THA1003 (TH103) การเตรียมเพื่อพูดและเขียน


ศึกษาหลักเกณฑ์การเตรียมการพูดและเขียน การเตรียมหัวข้อเรื่อง การเตรียมโครงเรื่องและวิธีนำเสนอ เพื่อสื่อสารความคิดได้ถูกต้องและตรงเป้าหมาย ศึกษาการใช้คำ การผูกประโยค การลำดับความคิดสำหรับการพูดและการเขียน

  1. THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน 1/2554
  2. THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน 2/2553
  3. THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน 1/2553