LAW3005 (LA 305),(LW 306) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1


(Civil Procedure Code 1) 
ศึกษากระบวนการดำเนินคดีแพ่งให้ทราบบทวิเคราะห์ศัพท์ ศาล คู่ความ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร คำพิพากษาและคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 1, 4, และ 6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 และ 2

 1. LAW 3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 1/2556
 2. LAW 3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2/2555
 3. LAW 3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 1/2555
 4. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 S/2555
 5. LAW 3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2/2554
 6. LAW 3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2/2554
 7. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 S/2554
 8. LAW3005 กฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง1 1/2553
 9. LAW 3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2/2553
 10. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 S/2553
 11. LAW3005 กฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง1 1/2552
 12. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 2/2552
 13. LAW3005 กฎหมายวีพิจารณาความแพ่ง1 S/2552
 14. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 S/2551
 15. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2/2551
 16. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 1/2551
 17. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ซ่อม 1/2551
 18. LW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 S/2550
 19. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 2/2550
 20. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 1/2550
 21. LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 S/2549