LAW3007 (LA 307),(LW 307) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2


(Civil Procedure Code 2) 
ศึกษากระบวนการดำเนินคดีแพ่ง (ต่อ) ให้ทราบการอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และภาค 4

 1. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 1/2552
 2. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 S/2551
 3. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2/2551
 4. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 1/2551
 5. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ซ่อม 1/2551
 6. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 S/2550
 7. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2/2550
 8. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 1/2550
 9. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 S/2549
 10. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2/2549
 11. LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 1/2549