LAW4007 (LA 407),(LW 201) นิติปรัชญา


(Philosophy of Law) 

ศึกษาเชิงวิเคราะห์ถึงแนวความคิดด้านปรัชญากฎหมายของสำนักความคิดต่าง ๆ ที่สำคัญในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนปัญหารากฐานสำคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมายอันรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมหรือความยุติธรรม หลักนิติธรรม ธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับอำนาจรัฐ บทบาทของกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมของสังคม ข้อถกเถียงเรื่องความยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักเรื่องความเสมอภาค และหลักอรรถประโยชน์ ปัญหาเรื่องการปฏิวัติและการต่อเนื่องของระบบกฎหมาย พันธะหน้าที่ในการเคารพเชื่อฟังกฎหมายและปัญหาเรื่องการต่อต้านหรือฝาฝืนกฎหมายโดยสันติวิธี
 1. LAW4007 นิติปรัชญา 1/2551
 2. LAW4007 นิติปรัชญา  ซ่อม 1/2551
 3. LAW4007 นิติปรัชญา S/2550
 4. LAW4007 นิติปรัชญา 2/2550
 5. LAW4007 นิติปรัชญา 1/2550
 6. LAW4007 นิติปรัชญา S/2549
 7. LAW4007 นิติปรัชญา S/2548
 8. LAW4007 นิติปรัชญา 2/2548
 9. LAW4007 นิติปรัชญา 1/2548
 10. LAW4007 นิติปรัชญา S/2547
 11. LAW4007 นิติปรัชญา 2/2547
 12. LAW4007 นิติปรัชญา 1/2547
 13. LAW4007 นิติปรัชญา S/2546
 14. LAW4007 นิติปรัชญา 2/2546