LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

ข้อ 3. ในคดีแพ่งเรื่องหนึ่ง พนักงานส่งหมายรายงานศาลว่าส่งหมายเรียกและสำเนฟ้องให้จำเลยไม่ได้ เนื่องจากไมพบตัวจำเลย ทั้งประตูรั้วบ้านจำเลยใส่กุญแจไว้ ให้ท่านในฐานะทนายโจทก์เรียบเรียง คำแถลงขอศาลสั่งให้ส่งหมายฯ ให้จำเลยอีกครั้งหนึ่ง หากไม่พบจำเลยหรือไม่มีผู้ใดรับหมายฯ แทน ให้ขอศาลสั่งปิดหมายฯ ด้วย (เรียบเรียงเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบพิมพ์ศาล แต่ให้ ท่านลงชื่อให้บริบูรณ์ด้วย)

ธงคำตอบ

คำแถลงขอส่งหมาย

ข้อ 1. คดีนี้ ตามรายงานเจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกและสำเนาฟ้องให้จำเลยไมได้ รายละเอีย ดังปรากฏตามรายงานเจ้าหน้าที่แล้วนั้น โจทก์ขอยืนยันว่าจำเลยมีหลักฐานที่อยู่ดังปรากฏตามฟ้องแน่นอน ทั้งทราบล่วงหน้าด้วยว่าจะถูกโจทก์ฟ้อง จึงพยายามหลบหลีกการรับหมายเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้า โจทก์จึงกราบเรียนมา ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานส่งหมายแก่จำเลยอีกครั้งหนึ่ง หากไมพบตัวจำเลยและไม่มีผู้ใดรับหมาย ขอศาลปิดหมายไว้ ณ บ้านเรือนจำเลยต่อไปด้วย ขอได้โปรดกรุณาอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้แถลง

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ…..(ลายมือชื่อนักศึกษา)…..ผู้เรียงและพิมพ์