POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ S/2558

Advertisement

11 การรัฐประหารเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 เป็นการสิ้นอํานาจของกลุ่มการเมืองใด (1) นายปรีดี พนมยงค์

(2) ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

(3) นายควง อภัยวงศ์

(4) ซอยราชครู

Advertisement

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 9 ประกอบ

12 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พยายามแยกตัวเองออกจากยุคปฏิวัติโดยคณะราษฎรมาเป็นยุค

(1) อภิวัฒน์

(2) รัฐประหาร

(3) พัฒนา

(4) เลี้ยงสุกร

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3 (คําบรรยาย) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พยายามแยกตัวเองออกจากยุคปฏิวัติโดยคณะราษฎรมาเป็น “ยุคพัฒนา” โดยได้สร้างผลงานทั้งทางด้านการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา ประเทศไว้มากมาย เช่น การออกกฎหมายเลิกการเสพและจําหน่ายผืนโดยเด็ดขาด กฎหมาย ปราบปรามพวกนักเลงอันธพาล กฎหมายปราบปรามการค้าประเวณี และที่สําคัญที่สุดก็คือ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทําการศึกษา ค้นคว้าวิจัยจนกระทั่งได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 2509)ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

13 รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบ หมายถึง

(1) ฉบับ 2521

(2) ฉบับ 2534

(3) ฉบับ 2540

(4) ฉบับ 2549

(5) ฉบับ 2557

ตอบ 1 (คําบรรยาย) พ.อ.ประจักษ์ สว่างจิตร เป็นผู้ที่ขนานนามรัฐธรรมนูญฯ 2521 ว่าเป็น“ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เนื่องจาก กําหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง ไม่ได้แยกข้าราชการประจําออกจากการเมือง ทําให้ข้าราชการประจําเป็นวุฒิสมาชิกได้ ซึ่งพบว่ามีลักษณะเป็นการประนีประนอมทางอํานาจระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจํานั่นเอง

14 ลักษณะ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว คือ

(1) การคงอํานาจของผู้นํากองทัพต่อ

(2) สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง

(3) นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง

(4) สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง

(5) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนมาจากการแต่งตั้ง

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 13 ประกอบ

15 การรัฐประหาร 20 ตุลาคม 2520 มีลักษณะพิเศษคือ เป็นรัฐประหารเพื่อ

(1) เพื่อยืดอายุบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ

(2) เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยเร็ว

(3) ขยายอายุราชการให้ทหารบางคน

(4) ยืดอายุสภานิติบัญญัติ

(5) ส้มร่างรัฐธรรมนูญ

ตอบ 2 (คําบรรยาย) การรัฐประหาร 20 ตุลาคม 2520 เป็นการรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินภายใต้การนําของ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ซึ่ง ทางคณะปฏิรูปฯ ได้ประกาศชัดว่า เป็นรัฐประหารเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยเร็ว และได้แต่งตั้ง พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี

16 รัฐบาลหอย หมายถึง รัฐบาลยุค

(1) นายสัญญา ธรรมศักดิ์

(2) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

(3) ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

(4) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

(5) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

ตอบ 4 (ความรู้ทั่วไป) รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้รับฉายาว่า “รัฐบาลหอย” เนื่องจากเป็นรัฐบาลที่ได้รับการปกป้องจากทหารหรือมีทหารคอยคุ้มภัย ซึ่งเปรียบเสมือนเปลือกหอยคอยคุ้มครองตัวหอยนั้นเอง

17 หลัง 14 ตุลาคม 2516 พรรคการเมืองที่ถือสโลแกน “ขวาพิฆาตซ้าย” คือ

(1) พรรคประชาธิปัตย์

(2) พรรคสังคมนิยม

(3) พรรคก้าวหน้า

(4) พรรคชาติไทย

(5) พรรคมวลชน

ตอบ 4 (คําบรรยาย) หลัง 11 ตุลาคม 2516 พรรคชาติไทยของ พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร(ยศในขณะนั้น) ได้ใช้คําขวัญ “ขวาพิฆาตซ้าย” ในการลงเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2519

18 ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทําให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีความกล้าแข็งหลัง 14 ตุลาคม 2516

(1) การสังหารผู้นําชาวไร่ชาวนา

(2) การไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

(3) การตั้งกลุ่มกระทิงแดง

(4) การสังหารประชาชนวันที่ 6 ตุลาคม 2519

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 (คําบรรยาย) ปัจจัยที่ทําให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) มีความกล้าแข็ง หลัง 14 ตุลาคม 2516 คือ

1 การไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง การสังหารผู้นําชาวไร่ชาวนา การกวาดจับนักศึกษาและกรรมกรจํานวนมาก)

2 การกล่าวหานักศึกษาและประชาชน ด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์

3 การคุกคามต่อขบวนการนักศึกษาและประชาชน โดยมีการตั้ง มวลชนหลายกลุ่มขึ้นมาต่อต้าน เช่น กลุ่มกระทิงแดง กลุ่มนวพล และกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน

4 การสังหารนักศึกษาและประชาชนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ฯลฯ

19 นโยบายที่ 66/2523 ประกาศใช้ในสมัยรัฐบาล

(1) นายสัญญา ธรรมศักดิ์

(2) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

(3) ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

(4) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

(5) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ตอบ 5 (คําบรรยาย) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันถึง 3 สมัย(พ.ศ. 2523 – 2531) และในแต่ละสมัยก็พ้นจากตําแหน่งด้วยการยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยสมัยแรกนั้น พล.อ.เปรม ได้ผลักดันนโยบาย “การเมืองนำการทหาร” ซึ่งปรากฏออกมา ในรูปนโยบาย 66/2523 และ 66/2525 เพื่อยุติการทําสงครามสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทยกับฝ่ายรัฐบาล ผลพวงจากนโยบายดังกล่าวทําให้นักศึกษาที่หนีเข้าป่า ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เพื่อจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาล ได้มีโอกาสหวนมาเดินบนหนทางแห่งสันติภาพอีกครั้ง

20 นายกรัฐมนตรีท่านใดพ้นจากตําแหน่งด้วยการลาออกกลางสภาผู้แทนราษฎร

(1) นายสัญญา ธรรมศักดิ์

(2) ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

(3) ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

(4) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

(5) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ตอบ 4 (คําบรรยาย) พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งด้วยการลาออกกลางสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2523 โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่รัฐบาลตัดสินใจเพิ่มราคาค่าน้ํามันตามราคาตลาดโลก ซึ่งทําให้หลายฝ่ายได้รับความเดือดร้อนและโจมตี

Advertisement