LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 4002 (LA 402, LW 423) การว่าความ

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ

ข้อ 1. คดีแพ่งเรื่องหนึ่งศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน เอาไว้แล้ว แต่เนื่องจากมีพยานเอกสารตามบัญชีระบุพยานอันดับที่ 3 ได้อยู่ในครอบครองของนายดำรง ไทยธรรมน้องชายจำเลยในคดีนี้ โจทก์ไม่สามารถนำมาศาลได้ โจทก์ต้องการนำเอา เอกสารดังกล่าวมาอ้างเป็นพยานในคดีตนในวันนัดพิจารณา ให้ท่านในฐานะทนายความโจทก์ ร่างคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกสารจากผู้ครอบครองนำส่งศาลก่อนวันนัดพิจารณา โดยให้ทนายลงลายมือชื่อผู้ขอ ผู้เรียงและผู้พิมพ์ด้วย

ธงคำตอบ

คำร้องขอศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกสาร

ข้อ 1. คดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน เอาไว้แล้ว แต่เนื่องจากพยานเอกสารตามบัญชีระบุพยานอันดับ 3 โจทก์ไม่สามารถนำมาศาลได้ จึงขอความกรุณา ศาลได้โปรดมีคำสั่งเรียกเอกสารดังกล่าวจากนายดำรง ไทยธรรมผู้ครอบครองนำส่งศาลก่อนวันนัดพิจารณาด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ......(ลายมือชื่อโจทก์)......ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ.......(ลายมือชื่อนักศึกษา)......ผู้เรียงและพิมพ์

ข้อ 2. โดยนางน้อยได้ร่วมลงทุนทำธุรกิจทำบ่อปลาและออกเงินเป็นจำนวนห้าแสนบาท ซึ่งเป็นการจ่าย ค่าเช่าบ่อปลาสามปีจำนวนหนึ่งแสนบาท และค่าซื้อพันธุปลาและค่าอาหารในการเลี้ยงและดูแล บ่อปลาอีกสี่แสนบาท ส่วนนายแดงลงแรงด้วยการดูแลบ่อปลา เลี้ยงปลา และขายปลา ทุกปีนางน้อย ทวงถามถึงผลกำไรที่จะแบ่งกันตามส่วนจากนายแดงแต่นายแดงปฏิเสธทุกปี จนเข้าสู่ปีที่สามนางน้อย ทวงถามอีกครั้งแต่นายแดงก็ปฏิเสธตลอดมา นางน้อยจึงเป็นโจทก์ฟ้องนายแดงเป็นจำเลยในคดีแพ่ง ขอเลิกสัญญาหุ้นส่วนและทวงผลกำไรที่ติดค้างกันอยู่คืนจากนายแดงพร้อมดอกเบี้ยย้อนหลัง นายแดง จึงมาขอให้ท่านในฐานะทนายความร่างคำให้การโดยมีข้อต่อสู้ดังนี้

1.         นายแดงขอปฏิเสธว่าตนไม่ได้ร่วมลงทุนกับนางน้อยแต่เป็นกรณีที่นายแดงยืมเงินนางน้อยมาทำ ธุรกิจของตนเองจำนวนห้าแสนบาท โดยกำหนดชำระคืนเมือครบกำหนดสามปี

2.         นายแดงยอมรับว่าได้รับเงินจากนางน้อยจริง แต่การที่นางน้อยมาฟ้องเป็นคดีโดยเอาหลักฐาน การโอนเงินเข้าบัญชีมายืนยันเป็นการโอนเงินที่ตนยืมผ่านทางบัญชีธนาคารไม่ใช่การโอนเงิน มาร่วมลงทุน

3.         นายแดงขอต่อสู้ว่า มีการจ่ายเงินต้นคืนบางส่วนจำนวนห้าหมื่นบาทให้กับนางน้อยมาแล้ว หนึ่งครั้ง จึงเหลือเงินต้นเพียงสี่แสนห้าหมื่นบาท

ให้ท่านในฐานะทนายความของนายแดง ร่างคำให้การตามความประสงค์ของนายแดง (ร่างเฉพาะ คำให้การนายแดง โดยไม่คำนึงถึงแบบฟอร์มของศาล)

ธงคำตอบ

คำให้การ

ข้อ 1. จำเลยขอปฏิเสธว่า จำเลยไม่ได้ร่วมลงทุนกับโจทก์แต่เป็นกรณีที่จำเลยได้ยืมเงินโจทก์ มาทำธุรกิจของจำเลยเองจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดชำระคืนเมื่อครบกำหนด 3 ปี

ข้อ 2. จำเลยยอมรับว่าได้รับเงินจากโจทก์จริง แต่การที่โจทก์มาฟ้องเป็นคดีโดยเอาหลักฐาน การโอนเงินเข้าบัญชีมายืนยัน เป็นการโอนเงินที่จำเลยยืมผ่านทางบัญชีธนาคาร ไม่ใช่การโอนเงินมารวมลงทุน

ข้อ 3. จำเลยขอต่อสู้ว่า มีการจ่ายเงินต้นคืนบางส่วนจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโจทก์มาแล้วหนึ่งครั้ง จึงเหลือเงินต้นเพียง 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

อาศัยเหตุผลดังกล่าวขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องของโจทก์โดยให้โจทก์เสียค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนจำเลยด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ.....(ลายมือชื่อนักศึกษา).....ทนายจำเลย

คำให้การฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อนักศึกษา) ทนายจำเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ.....(ลายมือชื่อนักศึกษา).....ผู้เรียงและพิมพ์

ข้อ 3. สมมุติข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลาประมาณเที่ยงวัน นางสมนึกได้กลับไปยัง บ้านเช่าของตน เลขที่ 11 หมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยขณะที่ นางสมนึกอยู่ในครัวเพื่อเตรียมอาหารกลางวัน นายโกงได้ย่องเข้ามาในบ้านพร้อมกับหยิบ คอมพิวเตอร์โน้ตบุกยี่ห้อเอเซอร์ มูลค่า 20,000 บาท ที่วางอยู่ห้องรับแขกของนางสมนึกไป เมื่อนางสมนึกเดินมายังห้องรับแขกเห็นประตูบ้านเปิดอยู่ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหายไปจึงร้องตะโกน ให้คนช่วย และขณะเดียวกับตำรวจสายตรวจขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา นางสมนึกจึงแจ้งตำรวจ ขับตามหานายโกง พบนายโกงและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกลางอยู่อีกซอยหนึ่งถัดจากหมู่บ้านเสรี จึงได้นำนายโกงและของกลางส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวน นายโกงให้การรับสารภาพ ระหว่างการสอบสวนนายโกงถูกควบคุมตัวมาโดยตลอด ส่วนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกลาง พนักงานสอบสวนคืนให้บางสมนึกรับไปแล้ว

ให้ท่านในฐานะพนักงานอัยการ จงเรียบเรียงคำฟ้องอาญาฐานลักทรัพย์ตาม ป.อาญา มาตรา 334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น...ไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์...ฯลฯ มาตรา 335 ผู้ใด ลักทรัพย์ (8) ในเคหสถาน... (เรียบเรียงเฉพาะเนื้อหาตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 158(5))

 ธงคำตอบ

ถ้าข้าพเจ้าเป็นพนักงานอัยการ ข้าพเจ้าจะเรียงคำฟ้องเพื่อฟ้องนายโกงในข้อหาลักทรัพย์ดังนี้คือ

คำฟ้องอาญา

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลากลางวัน จำเลยได้กระทำผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ จำเลยได้บังอาจลักเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยีห้อเอเซอร์ 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ของนางสมนัก ผู้เสียหายไปโดยทุจริต โดยจำเลยได้เข้าไปในบ้านพักอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของผู้เสียหายและได้เอาทรัพย์ ดังกล่าวของผู้เสียหายที่วางอยู่ในห้องรับแขกไป

เหตุเกิดที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข้อ 2. ในวันเวลาดังกล่าวในฟ้องข้อ 1. เวลากลางวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจับจำเลยได้พร้อมกับ ยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่จำเลยลักเอาไปเป็นของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวน

ชั้นสอบสวน จำเลยให้การรับสารภาพ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกลางพนักงานสอบสวนคืนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว ระหว่างสอบสวน จำเลยได้ถูกควบคุมตัวมาโดยตลอด ขอศาลเบิกตัวจำเลยมาเพื่อ พิจารณาพิพากษาลงโทษตามกฎหมายต่อไป