LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 การสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2548

การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2007 กฎหมายอาญา 2

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  นายสมบูรณ์ไม่มีเงินชำระค่าเล่าเรียนบุตร  ได้ไปขอยืมเงิน  5,000  บาท  จากนายรวยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำแหน่งสรรพากรอำเภอ  โดยนายสมบูรณ์สัญญาว่าขอยืมประมาณ  2  วันแล้วจะใช้คืน  นายรวยไม่มีเงินสดติดตัวมาพอ  แต่สงสารเพื่อนจึงเอาเงินค่าภาษีซึ่งผู้เสียภาษีได้ชำระแก่ทางราชการและตนรักษาไว้มอบให้ไป  ครบกำหนดนายสมบูรณ์ก็ไม่ใช้เงินคืน  แต่ได้หลบหน้าไป  นายรวยจึงเอาเงินส่วนตัว  5,000  บาท  ใช้คืนแก่ทางราชการ  ดังนี้  นายรวยมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการประการใดหรือไม่

ข้อ  2  นางแต๋วฟ้องนายต่ายต่อศาลเป็นคดีอาญาว่ากระทำอนาจารตนโดยให้นายสมศักดิ์ทนายความเป็นผู้เรียงคำฟ้องตามคำบอกเล่าของตน  ทั้งนี้นายสมศักดิ์ก็รู้อยู่แล้วว่าข้อความที่ฟ้องไปนั้นไม่เป็นความจริง  ดังนี้  นายสมศักดิ์และนางแต๋วมีความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมประการใดหรือไม่

ข้อ  3  นายหนึ่งและนายสองเข้าหุ้นซื้อรถยนต์มาคันหนึ่ง  โดยตกลงกันว่า  ใน  6  เดือนแรก  นายหนึ่งเป็นผู้ใช้รถ  ส่วนใน  6  เดือนหลังนายสองเป็นผู้ใช้รถ  หลังจากนายหนึ่งใช้รถไปได้เพียง  3  เดือน  นายหนึ่งและนายสองเกิดทะเลาะกัน  นายสองใช้น้ำมันราดไปที่รถและจุดไฟเผา  ปรากฏว่าไฟไหม้รถเสียหายทั้งคัน  ข้อเท็จจริงได้ความว่าเสื้อผ้าของนายหนึ่งที่วางไว้ในรถถูกไฟไหม้เสียหายไปด้วย  โดยที่นายสองรู้ว่านายหนึ่งวางเสื้อผ้าไว้ในรถ  ดังนี้  นายสองมีความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนฐานใด  หรือไม่  เพราะเหตุใด

ข้อ  4  นายแดงสั่งซื้อสินค้าจากนาย  ก  เป็นเงิน  100,000  บาท  นายแดงเขียนเช็คข้อความว่า  จ่าย  100,000  บาทให้แก่ผู้ถือ  จากนั้นได้ส่งมอบเช็คให้แก่นาย  ก  ต่อมานาย  ก  ได้ทำเช็คฉบับนั้นหายไป  จำเลยเป็นคนเก็บได้  ปรากฏว่าเช็คนั้นนายแดงยังไม่ได้เซ็นชื่อผู้สั่งจ่าย  จำเลยจึงเซ็นชื่อว่า  แดง  ลงไปในช่องผู้สั่งจ่าย  จากนั้นจำเลยนำเช็คไปรับเงินและถูกตำรวจจับในเวลาต่อมา  ดังนี้  จำเลยมีความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือไม่  เพราะเหตุใด