POL1101 (PS110) การเมืองการปกครองของไทย


ศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์การปกครองของไทยโดยสังเขปตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตน โกสินทร์ การปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ทั้งทางทฤษฎีและพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่งรวมถึงสถาบันกษัตริย์ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมืองในประเทศไทยกับการเลือกตั้ง การบริหารราชการแผ่นดินกับการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

  1. POL1101 การเมืองการปกครองของไทย 1/2554