Advertisement

111. บุคคลใดต่อไปนี้มิอาจเป็นบุตรบุญธรรมได้

(1) บุคคลที่มีอายุ 1 เดือน                                 

(2) บุคคลที่มีอายุ 1 ปี

(3) บุคคลที่มีอายุ 5 ปี                                         

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 4  ดูคำอธิบายข้อ 109. ประกอบ

112. กรณีต่อไปนี้ ที่ทำให้ทายาทเสียสิทธิโดยการที่เจ้ามรดกทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งได้รับมรดก

(1) การสละมรดก                                              

(2) การตัดมิให้รับมรดก

(3) การถูกกำจัดมิให้มรดก               

(4) ไม่ใช่สิทธิภายในอายุความมรดก

ตอบ 2  หน้า 179  การตัดมิให้รับมรดก เป็นกรณีที่เจ้ามรดกมีความประสงค์จะไม่ให้ทายาทของตนได้รับมรดกโดยการแสดงเจตนาชัดแจ้งไว้ในพินัยกรรม หรือโดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

113. การที่ทายาทแอบเอาทรัพย์สินของเจ้ามรดกไปซ่อนหลังจากที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายไปแล้ว เพื่อไม่ให้ทายาทคนอื่นได้รับมรดกด้วย เช่นนี้ ทายาทคนนั้นอาจเสียสิทธิรับมรดกเพราะเหตุใด

(1) การสละมรดก                                               

(2) การตัดมิให้รับมรดก

(3) การถูกกำจัดมิให้มรดก               

(4) ไม่ใช่สิทธิภายในอายุความมรดก

ตอบ 3   หน้า 179 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ทายาทโดยธรรม หรือโดยพินัยกรรมหมดความเป็นทายาทซึ่งมีสิทธิในการรับมรดก ทั้งนี้เพราะทายาทดังกล่าว ได้ยักยอก ปิดบังทรัพย์มรดก หรือเป็นประพฤติไม่สมควร เช่น การที่ทายาทฆ่าเจ้ามรดกและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าทายาทนั้นเจตนาฆ่าเจ้ามรดก เป็นต้น

114. การที่ทายาทฆ่าเจ้ามรดกและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าทายาทนั้นมีเจตนาฆ่าเจ้ามรดก เช่นนี้ ทายาทย่อมเสียสิทธิรับมรดก เพราะเหตุใด

(1) การสละมรดก                                              

(2) การตัดมิให้รับมรดก

(3) การถูกกำจัดมิให้มรดก               

(4) ไม่ใช่สิทธิภายในอายุความมรดก

ตอบ 3  ดูคำอธิบายข้อ 113.ประกอบ

115. บุคคลใดต่อไปนี้มิอาจรับมรดกตามพินัยกรรมได้

(1) คู่สมรสของเจ้ามรดก                                  

(2) บุตรบุญธรรมของเจ้ามรดก

(3) ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม               

(4) เจ้าหนี้ของเจ้ามรดก

ตอบ 3  หน้า 178  ผู้เขียนพินัยกรรม และพยานในพินัยกรรม รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรมไม่ได้

116. บุคคลใดต่อไปนี้ คือ ทนายแผ่นดิน

(1) ตำรวจ            

(2) ผู้พิพากษา    

(3) เจ้าพนักงานบังคับคดี                

(4) พนักงานอัยการ

ตอบ 4   หน้า 216-217  พนักงานอัยการ หมายถึง ข้าราชการสังกัดกรมอัยการผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดี เช่น การฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลในคดีอาญา หรืออำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีแทนรัฐบาลในศาลในคดีแพ่ง เป็นต้น พนักงานอัยการจึงได้ชื่อว่าเป็น ทนายแผ่นดิน

117. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ยังคงครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ แต่มีหน้าที่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพย์สินไปให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เช่นนี้ เป็นลักษณะของทรัพยสิทธิลักษณะใด

(1) ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์                              

(2) สิทธิเก็บกิน

(3)สิทธิเหนือพื้นดิน                                                        

(4) สิทธิอาศัย

ตอบ 1  หน้า 210  ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพยสิทธิชนิดหนึ่งที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ยังคงครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ แต่มีหน้าที่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นไปให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เช่น ลูกหนี้เจ้าของห้องแถวทำหนังสือและจดทะเบียนยอมให้เจ้าหนี้มีสิทธิในค่าเช่าห้องแถวของตน เป็นต้น

118. ผู้ทรงสิทธิมีเพียงสิทธิครอบครองใช้และถือเอาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยมีกำหนดเวลาหรือตลอดชีวิตของผู้ทรงสิทธิก็ได้ เช่นนี้ เป็นลักษณะของทรัพยสิทธิลักษณะใด

(1) ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์                              

(2) ภาระจำยอม

(3) สิทธิเก็บกิน                                                                  

(4) สิทธิอาศัย

ตอบ 3  หน้า 210 สิทธิเก็บกิน คือ ทรัพยสิทธิที่ผู้ทรงสิทธิครอบครองใช้และถือเอาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น โดยอาจกำหนดเวลาหรือตลอดชีวิตของผู้ทรงสิทธิก็ได้

119. เจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดขึ้นเป็นคุณแก่บุคคลอื่นโดยให้บุคคลนั้นมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกบนดินหรือใต้ดิน เช่นนี้ เป็นลักษณะของสิทธิลักษณะใด

(1) สิทธิเหนือพื้นดิน       

(2) สิทธิอาศัย     

(3) สิทธิเก็บกิน  

(4) ภาระจำยอม

ตอบ 1  หน้า 209-210  สิทธิเหนือพื้นดิน คือ ทรัพยสิทธิที่เจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดขึ้นเป็นคุณแก่บุคคลอื่น โดยให้บุคคลนั้นมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกบนดินหรือใต้ดินนั้น

120. หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้กู้ยืมเงินของนักศึกษา เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมที่นักศึกษาต้องติดต่อเป็นคนแรก เพื่อบังคับคดีให้ชำระหนี้คือใคร

(1) พนักงานอัยการ          

(2) ตำรวจ            

(3) ศาล                

(4) เจ้าพนักงานบังคับคดี

ตอบ หน้า 220  ในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้น เมื่อคู่กรณีมีข้อพิพาทคู่ความฝ่ายหนึ่งจะริเริ่มทำคำฟ้อง หรือคำร้องยื่นต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งนั้น และเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว ก็จะมีการบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อไป (ดูคำอธิบายข้อ 98. ประกอบ)

 

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?