LAW3004 (LA 304),(LW 305) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม


(Law on Court Organization)
ศึกษาประวัติศาลยุติธรรม งานศาลยุติธรรม งานฝ่ายตุลาการ และงานธุรการ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ผู้พิพากษา เขตอำนาจศาล องค์คณะศาล สำรองผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบแห่งศาลเยาวชนและครอบครัว


 1. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 1/2554
 2. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม S/2553
 3. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2/2553
 4. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 1/2553
 5. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  S/2552
 6. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2/2552
 7. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  1/2552
 8. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม S/2551
 9. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2/2551
 10. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 1/2551
 11. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม S/2550
 12. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2/2550
 13. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  1/2550
 14. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2/2549
 15. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 1/2549
 16. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ซ่อม 1/2549
 17. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม S/2548
 18. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซ่อม 1/2548
 19. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ซ่อมภาค 2 และภาค S/2548
 20. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม S/2547
 21. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2/2547
 22. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ซ่อมภาค 2 และ S/2547
 23. LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2/2546