การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2547

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3011 กฎหมายลักษณะพยาน 

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  จำนวน  3  ข้อ

ข้อ  1  โจทก์ฟ้องว่า  ที่นาพิพาทมี  ส.ค.1  เป็นของโจทก์  ให้จำเลยเช่าแล้วจำเลยไม่ชำระค่าเช่า  โจทก์จะเข้าทำนาเอง  จำเลยกลับบุกรุกเข้าทำนา  ทำให้โจทก์เสียหาย  ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย  จำเลยให้การว่า  ไม่เคยเช่านาจากโจทก์  แต่โจทก์ได้ขายและตนได้เข้าครอบครองเกินกว่า  10  ปีแล้ว  ไม่เคยบุกรุกที่นาเลย  ดังนี้  อยากทราบว่า  คดีนี้ฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์  จงอธิบาย  พร้อมทั้งยกหลักกฎหมายประกอบให้ชัดเจน

Advertisement

ธงคำตอบ

มาตรา  84  วรรคแรก  ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอย่างใดๆ  เพื่อสนับสนุนคำฟ้องหรือคำให้การของตนให้หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงนั้นตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้าง

Advertisement

(2) ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด  คู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์แต่เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  1369  บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินไว้  ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า  บุคคลนั้นยึดถือเพื่อตน

Advertisement

มาตรา  1372  สิทธิซึ่งผู้ครอบครองใช้ในทรัพย์สินที่ครอบครองนั้น  ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสิทธิซึ่งผู้ครอบครองมีตามกฎหมาย

วินิจฉัย

Advertisement

ในเรื่องหน้าที่นำสืบหรือภาระการพิสูจน์นั้นตาม  ป.วิ.พ.  มาตรา  84  (ปัจจุบันคือมาตรา  84/1)  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า  ผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด  ผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบ

การที่โจทก์กล่าวอ้างว่าที่นาพิพาทเป็นของโจทก์โดยมี  ส.ค.1  เป็นหลักฐานโจทก์ให้จำเลยเช่าแล้วไม่ชำระค่าเช่า  โจทก์จะเข้าทำ จำเลยกลับบุกรุกเข้าทำ  กรณีจึงเท่ากับโจทก์กล่าวอ้างในฐานะที่ตนมีสิทธิในที่ดิน  (ส.ค.1)  และจากที่จำเลยให้การถึงการที่ได้ที่นามาโดยการที่โจทก์ขายที่นาพิพาทให้จำเลยและครอบครองมาเป็นเวลาเกินกว่า  10  ปีแล้ว  กรณีจึงเท่ากับว่า  จำเลยปฏิเสธว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์  และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า  ที่นาพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า  (ส.ค.1)  และจำเลยครอบครองอยู่  กรณีเช่นนี้  จำเลยย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  1369  และมาตรา  1372  ว่ามีสิทธิครอบครอง  เมื่อโจทก์กล่าวอ้างโจทก์จึงต้องมีหน้าที่นำสืบก่อนว่า  โจทก์ให้จำเลยเช่าจริงหรือไม่  และจำเลยบุกรุกที่ของโจทก์หรือไม่  ตาม  ป.วิ.พ.  มาตรา  84  (ปัจจุบันคือมาตรา  84/1)  (ฎ. 1649/2513)

สรุป  ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่โจทก์     

Advertisement