Advertisement

31. นายดำและนายขาวซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน นายเขียวต้องการยิงนายดำ จึงยิงไปแต่กลับถูกนายขาวตาย ดังนี้ การกระทำของนายเขียวเป็นความผิดฐานใด

(1) ฆ่าคนตายโดยประมาท                                              

(2) ฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล

(3) ฆ่าคนตายโดยเจตนาประสงค์ต่อผล                       

(4) ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา

ตอบ 2  หน้า 57-58 , (คำบรรยาย) การกระทำของนายเขียวเป็นการกระทำโดยเจตนาโดยหลักย่อมเล็งเห็นผล คือไม่ได้ประสงค์ต่อผลของการกระทำ แต่โดยลักษณะของการกระทำย่อมเล็งเห็นได้ว่าการกระทำของตนจะเกิดผลขี้นอย่างไร คือ ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าลูกกระสุนปืนอาจถูกนายขาวตาย ดังนั้น นายเขียวจึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล

32. การกระทำองขาวขั้นตอนใดที่ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด

(1) ขาวเตรียมอาวุธจะไปปล้นบ้านแดง        

(2) ขาวมียาพิษไว้เพื่อฆ่าแดงตาย

(3) ขาวเตรียมวางเพลิงบ้านแดง                     

(4) ขาวเทยานอนหลับอย่างแรงลงในแก้วน้ำเพื่อจะชิงทรัพย์แดง

ตอบ 3  ดูคำอธิบายข้อ 16.ประกอบ

33. การที่นายเขียวใช้ปืนขู่บังคับให้นายแดงขับรถเร็วเพื่อหลบหนีเจ้าพนักงานตำรวจ ทำให้นายแดงขับรถชนนายดำซึ่งกำลังข้ามถนนได้รับบาดเจ็บ ดังนี้ นายแดงมีการกระทำหรือไม่

(1) ไม่มี เพราะกระทำตามที่ถูกบังคับ ไม่ใช่เจตนาของตน

(2) มี เพราะมีการคิด ตัดสินใจ และตกลงกระทำตามที่ได้ตัดสินใจ

(3) ไม่มี เพราะการเคลื่อนไหวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ

(4) มี เพราะมีผลเสียหายเกิดขึ้นกับนายดำ เนื่องจากนายแดงขับรถชน

ตอบ 2   หน้า 55,(คำบรรยาย) การกระทำในทางกฎหมายอาญานั้น หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึก หรืออยู่ในอำนาจของจิตใจ กล่าวคือ 1. มีการคิดที่จะกระทำ          2. การตกลงใจที่จะกระทำ 3. มีการกระทำตามที่ตกลงใจนั้น (แต่การกระทำของนายแดงเป็นการกระทำเพราะความจำเป็นจึงได้รับการยกเว้นโทษตาม ป.อ. มาตรา 67)

34. กฎหมายอาญา หมายถึง

(1) กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่

(2) กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำอย่างใดเป็นความผิด

(3) กฎหมายที่บัญญัติว่าการงดเว้นการกระทำอย่างใดเป็นความผิด

(4) กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำใดเป็นความผิดและมีโทษกำหนดไว้

ตอบ 4 หน้า 53  กฎหมายอาญา คือกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำอย่างใดเป็นความผิด และกำหนดโทษทางอาญาสำหรับความผิดนั้นๆไว้ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. พระราชบัญญัติต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น

2. ประมวลกฎหมายอาญา

35. ลักษณะพิเศษของกฎหมายอาญา

(1) กฎหมายอาญาย้อนหลังให้ผลร้ายมิได้                   

(2) ย้อนหลังเป็นคุณได้

(3) กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด                 

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4  หน้า 54,90  สาระสำคัญทางกฎหมายอาญา ได้แก่ 1. ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำใดเป็นความผิด และกำหนดโทษสำหรับความผิดนั้น 3. ต้องไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษหรือเพิ่มโทษบุคคลให้หนักขึ้นเป็นอันขาด แต่อาจย้อนหลังเป็นคุณแก่ผู้กระทำผิดได้     4. ต้องตีความตามตัวอักษรโดยเคร่งครัด

36. ข้อใดไม่เป็นการกระทำในกฎหมายอาญา

(1) นายดำยกปืนขึ้นเล็งนายแดง แต่เปลี่ยนใจไม่ยิง เพราะเกิดสงสารนายแดง

(2) นายดำจำเป็นต้องตีศีรษะนายแดงเนื่องจากนายเหลืองใช้ปืนขู่บังคับ

(3) นายดำนอนละเมอถีบนายขาวตกจากเตียงได้รับบาดเจ็บ

(4) นางแดงแกล้งให้บุตรอดนมจนบุตรตาย

ตอบ 3  ดูคำอธิบายข้อ 33. ประกอบ (การละเมอไม่ถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจบังคับของจิตใจ)

37. นายดำใช้อาวุธปืนขู่นายขาวให้เอาเหล็กตีหัวนายแดง นายขาวกลัวตายจึงตีหัวนายแดงจนเลือดแดงเพราะหัวแตก ดังนี้ นายขาว

(1) มีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย รับโทษไปตามปกติ

(2) การกระทำความผิดด้วยความจำเป็น จึงรับโทษเพียง 1 ใน 3

(3) การกระทำผิดด้วยความจำเป็น จึงไม่ต้องรับโทษ

(4) ไม่มีความผิด เพราะการกระทำด้วยความจำเป็น

ตอบ 3 หน้า 58,(LW 104  เลขพิมพ์ 44289 หน้า 91)  การกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในบังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ ตามกฎหมายถือว่า ผู้กระทำผิดมีความผิด แต่ได้รับยกเว้นโทษ (ป.อ. มาตรา 67 )

38. นายดำกับนายขาวตกลงกันไปฆ่านายหนึ่ง โดยนายขาวรับอาสาเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ให้นายดำนั่งและเป็นคนยิง ดังนี้ ถ้านายดำยิงนายหนึ่งตาย

(1) นายขาวต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน                 

(2) นายขาวไม่มีความผิดเพราะไม่ได้เป็นคนยิง

(3) นายขาวมีความผิดเป็นตัวการในการฆ่านายหนึ่ง

(4) นายขาวมีความผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด

ตอบ 3  หน้า 62  กรณีดังกล่าวถือว่า ความผิดฐานฆ่านายหนึ่งตาย ได้เกิดจากการกระทำของนายดำและนายขาวทั้งสองคน ซึ่งได้ร่วมกันกระทำความผิดด้วยกัน โดยมีเจตนาที่จะกระทำความผิดร่วมกัน ดังนั้นนายดำและนายขาวจึงมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกันฆ่านายหนึ่งตายโดยเจตนา

39. ผู้พิพากษาในศาลประเทศอังกฤษใช้กฎหมายใดในการวินิจฉัยคดี

(1) กฎหมายโรมัน                                              

(2) คำพิพากษาของศาลที่เป็นบรรทัดฐาน

(3) กฎหมายสิบสองโต๊ะ                                  

(4) ประมวลกฎหมายของพระเจ้าจัสติเนียน

ตอบ 2  หน้า //22-23  กฎหมายคอมมอน ลอว์ (กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นกฎหมายที่ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นตัวบทกฎหมาย ดังนั้นบ่อเกิดของกฎหมายในระบบนี้จึงมาจากคำพิพากษา ซึ่งประเทศที่นิยมใช้กฎหมายระบบนี้ได้แก่ ประเทศอังกฤษและเครือจักรภพอังกฤษ

40. ระบบกฎหมายใดที่ศาลสามารถใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงแห่งคดีได้กรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้

(1) ระบบคอมมอน ลอว์                                   

(2) ระบบซีวิล ลอว์

(3) ระบบกฎหมายจารีตประเพณี                   

(4) ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ตอบ 2  หน้า 19  การที่ศาลสามารถใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงแห่งคดีได้ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้นั้น เป็นวิธีอุดช่องว่าวงแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายระบบซีวิล ลอว์ หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?