Advertisement

11. รูปแบบกฎหมายใดที่จะต้องอาศัยความสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

(1) กฎหมายประเพณี       

(2) หลักกฎหมาย

(3) กฎหมายที่บัญญัติขึ้น                 

(4) กฎหมายชาวบ้าน

ตอบ 3  หน้า 10-11  การที่จะบังคับให้คนปฏิบัติตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร (กฎหมายที่บัญญัติขึ้นในยุคกฎหมายเทคนิค) หรือการทำให้กฎหมายลายลักษณ์อักษรมีประสิทธิภาพนั้น สามารถทำได้โดย

1.จะต้องมีบทกำหนดโทษค่อนข้างสูง            

2. ต้องมีการบังคับการลงโทษที่มีประสิทธิภาพ

3. รัฐต้องมีเครื่องมือในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย และ                 

4. ประชาชนจะต้องมีความรู้สึกในหน้าที่ของตนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

12. ข้อใดเป็นที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมาย Civil Law(1) คำพิพากษาของศาล                                    

(2) จารีตประเพณี

(3) ความเห็นนักวิชาการ                                 

(4) หลักความยุติธรรม

ตอบ 2 หน้า 19,93-94, (คำบรรยาย) ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ คือระบบกฎหมายที่ได้มีการรวบรวมเอากฎหมายจารีตประเพณีมาบันทึกกฎหมายลายลักษณ์อักษร และนำกฎหมายนั้นไปใช้ปรับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่าช่องว่างแห่งกฎหมาย ก็สามารถที่จะอุดช่องว่างแห่งกฎหมายนั้นได้ โดยการนำเอาจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมาปรับใช้

13. ข้อใดเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีที่มาของกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

(1) พระราชกำหนด          

(2) พระราชกฤษฎีกา        

(3) พระราชบัญญัติ           

(4) กฎกระทรวง

ตอบ 3  หน้า 28-29,32  พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) โดยผู้ที่มีอำนาจตรา คือ พระมหากษัตริย์ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งเนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นจะกำหนดเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และมีผลใช้บังคับเมื่อประกาศให้ประชาชนทราบแล้วในราชกิจจานุเบกษา และตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มาตรา 142(3) ให้สิทธิแก่ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ แต่เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการเท่านั้น

14. กฎหมายใดที่ลำดับศักดิ์ต่ำที่สุด

(1) พระราชกฤษฎีกา        

(2) พระราชกำหนด           

(3) พระราชบัญญัติ           

(4) ประมวลกฎหมาย

ตอบ 1 หน้า 71-73  ในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้น จะมีการจัดลำดับชั้นของกฎหมาย (Hierarchy of Law) โดยเรียงตามลำดับชั้นสูงที่สุดไปต่ำที่สุด ดังต่อไปนี้

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด

3. พระราชกฤษฎีกา                                            4. กฎกระทรวง

5. กฎหมายที่ออกโดยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆได้แก่ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นต้น

(ประมวลกฎหมายมีศักดิ์เทียบเท่าพระราชบัญญัติ)

15. หากไม่พบกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในการปรับแก่คดี ต้องเริ่มวินิจฉัยอย่างไร

(1) บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง                                   

(2) จารีตประเพณี

(3) หลักกฎหมายทั่วไป                                                    

(4) สุภาษิตกฎหมาย

ตอบ 2  หน้า 93-95  ในกรณีที่ไม่พบกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในการปรับแก่คดีนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 วรรคสอง ได้บัญญัติถึงวิธีการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายไว้ดังนี้ เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป

16. นายฟ้าคิดและตกลงใจที่จะเผาบ้านนายชมพู นายฟ้าจึงได้ตระเตรียมการโดยหาซื้อเชื้อเพลิง และไปแอบซุ่มที่หน้าบ้านนายชมพู พอดีตำรวจพบเห็นเสียก่อนจึงถูกจับกุมตัวไปสถานีตำรวจ ดังนี้ การกระทำของนายฟ้าเป็นความผิดและถูกลงโทษหรือไม่

(1) ไม่ เพราะการกระทำของนายฟ้ายังไม่ถึงขั้นลงมือกระทำ

(2) ไม่ เพราะการกระทำของนายฟ้ายังไม่เป็นความผิดสำเร็จ

(3) ต้องรับผิด เพราะกฎหมายบัญญัติไว้แม้จะเป็นการกระทำเพียงขึ้นตระเตรียมการก็ตาม

(4) ต้องรับผิดฐานพยายาม เพราะการกระทำของนายฟ้าถึงขั้นลงมือกระทำผิดแล้ว

ตอบ 3  หน้า 60  การตระเตรียมที่จะกระทำผิด โดยหลักกฎหมายมิได้บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดและต้องได้รับโทษแต่อย่างใด เว้นแต่การตระเตรียมที่จะกระทำความผิดบางประเภทที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิดและต้องรับโทษ เช่น ความผิดฐานปลงพระชนม์หรือประทุษร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินีหรือรัชทายาท หรือความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น เป็นต้น เพราะถือเป็นความผิดร้ายแรง ซึ่งหากกระทำจนสำเร็จจะกระทบกระเทือนถึงความสงบสุขและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ

17. โทษทางอาญาที่เบาที่สุด ได้แก่

(1) ปรับ               

(2) กักขัง             

(3) ริบทรัพย์สิน                  

(4) อายัดทรัพย์

ตอบ 3  ดูคำอธิบายข้อ 9. ประกอบ

18. เขียวคนใช้ของเหลืองโกรธเหลือง จึงเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เพื่อให้คนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ คนร้ายก็เข้ามาลักทรัพย์โดยทางหน้าต่างที่เขียวเปิดทิ้งไว้ ดังนี้ เขียวต้องรับโทษในความผิดลักทรัพย์ในฐานะ

(1) ตัวการ           

(2) ผู้สนับสนุน                  

(3) ผู้ใช้               

(4) ผู้ประกาศหรือโฆษณา

ตอบ 2  หน้า 62  เขียวมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 เพราะการกระทำของเขียว ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดนั้นแล้ว แม้ว่าผู้อื่น (คนร้าย) จะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม

19. หากกฎหมายมีลำดับชั้นต่ำกว่ามีข้อความขัดแย้งกับกฎหมายที่มีลำดับชั้นสูงกว่าจะมีผลอย่างไร

(1) กฎหมายที่มีลำดับชั้นต่ำกว่านั้นจะใช้บังคับไม่ได้

(2) กฎหมายลำดับชั้นต่ำกว่าจะใช้ได้ต่อไปหากได้แก้ไขให้ข้อความไม่ขัดแย้ง

(3) กฎหมายที่มีลำดับชั้นสูงกว่านั้นจะต้องแก้ไขมิให้มีข้อความขัดแย้งกัน

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1  หน้า 72,(บรรยาย) กฎหมายที่มีลำดับชั้นต่ำกว่าหรือกฎหมายลำดับรอง จะออกได้ก็จะต้องอาศัยกฎหมายแม่บท เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายในลำดับชั้นที่สูงกว่า ดังนั้นกฎหมายในลำดับชั้นที่ต่ำกว่าจะออกมาโดยมีข้อความขัดหรือแย้งกฎหมายในลำดับชั้นที่สูงกว่าไม่ได้ ถ้ามีข้อความขัดหรือแย้งกับกฎหมายในลำดับชั้นที่สูงกว่าแล้ว กฎหมายในลำดับชั้นที่ต่ำกว่าจะใช้บังคับไม่ได้เลย

20. การนำบทบัญญัติกฎหมายแห่งกฎหมายที่เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปมาปรับแก่ข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง ทำให้ทราบได้ทันทีว่าผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษในทางแพ่งหรือทางอาญา หลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในระบบกฎหมายใด

(1) ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์                                    

(2) ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์

(3) ระบบกฎหมายจารีตประเพณี                                   

(4) ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ตอบ 2   กฎหมายระบบซีวิล ลอว์ หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั่วไปมาสู่เรื่องเฉพาะเรื่อง ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายระบบคอมมอน ลอว์ ที่พิจารณาเรื่องเฉพาะเรื่องไปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในภายหลัง

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?