MCS2603 สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา แนวข้อสอบปี2557 ชุดที่1

61.       หากสินค้าที่โฆษณาอยู่ในช่วงอิ่มตัว ควรใช้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดประเภทใดบ้าง

(1)       ใช้การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา

(2)       การส่งเสริมการขายกับการตลาดแบบเจาะจง

(3)       ใช้การตลาดแบบเจาะจงกับการโฆษณา

(4)       ใช้ทุกประเภท

ตอบ 1 สินค้าที่อยู่ในช่วงอิ่มตัว (Maturity) เป็นช่วงที่สินค้าได้รับการยอมรับพอสมควรแล้วและมีลูกค้าบางกลุ่มที่ สนใจสินค้าของเราเป็นพิเศษ ดังนั้นกิจกรรมส่งเสริมการขายจึงมีความจำเป็นน้อยลง แต่จะเน้นการโฆษณาและการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อย่ำถึงภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเป็นหลัก

62.       กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น งานชุมชนสัมพันธ์ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ควรใช้เมื่อสินค้าอยู่ในช่วงใด

(1)       สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักต้องแนะนำสินค้า

(2)       สินค้าเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้ว

(3)       สินค้ามีคู่แข่งมากและต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือด

(4)       ช่วงที่ผู้บริโภคไม่สนใจสินค้ายี่ห้อนี้แล้วและหันไปใช้ยี่ห้ออื่น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 8 ประกอบ

63.       หากต้องการกระตุ้นการโฆษณาและความพยายามทางการตลาดอื่น ๆ ให้ได้ผลเร็วขึ้นควรใช้เครื่องมือการส่งเสริม การตลาดประเภทใด

(1) การประชาสัมพันธ์ (2) การโฆษณา

(3) การส่งเสริมการขาย           (4) การตลาดแบบเจาะตรง

ตอบ 3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) มักถูกนำมาใช้ในกรณีต่อไปนี้

1.         เมื่อต้องการเชิญชวนให้ผู้บริโภคทดลองซื้อสินค้าใหม่

2.         เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้คงซื้อสินค้าของเราต่อไป

3.         เพื่อเพิ่มการซื้อและใช้สินค้า

4.         เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทด้วย

5.         เพื่อกระตุ้นการโฆษณาและความพยายามทางการตลาดอื่น ๆ ให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น

64.       การแสดงให้เห็นวิธีใช้และลักษณะการทำงานของสินค้า เป็นแนวทางการนำเสนอแบบใด

(1)       Product Alone (2)       Demonstration

(3)       Slice of Life       (4)       Presenter

ตอบ 2 การสาธิต (Demonstration) เป็นการนำเสนอข่าวสารการโฆษณาที่เกี่ยวกับการทำงานของสินค้า โดยการ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าเขาจะใช้สินค้าได้อย่างไร สินค้าทำงานอย่างไร และสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง โดย อาจเป็นการสาธิตก่อนและหลังการใช้สินค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ

65.       การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ใช้กลยุทธ์เน้นสินค้าเป็นหลัก มักมีแนวทางการนำเสนอแบบใด

(1)       Lifestyle   (2)       Presenter

(3)       Slice of Life       (4)       Torture Test

ตอบ 4 กลยุทธ์การใช้สินค้าเป็นหลัก (Product-centered Strategies) เป็นการโฆษณาที่มุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติหรือ ลักษณะเด่นของสินค้า หรือการใช้งานของสินค้าเช่น การทดสอบสินค้าอย่างรุนแรง (Torture Test) การพิสูจน์โดยเปรียบเทียบกับสินค้าคู่แข่ง (Competitive Test) หรือการสาธิตก่อนและหลังการใช้สินค้า (Before-after Demonstration) เป็นต้น

66.       ข้อได้เปรียบสำคัญของการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์คืออะไร

(1)       เข้าถึงคนทุกกลุ่ม         (2)       เสนอเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากๆ ได้

(3)       เจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้         (4)       ราคาถูก

ตอบ 2 ข้อได้เปรียบสำคัญของการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ คือ มีเนื้อที่มากพอที่จะเสนอเนื้อหาการโฆษณาที่มี รายละเอียดมาก ๆ ได้ โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้วิธีจูงใจให้ซื้อด้วยการชี้แจงแสดงเหตุผล อีกทั้งยังสามารถเลือกหน้า หรือเนื้อหาที่โฆษณาให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

67.       หากข่าวสารการโฆษณาเป็นลักษณะสารคดี และมีรายละเอียด หลักฐานอ้างอิงน่าเชื่อถือ ควรที่จะเลือกใช้สื่อ ประเภทใด

(1)       วิทยุกระจายเสียง        (2)       โปสเตอร์

(3)       วิทยุโทรทัศน์    (4)       นิตยสาร

ตอบ 4 ข้อได้เปรียบของการโฆษณาทางนิตยสาร มีดังนี้

1.         สามารถเลือกกลุ่มเปาหมายได้

2.         สร้างสรรค์งานโฆษณาได้หลายรูปแบบ

3.         มีอายุการใช้งานนาน

4.         ผู้อ่านให้ความสนใจ เพราะการโฆษณาทางนิตยสารให้ลายละเอียดได้มาก ดึงดูดใจ และใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจซื้อได้ดี

5.         ไม่ทำให้ผู้อ่านสับสน

6.         น่าเชื่อถือ เพราะสามารถนำเสนอในรูปของบทความหรือสารคดีได้

68.       ในกรณีของวิทยุโทรทัศน์การเลือกสื่อโฆษณาที่เจาะจงหมายถึงอะไร

(1) การเจาะจงเลือกสื่อใดสื่อหนึ่ง       (2) การเจาะจงเลือกประเภทของสื่อโฆษณา

(3)       การเลือกสื่อโฆษณาหลัก        (4)       การเลือกสถานีรายการและเวลา

ตอบ 4 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อโฆษณาที่เจาะจง มีดังต่อไปนี้

1.         หากเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์นิตยสาร ฯลฯ) อาจพิจารณาจากจำนวนพิมพ์คุณภาพการพิมพ์/เนื้อหา ความคุ้มค่าด้านราคาหรือภาพลักษณ์ของสื่อนั้น ๆ ฯลฯ

2.         หากเป็นสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์) อาจพิจารณาจากการเลือก ช่องสถานี ความนิยม/เนื้อหาของรายการ เวลา ความครอบคลุมของสื่อ ฯลฯ

3.         ข้อมูลจากการวิจัย และการคำนวณทางคณิตศาสตร์

69.       ต้นฉบับสำหรับการโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ เรียกว่าอะไร

(1)       Dummy    (2)       Storyboard

(3)       Layout      (4)       Artwork

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

70.       ข้อใดคือตัวอย่างของ Transit Advertising

(l) Billboard      (2) Non-standardized Sign

(3) Banner (4) Bus Side

ตอบ 4 การโฆษณาโดยสื่อยานพาหนะ (Transit Advertising) เป็นการเสนอข่าวสารการโฆษณารายในหรือ ภายนอกยวดยานที่ใช้เพื่อการโดยสาธารณะ เช่น รถไฟ รถประจำทาง รสสามล้อ รถแท็กซี่ ฯลฯ โดยการการ โฆษณาจะมีหลายลักษณะ ได้แก่ ป้ายโฆษณาในห้องโดยสาร (Inside Cards) การโฆษณาข้างรถประจำทาง (Bus Side) การโฆษณาหลังรถประจำทาง (Bus Back) และการโฆษณาทั้งคันรถประจำทาง (Transit Spectacular) เป็นต้น