LAW3036 (LA 336),(LW 444) ปัญหาในกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา


(Problems in Procedure of Criminal Law) 
การวิจัยศึกษาจากเอกสารของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งจะนำมารายงานเพื่อการอภิปรายและวิจารณ์ในห้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมทั้งการสังเกตการพิจารณาของศาลในคดีอาญา

  1. LAW3036 ปัญหาในกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา 1/2551
  2. LAW3036 ปัญหาในกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา  ซ่อม 1/2551