LAW4005 (LA 405),(LW 438) หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 1/2551

การสอบไล่ภาค 1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา 
LAW4005 (LA 405),(LW 438) หลักวิชาชีพนักกฎหมาย


คำแนะนำ
  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

ข้อ 1.       องค์การวิชาชีพมีหน้าที่อย่างไร

                แนวคำตอบ

                องค์การวิชาชีพมีหน้าที่

                1.     หน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพ

                        1.1     ควบคุมคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น การจัดสอบใบอนุญาต

                        1.2     ควบคุมวินัยของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น การเพิกถอนใบอนุญาต

                        1.3     ควบคุมการผูกขาดวิชาชีพไม่ใช้ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

                2.     หน้าที่ส่งเสริมวิชาชีพ

                        2.1     ส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ

                        2.2     ส่งเสริมการรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ

                        2.3     ส่งเสริมสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ

ข้อ 2.       การใช้กฎหมายต้องใช้อย่างยุติธรรม หากการใช้กฎหมายที่กำลังมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้นจะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นระบบ Common Law และระบบ Civil Law มีวิธีการใช้กฎหมายนั้นให้เกิดความยุติธรรมได้อย่างไร

แนวคำตอบ

เมื่อการใช้กฎหมายจะเกิดความไม่ยุติธรรม

1.     ระบบ Common Law มีหลักกฎหมาย Equity ให้นำความยุติธรรมตามธรรมชาติมาใช้พิจารณาพิพากษาอรรถคดีได้

2.     ระบบ Civil Law มีบทบัญญัติทำนองเดียวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 คือ ให้ใช้จารีตประเพณีท้องถิ่น ใช้บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง หรือใช้หลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งหมายถึงความยุติธรรมตามธรรมชาติ ในการบังคับแก่คดีได้ตามลำดับ

ข้อ 3.       นายโผนเป็นทนายความรับว่าความแก้ต่างคดีแพ่งให้แก่จำเลย คิดค่าว่าความ 100,000 บาท เมื่อยกร่างคำให้การแล้วได้แจ้งแก่จำเลยว่าในขั้นตอนการยื่นคำให้การจำเลยต้องจ่ายค่าว่าความเพิ่มอีก 20,000 บาท เพราะคดียุ่งยากซับซ้อน จำเลยไม่จ่ายเงิน 20,000 บาทให้แก่นายโผนเพราะไม่สามารถหาเงินได้ นายโผนจึงไม่ยื่นคำให้การจำเลยต่อศาล ทำให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ถามว่านายโผนประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่

แนวคำตอบ

นายโผนประพฤติผิดมรรยาททนายความฐานจงใจขาดนัดทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของคู่ความ ตามข้อบังคับฯ มรรยาททนายความข้อ 12 (1)  (13 คะแนน) และฐานใช้อุบายด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้ ตามข้อบังคับฯ มรรยาททนายความข้อ 14 (12 คะแนน) (เทียบคำสั่งสภานายกพิเศษที่ 13/2543)

ข้อ 4.       นายไผ่เป็นผู้พิพากษามีนางผึ้งเป็นภริยา วันหนึ่งมีเพื่อนของนางผึ้งมาหานางผึ้งเล่าให้ฟังว่า ถูกโกง มีคดีอยู่ที่ศาลและนายไผ่เป็นเจ้าของสำนวน อยากให้นางผึ้งพูดขอร้องให้นายไผ่ช่วย นางผึ้งได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้นายไผ่ฟัง นายไผ่บอกนางผึ้งว่า เธออย่าเอาเรื่องของเพื่อนเธอมายุ่งกับงานของฉัน     ถามว่านายไผ่และนางผึ้งกระทำผิดจริยธรรมตุลาการหรือไม่

แนวคำตอบ

นายไผ่ไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของตน จึงไม่ได้กระทำผิดจริยธรรมตุลาการ ตามประมวลจริยธรรมตุลาการ ข้อ 38 ส่วนนางผึ้งไม่ได้เป็นผู้พิพากษาจึงไม่ผิดจริยธรรมตุลาการใด ๆ