สมาชิกในหน่วยพื้นฐานเสนอความคิดเห็นในนโยบายของพรรคแล้วเสนอไปยังเบื้องบนหรือ ศูนย์กลางของพรรคเพื่อรับทราบ ส่วนในระยะต่อมาเป็นการตัดสินใจจากเบื้องบน โดยมติที่ได้จะต้องบังคับใช้กับองค์การทุกระดับของพรรคอย่างเข้มงวด

38 อุดมการณ์คู่ใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแง่การใช้อํานาจ

(1) คอมมิวนิสต์ – ฟาสซิสต์

(2) คอมมิวนิสต์ – ประชาธิปไตย

(3) อนุรักษนิยม – สังคมนิยม

(4) อนุรักษนิยม – ประชาธิปไตย

(5) อนุรักษนิยม – คอมมิวนิสต์

ตอบ 1 หน้า 140 อุดมการณ์คอมมิวนิสต์และฟาสซิสต์ จะมีลักษณะการใช้อํานาจที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นเผด็จการแบบรวมอํานาจเบ็ดเสร็จ โดยประชาชนจะถูกลิดรอนเสรีภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

39 อุดมการณ์ใดที่นิยมระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเดียว

(1) เสรีนิยม

(2) อนุรักษนิยม

(3) สังคมนิยม

(4) คอมมิวนิสต์

(5) ฟาสซิสต์

ตอบ 4, 5 หน้า 135, 139, (คําบรรยาย) ระบบพรรคเดียว หมายถึง การที่รัฐหรือประเทศหนึ่งมีรัฐบาลที่ตั้งขึ้นโดยพรรคการเมืองพรรคเดียว และระบบนี้ยอมให้มีเฉพาะพรรคที่ครองอํานาจอยู่เท่านั้น ไม่ยอมให้มีพรรคอื่นเข้ามาแข่งขันหรือกีดกัน ซึ่งจะพบระบบนี้ได้ในประเทศที่มีการปกครอง ระบอบเผด็จการหรือมีอุดมการณ์แบบซ้ายสุดโต่ง (คอมมิวนิสต์) หรือขวาสุดโต่ง (ฟาสซิสต์ และนาซี) เช่น จีน ลาว เวียดนาม คิวบา เกาหลีเหนือ เป็นต้น

40 อุดมการณ์หรือแนวคิดใดไม่ต้องการให้มีรัฐ

(1) ฟาสซิสต์

(2) อนาธิปัตย์

(3) สังคมนิยม

(4) ประชาธิปไตย

(5) เฉพาะข้อ 1 และ 2 ตอบ 2 (คําบรรยาย) อนาธิปัตย์ หรืออนาคิสม์ (Anarchism) เป็นอุดมการณ์หรือแนวคิดทางการเมือง ที่ต่อต้านการมีรัฐบาลหรือการมีรัฐ โดยถือว่ารัฐหรือการรวมตัวเป็นประเทศ เป็นชาติ เป็น บ้านเมือง หรือการมีรัฐบาลนั้นเป็นของไม่จําเป็น และเป็นบ่อเกิดของความชั่วร้ายนานาประการ

Advertisement