LAW3036 (LA 336),(LW 444) ปัญหาในกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา ซ่อม 1/2551

การสอบไล่ภาคซ่อม  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3036 (LA 336),(LW 444) ปัญหาในกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

ข้อ 1.        นายแดงเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายเขียว นายเขียวถูกนายขาวฉ้อโกงทรัพย์ไปเป็นเงินหนึ่งล้านบาท หลังจากนายเขียวทราบนายขาวฉ้อโกงทรัพย์นานประมาณ 2 เดือน นายเขียวถูกรถชนตาย นายแดงมาปรึกษาท่านว่าจะฟ้องนายขาวในฐานฉ้อโกงนายเขียว ท่านจะให้คำปรึกษานายแดงอย่างไรบ้าง

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 บัญญัติใจความว่า บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้

ฯลฯ

(2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการได้

ฯลฯ”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29  บัญญัติว่า “เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้...”

นายแดงเป็นผู้สืบสันดานนายเขียว  นายเขียวถูกนายขาวฉ้อโกง คดีอาญาฉ้อโกงไม่ได้เป็นความผิดอาญาที่นายเขียวถูกนายขาวทำร้ายนายแดงถึงแม้จะเป็นผู้สืบสันดานของนายเขียว นายแดงยังไม่มีอำนาจจัดการแทนนายเขียว และคดีที่นายขาวฉ้อโกงนายเขียว  นายเขียวผู้เสียหายไม่ได้ยื่นฟ้องนายขาวไว้ นายแดงก็ไม่มีอำนาจดำเนินคดีกับนายขาวได้  นายแดงไม่มีอำนาจจัดการดำเนินการฟ้องนายขาวแทนนายเขียวบิดาได้

 ข้อ 2.       ผู้กระทำความผิดได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยแต่ผู้กระทำผิดมีโทษตามกฎหมายไทย อัยการสูงสุดจะมอบหมายให้พนักงานอัยการเป็นพนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบแทนได้หรือไม่

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 วรรคแรก บัญญัติใจความว่า ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้

เมื่อกระทำผิดนอกราชอาณาจักรแต่มีโทษตามกฎหมายไทย  อัยการสูงสุดมีอำนาจมอบหมายให้พนักงานอัยการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแทนได้

 ข้อ 3.       กระทำความผิดนอกราชอาณาจักรไทย แต่ต้องรับโทษตามกฎหมายไทย จะชำระคดีที่ศาลใด ได้บ้าง

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 (2) บัญญัติใจความว่า เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยให้ชำระคดีนั้นที่ศาลอาญา ถ้าการสอบสวนได้กระทำลงในท้องที่หนึ่งซึ่งอยู่ในเขตของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วย

การทำความผิดนอกราชอาณาจักรไทยแต่ต้องรับโทษตามกฎหมายไทย ศาลที่มีอำนาจชำระคดีคือ

1.   ศาลอาญา

2.   กระทำสอบสวน และที่สอบสวนอยู่ในเขตอำนาจของศาลใดศาลนั้นมีอำนาจชำระคดีได้

 ข้อ 4.        คดีอาญาที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้วพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นได้อีกหรือไม่

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 147  บัญญัติใจความว่า เมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเรื่องเดียวกันอีก  เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้

ตามปัญหาและตามหลักกฎหมายดังกล่าว เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องบุคคลใดแล้ว ห้ามมิให้มีการสอบสวนบุคคลที่ถูกอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนั้นอีก แต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด แต่ถ้าพนักงานสอบสวนได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญเกี่ยวกับบุคคลที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง และพยานหลักฐานใหม่นั้นน่าจะทำให้ศาลลงโทษบุคคลที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนั้นได้  พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนบุคคลที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนั้นได้อีก