Advertisement

101. นายหนึ่งอายุ 16 ปี ตกลงหมั้นกับ น.ส.สองอายุ 16 ปี โดยบิดามารดาของนายหนึ่ง และ น.ส.สอง ยินยอม เช่นนี้ การหมั้นจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆียะ          

(3) โมฆะ            

(4) ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาล

ตอบ 3  หน้า 155 กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องอายุของชายหญิงที่จะทำการหมั้นไว้ว่า จะหมั้นกันได้ชายและหญิงจะต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว หากฝ่าฝืน การหมั้นนั้นจะตกเป็นโมฆะ (ป.พ.พ. มาตรา 1435) แม้ผู้แทนโดยชอบธรรมจะให้ความยินยอมก็ตาม

102. การสมรสโดยปราศจากความยินยอมอันแท้จริงของชายหญิงคู่สมรส เช่นนี้ การสมรสจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆียะ          

(3) โมฆะ              

(4) ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาล

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 86.ประกอบ

103. การสมรสโดยถูกข่มขู่ เช่นนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆียะ          

(3) โมฆะ            

(4) ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาล

ตอบ 2  ดูคำอธิบายข้อ 84.ประกอบ

104. การสมรสโดยถูกฉ้อฉล เช่นนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆียะ          

(3) โมฆะ            

(4) ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาล

ตอบ 2  ดูคำอธิบายข้อ 84.ประกอบ

105. การสมรสกับญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา เช่นนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆียะ          

(3) โมฆะ            

(4) ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาล

ตอบ 3  ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ

106. การสมรสกับพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาแล้ว เช่นนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆียะ          

(3) โมฆะ            

(4) ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาล

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ

107. การสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว เช่นนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆียะ          

(3) โมฆะ             

(4) ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาล

ตอบ 3  ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ

108. ชายหญิงอายุ 16 ปี สมรสกัน โดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของชายและหญิงนั้น เช่นนี้ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆียะ          

(3) โมฆะ             

(4) ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาล

ตอบ 2  ดูคำอธิบายข้อ 84. ประกอบ

109. บุคคลใดๆต่อไปนี้มิอาจรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมของตนได้

(1) บุคคลที่มีอายุ 24 ปี                                      

(2) บุคคลที่มีอายุ 25 ปี

(3) บุคคลที่มีอายุ 26 ปี                                       

(4) บุคคลที่มีอายุ 27 ปี

ตอบ 1  หน้า 169   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/19 กำหนดว่า บุคคลที่จะรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมได้นั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะมาเป็นบุตรบุญธรรมของตนอย่างน้อย 15 ปี ส่วนอายุของผู้ที่จะมาเป็นบุตรบุญธรรมนั้นจะมีอายุกี่ปีก็ได้กฎหมายมิได้กำหนดไว้

110. ในการรับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุห่างกันอย่างน้อยกี่ปี

(1) 5 ปี                 

(2) 7 ปี                 

(3) 10 ปี                

(4) 15 ปี

ตอบ 4   ดูคำอธิบายข้อ 109. ประกอบ

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?