MCS3206 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อสอบส่วนภูมิภาค

ข้อสอบวิชา MCS 3206 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน 3 พฤศจิกายน 2556
ข้อ จงบรรยายให้ผู้อ่านรู้สึกและมองเห็นภาพต่อไปนี้ ใช้หลักการเขียนสารคดีนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ประมาณ 8-10 บรรทัด (เลือกเพียง 1หัวข้อเท่านั้น 30 คะแนน)

1. งานวัด

2. ตลาดน้ำ

3. ความสุข

ข้อ จงเขียนสารคดีท่องเที่ยว หรือสารคดีเล่าเรื่องเกี่ยวกับ “สถานที่เล็กๆ แต่น่าสนใจ ในจังหวัดของท่าน” ด้วยกลวิธีการเขียนสารคดีน่าสนใจ และมีโครงสร้างถูกต้องตามหลักการ ประมาณ 25-30 บรรทัด โดรดตั้งชื่อเรื่องดึงดูดความสนใจ(30 คะแนน)

ข้อ จงเติมคำหรือข้อความมาสั้นๆ พอเข้าใจ (40 คะแนน)

1. สารคดีกับข่าวมีความแตกต่างที่สำคัญอะไร?

2. การเขียนสารคดีเหมือนการวาดภาพ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไรตอบสั้นๆ

3. สารคดีประเภทใดที่ต้องมีแหล่งข่าว มีสัมภาษณ์ประกอบเรื่อง กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น?

4. การแบ่งงานเขียนในโลกนี้ตามวารสารศาสตร์ แบ่งเป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง?

5. โครงสร้างสารคดีนอกจากจะมีชื่อเรื่อง ยังต้องมีอะไรอีกบ้าง?

6. .”ผู้คนต่างหลั่งไหลเบียดเสียดกัน รีบเดินทางอย่างเร่งด่วน ออกจากบ้าน ซึ่งตอนนี้บ้านหลายหลังกลายเป็นเพียงแค่ซาก หลังจากน้ำเหนือไหลบ่าเข้าท่วมอย่างกะทันหันจนมิดหลังคา เสียงร้องไห้ เสียงพร่ำบ่น เสียงร้องขอความช่วยเหลือของผู้คนในตัวเมืองของจังหวัด...ดังกลบเสียงน้ำ หลากขณะนี้..” ข้อความนี้เป็นความนำแบบใด?

7. ส่วนสำคัญของโครงสร้างการเขียนสารคดีที่ดึงดูดใจ เร้าใจผู้อ่านให้อยากอ่านเรื่องนั้นคืออะไร?

8. ความหมายของสารคดี (Feature)คืออะไร?

9. สารคดีท่องเที่ยว มีลักษณะสำคัญอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นเพียงแผ่นพับบอกข้อมูล หรือชะโงกทัวร์

10. วิธีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล มีวิธีใดบ้าง?