LAW4002 (LA 402),(LW 423) การว่าความ


(Lawyer Practice) 
ศึกษาหลักวิชาว่าความ ให้ทราบการเตรียมคดี การแต่งคำฟ้อง แต่งคำให้การ วิธีแถลงข้อค้านหรือข้อต่อสู้ วิธีซักถามพยาน การถามค้าน การถามติง การทำคำแถลงสำนวน หลักสำคัญของกฎหมายทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการพาไปดูศาลในขณะที่ทำการพิจารณา

 1. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย S/2556
 2. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2/2556
 3. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 1/2556
 4. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย S/2555
 5. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2/2555
 6. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 1/2555
 7. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย S/2554
 8. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2/2554
 9. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 1/2554
 10. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย S/2553
 11. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2/2553
 12. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 1/2553
 13. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย S/2552
 14. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2/2552
 15. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 1/2552
 16. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย S/2550
 17. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2/2550
 18. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 1/2550
 19. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย RE_1/2550
 20. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย RE_S/2549
 21. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2/2549
 22. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ก1/2549
 23. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย RE_1/2549
 24. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย RE_S/2548
 25. LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2/2548
 26. LAW4002 การว่าความ  1/2551
 27. LAW4002 การว่าความ  ซ่อม 1/2551