LAW4008 (LA 408),(LW 402) กฎหมายที่ดิน

(Land Law) 
ศึกษาประวัติและหลักสำคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายอาคารชุด

 1. LAW4008 กฎหมายที่ดิน S/2556
 2. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2/2556 
 3. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 1/2556 
 4. LAW4008 กฎหมายที่ดิน S/2555
 5. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2/2555
 6. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 1/2555
 7. LAW4008 กฎหมายที่ดิน S/2554 
 8. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2/2554
 9. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 1/2554
 10. LAW4008 กฎหมายที่ดิน S/2553
 11. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2/2553
 12. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 1/2553
 13. LAW4008 กฎหมายที่ดิน S/2552
 14. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2/2552
 15. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 1/2552
 16. LAW4008 กฎหมายที่ดิน S/2551
 17. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2/2551
 18. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 1/2551
 19. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 1/2552
 20. LAW4008 กฎหมายที่ดิน S/2550
 21. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2/2550
 22. LAW4008 กฎหมายที่ดิน S/2551
 23. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 1/2550
 24. LAW4008 กฎหมายที่ดิน 2/2549